Hotărârea nr. 524/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 524

MUNICIPIUL CARIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.524

privind modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova”, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.297/2008

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 19.12.2019.

Având în vedere referatul de aprobare nr.216823/2019, raportul nr.216833/2019 întocmit de Direcția Elaborare și Implementare Proiecte și raportul de avizare nr.216940/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova”, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.297/2008 și avizele nr.412/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.419/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.421/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

Potrivit art.18 alin.2, 4 și 5 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova”;

În temeiul art.129 alin.2 lit.d coroborat alin.7 lit.n, art.132, art.139 alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește dl. Mihail Genoiu, să semneze actele adiționale de modificare a Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova”.

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.297/2008 și își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.53/2017.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Elaborare și Implementare Proiecte și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ         CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Bianca Maria Carmen PREDESCU        Nicoleta MIULESCU

Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.524/2019

I. Modificări ale Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova”

a) art.19 va avea următorul conținut:

Este numit in calitate de președinte al Consiliului de Administrație al Asociației -domnul Mihail Genoiu, numit de Consiliul Local al Municipiului Craiova.”

b) art.24 va avea următorul conținut:

(1) „Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociației, format din Președinte, respectiv domnul Mihail Geno iu, primar al Munic ipiului Craiova care deține și funcția de Președinte al asociației și încă 2 (doi) membri din cadrul Asociației, pentru o perioada de 2 ani.

II. Modificări ale Actului Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară

9

„Zona Metropolitană Craiova”

  • a)    art. 10 alin 5 va avea următorul conținut:

Președintele Consiliului de Administrație al Asociației este și președintele Asociației și este Primarul Municipiului Craiova- domnul Mihail Genoiu, în calitate de reprezentant al municipiului de rang I, care vine în asociere cu unitățile administrativ-teritoriale prevăzute în anexa 1 la prezentul Act Constitutiv, și are atribuțiile prevăzute în Statutul Asociației”.

5

  • b)    art.11 va avea următorul conținut:

„Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociației, format din Președinte, respectiv domnul Mihail Geno iu, primar al Munic ipiului Craiova care deține și funcția de Președinte al Asociației și încă 2 (doi) membri din cadrul Asociației.”

555       5 5   \ Z           5

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Bianca Maria Carmen PREDESCU