Hotărârea nr. 523/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 523

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.523

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 19.12.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.212907/2019, raportul nr.212910/2019 întocmit de Serviciul Resurse Umane și raportul de avizare nr.213332/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova și avizele nr.415/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.419/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.421/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006, republicată, privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completarile ulterioare, Legii nr.53/2003, republicată - Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului nr.1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr.1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;

În temeiul art.129 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.c, art.139 alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,


Bianca Maria Carmen PREDESCU

Nicoleta MIULESCU


ANEXA LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.523/2019

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

SPITALUL CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA

Aprobat,

Manager

Avizat,

Reprezentant al Primarului Municipiului Craiova Presedinte Consiliul de Administratie

Ec. Tudor Anca Emilia

Ciuca Delia

Presedinte Sindicat Sanitas al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie As. Med. Popescu Olivia Cristiana

SPITALUL CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

CUPRINS:

CAPITOLUL I:

DISPOZIȚII GENERALE

CAPITOLUL II:

MISIUNEA, VIZIUNEA, STRUCTURA SPITALULUI

CAPITOLUL III:

OBIECTIVE SI ATRIBUTII

CAPITOLUL IV:

CONDUCEREA SPITALULUI

CAPITOLUL V:

ORGANISME DE LUCRU

CAPITOLUL VI:

DREPTURI ȘI OBLIGA ȚII GENERALE ALE ANGAJA TORUL UI ȘI ANGAJAȚILOR

CAPITOLUL VII:

A TRIBUTII ALE ANGAJA ȚILOR

CAPITOLUL VIII:

DREPTURILE SI OBLIGATIILE PACIENTILOR

CAPITOLUL IX:

DISPOZIȚII FINALE

CAP. I. DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, denumit în continuare „Spitalul”, este unitate sanitară cu personalitate juridică, înființat prin Ordinul M.S. nr. 823/25.11.1999, în subordinea Consiliului Local al municipiului Craiova, având relații contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate Dolj.

Art.2. Spitalul asigură asistență medicală în specialitățile neurologie, neuropsihiatrie infantila și psihiatrie, populației județului Dolj, județelor limitrofe, precum și pacienților trimiși din alte zone ale țării.

Art.3. Spitalul funcționează pe baza Regulamentului de Organizare și Funcționare și Regulamentului Intern, întocmite în conformitate cu Legea 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare și cu celelalte acte normative în vigoare.

CAP. II. MISIUNEA, VIZIUNEA, STRUCTURA SPITALULUI

Art.4. Misiunea spitalului consta in oferirea unor servicii medicale de calitate si asigurarea celor mai bune ingrijiri pentru pacientii din zona geografica arondata.

Art.5. Viziunea spitalului functionarea la standarde europene de profesionalism si calitate prin:

 • •  Garantarea calitatii actului medical;

 • •  Implementarea metodelor inovatoare de investigatii, diagnostic si tratament;

 • •  Respectarea drepturilor pacientilor;

 • •  Dezvoltarea continua competentelor profesionale ale personalului;

 • •  Intarirea spiritului de echipa si a colaborarii intre participantii la ingrijiri.

Art.6. Valori comune in activitatea desfasurata:

 • •  Liberul acces al pacientilor la serviciile medicale oferite de spital;

 • •  Respectarea prevederilor general acceptate privind nediscriminarea intre pacienti, respectarea demnitatii umane, a principiilor eticii si deontologiei medicale, grija fata de sanatatea pacientului;

 • •  Promovarea eficientei si eficacitatii in activitate prin evaluarea calitatii;

 • •  Implementarea si monitorizarea unor standarde de dezvoltare institutionala, optimizarea procesului decizional, eficacitatea utilizarii fondurilor.

Structura spitalului

Art.7. Spitalul cuprinde: secții, laboratoare, compartimente, cabinete, servicii și birouri economice, administrative și tehnice, ambulatoriu de specialitate, camere de gardă (compartimente primiri urgențe) și alte componente aprobate prin ordin al Ministerului Sanatatii.

Art.8. (1) Actuala structură se bazează pe Ordinul Ministrului Sanătății Publice nr.660/01.06.2010, modificată prin adresa M S Directuri Management si Structuri Unitati Sanitare NR. XI/A/20152/NB/3469 / 7.04.2015 si NR. XI /A / 12368, 10631 / 08.03.2019.

 • (2) Secții cu paturi

 • a.  Secția Clinică Neurologie I cu 68 paturi, din care 3 paturi de terapie acuta;

 • b.  Secția Clinică Neurologie II cu 68 paturi, din care 3 paturi de terapie acuta;

 • c.  Secția Clinică Recuperare Neurologica cu 45 paturi;

 • d.   Secția Clinică Psihiatrie I cu 70 paturi;

 • e.   Secția Clinică Psihiatrie II cu 60 paturi;

 • f.   Compartiment de Neurologie Pediatrica cu 10 paturi;

 • g.  Compartiment de Psihiatrie Pediatrica cu 10 paturi;

 • h.  Compartiment de Ingrijiri Paleative cu 5 paturi;

 • i. Secția Exterioara Psihiatrie Cronici Melinești cu 42 paturi.

 • (3) Spitalizare de zi

 • a. În Clinica de Psihiatrie functioneaza Stationar de zi Psihiatrie cu 30 locuri, din care 10 locuri

in Clinica Psihiatrie II;

 • b. Centrul de Sanatate Mintala Adulti cu Stationar de zi cu 25 locuri;

 • c. Centrul de Sanatate Mintala Copii cu Stationar de zi cu 10 locuri;

 • d. Insotitori - 2 paturi;

 • e.  Spitalizare de zi (neurologie si recuperare neurologica) - 10 paturi.

 • (4) Ambulator

 • a. Centrul de Sănătate Mintală Adulți;

 • b. Centrul de Sănătate Mintală Copii;

 • c. Ambulatoriu integrat al spitalului cu cabinet in specialitatea:

Neurologie si Compartiment de explorari functionale.

 • (5) Farmacii

 • a. Clinica Neurologie;

 • b. Clinica Psihiatrie I.

 • (6) Compartimente paraclinice și de specialitate

 • a.  Laborator de analize medicale;

 • b.  Prosectura;

 • c.  Compartiment de prevenire si combatere a infectiilor nosocomiale;

 • d.  Cabinet cardiologie;

 • e.  Cabinet medicina muncii;

 • f.  Cabinet O.R.L;

 • g.  Cabinet aparatura medicala;

 • h.  Cabinet dietetica.

 • (7) Aparat funcțional

 • a.  Serviciul de Management al Calitatii Serviciilor Medicale

 • b.  Serviciul Resurse Umane Organizare și Salarizare

 • c.  Serviciul Financiar-Contabil

 • d. Birou Aprovizionare și Transporturi

 • e.  Birou Achizitii Publice, Contractari

 • f.  Birou Administrativ

 • g.  Biroul Informatica

 • h.  Biroul Evaluare si statistica medicala

 • i.  Compartiment Juridic

 • j.  Compartiment Audit

 • k.  Compartiment Securitatea Muncii P.S.I si Situatii de Urgenta

 • l.  Compartiment Confesional

 • (8) În cadrul structurii organizatorice menționate mai sus, prin decizie a managerului, se pot organiza servicii, birouri, compartimente sau colective temporare, în condițiile legii, cu stabilirea numărului de posturi de conducere și de execuție.

Art.9. Spitalul este public (în funcție de regimul proprietății), clinic (din punct de vedere al învățământului universitar), de monospecialitate (în funcție de specificul patologiei) și are sediul stabilit în Craiova, Str. Calea București, Nr. 99.

Spitalul are un număr 378 de paturi spitalizare continua, 10 paturi spitalizare de zi și 65 locuri spitalizare de zi.

Art.10. (1) Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova furnizează servicii de spitalizare continuă în specialitățile neurologie, psihiatrie, neurologie pediatrica, psihiatrie pediatrica, recuperare neurologică, precum și servicii ambulatorii și semiambulatorii de psihiatrie adulți și copii.

(2) Furnizarea si decontarea acestor servicii se negociază și se contractează cu Casa de Asigurări de Sănătate Dolj, constituind sursa principală de finanțare. Bugetul spitalului mai cuprinde venituri alocate de la Bugetul de Stat, Bugetul Local, alte venituri proprii, donații și sponsorizări.

CAP. III. OBIECTIVE SI ATRIBUȚII

Art.11. Spitalul participă la asigurarea sănătății populației prin serviciile furnizate și prin cercetare științifică, având următoarele obiective generale:

 • a)     diversificarea, modernizarea și creșterea calității serviciilor medicale, cu ameliorarea evoluției și prognosticului pacienților internați;

 • b)     creșterea accesibilității populației în condiții de egalitate și eliminare a oricărei forme de discriminare;

 • c)      reabilitarea și reintegrarea socială a pacienților, cu creșterea calității vieții;

 • d)     respectarea drepturilor pacienților, asigurarea confidențialității și combaterea stigmatizării;

 • e)     gestionarea eficientă a resurselor umane și materiale existente.

Art.12. Pentru îndeplinirea obiectivelor și aplicării reformei serviciilor de sănătate, spitalul are ca atribuții principale:

 • a)  acordarea primului ajutor medical și asistența medicală de urgență;

 • b)  asigurarea consultațiilor, investigațiilor, tratamentelor și a altor îngrijiri pentru bolnavi în regim de spitalizare continuă, de zi și ambulatoriu;

 • c)  recuperarea medicală a bolnavilor și deficienților cu afecțiuni neurologice și psihiatrice;

 • d)  informarea pacientului si/sau a reprezentanților acestuia asupra bolii, și măsurilor terapeutice, în vederea cresterii eficienței și complianței, în conformitate cu Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003 și Legea sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice nr. 487/2002, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

 • e)  respectarea confidențialitatii față de terți asupra datelor și informațiilor decurse din serviciile medicale acordate asiguraților precum și intimitatea și demnitatea acestora așa cum este stabilit în Legea nr.46/2003 cu modificarile si completarile ulterioare;.

 • f)   acordarea serviciilor medicale în mod nediscriminatoriu pacientilor;

 • g)  controlul tratamentului în sensul creșterii eficacitatii, cu evitarea riscurilor terapeutice și reducerea reacțiilor adverse, pe baza informării și documentării în domeniul medicamentelor;

 • h)  desfășurarea de activități proprii de cercetare, potrivit posibilităților de dotare și calificării resurselor umane;

 • i)   asigurarea desfasurarii practice a invatamantului medical superior si postliceal in conformitate cu reglementarile in vigoare;

 • j)   efectuarea de studii si cercetari medicale clinice in legatura cu aplicarea de metode noi de investigatii si tratament;

 • k)  crearea unei ambianțe plăcute, asigurarea unei alimentații igienice, adaptate bolii, din punct de vedere calitativ și cantitativ;

 • l)   promovarea educației pentru sănătate și a măsurilor de prevenție primară;

 • m) monitorizarea respectării demnității profesionale, a normelor de etică și deontologie medicală;

 • n)  aplicarea măsurilor de prevenire a infecțiilor asociate asistentei medicale, protecția muncii și paza contra incendiilor, conform normativelor în vigoare;

 • o)  asigurarea funcționării în perioade de calamități sau în alte situații cu caracter deosebit;

 • p)  întocmirea și păstrarea evidențelor statistice medicale, a documentelor medicale și a celorlalte acte stabilite prin dispozițiile legale;

 • q)  eliberarea corectă a certificatelor medicale pentru incapacitate temporară de muncă, biletelor de externare, prescripțiilor de medicamente, adeverințelor medicale, certificatelor de constatare a deceselor;

 • r)   înregistrarea și raportarea activității desfășurate, documentele folosite și circuitul acestora integrându-se în sistemul informațional stabilit de Ministerul Sănătății;

 • s)   stabilirea de tarife pentru actele pentru a căror eliberare este abilitat, precum si pentru alte activitati si servicii;

 • t)   fundamentarea bugetului spitalului pe baza necesarului de servicii medicale și a tuturor nevoilor spitalului cu asigurarea execuției bugetare conform actelor normative în vigoare;

 • u) elaborarea și înaintarea, spre aprobare, a structurii organizatorice și a statului de funcțiuni, în condițiile legii;

 • v) organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor și aplicarea măsurilor de formare profesională și educație continuă;

 • w) organizeaza activitatea de colectare, manipulare, depozitare si neutralizare a

deseurilor in conformitate cu normele in vigoare- OMSP nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.13. Internarea pacientilor in regim de spitalizare continua sau de zi, poate fi voluntara sau nevoluntara.

 • a) internarea voluntara se face pe baza consimtamantului pacientului, in baza trimiterii de la medicul de familie, medicului specialist, sau de urgenta, iar in urma evaluarii starii de sanatate, medicul stabileste necesitatea internarii;

 • b) internarea nevoluntara se efectueaza in conditii de exceptie, in conformitate cu prevederile Legii nr. 487/2002 republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza deciziei comisiei pentru internari nevoluntare.

Art.14. Camera de gardă are ca principale atributii:

 • a) examinarea imediată și completă, trierea medicală și epidemiologică a bolnavilor pentru internare;

 • b) asigurarea primului ajutor, a investigatiilor necesare și acordarea asistenței medicale calificate și specializate până când bolnavul ajunge în secție;

 • c) asigurarea baremului de urgență potrivit specificului secției;

 • d) asigurarea transportului bolnavilor în secție;

 • e) întocmirea zilnică a evidenței mișcării bolnavilor în registrul camerei de gardă și în sistemul informatic al spitalului, cu codificarea diagnosticelor;

 • f)  la raportul de gardă participă medicii, medicul de laborator, farmacistul, asistentele șefe; raportul de gardă poate dura maxim 30 minute.

Art.15. Secțiile cu paturi au ca atributii principale:

 • a) repartizarea bolnavilor în saloane, în condițiile aplicării măsurilor referitoare la prevenirea și combaterea infecțiilor interioare;

 • b) asigurarea examinării medicale complete și a investigațiilor minime necesare bolnavilor în ziua internării;

 • c) efectuarea în cel mai scurt timp a investigațiilor necesare stabilirii diagnosticului;

 • d) declararea cazurilor de boli contagioase și a bolilor profesionale conform reglementărilor în vigoare;

 • e) asigurarea conditiilor de securitate a muncii si de gestionare a deseurilor.

Art.16. Ambulatoriul de specialitate - Centrul de Sanatate Mintala are ca principale atributii:

 • a) controlul medical după externare pacienților cărora li se recomandă acest lucru în biletul de externare;

 • b) dispensarizarea pacientilor cu boli psihice cronice, examene psihologice, consultații cu caracter profilactic primar și secundar;

 • c) consultații pacienților trimiși de către medicul de familie sau alte specialități;

 • d) dispensarizarea pacienților încadrați în art. 109 C.P;

 • e) consulta, stabilind diagnosticul si conduita terapeutica a pacientilor din sistemul penitenciar pe baza biletului de timitere/solicitare al medicului legist sau a medicului din sistemul penitenciar.

 • f) evaluarea stării de sănătate mentală, ca precondiție pentru desfășurarea unor activități care impun prin lege examinarea psihiatrică (ex.: testarea profesorilor, a funcționarilor publici, examinarea persoanelor cu fișe port-armă sau a celor cu fișe auto etc).

Art.17. Ambulatoriu de specialitate - neurologie prin intermediul acestuia se realizeaza diagnosticarea, gestionarea, tratamentul si monitorizarea tulburarilor sistemului nervos.

Serviciile medicale oferite constau in:

 • a) acordarea consultatiei medicale de specialitate pe baza biletului de trimitere sau fara trimitere pentru afectiunile neurologice stabilite prin norme;

 • b) efectuarea unor manevre diagnostic specific ( teste de sensibilitate, MMSE, UPDRS, scor miastenic, Reisberg, EEG standard);

 • c) Stabilirea unui plan terapeutic, informarea medicului de familie prin scrisori medicale despre planul terapeutic initiat sau modificat;

 • d) efectuarea unor manevre terapeutice ( punctii venoase, intramulsculare, etc);

 • e) eliberarea de recomandari pentru dispozitive medicale, recomandari pentru ingrijiri medicale la domiciliu, bilete de trimitere catre alte specialitati, bilete de internare, dupa caz, eliberarea referatelor medicale insotite de scale si indici specifici patologiei neurologice in cauza;

 • f)  monitorizarea pacientilor cu afectiuni cronice.

Art.18. Laboratorul de analize medicale are în principal următoarele atribuții:

 • a) efectuarea analizelor medicale de hematologie, biochimie, bacteriologie etc., necesare precizării diagnosticului și examenelor profilactice;

 • b) recepționarea produselor folosite pentru examene de laborator (reactivi) și evidența corectă a acestora;

 • c) asigurarea recipientelor necesare recoltării produselor patologice;

 • d) redactarea corectă și distribuirea la timp a rezultatelor examenelor efectuate;

 • e) asigurarea conditiilor de securitate a muncii si de gestionare a deseurilor.

Art.19. Prosectura are ca principale atributii:

 • a) completarea certificatului constator de deces, in cazul efectuarii autopsiei;

 • b) efectuarea de necropsii in termen legal;

 • c) analizarea concordantei diagnosticului clinic cu cel anatomo-patologic;

 • d) imbalsamarea cadavrelor;

 • f)  asigurarea conditiilor de securitate a muncii si de gestionare a deseurilor.

Art.20. Farmacia are în principal următoarele atribuții:

 • a) păstrează și difuzează medicamente de orice natură și sub orice formă, potrivit prevederilor Farmacopeei Române în vigoare și nomenclatorului aprobat de Ministerul Sănătății;

 • b) depozitează produsele conform normelor în vigoare (Farmacopee, standarde sau norme interne) ținându-se seama de natura și proprietățile lor fizico-chimice;

 • c) organizează și efectuează controlul calității medicamentului și ia măsuri ori de câte ori este necesar pentru preîntâmpinarea accidentelor informând imediat forul ierarhic superior;

 • d) farmacistul are atributii de validare a prescriptiilor medicale;

 • e) eliberarea medicamentelor potrivit normelor stabilite de Ministerul Sănătății Publice.

Art.21. Serviciul de Management al Calitatii Serviciilor Medicale

Rolul structurii de management al calitătii serviciilor de sănătate de la nivelul unitătilor sanitare cu paturi constă în organizarea, planificarea, coordonarea si monitorizarea activitătilor privind asigurarea si îmbunătătirea continuă a calitătii serviciilor de sănătate si sigurantei pacientului.

Controlul activitătilor privind asigurarea si îmbunătătirea continuă a calitătii serviciilor de sănătate si sigurantei pacientului este responsabilitatea conducătorului unitătii.

Pentru realizarea obiectului său de activitate, structura de management al calității serviciilor de sănătate desfăsoară următoarele activităti principale:

 • a) elaborarea împreună cu celelalte structuri din unitatea sanitară, a planului de management al

calitătii serviciilor de sănătate, precum si coordonarea si monitorizarea implementării acestuia;

 • b) evaluarea periodică a stadiului de implementare a planului de management al calitătii serviciilor de sănătate si a nivelului de conformitate cu standardele adoptate de către Autoritatea Natională de Management al Calitătii în Sănătate, denumită în continuare ANMCS;

 • c) informarea periodică a conducerii si a personalului din cadrul unitătii sanitare cu privire la nivelul de implementare a planului de management al calitătii serviciilor de sănătate si, după caz, actualizarea acestuia;

 • d) coordonarea si monitorizarea elaborării de către structurile de la nivelul unitătii sanitare, a documentelor calitătii. În acceptiunea prezentului ordin, prin documentele calitătii se întelege totalitatea documentelor si a înregistrărilor pe baza cărora se organizează si functionează sistemul de management al calitătii serviciilor de sănătate si sigurantei pacientului la nivelul unitătii sanitare;

 • e) asigurarea instruirii si informării personalului din cadrul unitătii sanitare cu privire la organizarea si implementarea sistemului de management al calitătii serviciilor de sănătate si sigurantei pacientului;

 • f) coordonarea si evaluarea periodică a procesului de implementare a standardelor adoptate de către ANMCS, precum s i monitorizarea activitătilor desfăsurate în vederea îmbunătătirii nivelului de conformitate cu acestea;

 • g) măsurarea și evaluarea calității serviciilor furnizate de către unitatea sanitară, inclusiv investigarea nivelului de satisfacție a pacienților;

 • h) coordonarea activității de colectare si de raportare, conform legislației în vigoare, a datelor si documentelor necesare în procesul de implementare a sistemului de management al calității serviciilor de sănătate si siguranței pacientului;

 • i)  coordonarea activității de analiză, evaluare si raportare a indicatorilor de monitorizare a conformității la cerințele standardelor adoptate de către ANMCS;

 • j)  monitorizarea, centralizarea, analiza si raportarea către ANMCS a situațiilor legate de producerea evenimentelor adverse asociate asistenței medicale, precum si a altor informații necesare pregătirii evaluării unității sanitare sau monitorizării nivelului de conformitate cu standardele adoptate de către ANMCS;

 • k) coordonarea si participarea, alături de alte structuri din unitatea sanitară, la organizarea si desfăsurarea activității de audit clinic;

 • l)  coordonarea si participarea, alături de alte structuri din unitatea sanitară, la organizarea si desfăsurarea procesului de management al riscurilor;

 • m) asigurarea consilierii conducerii în domeniul managementului calității serviciilor de sănătate si siguranței pacientului si participarea la elaborarea si implementarea politicii de calitate a serviciilor de sănătate la nivelul unității sanitare;

 • n) elaborarea si înaintarea către conducerea unității sanitare a rapoartelor periodice conținând propuneri si recomandări ca urmare a activităților desfăsurate si a rezultatelor obținute.

Structura de management al calității serviciilor de sănătate de la nivelul unităților sanitare cu paturi este condusă de un responsabil cu managementul calității, denumit în continuare RMC. RMC este responsabil cu managementul calității la nivelul unității sanitare.

RMC are următoarele atribuții principale:

 • a) coordonează si controlează funcționarea structurii de management al calității serviciilor de sănătate;

 • b) analizează si avizează procedurile interne ale structurii de management al calității serviciilor de sănătate;

 • c) elaborează si supune aprobării conducătorului unității sanitare, planul anual de formare și perfecționare profesională a personalului din subordine;

 • d) analizează si avizează documentele calității elaborate la nivelul unității sanitare;

 • e) analizează si avizează planul de management al calității serviciilor de sănătate de la nivelul unității sanitare;

 • f) coordonează si monitorizează activitătile legate de asigurarea si îmbunătătirea calitătii serviciilor de sănătate desfăsurate de către responsabilii desemnati la nivelul fiecăreia dintre structurile unitătii sanitare;

 • g) coordonează si monitorizează activitătile legate de asigurarea si îmbunătătirea calitătii serviciilor de sănătate desfăsurate de către comisiile, consiliile s i comitetele constituite la nivelul unitătii sanitare;

 • h) elaborează si înaintează spre aprobare conducătorului unitătii sanitare rapoarte periodice privind activitatea structurii de management al calității serviciilor de sănătate;

 • i)  coordonează Si monitorizează activitățile privind raportarea și monitorizarea efectelor adverse asociate asistenței medicale, fără caracter acuzator;

 • j)  colaborează cu Sefii celorlalte structuri din cadrul unității sanitare în vederea implementării sistemului de management al calității serviciilor de sănătate Si siguranței pacientului;

 • k) asigură comunicarea permanentă cu responsabilul zonal cu monitorizarea, desemnat de către ANMCS;

 • l)  planifică, organizează, coordonează Si monitorizează întreaga activitate privind implementarea sistemului de management al calității Si siguranței pacientului la nivelul unității sanitare cu paturi.

RMC are statut de invitat permanent la Sedințele Comitetului Director.

Art.22. Serviciul Financiar-Contabil are în principal următoarele atributii:

 • a) organizarea contabilității conform prevederilor legale și asigurarea efectuării corecte și la timp a înregistrărilor;

 • b) organizarea analizei periodice a utilizării bunurilor materiale și luarea măsurilor necesare împreună cu celelalte birouri și servicii din unitate pentru prevenirea oricăror alte imobilizări de fonduri;

 • c) asigurarea întocmirii la timp și în conformitate cu dispozițiile legale a dărilor de seamă contabile;

 • d) exercitarea controlului financiar preventiv în conformitate cu dispozițiile legale;

 • e) participarea la organizarea sistemului informațional al unității urmarind folosirea cât mai eficientă a resurselor unității;

 • f)  asigurarea întocmirii, circulației și păstrării documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate;

 • g) organizarea inventarierii periodice a mijloacelor materiale și regularizarea diferențelor constatate;

 • h) întocmirea proiectelor privind bugetul de venituri și cheltuieli;

 • i)  asigurarea măsurilor de păstrare, manipulare și folosire a formularelor cu regim special;

 • j)  exercitarea controlului operativ curent în conformitate cu dispozițiile în vigoare;

 • k) întocmirea studiilor privind îmbunătățirea activității economice din unitate și propunerea de măsuri corespunzătoare;

 • l)  întocmirea unor analize privind costuri comparative pe diverși indicatori: zi de spitalizare, pat, pat efectiv ocupat, bolnav etc.;

 • m) pregătirea din punct de vedere financiar a evaluării eficienței utilizării mijloacelor materiale și bănești puse la dispoziția unității;

 • n) luarea măsurilor necesare pentru evitarea cheltuielilor neeconomice și inoportune;

 • o) efectuarea corectă și în conformitate cu dispozițiile legale a operațiunilor de încasări și plăți în numerar;

 • p) verificarea documentelor justificative de cheltuieli sub aspectul formei, conținutului și legalității operațiunii;

 • q) întocmirea propunerilor de plan-casă pentru plăți în numerar;

 • r)  luarea măsurilor necesare pentru asigurarea integrității patrimoniului și pentru recuperarea pagubelor produse;

 • s) executarea la termenul precizat, a oricărei alte lucrări repartizate de către conducerea unității privind problemele specifice serviciului.

Art.23. Serviciul R.U.O.N.S. are în principal următoarele atribuții:

 • a) răspunde de întocmirea statului de funcții și a organigramei spitalului conform normelor de structură aprobate pentru toate categoriile de personal;

 • b) întocmește situația privind normarea personalului în baza normativelor de personal în vigoare;

 • c) efectuează controlul prestării muncii atât în cadrul programului de lucru cât și în afara acestui timp (gărzi, ore suplimentare, etc);

 • d) asigură acordarea tuturor drepturilor de salarizare (salarii tarifare, spor vechime în muncă, spor pentru condiții periculoase sau vătămătoare, gărzi, indemnizații, premii anuale etc.);

 • e) urmărește modul de calcul, legalitatea și efectuarea la timp a viramentelor pentru contribuțiile din partea angajatorului și a angajaților;

 • f)  întocmirea dărilor de seamă statistice privind structura și numărul de personal, fondul de salarii sau a altor situații solicitate ;

 • g) întocmirea contractelor de muncă pentru personalul de execuție;

 • h) întocmirea dosarelor de pensionare în conformitate cu legislația în vigoare;

 • i)  urmărește depunerea la dosarul de personal a declarațiilor privind incompatibilitățile, declarația de interese și declarațiile de avere pentru personalul din conducerea spitalului (comitet director, șefi de clinică/ laboratoare etc.);

 • j)  urmărește existența și comunicarea către C.A.S Dolj a actelor privind salariații unității pentru semnarea contractelor de furnizare de servicii medicale (autorizații de liberă practică, polițe de malpraxis);

 • k) asigură existența fișelor posturilor pentru salariații spitalului, pe baza propunerilor șefilor de clinică, compartiment, laborator, serviciu, birou, pentru salariații din subordine;

 • l)  solicită, ori de câte ori este nevoie, actualizarea fișelor de post, atunci când intervin modificări cu privire la locul de muncă și sarcinile de serviciu;

 • m) participă la organizarea concursurilor și examenelor pentru obținerea de grade și trepte profesionale;

 • n) intocmeste deciziile de sancționare a personalului în urma hotărârilor Comisiei de disciplină, Comitetului Director și a Consiliului Etic, cu condiția strictă a avizării acestora de către Oficiul juridic;

 • o) întocmește deciziile privind încheierea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă precum și acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislația muncii, în baza documentelor repartizate de conducerea unității, în urma hotărârilor luate de aceasta, având obligația expresă ca dispozițiile întocmite în baza celor dispuse de conducere să poarte avizul Oficiului juridic în ceea ce privește legalitatea lor;

 • p) gestionează procesul de realizare a evaluării și întocmirea rapoartelor fișelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale;

 • q) asigură introducerea în baza de date a informațiilor referitoare la personal și actualizează baza cu datele noilor angajați;

 • r)  întocmește și actualizează registrul de evidență a salariaților;

 • s)  asigură secretariatul comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante și întocmește lucrările privind încadrarea în muncă a candidaților declarați admiși pe baza proceselor verbale ale comisiilor, în conformitate cu prevederile legale;

 • t)  întocmește documentația privind acordarea premiilor anuale;

 • u) întocmește documentația privind acordarea salariilor de merit pentru personalul din cadrul serviciului;

 • v) propune salariile de bază ale personalului contractual ca urmare a evaluării anuale;

 • w) urmărește întocmirea planificării concediilor de odihnă, conform legislației în vigoare;

 • x) eliberează la cerere adeverințe privind calitatea de salariat care atestă vechimea în muncă sau drepturile salariale;

 • y) execută la termenul precizat, orice altă lucrare repartizată de către conducerea unității privind problemele specifice , in conformitate cu Codul Muncii.

Art.24. Biroului de Achiziții Publice Contractări are in principal urmatoarele atributii:

 • a) întocmește planul de achiziții publice, în urma centralizării referatelor secțiilor;

 • b) întocmește raportul anual al achizițiilor publice, transmițându-l către A.N.A.P în termenul legal;

 • c) se preocupă cu sprijinul consilierului juridic de întocmirea contractelor de achiziție publică;

 • d) urmărește derularea contractelor de achiziție publică;

 • e) întocmește documentația de elaborare și prezentare a ofertei: caiete de sarcini, necesarele care stau la baza achizițiilor publice;

 • f)  organizează si participa in cadrul procedurile de achiziții publice în conformitate cu prevederile legale.

Art.25. Biroului Aprovizionare și Transporturi are in principal urmatoarele atributii:

 • a) asigură îndrumarea și controlul activității de aprovizionare

 • b) întocmește comenzile și urmărește concordanța între prețurile din facturi și prețurile din contracte;

 • c) asigură aprovizionarea cu medicamente, alimente, materiale sanitare, obiecte de inventar, materiale de curățenie, reactivi, dezinfectanți etc.;

 • d) asigură transportul alimentelor și materialelor sanitare la secțiile exterioare;

 • g) urmărește livrarea bunurilor la termenele stabilite și întocmirea formelor necesare când termenele nu sunt respectate;

 • h) organizează recepționarea bunurilor procurate și întocmirea formelor necesare atunci când bunurile nu corespund cantitativ sau calitativ;

 • i)  asigură întreținerea și repararea mijloacelor de transport din dotarea unității;

 • j)  organizarea și asigurarea pazei și ordinii în unitate;

 • k) elaboreaza propuneri privind planurile de cheltuieli pentru autovehicule;

 • l)  asigura executarea la timp si in bune conditii a transporturilor necesare;

Art.26. Biroul Administrativ are in principal urmatoarele atributii:

 • a) efectuează lucrări de reparații curente;

 • b) urmărește efectuarea de reparații capitale și de investiții conform graficului, verificând cantitativ și calitativ lucrările executate de constructor;

 • c)  asigură buna întreținere a clădirilor, aparatelor, instalațiilor și utilajelor;

 • d) stabilește cauzele degradării sau distrugerii construcțiilor, instalațiilor sau utilajelor și propune măsuri corespunzătoare;

 • e) stabilește și răspunde de intocmirea necesarului de materiale de întreținere, construcții;

 • f)  organizează și răspunde de organizarea graficelor de întreținere și revizie tehnică a reparațiilor, montajelor și a tuturor lucrărilor care asigură buna funcționare a instalațiilor, aparaturii etc.;

 • g) urmărește și răspunde de calitatea reparațiilor curente;

 • h) ia măsuri pentru îndeplinirea și respectarea normelor de igienă, a normelor de protecția muncii și de prevenire a incendiilor;

 • i)  asigură măsurile necesare pentru utilizarea inventarului administrativ în condițiile de eficiență maximă;

 • j)  realizează măsurile de protecție a muncii și aducerea la cunoștință întregului personal a normelor de protecție a muncii;

 • k) ia măsurile necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de confort și de alimentație a bolnavilor;

 • l)  urmărește verificarea la timp a aparaturii și utilajelor din dotare;

 • m) asigură recepționarea, manipularea și depozitarea corespunzătoare a deseurilor.

Art.27. Biroul de Informatică are in principal urmatoarele atributii:

 • a) proiectează (dupa caz), realizează, întreține și adaptează programele necesare secțiilor, cabinetelor și birourilor și asigură introducerea datelor primare;

 • b) se ocupă de actualizarea informațiilor publicate pe Internet si urmareste corespondenta electronica;

 • c) administraza site-ul spitalului cat si postarea datelor in acesta;

 • d) asigură sprijinul necesar angajaților în vederea utilizării calculatoarelor;

 • e) se ocupă de menținerea legăturii cu firma care realizează sistemul informatic in sensul supravegherii si controlului;

 • f)  intocmeste raportarile catre C.A.S, D.S.P si in conformitate cu normativele in vigoare;

 • g) supravegheaza mijloacele informatice si impreuna cu sefii structurilor functionale face propuneri in domeniu.

Art.28. Biroul Evaluare si Statistica Medicala are in principal urmatoarele atributii:

 • a) urmărește activitatea de pregătire și culegere a Setului Minim de Date la Nivel de Pacient privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi, necesar decontării serviciilor medicale furnizate de către ambulatoriul de neurologie, secțiile finanțate prin tarif pe caz ponderat, secțiile finanțate prin tarif pe zi de spitalizare, serviciile furnizate în spitalizare de zi ale spitalului, centralizarea acestora in programul „DRG National” criptarea datelor pentru o transmitere securizată și trimiterea acestora prin e-mail către Școala Națională de Sănătate Publică si Management Sanitar;

 • b) raportează serviciile medicale furnizate în spital lunar și la regularizarea trimestrială către CAS Dolj prin programele informatice specifice;

 • c) întocmește facturile electronice pentru decontarea serviciilor medicale lunar și la regularizare;

 • d) asigură desfăsurarea lucrărilor de culegere a datelor expuse mai sus conform graficului de desfășurare al lucrărilor cu caracter de raportare stabilit de către Direcția de Sănătate Publică Dolj, Casa de Asigurari de Sănătate și de către Conducerea Spitalului pentru aplicațiile cu caracter local ale Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova;

 • e) organizează , îndrumă, coordonează și urmărește activitatea de pregatire a datelor statistice din spital.

Art.29. Compartimentul Audit are in principal urmatoarele atributii:

 • a) elaboreaza proiectul planului anual de audit public intern;

 • b) efectueaza activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management financiar si control ale Spitalului Clinic Neuropsihiatrie Craiova sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate;

Auditul public intern se exercita asupra tuturor activitatilor desfasurate in cadrul Spitalului Clinic Neuropsihiatrie Craiova, cu privire la formarea si utilizarea fondurilor publice, precum si la administrarea patrimoniului public.

Art.30. Compartimentul Confesional are in principal urmatoarele atributii:

 • a) indeplineste serviciile religioase atat la solicitarea conducerii spitalului, cat si la solicitarea pacientilor sau apartinatorilor acestora;

 • b) Intretine convorbiri duhovnicesti cu bolnavii, cu membrii familiei sau apartinatorii lor;

 • c) Asigura servicii in cazuri de urgenta si administreaza Sfintele Taine;

 • d) Savarseste slujbele speciale: inmormantarea decedatilor abandonati sau fara familie;

 • e) Cultiva o atmosfera spirituala echilibrata a bolnavilor pentru a se evita prozelitismul de orice fel si sprijina, la cererea lor, pe cei de alta confesiune pentru a primi asistenta religioasa din partea cultului de care apartin.

CAP. IV. CONDUCEREA SPITALULUI

Art.31.Conducerea Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova este asigurata de:

 • a) Manager;

 • b) Comitetul Director;

 • c) Consiliul Medical;

 • d) Consiliul de Administratie.

Art.32. In conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanitar, Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova este condus de către manager, persoană fizică, numit prin ordin al M.S.P. drepturile și obligațiile managerului sunt reglementate prin Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 1384/2010 cu modificarile si completarile ulterioare.

 • (1) Drepturile managerului:

 • 1. dreptul la salariu si alte drepturi de natura salariala potrivit prevederilor legale in vigoare;

 • 2. dreptul la concediu de odihna anual conform prevederilor legale;

 • 3. dreptul de a beneficia de asigurari sociale de sanatate, pensii si alte drepturi de asigurari sociale de stat, in conditiile platii contributiilor prevazute de lege;

 • 4. dreptul la securitate si sanatate in munca;

 • 5. dreptul la formare profesionala, in conditiile legii;

 • 6. dreptul la informare nelimitata asupra activitatii spitalului si acces la toate documentele privind activitatea medicala si economico-financiara a acestuia;

 • 7. dreptul de a fi sprijinit de catre consiliul de administratie in rezolvarea problemelor de strategie, organizare si functionare a spitalului, precum si in activitatea de identificare de resurse financiare pentru cresterea veniturilor spitalului, in conditiile legii;

 • 8. dreptul de a fi sprijinit de consiliul medical in implementarea activitatilor pentru imbunatatirea standardelor clinice si a modelelor de practica, in monitorizarea si evaluarea activitatii medicale, precum si intarirea disciplinei economico-financiare;

 • 9. dreptul de a fi sustinut in realizarea activitatilor specifice de consiliul medical, consiliul etic, precum si de alte comisii pe care le infiinteaza, ale caror atributii si responsabilitati sunt aprobate de comitetul director si sunt prevazute in regulamentul de organizare si functionare a spitalului;

 • 10. dreptul de a revoca membrii comitetului director in cazul neindeplinirii atributiilor ce le revin;

 • 11. dreptul de a revoca sefii de sectii in cazul nerealizarii indicatorilor specifici timp de cel putin un an;

 • 12. dreptul la suspendarea de drept, pe perioada exercitarii mandatului, a contractului individual de munca si de reluare a raporturilor de munca pe postul detinut anterior incheierii prezentului contract de management;

 • 13. decontarea cheltuielilor de cazare, diurna, transport si a altor cheltuieli, cu documente justificative, pentru deplasarile in interes de serviciu in tara si in strainatate, potrivit legii;

 • 14. dreptul la repaus zilnic si saptamanal;

 • 15. dreptul la egalitate de sanse si de tratament;

 • 16. dreptul de a desfasura activitate medicala in spital, in conditiile legii;

 • 17. dreptul de a angaja resursele umane si financiare, in conditiile legii;

 • 18. dreptul de a renegocia indicatorii de performanta a activitatii asumati prin prezentul contract de management;

 • 19. dreptul de a participa la sedintele consiliului de administratie fara drept de vot.

 • (2) Obligatiile managerului:

 • a). în domeniul managementului serviciilor medicale:

 • 1. elaboreaza, pe baza nevoilor de servicii medicale ale populatiei din zona deservita, planul de dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului, ca urmare a propunerilor consiliului medical, si il supune aprobarii consiliului de administratie al spitalului;

 • 2. aproba formarea si utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului, pe baza propunerilor comitetului director, cu respectarea prevederilor legale;

 • 3. aproba planul anual de servicii medicale, elaborat de comitetul director, la propunerea consiliului medical;

 • 4.  aproba masurile propuse de comitetul director pentru dezvoltarea activitatii spitalului, in concordanta cu nevoile de servicii medicale ale populatiei;

 • 5. elaboreaza si pune la dispozitie consiliului de administratie rapoarte privind activitatea spitalului; aplica strategiile si politica de dezvoltare in domeniul sanitar ale Ministerului Sanatatii, adecvate la necesarul de servicii medicale pentru populatia deservita; in cazul ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie, aplica strategiile specifice de dezvoltare in domeniul medical;

 • 6. indruma si coordoneaza activitatea de prevenire a infectiilor nosocomiale;

 • 7. dispune masurile necesare in vederea realizarii indicatorilor de performanta a activitatii asumati prin prezentul contract;

 • 8. desemneaza, prin act administrativ, coordonatorii programelor/subprogramelor nationale de sanatate derulate la nivelul spitalului;

 • 9. raspunde de implementarea si raportarea indicatorilor programelor/subprogramelor nationale de sanatate derulate la nivelul spitalului, in conformitate cu prevederile legale elaborate de Ministerul Sanatatii;

 • 10. raspunde de asigurarea conditiilor corespunzatoare pentru realizarea unor acte medicale de calitate de catre personalul medico-sanitar din spital;

 • 11. raspunde de implementarea protocoalelor de practica medicala la nivelul spitalului, pe baza recomandarilor consiliului medical;

 • 12. urmareste realizarea activitatilor de control al calitatii serviciilor medicale oferite de spital, coordonata de directorul medical, cu sprijinul consiliului medical si al celui stiintific;

 • 13. negociaza si incheie, in numele si pe seama spitalului, protocoale de colaborare si/sau contracte cu alti furnizori de servicii pentru asigurarea continuitatii si cresterii calitatii serviciilor medicale;

 • 14. raspunde, impreuna cu comitetul director, de asigurarea conditiilor de investigatii medicale, tratament, cazare, igiena, alimentatie si de prevenire a infectiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sanatatii;

 • 15. negociaza si incheie contractul de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurari de sanatate, in conditiile stabilite in contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate;

 • 16. poate incheia contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurari de sanatate private;

 • 17. poate incheia contracte cu directiile de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, in vederea derularii programelor nationale de sanatate si desfasurarii unor activitati specifice, in conformitate cu structura organizatorica a acestora;

 • 18. poate incheia contract cu institutul de medicina legala din centrul medical universitar la care este arondat pentru asigurarea drepturilor salariale ale personalului care isi desfasoara activitatea in cabinetele de medicina legala din structura acestora, precum si a cheltuielilor de natura bunurilor si serviciilor necesare pentru functionarea acestor cabinete;

 • 19. raspunde de respectarea prevederilor legale in vigoare cu privire la drepturile pacientului si dispune masurile necesare atunci cand se constata incalcarea acestora;

 • 20. raspunde de asigurarea asistentei medicale in caz de razboi, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale si alte situatii de criza si este obligat sa participe cu toate resursele la inlaturarea efectelor acestora;

 • 21. raspunde de asigurarea acordarii primului ajutor si asistentei medicale de urgenta oricarei persoane care se prezinta la spital, daca starea sanatatii persoanei este critica, precum si de asigurarea, dupa caz, a transportului obligatoriu medicalizat la o alta unitate medico-sanitara de profil, dupa stabilizarea functiilor vitale ale acesteia;

 • 22. raspunde de asigurarea, in conditiile legii, a calitatii actului medical, a respectarii conditiilor de cazare, igiena, alimentatie si de prevenire a infectiilor nosocomiale, precum si de acoperirea, de catre spital, a prejudiciilor cauzate pacientilor.

 • b). în domeniul managementului performanței / calității serviciilor:

 • 1.     întreprinde măsurile necesare și urmărește realizarea indicatorilor de performanță ai managementului spitalului public. Nivelul indicatorilor de performanță specifici spitalului se stabilește anual de managerul unitatii in conformitate cu prevederile legale si ii prezinta organului ierarhic superior, respectiv Primaria Municipiului Craiova si Directiei de Sanatate Publica Dolj.

 • 2.     răspunde de crearea condițiilor necesare prestării unor acte medicale de calitate de către personalul medico-sanitar din spital;

 • 3.     urmărește realizarea activităților de control al calității serviciilor medicale oferite de spital, coordonată de directorul medical, cu sprijinul consiliului medical;

 • 4.     răspunde, împreună cu consiliul medical, de asigurarea condițiilor adecvate de cazare, igienă, alimentație și prevenire a infecțiilor nozocomiale, în conformitate cu normele stabilite de M.S.;

 • 5.     analizează modul de îndeplinire a obligațiilor membrilor comitetului director, ai consiliului medical și consiliului etic, dispunând măsuri de îmbunătățire a activității;

 • 6.     urmărește modul de aplicare a prevederilor legale în vigoare cu privire la respectarea drepturilor pacientului și dispune măsuri atunci când se constată încălcarea acestora.

 • c). în domeniul managementului economico-financiar:

 • 1. raspunde de organizarea activitatii spitalului pe baza bugetului de venituri si cheltuieli propriu, elaborat de catre comitetul director pe baza propunerilor fundamentate ale conducatorilor sectiilor si compartimentelor din structura spitalului, pe care il supune aprobarii ordonatorului de credite ierarhic superior, dupa avizarea acestuia de catre consiliul de administratie, in conditiile legii;

 • 2. raspunde de asigurarea realizarii veniturilor si de fundamentarea cheltuielilor in raport cu actiunile si obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole si alineate, conform clasificatiei bugetare;

 • 3. raspunde de repartizarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului pe sectiile si compartimentele din structura acestuia si de cuprinderea sumelor repartizate in contractele de administrare incheiate in conditiile legii;

 • 4. raspunde de monitorizarea lunara de catre sefii sectiilor si compartimentelor din structura spitalului a executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe sectii si compartimente, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului sanatatii;

 • 5. raspunde de raportarea lunara si trimestriala a executiei bugetului de venituri si cheltuieli unitatilor deconcentrate cu personalitate juridica ale Ministerului Sanatatii si, respectiv, ministerului sau institutiei cu retea sanitara proprie, in functie de subordonare, precum si de publicarea acesteia pe site-ul Ministerului Sanatatii, pentru unitatile subordonate, pe cel al autoritatii de sanatate publica ori pe site-urile ministerelor si institutiilor sanitare cu retele sanitare proprii;

 • 6. raspunde de raportarea lunara si trimestriala a executiei bugetului de venituri si cheltuieli consiliului local si/sau judetean, dupa caz, daca beneficiaza de finantare din bugetele locale;

 • 7. aproba si raspunde de realizarea programului anual de achizitii publice;

 • 8. aproba lista investitiilor si a lucrarilor de reparatii curente si capitale care urmeaza sa se realizeze intr-un exercitiu financiar, in conditiile legii, la propunerea comitetului director;

 • 9. raspunde, impreuna cu membrii consiliului medical, de respectarea disciplinei economicofinanciare la nivelul sectiilor, compartimentelor si serviciilor din cadrul spitalului;

 • 10. identifica, impreuna cu consiliul de administratie, surse suplimentare pentru cresterea veniturilor spitalului, cu respectarea prevederilor legale;

 • 11. indeplineste toate atributiile care decurg din calitatea de ordonator tertiar de credite, conform legii;

 • 12. raspunde de respectarea si aplicarea corecta a legislatiei din domeniu.

 • d). în domeniul managementului resurselor umane:

 • 1. stabileste si aproba numarul de personal, pe categorii si locuri de munca, in functie de normativul de personal in vigoare si pe baza propunerilor sefilor de sectii si de servicii;

 • 2. aproba organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numeste si elibereaza din functie personalul spitalului;

 • 3. repartizeaza personalul din subordine pe locuri de munca;

 • 4. aproba programul de lucru, pe locuri de munca si categorii de personal, pentru personalul aflat in subordine;

 • 5. organizeaza concurs pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director;

 • 6. numeste si revoca, in conditiile legii, membrii comitetului director;

 • 7. incheie contractele de administrare cu membrii comitetului director care au ocupat postul prin concurs organizat in conditiile legii, pe o perioada de maximum 4 ani, in cuprinsul caruia sunt prevazuti indicatorii de performanta asumati;

 • 8. prelungeste, la incetarea mandatului, contractele de administrare incheiate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

 • 9. inceteaza contractele de administrare incheiate, inainte de termen, in cazul neindeplinirii obligatiilor prevazute in acestea;

 • 10. stabileste, de comun acord cu personalul de specialitate medico-sanitar care ocupa functii de conducere specifice comitetului director si are contractul individual de munca suspendat, programul de lucru al acestuia in situatia in care desfasoara activitate medicala in unitatea sanitara respectiva, in conditiile legii;

 • 11. numeste in functie sefii de sectie, de laborator si de serviciu medical care au promovat concursul sau examenul organizat in conditiile legii si incheie cu acestia, in termen de maximum 30 de zile de la data numirii in functie, contract de administrare cu o durata de 4 ani, in cuprinsul caruia sunt prevazuti indicatorii de performanta asumati;

 • 12. solicita consiliului de administratie constituirea comisiei de mediere, in conditiile legii, in cazul in care contractul de administrare prevazut la pct. 11 nu se incheie in termen de 7 zile de la data stabilita in conditiile mentionate;

 • 13. deleaga unei alte persoane functia de sef de sectie, de laborator si de serviciu medical, pe o perioada de pana la 6 luni, in cazul in care la concursul organizat, in conditiile legii, pentru ocuparea acestor functii nu se prezinta niciun candidat in termenul legal;

 • 14. repeta procedurile legale de organizare a concursului sau examenului pentru ocuparea functiilor de sefi de sectie, de laborator si de serviciu medical ocupate in conditiile prevazute la pct. 13;

 • 15. aproba regulamentul intern al spitalului, precum si fisa postului pentru personalul angajat;

 • 16. infiinteaza, cu aprobarea comitetului director, comisii specializate in cadrul spitalului, necesare pentru realizarea unor activitati specifice, cum ar fi: comisia medicamentului, nucleul de calitate, comisia de analiza a decesului etc., al caror mod de organizare si functionare este prevazut in regulamentul de organizare si functionare a spitalului;

 • 17. realizeaza evaluarea performantelor profesionale ale personalului aflat in directa subordonare, potrivit structurii organizatorice, si, dupa caz, solutioneaza contestatiile formulate cu privire la rezultatele evaluarii performantelor profesionale efectuate de alte persoane, in conformitate cu prevederile legale;

 • 18. aproba planul de formare si perfectionare a personalului, in conformitate cu legislatia in vigoare;

 • 19. negociaza contractul colectiv de munca la nivel de spital, cu exceptia spitalelor din subordinea ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie, carora li se aplica reglementarile specifice in domeniu;

 • 20. raspunde de incheierea asigurarii de raspundere civila in domeniul medical atat pentru spital, in calitate de furnizor, cat si pentru personalul medico-sanitar angajat, precum si de reinnoirea acesteia ori de cate ori situatia o impune;

 • 21. raspunde de respectarea prevederilor legale privind incompatibilitatile si conflictul de interese de catre personalul din subordine, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

 • 22. propune, ca urmare a analizei in cadrul comitetului director, structura organizatorica, reorganizarea, schimbarea sediului si a denumirii unitatii, in vederea aprobarii de catre Ministerul Sanatatii, ministerele si institutiile cu retea sanitara proprie sau, dupa caz, de catre autoritatile administratiei publice locale, in conditiile legii;

 • 23. in situatia in care spitalul public nu are angajat personal propriu sau personalul angajat este insuficient, pentru acordarea asistentei medicale corespunzatoare structurii organizatorice aprobate in conditiile legii, poate incheia contracte de prestari servicii pentru asigurarea acestora;

 • 24. analizeaza modul de indeplinire a obligatiilor membrilor comitetului director, ai consiliului medical si consiliului etic si dispune masurile necesare in vederea imbunatatirii activitatii spitalului;

 • 25. raspunde de organizarea si desfasurarea activitatii de educatie medicala continua (EMC) pentru medici, asistenti medicali si alt personal, in conditiile legii;

 • 26. raspunde de organizarea si desfasurarea activitatii de audit public intern, conform legii.

 • e). în domeniul managementului administrativ:

 • 1. aproba si raspunde de respectarea regulamentului de organizare si functionare;

 • 2. reprezinta spitalul in relatiile cu terte persoane fizice sau juridice;

 • 3. incheie acte juridice in numele si pe seama spitalului, conform legii;

 • 4. raspunde de modul de indeplinire a obligatiilor asumate prin contracte si dispune masuri de imbunatatire a activitatii spitalului;

 • 5. incheie contracte de colaborare cu institutiile de invatamant superior medical, respectiv unitatile de invatamant medical, in conformitate cu metodologia elaborata de Ministerul Sanatatii, in vederea asigurarii conditiilor corespunzatoare pentru desfasurarea activitatilor de invatamant;

 • 6. incheie, in numele spitalului, contracte de cercetare cu finantatorul cercetarii, pentru desfasurarea activitatii de cercetare stiintifica medicala, in conformitate cu prevederile legale;

 • 7. raspunde de respectarea prevederilor legale in vigoare referitoare la pastrarea secretului profesional, pastrarea confidentialitatii datelor pacientilor internati, informatiilor si documentelor referitoare la activitatea spitalului;

 • 8. raspunde de obtinerea si mentinerea valabilitatii autorizatiei de functionare, potrivit normelor aprobate prin ordin al ministrului sanatatii;

 • 9. pune la dispozitia organelor si organismelor competente, la solicitarea acestora, in conditiile legii, informatii privind activitatea spitalului;

 • 10. transmite Primariei Municipiului Craiova, directiei de sanatate publica judetene, dupa caz, informari trimestriale si anuale cu privire la patrimoniul dat in administrare, realizarea indicatorilor activitatii medicale, precum si la executia bugetului de venituri si cheltuieli;

 • 11. raspunde de organizarea arhivei spitalului si de asigurarea securitatii documentelor prevazute de lege, in format scris si electronic;

 • 12. raspunde de inregistrarea, stocarea, prelucrarea si transmiterea informatiilor legate de activitatea sa, in conformitate cu normele aprobate prin ordin al ministrului sanatatii;

 • 13. aproba utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activitati de cercetare medicala, in conditiile legii;

 • 14. raspunde de organizarea unui sistem de inregistrare si rezolvare a sugestiilor, sesizarilor si reclamatiilor referitoare la activitatea spitalului; 15. conduce activitatea curenta a spitalului, in conformitate cu reglementarile in vigoare;

 • 16. propune spre aprobare Primariei Municipiului Craiova un inlocuitor de drept pentru perioadele de absenta motivata din spital, in conditiile legii;

 • 17. informeaza Primaria Municipiului Craiova cu privire la starea de incapacitate temporara de munca, in termen de maximum 24 de ore de la aparitia acesteia;

 • 18. raspunde de monitorizarea si raportarea datelor specifice activitatii medicale, economicofinanciare, precum si a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire si control, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;

 • 19. respecta masurile dispuse de catre Primaria Municipiului Craiova in situatia in care se constata disfunctionalitati in activitatea spitalului public;

 • 20. raspunde de depunerea solicitarii pentru obtinerea acreditarii spitalului, in conditiile legii, in termen de maximum un an de la aprobarea procedurilor, standardelor si metodologiei de acreditare;

 • 21. raspunde de solicitarea reacreditarii, in conditiile legii, cu cel putin 6 luni inainte de incetarea valabilitatii acreditarii;

 • 22. respecta Strategia nationala de sanatate aprobata prin hotarare a Guvernului;

 • 23. elaboreaza, impreuna cu comitetul director, planul de actiune pentru situatii speciale si coordoneaza asistenta medicala in caz de razboi, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale si alte situatii de criza, conform dispozitiilor legale in vigoare;

 • 24. raspunde de respectarea si aplicarea corecta de catre spital a prevederilor actelor normative care reglementeaza activitatea acestuia;

 • 25. asigura si raspunde de organizarea activitatilor de invatamant si cercetare astfel incat sa consolideze calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacientilor, a eticii si deontologiei medicale;

 • 26. avizeaza numirea, in conditiile legii, a sefilor de sectie, sefilor de laborator si a sefilor de serviciu medical din cadrul sectiilor, laboratoarelor si serviciilor medicale clinice si o supune aprobarii Ministerului Sanatatii.

 • f). în domeniul incompatibilitatilor si al conflictului de interese:

 • 1. depune o declaratie de interese, precum si o declaratie cu privire la incompatibilitatile prevazute de lege si de prezentul contract, in termen de 15 zile de la numirea in functie, la Ministerul Sanatatii sau, dupa caz, la ministerele si institutiile cu retea sanitara proprie;

 • 2. actualizeaza declaratia prevazuta la pct. 1 ori de cate ori intervin modificari fata de situatia initiala, in termen de maximum 30 de zile de la data aparitiei modificarii, precum si a incetarii functiilor sau activitatilor;

 • 3. raspunde de afisarea declaratiilor prevazute de lege pe site-ul spitalului;

 • 4. depune declaratie de avere in conditiile prevazute la pct. 1 si 2.

 • g). în domeniul prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare:

 • 1. raspunde de organizarea serviciului/compartimentului de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale, in conformitate cu prevederile prezentului ordin;

 • 2.     participa la definitivarea propunerilor de activitati si achizitii cuprinse in planul anual al unitatii

pentru supravegherea si limitarea infectiilor asociate asistentei medicale;

 • 3. raspunde de asigurarea bugetara si achizitia de bunuri si servicii aferente activitatilor cuprinse in planul anual aprobat pentru supravegherea, prevenirea si limitarea infectiilor asociate asistentei medicale;

 • 4. raspunde de infiintarea si functionarea registrului de monitorizare a infectiilor asociate asistentei medicale al unitatii;

 • 5.     raspunde de organizarea activitatii de screening al pacientilor in sectii de terapie intensiva si in

alte sectii cu risc pentru depistarea colonizarilor/infectiilor cu germeni multiplurezistenti, in conformitate cu prevederile programului national de supraveghere si control al infectiilor asociate asistentei medicale;

 • 6. raspunde de organizarea anuala a unui studiu de prevalenta de moment a infectiilor nosocomiale si a consumului de antibiotice din spital;

 • 7. raspunde de afisarea pe site-ul propriu al unitatii a informatiilor statistice (rata trimestriala si anuala de incidenta, rata de prevalenta, incidenta trimestriala si anuala defalcata pe tipuri de infectii si pe sectii) privind infectiile asociate asistentei medicale, a rezultatelor testelor de evaluare a eficientei curateniei si dezinfectiei, a consumului de antibiotice, cu defalcarea consumului antibioticelor de rezerva;

 • 8. raspunde de organizarea inregistrarii cazurilor de expunere accidentala la produse biologice in registrele infiintate pe fiecare sectie/compartiment si de aplicarea masurilor de vaccinare a personalului medico-sanitar;

 • 9. raspunde de aplicarea sanctiunilor administrative propuse de seful serviciului/compartimentului de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale al unitatii;

 • 10. controleaza si raspunde pentru organizarea serviciului/ compartimentului de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale al unitatii sau, dupa caz, pentru contractarea responsabilului cu prevenirea infectiilor asociate asistentei medicale, in directa subordine si coordonare;

 • 11. analizeaza si decide solutii de rezolvare, dupa caz, alocare de fonduri ca urmare a sesizarilor serviciului/compartimentului specializat, in situatii de risc sau focar de infectie asociate asistentei medicale;

 • 12. verifica si aproba evidenta informatiilor transmise esaloanelor ierarhice, conform legii sau la solicitare legala, aferente activitatii de supraveghere, depistare, diagnostic, investigare epidemiologica, si masurile de limitare a focarului de infectie asociata asistentei medicale din unitate;

 • 13. solicita, la propunerea sefului serviciului/coordonatorului compartimentului de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale/medicului responsabil sau din proprie initiativa, expertize si investigatii externe, consiliere profesionala de specialitate si interventie in focare;

 • 14. angajeaza unitatea pentru contractarea unor servicii si prestatii de specialitate;

 • 15. reprezinta unitatea in litigii juridice legate de raspunderea institutiei in ceea ce priveste infectiile asociate asistentei medicale, inclusiv in cazul actionarii in instanta a persoanelor fizice, in cazul stabilirii responsabilitatii individuale.

16.

Art.25. Comitetul Director cuprinde Directorul Medical, Directorul Financiar-Contabil și este condus de Manager.

(1) Atribuțiile Comitetului Director prevăzute în Ordinul M.S.P. nr. 921/2006 si in Ordinul 1628/2007, cu modificarile si completarile ulterioare:

 • 1. elaboreaza planul de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului, in baza propunerilor scrise ale consiliului medical;

 • 2. elaboreaza, pe baza propunerilor consiliului medical, planul anual de furnizare de servicii medicale al spitalului;

 • 3. propune managerului, in vederea aprobarii:

 • a) numarul de personal, pe categorii si locuri de munca, in functie de reglementarile in vigoare;

 • b) organizarea concursurilor pentru posturile vacante, in urma consultarii cu sindicatele, conform legii;

 • 4. elaboreaza regulamentul de organizare si functionare, regulamentul intern si organigrama spitalului, in urma consultarii cu sindicatele, conform legii;

 • 5. propune spre aprobare managerului si urmareste implementarea de masuri organizatorice privind imbunatatirea calitatii actului medical, a conditiilor de cazare, igiena si alimentatie, precum si de masuri de prevenire a infectiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sanatatii publice;

 • 6. elaboreaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului, pe baza centralizarii de catre compartimentul economico-financiar a propunerilor fundamentate ale conducatorilor sectiilor si compartimentelor din structura spitalului, pe care il supune aprobarii managerului;

 • 7. urmareste realizarea indicatorilor privind executia bugetului de venituri si cheltuieli pe sectii si compartimente, asigurand sprijin sefilor de sectii si compartimente pentru incadrarea in bugetul alocat;

 • 8. analizeaza propunerea consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care il supune spre aprobare managerului;

 • 9. asigura monitorizarea si raportarea indicatorilor specifici activitatii medicale, financiari, economici, precum si a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire si control, pe care le prezinta managerului, conform metodologiei stabilite;

 • 10. analizeaza, la propunerea consiliului medical, masurile pentru dezvoltarea si imbunatatirea activitatii spitalului, in concordanta cu nevoile de servicii medicale ale populatiei, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor si protocoalelor de practica medicale;

 • 11. elaboreaza planul de actiune pentru situatii speciale si asistenta medicala in caz de razboi, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale si alte situatii de criza;

 • 12. la propunerea consiliului medical, intocmeste, fundamenteaza si prezinta spre aprobare managerului planul anual de achizitii publice, lista investitiilor si a lucrarilor de reparatii curente si capitale care urmeaza sa se realizeze intr-un exercitiu financiar, in conditiile legii, si raspunde de realizarea acestora;

 • 13. analizeaza, trimestrial sau ori de cate ori este nevoie, modul de indeplinire a obligatiilor asumate prin contracte si propune managerului masuri de imbunatatire a activitatii spitalului;

 • 14. intocmeste informari lunare, trimestriale si anuale cu privire la executia bugetului de venituri si cheltuieli, pe care le analizeaza cu consiliul medical si le prezinta autoritatii de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti, precum si Ministerului Sanatatii Publice, respectiv ministerelor cu retea sanitara proprie, la solicitarea acestora;

 • 15. negociaza, prin manager, directorul medical si directorul financiar-contabil, contractele de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurari de sanatate;

 • 16. se intruneste lunar sau ori de cate ori este nevoie, la solicitarea majoritatii membrilor sai ori a managerului spitalului public, si ia decizii in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai, cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti;

 • 17. face propuneri privind structura organizatorica, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului si a denumirii spitalului;

 • 18. negociaza cu seful de sectie/laborator si propune spre aprobare managerului indicatorii specifici de performanta ai managementului sectiei/laboratorului/ serviciului, care vor fi prevazuti ca anexa la contractul de administrare al sectiei/laboratorului;

 • 19. raspunde in fata managerului pentru indeplinirea atributiilor care ii revin;

 • 20. analizeaza activitatea membrilor sai pe baza rapoartelor de evaluare si elaboreaza raportul anual de activitate al spitalului.

 • (2) Membrii Comitetului Director sunt numiți prin decizia managerului, în urma examenului susținut, conform Ordinului M.S.P. nr. 284/2007, si OMSP nr. 1278/2008 si totodata cu viitoarelor prevederi legale din domeniul sanitar.

 • (3) În conformitate cu Ordinului M.S. nr nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare comitetul director are următoarele atribuții:

 • 1.     organizeaza Comitetul de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale si elaboreaza regulamentul de functionare al acestuia;

 • 2.     se asigura de organizarea si functionarea serviciului/compartimentului de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale si/sau realizarea contractelor de furnizare de prestari servicii specifice;

 • 3.     aproba planul anual de activitate pentru supravegherea, prevenirea si limitarea infectiilor asociate asistentei medicale;

 • 4.     asigura conditiile de implementare a prevederilor planului anual de activitate pentru supravegherea, prevenirea si limitarea infectiilor asociate asistentei medicale;

 • 5.      efectueaza analiza anuala a indeplinirii obiectivelor planului de activitate;

 • 6.     verifica si aproba alocarea bugetului aferent derularii activitatilor din planul anual de activitate pentru supravegherea, prevenirea si limitarea infectiilor asociate asistentei medicale;

 • 7.     se asigura de imbunatatirea continua a conditiilor de desfasurare a activitatilor de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale si a dotarii tehnico-materiale necesare evitarii sau diminuarii riscurilor;

 • 8.     se asigura de derularea legala a achizitiilor si aprovizionarea tehnico-materiala, prevazute in planul de activitate sau impuse de situatia epidemiologica din unitate, in vederea diminuarii ori evitarii situatiilor de risc sau limitarii infectiilor asociate asistentei medicale;

 • 9.     delibereaza si decide, la propunerea Colegiului Medicilor din Romania, in urma sesizarii pacientilor sau in urma autosesizarii in privinta responsabilitatii institutionale ori individuale a personalului angajat/contractat, pentru fapte sau situatii care au dus la lezarea drepturilor ori au prejudiciat starea de sanatate a asistatilor prin infectii asociate asistentei medicale;

 • 10.    asigura dotarea necesara organizarii si functionarii sistemului informational pentru inregistrarea, stocarea, prelucrarea si transmiterea informatiilor privind infectiile asociate asistentei medicale in registrul de monitorizare a infectiilor asociate asistentei medicale al unitatii;

 • 11.    asigura conditiile de ingrijire la pacientii cu infectii/colonizari cu germeni multiplurezistenti. Art. 33. Atributiile Directorului Medical:

 • 1. in calitate de presedinte al consiliului medical, coordoneaza si raspunde de elaborarea la termen a propunerilor privind planul de dezvoltare al spitalului, planul anual de servicii medicale, bugetul de venituri si cheltuieli;

 • 2. monitorizeaza calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul spitalului, inclusiv prin evaluarea satisfactiei pacientilor, si elaboreaza, impreuna cu sefii de sectii, propuneri de imbunatatire a activitatii medicale;

 • 3. aproba protocoale de practica medicala la nivelul spitalului si monitorizeaza procesul de implementare a protocoalelor si ghidurilor de practica medicala la nivelul intregului spital;

 • 4. raspunde de coordonarea si corelarea activitatilor medicale desfasurate la nivelul sectiilor pentru asigurarea tratamentului adecvat pentru pacientii internati;

 • 5. coordoneaza implementarea programelor de sanatate la nivelul spitalului;

 • 6. intocmeste planul de formare si perfectionare a personalului medical, la propunerea sefilor de sectii si laboratoare;

 • 7. avizeaza utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activitati de cercetare medicala, in conditiile legii;

 • 8. asigura respectarea normelor de etica profesionala si deontologie medicala la nivelul spitalului, colaborand cu Colegiul Medicilor din Romania;

 • 9. raspunde de acreditarea personalului medical al spitalului si de acreditarea activitatilor medicale desfasurate in spital, in conformitate cu legislatia in vigoare;

 • 10. analizeaza si ia decizii in situatia existentei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri foarte complicate, care necesita o durata de spitalizare mult prelungita, morti subite etc.);

 • 11. participa, alaturi de manager, la organizarea asistentei medicale in caz de dezastre, epidemii si in alte situatii speciale;

 • 12. stabileste coordonatele principale privind consumul de medicamente si materiale sanitare la nivelul spitalului, in vederea unei utilizari judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei si a rezistentei la medicamente;

 • 13. supervizeaza respectarea prevederilor in vigoare referitoare la documentatia medicala a pacientilor tratati, asigurarea confidentialitatii datelor medicale, constituirea arhivei spitalului.

 • 14. controleaza, prin sondaj, indeplinirea atributiilor prevazute in fisa postului de catre asistentii medicali sefi, asistentii medicali si personalul auxiliar;

 • 15. organizeaza intalniri de lucru cu asistentii medicali sefi de sectie/compartimente;

 • 16. monitorizeaza calitatea serviciilor de ingrijire acordate, inclusiv prin evaluarea satisfactiei pacientilor si ia masuri pentru imbunatatirea acesteia;

 • 17. monitorizeaza procesul de implementare a ghidurilor si protocoalelor de practica elaborate de Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania si aprobate de Ministerul Sanatatii Publice;

 • 18. stabileste pentru personalul din subordine, la propunerea asistentilor medicali sefi de sectie, necesarul si continutul programelor de perfectionare organizate in cadrul unitatii;

 • 19. analizeaza cererile si avizeaza participarea personalului din subordine la programele de educatie medicala continua organizate in afara institutiei;

 • 20. colaboreaza cu Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania, cu institutiile de invatamant si cu alte institutii acreditate la realizarea programelor de perfectionare pentru asistentii medicali;

 • 21. controleaza modul de desfasurare a pregatirii practice a viitorilor asistenti medicali;

 • 22. controleaza modul cum se asigura bolnavilor internati un regim rational de odihna, de servire a mesei, de igiena personala, de primire a vizitelor si pastrarea legaturii acestora cu familia;

 • 23. analizeaza criteriile de majorare a salariilor, de acordare a salariilor de merit si a premiilor pentru asistentii medicali si personalul auxiliar, in functie de criteriile stabilite de comisia mixta patronat-sindicat;

 • 24. participa la activitatile organizatiilor profesionale si/sau sindicale ale asistentilor medicali si moaselor, la solicitarea acestora;

 • 25. analizeaza si participa la solutionarea sanctiunilor propuse pentru personalul din subordine;

 • 26. ia masuri pentru buna functionare a serviciului social, dietetica si a biroului de internari;

 • 27. asigura masurile necesare pentru cunoasterea de catre intregul personal din subordine a regulilor de etica profesionala;

 • 28. ia masuri pentru cunoasterea si respectarea comportamentului igienic si ale regulilor de tehnica aseptica de catre personalul din subordine;

 • 29. aproba programul de activitate lunar al asistentilor medicali, personalului auxiliar si programarea concediilor de odihna;

 • 30. ia masuri pentru respectarea de catre vizitatori a normelor de igiena (portul echipamentului, evitarea aglomerarii in saloane);

 • 31. asigura masurile necesare pentru cunoasterea de catre personalul din subordine a reglementarilor legale privind normele generale de sanatate si securitate in munca, regulamentul de organizare si functionare al spitalului, regulamentul de ordine interioara, normele privind prevenirea si combaterea infectiilor nosocomiale si normelor privind gestionarea deseurilor provenite din activitatile medicale;

 • 32. asigura masurile necesare pentru cunoasterea de catre asistentii medicali a legislatiei privind exercitarea profesiilor de asistent medical.

În conformitate cu Ordinului M.S. nr nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare directorul medical are următoarele atribuții:

 • 1.     se asigura si raspunde de aplicarea in activitatea curenta a procedurilor si protocoalelor de prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale, a standardelor de sterilizare si sterilitate, asepsie si antisepsie, respectiv a normelor privind cazarea, alimentatia si conditiile de igiena oferite pe perioada ingrijirilor acordate;

 • 2.     raspunde de raportarea la timp a infectiilor asociate asistentei medicale si implementarea masurilor de limitare a acestora;

 • 3.     raspunde de respectarea politicii de utilizare a antibioticelor in unitatea sanitara;

 • 4.     implementeaza activitatea de screening al pacientilor in sectii de terapie intensiva si alte sectii cu risc pentru depistarea colonizarilor/infectiilor cu germeni multiplurezistenti in conformitate cu prevederile programului national de supraveghere si control al infectiilor asociate asistentei medicale;

 • 5.     controleaza si raspunde pentru derularea activitatilor proprii ale serviciului/compartimentului de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale;

 • 6.     controleaza respectarea procedurilor si protocoalelor implementate pentru supravegherea, prevenirea si limitarea infectiilor asociate asistentei medicale de la nivelul sectiilor si serviciilor din unitate, in colaborare cu medicii sefi de sectie;

 • 7.     organizeaza si controleaza evaluarea imunizarii personalului impotriva HBV si efectuarea vaccinarilor recomandate personalului din unitatea medicala respectiva (gripal, HBV, altele);

 • 8.     controleaza si raspunde de organizarea registrelor de expunere accidentala la produse biologice pe sectii/compartimente si aplicarea corecta a masurilor.

 • 9.     prelucreaza procedurile si protocoalele de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale elaborate de serviciul/compartimentul de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale cu asistentele sefe de sectie si raspunde de aplicarea acestora;

 • 10.    raspunde de implementarea si respectarea precautiunilor standard si specifice la nivelul unitatii sanitare;

 • 11.    raspunde de comportamentul igienic al personalului din subordine, de respectarea regulilor de tehnica aseptica de catre acesta;

 • 12.    controleaza respectarea circuitelor functionale din spital/sectie;

 • 13.    verifica starea de curatenie din sectii, respectarea normelor de igiena si controleaza respectarea masurilor de asepsie si antisepsie;

 • 14.    propune directorului economic/financiar-contabil planificarea aprovizionarii cu materiale necesare prevenirii infectiilor asociate asistentei medicale, elaborata de sectiile spitalului, cu aprobarea sefului serviciului/coordonatorului compartimentului de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale;

 • 15.    supravegheaza si controleaza activitatea blocului alimentar in aprovizionarea, depozitarea, prepararea si distribuirea alimentelor, cu accent pe aspectele activitatii la bucataria dietetica, lactariu, biberonerie etc.;

 • 16.    supravegheaza si controleaza calitatea prestatiilor efectuate la spalatorie;

 • 17.    constata si raporteaza serviciului/compartimentului de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale si managerului spitalului deficiente de igiena (alimentare cu apa, instalatii sanitare, incalzire) si ia masuri pentru remedierea acestora;

 • 18.    verifica efectuarea corespunzatoare a operatiunilor de curatenie si dezinfectie in sectii;

 • 19. coordoneaza si verifica aplicarea masurilor de izolare a bolnavilor cu caracter infectios si a masurilor pentru supravegherea contactilor, in conformitate cu ghidul de izolare elaborat de seful serviciului/coordonatorul compartimentului de prevenire a infectiilor asociate ingrijirilor medicale;

 • 20. instruieste personalul din subordine privind autodeclararea imbolnavirilor si urmareste realizarea acestei proceduri;

 • 21. semnaleaza medicului sef de sectie cazurile de boli transmisibile pe care le observa in randul personalului;

 • 22. instruieste asistentele-sefe asupra masurilor de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale care trebuie implementate si respectate de vizitatori si personalul spitalului;

 • 23. coordoneaza si verifica respectarea circuitului lenjeriei si al deseurilor infectioase si neinfectioase, depozitarea lor la nivelul depozitului central si respectarea modului de eliminare a acestora;

 • 24. instruieste asistentele-sefe asupra echipamentului de protectie si comportamentului igienic, precum si asupra respectarii normelor de tehnica aseptica si propune masuri disciplinare in cazurile de abateri;

 • 25. organizeaza si coordoneaza procesul de elaborare a procedurilor si protocoalelor de prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale pe sectii, in functie de manevrele si procedurile medicale identificate cu risc pentru pacienti, si se asigura de implementarea acestora;

 • 26. raspunde de intocmirea si completarea registrului de monitorizare a infectiilor asociate asistentei medicale pe sectii si pe unitatea sanitara;

 • 27. raspunde de intocmirea si completarea registrului de expunere accidentala la produse biologice pe sectii/compartimente;

 • 28. organizeaza si raspunde de igienizarea tinutelor de spital pentru intreg personalul implicat in ingrijirea pacientilor, in mod gratuit si obligatoriu. Art. 34. Atributiile Directorului Financiar Contabil:

 • 1. participa la elaborarea planului de dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului, in baza propunerilor consiliului medical;

 • 2. participa la elaborarea, pe baza propunerilor consiliului medical, a planului anual de furnizare de servicii medicale al spitalului;

 • 3. propune managerului, in domeniul sau de responsabilitate, in vederea aprobarii:

 • a) numarul de personal, pe categorii si locuri de munca, in functie de reglementarile in vigoare;

 • b) organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, in urma consultarii cu sindicatele, conform legii;

 • 4. participa la elaborarea regulamentului de organizare si functionare, regulamentului intern si organigramei spitalului, in urma consultarii cu sindicatele, conform legii;

 • 5. propune spre aprobare managerului si urmareste implementarea de masuri organizatorice privind imbunatatirea calitatii serviciilor medicale si de ingrijire, a conditiilor de cazare, igiena si alimentatie, precum si de masuri de prevenire a infectiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sanatatii publice;

 • 6. participa la elaborarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului, pe baza centralizarii de catre compartimentul economico-financiar a propunerilor fundamentate ale conducatorilor sectiilor si compartimentelor din structura spitalului;

 • 7. urmareste, in domeniul sau de responsabilitate, realizarea indicatorilor privind executia bugetului de venituri si cheltuieli pe sectii si compartimente, asigurand sprijin sefilor de sectii si compartimente pentru incadrarea in bugetul alocat;

 • 8. analizeaza, in domeniul sau de responsabilitate, propunerea consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care il supune spre aprobare managerului;

 • 9. asigura, in domeniul sau de responsabilitate, monitorizarea si raportarea indicatorilor specifici activitatii medicale, activitatii de ingrijire, financiari, economici, precum si a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire si control, pe care le prezinta managerului;

 • 10. analizeaza, la propunerea consiliului medical, masurile pentru dezvoltarea si imbunatatirea activitatii spitalului, in concordanta cu nevoile de servicii medicale si de ingrijiri ale populatiei, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor si protocoalelor de practica medicale;

 • 11. participa la elaborarea planului de actiune pentru situatii speciale si asistenta medicala in caz de razboi, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale si alte situatii de criza, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

 • 12. la propunerea consiliului medical, in domeniul sau de responsabilitate, intocmeste, fundamenteaza si prezinta spre aprobare managerului planul anual de achizitii publice, lista investitiilor si a lucrarilor de reparatii curente si capitale care urmeaza sa se realizeze intr-un exercitiu financiar, in conditiile legii, si raspunde de realizarea acestora;

 • 13. analizeaza trimestrial sau ori de cate ori este nevoie, in domeniul sau de responsabilitate, modul de indeplinire a obligatiilor asumate prin contracte si propune managerului masuri de imbunatatire a activitatii spitalului;

 • 14. intocmeste, pentru domeniul sau de responsabilitate, informari lunare, trimestriale si anuale cu privire la executia bugetului de venituri si cheltuieli, pe care le analizeaza cu consiliul medical si le prezinta managerului spitalului;

 • 15. participa la negocierea contractelor de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurari de sanatate, in conditiile legii;

 • 16. participa lunar sau ori de cate ori este nevoie la sedintele comitetului director;

 • 17. face propuneri privind structura organizatorica, reorganizarea, restructurarea si schimbarea sediului si a denumirii spitalului;

 • 18. participa la negocierea si stabilirea indicatorilor specifici de performanta ai managementului sectiei/laboratorului/ serviciului, care vor fi prevazuti ca anexa la contractul de administrare al sectiei/laboratorului/serviciului;

 • 19. participa, anual, la programe de perfectionare profesionala organizate de Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar;

 • 20. raspunde in fata managerului spitalului public pentru indeplinirea atributiilor care ii revin;

 • 21. participa la elaborarea raportului anual de activitate al spitalului.

 • 22. asigura si raspunde de buna organizare si desfasurare a activitatii financiare a unitatii, in conformitate cu dispozitiile legale;

 • 23. organizeaza contabilitatea in cadrul unitatii, in confomitate cu dispozitiile legale, si asigura efectuarea corecta si la timp a inregistrarilor;

 • 24. asigura intocmirea la timp si in conformitate cu dispozitiile legale a balantelor de verificare si a bilanturilor anuale si trimestriale;

 • 25. propune defalcarea pe trimestre a indicatorilor financiari aprobati in bugetul de venituri si cheltuieli;

 • 26. asigura executarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului, urmarind realizarea indicatorilor financiari aprobati si respectarea disciplinei contractuale si financiare;

 • 27. participa la negocierea contractului de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurari de sanatate;

 • 28. angajeaza unitatea prin semnatura alaturi de manager in toate operatiunile patrimoniale, avand obligatia, in conditiile legii, de a refuza pe acelea care contravin dispozitiilor legale;

 • 29. analizeaza, din punct de vedere financiar, planul de actiune pentru situatii speciale prevazute de lege, precum si pentru situatii de criza;

 • 30. participa la organizarea sistemului informational al unitatii, urmarind folosirea cat mai eficienta a datelor contabilitatii;

 • 31. evalueaza, prin bilantul contabil, eficienta indicatorilor specifici;

 • 32. asigura indeplinirea, in conformitate cu dispozitiile legale, a obligatiilor unitatii catre bugetul statului, trezorerie si terti;

 • 33. asigura plata integrala si la timp a drepturilor banesti cuvenite personalului incadrat in spital;

 • 34. asigura intocmirea, circuitul si pastrarea documentelor justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate;

 • 35. organizeaza evidenta tuturor creantelor si obligatiilor cu caracter patrimonial care revin spitalului din contracte, protocoale si alte acte asemanatoare si urmareste realizarea la timp a acestora;

 • 36. ia masuri pentru prevenirea pagubelor si urmareste recuperarea lor;

 • 37. asigura aplicarea dispozitiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale si ia masuri pentru tinerea la zi si corecta a evidentelor gestionarii;

 • 38. raspunde de indeplinirea atributiilor ce revin serviciului financiar-contabilitate cu privire la exercitarea controlului financiar preventiv si al asigurarii integritatii patrimoniului;

 • 39. indeplineste formele de scadere din evidenta a bunurilor de orice fel, in cazurile si conditiile prevazute de dispozitiile legale;

 • 40. impreuna cu directorul/serviciul administrativ intocmeste si prezinta studii privind optimizarea masurilor de buna gospodarire a resurselor materiale si banesti, de prevenire a formarii de stocuri peste necesar, in scopul administrarii cu eficienta maxima a patrimoniului unitatii si a sumelor incasate in baza contractului de furnizare servicii medicale;

 • 41. organizeaza si ia masuri de realizare a perfectionarii pregatirii profesionale a cadrelor financiar-contabile din subordine;

 • 42. organizeaza la termenele stabilite si cu respectarea dispozitiilor legale inventarierea mijloacelor materiale in unitate.

În conformitate cu Ordinului M.S. nr nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare directorul medical are următoarele atribuții:

 • 1.     raspunde de planificarea bugetara in conformitate cu planul de activitate aprobat;

 • 2.     raspunde de asigurarea intocmai si la timp a necesarului de materiale si consumabile necesare implementarii procedurilor si protocoalelor de limitare a infectiilor asociate asistentei medicale. Art.35. Consiliul Medical

In cadrul Spitalului functioneaza un consiliu medical care este alcatuit din sefii de sectii, de laboratoare, farmacistul-sef sub conducerea directorului medical.

Principalele atributii ale consiliului medical sunt urmatoarele:

 • a) imbunatatirea standardelor clinice si a modelelor de practica in scopul acordarii de servicii medicale de calitate in scopul cresterii gradului de satisfactie a pacientilor;

 • b) monitorizarea si evaluarea activitatii medicale desfasurate in spital in scopul cresterii performantelor profesionale si utilizarii eficiente a resurselor alocate;

 • c) inainteaza comitetului director propuneri privind utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului;

 • d) propune comitetului director masuri pentru dezvoltarea si imbunatatirea activitatii spitalului in concordanta cu nevoile de servicii medicale ale populatiei si conform ghidurilor si protocoalelor de practica medicala;

 • e) alte atributii stabilite prin ordin al ministrului sanatatii.

Art. 36. Consiliul de Administrație:

In cadrul spitalului public functioneaza un consiliu de administratie format din 5-8 membri, care are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare si functionare a spitalului, conform Art. 187 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Atributiile principale ale consiliului de administratie sunt urmatoarele:

 • a) avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli al spitalului, precum si situatiile financiare trimestriale si anuale;

 • b) organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager in baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului sanatatii, al ministrului de resort sau, dupa caz, prin act administrativ al primarului unitatii administrativ-teritoriale, al primarului general al municipiului Bucuresti sau al presedintelui consiliului judetean, dupa caz;

 • c) aproba masurile pentru dezvoltarea activitatii spitalului in concordanta cu nevoile de servicii medicale ale populatiei;

 • d) avizeaza programul anual al achizitiilor publice intocmit in conditiile legii;

 • e) analizeaza modul de indeplinire a obligatiilor de catre membrii comitetului director si activitatea managerului si dispune masuri pentru imbunatatirea activitatii;

 • f) propune revocarea din functie a managerului si a celorlalti membri ai comitetului director in cazul in care constata existenta situatiilor prevazute la art. 178 alin. (1) si la art. 184 alin. (1).

CAP. V. ORGANISME DE LUCRU

Art.36. Consiliul etic este format din 7 membri, cu urmatoarea reprezentare:

- un reprezentant ales al corpului medical al spitalului, din personalul cu integrare clinica;

- 3 reprezentanti alesi ai corpului medical al spitalului, altul decat personalul cu integrare clinica;

- 2 reprezentanti alesi ai asistentilor medicali din spital;

- un reprezentant ales al asociatiilor de pacienti.

Consilierul juridic va asigura suportul legislativ pentru activitatea Consiliului etic al spitalului. Secretarul Consiliului etic este un angajat cu studii superioare, desemnat prin decizia managerului sa sprijine activitatea Consiliului etic. Secretarul si consilierul juridic au obligatia participarii la toate sedintele Consiliului etic, fara a avea drept de vot.

Membrii Consiliului etic, precum secretarul si consilierul juridic beneficiaza, cu prioritate, de instruire in domeniul eticii si integritatii din partea Ministerului Sanatatii.

 • (1) . Componența nominală a membrilor Consiliului Etic se propune de către Comitetul Director, iar numirea acestora se face prin decizie internă a managerului.

 • (2) . Principalele atribuții ale Consiliului Etic, ca organ consultativ, sunt prevăzute în Ordinul MSP nr. 1502/2016 și se referă, în special, la încălcarea drepturilor recunoscute în domeniul asistenței medicale, abaterile de la normele de conduită profesională și a disciplinei în acordarea îngrijirilor, abaterile de la Codul de Deontologie medicală, sesizările privind condiționarea actului medical de obținere a unor foloase, respectarea drepturilor pacientului și demnității umane.

Atributiile Consiliului etic:

 • a) promoveaza valorile etice medicale si organizationale in randul personalului medico-sanitar, auxiliar si administrativ al spitalului;

 • b) identifica si analizeaza vulnerabilitatile etice si propune managerului adoptarea si implementarea masurilor de preventie a acestora la nivelul spitalului;

 • c) primeste din partea managerului spitalului sesizarile adresate direct Consiliului etic si alte sesizari transmise spitalului care contin spete ce cad in atributiile Consiliului;

 • d) analizeaza, cu scopul de a determina existenta unui incident de etica sau a unei vulnerabilitati etice, spetele ce privesc:

 • (i) cazurile de incalcare a principiilor morale sau deontologice in relatia pacient - cadru medico-sanitar si auxiliar din cadrul spitalului, prevazute in legislatia specifica;

 • (ii) incalcarea drepturilor pacientilor de catre personalul medico-sanitar si auxiliar, prevazute in legislatia specifica;

 • (iii) abuzuri savarsite de catre pacienti sau personalul medical asupra personalului medico-sanitar si auxiliar, prevazute in legislatia specifica;

 • (iv) nerespectarea demnitatii umane;

 • e) emite avize etice, ca urmare a analizei situatiilor definite de lit. d);

 • f) sesizeaza organele abilitate ale statului ori de cate ori considera ca aspectele unei spete pot face obiectul unei infractiuni, daca acestea nu au fost sesizate de reprezentantii spitalului sau de catre petent;

 • g) sesizeaza Colegiul Medicilor ori de cate ori considera ca aspectele unei spete pot face obiectul unei situatii de malpraxis;

 • h) asigura informarea managerului si a Compartimentului de integritate din cadrul Ministerului Sanatatii privind continutul avizului etic. Managerul poarta raspunderea punerii in aplicare a solutiilor stabilite de avizul etic;

 • i) intocmeste continutul comunicarilor adresate petentilor, ca raspuns la sesizarile acestora;

 • j) emite hotarari cu caracter general ce vizeaza spitalul;

 • k) aproba continutul rapoartelor intocmite semestrial si anual de secretarul Consiliului etic;

 • l) analizeaza rezultatele implementarii mecanismului de feedback al pacientului;

 • m) analizeaza si avizeaza regulamentul de ordine interioara al spitalului si face propuneri pentru imbunatatirea acestuia;

 • n) analizeaza din punctul de vedere al vulnerabilitatilor etice si de integritate si al respectarii drepturilor pacientilor si ofera un aviz consultativ comisiei de etica din cadrul spitalului, pentru fiecare studiu clinic desfasurat in cadrul spitalului;

 • o) ofera, la cerere, consiliere de etica pacientilor, apartinatorilor, personalului medico-sanitar si auxiliar.

(2) Consiliul etic poate solicita documente si informatii in legatura cu cauza supusa analizei si poate invita la sedintele sale persoane care pot sa contribuie la solutionarea spetei prezentate.

Art.37. Comisia de coordonare a procesului de evaluare in vederea obtinerii acreditarii spitalului/ ciclul II de acreditare a Spitalului are următoarele obligații:

 • a)     Monitorizează măsura în care misiunea si viziunea unității sanitare sunt si pe mai departe în concordantă cu nevoia de servicii de sănătate a comunitătii si resursele existente sau potentiale;

 • b)     Monitorizează măsura în care misiunea si viziunea unitătii sanitare sunt respectate de către toti angajatii unitătii sanitare;

 • c)     Sustin Structura de Management al Calitatii (Serviciul de management al calitătii serviciilor medicale) in atingerea obiectivelor privind reacreditarea spitalului, monitorizarea post acreditare, implementarea si dezvoltarea continua a „conceptului de calitate;

 • d)     Stabileste calendarul activitătilor si a pasilor care se vor respecta pentru pregătirea organizatiei;

 • e)     Stabileste frecventa monitorizării modului de îndeplinire a calendarului activitătilor si apasilor pentru acreditare;

 • f)     Stabileste punctual persoanele responsabile cu ducerea la îndeplinire si cu monitorizarea calendarului activitătilor si a pasilor pentru acreditare;

 • g)     Stabileste potentiale riscuri care ar putea afecta pregătirea unitătii sanitare si propunând strategia si modurile de gestionare ale acestora;

 • h)     Asigură monitorizarea constantă a modului în care organizatia înaintează în procesul depregătire;

 • i)      Identifică si propune conducerii solutii personalizate Spitalului, pentru atingerea si îndeplinirea cerintelor ANMCS aplicabile unitătii noastre;

 • j)      Stabileste si motivează măsura în care indicatorii de acreditare se aplică sau nu organizatiei;

 • k)     Identifică resursele disponibile (financiare si / sau umane) la nivelul unitătii sanitare care ar putea fi utilizate în procesul de pregătire a organizatiei pentru acreditare si în demersul de îndeplinire a indicatorilor emisi de ANMC S;

 • l)     Monitorizează măsura în care se mentin si respectă si pe mai departe conditiile pe baza cărora unitatea sanitară a obtinut diverse autorizatii / avize / certificate;

 • m)    Analizează functionalitatea circuitelor si a fluxurilor informationale pentru a asigura transmiterea datelor în formatul necesar si în timp util în raport cu pregătirea unitătii sanitare pentru acreditare;

 • n)     Monitorizează constant pagina de internet a unitătii sanitare, astfel încât aceasta să corespundă cerintelor ANMC S, cu asigurarea în paralel cu informarea corectă si completă a pacientilor sau a apartinătorilor, îngrijindu-se în acelasi timp de imaginea publică a Spitalului;

 • o)     Desemnează persoanele care participa la diverse conferințe / evenimente organizate de către ANMCS în scopul informării unitătilor sanitare cu privire la procedura de acreditare;

 • p)     La nevoie, întocmeste documente informative pentru personalul unitătii sanitare cu privirela procesul de acreditare;

 • q)     Se îngrijeste ca procesul de acreditare si necesitatea sa să fie pe deplin întelese si tratate cu simt de răspundere de către toti angajatii din unitatea sanitară, sensibilizând astfel atât personalul de conducere, cât si cel de executie privind necesitatea organizării în vederea asigurării si îmbunătătirii calitătii servicilor de sănătate si a sigurantei pacientului;

 • r)      Sustine continuitatea procesului de asigurare si îmbunătătire a calitătii serviciilor de sănătate si a sigurantei pacientului;

 • s)     Identifică activitătile pentru care este necesar să se elaboreze proceduri de sistem sau operationale, pentru a asigura conformitatea cu cerintele ANMCS si a îmbunătăti continuu calitatea serviciilor oferite de către unitatea sanitară;

 • t)     Identifică codurile de boală pentru care nu au fost încă elaborate protocoale de diagnostic si tratament, si comunică cu Consiliul Medical pentru ducerea la îndeplinire;

 • u)     Participă la procesul de monitorizare a eficacitătii si eficientei procedurilor si protocoalelor elaborate si implementate în cadrul unitătii sanitare;

 • v)    Monitorizează măsura în care circuitul documentelor este respectat, având în vedere siguranta si securitatea informatiilor;

 • w)    Se asigura de instruire, corectitudinea implementarii, constientizarea si asumarea procedurilor, protocoalelor implementate;

 • x)     Verifică documentatia implementată, la nevoie identifică deficiente si comunică conducerii propunerile de îmbunătătire;

 • y)     Păstrează confidentialitatea fată de terti a informatiilor si aspectelor dezbătute în cadrul sedintelor, cu exceptia personalului din unitatea sanitară;

 • z)     Pregătesc documentele necesare validării conformitătii cu cerintele din standardele aprobate prin Ordinul nr. 446/2017 din 18 aprilie 2017 privind aprobarea Standardelor,Procedurii si metodologiei de evaluare si acreditare a spitalelor;

aa)   Cooperează cu membrii comisiilor de evaluare din partea ANMCS;

bb)   Participă la programul de evaluare efectuată de către reprezentantii ANMCS;

cc) Monitorizează modul de transmitere corectă, completă si în termen, a documentelor solicitate de către ANMCS;

dd) Gestioneaza si aplaneaza situatiile tensionate referitoare la procesul de evaluare in vederea obtinerii acreditarii / ciclul II de acreditare a Spitalului.

Art.38. Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial

În vederea monitorizarii, coordonarii si indrumarii metodologice a implementarii si/sau dezvoltarii sistemului de control intern/managerial, prin dispozitie a managerului spitalului se constituie Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/ managerial, denumită în continuare Comisia de monitorizare.

Comisia de monitorizare cuprinde conducatorii de compartimente din structura organizatorica, care se actualizeaza ori de cate ori este cazul si este coordonata de catre presedinte, persoana care detine functie de conducere. Secretarul comisiei si inlocuitorul acestuia sunt desemnati de catre presedinte.

Activitatea Comisiei se desfașoară în conformitate cu prevederile OSGG 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice.

Art.39. Comisia de revizuire a procedurii de internare nevoluntara a persoanelor cu tulburări psihice conform Legii nr. 487/2002 - republicată, cu modificările și completările ulterioare, formată din trei membrii, numiti de managerul spitalului, si anume: 2 psihiatri si un medic de alta specialitate sau un reprezentat al societatii civile, având următoarele atribuții:

 • a) evaluarea clinică a pacientului;

 • b) stabilirea necesitatii internării nevoluntare;

 • c) întocmirea si transmiterea deciziei printr-o notificare a comisiei, către instanța judecătorească competentă.

Art.40. Comisia de analiza a deceselor intraspitalicesti, analizeaza cazurile de deces, cauza acestora, convocarea comisiei făcându-se în funcție de specificul cazurilor care vor fi luate în discuție;

Comisia se va întruni semestrial, sau ori de câte ori este necesar și va analiza periodic decesele intraspitalicesti.

Comisia solicita audierea medicului curant in cazul in care se constata anumite nelamuriri in evolutia cazului;

După fiecare întâlnire se va redacta un raport care va fi adus la cunoștința medicilor secțiilor și managerului Spitalului.

Se vor propune măsuri pentru remedierea erorilor.

Art.41. Comisia de analiză DRG

Validarea cazurilor rezolvate în vederea decontării se face de către casa de asigurări de sănătate conform reglementărilor legale în vigoare, cu încadrarea în valoarea de contract, având în vedere și confirmarea cazurilor cu privire la datele clinice și medicale la nivel de pacient comunicate de către Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București.

Comisia de analiză DRG se întâlnește semestrial sau ori de câte ori e nevoie si are in principal urmatoarele atributii:

 • a) Analizează cazurile nevalidate și le transmite catre sectiile medicale în vederea remedierii deficiențelor;

 • b) Propune cazurile nevalidate instituțiilor abilitate, în vederea revalidării.

Analiza fiecarui caz se incheie cu un raport scris al comisiei de analiza, in care sunt mentionate argumentele care au condus la avizarea sau neavizarea cazului, raport semnat de toti membrii comisiei care au participat la evaluarea cazului respectiv. Raportul va fi elaborat in doua exemplare, pentru spital si, respectiv, pentru casa de asigurari de sanatate, si va contine in mod explicit decizia de avizare sau neavizare pentru reconfirmare a fiecarui caz.

Art.42. Comisia de farmacovigilenta, supraveghere, control si prescriere medicamente

Având în vedere necesitatea optimizării utilizării medicamentelor precum și folosirea judicioasă a fondurilor bănești destinate medicamentelor, la nivelul spitalului s-a înființat și funcționează Comisia de Farmacovigilenta, supraveghere, control si prescriere medicamente Comisia se întâlnește semestrial sau ori de câte ori e nevoie si are în principal următoarele atribuții:

 • a)     Stabilește coordonatele principale privind consumul de medicamente și materiale sanitare la nivelul spitalului, în vederea utilizării judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei și a rezistenței la medicamente;

 • b)     Stabilește prioritățile în ceea ce privește politica de achiziții de medicamente/materiale sanitare;

 • c)     Stabileste o listă cu medicamente de bază, obligatorii, care să fie în permanență accesibilă în farmacia spitalului;

 • d)     Stabilește o listă de medicamente care se achiziționează doar în mod facultativ, la cazuri bine selecționate și documentate medical;

 • e)     Analizează referatele de necesitate, trimise la Manager/Director medical de către medicii specialiști pe profilul de acțiune al medicamentului solicitat, în vederea aprobării și avizării ;

 • f)     Verifică permanent stocul de medicamente/ materiale sanitare de bază;

 • g)     Verifică ritmic cheltuielile pentru medicamente/ materiale sanitare și face analiza lor, în funcție de raportarea lunară a situației financiare;

 • h)     Elaborează ghiduri terapeutice pe profiluri de specialitate medicală;

 • i)      Solicita rapoarte periodice de la șefii de sectie privind administrarea de medicamente în funcție de incidența diferitelor afecțiuni și consumul de materiale sanitare;

 • j)     Dispune întreruperea administrării de medicamente cu regim special în cazul în care acel tratament se consideră inutil;

 • k) Înaintează Consiliului medical propuneri pentru întocmirea/introducerea în planul anual de achiziții publice de medicamente și materiale sanitare, a necesarului fundamentat în urma evaluării și analizarii cazuisticii.

Art.43. Comisia de analiză a foilor de observatie clinica generala

Comisia are ca scop analiza obiectivă a 200 de foi de observație semestrial, alese aleator după nr.FO, dar să fie câte 5 pacienți pentru fiecare medic curant.

Se va urmări completare corectă a informațiilor în FOCG, susținerea diagnosticelor menționate la internare, de etapă (72 de ore) și de externare; urmarea protocoalelor de investigații și tratament ale spitalului.

Comisia se întâlnește semestrial sau ori de câte ori e nevoie. Convocarea se face de către secretar la cererea presedintelui comisiei.

După fiecare întâlnire se va redacta un raport care va fi adus la cunoștința medicilor secțiilor și managerului spitalului. Se vor propune măsuri pentru remedierea erorilor.

Art.44. Comitetului de prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale

Comitetul de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale si monitorizarea bunelor practici in utilizarea antibioticelor la nivelul Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, se intruneste trimestrial sau la nevoie pentru analiza situatiei si elaborarea de propuneri catre Comitetul director conform prevederilor legale. In cadrul comitetului medicul infectionist este responsabil cu utilizarea antibioticelor in spital. Principalele atributii ale acestuia sunt:

 • a)     Efectueaza consulturi de specialitate in spital, in vederea diagnosticarii unei patologii infectioase si a stabilirii tratamentului etiologic necesar;

 • b)     Elaboreaza politica de utilizare judicioasa a antibioticelor in unitatea sanitara, inclusiv ghidurile de tratament initial in principallele sindroame infectioase si profilaxie antibiotica;

 • c)     Colaboreaza cu farmacistul unitatii in vederea evaluarii consumului de antibiotice in spital;

 • d)     Efectueaza activitatide pregatire a personalului medical in domeniul utilizarii judicioase a antibiotiocelor;

 • e)     Ofera consultanta de specialita temedicilor de alta specialitate in stabilirea tratamentului antibiotic la cazurile internate, in colaborare cu medicul de laborator pentru a se utiliza eficioent datele de microbiologie disponibile;

 • f)     Evalueaza periodic modul de utilizare a antibioticelor in cadrul fiecarei sectii clinice si propune masuri de imbunatatire- educarea prescriptorilor;

 • g)     Elaboreaza raportul anual de evaluare a gradului de respectare a politicii de utilizare judicioasa a antibioticelor, a consumului de antibiotice si propune managerului masuri de imbunatatire.

Art.45. Comisia de analiza a rezultatelor utilizarii protocoalelor si ghidurilor de practica medicala

Comisia de intruneste semestrial sau ori de cate ori este cazul, analizand informatiile din rapoartele de sinteza ale medicilor sefi de sectie privind utilizarea protocoalelor terapeutice si evaluarea practicilor medicale.

Comisia colaboreaza cu sefii de sectie in vederea respectarii ghidurilor medicale conform legislatiei in domeniu.

Comisia evalueaza eficienta protocoalelor clinice utilizate pe tipuri de afectiuni atat pentru diagnostic cat si pentru terapie, indentificarea afectiunilor pentru care sunt necesare stabilirea de protocoale in spital, controlarea periodica a aplicarii in practica a protocoalelor de diagnostic si terapeutice prin analiza F.O.C.G.

Art. 46. Comisia de audit clinic are ca principale atributii:

 • a) auditarea lunara sau ori de câte ori este necesara a FO a protocoalelor de diagnostic si tratament,proceduri ect;

 • b) va organiza sesiuni de instruire si va oferi consultanta medicilor curanti ai sectiei/compartimentului privind modul de codificare a FO

 • c) coordonata de membrii Stucturii de Management al Calitatii implementeaza programul de acreditare si de monitorizare a tuturor serviciilor oferite in cadrul unitatii;

 • d) va planifica misiuni de audit clinic anual;

 • e) va utiliza in auditul clinic rezultatele rapoartelor de evaluare periodica a protocoalelor diagnostice si terapeutice;

 • f) va organiza misiuni de audit clinic suplimentar la solicitarea managerului unitatii;

 • g) analizează toate cazurile iar cele care pot fi revalidate sunt transmise secției în vederea remedierii deficiențelor și transmiterii lor coordonatorului active.med

 • h) analizează modul de codificare în vederea înbunătățirii indicelui de complexitate.

Art. 47. Comisia de biocide și materiale sanitare are ca principale atributii:

 • a) stabilește tipurile de biocide necesare unității sanitare in functie de riscul epidemiologic;

 • b) evaluează documentatia tehnică;

 • c) elaborează instructiunile de lucru pentru biocidele utilizate in unitatea sanitară;

 • d) instruiește personalul cu privire la folosireabiocidelor;

 • e) verifică utilizarea corecta a biocidelor conform instructiunuilor de lucru.

Art.48. Comisia pentru stabilirea meniurilor

Comisia se întâlnește semestrial sau ori de câte ori e nevoie are în principal, următoarele atribuții:

 • a) stabilește meniurile zilnice pe tipuri de boală, conform legislației în vigoare;

 • b) întocmește fișele zilnice de alimentație pentru bolnavii internați în spital;

 • c) membrii comisiei fac parte și din comisiile de achiziție a alimentelor pentru spital.

Art.49. Comitetul de securitate si sanatate in munca

Comitetul de Securitate și Sănătate în Muncă are următoarele obligații, conform legislației în vigoare:

 • a)     Analizează și face propuneri privind politica de securitate și sănătate în muncă și planul de prevenire și protecție al spitalului, conform Regulamentului intern.

 • b)     Urmărește realizarea planului de prevenire și protecție, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizării prevederilor lui și eficiența acestora din punct de vedere al îmbunatățirii condițiilor de muncă în spital;

 • c)     Analizează introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luând în considerare consecințele asupra securității și sănătății lucrătorilor, și face propuneri în situația constatării anumitor deficiențe;

 • d)     Propune măsuri de amenajare a locurilor de muncă, ținând seama de prezența grupurilor sensibile la riscuri specifice;

 • e)     Urmărește modul în care se aplică și se respectă reglementările legale privind securitatea și sănătatea în muncă, măsurile dispuse de inspectorul de muncă și inspectorii sanitari;

 • f)     Analizează propunerile lucrătorilor privind prevenirea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale, precum și pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și propune introducerea acestora în planul de prevenire și protecție;

 • g)     Analizează cauzele producerii accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale și evenimentelor produse și poate propune măsuri tehnice în completarea măsurilor dispuse în urma cercetării.

Art.50. Comisia pentru prevenirea si stingerea incendiilor întocmită pe baza dispoziție generală privind instruirea în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor - D.G.P.S.I. 002 si a Legii nr.307/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, având următoarele atribuții:

 • a)  stabilește cerințele și materialele instruirii PSI;

 • b) organizarea activității de instruire și categorii de instructaje;

 • c) înregistrează și confirmă instructajului pentru personalul unității;

Art.51. Comisia de selectionare a documentelor, conform Legii 6/1996 cu modificarile si completarile ulterioare stabilește anual documentele care îndeplinesc termentele de scoatere din arhiva spitalului conform nomenclatorului arhivistic;

Art.52. Comisia de evaluare a ofertelor in vederea achizitiilor publice

(1.) Conform Legii nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, si 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice spitalul are obligația de a desemna, pentru fiecare contract de achiziție publică, o comisie de evaluare a ofertelor.

(2). Comisia are următoarele atribuții:

 • a) deschiderea ofertelor si, dupa caz, a altor documente care insotesc oferta;

 • b) verificarea indeplinirii criteriilor de calificare de catre ofertanti/candidati;

 • c) realizarea selectiei candidatilor, daca este cazul;

 • d) desfasurarea dialogului cu operatorii economici, in cazul aplicarii procedurii de dialog competitiv;

 • e) desfasurarea negocierilor cu operatorii economici, in cazul aplicarii procedurilor de negociere;

 • f) verificarea conformitatii propunerilor tehnice ale ofertantilor cu prevederile caietului de sarcini;

 • g) evaluarea propunerilor tehnice ale ofertantilor in conformitate cu criteriile de atribuire, daca este cazul;

 • h) verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanti, inclusiv verificarea conformitatii cu propunerile tehnice, verificarea aritmetica, verificarea incadrarii in fondurile care pot fi disponibilizate pentru indeplinirea contractului de achizitie publica respectiv, precum si, daca este cazul, verificarea incadrarii acestora in situatia prevazuta la art. 210 din Lege;

 • i) elaborarea solicitarilor de clarificari si/sau completari necesare in vederea evaluarii solicitarilor de participare si/sau ofertelor;

 • j) stabilirea ofertelor inacceptabile si/sau neconforme si a motivelor care stau la baza incadrarii acestora in fiecare din aceste categorii;

 • k) stabilirea ofertelor admisibile;

 • l) aplicarea criteriului de atribuire si a factorilor de evaluare, astfel cum a fost prevazut in fisa de date a achizitiei;

 • m) stabilirea ofertei/ofertelor castigatoare sau, dupa caz, formularea propunerii de anulare a procedurii;

 • n) elaborarea proceselor-verbale aferente fiecarei sedinte, a rapoartelor intermediare aferente fiecarei etape in cazul procedurilor cu mai multe etape si a raportului procedurii de atribuire.

Art.53. Comisiile de inventariere, conform Legii Contabilitatii 82/1991- republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, răspunde de:

 • a)     efectuează inventarierea patrimoniului unității potrivit programului anual de inventariere a patrimoniului aprobat cu respectarea prevederilor legale;

 • b)     efectuarea inventarierii inopinate la gestiunile unității, cu respectarea prevederilor legale;

 • c)     efectuează inventarierea bunurilor primite cu chirie, în folosință sau în custodie și transmite la proprietari situația constatată, cu respectarea prevederilor legale;

 • d)     întocmește situația comparativă împreună cu persoanele care țin evidența gestiunilor, stabilește situația scăzămintelor legale și a compensărilor și le supun aprobării; determină minusurile și plusurile în gestiune, potrivit reglementărilor legale;

 • e)     întocmește procesele verbale privind rezultatul inventarierii și le supune spre aprobare, potrivit competențelor stabilite de normele legale în vigoare;

 • f)     face propuneri de soluționare a diferențelor constatate la inventariere; întocmește proiectul ordinului de imputare sau ia angajament de plată în vederea recuperării pagubei respective;

 • g)     are obligația să informeze pe conducătorii ierarhici cu privire la lipsurile constatate cu prilejul inventarierii;

 • h)     întocmește situații privind degradările, scoaterea din uz sau valorificarea unor bunuri existente în gestiuni sau în folosință; informează conducătorii ierarhici asupra unor stocuri fără mișcare, cu mișcare lentă sau neutilizabile.

Art.54. Comisiile de receptie verifică din punct de vedere cantitativ și calitativ toate achizitiile de alimente, materiale, medicamente, lucrări etc. Se numeste prin decizie a managerului in functie de specificul activitatii.

Art.55. Comisia de coordonare a activitatii de evaluare a performantelor profesionale individuale este constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 284/2010 privind aprobarea metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale și de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite pentru intreg personalul.

 • (1) . Cuprinde șefii de secție clinică, de laborator, precum și șeful serviciului resurse umane și coordonează activitatea de evaluare a performanțelor profesionale individuale.

 • (2) . Președintele comisiei este directorul medical.

 • (3) . Evaluarea personalului se face conform unui grafic stabilit de președintele comisiei, conform legislației în vigoare.

Art.56. Comisia de disciplina analizează faptele săvârșite de salariați referitoare la încălcarea normelor legale, regulamentului intern, contractuluiindividual de muncă sau contractului colectiv de muncă aplicabil, ordinelor și dispozițiilor legale ale conducătorilor ierarhici, sau normelor de comportare, care dăunează interesului unitatii.

În cazul în care în Raportul făcut de Comisia de Disciplină în urma cercetării disciplinare prealabile se constată încălcarea cu vinovăție a normelor prevăzute în Regulamentu Intern, în Fișa postului, în CodulMuncii, în Contractul Colectiv de Muncă si în Contractul Individual de Muncă, deci existența unei abateri disciplinare, în raport cu gravitatea respectivei abateri, unitatea în calitate de angajator, poate aplica, conform prevederilor legale, una dintre următoarele sancțiuni prevăzute în art. 248 din Legea 53 / 2003 cu modificarile si completarile ulterioare:

 • a) avertismentul scris;

 • b) retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile;

 • c) reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%;

 • d) reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10%;

 • e) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.

 • (2) In cazul in care, prin statute profesionale aprobate prin lege speciala, se stabileste un alt regim sanctionator, va fi aplicat acesta.

 • (3) Sanctiunea disciplinara se radiaza de drept in termen de 12 luni de la aplicare, daca salariatului nu i se aplica o noua sanctiune disciplinara in acest termen. Radierea sanctiunilor disciplinare se constata prin decizie a angajatorului emisa in forma scrisa.

Pentru aceeași abatere disciplinară se poate aplica o singură sancțiune.

Amenzile disciplinare sunt interzise.

CAP. VI. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII GENERALE

ALE ANGAJATORULUI ȘI ANGAJAȚILOR

Art.57. Drepturile si obligatiile privind relatiile de munca dintre angajator si salariat se stabilesc potrivit legii, prin negociere, in cadrul contractelor colective de munca si al contractelor individuale de munca.

Art.58. Drepturile si obligatiile angajatorului

 • (1). Drepturile angajatorului:

Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:

 • a)     sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii;

 • b)     sa stabileasca atributiile corespunzatoare fiecarui salariat, in conditiile legii;

 • c)     sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor- neexecutarea acestor dispoziții are drept efect posibilitatea sancționării disciplinare a salariatului în cauză. Dacă neexecutarea nu a avut caracter imputabil, ci a fost doar consecința neînțelegerii de către salariat a acestor dispoziții sau a neînțelegerii modului în care trebuie ele implementate, atunci salariatul nu va putea fi sancționat, dar contractul de muncă ar putea fi desfăcut pentru necorespundere profesională;

 • d)     sa stabileasca obiectivele de performanta individuala, precum si criteriile de evaluare a realizarii acestora ;

 • e)     sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;

 • f) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern;

 • g) să dispună concedierea unui salariat în cazul în care, prin decizia organelor competente de expertiză medicală, se constată inaptitudinea fizică și/sau psihică a salariatului, fapt ce nu permite acestuia să își îndeplinească atribuțiile corespunzătoare locului de muncă ocupat;

 • h)     să dispună concedierea unui salariat în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat;

 • i)      să dispună concedierea unui salariat în cazul în care a săvârșit o abatere gravă sau abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern;

 • j)      să dispună concedierea unui salariat în cazul în care acesta este arestat preventiv pentru o perioadă mai mare de 60 de zile, în condițiile Codului de Procedură Penală.

(2) Obligatiile angajatorului:

 • a)     sa informeze salariatii asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca;

 • b)     sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca;

 • c)     sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca;

 • d)     sa comunice periodic salariatilor situatia economica si financiara a unitatii, cu exceptia informatiilor sensibile sau secrete, care, prin divulgare, sunt de natura sa prejudicieze activitatea unitatii. Periodicitatea comunicarilor se stabileste prin negociere in contractul colectiv de munca aplicabil;

 • e)     sa se consulte cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor in privinta deciziilor susceptibile sa afecteze substantial drepturile si interesele acestora;

 • f)      sa plateasca toate contributiile si impozitele aflate in sarcina sa, precum si sa retina si sa vireze contributiile si impozitele datorate de salariati, in conditiile legii;

 • g)     sa infiinteze registrul general de evidenta a salariatilor si sa opereze inregistrarile prevazute de lege;

 • h)     sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului;

 • i)      sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor ;

 • j)      sa informeze noul angajat cu privire la responsabilitatile, drepturile asociate postului, procedurile si protocoalele utilizate in desfasurarea activitatii sale ;

 • k)     sa indrume si sa monitorizeze activitatea noului angajat in perioada de proba, daca este cazul;

 • l)      să controleze nivelul de cunoaștere a sarcinilor din fișa postului, precum și îndeplinirea acestora;

 • m)    să asigure instruirea personalului încadrat la locul de muncă, în vederea respectării condițiilor de securitate si sanatate in munca, precum și a normelor igienico-sanitare.

Art.59. Drepturile si obligațiile angajaților:

 • (1) . Drepturile si obligatiile privind relatiile de munca dintre angajator si salariat se stabilesc potrivit legii, prin negociere, in cadrul contractelor colective de munca si al contractelor individuale de munca.

 • (2) . Salariatii nu pot renunta la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. Orice tranzactie prin care se urmareste renuntarea la drepturile recunoscute de lege salariatilor sau limitarea acestor drepturi este lovita de nulitate.

 • (3) .                                  Drepturile                                  salariatilor :

 • a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;

 • b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal;

 • c) dreptul la concediu de odihna anual;

 • d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;

 • e) dreptul la demnitate in munca;

 • f) dreptul la securitate si sanatate in munca;

 • g) dreptul la acces la formarea profesionala;

 • h) dreptul la informare si consultare;

 • i) dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de munca si a mediului de munca;

 • j) dreptul la protectie in caz de concediere;

 • k) dreptul la negociere colectiva si individuala;

 • l) dreptul de a participa la actiuni colective;

 • m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;

 • n) alte drepturi prevazute de lege sau de contractele colective de munca aplicabile.

 • (4). Obligatiile salariatilor :

a) obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului, codului muncii,codului etic si de deontologie profesionala;

b) obligatia de a respecta disciplina muncii;

 • c) obligatia de a respecta prevederile cuprinse in regulamentul intern, in contractul colectiv de munca aplicabil, precum si in contractul individual de munca;

 • d) obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;

 • e) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate; Pentru a asigura securitatea la locul de muncă salariații au următoarele obligații:

 • •  de a respecta normele specifice referitoare la securitatea și igiena muncii;

 • •  de a nu fuma ;

 • •  de informare a conducatorului serviciului din care acesta face parte in caz de accidentare la locul de munca sau alte evenimente deosebite;

 • •  de aducere la cunostiinta conducerii in caz de accidente survenite în timpul serviciului ca și în cazul accidentelor survenite pe traseul domiciliu - loc de muncă și invers;

 • •  se interzice distribuirea sau vânzarea in institutie a bauturilor alcoolice sau a oricarei substante nocive;

 • •  de respectare a circuitelor funcționale;

 • •  de respectare a regulilor de acces în unitate și a locurilor de muncă unde intrarea este permisă numai în anumite condiții.

 • f)      obligatia de a respecta secretul de serviciu, confidentialitatea informatiilor decurse din serviciile medicale acordate pacientilor;

 • g)     obligatia de a respecta si pastra confidentialitatea datelor cu caracter personal ; Accesul la datele cu caracter personal se face diferentiat in functie de categoria de personal, iar in sistemul informatic in baza unei parole individuale ce nu va fi divulgata niciunei persoane.

„Date cu caracter personal” înseamnă orice informatii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitătii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Din punct de vedere al RGPD 2016/679, Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova (SCNPC) are calitatea de Operator, conform definitiei de la art. 4, alin. 7. Operatorul prelucrează date cu caracter personal ale: angajatilor institutiei; pacientilor; apartinătorilor; furnizorilor de servicii; medicilor rezidentti; studentilor; vizitatorilor. Operatorul este responsabil de modul în care prelucrează datele personale pe care le detine. În conformitate cu art. 24 „Responsabilitatea operatorului”, alineatul (1) din RGPD 2016/679 operatorul pune în aplicare măsuri tehnice si organizatorice adecvate pentru a garanta si a fi în măsură să demonstreze că prelucrarea se efectuează în conformitate cu prezentul regulament. Respectivele măsuri se revizuiesc si se actualizează dacă este necesar”. Operatorul trebuie să faciliteze exercitarea drepturilor persoanelor vizate în temeiul articolelor 15-22 din RGDP 2016/679. Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal: obligatie legală si interes legitim.

 • h)     obligatia personalului medical de a obtine consimtamantul informat de la pacient

 • i) alte obligatii prevazute de lege sau de contractele colective de munca aplicabile.

CAP. VII. ATRIBUȚII ALE ANGAJAȚILOR

Art.60. Denumirea postului: Sef Sectie Medic primar psihiatru

 • (1) Descrierea atribuțiilor :

 • respectă R.O.I., R.O.F;

 • respectă Codul Etic al Salariaților Spitalului și Codul de Etică și Deontologie Profesională;

 • răspunde de elaborarea, implementarea și respectarea protocoalelor terapeutice, a instructiunilor și a procedurilor de lucru la nivelul secției;

 • cunoaște și aplică normele de protecție a muncii și normele de prevenire și stingere a incendiilor (PSI);

 • participă la coletarea și gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală conform portocoalelor, procedurilor spitalului și a OMS 1226/2012, cu modificari și completări ulterioare;

 • respectă și aplică Normele tehnice privind curațenia, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare conform OMS 961/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • respectă și aplică Normele de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare conform OMS 1101/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • poartă echipamentul de protecție prevăzut, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal;

 • respectă drepturile pacientului și normele privind confidențialitatea (este interzisă furnizarea de informații referitoare la pacienții internați);

 • asigură și gestionează eficient resursele materiale pentru efectuarea actului medical;

 • are un comportament etic față de pacient, aparținătorii acestuia și față de echipa medicală;

 • se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație medicala continuă ;

 • respectă programul, conform graficului de lucru întocmit la nivelul sectiei, compartimentului și programarea concediului de odihnă;

 • la începutul și la sfârșitul programului de lucru semnează condica de prezentă;

 • respectă ordinea și disciplina la locul de muncă, folosește integral și cu maxima eficiență timpul de muncă;

 • ■  are obligativitatea prezentării la controlul medical periodic și a efectuării analizelor medicale în cadrul acestui control ( control efectuat de medicul de personal);

 • are obligativitatea încheierii asigurării de mall praxis pentru cazurile de răspundere civilă profesională;

 • declară șefului ierarhic superior orice îmbolnavire acută pe care o prezintă precum și bolile transmisibile apărute la membrii familiei;

 • își desfașoară activitatea în echipă, respectând raporturile ierarhice și funcționale;

 • se va supune măsurilor administrative, în ceea ce privește îndeplinirea la timp și întocmai a sarcinilor/ atribuțiilor , prevăzute în fișa postului;

 • are obligativitatea de a se prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impuși;

 • ■  execută alte sarcini stabilite de șeful ierarhic direct în limita competențelor profesionale.

 • (2) .Atributii specifice postului medic sef sectie:

 • organizează și coordonează activitatea medicală din cadrul secției, fiind responsabil de realizarea indicatorilor specifici de performanță ai secției, prevăzuți în anexa la contractul de administrare și de calitatea actului medical;

 • propune directorului medical planul anual de furnizare de servicii medicale al secției și răspunde de realizarea planului aprobat;

 • evaluează necesarul anual de medicamente și materiale sanitare al secției, lucrările de reparații curente și capitale necesare în anul bugetar respectiv, pe care le propune spre aprobare conducerii spitalului;

 • ■  aplică strategiile de dezvoltare ale spitalului, adecvate la necesarul de servicii medicale specifice secției;

 • elaborează propuneri la fișa postului pentru personalul aflat în subordine;

 • controlează permanent comportamentul etic al personalului din secție, față de pacienți, aparținatorii acestora și în cadrul echipei medicale;

 • face propuneri Comitetului Director privind necesarul de personal, pe categorii și locuri de muncă, în funcție de volumul de activități, conform reglementărilor legale în vigoare;

 • răspunde de calitatea serviciilor medicale prestate de personalul medico-sanitar din cadrul secției;

 • răspunde de bună utilizare a aparaturii medicale, instrumentarului și întregului inventar al secției și face propuneri de dotare conforme necesităților și normelor;

 • organizează la începutul programului de lucru, raportul de gardă, în cadrul căruia se analizează evenimentele petrecute în secție în ultimele 24 ore;

 • supervizează conduita terapeutică, avizează tratamentul și prescrierea investigațiilor paraclinice, pentru pacienții internați în cadrul secției, cu respectarea procedurilor in vigoare;

 • ■  avizează prin semnatură și parafa investigatiile imagistice pentru pacienții internați în cadrul secției, cu respectarea procedurilor in vigoare;

 • raspunde de aplicarea ordinului CNAS nr.849\11.10.2016 si M.S.nr. 1123\12.10.2016 privind DES al pacientului;

 • ■  aprobă internarea pacienților în secție și stabilește externarea;

 • avizează și răspunde de întocmirea documentelor medicale eliberate în cadrul secției și controlează păstrarea și eliberarea acestora;

 • evaluează performanțele personalului aflat în subordine conform fișei postului și propune sancționarea abaterilor;

 • propune planul de formare și perfecționare a personalului aflat în subordine, în conformitate cu legislația în vigoare;

 • răspunde de asigurarea condițiilor adecvate de cazare, igienă, alimentație și de prevenire a infecțiilor nosocomiale în cadrul secției, în conformitate cu normele stabilite de Ministerul Sănătății Publice -ORD. M.S.nr. 1101\30.09.2016 si posibilitatile spitalului;

 • răspunde de respectarea prevederilor legale privind drepturile pacientului de către personalul medical din subordine și ia măsuri imediate când se constată încălcarea acestora, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

 • asigură respectarea normelor în vigoare referitoare la păstrarea confidențialității datelor pacienților internați, informațiilor și documentelor referitoare la activitatea secției/laboratorului sau compartimentului medical;

 • face propuneri pentru soluționarea sugestiilor, sesizărilor și reclamațiilor referitoare la activitatea secției;

 • întocmește fișele anuale de apreciere a activității întregului personal din subordine;

 • (3). Atributii specifice postului medic primar psihiatru:

 • utilizează platforma informatică din asigurările de sănătate și își asumă serviciile medicale furnizate prin semnătură electronică digitală;

 • examinează pacienții la internare și completează foaia de observație;

 • raspunde prompt la solicitările de urgentă;

 • examinează zilnic pacienții și consemnează în foaia de observație, evoluția zilnic si ori de câte ori este cazul;

 • recomandă investigatiile paraclinice necesare precizării diagnosticului, consemnând data și ora;

 • prescrie zilnic tratamentul corespunzător cu respectarea protocoalelor terapeutice în vigoare;

 • recomandă regimul alimentar adecvat patologiei și tratamentului și consemnează în foaia de observatie;

 • completează, parafează și semnează în format electronic și listat condica de medicamente și materiale sanitare pentru pacientii pe care îi îngrijește;

 • comunică zilnic medicului de gardă, în scris, în registrul de cazuri grave, pacienții din sectorul său de activitate care necesită supraveghere deosebită pe parcursul gărzii;

 • participă la consulturi cu medicii din alte specialități în cazurile deosebite;

 • ■  asigură gărzile pe secție, potrivit graficului stabilit;

 • participă la raportul de gardă al medicilor;

 • întocmește corect toate documentele legate de pacienții pe care îi are sau i-a avut în îngrijire;

 • verifică biletele de internare în ceea ce privește datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă potrivit prevederilor legale în vigoare;

 • ■  eliberează la externare pacientilor bilet de iesire, decont de cheltuieli, scrisoarea medicala și reteta medicala in format electronic;

 • ■  eliberează pacientului internat sau la externare certificatul medical, daca este cazul;

 • completează dosarul electronic de sănătate al pacientului;

 • respectă si aplica prevederile Legii 487/2002 „Legea Sănătății Mintale și a protecției personelor cu tulburări psihice” și OMS 488/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare;

 • ■  codifică foile de observație clinică generală și prezentările la camera de gardă, atât în registru cât și pe fișa de prezentare, conform Clasificării Internaționale a Bolilor și Programelor de Sănătate Înrudite, Ediția a 10-a, modificarea australiană (ICD-10-AM);

 • codifică internările de urgență în FOCG conform codurilor de urgență din Contractul cadru;

 • întocmește liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile completând în registrul de programari din sectie, pentru eficientizarea asigurării serviciilor medicale;

 • poate efectua evaluări ale pacienților în vederea expertizării medico-legale și a capacitații de muncă;

 • se preocupă în permanență de ridicarea nivelului profesional propriu și contribuie la ridicarea nivelului profesional al personalului în subordine;

 • face parte din comisiile de specialitate constituite la nivelul spitalului în care sunt desemnați, conform competențelor, prin dispoziție de manager;

 • desfășoară, după caz, activitate de cercetare medicală.

Art.61. Denumirea postului: Sef Sectie Medic primar neurolog

 • (1). Descrierea atribuțiilor :

 • respectă R.O.I., R.O.F;

 • respectă Codul Etic al Salariaților Spitalului și Codul de Etică și Deontologie Profesională;

 • răspunde de elaborarea, implementarea și respectarea protocoalelor terapeutice, a instructiunilor și a procedurilor de lucru la nivelul secției;

 • cunoaște și aplică normele de protecție a muncii și normele de prevenire și stingere a incendiilor (PSI);

 • participă la colectarea și gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală conform portocoalelor, procedurilor spitalului și a OMS 1226/2012, cu modificari și completări ulterioare;

 • respectă și aplică Normele tehnice privind curațenia, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare conform OMS 961/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • respectă și aplică Normele de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare conform OMS 1101/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • poartă echipamentul de protecție prevăzut, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal;

 • respectă drepturile pacientului și normele privind confidențialitatea (este interzisă furnizarea de informații referitoare la pacienții internați);

 • asigură și gestionează eficient resursele materiale pentru efectuarea actului medical;

 • are un comportament etic față de pacient, aparținătorii acestuia și față de echipa medicală;

 • se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație medicala continuă ;

 • respectă programul, conform graficului de lucru întocmit la nivelul secției, compartimentului și programarea concediului de odihnă;

 • la începutul și la sfârșitul programului de lucru semnează condica de prezentă;

 • respectă ordinea și disciplina la locul de muncă, folosește integral și cu maxima eficiență timpul de muncă;

 • ■  are obligativitatea prezentării la controlul medical periodic și a efectuării analizelor medicale în cadrul acestui control ( control efectuat de medicul de personal);

 • are obligativitatea încheierii asigurării de mall praxis pentru cazurile de răspundere civilă profesională;

 • declară șefului ierarhic superior orice îmbolnavire acută pe care o prezintă precum și bolile transmisibile apărute la membrii familiei;

 • își desfașoară activitatea în echipă, respectând raporturile ierarhice și funcționale;

 • se va supune măsurilor administrative, în ceea ce privește îndeplinirea la timp și întocmai a sarcinilor/ atribuțiilor , prevăzute în fișa postului;

 • are obligativitatea de a se prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impuși;

 • ■  execută alte sarcini stabilite de șeful ierarhic direct în limita competențelor profesionale.

 • (2). Atributii specifice postului medic sef sectie:

 • organizează și coordonează activitatea medicală din cadrul secției, fiind responsabil de realizarea indicatorilor specifici de performanță ai secției, prevăzuți în anexa la contractul de administrare și de calitatea actului medical;

 • propune directorului medical planul anual de furnizare de servicii medicale al secției și răspunde de realizarea planului aprobat;

 • evaluează necesarul anual de medicamente și materiale sanitare al secției, lucrările de reparații curente și capitale necesare în anul bugetar respectiv, pe care le propune spre aprobare conducerii spitalului;

 • ■  aplică strategiile de dezvoltare ale spitalului, adecvate la necesarul de servicii medicale specifice secției;

 • elaborează propuneri la fișa postului pentru personalul aflat în subordine;

 • controlează permanent comportamentul etic al personalului din secție, față de pacienți, aparținatorii acestora și în cadrul echipei medicale;

 • face propuneri Comitetului Director privind necesarul de personal, pe categorii și locuri de muncă, în funcție de volumul de activități, conform reglementărilor legale în vigoare;

 • răspunde de calitatea serviciilor medicale prestate de personalul medico-sanitar din cadrul secției;

 • răspunde de bună utilizare a aparaturii medicale, instrumentarului și întregului inventar al secției și face propuneri de dotare conforme necesităților și normelor;

 • organizează la începutul programului de lucru, raportul de gardă, în cadrul căruia se analizează evenimentele petrecute în secție în ultimele 24 ore;

 • supervizează conduita terapeutică, avizează tratamentul și prescrierea investigațiilor paraclinice, pentru pacienții internați în cadrul secției, cu respectarea procedurilor in vigoare;

 • ■  avizează prin semnatură și parafa investigatiile imagistice pentru pacienții internați în cadrul secției, cu respectarea procedurilor in vigoare;

 • raspunde de aplicarea ordinului CNAS nr.849\11.10.2016 si M.S.nr. 1123\12.10.2016 privind DES al pacientului;

 • ■  aprobă internarea pacienților în secție și stabilește externarea;

 • avizează și răspunde de întocmirea documentelor medicale eliberate în cadrul secției și controlează păstrarea și eliberarea acestora;

 • evaluează performanțele personalului aflat în subordine conform fișei postului și propune sancționarea abaterilor;

 • propune planul de formare și perfecționare a personalului aflat în subordine, în conformitate cu legislația în vigoare;

 • răspunde de asigurarea condițiilor adecvate de cazare, igienă, alimentație și de prevenire a infecțiilor nosocomiale în cadrul secției, în conformitate cu normele stabilite de Ministerul Sănătății Publice{ORD. M.S.nr. 1101\30.09.2016} si posib ilitatile spitalului;

 • răspunde de respectarea prevederilor legale privind drepturile pacientului de către personalul medical din subordine și ia măsuri imediate când se constată încălcarea acestora, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

 • asigură respectarea normelor în vigoare referitoare la păstrarea confidențialității datelor pacienților internați, informațiilor și documentelor referitoare la activitatea secției/laboratorului sau compartimentului medical;

 • face propuneri pentru soluționarea sugestiilor, sesizărilor și reclamațiilor referitoare la activitatea secției;

 • întocmește fișele anuale de apreciere a activității întregului personal din subordine;

 • (3). Atributii specifice postului medic primar neurolog:

 • utilizează platforma informatică din asigurările de sănătate și își asuma serviciile medicale furnizate prin semnătura electronică digitală;

 • examinează pacienții la internare și completează foaia de observație;

 • răspunde prompt la solicitările de urgență;

 • examinează zilnic pacienții și consemnează în foaia de observație, evoluția zilnic și ori de câte ori este cazul;

 • recomandă investigatiile paraclinice necesare precizării diagnosticului, consemnând data și ora;

 • prescrie zilnic tratamentul corespunzător cu respectarea protocoalelor terapeutice în vigoare;

 • recomandă regimul alimentar adecvat patologiei și tratamentului și consemnează în foaia de observatie;

 • completează, parafează și semnează în format electronic și listat condica de medicamente și materiale sanitare pentru pacientii pe care îi îngrijește;

 • comunică zilnic medicului de gardă, în scris, în registrul de cazuri grave, pacienții din sectorul său de activitate care necesită supraveghere deosebită pe parcursul gărzii;

 • participă la consulturi cu medicii din alte specialități în cazurile deosebite;

 • participă la raportul de gardă al medicilor;

 • întocmește corect toate documentele legate de pacienții pe care îi are sau i-a avut în îngrijire;

 • verifică biletele de internare în ceea ce privește datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă potrivit prevederilor legale în vigoare;

 • ■  eliberează la externare pacientilor bilet de iesire, decont de cheltuieli, scrisoarea medicala și reteta medicala in format electronic;

 • ■  eliberează pacientului internat sau la externare certificatul medical, daca este cazul;

 • completează dosarul electronic de sănătate al pacientului;

 • ■  codifică foile de observație clinică generală și prezentările la camera de gardă, atât în registru cât și pe fișa de prezentare, conform Clasificării Internaționale a Bolilor și Programelor de Sănătate Înrudite, Ediția a 10-a, modificarea australiană (ICD-10-AM);

 • codifică internările de urgență în FOCG conform codurilor de urgență din Contractul cadru.

 • întocmește liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile completând în registrul de programari din sectie, pentru eficientizarea asigurării serviciilor medicale;

 • poate efectua evaluări ale pacienților în vederea expertizării medico-legale și a capacitații de muncă;

 • se preocupă în permanență de ridicarea nivelului profesional propriu și contribuie la ridicarea nivelului profesional al personalului în subordine;

 • face parte din comisiile de specialitate constituite la nivelul spitalului în care sunt desemnați, conform competențelor, prin dispoziție de Manager;

 • desfășoară, după caz, activitate de cercetare medicală.

Art.62. Denumirea postului: Sef Sectie Medic primar recuperare medicala

(1).Descrierea atributiilor :

 • ■      respecta R.O.I., R.O.F;

 • ■      respecta Codul Etic al Salariaților Spitalului și Codul de Etica și Deontologie Profesională;

 • ■      cunoaște, respectă și aplică protocoalele, procedurile și instrucțiunile de lucru ale spitalului și răspunde de îndeplinirea lor;

 • ■      cunoaște și aplică normele de protecție a muncii și normele de prevenire și stingere a incendiilor (P SI);

 • ■      participă la coletarea și gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală conform protocoalelor, procedurilor spitalului și a OMS 1226/2012, cu modificări și completări ulterioare;

 • ■      respectă și aplică Normele tehnice privind curățenia, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare conform OMS 961/2016, cu modificari și completări ulterioare;

 • ■      respectă și aplică Normele de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare conform OMS 1101/2016, cu modificari și completari ulterioare;

 • ■      poartă echipamentul de protecție prevăzut, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal;

 • ■      respectă drepturile pacientului și normele privind confidențialitatea;

 • ■      asigură și gestionează eficient resursele materiale pentru efectuarea actului medical;

 • ■      are un comportament etic fața de pacient, aparținătorii acestuia și fața de echipa medicală;

 • ■      se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație medicala continuă ;

 • ■      respectă programul, conform graficului de lucru întocmit la nivelul secției, compartimentului și programarea concediului de odihnă;

 • ■      la începutul și la sfarșitul programului de lucru semnează condică de prezenta;

 • ■      respectă ordinea și disciplină la locul de muncă, folosește integral și cu maximă eficiența timpul de muncă;

 • ■      are obligativitatea prezentării la controlul medical periodic și a efectuării analizelor medicale în cadrul acestui control (control efectuat de medicul de personal);

 • ■      are obligativitatea încheierii asigurării de mall praxis pentru cazurile de raspundere civilă profesională;

 • ■      declară șefului ierarhic superior orice îmbolnavire acută pe care o prezintă precum și bolile transmisibile apărute la membrii familiei;

 • ■      își desfașoara activitatea în echipa, respectând raporturile ierarhice și funcționale;

 • ■      se va supune măsurilor administrative, în ceea ce privește îndeplinirea la timp și întocmai a sarcinilor/ atribuțiilor , prevăzute în fișa postului;

 • ■      are obligativitatea de a se prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impuși;

 • ■      execută alte sarcini stabilite de șeful ierarhic direct în limita competențelor profesionale.

(2). Atribuții specifice postului:

 • ■    respectă criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • ■    utilizează platforma informatică din asigurările de sănătate și își asuma serviciile medicale furnizate prin semnătura electronică digitală;

 • ■    examinează pacienții la internare și completează foaia de observație;

 • ■    răspunde prompt la solicitările de urgență;

 • ■    examinează zilnic pacienții și consemnează în foaia de observație, evoluția zilnic și ori de câte ori este cazul;

 • ■    recomandă investigatiile paraclinice necesare precizării diagnosticului, consemnând data și ora;

 • ■    prescrie zilnic tratamentul corespunzător cu respectarea protocoalelor terapeutice în vigoare;

 • ■    prescrie pacientilor proceduri de fizioterapie, kinetoterapie si/sau masaj in vederea recuperarii medicale

 • ■    recomandă regimul alimentar adecvat patologiei și tratamentului și consemnează în foaia de observatie;

 • ■    completează, parafează și semnează în format electronic și listat condica de medicamente și materiale sanitare pentru pacientii pe care îi îngrijește;

 • ■    prezintă medicului șef de secție, situația pacienților pe care îi are în îngrijire și solicită sprijinul acestuia ori de câte ori este nevoie;

 • ■    comunică zilnic medicului de gardă, în scris, în registrul de cazuri grave, pacienții din sectorul său de activitate care necesită supraveghere deosebită pe parcursul gărzii;

 • ■    controlează și răspunde de întreaga activitate de îngrijire a pacienților desfășurată de personalul mediu si auxiliar, de igiena pacienților, curățenia și dezinfecția din sectorul de activitate;

 • ■    participă la consulturi cu medicii din alte specialități în cazurile deosebite;

 • ■    întocmește corect toate documentele legate de pacienții pe care îi are sau i-a avut în îngrijire;

 • ■    verifică biletele de internare în ceea ce privește datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă potrivit prevederilor legale în vigoare;

 • ■    eliberează la externare pacientilor bilet de iesire, decont de cheltuieli, scrisoarea medicala și reteta medicala in format electronic;

 • ■    eliberează pacientului internat sau la externare certificatul medical, daca este cazul;

 • ■    completează dosarul electronic de sănătate al pacientului;

 • ■    codifică foile de observație clinică generală și prezentările la camera de gardă, atât în registru cât și pe fișa de prezentare, conform Clasificării Internaționale a Bolilor și Programelor de Sănătate Înrudite, Ediția a 10-a, modificarea australiană (ICD-10-AM);

 • ■    codifică internările de urgență în FOCG conform codurilor de urgență din Contractul cadru.

 • ■    întocmește liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile completând în registrul de programari din sectie, pentru eficientizarea asigurării serviciilor medicale;

 • ■    poate efectua evaluări ale pacienților în vederea expertizării medico-legale și a capacitații de muncă;

 • ■    se preocupă în permanență de ridicarea nivelului profesional propriu și contribuie la ridicarea nivelului profesional al personalului în subordine;

 • ■    face parte din comisiile de specialitate constituite la nivelul spitalului în care sunt desemnați, conform competențelor, prin dispoziție de Manager;

 • ■    desfășoară, după caz, activitate de cercetare medicală.

Art.63. Denumirea postului: Sef Sectie medic primar psihiatrie pediatrica

(1). Descrierea atribuțiilor :

 • ■      respectă R.O.I., R.O.F;

 • ■      respectă Codul Etic al Salariaților Spitalului și Codul de Etică și Deontologie Profesională;

 • ■      cunoaște, respectă și aplică protocoalele, procedurile și instrucțiunile de lucru ale spitalului și raspunde de îndeplinirea lor;

 • ■      cunoaște și aplică normele de protecție a muncii și normele de prevenire și stingere a incendiilor (PSI);

 • ■      participă la coletarea și gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală conform portocoalelor, procedurilor spitalului și a OMS 1226/2012, cu modificari și completări ulterioare;

 • ■      respectă și aplică Normele tehnice privind curațenia, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare conform OMS 961/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • ■      respectă și aplică Normele de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare conform OMS 1101/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • ■      poartă echipamentul de protecție prevăzut, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal;

 • ■      respectă drepturile pacientului și normele privind confidențialitatea (este interzisă furnizarea de informații referitoare la pacienții internați);

 • ■      asigură și gestionează eficient resursele materiale pentru efectuarea actului medical;

 • ■      are un comportament etic față de pacient, aparținătorii acestuia și față de echipa medicală;

 • ■      se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație medicala continuă ;

 • ■      respectă programul, conform graficului de lucru întocmit la nivelul secției, compartimentului și programarea concediului de odihnă;

 • ■      la începutul și la sfârșitul programului de lucru semnează condica de prezentă;

 • ■      respectă ordinea și disciplina la locul de muncă, folosește integral și cu maxima eficiență timpul de muncă;

 • ■      are obligativitatea prezentării la controlul medical periodic și a efectuării analizelor medicale în cadrul acestui control ( control efectuat de medicul de personal);

 • ■      are obligativitatea încheierii asigurării de mall praxis pentru cazurile de răspundere civilă profesională;

 • ■      declară șefului ierarhic superior orice îmbolnavire acută pe care o prezintă precum și bolile transmisibile apărute la membrii familiei;

 • ■      își desfașoară activitatea în echipă, respectând raporturile ierarhice și funcționale;

 • ■      se va supune măsurilor administrative, în ceea ce privește îndeplinirea la timp și întocmai a sarcinilor/ atribuțiilor , prevăzute în fișa postului;

 • ■      are obligativitatea de a se prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impuși;

 • ■      execută alte sarcini stabilite de șeful ierarhic direct în limita competențelor profesionale.

(2). Atributii specifice postului medic sef sectie:

 • ■      organizează și coordonează activitatea medicală din cadrul secției, fiind responsabil de realizarea indicatorilor specifici de performanță ai secției, prevăzuți în anexa la contractul de administrare și de calitatea actului medical;

 • ■      propune directorului medical planul anual de furnizare de servicii medicale al secției și răspunde de realizarea planului aprobat;

 • ■      evaluează necesarul anual de medicamente și materiale sanitare al secției, lucrările de reparații curente și capitale necesare în anul bugetar respectiv, pe care le propune spre aprobare conducerii spitalului;

 • ■      aplică strategiile de dezvoltare ale spitalului, adecvate la necesarul de servicii medicale specifice secției;

 • ■      elaborează propuneri la fișa postului pentru personalul aflat în subordine;

 • ■      controlează permanent comportamentul etic al personalului din secție, față de pacienți, aparținatorii acestora și în cadrul echipei medicale;

 • ■      face propuneri Comitetului Director privind necesarul de personal, pe categorii și locuri de muncă, în funcție de volumul de activități, conform reglementărilor legale în vigoare;

 • ■      răspunde de calitatea serviciilor medicale prestate de personalul medico-sanitar din cadrul secției;

 • ■      răspunde de bună utilizare a aparaturii medicale, instrumentarului și întregului inventar al secției și face propuneri de dotare conforme necesităților și normelor;

 • ■      supervizează conduita terapeutică, avizează tratamentul și prescrierea investigațiilor paraclinice, pentru pacienții internați în cadrul secției, cu respectarea procedurilor in vigoare;

 • ■      raspunde de aplicarea ordinului CNAS nr.849\11.10.2016 si M.S.nr. 1123\12.10.2016 privind DES al pacientului;

 • ■      aprobă internarea pacienților în secție, cu insotitori sau nu, și stabilește externarea;

 • ■      avizează și răspunde de întocmirea documentelor medicale eliberate în cadrul secției și controlează păstrarea și eliberarea acestora;

 • ■      evaluează performanțele personalului aflat în subordine conform fișei postului și propune sancționarea abaterilor;

 • ■      propune planul de formare și perfecționare a personalului aflat în subordine, în conformitate cu legislația în vigoare;

 • ■      răspunde de asigurarea condițiilor adecvate de cazare, igienă, alimentație și de prevenire a infecțiilor nosocomiale în cadrul secției, în conformitate cu normele stabilite de Ministerul Sănătății Publice{ORD. M.S.nr. 1101\30.09.2016} si posib ilitatile spitalului;

 • ■      răspunde de respectarea prevederilor legale privind drepturile pacientului de către personalul medical din subordine și ia măsuri imediate când se constată încălcarea acestora, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

 • ■      asigură respectarea normelor în vigoare referitoare la păstrarea confidențialității datelor pacienților internați, informațiilor și documentelor referitoare la activitatea secției/laboratorului sau compartimentului medical;

 • ■      face propuneri pentru soluționarea sugestiilor, sesizărilor și reclamațiilor referitoare la activitatea secției;

 • ■      întocmește fișele anuale de apreciere a activității întregului personal din subordine;

 • (3). Atributii specifice postului medic primar psihiatrie infantila:

 • ■    utilizează platforma informatică din asigurările de sănătate și își asuma serviciile medicale furnizate prin semnătura electronică digitală;

 • ■    examinează pacienții la internare și completează foaia de observație;

 • ■    răspunde prompt la solicitările de urgență;

 • ■    examinează zilnic pacienții și consemnează în foaia de observație, evoluția zilnic și ori de câte ori este cazul;

 • ■    recomandă investigatiile paraclinice necesare precizării diagnosticului, consemnând data și ora;

 • ■    prescrie zilnic tratamentul corespunzător cu respectarea protocoalelor terapeutice în vigoare;

 • ■    recomandă regimul alimentar adecvat patologiei și tratamentului și consemnează în foaia de observatie;

 • ■    completează, parafează și semnează în format electronic și listat condica de medicamente și materiale sanitare pentru pacientii pe care îi îngrijește;

 • ■    participă la consulturi cu medicii din alte specialități în cazurile deosebite;

 • ■    întocmește corect toate documentele legate de pacienții pe care îi are sau i-a avut în îngrijire;

 • ■    verifică biletele de internare în ceea ce privește datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă potrivit prevederilor legale în vigoare;

 • ■    eliberează la externare pacientilor bilet de iesire, decont de cheltuieli, scrisoarea medicala și reteta medicala in format electronic;

 • ■    eliberează pacientului internat sau insotitorului acestuia, la externare, certificatul medical, daca este cazul;

 • ■    completează dosarul electronic de sănătate al pacientului;

 • ■    codifică foile de observație clinică generală și prezentările la camera de gardă, atât în registru cât și pe fișa de prezentare, conform Clasificării Internaționale a Bolilor și Programelor de Sănătate Înrudite, Ediția a 10-a, modificarea australiană (ICD-10-AM);

 • ■    codifică internările de urgență în FOCG conform codurilor de urgență din Contractul cadru.

 • ■    întocmește liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile completând în registrul de programari din sectie, pentru eficientizarea asigurării serviciilor medicale;

 • ■    poate efectua evaluări ale pacienților în vederea expertizării medico-legale;

 • ■    face parte din comisiile de specialitate constituite la nivelul spitalului în care sunt desemnați, conform competențelor, prin dispoziție de Manager;

 • ■      desfășoară, după caz, activitate de cercetare medicală.

Art.64. Denumirea postului: Sef Sectie Psihiatrie Cronici Medic primar psihiatru

Descrierea atribuțiilor :

 • respectă R.O.I., R.O.F;

 • respectă Codul Etic al Salariaților Spitalului și Codul de Etică și Deontologie Profesională;

 • răspunde de elaborarea, implementarea și respectarea protocoalelor terapeutice, a instructiunilor și a procedurilor de lucru la nivelul secției;

 • cunoaște și aplică normele de protecție a muncii și normele de prevenire și stingere a incendiilor (PSI);

 • participă la coletarea și gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală conform portocoalelor, procedurilor spitalului și a OMS 1226/2012, cu modificari și completări ulterioare;

 • respectă și aplică Normele tehnice privind curățenia, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare conform OMS 961/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • respectă și aplică Normele de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare conform OMS 1101/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • poartă echipamentul de protecție prevăzut, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal;

 • respectă drepturile pacientului și normele privind confidențialitatea (este interzisă furnizarea de informații referitoare la pacienții internați);

 • asigură și gestionează eficient resursele materiale pentru efectuarea actului medical;

 • are un comportament etic față de pacient, aparținătorii acestuia și față de echipa medicală;

 • se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație medicala continuă ;

 • respectă programul, conform graficului de lucru întocmit la nivelul sectiei, compartimentului și programarea concediului de odihnă;

 • la începutul și la sfârșitul programului de lucru semnează condica de prezentă;

 • respectă ordinea și disciplina la locul de muncă, folosește integral și cu maxima eficiență timpul de muncă;

 • ■  are obligativitatea prezentării la controlul medical periodic și a efectuării analizelor medicale în cadrul acestui control ( control efectuat de medicul de personal);

 • are obligativitatea încheierii asigurării de mall praxis pentru cazurile de răspundere civilă profesională;

 • declară șefului ierarhic superior orice îmbolnavire acută pe care o prezintă precum și bolile transmisibile apărute la membrii familiei;

 • își desfașoară activitatea în echipă, respectând raporturile ierarhice și funcționale;

 • se va supune măsurilor administrative, în ceea ce privește îndeplinirea la timp și întocmai a sarcinilor/ atribuțiilor , prevăzute în fișa postului;

 • are obligativitatea de a se prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impuși;

 • ■  execută alte sarcini stabilite de șeful ierarhic direct în limita competențelor profesionale.

Atributii specifice postului medic sef sectie:

 • organizează și coordonează activitatea medicală din cadrul secției, fiind responsabil de realizarea indicatorilor specifici de performanță ai secției, prevăzuți în anexa la contractul de administrare și de calitatea actului medical;

 • propune directorului medical planul anual de furnizare de servicii medicale al secției și răspunde de realizarea planului aprobat;

 • evaluează necesarul anual de medicamente și materiale sanitare al secției, lucrările de reparații curente și capitale necesare în anul bugetar respectiv, pe care le propune spre aprobare conducerii spitalului;

 • ■  aplică strategiile de dezvoltare ale spitalului, adecvate la necesarul de servicii medicale specifice secției;

 • elaborează propuneri la fișa postului pentru personalul aflat în subordine;

 • controlează permanent comportamentul etic al personalului din secție, față de pacienți, aparținatorii acestora și în cadrul echipei medicale;

 • face propuneri Comitetului Director privind necesarul de personal, pe categorii și locuri de muncă, în funcție de volumul de activități, conform reglementărilor legale în vigoare;

 • răspunde de calitatea serviciilor medicale prestate de personalul medico-sanitar din cadrul secției;

 • răspunde de bună utilizare a aparaturii medicale, instrumentarului și întregului inventar al secției și face propuneri de dotare conforme necesităților și normelor;

 • organizează la începutul programului de lucru, raportul de gardă, în cadrul căruia se analizează evenimentele petrecute în secție în ultimele 24 ore;

 • supervizează conduita terapeutică, avizează tratamentul și prescrierea investigațiilor paraclinice, pentru pacienții internați în cadrul secției, cu respectarea procedurilor in vigoare;

 • raspunde de aplicarea ordinului CNAS nr.849\11.10.2016 si M.S.nr. 1123\12.10.2016 privind DES al pacientului;

 • ■  aprobă internarea pacienților în secție și stabilește externarea;

 • avizează și răspunde de întocmirea documentelor medicale eliberate în cadrul secției și controlează păstrarea și eliberarea acestora;

 • evaluează performanțele personalului aflat în subordine conform fișei postului și propune sancționarea abaterilor;

 • propune planul de formare și perfecționare a personalului aflat în subordine, în conformitate cu legislația în vigoare;

 • răspunde de asigurarea condițiilor adecvate de cazare, igienă, alimentație și de prevenire a infecțiilor nosocomiale în cadrul secției, în conformitate cu normele stabilite de Ministerul Sănătății Publice{ORD. M.S.nr. 1101\30.09.2016} si posibilitatile spitalului;

 • răspunde de respectarea prevederilor legale privind drepturile pacientului de către personalul medical din subordine și ia măsuri imediate când se constată încălcarea acestora, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

 • asigură respectarea normelor în vigoare referitoare la păstrarea confidențialității datelor pacienților internați, informațiilor și documentelor referitoare la activitatea secției/laboratorului sau compartimentului medical;

 • face propuneri pentru soluționarea sugestiilor, sesizărilor și reclamațiilor referitoare la activitatea secției;

 • întocmește fișele anuale de apreciere a activității întregului personal din subordine;

Atributii specifice postului medic primar psihiatru:

 • utilizează platforma informatică din asigurările de sănătate și își asuma serviciile medicale furnizate prin semnătura electronică digitală;

 • examinează pacienții la internare și completează foaia de observație;

 • răspunde prompt la solicitările de urgență;

 • examinează zilnic pacienții și consemnează în foaia de observație, evoluția zilnic și ori de câte ori este cazul;

 • recomandă investigatiile paraclinice necesare precizării diagnosticului, consemnând data și ora;

 • prescrie zilnic tratamentul corespunzător cu respectarea protocoalelor terapeutice în vigoare;

 • recomandă regimul alimentar adecvat patologiei și tratamentului și consemnează în foaia de observatie;

 • completează, parafează și semnează în format electronic și listat condica de medicamente și materiale sanitare pentru pacientii pe care îi îngrijește;

 • comunică zilnic medicului de gardă, în scris, în registrul de cazuri grave, pacienții din sectorul său de activitate care necesită supraveghere deosebită pe parcursul gărzii;

 • participă la consulturi cu medicii din alte specialități în cazurile deosebite;

 • ■  asigură gărzile in spital, potrivit graficului stabilit de către medicul șef de secție sau, în situații deosebite, din dispoziția acestuia;

 • participă la raportul de gardă al medicilor;

 • întocmește corect toate documentele legate de pacienții pe care îi are sau i-a avut în îngrijire;

 • verifică biletele de internare în ceea ce privește datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă potrivit prevederilor legale în vigoare;

 • ■  eliberează la externare pacientilor bilet de iesire, decont de cheltuieli, scrisoarea medicala și reteta medicala in format electronic;

 • ■  eliberează pacientului internat sau la externare certificatul medical, daca este cazul;

 • completează dosarul electronic de sănătate al pacientului;

 • respectă si aplica prevederile Legii 487/2002 „Legea Sănătății Mintale și a protecției personelor cu tulburări psihice” și OMS 488/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare;

 • ■  codifică foile de observație clinică generală și prezentările la camera de gardă, atât în registru cât și pe fișa de prezentare, conform Clasificării Internaționale a Bolilor și Programelor de Sănătate Înrudite, Ediția a 10-a, modificarea australiană (ICD-10-AM);

 • codifică internările de urgență în FOCG conform codurilor de urgență din Contractul cadru.

 • întocmește liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile completând în registrul de programari din sectie, pentru eficientizarea asigurării serviciilor medicale;

 • poate efectua evaluări ale pacienților în vederea expertizării medico-legale și a capacitații de muncă;

 • se preocupă în permanență de ridicarea nivelului profesional propriu și contribuie la ridicarea nivelului profesional al personalului în subordine;

 • face parte din comisiile de specialitate constituite la nivelul spitalului în care sunt desemnați, conform competențelor, prin dispoziție de Manager;

 • desfășoară, după caz, activitate de cercetare medicală.

Art. 65. Compartiment ingrijiri paliative

Descrierea atribuțiilor :

 • respectă R.O.I., R.O.F;

 • respectă Codul Etic al Salariaților Spitalului și Codul de Etică și Deontologie Profesională;

 • răspunde de elaborarea, implementarea și respectarea protocoalelor terapeutice, a instructiunilor și a procedurilor de lucru la nivelul secției;

 • cunoaște și aplică normele de protecție a muncii și normele de prevenire și stingere a incendiilor (PSI);

 • participă la coletarea și gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală conform portocoalelor, procedurilor spitalului și a OMS 1226/2012, cu modificari și completări ulterioare;

 • respectă și aplică Normele tehnice privind curațenia, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare conform OMS 961/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • respectă și aplică Normele de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare conform OMS 1101/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • poartă echipamentul de protecție prevăzut, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal;

 • respectă drepturile pacientului și normele privind confidențialitatea (este interzisă furnizarea de informații referitoare la pacienții internați);

 • asigură și gestionează eficient resursele materiale pentru efectuarea actului medical;

 • are un comportament etic față de pacient, aparținătorii acestuia și față de echipa medicală;

 • se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație medicala continuă ;

 • respectă programul, conform graficului de lucru întocmit la nivelul sectiei, compartimentului și programarea concediului de odihnă;

 • la începutul și la sfârșitul programului de lucru semnează condica de prezentă;

 • respectă ordinea și disciplina la locul de muncă, folosește integral și cu maxima eficiență timpul de muncă;

 • ■  are obligativitatea prezentării la controlul medical periodic și a efectuării analizelor medicale în cadrul acestui control ( control efectuat de medicul de personal);

 • are obligativitatea încheierii asigurării de mall praxis pentru cazurile de răspundere civilă profesională;

 • declară șefului ierarhic superior orice îmbolnavire acută pe care o prezintă precum și bolile transmisibile apărute la membrii familiei;

 • își desfașoară activitatea în echipă, respectând raporturile ierarhice și funcționale;

 • se va supune măsurilor administrative, în ceea ce privește îndeplinirea la timp și întocmai a sarcinilor/ atribuțiilor , prevăzute în fișa postului;

 • are obligativitatea de a se prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impuși;

 • ■  execută alte sarcini stabilite de șeful ierarhic direct în limita competențelor profesionale.

Atribuții specifice postului de medic îngrijiri paliative:

 • ■  îndruma și realizează activitatea de acordare a îngrijirilor medicale în cadrul Compartimentului Îngrijiri Paliative;

 • ■  respectă criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • ■  utilizează platforma informatică din asigurările de sănătate și își asuma serviciile medicale furnizate prin semnătura electronică digitală;

 • ■  examinează pacienții la internare și completează foaia de observație si consimtamantul;

 • ■   asigură instituirea și menținerea continuității îngrijirilor paliative, efectuează pansament plăgi/ escare, pansamentul linfedemului, etc. și rezolvă urgențele cu ajutorul echipei medicale;

 • ■  examinează zilnic pacienții și consemnează în foaia de observație, evoluția zilnic și ori de câte ori este cazul;

 • ■  recomandă investigatiile paraclinice necesare precizării diagnosticului, consemnând data și ora;

 • ■  prescrie zilnic tratamentul corespunzător cu respectarea protocoalelor terapeutice în vigoare;

 • ■  recomandă regimul alimentar adecvat patologiei și tratamentului și consemnează în foaia de observatie;

 • ■  completează, parafează și semnează în format electronic și listat condica de medicamente și materiale sanitare pentru pacientii pe care îi îngrijește;

 • ■  comunică zilnic medicului de gardă, în scris, în registrul de cazuri grave, pacienții din sectorul său de activitate care necesită supraveghere deosebită pe parcursul gărzii;

 • ■  controlează și răspunde de întreaga activitate de îngrijire a pacienților din Compartimentul de Îngrijiri Paliative desfășurată de personalul mediu si auxiliar, de igiena pacienților, curățenia și dezinfecția din sectorul de activitate;

 • ■  participă la consulturi cu medicii din alte specialități în cazurile deosebite;

 • ■  întocmește corect toate documentele legate de pacienții pe care îi are sau i-a avut în îngrijire;

 • ■  verifică biletele de internare în ceea ce privește datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă potrivit prevederilor legale în vigoare;

 • ■   eliberează la externare pacientilor bilet de iesire, decont de cheltuieli, scrisoarea medicala și reteta medicala in format electronic;

 • ■   eliberează pacientului internat sau la externare certificatul medical, daca este cazul;

 • ■  completează dosarul electronic de sănătate al pacientului;

 • ■  codifică foile de observație clinică generală și prezentările la camera de gardă, atât în registru cât și pe fișa de prezentare, conform Clasificării Internaționale a Bolilor și Programelor de Sănătate Înrudite, Ediția a 10-a, modificarea australiană (ICD-10-AM);

 • ■  întocmește liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile pentru eficientizarea asigurării serviciilor medicale;

 • ■  se preocupă în permanență de ridicarea nivelului profesional propriu și contribuie la ridicarea nivelului profesional al personalului în subordine;

 • ■  face parte din comisiile de specialitate constituite la nivelul spitalului în care sunt desemnați, conform competențelor, prin dispoziție de Manager;

Atribuții specifice postului de kinetoterapeut îngrijiri paliative:

 • ■  desfasoara activitatea de kinetoterapie pentru pacientii internați in Compartimentul de Îngrijiri Paliative;

 • ■  pregătește pacientul internat in Compartimentul de Îngrijiri Paliative pentru programul ce urmează a fi aplicat explicându-i-se ținuta corespunzătoare pentru ședințele de kinetoterapie;

 • ■  determina statusul functional efectuând bilanțul muscular și articular al pacientului și stabileste programul kinetic de etapa în funcție de diagnostic și patologia asociată;

 • ■   oferă suport pacientului si familiei în perioada spitalizarii;

 • ■  utilizează și păstrează în bune condiții echipamentele, instrumentarul din dotare și materialele sanitare, după efectuarea manevrelor terapeutice, se asigură că acestea nu rămân la îndemana pacienților.

Atribuții specifice postului de psiholog ingrijiri paliative:

 • ■  oferă consiliere psihologică, asistență și suport pacienților internați în cadrul compartimentului de îngrijiri paliative și familiilor acestora în perioada internării și în perioada de doliu;

 • ■  colaborează în echipa medicală și comunică constant cu pacienții internați în compartimentul de îngrijiri paliative și familiile acestora;

 • ■   ajută pacientul să identifice, să analizeze și să înțeleagă sentimentele și emoțiile legate de faptul că trăiesc cu o boală cronică incurabilă.

Atribuții specifice postului asistentului medical ingrijiri paliative:

 • ■  întocmește și implementează planul de îngrijire pentru fiecare pacient internat;

 • ■  preia pacientul nou internat, verifică toaleta personală a pacientului, verifică să nu aibă în posesie obiecte contondente sau alte obiecte cu potențial de risc, atât pentru pacient cât și pentru persoanele cu care intră în contact pe parcursul spitalizarii;

 • ■  identifică resursele pentru acordarea îngrijirilor paliative;

 • ■  asistă medicul în efectuarea manevrelor de îngrijiri paliative;

 • ■  asigură legatura pacient - familie - medic - membrii echipei de îngrijiri paliative;

 • ■   oferă suport familiei în perioada spitalizarii și în perioada de doliu;

 • ■  utilizează și păstrează în bune condiții echipamentele, instrumentarul din dotare și materialele sanitare, după efectuarea manevrelor terapeutice, se asigură că acestea nu rămân la îndemana pacienților.

Atribuții specifice postului asistentului ingrijiri paliative:

 • ■   oferă suport psiho-social pacienților internați în compartimentul de îngrijiri paliative și familiilor acestora;

 • ■   ajută pacientul să identifice și să analizeze sentimentele și emoțiile legate de faptul că trăiesc cu o boală cronică incurabilă;

 • ■   asigură consiliere și intermediază relațiile dintre pacienții internați în compartimentul de îngrijiri paliative, familiile acestora și diverse ONG-uri;

 • ■   asistă pacienții internați în compartimentul de îngrijiri paliative și familiile acestora în legatură cu serviciile de asistență socială, camine pentru vârstnici și alte autorități privind drepturile legale (certificate de handicap, revizuirea gradului de handicap, pensie de boală, obținerea de dispozitive medicale,concedii medicale, etc.) conform fișei postului.

Atributii specifice postului de infirmier ingrijiri paliative:

 • ■   asigură igiena zilnică a pacientului internat și curățenia în compartimentul de îngrijiri paliative;

 • ■  preia pacientul nou internat, verifică toaleta personală a pacientului, verifică să nu aibă în posesie obiecte contondente sau alte obiecte cu potențial de risc, atât pentru pacient cât și pentru persoanele cu care intra în contact pe parcursul spitalizarii;

 • ■  utilizează și păstrează în bune condiții echipamentele, materialele și substanțele dezinfectante și biocide asigurandu-se că, după utilizarea acestora, nu rămân la îndemana pacienților fiind depozitate în spațiile special amenajate.

Art.66. Denumirea postului: Medic primar Medicina de Laborator - Medic Sef Laborator Descrierea atributiilor :

 • •     respectă R.O.I.; R.O.F.

 • •      respectă Codul Etic al Salariaților Spitalului și Codul de Etică și Deontologie Profesională

 • •      cunoaste, respecta si aplica protocoalele, procedurile si instructiunile de lucru ale spitalului si raspunde de indeplinirea lor;

 • •      cunoaste si aplica normele de protectie a muncii si normele de prevenire si stingere a incendiilor (PSI);

 • •      participa la colectarea si gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala conform protocoalelor, procedurilor spitalului si a OMS 1226/2012;

 • •      respecta si aplica Normele tehnice privind curatenia, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare conform OMS 961/2016;

 • •      respectă Normele de supraveghere, prevenire si limitare a infecțiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare conform OMS 1101/2016;

 • •      poartă echipamentul de protecție prevăzut, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal;

 • •      respectă drepturile pacientului si normele privind confidentialitatea (este interzisa furnizarea de informatii referitoare la pacientii internati);

 • •      asigura si gestioneaza eficient resursele materiale pentru efectuarea actului medical;

 • •      are un comportament etic fata de pacient, apartinatorii acestuia si fata de echipa medicala;

 • •      se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație medicala continuă ;

 • •      respecta programul, conform graficului de lucru intocmit la nivelul sectiei, compartimentului si programarea concediului de odihna;

 • •      la inceputul si la sfarsitul programului de lucru semneaza condica de prezenta;

 • •      respecta ordinea si disciplina la locul de munca, foloseste integral si cu maxima eficienta timpul de munca;

 • •      are obligativitatea prezentarii la controlul medical periodic si a efectuarii analizelor medicale in cadrul acestui control ( control efectuat de medicul de personal);

 • •      are obligativitatea incheierii asigurarii de mall praxis pentru cazurile de raspundere civila profesionala;

 • •      declara sefului ierarhic superior orice imbolnavire acuta pe care o prezinta precum si bolile transmisibile aparute la membrii familiei;

 • •      isi desfasoara activitatea in echipa, respectand raporturile ierarhice si functionale;

 • •      se va supune masurilor administrative, in ceea ce priveste indeplinirea la timp si intocmai a sarcinilor/ atributiilor , prevazute in fisa postului;

•     are obligativitatea de a se prezenta la serviciu in deplina capacitate de munca, pentru a efectua

servicii la parametrii de calitate impusi;

•      executa alte sarcini stabilite de seful ierarhic direct in limita competentelor profesionale.

Atributii specifice postului:

coordoneaza activitatea in laborator, atat pe plan profesional cat si in domeniul calitatii, mediului si SSM raspunzand de respectarea normelor de protectie a mediului si SSM de catre personalul din laborator ;

are obligatia sa poarte echipamentul de protectie la locul de munca conform reglementarilor legale in domeniul SSM ;

propune conducerii unitatii modalitati de asigurare a conditiile ambientale corespunzatoare in localurile laboratorului si aparatura necesara monitorizarii acestora;

are responsabilitatea tehnica privind activitatea desfasurata in laborator, analizeaza, planifica si urmareste desfasurarea analizelor, efectueaza instruirea personalului impreuna cu responsabilul cu asigurarea calitatii si verifica personalul prin testare;

prin supervizarea activitatilor de analiza si organizare mentine competenta in activitatea de analiza;

intocmeste sau verifica si valideaza procedurile de lucru, instructiunile de lucru, registrele de lucru din cadrul Laboratorului, inainte de a le supune aprobarii Managerului unitatii ;

•      interpreteaza si valideaza analize care solicita o pregatire si experienta deosebita ;

analizeaza neconformitatile si cauzele acestora si intreprinde actiuni corective si preventive;

•      analizeaza reclamatiile, verifica si raspunde de rezolvarea acestora ;

verifica, analizeaza sugestiile, observatiile, recomandarile, venite de la sefii de sectii/departamente in vederea imbunatatirii activitatii laboratorului si propune Directorului medical, Managerului unitatii solutii de rezolvare a acestora ;

•      verifica rezultatele analizelor si aproba buletinul de analiza inainte de eliberarea spre sectii;

•     primeste si insoteste (sau delega persoanele de insotire) membrii echipelor de audit extern si ale

organismelor de acreditare, echipelor de evaluare CAS si DSP s.a.;

propune spre avizare Conducerii unitatii « Necesarul anual de aprovizionare cu materiale si reactivi » in vederea desfasurari activitatii laboratorului in conditii optime de eficienta si urmareste modul in care se desfasoarea aprovizionarea ritmica a Laboratorului cu necesarele de materiale si reactivi solicitate si avizate de catre conducerea unitatii;

analizeaza periodic si propune Consiliului medical al unitatii actualizarea listei de analize medicale efectuate de catre laborator, conform cererilor medicilor clinicieni din sectiile clinice ale spitalului;

•     informat de catre sefii de departamente de neconformitatile constatate de ei sau de responsabilul

cu asigurarea calitatii in laborator, sau, dupa caz, de catre sefii echipei de audit neconformitatile constatate si dispune sau propune actiuni corective pentru neconformitatilor;

•      pun la dispozitia auditorilor toate documentele si inregistrarile solicitate ;

•     informeaza personalul implicat asupra obiectivelor si domeniului auditului ;

•      stabileste si initiaza actiuni corective bazate pe raportul de audit ;

intocmeste graficul anual pentru realizarea Controlului extern al Laboratorului si conducerii o solicitare scrisa in vederea contractarii celor necesare realizarii acestuia ;


extern de rezolvarea

inainteaza


verifica planificarea si realizarea controlului intern a sistemului calitatii in toate compartimentele laboratorului;

•      participa la sedintele Consiliului Medical ;

•     propune masuri legate de problemele ce vizeaza activitatea Laboratorului;

informeaza si solicita sprijinul Managerului unitatii in cazul unor problemele deosebite care necesita rezolvare in cadrul laboratorului ;

face propuneri catre Manager si/sau catre Directorul medical privind optimizarea activitatii Laboratorului;

instruieste ori de cate ori este necesar personalul din subordine in vederea cunosterii cerintelor sistemului calitatii ;

nominalizeaza si propune conducerii unitatii spre avizare persoanele desemnate a indeplini cel mai eficient functiile de Loctiitor Medic sef Laborator, Coordonatori de compartimente (Bacteriologie, Hematologie, Biochimie etc.), Asistent sef Laborator precum si Loctiitori ai acestora ;

raspunde de respectarea circuitelor probelor si infectelor asa cum sunt elaborate si avizate de catre Compartimentul de epidemiologie al spitalului prin protocoalele si procedurile de lucru specifice;

verifica planul anual de etalonari si mentenanta a echipamentelor ;

verifica cererile pentru aprovizionare cu echipamente si substante de referinta ;

verifica periodic starea materialelor de referinta ;

verifica periodic calibrarile si controlul intern de calitate efectuate de sefii de departamente;

verifica daca echipamentele au buletinele de etalonare si sunt etichetate corespunzator ;

instruieste personalul laboratorului privind prelevarea, receptia, manipularea corecta, depozitarea probelor si eliminarea deseurilor rezultate din activitatile medicale ale laboratorului;

se preocupa permanent ca prin actiunile pe care le intreprinde sa nu puna in primejdie siguranta laboratorului, a propriei sale persoane sau a altora, inclusiv a datelor, informatiilor si inventarului patrimonial al Laboratorului

intocmeste programul, graficul de lucru si programarea CO, conform prevederilor legale in vigoare si-l supune aprobarii managerului;

intocmeste Foaia colectiva de prezenta conform Condicii de prezenta;

la inceputul si la sfarsitul programului de lucru semneaza condica de prezenta;

asigura confidentialitatea datelor si informatiilor cu care intra in contact.

Legat de Confidentialitatea informatiilor :

 • ■   pastreaza confidențialitatea tuturor datelor si informațiilor cu care vine in contact sau lucreaza, inclusiv secretele de stat sau de serviciu care se refera la activitatea laboratorului;

 • ■  nu va folosi in interes personal sau pentru altii datele, actele si faptele referitoare la activitatea laboratorului, asupra carora detine informatii de orice fel;

 • ■  respecta confidentialitatea rezultatelor analizelor efectuate sau altor informatii obtinute din activitatea proprie desfasurata in laborator;

 • ■  respecta confidentialitatea drepturilor salariale

 • ■   utilizeaza și păstreaza în bune condiții documentele cu regim special

Atributii specifice laboratorului de microbiologie

 • •      efectueza analizele din cadrul departamentului de microbiologie (efectueaza identificari microscopice, citeste antibiograme, identificare germeni aerobi si anaerobi , manipuleaza tulpini de referinta ATCC) ;

 • •      coordoneaza si verifica modul in care este efectuat control intern si extern de calitate de catre personalul superior din subordine;

 • •      verifica calitatea executiei analizelor ;

 • •      valideaza rezultatele buletinele de analize prin semnatura ;

 • •      valideaza si interpreteaza rezultatele patologice ale analizelor din departamente, atunci cand este solicitat si in functie de competentele sale profesionale ;

 • •     raspunde pentru modul de utilizare a echipamentelor, consumabilelor si a altor materiale puse la dispozitie;

 • •      respecta toate atributiile referitoare la calitate, normele de SSM, PSI si protectia mediului conform prevederilor din regulamentul de ordine interioara, precum si a normelor legale in vigoare;

respecta protocoalele si procedurile de lucru, prevederile prezentei fisei postului si a contractului individual de munca;

respecta obligatiile privind securitatea si sanatatea muncii (legea 319/2006) conform anexei la fisa postului;

se preocupa permanent de imbunatatirea pregătirii sale profesionale și de specialitate.

Art.67. Denumirea postului: Farmacist Sef Descrierea atributiilor :

 • ■      respecta R.O.I., R.O.F;

 • ■      respecta Codul Etic al Salariatilor Spitalului si Codul de Etica si Deontologie Profesionala;

 • ■      cunoaste, respecta si aplica protocoalele, procedurile si instructiunile de lucru ale spitalului si raspunde de indeplinirea lor;

 • ■      cunoaste si aplica normele de protectie a muncii si normele de prevenire si stingere a incendiilor (PSI);

 • ■      participa la coletarea si gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala conform protocoalelor, procedurilor spitalului si a OMS 1226/2012, cu modificari si completari ulterioare;

 • ■      respecta si aplica Normele tehnice privind curatenia, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare conform OMS 961/2016, cu modificari si completari ulterioare;

 • ■      respectă si aplica Normele de supraveghere, prevenire si limitare a infecțiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare conform OMS 1101/2016, cu modificari si completari ulterioare;

 • ■      poartă echipamentul de protecție prevăzut, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal;

 • ■      respectă drepturile pacientului si normele privind confidentialitatea (este interzisa furnizarea de informatii referitoare la pacientii internati);

 • ■      asigura si gestioneaza eficient resursele materiale pentru efectuarea actului medical;

 • ■      are un comportament etic fata de pacient, apartinatorii acestuia si fata de echipa medicala;

 • ■      se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație medicala continuă ;

 • ■      respecta programul, conform graficului de lucru intocmit la nivelul sectiei, compartimentului si programarea concediului de odihna;

 • ■      la inceputul si la sfarsitul programului de lucru semneaza condica de prezenta;

 • ■      respecta ordinea si disciplina la locul de munca, foloseste integral si cu maxima eficienta timpul de munca;

 • ■      are obligativitatea prezentarii la controlul medical periodic si a efectuarii analizelor medicale in cadrul acestui control ( control efectuat de medicul de personal);

 • ■      are obligativitatea incheierii asigurarii de mall praxis pentru cazurile de raspundere civila profesionala;

 • ■      declara sefului ierarhic superior orice imbolnavire acuta pe care o prezinta precum si bolile transmisibile aparute la membrii familiei;

 • ■      isi desfasoara activitatea in echipa, respectand raporturile ierarhice si functionale;

 • ■      se va supune masurilor administrative, in ceea ce priveste indeplinirea la timp si intocmai a sarcinilor/ atributiilor , prevazute in fisa postului;

 • ■      are obligativitatea de a se prezenta la serviciu in deplina capacitate de munca, pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impusi;

 • ■      executa alte sarcini stabilite de seful ierarhic direct in limita competentelor profesionale. Atributii specifice postului:

 • organizeaza, coordoneaza si raspunde de intreaga activitate a farmaciei;

 • respecta, aplica si controleaza aplicarea Regulilor de buna practica farmaceutica;

 • asigura aprovizionarea ritmica si constanta a farmaciei cu materiale sanitare si medicamente;

 • controleaza eliberarea medicamentelor conform metodei „primul intrat, primul iesit”, in functie de serie si termenul de valabilitate;

 • are atributii de validare a prescriptiilor medicale;

 • răspunde solidar, alaturi de personalul farmaciei atat de gestiunea valorica , cat si de integritatea patrimoniului;

 • controleaza si executa operatiile de gestiune ale farmaciei;

 • face parte din consiliul medical al spitalului;

 • elaboreaza planul de achizitii, pe baza necesarelor sectiilor;

 • face parte din comisia de analiza a ofertelor pentru achizitiile de medicamente;

 • se asigura ca exista personal suficient si face propuneri de angajare personal pentru a permite functionarea farmaciei, conform orarului declarat;

 • participa la stabilirea necesarului de medicamente alaturi de medicii sefi de sectie;

 • participă la activitatea de farmacovigilentă;

 • organizează recepția calitativă și cantitativă a medicamentelor și a celorlalte produse, precum și depozitarea și conservarea acestora în condiții corespunzătoare;

 • răspunde de organizarea si executarea controlului calității medicamentelor în farmacie și urmărește eliberarea la timp și în bune condiții;

 • elaboreaza propuneri pentru intocmirea fisei postului si raspunde de activitatea personalului din subordine;

 • participă la raportul de gardă;

 • supravegheaza activitatea intregului colectiv, urmareste si indruma studentii/voluntarii, farmacistii stagiari si rezidentii in stagiile practice;

 • urmareste trasabilitatea medicamentelor pana la administrarea acestora catre pacienti si valabilitatea medicamentelor din aparatele de urgenta din spital;

 • cunoaste, respecta si aplica legislatia sanitara si faramaceutica, precum si Legea 339/2005 privind substantele toxice si stupefiantele, cu modificari si completari ulterioare;

 • raspunde de instruirea personalului din subordine in privinta respectarii procedurilor, protocoalelor si a normelor de lucru;

 • face parte din comisiile de specialitate constituite la nivelul spitalului în care sunt desemnați, conform competențelor, prin dispoziție de Manager.

Art.68. Denumirea postului: Medic primar psihiatru

Descrierea atributiilor :

 • respecta R.O.I., R.O.F;

 • respecta Codul Etic al Salariaților Spitalului și Codul de Etica și Deontologie Profesională;

 • ■  cunoaște, respectă și aplică protocoalele, procedurile și instrucțiunile de lucru ale spitalului și răspunde de îndeplinirea lor;

 • cunoaște și aplică normele de protecție a muncii și normele de prevenire și stingere a incendiilor (PSI);

 • participă la colectarea și gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală conform protocoalelor, procedurilor spitalului și a OMS 1226/2012, cu modificări și completări ulterioare;

 • respectă și aplică Normele tehnice privind curățenia, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare conform OMS 961/2016, cu modificari și completări ulterioare;

 • respectă și aplică Normele de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare conform OMS 1101/2016, cu modificari și completari ulterioare;

 • poartă echipamentul de protecție prevăzut, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal;

 • respectă drepturile pacientului și normele privind confidențialitatea;

 • asigură și gestionează eficient resursele materiale pentru efectuarea actului medical;

 • are un comportament etic fața de pacient, aparținătorii acestuia și fața de echipa medicală;

 • se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație medicala continuă ;

 • respectă programul, conform graficului de lucru întocmit la nivelul secției, compartimentului și programarea concediului de odihnă;

 • la începutul și la sfarșitul programului de lucru semnează condică de prezenta;

 • respectă ordinea și disciplină la locul de muncă, folosește integral și cu maximă eficiența timpul de muncă;

 • ■  are obligativitatea prezentării la controlul medical periodic și a efectuării analizelor medicale în cadrul acestui control (control efectuat de medicul de personal);

 • are obligativitatea încheierii asigurării de mall praxis pentru cazurile de raspundere civilă profesională;

 • declară șefului ierarhic superior orice îmbolnavire acută pe care o prezintă precum și bolile transmisibile apărute la membrii familiei;

 • își desfașoara activitatea în echipa, respectând raporturile ierarhice și funcționale;

 • se va supune măsurilor administrative, în ceea ce privește îndeplinirea la timp și întocmai a sarcinilor/ atribuțiilor , prevăzute în fișa postului;

 • are obligativitatea de a se prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impuși;

 • ■  execută alte sarcini stabilite de șeful ierarhic direct în limita competențelor profesionale.

Atribuții specifice postului:

 • respectă criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • utilizează platforma informatică din asigurările de sănătate și își asumă serviciile medicale furnizate prin semnătură electronică digitală;

 • examinează pacienții la internare și completează foaia de observație;

 • raspunde prompt la solicitările de urgentă;

 • examinează zilnic pacienții și consemnează în foaia de observație, evoluția zilnic si ori de câte ori este cazul;

 • recomandă investigatiile paraclinice necesare precizării diagnosticului, consemnând data și ora;

 • prescrie zilnic tratamentul corespunzător cu respectarea protocoalelor terapeutice în vigoare;

 • recomandă regimul alimentar adecvat patologiei și tratamentului și consemnează în foaia de observatie;

 • completează, parafează și semnează în format electronic și listat condica de medicamente și materiale sanitare pentru pacientii pe care îi îngrijește;

 • prezintă medicului șef de secție, situația pacienților pe care îi are în îngrijire și solicită sprijinul acestuia ori de câte ori este nevoie;

 • comunică zilnic medicului de gardă, în scris, în registrul de cazuri grave, pacienții din sectorul său de activitate care necesită supraveghere deosebită pe parcursul gărzii;

 • controlează și răspunde de întreaga activitate de îngrijire a pacienților desfășurată de personalul mediu si auxiliar, de igiena pacienților, curățenia și dezinfecția din sectorul de activitate;

 • participă la consulturi cu medicii din alte specialități în cazurile deosebite;

 • ■  asigură gărzile pe secție, potrivit graficului stabilit de către medicul șef de secție sau, în situații deosebite, din dispoziția acestuia;

 • participă la raportul de gardă al medicilor;

 • întocmește corect toate documentele legate de pacienții pe care îi are sau i-a avut în îngrijire;

 • verifică biletele de internare în ceea ce privește datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă potrivit prevederilor legale în vigoare;

 • ■  eliberează la externare pacientilor bilet de iesire, decont de cheltuieli, scrisoarea medicala și reteta medicala in format electronic;

 • ■  eliberează pacientului internat sau la externare certificatul medical, daca este cazul;

 • completează dosarul electronic de sănătate al pacientului;

 • respectă si aplica prevederile Legii 487/2002 „Legea Sănătății Mintale și a protecției personelor cu tulburări psihice” și OMS 488/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare;

 • ■  codifică foile de observație clinică generală și prezentările la camera de gardă, atât în registru cât și pe fișa de prezentare, conform Clasificării Internaționale a Bolilor și Programelor de Sănătate Înrudite, Ediția a 10-a, modificarea australiană (ICD-10-AM);

 • codifică internările de urgență în FOCG conform codurilor de urgență din Contractul cadru;

 • întocmește liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile completând în registrul de programari din sectie, pentru eficientizarea asigurării serviciilor medicale;

 • poate efectua evaluări ale pacienților în vederea expertizării medico-legale și a capacitații de muncă;

 • se preocupă în permanență de ridicarea nivelului profesional propriu și contribuie la ridicarea nivelului profesional al personalului în subordine;

 • face parte din comisiile de specialitate constituite la nivelul spitalului în care sunt desemnați, conform competențelor, prin dispoziție de manager;

 • desfășoară, după caz, activitate de cercetare medicală.

Art.69. Denumirea postului: medic primar neurolog

Descrierea atributiilor :

 • ■  respecta R.O.I., R.O.F;

 • ■  respecta Codul Etic al Salariaților Spitalului și Codul de Etica și Deontologie Profesională;

 • ■   cunoaște, respectă și aplică protocoalele, procedurile și instrucțiunile de lucru ale spitalului și răspunde de îndeplinirea lor;

 • ■  cunoaște și aplică normele de protecție a muncii și normele de prevenire și stingere a incendiilor (PSI);

 • ■  participă la coletarea și gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală conform protocoalelor, procedurilor spitalului și a OMS 1226/2012, cu modificări și completări ulterioare;

 • ■  respectă și aplică Normele tehnice privind curățenia, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare conform OMS 961/2016, cu modificari și completări ulterioare;

 • ■  respectă și aplică Normele de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare conform OMS 1101/2016, cu modificari și completari ulterioare;

 • ■  poartă echipamentul de protecție prevăzut, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal;

 • ■  respectă drepturile pacientului și normele privind confidențialitatea;

 • ■  asigură și gestionează eficient resursele materiale pentru efectuarea actului medical;

 • ■  are un comportament etic fața de pacient, aparținătorii acestuia și fața de echipa medicală;

 • ■  se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație medicala continuă ;

 • ■  respectă programul, conform graficului de lucru întocmit la nivelul secției, compartimentului și programarea concediului de odihnă;

 • ■  la începutul și la sfarșitul programului de lucru semnează condică de prezenta;

 • ■  respectă ordinea și disciplină la locul de muncă, folosește integral și cu maximă eficiența timpul de muncă;

 • ■   are obligativitatea prezentării la controlul medical periodic și a efectuării analizelor medicale în cadrul acestui control (control efectuat de medicul de personal);

 • ■  are obligativitatea încheierii asigurării de mall praxis pentru cazurile de raspundere civilă profesională;

 • ■  declară șefului ierarhic superior orice îmbolnavire acută pe care o prezintă precum și bolile transmisibile apărute la membrii familiei;

 • ■  își desfașoara activitatea în echipa, respectând raporturile ierarhice și funcționale;

 • ■  se va supune măsurilor administrative, în ceea ce privește îndeplinirea la timp și întocmai a sarcinilor/ atribuțiilor , prevăzute în fișa postului;

 • ■  are obligativitatea de a se prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impuși;

 • ■   execută alte sarcini stabilite de șeful ierarhic direct în limita competențelor profesionale.

Atribuții specifice postului:

 • ■  respectă criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • ■  utilizează platforma informatică din asigurările de sănătate și își asuma serviciile medicale furnizate prin semnătura electronică digitală;

 • ■  examinează pacienții la internare și completează foaia de observație;

 • ■  răspunde prompt la solicitările de urgență;

 • ■  examinează zilnic pacienții și consemnează în foaia de observație, evoluția zilnic și ori de câte ori este cazul;

 • ■  recomandă investigatiile paraclinice necesare precizării diagnosticului, consemnând data și ora;

 • ■  prescrie zilnic tratamentul corespunzător cu respectarea protocoalelor terapeutice în vigoare;

 • ■  recomandă regimul alimentar adecvat patologiei și tratamentului și consemnează în foaia de observatie;

 • ■  completează, parafează și semnează în format electronic și listat condica de medicamente și materiale sanitare pentru pacientii pe care îi îngrijește;

 • ■  prezintă medicului șef de secție, situația pacienților pe care îi are în îngrijire și solicită sprijinul acestuia ori de câte ori este nevoie;

 • ■  comunică zilnic medicului de gardă, în scris, în registrul de cazuri grave, pacienții din sectorul său de activitate care necesită supraveghere deosebită pe parcursul gărzii;

 • ■  controlează și răspunde de întreaga activitate de îngrijire a pacienților desfășurată de personalul mediu si auxiliar, de igiena pacienților, curățenia și dezinfecția din sectorul de activitate;

 • ■  participă la consulturi cu medicii din alte specialități în cazurile deosebite;

 • ■   asigură gărzile pe secție, potrivit graficului stabilit de către medicul șef de secție sau, în situații deosebite, din dispoziția acestuia;

 • ■  participă la raportul de gardă al medicilor;

 • ■  întocmește corect toate documentele legate de pacienții pe care îi are sau i-a avut în îngrijire;

 • ■  verifică biletele de internare în ceea ce privește datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă potrivit prevederilor legale în vigoare;

 • ■   eliberează la externare pacientilor bilet de iesire, decont de cheltuieli, scrisoarea medicala și reteta medicala in format electronic;

 • ■   eliberează pacientului internat sau la externare certificatul medical, daca este cazul;

 • ■  completează dosarul electronic de sănătate al pacientului;

 • ■   codifică foile de observație clinică generală și prezentările la camera de gardă, atât în registru cât și pe fișa de prezentare, conform Clasificării Internaționale a Bolilor și Programelor de Sănătate Înrudite, Ediția a 10-a, modificarea australiană (ICD-10-AM);

 • ■  codifică internările de urgență în FOCG conform codurilor de urgență din Contractul cadru.

 • ■  întocmește liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile completând în registrul de programari din sectie, pentru eficientizarea asigurării serviciilor medicale;

 • ■  realizeaza și interpretează, la solicitarea medicilor din spital, ultrasonografii doppler cerebrale;

 • ■  poate efectua evaluări ale pacienților în vederea expertizării medico-legale și a capacitații de muncă;

 • ■  se preocupă în permanență de ridicarea nivelului profesional propriu și contribuie la ridicarea nivelului profesional al personalului în subordine;

 • ■  face parte din comisiile de specialitate constituite la nivelul spitalului în care sunt desemnați, conform competențelor, prin dispoziție de Manager;

 • ■  desfășoară, după caz, activitate de cercetare medicală.

Art. 70. Denumirea postului: Medic primar recuperare medicala

Descrierea atributiilor :

 • ■      respecta R.O.I., R.O.F;

 • ■      respecta Codul Etic al Salariaților Spitalului și Codul de Etica și Deontologie Profesională;

 • ■      cunoaște, respectă și aplică protocoalele, procedurile și instrucțiunile de lucru ale spitalului și răspunde de îndeplinirea lor;

 • ■      cunoaște și aplică normele de protecție a muncii și normele de prevenire și stingere a incendiilor (PSI);

 • ■      participă la coletarea și gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală conform protocoalelor, procedurilor spitalului și a OMS 1226/2012, cu modificări și completări ulterioare;

 • ■      respectă și aplică Normele tehnice privind curățenia, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare conform OMS 961/2016, cu modificari și completări ulterioare;

 • ■      respectă și aplică Normele de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare conform OMS 1101/2016, cu modificari și completari ulterioare;

 • ■      poartă echipamentul de protecție prevăzut, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal;

 • ■      respectă drepturile pacientului și normele privind confidențialitatea;

 • ■      asigură și gestionează eficient resursele materiale pentru efectuarea actului medical;

 • ■      are un comportament etic fața de pacient, aparținătorii acestuia și fața de echipa medicală;

 • ■      se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație medicala continuă ;

 • ■      respectă programul, conform graficului de lucru întocmit la nivelul secției, compartimentului și programarea concediului de odihnă;

 • ■      la începutul și la sfarșitul programului de lucru semnează condică de prezenta;

 • ■      respectă ordinea și disciplină la locul de muncă, folosește integral și cu maximă eficiența timpul de muncă;

 • ■      are obligativitatea prezentării la controlul medical periodic și a efectuării analizelor medicale în cadrul acestui control (control efectuat de medicul de personal);

 • ■      are obligativitatea încheierii asigurării de mall praxis pentru cazurile de raspundere civilă profesională;

 • ■      declară șefului ierarhic superior orice îmbolnavire acută pe care o prezintă precum și bolile transmisibile apărute la membrii familiei;

 • ■      își desfașoara activitatea în echipa, respectând raporturile ierarhice și funcționale;

 • ■      se va supune măsurilor administrative, în ceea ce privește îndeplinirea la timp și întocmai a sarcinilor/ atribuțiilor , prevăzute în fișa postului;

 • ■      are obligativitatea de a se prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impuși;

 • ■      execută alte sarcini stabilite de șeful ierarhic direct în limita competențelor profesionale. Atribuții specifice postului:

 • ■    respectă criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • ■    utilizează platforma informatică din asigurările de sănătate și își asuma serviciile medicale furnizate prin semnătura electronică digitală;

 • ■    examinează pacienții la internare și completează foaia de observație;

 • ■    răspunde prompt la solicitările de urgență;

 • ■    examinează zilnic pacienții și consemnează în foaia de observație, evoluția zilnic și ori de câte ori este cazul;

 • ■    recomandă investigatiile paraclinice necesare precizării diagnosticului, consemnând data și ora;

 • ■    prescrie zilnic tratamentul corespunzător cu respectarea protocoalelor terapeutice în vigoare;

 • ■    prescrie pacientilor proceduri de fizioterapie, kinetoterapie si/sau masaj in vederea recuperarii medicale

 • ■    recomandă regimul alimentar adecvat patologiei și tratamentului și consemnează în foaia de observatie;

 • ■    completează, parafează și semnează în format electronic și listat condica de medicamente și materiale sanitare pentru pacientii pe care îi îngrijește;

 • ■    prezintă medicului șef de secție, situația pacienților pe care îi are în îngrijire și solicită sprijinul acestuia ori de câte ori este nevoie;

 • ■    comunică zilnic medicului de gardă, în scris, în registrul de cazuri grave, pacienții din sectorul său de activitate care necesită supraveghere deosebită pe parcursul gărzii;

 • ■    controlează și răspunde de întreaga activitate de îngrijire a pacienților desfășurată de personalul mediu si auxiliar, de igiena pacienților, curățenia și dezinfecția din sectorul de activitate;

 • ■    participă la consulturi cu medicii din alte specialități în cazurile deosebite;

 • ■    întocmește corect toate documentele legate de pacienții pe care îi are sau i-a avut în îngrijire;

 • ■    verifică biletele de internare în ceea ce privește datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă potrivit prevederilor legale în vigoare;

 • ■    eliberează la externare pacientilor bilet de iesire, decont de cheltuieli, scrisoarea medicala și reteta medicala in format electronic;

 • ■    eliberează pacientului internat sau la externare certificatul medical, daca este cazul;

 • ■    completează dosarul electronic de sănătate al pacientului;

 • ■    codifică foile de observație clinică generală și prezentările la camera de gardă, atât în registru cât și pe fișa de prezentare, conform Clasificării Internaționale a Bolilor și Programelor de Sănătate Înrudite, Ediția a 10-a, modificarea australiană (ICD-10-AM);

 • ■    codifică internările de urgență în FOCG conform codurilor de urgență din Contractul cadru.

 • ■    întocmește liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile completând în registrul de programari din sectie, pentru eficientizarea asigurării serviciilor medicale;

 • ■    poate efectua evaluări ale pacienților în vederea expertizării medico-legale și a capacitații de muncă;

 • ■    se preocupă în permanență de ridicarea nivelului profesional propriu și contribuie la ridicarea nivelului profesional al personalului în subordine;

 • ■    face parte din comisiile de specialitate constituite la nivelul spitalului în care sunt desemnați, conform competențelor, prin dispoziție de Manager;

 • ■    desfășoară, după caz, activitate de cercetare medicală.

Art.71. Denumirea postului: Medic de garda Camera Primiri Urgente Psihiatrie

Descrierea atribuțiilor :

 • ■    respectă R.O.I., R.O.F;

 • ■    respectă Codul Etic al Salariaților Spitalului și Codul de Etică și Deontologie Profesională;

 • ■    cunoaște, respectă și aplică protocoalele, procedurile și instrucțiunile de lucru ale spitalului și raspunde de îndeplinirea lor;

 • ■    cunoaște și aplică normele de protecție a muncii și normele de prevenire și stingere a incendiilor (PSI);

 • ■    participă la coletarea și gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală conform portocoalelor, procedurilor spitalului și a OMS 1226/2012, cu modificari și completări ulterioare;

 • ■    respectă și aplică Normele tehnice privind curațenia, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare conform OMS 961/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • ■    respectă și aplică Normele de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare conform OMS 1101/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • ■    poartă echipamentul de protecție prevăzut, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal;

 • ■    respectă drepturile pacientului și normele privind confidențialitatea (este interzisă furnizarea de informații referitoare la pacienții internați);

 • ■    gestionează eficient resursele materiale pentru efectuarea actului medical;

 • ■    are un comportament etic față de pacient, aparținătorii acestuia și față de echipa medicală;

 • ■    se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație medicala continuă ;

 • ■    respectă programul, conform graficului de lucru întocmit la nivelul sectiei, compartimentului și programarea concediului de odihnă;

 • ■    la începutul și la sfârșitul programului de lucru semnează condica de prezentă;

 • ■    respectă ordinea și disciplina la locul de muncă, folosește integral și cu maxima eficiență timpul de muncă;

 • ■    are obligativitatea prezentării la controlul medical periodic și a efectuării analizelor medicale în cadrul acestui control ( control efectuat de medicul de personal);

 • ■    are obligativitatea încheierii asigurării de mall praxis pentru cazurile de răspundere civilă profesională;

 • ■    declară șefului ierarhic superior orice îmbolnavire acută pe care o prezintă precum și bolile transmisibile apărute la membrii familiei;

 • ■    își desfașoară activitatea în echipă, respectând raporturile ierarhice și funcționale;

 • ■    se va supune măsurilor administrative, în ceea ce privește îndeplinirea la timp și întocmai a sarcinilor/ atribuțiilor , prevăzute în fișa postului;

 • ■    are obligativitatea de a se prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impuși;

 • ■    execută alte sarcini stabilite de șeful ierarhic direct în limita competențelor profesionale.

Atributii specifice postului:

 • ■      respectă prevederile din normele de aplicare ale Contractului Cadru în vigoare încheiat de spital cu CAS Dolj;

 • ■     înscrie în registrul de consultații orice pacient prezentat în gardă, completează toate rubricile, semnează și parafează în registru pentru fiecare pacient;

 • ■      internează pacienții în cazurile de urgență care necesită spitalizare;

 • ■      răspunde de justa indicație a internării sau a refuzului acestor cazuri;

 • ■      întocmește foaia de observație clinică a cazurilor internate de urgență și consemnează în foaie evoluția pacientilor internați și medicația de urgență prescrisa;

 • ■      acordă asistență medicală de urgență pacientilor (care nu necesită internare continuă) pentru suparveghere până la 12 ore;

 • ■      completează pentru pacienții mai sus menționați fișa UPU/CPU conform legislației în vigoare;

 • ■      îndrumă la alte spitale pacienții care necesită asistenta medicală de altă specialitate;

 • ■      anunță cazurile cu implicații medico-legale managerului, directorului medical și medicului șef de secție. De asemenea, anunță și alte organe în cazul în care prevederile legale impun acest lucru, numai după anunțarea prealabilă a managerului unității;

 • ■     controlează, la intrarea în gardă, prezența la serviciu a personalului mediu sanitar si auxiliar, existența mijloacelor necesare asigurării asistenței medicale curente și de urgență precum și predarea serviciului de către cadrele medii și auxiliare sanitare care lucrează în ture;

 • ■      dispune tratamentele executate de asistente medicale, iar la nevoie le efectuează personal;

 • ■      supraveghează cazurile grave, existente sau internate în timpul gărzii și consemnează în FOCG, raportul de garda, registrul de cazuri grave pentru pacienții înregistrați de medicul curant;

 • ■      confirmă decesul, consemnând aceasta în foaia de observație și dispune transportarea cadavrului la morgă, după 2 ore de la deces;

 • ■      în zilele libere și sărbătorile legale efectuează vizita medicală tuturor pacienților internați;

 • ■      anunță obligatoriu managerul spitalului și ulterior, dacă este cazul, autoritățile competente, despre orice eveniment deosebit din timpul gărzii și ia măsuri imediate de intervenție și prim ajutor cu mijloacele disponibile;

 • ■      întocmește la terminarea serviciului raportul de gardă, consemnând activitatea pe timpul gărzii, măsurile luate, deficiențele constatate și orice alte observații necesare;

 • ■      prezintă raportul de gardă, la finalizarea gărzii, tuturor medicilor secțiilor Neurologie/ Psihiatrie în ședința raportului de gardă;

 • ■      nu paraseste unitatea fara înlocuitor, dupa anuntarea prealabila si avizul managerului si sefului de sectie;

 • ■      raspunde de buna desfasurare a programului de masa, cu respectarea regimurilor dietetice si a cantitatii si calitatii hranei pacientilor si semneaza lista zilnica de alimente si in registrul de control existent in blocul alimentar.

Art.72. Denumirea postului: Medic specialist neurolog Ambulatoriul Neurologie

Descrierea atribuțiilor :

 • ■    respectă R.O.I., R.O.F;

 • ■    respectă Codul Etic al Salariaților Spitalului și Codul de Etică și Deontologie Profesională;

 • ■    cunoaște, respectă și aplică protocoalele, procedurile și instrucțiunile de lucru ale spitalului și raspunde de îndeplinirea lor;

 • ■    cunoaște și aplică normele de protecție a muncii și normele de prevenire și stingere a incendiilor (PSI);

 • ■    participă la coletarea și gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală conform protocoalelor, procedurilor spitalului și a OMS 1226/2012, cu modificari și completări ulterioare;

 • ■    respectă și aplică Normele tehnice privind curațenia, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare conform OMS 961/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • ■    respectă și aplică Normele de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare conform OMS 1101/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • ■    poartă echipamentul de protecție prevăzut, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal;

 • ■    respectă drepturile pacientului și normele privind confidențialitatea (este interzisă furnizarea de informații referitoare la pacienții internați);

 • ■    asigură și gestionează eficient resursele materiale pentru efectuarea actului medical;

 • ■    are un comportament etic față de pacient, aparținătorii acestuia și față de echipa medicală;

 • ■    se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație medicala continuă ;

 • ■    respectă programul, conform graficului de lucru întocmit la nivelul sectiei, compartimentului și programarea concediului de odihnă;

 • ■    la începutul și la sfârșitul programului de lucru semnează condica de prezentă;

 • ■    respectă ordinea și disciplina la locul de muncă, folosește integral și cu maxima eficiență timpul de muncă;

 • ■    are obligativitatea prezentării la controlul medical periodic și a efectuării analizelor medicale în cadrul acestui control ( control efectuat de medicul de personal);

 • ■    are obligativitatea încheierii asigurării de mall praxis pentru cazurile de răspundere civilă profesională;

 • ■    declară șefului ierarhic superior orice îmbolnavire acută pe care o prezintă precum și bolile transmisibile apărute la membrii familiei;

 • ■    își desfașoară activitatea în echipă, respectând raporturile ierarhice și funcționale;

 • ■    se va supune măsurilor administrative, în ceea ce privește îndeplinirea la timp și întocmai a sarcinilor/ atribuțiilor , prevăzute în fișa postului;

 • ■    are obligativitatea de a se prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impuși;

 • ■    execută alte sarcini stabilite de șeful ierarhic direct în limita competențelor profesionale. Atributii specifice postului:

 • ■  respectă criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • ■  utilizează platforma informatică din asigurările de sănătate și își asuma serviciile medicale furnizate prin semnătura electronică digitală;

 • ■  examineaza pacientii, stabileste diagnosticul, prescrie tratamentul corespunzator si consemneaza aceste date in registrul de consultatii al cabinetului si fisa pacientului, daca este cazul;

 • ■  foloseste on-line sistemul national al cardului de asigurari sociale de sanatate; in situatii justificate in care nu se poate realiza comunicatia cu sistemul informatic se utilizeaza sistemul off-line;

 • ■  respecta si aplica normele metodologice privind modalitatea de utilizare si completare a dosarului electronic de sanatate al pacientului aprobate prin HG. 34/2015 art.6 alin(5);

 • ■  recomanda internarea in sectia cu paturi a pacientilor care necesita tratament supravegheat sau care reprezinta urgenta medicala;

 • ■  interpretează, la solicitarea medicilor din spital, electroencefalograme;

 • ■  stabileste capacitatea temporara de munca si emite certificatul medical potrivit reglementarilor in vigoare;

 • ■  evalueaza starea medicala neurologica a pacientilor care necesita revizuirea capacitatii de munca in cadrul comisiei de specialitate;

 • ■  are obligativitatea de a informa pacientul si apartinatorii in ceea ce priveste conduita terapeutica, modul de administrare, reactiile adverse, durata tratamentului.;

 • ■  comunica informatiile legate de boala catre pacient indiferent daca au fost sau nu solicitate la inceputul consultatiei;

 • ■  se preocupa in permanenta de ridicarea nivelului profesional propiu si contribuie la ridicarea nivelului profesional al personalului dim subordine;

 • ■  urmareste si asigura intretinerea corecta a mijloacelor din dotare;

 • ■  desfășoară, după caz, activitate de cercetare medicală.

Art.73. Denumirea postului: Medic primar terapie acuta Descrierea atributiilor :

 • ■  respecta R.O.I., R.O.F;

 • ■  respecta Codul Etic al Salariatilor Spitalului si Codul de Etica si Deontologie Profesionala;

 • ■   cunoaste, respecta si aplica protocoalele, procedurile si instructiunile de lucru ale spitalului si raspunde de indeplinirea lor;

 • ■  cunoaste si aplica normele de protectie a muncii si normele de prevenire si stingere a incendiilor (PSI);

 • ■  participa la coletarea si gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala conform prtocoalelor, procedurilor spitalului si a OMS 1226/2012, cu modificari si completari ulterioare;

 • ■  respecta si aplica Normele tehnice privind curatenia, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare conform OMS 961/2016, cu modificari si completari ulterioare;

 • ■  respectă și aplică Normele de supraveghere, prevenire si limitare a infecțiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare conform OMS 1101/2016, cu modificari si completari ulterioare;

 • ■  poartă echipamentul de protecție prevăzut, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal;

 • ■  respectă drepturile pacientului si normele privind confidentialitatea;

 • ■  asigura si gestioneaza eficient resursele materiale pentru efectuarea actului medical;

 • ■  are un comportament etic fata de pacient, apartinatorii acestuia si fata de echipa medicala;

 • ■  se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație medicala continuă ;

 • ■  respecta programul, conform graficului de lucru intocmit la nivelul sectiei, compartimentului si programarea concediului de odihna;

 • ■  la inceputul si la sfarsitul programului de lucru semneaza condica de prezenta;

 • ■  respecta ordinea si disciplina la locul de munca, foloseste integral si cu maxima eficienta timpul de munca;

 • ■   are obligativitatea prezentarii la controlul medical periodic si a efectuarii analizelor medicale in cadrul acestui control ( control efectuat de medicul de personal);

 • ■   are obligativitatea incheierii asigurarii de mall praxis pentru cazurile de raspundere civila profesionala;

 • ■  declara sefului ierarhic superior orice imbolnavire acuta pe care o prezinta precum si bolile transmisibile aparute la membrii familiei;

 • ■  isi desfasoara activitatea in echipa, respectand raporturile ierarhice si functionale;

 • ■  se va supune masurilor administrative, in ceea ce priveste indeplinirea la timp si intocmai a sarcinilor/ atributiilor , prevazute in fisa postului;

 • ■  are obligativitatea de a se prezenta la serviciu in deplina capacitate de munca, pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impusi;

 • ■   executa alte sarcini stabilite de seful ierarhic direct in limita competentelor profesionale. Atributii specifice postului:

 • ■  examinează pacienții la solicitarea medicului curant și completează, în foaia de observație zilnic și de câte ori este cazul, evoluția, explorările de laborator și tratamentul corespunzător;

 • ■  răspunde prompt la solicitările de urgență;

 • ■  colaborează cu medicul curant în îngrijirea pacienților care necesită terapie acută;

 • ■  prezintă medicului curant situația pacienților pe care îi are în îngrijire și solicită opinia acestuia ori de câte ori este nevoie;

 • ■  comunică zilnic medicului de gardă pacienții gravi pe care îi are în îngrijire și care necesită supraveghere deosebită;

 • ■  controlează și răspunde de întreaga activitate de îngrijire a pacienților desfășurată de personalul mediu si auxiliar din sector;

 • ■  participă la consulturi cu medicii din alte specialități;

 • ■  participă la raportul de gardă al medicilor;

 • ■  se preocupă în permanență de ridicarea nivelului profesional propriu și contribuie la ridicarea nivelului profesional al personalului în subordine;

 • ■  desfășoară, după caz, activitate de cercetare medicală.

Art.74. Denumirea postului: Medic primar cardiolog

Descrierea atribuțiilor :

 • ■  respectă R.O.I., R.O.F;

 • ■  respectă Codul Etic al Salariaților Spitalului și Codul de Etică și Deontologie Profesională;

 • ■   cunoaște, respectă și aplică protocoalele, procedurile și instrucțiunile de lucru ale spitalului și raspunde de îndeplinirea lor;

 • ■  cunoaște și aplică normele de protecție a muncii și normele de prevenire și stingere a incendiilor (PSI);

 • ■  participă la coletarea și gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală conform protocoalelor, procedurilor spitalului și a OMS 1226/2012, cu modificari și completări ulterioare;

 • ■  respectă și aplică Normele tehnice privind curațenia, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare conform OMS 961/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • ■  respectă și aplică Normele de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare conform OMS 1101/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • ■  poartă echipamentul de protecție prevăzut, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal;

 • ■  respectă drepturile pacientului și normele privind confidențialitatea (este interzisă furnizarea de informații referitoare la pacienții internați);

 • ■  asigură și gestionează eficient resursele materiale pentru efectuarea actului medical;

 • ■  are un comportament etic față de pacient, aparținătorii acestuia și față de echipa medicală;

 • ■  se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație medicala continuă ;

 • ■  respectă programul, conform graficului de lucru întocmit la nivelul sectiei, compartimentului și programarea concediului de odihnă;

 • ■  la începutul și la sfârșitul programului de lucru semnează condica de prezentă;

 • ■  respectă ordinea și disciplina la locul de muncă, folosește integral și cu maxima eficiență timpul de muncă;

 • ■  are obligativitatea prezentării la controlul medical periodic și a efectuării analizelor medicale în cadrul acestui control ( control efectuat de medicul de personal);

 • ■   are obligativitatea încheierii asigurării de mall praxis pentru cazurile de răspundere civilă profesională;

 • ■  declară șefului ierarhic superior orice îmbolnăvire acută pe care o prezintă precum și bolile transmisibile apărute la membrii familiei;

 • ■  își desfașoară activitatea în echipă, respectând raporturile ierarhice și funcționale;

 • ■  se va supune măsurilor administrative, în ceea ce privește îndeplinirea la timp și întocmai a sarcinilor/ atribuțiilor , prevăzute în fișa postului;

 • ■  are obligativitatea de a se prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impuși;

 • ■   execută alte sarcini stabilite de șeful ierarhic direct în limita competențelor profesionale. Atributii specifice postului:

 • ■  examinează pacienții la solicitarea medicilor din secții și consemnează diagnosticul, tratamentul prescris, data , ora consultului în foaia de observație și în registrul cabinetului;

 • ■  efectueaza examenele cardiologice pentru pacientii internati in clinicile de neurologie, recuperare neurologica, psihiatrie la patul bolnavului sau la cabinetul de cardiologie, dupa caz;

 • ■  participă la consulturi cu medicii din alte specialități;

 • ■  comunică medicului de gardă pacienții gravi care necesită supraveghere deosebită;

 • ■  răspunde prompt la toate solicitările de urgență din secțiile spitalului și colaborează cu toți medicii din secții în interesul unei cât mai bune îngrijiri a pacienților;

 • ■  participă la raportul de gardă;

 • ■  răspunde de buna întreținere și utilizare a aparatelor din dotarea cabinetului de cardiologie; Art.75. Denumirea postului: Medic primar epidemiolog

Descrierea atribuțiilor :

 • respectă R.O.I., R.O.F;

 • respectă Codul Etic al Salariaților Spitalului și Codul de Etică și Deontologie Profesională;

 • cunoaște, respectă și aplică protocoalele, procedurile și instrucțiunile de lucru ale spitalului și raspunde de îndeplinirea lor;

 • cunoaște și aplică normele de protecție a muncii și normele de prevenire și stingere a incendiilor (PSI);

 • participă la coletarea și gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală conform protocoalelor, procedurilor spitalului și a OMS 1226/2012, cu modificari și completări ulterioare;

 • respectă și aplică Normele tehnice privind curațenia, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare conform OMS 961/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • respectă și aplică Normele de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare conform OMS 1101/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • poartă echipamentul de protecție prevăzut, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal;

 • respectă drepturile pacientului și normele privind confidențialitatea (este interzisă furnizarea de informații referitoare la pacienții internați);

 • asigură și gestionează eficient resursele materiale pentru efectuarea actului medical;

 • are un comportament etic față de pacient, aparținătorii acestuia și față de echipa medicală;

 • se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație medicala continuă ;

 • respectă programul, conform graficului de lucru întocmit la nivelul sectiei, compartimentului și programarea concediului de odihnă;

 • la începutul și la sfârșitul programului de lucru semnează condica de prezentă;

 • respectă ordinea și disciplina la locul de muncă, folosește integral și cu maxima eficiență timpul de muncă;

 • are obligativitatea prezentării la controlul medical periodic și a efectuării analizelor medicale în cadrul acestui control ( control efectuat de medicul de personal);

 • are obligativitatea încheierii asigurării de mall praxis pentru cazurile de răspundere civilă profesională;

 • declară șefului ierarhic superior orice îmbolnăvire acută pe care o prezintă precum și bolile transmisibile apărute la membrii familiei;

 • își desfașoară activitatea în echipă, respectând raporturile ierarhice și funcționale;

 • se va supune măsurilor administrative, în ceea ce privește îndeplinirea la timp și întocmai a sarcinilor/ atribuțiilor , prevăzute în fișa postului;

 • are obligativitatea de a se prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impuși;

 • execută alte sarcini stabilite de șeful ierarhic direct în limita competențelor profesionale.

Atributii specifice postului privind normele de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale conform OMS 1101/2016 si a normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare conform OMS 961/2016:

 • ■  organizeaza si participa la intalnirile Comitetului de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale;

 • ■  propune managerului sanctiuni pentru personalul care nu respecta procedurile si protocoalele de prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale;

 • ■  seful/responsabilul contractat participa in calitate de membru la sedintele Comitetului director al unitatii sanitare si, dupa caz, propune acestuia recomandari pentru implementarea corespunzatoare a planului anual de prevenire a infectiilor, echipamente si personal de specialitate;

 • ■  elaboreaza si supune spre aprobare planul anual de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale din unitatea sanitara;

 • ■  organizeaza, in conformitate cu metodologia elaborata de Institutul National de Sanatate Publica, anual, un studiu de prevalenta de moment a infectiilor nosocomiale si a consumului de antibiotice din spital;

 • ■  organizeaza si deruleaza activitati de formare a personalului unitatii in domeniul prevenirii infectiilor asociate asistentei medicale;

 • ■  organizeaza activitatea compartimentului de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale pentru implementarea si derularea activitatilor cuprinse in planul anual de supraveghere si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale al unitatii;

 • ■  propune si initiaza activitati complementare de preventie sau de limitare cu caracter de urgenta, in cazul unor situatii de risc sau al unui focar de infectie asociata asistentei medicale;

 • ■  elaboreaza ghidul de izolare al unitatii sanitare si coordoneaza aplicarea precautiilor specifice in cazul depistarii colonizarilor/infectiilor cu germeni multiplurezistenti la pacientii internati;

 • ■  intocmeste harta punctelor si zonelor de risc pentru aparitia infectiilor asociate asistentei medicale si elaboreaza procedurile si protocoalele de prevenire si limitare in conformitate cu aceasta;

 • ■  implementeaza metodologiile nationale privind supravegherea bolilor transmisibile si studiile de supraveghere a infectiilor asociate asistentei medicale;

 • ■  verifica completarea corecta a registrului de monitorizare a infectiilor asociate asistentei medicale de pe sectii si centralizeaza datele in registrul de monitorizare a infectiilor al unitatii;

 • ■  raporteaza la directia de sanatate publica judeteana infectiile asociate asistentei medicale ale unitatii si calculeaza rata de incidenta a acestora pe unitate si pe sectii;

 • ■  organizeaza si participa la evaluarea eficientei procedurilor de curatenie si dezinfectie prin recoltarea testelor de autocontrol;

 • ■  colaboreaza cu medicul de laborator pentru cunoasterea circulatiei microorganismelor patogene de la nivelul sectiilor si compartimentelor, cu precadere a celor multirezistente si/sau cu risc epidemiologic major, pe baza planului de efectuare a testelor de autocontrol;

 • ■  solicita trimiterea de tulpini de microorganisme izolate la laboratoarele de referinta, in conformitate cu metodologiile elaborate de Institutul National de Sanatate Publica, in scopul obtinerii unor caracteristici suplimentare;

 • ■  supraveghează si controlează buna funcționare a procedurilor de sterilizare si menținere a sterilității pentru instrumentarul si materialele sanitare care sunt supuse sterilizarii;

 • ■  supravegheaza si controleaza activitatea de triere, depozitare temporara si eliminare a deseurilor periculoase rezultate din activitatea medicala;

 • ■  organizeaza, supravegheaza si controleaza respectarea circuitelor functionale ale unitatii, circulatia pacientilor si vizitatorilor, a personalului si, dupa caz, a studentilor si elevilor din invatamantul universitar, postuniversitar sau postliceal;

 • ■  avizeaza orice propunere a unitatii sanitare de modificare in structura unitatii;

 • ■  supravegheaza si controleaza respectarea in sectiile medicale si paraclinice a procedurilor de triaj, depistare si izolare a infectiilor asociate asistentei medicale;

 • ■  raspunde prompt la informatia primita din sectii si demareaza ancheta epidemiologica pentru toate cazurile suspecte de infectie asociata asistentei medicale;

 • ■  dispune, dupa anuntarea prealabila a managerului unitatii, masurile necesare pentru limitarea difuziunii infectiei, respectiv organizeaza, dupa caz, triaje epidemiologice si investigatii paraclinice necesare;

 • ■  intocmeste si definitiveaza ancheta epidemiologica a focarului, difuzeaza informatiile necesare privind focarul, in conformitate cu legislatia, intreprinde masuri si activitati pentru evitarea riscurilor identificate in focar;

 • ■  solicita colaborarile interdisciplinare sau propune solicitarea sprijinului extern de la directia de sanatate publica sau Institutul National de Sanatate Publica - centru regional la care este arondat, conform reglementarilor in vigoare;

 • ■  raporteaza managerului problemele depistate sau constatate in prevenirea si limitarea infectiilor asociate asistentei medicale;

 • ■  intocmeste rapoarte cu dovezi la dispozitia managerului spitalului, in cazurile de investigare a responsabilitatilor pentru infectii asociate asistentei medicale.

Art.76. Denumirea postului: Medic primar ORL

Descrierea atribuțiilor :

 • ■  respectă R.O.I., R.O.F;

 • ■  respectă Codul Etic al Salariaților Spitalului și Codul de Etică și Deontologie Profesională;

 • ■   cunoaște, respectă și aplică protocoalele, procedurile și instrucțiunile de lucru ale spitalului și raspunde de îndeplinirea lor;

 • ■  cunoaște și aplică normele de protecție a muncii și normele de prevenire și stingere a incendiilor (PSI);

 • ■  participă la coletarea și gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală conform protocoalelor, procedurilor spitalului și a OMS 1226/2012, cu modificari și completări ulterioare;

 • ■  respectă și aplică Normele tehnice privind curațenia, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare conform OMS 961/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • ■  respectă și aplică Normele de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare conform OMS 1101/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • ■  poartă echipamentul de protecție prevăzut, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal;

 • ■  respectă drepturile pacientului și normele privind confidențialitatea (este interzisă furnizarea de informații referitoare la pacienții internați);

 • ■  asigură și gestionează eficient resursele materiale pentru efectuarea actului medical;

 • ■  are un comportament etic față de pacient, aparținătorii acestuia și față de echipa medicală;

 • ■  se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație medicala continuă ;

 • ■  respectă programul, conform graficului de lucru întocmit la nivelul sectiei, compartimentului și programarea concediului de odihnă;

 • ■  la începutul și la sfârșitul programului de lucru semnează condica de prezentă;

 • ■  respectă ordinea și disciplina la locul de muncă, folosește integral și cu maxima eficiență timpul de muncă;

 • ■  are obligativitatea prezentării la controlul medical periodic și a efectuării analizelor medicale în cadrul acestui control ( control efectuat de medicul de personal);

 • ■   are obligativitatea încheierii asigurării de mall praxis pentru cazurile de răspundere civilă profesională;

 • ■  declară șefului ierarhic superior orice îmbolnavire acută pe care o prezintă precum și bolile transmisibile apărute la membrii familiei;

 • ■  își desfașoară activitatea în echipă, respectând raporturile ierarhice și funcționale;

 • ■  se va supune măsurilor administrative, în ceea ce privește îndeplinirea la timp și întocmai a sarcinilor/ atribuțiilor , prevăzute în fișa postului;

 • ■  are obligativitatea de a se prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impuși;

 • ■   execută alte sarcini stabilite de șeful ierarhic direct în limita competențelor profesionale. Atributii specifice postului:

 • ■     respectă criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • ■     examineaza pacienții la solicitarea medicilor din secții și consemnează diagnosticul și tratamentul prescris în foaia de observație și în registrul cabinetului;

 • ■     examinează pacienții cu afecțiuni ORL, atât în cabinetul de ORL cât și salon, din Clinicile: Neurologie I și II, Recuperare Neurologica, Psihiatrie I și II, Neuropsihiatrie Infantila și Psihiatrie Cronici Melinești;

 • ■     răspunde prompt la solicitările de urgență ORL;

 • ■     efectuează examenul complet ORL la fiecare pacient examinat în cabinetul ORL sau la salon;

 • ■     efectuează manevrele și manoperele specifice ORL;

 • ■     indică sau, dupa caz, furnizează tratamentul adecvat în foaia de observație a pacienților examinați;

 • ■     efectuează controlul la pacientii examinați anterior, după caz;

 • ■     recomandă și urmărește zilnic regimul alimentar al pacientilor cu sonda de alimentație nozo-gastrică;

 • ■     participă la consulturi cu medicii din alte specialități;

 • ■     comunică medicului de gardă pacientii gravi care necesită supraveghere deosebită;

 • ■     răspunde prompt la toate solicitările de urgență din secțiile spitalului și colaborează cu toti medicii din sectie în interesul unei cât mai bune îngrijiri a pacienților;

 • ■     participa la raportul de garda al medicilor;

 • ■     asigură și răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igiena și antiepidemice precum și a normelor de protecție a muncii în sectorul de activitate - Cabinet ORL;

 • ■     răspunde de buna întreținere și utilizare a aparatelor, instrumentarului din cabinetul ORL;

 • ■     desfașoară după caz activitate de cercetare medicală, fiind și cadru universitar efectuează lucrări practice ORL cu studentii anului V, din cadrul UMF Craiova;

 • ■     codifică foile de observație clinică generală și prezentările la camera de gardă, atât în registru cât și pe fișa de prezentare, conform Clasificării Internaționale a Bolilor și Programelor de Sănătate Înrudite, Ediția a 10-a, modificarea australiană (ICD-10-AM);

 • ■     se preocupă în permanență de ridicarea nivelului profesional propriu și contribuie la ridicarea nivelului profesional al personalului în subordine.

Art.77. Denumirea postului: Medic de intreprindere cu specialitate de medicina muncii Descrierea atributiilor :

 • ■  respectă R.O.I., R.O.F;

 • ■  respectă Codul Etic al Salariaților Spitalului și Codul de Etică și Deontologie Profesională;

 • ■   cunoaște, respectă și aplică protocoalele, procedurile și instrucțiunile de lucru ale spitalului și raspunde de îndeplinirea lor;

 • ■  cunoaște și aplică normele de protecție a muncii și normele de prevenire și stingere a incendiilor (PSI);

 • ■  participă la coletarea și gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală conform protocoalelor, procedurilor spitalului și a OMS 1226/2012, cu modificari și completări ulterioare;

 • ■  respectă și aplică Normele tehnice privind curațenia, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare conform OMS 961/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • ■  respectă și aplică Normele de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare conform OMS 1101/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • ■  poartă echipamentul de protecție prevăzut, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal;

 • ■  respectă drepturile pacientului și normele privind confidențialitatea (este interzisă furnizarea de informații referitoare la pacienții internați);

 • ■  asigură și gestionează eficient resursele materiale pentru efectuarea actului medical;

 • ■  se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație medicala continuă ;

 • ■  respectă programul, conform graficului de lucru întocmit la nivelul sectiei, compartimentului și programarea concediului de odihnă;

 • ■  la începutul și la sfârșitul programului de lucru semnează condica de prezentă;

 • ■  respectă ordinea și disciplina la locul de muncă, folosește integral și cu maxima eficiență timpul de muncă;

 • ■  are obligativitatea prezentării la controlul medical periodic și a efectuării analizelor medicale în cadrul acestui control (control efectuat de medicul de personal);

 • ■   are obligativitatea încheierii asigurării de mall praxis pentru cazurile de răspundere civilă profesională;

 • ■  declară șefului ierarhic superior orice îmbolnavire acută pe care o prezintă precum și bolile transmisibile apărute la membrii familiei;

 • ■  își desfașoară activitatea în echipă, respectând raporturile ierarhice și funcționale;

 • ■  se va supune măsurilor administrative, în ceea ce privește îndeplinirea la timp și întocmai a sarcinilor/ atribuțiilor , prevăzute în fișa postului;

 • ■  are obligativitatea de a se prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impuși;

 • ■   execută alte sarcini stabilite de șeful ierarhic direct în limita competențelor profesionale. Atributii specifice postului:

 • ■   întocmește și gestionează dosarul de obiectiv ce conține datele referitoare la condițiile de muncă;

 • ■   participă la evaluarea stării de sănătate a angajaților prin: examen clinic la angajare, examen clinic periodic, examen clinic la reluarea muncii, conform HG 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor și HG 1169/2011 pentru modificarea si completarea HG 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor .

 • ■   urmărește efectuarea examenelor medicale complementare, a anlizelor de laborator și a explorărilor paraclinice în functie de tipul de expunere și de solicitările postului de muncă ;

 • ■   eliberează fișa de aptitudine de medicina muncii;

 • ■   participă la realizarea managementului accidentelor de muncă în spital: prim ajutor, trimitere către spital, urmărește evoluția accidentatului.

 • ■   comunică Direcției de Sănătate Publică morbiditatea cu ITM;

 • ■   semnalează cazul de boală profesională, conform metodologiei aprobate de Ministerul Sănătății;

 • ■   înregistrează bolile legate de profesiune, conform metodologiei aprobate de Ministerul Sănătății;

 • ■   realizează informarea și educația angajaților în probleme de sănătate în muncă;

 • ■   face parte din comitetul de sănătate și securitate în muncă al spitalului și întocmește un raport anual pentru informarea angajatorului cu privire la starea de sănătate a personalului angajat.

Art.78. Denumirea postului: Farmacist primar

Descrierea atributiilor :

 • ■  respecta R.O.I., R.O.F;

 • ■  respecta Codul Etic al Salariatilor Spitalului si Codul de Etica si Deontologie Profesionala;

 • ■   cunoaste, respecta si aplica protocoalele, procedurile si instructiunile de lucru ale spitalului si raspunde de indeplinirea lor;

 • ■  cunoaste si aplica normele de protectie a muncii si normele de prevenire si stingere a incendiilor (PSI);

 • ■  participa la coletarea si gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala conform protocoalelor, procedurilor spitalului si a OMS 1226/2012, cu modificari si completari ulterioare;

 • ■  respecta si aplica Normele tehnice privind curatenia, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare conform OMS 961/2016, cu modificari si completari ulterioare;

 • ■  respectă si aplica Normele de supraveghere, prevenire si limitare a infecțiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare conform OMS 1101/2016, cu modificari si completari ulterioare;

 • ■  poartă echipamentul de protecție prevăzut, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal;

 • ■  respectă drepturile pacientului si normele privind confidentialitatea (este interzisa furnizarea de informatii referitoare la pacientii internati);

 • ■  asigura si gestioneaza eficient resursele materiale pentru efectuarea actului medical;

 • ■  are un comportament etic fata de pacient, apartinatorii acestuia si fata de echipa medicala;

 • ■  se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație medicala continuă ;

 • ■  respecta programul, conform graficului de lucru intocmit la nivelul sectiei, compartimentului si programarea concediului de odihna;

 • ■  la inceputul si la sfarsitul programului de lucru semneaza condica de prezenta;

 • ■  respecta ordinea si disciplina la locul de munca, foloseste integral si cu maxima eficienta timpul de munca;

 • ■   are obligativitatea prezentarii la controlul medical periodic si a efectuarii analizelor medicale in cadrul acestui control ( control efectuat de medicul de personal);

 • ■  are obligativitatea incheierii asigurarii de mall praxis pentru cazurile de raspundere civila profesionala;

 • ■  declara sefului ierarhic superior orice imbolnavire acuta pe care o prezinta precum si bolile transmisibile aparute la membrii familiei;

 • ■  isi desfasoara activitatea in echipa, respectand raporturile ierarhice si functionale;

 • ■  se va supune masurilor administrative, in ceea ce priveste indeplinirea la timp si intocmai a sarcinilor/ atributiilor , prevazute in fisa postului;

 • ■  are obligativitatea de a se prezenta la serviciu in deplina capacitate de munca, pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impusi;

 • ■   executa alte sarcini stabilite de seful ierarhic direct in limita competentelor profesionale. Atributii specifice postului:

 • ■  organizeaza spatiul existent pentru realizarea unui flux corespunzator specificului activitatii;

 • ■  respecta regulile de buna practica farmaceutica;

 • ■  supravegheaza activitatea asistentului si indruma activitatea studentilor/voluntarilor din farmacie;

 • ■  se informeaza asupra legislatiei in vigoare si trebuie sa fie la curent cu noutatile in domeniul de specialitate;

 • ■  asigura si executa eliberarea de medicamente pe baza de prescripție, cu respectarea prevederilor legale;

 • ■  verifica valabilitatea medicamentelor, in aparatele de urgenta;

 • ■  controleaza si executa operatiuni de gestiune ale farmaciei si raspunde de efectuarea corecta si la timp a tuturor situatiilor si lucrarilor de gestiune;

 • ■   are atribuții de validare a prescripțiilor medicale;

 • ■  controleaza eliberarea de medicamente conform metodei „ primul intrat, primul iesit”, in functie de seria si termenul de valabilitate;

 • ■  supravegheaza mentinerea curateniei, aplica masuri de distrugere a deseurilor cat si a celor de dezinsectie;

 • ■  raspunde solidar, alaturi de personalul farmaciei, atat de gestiunea valorica a acesteia, cat si de integritatea patrimoniului;

 • ■  raspunde de eliberarea, depozitarea si evidenta , in coformitate cu legislatia in vigoare a medicamentelor psihotrope si stupefiante;

 • ■  coopereaza cu medicul, in legatura cu schema terapeutica, in cazul asocierilor de medicamente;

 • ■   ca inlocuitor al farmacistului sef, in lipsa acestuia,preia toate atributiile si il reprezinta in fata organelor de control, daca este cazul;

 • ■  intocmeste planul de munca si repartizeaza sarcinile in raport de necesitatile farmaciei;

 • ■  intocmeste documentele necesare pentru buna aprovizionare a farmaciei;

 • ■  organizeaza receptia calitativa si cantitativa a medicamentelor si celorlalte produse, precum si urmareste eliberarea la timp si in bune conditii;

 • ■  participă la efectuarea corectă a documentelor și rapoartelor solicitate de către alte servicii sau compartimente ale spitalului (financiar-contabilitate, achizii, aprovizionare etc.);

 • ■   ca inlocuitor al farmacistului sef participa la rapostul de garda, cand este solicitat.

Art.79. Denumirea postului: Medic primar Medicina de Laborator; coordonator compartimentul Hematologie - Explorarea coagulării;

Descrierea atributiilor :

 • •  respectă R.O.I.; R.O.F.

 • •  respectă Codul Etic al Salariaților Spitalului și Codul de Etică și Deontologie Profesională

 • •  cunoaste, respecta si aplica protocoalele, procedurile si instructiunile de lucru ale spitalului si raspunde de indeplinirea lor;

 • •  cunoaste si aplica normele de protectie a muncii si normele de prevenire si stingere a incendiilor (P SI);

 • •  participa la colectarea si gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala conform protocoalelor, procedurilor spitalului si a OMS 1226/2012;

 • •  respecta si aplica Normele tehnice privind curatenia, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare conform OMS 961/2016;

 • •  respectă Normele de supraveghere, prevenire si limitare a infecțiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare conform OMS 1101/2016;

 • •  poartă echipamentul de protecție prevăzut, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal;

 • •  respectă drepturile pacientului si normele privind confidentialitatea (este interzisa furnizarea de informatii referitoare la pacientii internati);

 • •  asigura si gestioneaza eficient resursele materiale pentru efectuarea actului medical;

 • •  are un comportament etic fata de pacient, apartinatorii acestuia si fata de echipa medicala;

 • •  se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație medicala continuă ;

 • •  respecta programul, conform graficului de lucru intocmit la nivelul sectiei, compartimentului si programarea concediului de odihna;

 • •  la inceputul si la sfarsitul programului de lucru semneaza condica de prezenta;

respecta ordinea si disciplina la locul de munca, foloseste integral si cu maxima eficienta timpul de munca;

are obligativitatea prezentarii la controlul medical periodic si a efectuarii analizelor medicale in cadrul acestui control ( control efectuat de medicul de personal);

are obligativitatea incheierii asigurarii de mall praxis pentru cazurile de raspundere civila profesionala;

declara sefului ierarhic superior orice imbolnavire acuta pe care o prezinta precum si bolile transmisibile aparute la membrii familiei;

isi desfasoara activitatea in echipa, respectand raporturile ierarhice si functionale;

se va supune masurilor administrative, in ceea ce priveste indeplinirea la timp si intocmai a sarcinilor/ atributiilor , prevazute in fisa postului;

are obligativitatea de a se prezenta la serviciu in deplina capacitate de munca, pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impusi;

Atributii specifice postului :

coordoneaza activitatea Compartimentului Hematologie si Explorarea coagularii din cadrul Laboratorului de analize medicale in calitate de Medic Coordonator ;

valideaza sub semnatura proprie rezultatele analizelor efectuate de compartimentul pe care il conduce si răspunde de exactitatea datelor furnizate in Buletinul de analize - compartimentul Hematologie si Explorarea coagularii ;

 • •  efectueaza analizele necesare sistemului calitatii : calibrare aparate, efectuarea controlului intern si extern in domeniu ;

 • •  respecta procedurile si protocoalele de lucru avizate de Medicul sef Laborator si Managerul unitatii ;

 • •  efectueaza analizele de profil din cadrul compartimentului Hematologie ;

 • •  executa analizele care solicita o pregatire si experienta deosebita - citire si interpretare frotiu sanguin, in domeniul Hematologie; interpretare si avizare rezultate patologice in domeniul Hematologie, Explorarea coagularii ;

 • •  analizeaza neconformitatile si cauzele acestora si intreprinde actiuni corective si preventive;

 • •  participa la sedintele de analiza activitatii Laboratorului;

 • •  propune masuri legate de problemele de analizat si de imbunatatirea calitatii activitatii;

 • •  instruieste ori de cate ori este necesar personalul din subordine in vederea cunoasterii cerintelor sistemului calitatii ;

 • •  raspunde pentru respectarea circuitelor probelor si infectelor in principal pentru Compartimentul de Hematologie, dar si in restul Laboratorului, prin calitatea sa de medic primar de Medicina de Laborator ;

 • •  verifica si valideaza prin semnatura proprie planul anual de etalonari si mentenanta a echipamentelor din cadrul Compartimentului pe care il coordoneaza ;

 • •  intocmeste si propune spre avizare Medicului Sef de Laborator « Necesarul anual de materiale si reactivi al compartimentului Hematologie-Explorarea coagularii » ca parte componenta a « Necesarului anual de materiale si reactivi » al Laboratorului ;

 • •  verifica si valideaza prin semnatura proprie cererile pentru aprovizionare cu echipamente, materiale, reactivi si substante de referinta pentru Compartimentul Hematologie conform « Necesarului anual de materiale si reactivi » aprobat de Managerul unitatii;

 • •  asigura ori de cate ori este nevoie instruirea personalului din subordine, impreuna cu care isi desfasoara activitatea, privind utilizarea echipamentelor si materialelor de referinta ;

 • •  verifica permanent starea materialelor de referinta ;

 • •  intocmeste fisa de neconformitati conform procedurilor atunci cand este cazul;

 • •  raspunde pentru respectarea normelor de protectie a mediului si SSM in compartimentul pe care il coordoneaza, informand Medicul Sef de Laborator de orice abatere, neregula sau accident in vederea luarii masurilor de corectare ce se impun;

asigura respectarea confidentialitatii datelor si informatiilor cu care intra in contact de catre toti salariatii Laboratorului, sesizand Medicului sef Laborator orice abatere in acest sens;

raspunde de respectarea disciplinei la locul de munca de catre toti salariatii compartimentului pe care il coordoneaza, sesizand Medicului Sef de Laborator orice abatere disciplinara si propune in scris masuri pentru solutionarea acestora.

respecta Hotararea nr. 781/25.07.2002, privind protectia informatiilor de serviciu;

executa alte sarcini trasate de Medicul sef de laborator si de conducerea unitatii, in limita competentelor sale profesionale si a prevederilor legale;

Art.80. Denumirea postului: Chimist principal

Descrierea atributiilor :

respectă R.O.I.; R.O.F.

 • •  respectă Codul Etic al Salariaților Spitalului și Codul de Etică și Deontologie Profesională

 • •  cunoaste, respecta si aplica protocoalele, procedurile si instructiunile de lucru ale spitalului si raspunde de indeplinirea lor;

 • •  cunoaste si aplica normele de protectie a muncii si normele de prevenire si stingere a incendiilor (P SI);

 • •  participa la colectarea si gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala conform protocoalelor, procedurilor spitalului si a OMS 1226/2012;

 • •  respecta si aplica Normele tehnice privind curatenia, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare conform OMS 961/2016;

 • •  respectă Normele de supraveghere, prevenire si limitare a infecțiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare conform OMS 1101/2016;

 • •  poartă echipamentul de protecție prevăzut, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal;

 • •  respectă drepturile pacientului si normele privind confidentialitatea (este interzisa furnizarea de informatii referitoare la pacientii internati);

 • •  asigura si gestioneaza eficient resursele materiale pentru efectuarea actului medical;

 • •  are un comportament etic fata de pacient, apartinatorii acestuia si fata de echipa medicala;

 • •  se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație medicala continuă ;

 • •  respecta programul, conform graficului de lucru intocmit la nivelul sectiei, compartimentului si programarea concediului de odihna;

 • •  la inceputul si la sfarsitul programului de lucru semneaza condica de prezenta;

 • •  respecta ordinea si disciplina la locul de munca, foloseste integral si cu maxima eficienta timpul de munca;

 • •  are obligativitatea prezentarii la controlul medical periodic si a efectuarii analizelor medicale in cadrul acestui control ( control efectuat de medicul de personal);

 • •  are obligativitatea incheierii asigurarii de mall praxis pentru cazurile de raspundere civila profesionala;

 • •  declara sefului ierarhic superior orice imbolnavire acuta pe care o prezinta precum si bolile transmisibile aparute la membrii familiei;

 • •  isi desfasoara activitatea in echipa, respectand raporturile ierarhice si functionale;

 • •  se va supune masurilor administrative, in ceea ce priveste indeplinirea la timp si intocmai a sarcinilor/ atributiilor , prevazute in fisa postului;

 • •  are obligativitatea de a se prezenta la serviciu in deplina capacitate de munca, pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impusi;

Atributii specifice postului

 • •  coordoneaza, organizeaza activitatea personalului din subordinea sa sub indrumarea Medicului sef de Laborator si executa incercari in cadrul compartimentului de Biochimie, conform protocoalelor si procedurilor specifice;

ca Responsabil cu Managementul Calitatii in cadrul laboratorului intocmeste si verifica documentatia, protocoalele si instructiunile de lucru din cadrul diferitelor compartimente ale Laboratorului, asa cum este ceruta de organismele de control si acreditare aferente (Renar, ANMCS etc.);

atunci cand este cazul, insoteste in cadrul Laboratorului pe reprezentantii organismelor de acreditare/control/audit pe linia Managementului calitatii , furnizand acestora toate lamuririle si documentele solicitate;

informeaza Medicul sef de Laborator de toate solicitarile si cerintele impuse de organismele de acreditare/audit/control pe linia Managementului calitatii, luind impreuna cu acesta toate masurile ce se impun pentru corectarea eventualelor deficiente constatate;

participa la intocmirea procedurilor de lucru specifice compartimentului de Biochimie;

coordoneaza si raspunde de corectitudinea efectuarii si raportarii rezultatelor din compartimentul Biochimie;

efectueaza calibrari ale aparaturii din compartimentul Biochimie si verifica starea de functionare a echipamentelor;

efectueaza si valideaza rezultatele controlului intern si extern de calitate in compartimentul Biochimie;

asigura conditiile de pastrare si manipulare stipulate in certificatele materialelor de referinta;

raspunde de pastrarea in conditii optime a materialelor de referinta;

comunica sefului de laborator problemele aparute in timpul prelucrarii probelor, propunand masuri concrete de solutionare a acestora;

transpune in fapt masurile de imbunatatire a calitatii serviciilor;

asigura confidentialitatea datelor si informatiilor cu care vin in contact;

prezinta sefului de laborator anumite probleme, inclusiv eventuale abateri disciplinare ale personalului din subordinea sa, care trebuie discutate si solutionate in analiza de management;

participa la instruiri conform planului aprobat;

supravegheaza eliminarea infectelor si decontaminarea suprafetelor de lucru din cadrul Compartimentului Biochimie, conform circuitelor si protocoalelor si procedurilor stabilite;

verifica liste de lucru;

informeaza operativ seful de laborator de toate neregulile ivite la executarea analizelor;

asigura confidentialitatea datelor si informatiilor cu care intra in contact;

respecta Hotararea nr. 781/25.07.2002, privind protectia informatiilor de serviciu;

executa alte sarcini trasate de Medicul sef de laborator si de conducerea unitatii, in limita competentelor sale profesionale si a prevederilor legale.

Art.81. Denumirea postului: Biolog principal Descrierea atributiilor :

respectă R.O.I.; R.O.F.

 • •  respectă Codul Etic al Salariaților Spitalului și Codul de Etică și Deontologie Profesională

 • •  cunoaste, respecta si aplica protocoalele, procedurile si instructiunile de lucru ale spitalului si raspunde de indeplinirea lor;

 • •  cunoaste si aplica normele de protectie a muncii si normele de prevenire si stingere a incendiilor (P SI);

 • •  participa la colectarea si gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala conform protocoalelor, procedurilor spitalului si a OMS 1226/2012;

 • •  respecta si aplica Normele tehnice privind curatenia, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare conform OMS 961/2016;

 • •  respectă Normele de supraveghere, prevenire si limitare a infecțiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare conform OMS 1101/2016;

 • •  poartă echipamentul de protecție prevăzut, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal;

 • •  respectă drepturile pacientului si normele privind confidentialitatea (este interzisa furnizarea de informatii referitoare la pacientii internati);

 • •  asigura si gestioneaza eficient resursele materiale pentru efectuarea actului medical;

 • •  are un comportament etic fata de pacient, apartinatorii acestuia si fata de echipa medicala;

 • •  se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație medicala continuă ;

 • •  respecta programul, conform graficului de lucru intocmit la nivelul sectiei, compartimentului si programarea concediului de odihna;

 • •  la inceputul si la sfarsitul programului de lucru semneaza condica de prezenta;

 • •  respecta ordinea si disciplina la locul de munca, foloseste integral si cu maxima eficienta timpul de munca;

 • •  are obligativitatea prezentarii la controlul medical periodic si a efectuarii analizelor medicale in cadrul acestui control ( control efectuat de medicul de personal);

 • •  are obligativitatea incheierii asigurarii de mall praxis pentru cazurile de raspundere civila profesionala;

 • •  declara sefului ierarhic superior orice imbolnavire acuta pe care o prezinta precum si bolile transmisibile aparute la membrii familiei;

 • •  isi desfasoara activitatea in echipa, respectand raporturile ierarhice si functionale;

 • •  se va supune masurilor administrative, in ceea ce priveste indeplinirea la timp si intocmai a sarcinilor/ atributiilor , prevazute in fisa postului;

 • •  are obligativitatea de a se prezenta la serviciu in deplina capacitate de munca, pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impusi;

Atributii specifice postului

 • •  executa determinarile din cadrul departamentului de hematologie/hemostaza, conform protocoalelor si procedurilor specifice ;

 • •  interpreteaza examenul microscopic al frotiului de sange periferic, solicitand totdeauna si opinia coordonatorului de compartiment si/sau a Medicului sef laborator in cazul unor situatii patologice deosebite;

 • •  raspunde de corectitudinea efectuarii si raportarii rezultatelor;

 • •  efectueaza calibrari, ruleaza controale interne calitate;

 • •  valideaza buletinele de analiza prin semnatura;

 • •  valideaza metodele de incercare utilizate;

 • •  verifica starea de functionare a echipamentelor;

 • •  completeaza fisa de evidenta a echipamentelor;

 • •  executa si respecta procedura specifica pentru asigurarea calitatii rezultatelor incercarilor;

 • •  inregistreaza analizele in lista de lucru si descarca rezultatele obtinute in Registrele de analize;

 • •  supravegheaza si efectueaza, unde este cazul, mentenanta echipamentelor din cadrul compartimentului de lucru;

 • •  supravegheaza si coordoneaza activitatea personalului medical mediu din cadrul compartimentului Hematologie - Explorarea coagularii luind masuri stricte de respectare a protocoalelor si procedurilor de lucru aferente;

 • •  instruieste personalul medical mediu din subordine cu privire la metodele de lucru noi sau imbunatatirea celor preexistente conform competentelor si procedurilor avizate;

 • •  instiinteaza responsabilul cu activitatea metrologica pentru a contacta laboratorul autorizat de metrologie atunci cand situatia o impune;

 • •  efectueaza calibrari, ruleaza controale interne si externe de Hematologie - Explorarea coagularii sub coordonarea Medicului sef Laborator si/sau a coordonatorului de compartiment;

asigura conditiile de pastrare si utilizare a materialelor de referinta;

urmareste in permanenta stocul de materiale si reactivi existent, evitand eventuale disfunctionalitati ce s-ar datora unei aprovizionari discontinue imputabile Laboratorului;

intocmeste referate de necesitate pe care le supune aprobarii Medicului sef de Laborator;

asigura confidentialitatea datelor si informatiilor cu care vine in contact;

 • •  comunica șefului de laborator si coordonatorului compartimentului Hematologie - Explorarea coagularii, toate problemele aparute in timpul prelucrarii probelor si in desfasurarea activitatii profesionale a personalului din subordine;

 • •  prezinta sefului de compartiment anumite probleme care trebuie solutionate in cadrul departamentului pentru a fi discutate in analiza de management;

 • •  participa la instruiri conform planului aprobat;

 • •  supravegheaza eliminarea infectelor si decontaminarea suprafetelor de lucru din cadrul compartimentului, conform circuitelor si protocoalelor si procedurilor stabilite;

 • •  respecta Hotararea nr. 781/25.07.2002, privind protectia informatiilor de serviciu;

 • •  executa alte sarcini trasate de Medicul sef de laboratorului si conducerea unitatii, in limita competentelor sale profesionale si a prevederilor legale.

Art.82.Denumirea postului: Asistent Medical Principal Sef Sectie Psihiatrie

Descrierea atribuțiilor :

 • respectă R.O.I., R.O.F;

 • respectă Codul Etic al Salariaților Spitalului și Codul de Etică și Deontologie Profesională;

 • cunoaște, respectă și aplică protocoalele, procedurile și instrucțiunile de lucru ale spitalului și

raspunde de îndeplinirea lor;

 • cunoaște și aplică normele de protecție a muncii și normele de prevenire și stingere a incendiilor

(PSI);

 • participă la coletarea și gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală conform

protocoalelor, procedurilor spitalului și a OMS 1226/2012, cu modificari și completări ulterioare;

 • respectă și aplică Normele tehnice privind curațenia, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare

conform OMS 961/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • respectă și aplică Normele de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței

medicale în unitățile sanitare conform OMS 1101/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • poartă echipamentul de protecție prevăzut, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru

păstrarea igienei și a aspectului estetic personal;

 • respectă drepturile pacientului și normele privind confidențialitatea (este interzisă furnizarea de

informații referitoare la pacienții internați);

 • asigură și gestionează eficient resursele materiale pentru efectuarea actului medical;

 • are un comportament etic față de pacient, aparținătorii acestuia și față de echipa medicală;

 • se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de

educație medicala continuă ;

 • respectă programul, conform graficului de lucru întocmit la nivelul sectiei, compartimentului și

programarea concediului de odihnă;

 • la începutul și la sfârșitul programului de lucru semnează condica de prezentă;

 • respectă ordinea și disciplina la locul de muncă, folosește integral și cu maxima eficiență timpul

de muncă;

 • are obligativitatea prezentării la controlul medical periodic și a efectuării analizelor medicale în

cadrul acestui control ( control efectuat de medicul de personal);

 • are obligativitatea încheierii asigurării de mall praxis pentru cazurile de răspundere civilă

profesională;

 • declară șefului ierarhic superior orice îmbolnavire acută pe care o prezintă precum și bolile

transmisibile apărute la membrii familiei;

 • își desfașoară activitatea în echipă, respectând raporturile ierarhice și funcționale;

 • se va supune măsurilor administrative, în ceea ce privește îndeplinirea la timp și întocmai a

sarcinilor/ atribuțiilor , prevăzute în fișa postului;

 • are obligativitatea de a se prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a efectua

servicii la parametrii de calitate impuși;

 • execută alte sarcini stabilite de șeful ierarhic direct în limita competențelor profesionale. Atributii specifice postului:

 • ■  raspunde de calitatea ingrijirilor medicale acordate pacientilor in scopul imbunatatirii starii de sanatate a acestora si coordoneaza procesul de ingrijire al pacientilor;

 • ■  organizeaza, coordoneaza, controleaza si raspunde de activitatea personalului medical si auxiliar din subordine;

 • ■  urmareste asigurare acordarii ingrijiriilor medicale in sectie conform principiilor si normelor deontologice, procedurilor, protocoalelor, instructiunilor de lucru;

 • ■  controleaza si evalueaza periodic activitatea personalului din subordine, propune si participa la acordarea calificativelor profesionale, pe care le avizeaza;

 • ■  urmareste respectarea circuitelor functionale din sectie in functie de specificul activitatii desfasurate;

 • ■  raspunde de starea de curatenie din sectii si de respectarea normelor de igiena si antiepidemice si controleaza respectarea masurilor de asepsie si antisepsie;

 • ■  propune planificarea aprovizionarii cu materiale necesare prevenirii infectiilor nosocomiale si mentinerii stari de igiena;

 • ■  monitorizeaza calitatea serviciilor de ingrijire acordate, inclusiv prin evaluarea satisfactiei pacientilor si ia masuri pentru imbunatatirea calitatii acesteie;

 • ■  instruieste personalul din subordine privind procedurile, protocoalele instructiunile de lucru elaborate la nivelul sectiei si spitalului;

 • ■  asigură primirea pacientilor în secție, precum și informarea acestora asupra prevederilor regulamentului de ordine interioară al spitalului referitor la drepturile și îndatoririle pacienților internați;

 • ■   organizează activitatea de tratament, explorări funcționale și îngrijire din secție;

 • ■  intocmeste programul de activitate lunar al personalului din subordine si graficul concediilor de odihnă, răspunde de respectarea acestuia și asigură înlocuirea personalului pe durata concediului;

 • ■  întocmește graficul de lucru si foaia colectiva de prezenta pentru personalul din subordine;

 • ■  controlează prezenta la serviciu (respectarea graficului) si predarea serviciului pe ture a personalului din subordine;

 • ■  controleaza permanent si evalueaza anual activitatea personalului din subordine, acorda calificative profesionale, pe care le avizeaza;

 • ■  supraveghează și asigură acomodarea și integrarea personalului nou încadrat, în vederea respectării sarcinilor din fișa postului;

 • ■  informează medicul șef de secție despre evenimentele deosebite petrecute în sectie;

 • ■  asigură medicamentele curente pentru aparatul de urgență al secției, controlează modul în care medicația este preluată din farmacie, păstrată, distribuită și administrată;

 • ■  răspunde de întocmirea situației zilnice a mișcării pacientilor și asigură predarea acestora la biroul de internări;

 • ■  întocmește necesarul de regimuri alimentare pentru secție, organizează și controleaza distribuirea hranei;

 • ■  analizează și propune nevoile de perfecționare pentru personalul din subordine;

 • ■   organizează și participă zilnic la raportul asistenților medicali din secție, la raportul de gardă cu medicii, daca este cazul;

 • ■  analizeaza si participa la solutionarea sanctiunilor propuse pentru personalul din subordine;

 • ■  controleaza modul de desfasurare a pregatirii practice a elevilor din scolile postliceale de asistenti medicali, a asistentilor medicali practicanti si voluntari din sectie;

 • ■   asigura relațiile funcționale cu asistenta sociala, dietetica, serviciul financiar-contabilitate si alte structuri ale spitalului;

 • ■  controleaza modul cum se asigura pacientilor internatii un regim rational de odihna, de servire a mesei, de igiena personala, de primire a vizitelor si pastrarea legaturi acestora cu familia;

 • ■  ia masuri pentru respectarea de catre vizitatori a normelor de igiena (portul echipamentului, evitarea aglomerarii in saloane);

 • ■  face parte din comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante si pentru promovarea si specializarea personalului din subordine;

 • ■  participa la elaborarea procedurilor de lucru, a instructiunilor si reglementarilor din sectie;

 • ■  organizeaza intalniri de lucru cu asistentii medicali si personalul auxiliar din subordine;

 • ■  gestioneaza mijloacele fixe si bunurile de natura obiectelor de inventar si raspunde pecuniar si legal pentru lipsurile constatate la inventarierea patrimoniului sectiei;

 • ■   organizeaza primirea si utilizarea, fara pierderi, degradari, sustrageri, a mijloacelor fixe si obiectelor de inventar si ia masuri pentru ca acestea sa fie utilizate conform normelor tehnice;

 • ■  ridica de la magazia spitalului materiale sanitare, de curatenie, lenjerii si alte materiale consumabile si obiecte de inventar necesare si se preocupa de utilizarea lor judicioasa pentru asigurarea serviciilor medicale de calitate;

 • ■  sorteaza si aranjeaza materialele in magazia sectiei spre a asigura o perfecta pastrare cantitativa si calitativa pentru a avea posibilitatea ca eliberarea sa se faca in minim de timp;

 • ■  realizeaza inventarierea anuala sau ori de cate ori este nevoie a patrimoniului sectiei (mijloace fixe si obiecte de inventar).

Art.83.Denumirea postului: Asistent Medical Principal Sef Sectie Neurologie

Descrierea atribuțiilor :

 • respectă R.O.I., R.O.F;

 • respectă Codul Etic al Salariaților Spitalului și Codul de Etică și Deontologie Profesională;

 • cunoaște, respectă și aplică protocoalele, procedurile și instrucțiunile de lucru ale spitalului și

raspunde de îndeplinirea lor;

 • cunoaște și aplică normele de protecție a muncii și normele de prevenire și stingere a incendiilor

(PSI);

 • participă la coletarea și gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală conform

protocoalelor, procedurilor spitalului și a OMS 1226/2012, cu modificari și completări ulterioare;

 • respectă și aplică Normele tehnice privind curațenia, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare

conform OMS 961/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • respectă și aplică Normele de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței

medicale în unitățile sanitare conform OMS 1101/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • poartă echipamentul de protecție prevăzut, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru

păstrarea igienei și a aspectului estetic personal;

 • respectă drepturile pacientului și normele privind confidențialitatea (este interzisă furnizarea de

informații referitoare la pacienții internați);

 • asigură și gestionează eficient resursele materiale pentru efectuarea actului medical;

 • are un comportament etic față de pacient, aparținătorii acestuia și față de echipa medicală;

 • se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de

educație medicala continuă ;

 • respectă programul, conform graficului de lucru întocmit la nivelul sectiei, compartimentului și

programarea concediului de odihnă;

 • la începutul și la sfârșitul programului de lucru semnează condica de prezentă;

 • respectă ordinea și disciplina la locul de muncă, folosește integral și cu maxima eficiență timpul

de muncă;

 • are obligativitatea prezentării la controlul medical periodic și a efectuării analizelor medicale în

cadrul acestui control ( control efectuat de medicul de personal);

 • are obligativitatea încheierii asigurării de mall praxis pentru cazurile de răspundere civilă

profesională;

 • declară șefului ierarhic superior orice îmbolnavire acută pe care o prezintă precum și bolile

transmisibile apărute la membrii familiei;

 • își desfașoară activitatea în echipă, respectând raporturile ierarhice și funcționale;

 • se va supune măsurilor administrative, în ceea ce privește îndeplinirea la timp și întocmai a

sarcinilor/ atribuțiilor , prevăzute în fișa postului;

 • are obligativitatea de a se prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a efectua

servicii la parametrii de calitate impuși;

 • execută alte sarcini stabilite de șeful ierarhic direct în limita competențelor profesionale. Atributii specifice postului:

 • ■  raspunde de calitatea ingrijirilor medicale acordate pacientilor in scopul imbunatatirii starii de sanatate a acestora si coordoneaza procesul de ingrijire al pacientilor;

 • ■  organizeaza, coordoneaza, controleaza si raspunde de activitatea personalului medical si auxiliar din subordine;

 • ■  urmareste asigurare acordarii ingrijiriilor medicale in sectie conform principiilor si normelor deontologice, procedurilor, protocoalelor, instructiunilor de lucru;

 • ■  controleaza si evalueaza periodic activitatea personalului din subordine, propune si participa la acordarea calificativelor profesionale, pe care le avizeaza;

 • ■  urmareste respectarea circuitelor functionale din sectie in functie de specificul activitatii desfasurate;

 • ■  raspunde de starea de curatenie din sectii si de respectarea normelor de igiena si antiepidemice si controleaza respectarea masurilor de asepsie si antisepsie;

 • ■  propune planificarea aprovizionarii cu materiale necesare prevenirii infectiilor nosocomiale si mentinerii stari de igiena;

 • ■  monitorizeaza calitatea serviciilor de ingrijire acordate, inclusiv prin evaluarea satisfactiei pacientilor si ia masuri pentru imbunatatirea calitatii acesteie;

 • ■  instruieste personalul din subordine privind procedurile, protocoalele instructiunile de lucru elaborate la nivelul sectiei si spitalului;

 • ■  asigură primirea pacientilor în secție, precum și informarea acestora asupra prevederilor regulamentului de ordine interioară al spitalului referitor la drepturile și îndatoririle pacienților internați;

 • ■   organizează activitatea de tratament, explorări funcționale și îngrijire din secție;

 • ■  intocmeste programul de activitate lunar al personalului din subordine si graficul concediilor de odihnă, răspunde de respectarea acestuia și asigură înlocuirea personalului pe durata concediului;

 • ■  întocmește graficul de lucru si foaia colectiva de prezenta pentru personalul din subordine;

 • ■  controlează prezenta la serviciu (respectarea graficului) si predarea serviciului pe ture a personalului din subordine;

 • ■  controleaza permanent si evalueaza anual activitatea personalului din subordine, acorda calificative profesionale, pe care le avizeaza;

 • ■  supraveghează și asigură acomodarea și integrarea personalului nou încadrat, în vederea respectării sarcinilor din fișa postului;

 • ■  informează medicul șef de secție despre evenimentele deosebite petrecute în sectie;

 • ■  asigură medicamentele curente pentru aparatul de urgență al secției, controlează modul în care medicația este preluată din farmacie, păstrată, distribuită și administrată;

 • ■  răspunde de întocmirea situației zilnice a mișcării pacientilor și asigură predarea acestora la biroul de internări;

 • ■  întocmește necesarul de regimuri alimentare pentru secție, organizează și controleaza distribuirea hranei;

 • ■  analizează și propune nevoile de perfecționare pentru personalul din subordine;

 • ■   organizează și participă zilnic la raportul asistenților medicali din secție, la raportul de gardă cu medicii, daca este cazul;

 • ■  analizeaza si participa la solutionarea sanctiunilor propuse pentru personalul din subordine;

 • ■  controleaza modul de desfasurare a pregatirii practice a elevilor din scolile postliceale de asistenti medicali, a asistentilor medicali practicanti si voluntari din sectie;

 • ■   asigura relatiile functionale cu asistenta sociala, dietetica, serviciul financiar-contabilitate si alte structuri ale spitalului;

 • ■  controleaza modul cum se asigura pacientilor internatii un regim rational de odihna, de servire a mesei, de igiena personala, de primire a vizitelor si pastrarea legaturi acestora cu familia;

 • ■  ia masuri pentru respectarea de catre vizitatori a normelor de igiena (portul echipamentului, evitarea aglomerarii in saloane);

 • ■  face parte din comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante si pentru promovarea si specializarea personalului din subordine;

 • ■  participa la elaborarea procedurilor de lucru, a instructiunilor si reglementarilor din sectie;

 • ■  organizeaza intalniri de lucru cu asistentii medicali si personalul auxiliar din subordine;

 • ■  gestioneaza mijloacele fixe si bunurile de natura obiectelor de inventar si raspunde pecuniar si legal pentru lipsurile constatate la inventarierea patrimoniului sectiei;

 • ■   organizeaza primirea si utilizarea, fara pierderi, degradari, sustrageri, a mijloacelor fixe si obiectelor de inventar si ia masuri pentru ca acestea sa fie utilizate conform normelor tehnice;

 • ■  ridica de la magazia spitalului materiale sanitare, de curatenie, lenjerii si alte materiale consumabile si obiecte de inventar necesare si se preocupa de utilizarea lor judicioasa pentru asigurarea serviciilor medicale de calitate;

 • ■  sorteaza si aranjeaza materialele in magazia sectiei spre a asigura o perfecta pastrare cantitativa si calitativa pentru a avea posibilitatea ca eliberarea sa se faca in minim de timp;

 • ■  realizeaza inventarierea anuala sau ori de cate ori este nevoie a patrimoniului sectiei (mijloace fixe si obiecte de inventar).

Art.84.Denumirea postului: Asistent Medical Principal Sef Sectie Neuropsihiatrie Infantila

Descrierea atribuțiilor :

 • respectă R.O.I., R.O.F;

 • respectă Codul Etic al Salariaților Spitalului și Codul de Etică și Deontologie Profesională;

 • cunoaște, respectă și aplică protocoalele, procedurile și instrucțiunile de lucru ale spitalului și

raspunde de îndeplinirea lor;

 • cunoaște și aplică normele de protecție a muncii și normele de prevenire și stingere a incendiilor

(PSI);

 • participă la coletarea și gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală conform

protocoalelor, procedurilor spitalului și a OMS 1226/2012, cu modificari și completări ulterioare;

 • respectă și aplică Normele tehnice privind curațenia, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare

conform OMS 961/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • respectă și aplică Normele de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței

medicale în unitățile sanitare conform OMS 1101/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • poartă echipamentul de protecție prevăzut, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru

păstrarea igienei și a aspectului estetic personal;

 • respectă drepturile pacientului și normele privind confidențialitatea (este interzisă furnizarea de

informații referitoare la pacienții internați);

 • asigură și gestionează eficient resursele materiale pentru efectuarea actului medical;

 • are un comportament etic față de pacient, aparținătorii acestuia și față de echipa medicală;

 • se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de

educație medicala continuă ;

 • respectă programul, conform graficului de lucru întocmit la nivelul sectiei, compartimentului și

programarea concediului de odihnă;

 • la începutul și la sfârșitul programului de lucru semnează condica de prezentă;

 • respectă ordinea și disciplina la locul de muncă, folosește integral și cu maxima eficiență timpul

de muncă;

 • are obligativitatea prezentării la controlul medical periodic și a efectuării analizelor medicale în

cadrul acestui control ( control efectuat de medicul de personal);

 • are obligativitatea încheierii asigurării de mall praxis pentru cazurile de răspundere civilă

profesională;

 • declară șefului ierarhic superior orice îmbolnavire acută pe care o prezintă precum și bolile

transmisibile apărute la membrii familiei;

 • își desfașoară activitatea în echipă, respectând raporturile ierarhice și funcționale;

 • se va supune măsurilor administrative, în ceea ce privește îndeplinirea la timp și întocmai a

sarcinilor/ atribuțiilor , prevăzute în fișa postului;

 • are obligativitatea de a se prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a efectua

servicii la parametrii de calitate impuși;

 • execută alte sarcini stabilite de șeful ierarhic direct în limita competențelor profesionale. Atributii specifice postului:

 • ■  raspunde de calitatea ingrijirilor medicale acordate pacientilor in scopul imbunatatirii starii de sanatate a acestora si coordoneaza procesul de ingrijire al pacientilor;

 • ■  organizeaza, coordoneaza, controleaza si raspunde de activitatea personalului medical si auxiliar din subordine;

 • ■  urmareste asigurare acordarii ingrijiriilor medicale in sectie conform principiilor si normelor deontologice, procedurilor, protocoalelor, instructiunilor de lucru;

 • ■  controleaza si evalueaza periodic activitatea personalului din subordine, propune si participa la acordarea calificativelor profesionale, pe care le avizeaza;

 • ■  urmareste respectarea circuitelor functionale din sectie in functie de specificul activitatii desfasurate;

 • ■  raspunde de starea de curatenie din sectii si de respectarea normelor de igiena si antiepidemice si controleaza respectarea masurilor de asepsie si antisepsie;

 • ■  propune planificarea aprovizionarii cu materiale necesare prevenirii infectiilor nosocomiale si mentinerii stari de igiena;

 • ■  monitorizeaza calitatea serviciilor de ingrijire acordate, inclusiv prin evaluarea satisfactiei pacientilor si ia masuri pentru imbunatatirea calitatii acesteie;

 • ■  instruieste personalul din subordine privind procedurile, protocoalele instructiunile de lucru elaborate la nivelul sectiei si spitalului;

 • ■  asigură primirea pacientilor în secție, precum și informarea acestora asupra prevederilor regulamentului de ordine interioară al spitalului referitor la drepturile și îndatoririle pacienților internați;

 • ■   organizează activitatea de tratament, explorări funcționale și îngrijire din secție;

 • ■  intocmeste programul de activitate lunar al personalului din subordine si graficul concediilor de odihnă, răspunde de respectarea acestuia și asigură înlocuirea personalului pe durata concediului;

 • ■  întocmește graficul de lucru si foaia colectiva de prezenta pentru personalul din subordine;

 • ■  controlează prezenta la serviciu (respectarea graficului) si predarea serviciului pe ture a personalului din subordine;

 • ■  controleaza permanent si evalueaza anual activitatea personalului din subordine, acorda calificative profesionale, pe care le avizeaza;

 • ■  supraveghează și asigură acomodarea și integrarea personalului nou încadrat, în vederea respectării sarcinilor din fișa postului;

 • ■  informează medicul șef de secție despre evenimentele deosebite petrecute în sectie;

 • ■  asigură medicamentele curente pentru aparatul de urgență al secției, controlează modul în care medicația este preluată din farmacie, păstrată, distribuită și administrată;

 • ■  răspunde de întocmirea situației zilnice a mișcării pacientilor și asigură predarea acestora la biroul de internări;

 • ■  întocmește necesarul de regimuri alimentare pentru secție, organizează și controleaza distribuirea hranei;

 • ■  analizează și propune nevoile de perfecționare pentru personalul din subordine;

 • ■   organizează și participă zilnic la raportul asistenților medicali din secție, la raportul de gardă cu medicii, daca este cazul;

 • ■  analizeaza si participa la solutionarea sanctiunilor propuse pentru personalul din subordine;

 • ■  controleaza modul de desfasurare a pregatirii practice a elevilor din scolile postliceale de asistenti medicali, a asistentilor medicali practicanti si voluntari din sectie;

 • ■   asigura relatiile functionale cu asistenta sociala, dietetica, serviciul financiar-contabilitate si alte structuri ale spitalului;

 • ■  controleaza modul cum se asigura pacientilor internatii un regim rational de odihna, de servire a mesei, de igiena personala, de primire a vizitelor si pastrarea legaturi acestora cu familia;

 • ■  ia masuri pentru respectarea de catre vizitatori a normelor de igiena (portul echipamentului, evitarea aglomerarii in saloane);

 • ■  face parte din comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante si pentru promovarea si specializarea personalului din subordine;

 • ■  participa la elaborarea procedurilor de lucru, a instructiunilor si reglementarilor din sectie;

 • ■  organizeaza intalniri de lucru cu asistentii medicali si personalul auxiliar din subordine;

 • ■  gestioneaza mijloacele fixe si bunurile de natura obiectelor de inventar si raspunde pecuniar si legal pentru lipsurile constatate la inventarierea patrimoniului sectiei;

 • ■   organizeaza primirea si utilizarea, fara pierderi, degradari, sustrageri, a mijloacelor fixe si obiectelor de inventar si ia masuri pentru ca acestea sa fie utilizate conform normelor tehnice;

 • ■  ridica de la magazia spitalului materiale sanitare, de curatenie, lenjerii si alte materiale consumabile si obiecte de inventar necesare si se preocupa de utilizarea lor judicioasa pentru asigurarea serviciilor medicale de calitate;

 • ■  sorteaza si aranjeaza materialele in magazia sectiei spre a asigura o perfecta pastrare cantitativa si calitativa pentru a avea posibilitatea ca eliberarea sa se faca in minim de timp;

 • ■  realizeaza inventarierea anuala sau ori de cate ori este nevoie a patrimoniului sectiei (mijloace fixe si obiecte de inventar).

Art.85.Denumirea postului: Asistent medical principal generalist neurologie

Descrierea atributiilor :

 • ■  respecta R.O.I., R.O.F;

 • ■  respecta Codul Etic al Salariatilor Spitalului si Codul de Etica si Deontologie Profesionala;

 • ■   cunoaste, respecta si aplica protocoalele, procedurile si instructiunile de lucru ale spitalului si raspunde de indeplinirea lor;

 • ■  cunoaste si aplica normele de protectie a muncii si normele de prevenire si stingere a incendiilor (PSI);

 • ■  participa la coletarea si gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala conform prtocoalelor, procedurilor spitalului si a OMS 1226/2012, cu modificari si completari ulterioare;

 • ■  respecta si aplica Normele tehnice privind curatenia, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare conform OMS 961/2016, cu modificari si completari ulterioare;

 • ■  respectă Normele de supraveghere, prevenire si limitare a infecțiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare conform OMS 1101/2016, cu modificari si completari ulterioare;

 • ■  poartă echipamentul de protecție prevăzut, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal;

 • ■  respectă drepturile pacientului si normele privind confidentialitatea (este interzisa furnizarea de informatii referitoare la pacientii internati);

 • ■  asigura si gestioneaza eficient resursele materiale pentru efectuarea actului medical;

 • ■  are un comportament etic fata de pacient, apartinatorii acestuia si fata de echipa medicala;

 • ■  se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație medicala continuă ;

 • ■  respecta programul, conform graficului de lucru intocmit la nivelul sectiei, compartimentului si programarea concediului de odihna;

 • ■  la inceputul si la sfarsitul programului de lucru semneaza condica de prezenta;

 • ■  respecta ordinea si disciplina la locul de munca, foloseste integral si cu maxima eficienta timpul de munca;

 • ■   are obligativitatea prezentarii la controlul medical periodic si a efectuarii analizelor medicale in cadrul acestui control ( control efectuat de medicul de personal);

 • ■   are obligativitatea incheierii asigurarii de mall praxis pentru cazurile de raspundere civila profesionala;

 • ■  declara sefului ierarhic superior orice imbolnavire acuta pe care o prezinta precum si bolile transmisibile aparute la membrii familiei;

 • ■  isi desfasoara activitatea in echipa, respectand raporturile ierarhice si functionale;

 • ■  se va supune masurilor administrative, in ceea ce priveste indeplinirea la timp si intocmai a sarcinilor/ atributiilor , prevazute in fisa postului;

 • ■  are obligativitatea de a se prezenta la serviciu in deplina capacitate de munca, pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impusi;

 • ■   executa alte sarcini stabilite de seful ierarhic direct in limita competentelor profesionale.

Atributii specifice postului:

 • ■  preia pacientul nou internat, verifică toaleta personală, ținuta de spital și îl repartizează la salon;

 • ■  identifică problemele de îngrijire ale pacienților, stabilește prioritățile, elaborează și implementează planul de îngrijire și evaluează rezultatele obținute, pe tot parcursul internării;

 • ■  prezintă medicului de salon pacientul pentru examinare și îl informează asupra stării acestuia la internare și/sau pe perioada internării;

 • ■  pregateste pacientii, salonul si documentele medicale din sectorul de activitate pentru vizita, participa la vizita medicului in salon, noteaza recomandarile acestuia;

 • ■  pregătește pacientul și ajută medicul la efectuarea tehnicilor speciale de investigații și tratament;

 • ■  efectueaza investigatiile recomandate, conform FO, recoltează produse biologice pentru examenele de laborator, conform prescripției medicului;

 • ■  monitorizeaza si consemneaza zilnic in FOCG functiile vitale ale pacientului;

 • ■  completeaza zilnic si ori de cate ori este nevoie toate rubricile din Fisele de manevre si din FOCG si semneaza;

 • ■  supraveghează și participă efectiv la ingrijirile si alimentarea pacienților dependenți, supraveghează distribuirea alimentelor conform dietei consemnate în foaia de observație;

 • ■  administrează personal medicația, efectuează tratamentele, imunizările, testările biologice etc., conform prescripției medicale, procedurilor in vigoare, cu consemnare in Fisa de manevre;

 • ■  acorda primul ajutor, in caz de urgenta, conform competentei, anunta medicul, monitorizeaza starea pacientului si aplica interventii pentru stabilizare, efectueaza si participa la manevre de resuscitare cardio-pulmonara conform protocolului;

 • ■  cunoaste si utilizaeaza corect si eficient aparatura medicala de pe sectie si a sistemului informatic al spitalului/ sectiei;

 • ■  opereaza zilnic in sistemul informatic procedurile efectuate pacientilor din sectorul de activitate, completeaza datele pasaportale ale pacientului;

 • ■  in functie de nevoile sectiei opereaza in sistemul informatic, la indicatia medicului, eventualele externari, transferuri si asigura semnarea electronica a serviciului medical;

 • ■  asigură operarea corectă și transmiterea către farmacie în sistem informatic a prescripțiilor de medicamente conform condicilor de medicamente;

 • ■  introduce date despre pacientul internat și consumul de materiale sanitare în sistem informatic;

 • ■  supraveghează modul de desfășurare a vizitelor aparținătorilor;

 • ■   efectuează verbal și în scris predarea/preluarea fiecărui pacient și serviciului în cadrul raportului de tură;

 • ■  pregătește pacientul pentru externare;

 • ■  în caz de deces, inventariază obiectele personale, identifică cadavrul, organizează transportul acestuia la Prosectura;

 • ■  utilizează și păstrează, în bune condiții, echipamentele și instrumentarul din dotare, completeaza zilnic graficele de dezinfectie echipamente medicale;

 • ■  raspunde cu promptitudine si profesionalism nevoilor pacientilor;

 • ■  initiaza/ realizeaza actiuni de educatie in domeniul sanatatii pentru pacienti/ apartinatorii acestora;

 • ■  indruma si supravegheaza elevii/cursantii, in timpul stagiului clinic.

Art.86.Denumirea postului: Asistent medical principal generalist psihiatrie

Descrierea atributiilor :

 • respecta R.O.I., R.O.F;

 • respecta Codul Etic al Salariatilor Spitalului si Codul de Etica si Deontologie Profesionala;

 • cunoaste, respecta si aplica protocoalele, procedurile si instructiunile de lucru ale spitalului si raspunde de indeplinirea lor;

 • cunoaste si aplica normele de protectie a muncii si normele de prevenire si stingere a incendiilor (PSI);

 • participa la coletarea si gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala conform protocoalelor, procedurilor spitalului si a OMS 1226/2012, cu modificari si completari ulterioare;

 • respecta si aplica Normele tehnice privind curatenia, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare conform OMS 961/2016, cu modificari si completari ulterioare;

 • respectă Normele de supraveghere, prevenire si limitare a infecțiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare conform OMS 1101/2016, cu modificari si completari ulterioare;

 • poartă echipamentul de protecție prevăzut, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal;

 • respectă drepturile pacientului si normele privind confidentialitatea (este interzisa furnizarea de informatii referitoare la pacientii internati);

 • asigura si gestioneaza eficient resursele materiale pentru efectuarea actului medical;

 • are un comportament etic fata de pacient, apartinatorii acestuia si fata de echipa medicala;

 • se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație medicala continuă

 • respecta programul, conform graficului de lucru intocmit la nivelul sectiei, compartimentului si programarea concediului de odihna;

 • la inceputul si la sfarsitul programului de lucru semneaza condica de prezenta;

 • respecta ordinea si disciplina la locul de munca, foloseste integral si cu maxima eficienta timpul de munca;

 • are obligativitatea prezentarii la controlul medical periodic si a efectuarii analizelor medicale in cadrul acestui control ( control efectuat de medicul de personal);

 • are obligativitatea incheierii asigurarii de mall praxis pentru cazurile de raspundere civila profesionala;

 • declara sefului ierarhic superior orice imbolnavire acuta pe care o prezinta precum si bolile transmisibile aparute la membrii familiei;

 • isi desfasoara activitatea in echipa, respectand raporturile ierarhice si functionale;

 • se va supune masurilor administrative, in ceea ce priveste indeplinirea la timp si intocmai a sarcinilor/ atributiilor , prevazute in fisa postului;

 • are obligativitatea de a se prezenta la serviciu in deplina capacitate de munca, pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impusi;

 • executa alte sarcini stabilite de seful ierarhic direct in limita competentelor profesionale.

Atributii specifice postului:

 • preia pacientul nou internat, verifică toaleta personală, ținuta de spital și îl repartizează la salon;

 • identifică problemele de îngrijire ale pacienților, stabilește prioritățile, elaborează și implementează planul de îngrijire și evaluează rezultatele obținute, pe tot parcursul internării;

 • prezintă medicului de salon pacientul pentru examinare și îl informează asupra stării acestuia la internare și/sau pe perioada internării;

 • pregateste pacientii, salonul si documentele medicale din sectorul de activitate pentru vizita, participa la vizita medicului in salon, noteaza recomandarile acestuia;

 • pregătește pacientul și ajută medicul la efectuarea tehnicilor speciale de investigații și tratament;

 • efectueaza investigatiile recomandate, conform FO, recoltează produse biologice pentru examenele de laborator, conform prescripției medicului;

 • monitorizeaza si consemneaza zilnic in FOCG functiile vitale ale pacientului;

 • completeaza zilnic si ori de cate ori este nevoie toate rubricile din Fisele de manevre si din FOCG si semneaza;

 • supraveghează și participă efectiv la îngrijirile si alimentarea pacienților dependenți, supraveghează distribuirea alimentelor conform dietei consemnate în foaia de observație;

 • administrează personal medicația, efectuează tratamentele, imunizările, testările biologice etc., conform prescripției medicale, procedurilor in vigoare, cu consemnare in Fisa de manevre;

 • acorda primul ajutor, in caz de urgenta, conform competentei, anunta medicul, monitorizeaza starea pacientului si aplica interventii pentru stabilizare, efectueaza si participa la manevre de resuscitare cardio-pulmonara conform protocolului;

 • cunoaste si utilizeaza corect si eficient aparatura medicala de pe sectie si sistemul informatic al spitalului/sectiei;

 • opereaza zilnic in sistemul informatic procedurile efectuate pacientilor din sectorul de activitate, completeaza datele pasaportale ale pacientului;

 • in functie de nevoile sectiei opereaza in sistemul informatic, la indicatia medicului, eventualele externari, transferuri si asigura semnarea electronica a serviciului medical;

 • asigură operarea corectă și transmiterea către farmacie în sistem informatic a prescripțiilor de medicamente conform condicilor de medicamente;

 • introduce date despre pacientul internat și consumul de materiale sanitare în sistem informatic;

 • supraveghează modul de desfășurare a vizitelor aparținătorilor;

 • efectuează verbal și în scris predarea/preluarea fiecărui pacient și serviciului în cadrul raportului de tură

 • pregătește pacientul pentru externare;

 • în caz de deces, inventariază obiectele personale, identifică cadavrul, organizează transportul acestuia la Prosectura;

 • utilizează și păstrează, în bune condiții, echipamentele și instrumentarul din dotare, completeaza zilnic graficele de dezinfectie echipamente medicale;

 • raspunde cu promptitudine si profesionalism nevoilor pacientilor;

 • initiaza/ realizeaza actiuni de educatie in domeniul sanatatii pentru pacienti/ apartinatorii acestora;

 • indruma si supravegheaza elevii/cursantii, in timpul stagiului clinic;

 • poate indeplini rolul de mentor pentru voluntarii si stagiarii aflati in activitate pe sectie;

 • intocmeste trimestrial raport de informare asupra modului de comunicare a personalului medical cu pacientii si apartinatorii acestuia, la solicitarea asistentului sef;

 • raspunde de asigurarea calitatii aplicarii procedurilor, protocoalelor de practica ale asistentilor medicali din cadrul sectiei prin intocmirea unui raport lunar, la solicitarea asistentului sef;

 • poate participa ca membru in comisiile de concurs/examen/promovare la propunerea sefului ierarhic superior.

Art.87.Denumirea postului: Asistent medical principal generalist Camera de Garda Neurologie Descrierea atributiilor :

 • ■  respecta R.O.I., R.O.F;

 • ■  respecta Codul Etic al Salariatilor Spitalului si Codul de Etica si Deontologie Profesionala;

 • ■   cunoaște, respecta si aplica protocoalele, procedurile si instrucțiunile de lucru ale spitalului si raspunde de indeplinirea lor;

 • ■  cunoaste si aplica normele de protectie a muncii si normele de prevenire si stingere a incendiilor (PSI);

 • ■  participa la coletarea si gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala conform prtocoalelor, procedurilor spitalului si a OMS 1226/2012, cu modificari si completari ulterioare;

 • ■  respecta si aplica Normele tehnice privind curatenia, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare conform OMS 961/2016, cu modificari si completari ulterioare;

 • ■  respectă Normele de supraveghere, prevenire si limitare a infecțiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare conform OMS 1101/2016, cu modificari si completari ulterioare;

 • ■  poartă echipamentul de protecție prevăzut, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal;

 • ■  respectă drepturile pacientului si normele privind confidentialitatea (este interzisa furnizarea de informatii referitoare la pacientii internati);

 • ■  asigura si gestioneaza eficient resursele materiale pentru efectuarea actului medical;

 • ■  are un comportament etic fata de pacient, apartinatorii acestuia si fata de echipa medicala;

 • ■  se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație medicala continuă ;

 • ■  respecta programul, conform graficului de lucru intocmit la nivelul sectiei, compartimentului si programarea concediului de odihna;

 • ■  la inceputul si la sfarsitul programului de lucru semneaza condica de prezenta;

 • ■  respecta ordinea si disciplina la locul de munca, foloseste integral si cu maxima eficienta timpul de munca;

 • ■   are obligativitatea prezentarii la controlul medical periodic si a efectuarii analizelor medicale in cadrul acestui control ( control efectuat de medicul de personal);

 • ■   are obligativitatea incheierii asigurarii de mall praxis pentru cazurile de raspundere civila profesionala;

 • ■  declara sefului ierarhic superior orice imbolnavire acuta pe care o prezinta precum si bolile transmisibile aparute la membrii familiei;

 • ■  isi desfasoara activitatea in echipa, respectand raporturile ierarhice si functionale;

 • ■  se va supune masurilor administrative, in ceea ce priveste indeplinirea la timp si intocmai a sarcinilor/ atributiilor , prevazute in fisa postului;

 • ■  are obligativitatea de a se prezenta la serviciu in deplina capacitate de munca, pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impusi;

 • ■   executa alte sarcini stabilite de seful ierarhic direct in limita competentelor profesionale.

Atributii specifice postului:

 • ■  acordă prim ajutor în caz de urgență, conform competentei, monitorizeaza starea pacientului, anunță medicul de gardă si aplica manevrele de resuscitare cardio-pulmonara, conform protocolului;

 • ■   are obligativitatea de a verifica datele de indentificare ale pacientului, de a le inregistra in Registrul de consultatii si a le introduce in sistemul informatic, cu raspunderea exactitatii acestora;

 • ■  asigura climatul necesar efectuarii consultatiilor in Camera de Garda;

 • ■  observă simptomele și starea pacientului, asigurând monitorizarea specifică;

 • ■  prezintă medicului de gardă pacientul pentru examinare și îl informează asupra stării acestuia la prezentare;

 • ■  pregătește pacientul și ajută medicul la efectuarea tehnicilor speciale de investigații și tratament;

 • ■  recoltează produse biologice pentru examenele de laborator, conform prescripției medicului;

 • ■  administrează personal medicația, efectuează tratamentele, imunizările, testările biologice, conform prescripției medicale;

 • ■  inventariază bunurile de valoare ale pacientului si daca este cazul le depune la seif cu respectarea procedurii;

 • ■  intocmeste FOCG/FSZ /fisa de prezentare, dupa caz;

 • ■  însoțește și/sau organizează transportul pacientului în secție, predarea acestuia și a foii de observație asistentei de salon;

 • ■  efectuează verbal și în scris predarea/preluarea serviciului în cadrul raportului de tură;

 • ■  asigură operarea corectă și transmiterea către farmacie în sistem informatic a prescripțiilor de medicamente conform condicilor;

 • ■  operează în baza de date a spitalului evidența și mișcarea pacientilor;

 • ■  raspunde cu promptitudine si profesionalism nevoilor pacientilor;

 • ■  supraveghează și coordonează activitățile desfășurate de personalul auxiliar;

 • ■  utilizeaza si pastreaza, in bune conditii, echipamentele si instrumentarul din dotare. Art.88.Denumirea postului: asistent medical generalist Ambulatoriu Integrat Neurologie Descrierea atributiilor :

 • •  respecta R.O.I., R.O.F;

 • •  respecta Codul Etic al Salariatilor Spitalului si Codul de Etica si Deontologie Profesionala;

 • •  cunoaste, respecta si aplica protocoalele, procedurile si instructiunile de lucru ale spitalului si raspunde de indeplinirea lor;

 • •  cunoaste si aplica normele de protectie a muncii si normele de prevenire si stingere a incendiilor (PSI);

 • •  participa la coletarea si gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala conform protocoalelor, procedurilor spitalului si a OMS 1226/2012, cu modificari si completari ulterioare;

 • •  respecta si aplica Normele tehnice privind curatenia, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare conform OMS 961/2016, cu modificari si completari ulterioare;

 • •  respectă Normele de supraveghere, prevenire si limitare a infecțiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare conform OMS 1101/2016, cu modificari si completari ulterioare;

 • •  poartă echipamentul de protecție prevăzut, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal;

 • •  respectă drepturile pacientului si normele privind confidentialitatea (este interzisa furnizarea de informatii referitoare la pacientii internati);

 • •  asigura si gestioneaza eficient resursele materiale pentru efectuarea actului medical;

 • •  are un comportament etic fata de pacient, apartinatorii acestuia si fata de echipa medicala;

 • •  se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație medicala continuă ;

 • •  respecta programul, conform graficului de lucru intocmit la nivelul sectiei, compartimentului si programarea concediului de odihna;

 • •  la inceputul si la sfarsitul programului de lucru semneaza condica de prezenta;

 • •  respecta ordinea si disciplina la locul de munca, foloseste integral si cu maxima eficienta timpul de munca;

 • •  are obligativitatea prezentarii la controlul medical periodic si a efectuarii analizelor medicale in cadrul acestui control ( control efectuat de medicul de personal);

 • •  are obligativitatea incheierii asigurarii de mall praxis pentru cazurile de raspundere civila profesionala;

 • •  declara sefului ierarhic superior orice imbolnavire acuta pe care o prezinta precum si bolile transmisibile aparute la membrii familiei;

 • •  isi desfasoara activitatea in echipa, respectand raporturile ierarhice si functionale;

 • •  se va supune masurilor administrative, in ceea ce priveste indeplinirea la timp si intocmai a sarcinilor/ atributiilor , prevazute in fisa postului;

are obligativitatea de a se prezenta la serviciu in deplina capacitate de munca, pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impusi;

executa alte sarcini stabilite de seful ierarhic direct in limita competentelor profesionale. Atributii specifice postului:

 • •  acordă prim ajutor în caz de urgență, conform competentei, monitorizează starea pacientului, anunță medicul si aplica manevrele de resuscitare cardio-pulmonara, conform protocolului;

 • •  are obligativitatea de a verifica datele de indentificare ale pacientului, de a le inregistra in registrul de consultatii si a le introduce in sistemul informatic, cu raspunderea exactitatii acestora;

 • •  manipuleaza si indosariaza cu grija si responsabilitate documetele pacientului pastrand cu strictete confidentialitatea datelor cuprinse in acestea;

 • •  asigura climatul confortabil efectuarii consultatiilor in Ambulatoriu Integrat Neurologie;

 • •  observă simptomele și starea pacientului, asigurând monitorizarea specifică;

 • •  prezintă medicului pacientul pentru examinare și îl informează asupra stării acestuia la prezentare;

 • •  pregătește pacientul și ajută medicul la efectuarea tehnicilor speciale de investigații și tratament;

 • •  însoțește și/sau organizează transportul pacientului în Camera de Garda Neurologie si predarea acestuia, dupa caz;

 • •  operează în baza de date a spitalului evidența pacientilor;

 • •  raspunde cu promptitudine si profesionalism nevoilor pacientilor;

 • •  supraveghează și coordonează activitățile desfășurate de personalul auxiliar in ambulatoriul de specialitate;

 • •  utilizeaza si pastreaza, in bune conditii, echipamentele si instrumentarul din dotare. Art.89.Denumirea postului: Asistent medical generalist debutant Camera de Garda Neurologie Descrierea atributiilor :

 • ■  respecta R.O.I., R.O.F;

 • ■  respecta Codul Etic al Salariatilor Spitalului si Codul de Etica si Deontologie Profesionala;

 • ■   cunoaste, respecta si aplica protocoalele, procedurile si instructiunile de lucru ale spitalului si raspunde de indeplinirea lor;

 • ■  cunoaste si aplica normele de protectie a muncii si normele de prevenire si stingere a incendiilor (PSI);

 • ■  participa la coletarea si gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala conform prtocoalelor, procedurilor spitalului si a OMS 1226/2012, cu modificari si completari ulterioare;

 • ■  respecta si aplica Normele tehnice privind curatenia, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare conform OMS 961/2016, cu modificari si completari ulterioare;

 • ■  respectă Normele de supraveghere, prevenire si limitare a infecțiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare conform OMS 1101/2016, cu modificari si completari ulterioare;

 • ■  poartă echipamentul de protecție prevăzut, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal;

 • ■  respectă drepturile pacientului si normele privind confidentialitatea (este interzisa furnizarea de informatii referitoare la pacientii internati);

 • ■  asigura si gestioneaza eficient resursele materiale pentru efectuarea actului medical;

 • ■  are un comportament etic fata de pacient, apartinatorii acestuia si fata de echipa medicala;

 • ■  se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație medicala continuă ;

 • ■  respecta programul, conform graficului de lucru intocmit la nivelul sectiei, compartimentului si programarea concediului de odihna;

 • ■  la inceputul si la sfarsitul programului de lucru semneaza condica de prezenta;

 • ■  respecta ordinea si disciplina la locul de munca, folosește integral si cu maxima eficienta timpul de munca;

 • ■   are obligativitatea prezentarii la controlul medical periodic si a efectuarii analizelor medicale in cadrul acestui control ( control efectuat de medicul de personal);

 • ■   are obligativitatea incheierii asigurarii de mall praxis pentru cazurile de raspundere civila profesionala;

 • ■  declara sefului ierarhic superior orice imbolnavire acuta pe care o prezinta precum si bolile transmisibile aparute la membrii familiei;

 • ■  isi desfasoara activitatea in echipa, respectand raporturile ierarhice si functionale;

 • ■  se va supune masurilor administrative, in ceea ce priveste indeplinirea la timp si intocmai a sarcinilor/ atributiilor , prevazute in fisa postului;

 • ■  are obligativitatea de a se prezenta la serviciu in deplina capacitate de munca, pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impusi;

 • ■   executa alte sarcini stabilite de seful ierarhic direct in limita competentelor profesionale.

Atributii specifice postului:

 • ■  acordă prim ajutor în caz de urgență, conform competentei, monitorizeaza starea pacientului, anunță medicul de gardă si aplica manevrele de resuscitare cardio-pulmonara, conform protocolului, sub supraveghere;

 • ■   are obligativitatea de a verifica datele de indentificare ale pacientului, de a le inregistra in Registrul de consultatii si a le introduce in sistemul informatic, cu raspunderea exactitatii acestora;

 • ■  asigura climatul necesar efectuarii consultatiilor in Camera de Garda;

 • ■  observă simptomele și starea pacientului, asigurând monitorizarea specifică sub supraveghere;

 • ■  prezintă medicului de gardă pacientul pentru examinare și îl informează asupra stării acestuia la prezentare;

 • ■  pregătește pacientul și ajută medicul la efectuarea tehnicilor speciale de investigații și tratament, sub supraveghere;

 • ■  recoltează produse biologice pentru examenele de laborator, conform prescripției medicului, sub supraveghere;

 • ■  administrează personal medicația, efectuează tratamentele, imunizările, testările biologice, conform prescripției medicale, sub supraveghere;

 • ■  inventariaza bunurile de valoare ale pacientului si daca este cazul le depune la seif cu respectarea procedurii;

 • ■  intocmeste FOCG/FSZ /fisa de prezentare, dupa caz sub supraveghere;

 • ■  însoțește și/sau organizează transportul pacientului în secție, predarea acestuia și a foii de observație asistentei de salon;

 • ■  efectuează verbal și în scris predarea/preluarea serviciului în cadrul raportului de tură;

 • ■  asigură operarea corectă și transmiterea către farmacie în sistem informatic a prescripțiilor de medicamente conform condicilor, sub supraveghere;

 • ■  operează în baza de date a spitalului evidența și mișcarea pacientilor, sub supraveghere;

 • ■  raspunde cu promptitudine si profesionalism nevoilor pacientilor;

 • ■  supraveghează și coordonează activitățile desfășurate de personalul auxiliar;

 • ■  utilizeaza si pastreaza, in bune conditii, echipamentele si instrumentarul din dotare.

Art.90.Denumirea postului: Asistent medical generalist debutant neurologie

Descrierea atributiilor :

 • ■  respecta R.O.I., R.O.F;

 • ■  respecta Codul Etic al Salariatilor Spitalului si Codul de Etica si Deontologie Profesionala;

 • ■   cunoaste, respecta si aplica protocoalele, procedurile si instructiunile de lucru ale spitalului si raspunde de indeplinirea lor;

 • ■  cunoaste si aplica normele de protectie a muncii si normele de prevenire si stingere a incendiilor (PSI);

 • ■  participa la coletarea si gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicala conform prtocoalelor, procedurilor spitalului si a OMS 1226/2012, cu modificari si completari ulterioare;

 • ■  respecta si aplica Normele tehnice privind curatenia, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare conform OMS 961/2016, cu modificari si completari ulterioare;

 • ■  respectă Normele de supraveghere, prevenire si limitare a infecțiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare conform OMS 1101/2016, cu modificari si completari ulterioare;

 • ■  poartă echipamentul de protecție prevăzut, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal;

 • ■  respectă drepturile pacientului si normele privind confidentialitatea (este interzisa furnizarea de informatii referitoare la pacientii internati);

 • ■  asigura si gestioneaza eficient resursele materiale pentru efectuarea actului medical;

 • ■  are un comportament etic fata de pacient, apartinatorii acestuia si fata de echipa medicala;

 • ■  se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație medicala continuă ;

 • ■  respecta programul, conform graficului de lucru intocmit la nivelul sectiei, compartimentului si programarea concediului de odihna;

 • ■  la inceputul si la sfarsitul programului de lucru semneaza condica de prezenta;

 • ■  respecta ordinea si disciplina la locul de munca, foloseste integral si cu maxima eficienta timpul de munca;

 • ■   are obligativitatea prezentarii la controlul medical periodic si a efectuarii analizelor medicale in cadrul acestui control ( control efectuat de medicul de personal);

 • ■   are obligativitatea incheierii asigurarii de mall praxis pentru cazurile de raspundere civila profesionala;

 • ■  declara sefului ierarhic superior orice imbolnavire acuta pe care o prezinta precum si bolile transmisibile aparute la membrii familiei;

 • ■  isi desfasoara activitatea in echipa, respectand raporturile ierarhice si functionale;

 • ■  se va supune masurilor administrative, in ceea ce priveste indeplinirea la timp si intocmai a sarcinilor/ atributiilor , prevazute in fisa postului;

 • ■  are obligativitatea de a se prezenta la serviciu in deplina capacitate de munca, pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impusi;

 • ■   executa alte sarcini stabilite de seful ierarhic direct in limita competentelor profesionale.

Atributii specifice postului:

 • ■  preia pacientul nou internat, verifică toaleta personală, ținuta de spital și îl repartizează la salon;

 • ■  identifică problemele de îngrijire ale pacienților, stabilește prioritățile, elaborează și implementează planul de îngrijire și evaluează rezultatele obținute, pe tot parcursul internării, sub supraveghere;

 • ■  prezintă medicului de salon pacientul pentru examinare și îl informează asupra stării acestuia la internare și/sau pe perioada internării;

 • ■  pregateste pacientii, salonul si documentele medicale din sectorul de activitate pentru vizita, participa la vizita medicului in salon, noteaza recomandarile acestuia;

 • ■  pregătește pacientul și ajută medicul la efectuarea tehnicilor speciale de investigații și tratament;

 • ■  efectueaza investigatiile recomandate, conform FO, recoltează produse biologice pentru examenele de laborator, conform prescripției medicului, sub supraveghere;

 • ■  monitorizeaza si consemneaza zilnic in FOCG functiile vitale ale pacientului;

 • ■  completeaza zilnic si ori de cate ori este nevoie toate rubricile din Fisele de manevre si din FOCG si semneaza;

 • ■  supraveghează și participă efectiv la ingrijirile si alimentarea pacienților dependenți, supraveghează distribuirea alimentelor conform dietei consemnate în foaia de observație;

 • ■  administrează personal medicația, efectuează tratamentele, imunizările, testările biologice etc., sub supraveghere, conform prescripției medicale, procedurilor in vigoare, cu consemnare in Fisa de manevre;

 • ■  acorda primul ajutor, in caz de urgenta, conform competentei, anunta medicul, monitorizează starea pacientului si aplica interventii pentru stabilizare, efectueaza si participa la manevre de resuscitare cardio-pulmonara conform protocolului;

 • ■  cunoaște si utilizaeaza corect si eficient aparatura medicala de pe sectie si a sistemului informatic al spitalului/ sectiei;

 • ■  opereaza zilnic in sistemul informatic procedurile efectuate pacientilor din sectorul de activitate, completeaza datele pasaportale ale pacientului;

 • ■  in functie de nevoile sectiei opereaza in sistemul informatic, la indicatia medicului, eventualele externari, transferuri si asigura semnarea electronica a serviciului medical;

 • ■  asigură operarea corectă și transmiterea către farmacie în sistem informatic a prescripțiilor de medicamente conform condicilor de medicamente;

 • ■  introduce date despre pacientul internat și consumul de materiale sanitare în sistem informatic;

 • ■  supraveghează modul de desfășurare a vizitelor aparținătorilor;

 • ■   efectuează verbal și în scris predarea/preluarea fiecărui pacient și serviciului în cadrul raportului de tură;

 • ■  pregătește pacientul pentru externare;

 • ■  în caz de deces, inventariază obiectele personale, identifică cadavrul, organizează transportul acestuia la Prosectura;

 • ■  utilizează și păstrează, în bune condiții, echipamentele și instrumentarul din dotare, completeaza zilnic graficele de dezinfectie echipamente medicale;

 • ■  raspunde cu promptitudine si profesionalism nevoilor pacientilor;

 • ■  initiaza/ realizeaza actiuni de educatie in domeniul sanatatii pentru pacienti/ apartinatorii acestora;

 • ■  indruma si supravegheaza elevii/cursantii, in timpul stagiului clinic.

Art.91.Denumirea postului: Asistent medical generalist grad principal Neurologie Descrierea atributiilor :

 • •  respecta R.O.I., R.O.F;

 • •  respecta Codul Etic al Salariatilor Spitalului si Codul de Etica si Deontologie Profesionala;

 • •  cunoaste, respecta si aplica protocoalele, procedurile si instructiunile de lucru ale spitalului si raspunde de indeplinirea lor;

 • •  cunoaste si aplica normele de protectie a muncii si normele de prevenire si stingere a incendiilor (PSI);

 • •  participa la coletarea si gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala conform prtocoalelor, procedurilor spitalului si a OMS 1226/2012, cu modificari si completari ulterioare;

 • •  respecta si aplica Normele tehnice privind curatenia, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare conform OMS 961/2016, cu modificari si completari ulterioare;

 • •  respectă Normele de supraveghere, prevenire si limitare a infecțiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare conform OMS 1101/2016, cu modificari si completari ulterioare;

 • •  poartă echipamentul de protecție prevăzut, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal;

 • •  respectă drepturile pacientului si normele privind confidentialitatea (este interzisa furnizarea de informatii referitoare la pacientii internati);

 • •  asigura si gestioneaza eficient resursele materiale pentru efectuarea actului medical;

 • •  are un comportament etic fata de pacient, apartinatorii acestuia si fata de echipa medicala;

 • •  se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație medicala continuă ;

 • •  respecta programul, conform graficului de lucru intocmit la nivelul sectiei, compartimentului si programarea concediului de odihna;

 • •  la inceputul si la sfarsitul programului de lucru semneaza condica de prezenta;

respecta ordinea si disciplina la locul de munca, foloseste integral si cu maxima eficienta timpul de munca;

are obligativitatea prezentarii la controlul medical periodic si a efectuarii analizelor medicale in cadrul acestui control ( control efectuat de medicul de personal);

are obligativitatea incheierii asigurarii de mall praxis pentru cazurile de raspundere civila profesionala;

declara sefului ierarhic superior orice imbolnavire acuta pe care o prezinta precum si bolile transmisibile aparute la membrii familiei;

isi desfasoara activitatea in echipa, respectand raporturile ierarhice si functionale;

se va supune masurilor administrative, in ceea ce priveste indeplinirea la timp si intocmai a sarcinilor/ atributiilor , prevazute in fisa postului;

are obligativitatea de a se prezenta la serviciu in deplina capacitate de munca, pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impusi;

executa alte sarcini stabilite de seful ierarhic direct in limita competentelor profesionale. Atributii specifice postului:

efectueaza EEG la indicatia medicului de salon si preda inregistrarile asistentului sau medicului de salon;

stocheaza in calculator, datele EEG, ale pacientilor;

se preocupa de aprovizionarea cu materiale necesare cabinetului;

 • •  utilizează și păstrează, în bune condiții, echipamentele și aparatura din dotare;

 • •  cunoaste si utilizaeaza corect si eficient aparatura medicala si a sistemului informatic al spitalului / sectiei;

 • •  acorda primul ajutor, in caz de urgenta, conform competentei, anunta medicul, monitorizeaza starea pacientului si aplica interventii pentru stabilizare, efectueaza si participa la manevre de resuscitare cardio-pulmonara conform protocolului.;

 • •  inregistraza datele pacientului în registrul de evidenta al cabinetului;

 • •  raspunde cu promptitudine si profesionalism nevoilor pacientilor.

Art.92.Denumirea postului: Asistent medical generalist debutant Centrul de Sanatate Mintala Adulti

Descrierea atributiilor :

 • ■  respecta R.O.I., R.O.F;

 • ■  respecta Codul Etic al Salariatilor Spitalului si Codul de Etica si Deontologie Profesionala;

 • ■   cunoaste, respecta si aplica protocoalele, procedurile si instructiunile de lucru ale spitalului si raspunde de indeplinirea lor;

 • ■  cunoaste si aplica normele de protectie a muncii si normele de prevenire si stingere a incendiilor (PSI);

 • ■  participa la coletarea si gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala conform prtocoalelor, procedurilor spitalului si a OMS 1226/2012, cu modificari si completari ulterioare;

 • ■  respecta si aplica Normele tehnice privind curatenia, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare conform OMS 961/2016, cu modificari si completari ulterioare;

 • ■  respectă si aplica Normele de supraveghere, prevenire si limitare a infecțiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare conform OMS 1101/2016, cu modificari si completari ulterioare;

 • ■  poartă echipamentul de protecție prevăzut, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal;

 • ■  respectă drepturile pacientului si normele privind confidentialitatea (este interzisa furnizarea de informatii referitoare la pacientii internati);

 • ■  asigura si gestioneaza eficient resursele materiale pentru efectuarea actului medical;

 • ■  are un comportament etic fata de pacient, apartinatorii acestuia si fata de echipa medicala;

 • ■  se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație medicala continuă ;

 • ■  respecta programul, conform graficului de lucru intocmit la nivelul sectiei, compartimentului si programarea concediului de odihna;

 • ■  la inceputul si la sfarsitul programului de lucru semneaza condica de prezenta;

 • ■  respecta ordinea si disciplina la locul de munca, foloseste integral si cu maxima eficienta timpul de munca;

 • ■   are obligativitatea prezentarii la controlul medical periodic si a efectuarii analizelor medicale in cadrul acestui control ( control efectuat de medicul de personal);

 • ■  are obligativitatea incheierii asigurarii de mall praxis pentru cazurile de raspundere civila profesionala;

 • ■  declara sefului ierarhic superior orice imbolnavire acuta pe care o prezinta precum si bolile transmisibile aparute la membrii familiei;

 • ■  isi desfasoara activitatea in echipa, respectand raporturile ierarhice si functionale;

 • ■  se va supune masurilor administrative, in ceea ce priveste indeplinirea la timp si intocmai a sarcinilor/ atributiilor , prevazute in fisa postului;

 • ■  are obligativitatea de a se prezenta la serviciu in deplina capacitate de munca, pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impusi;

 • ■   executa alte sarcini stabilite de seful ierarhic direct in limita competentelor profesionale. Atributii specifice postului:

 • ■   are obligativitatea de a verifica datele de indentificare ale pacientului, de a le inregistra in Registrul de consultatii si a le introduce in sistemul informatic, cu raspunderea exactitatii acestora;

 • ■  acordă prim ajutor în caz de urgență, conform competentei, monitorizeaza starea pacientului, anunță medicul si aplica manevrele de resuscitare cardio-pulmonara, conform protocolului, sub supraveghere;

 • ■  manipuleaza si indosariaza cu grija si responsabilitate documentele si fisele de dispensarizare ale pacientilor pastrand cu strictete confidentialitatea datelor cuprinse in acestea;

 • ■  asigura climatul confortabil efectuarii consultatiilor in Centrul de Sanatate Mintala Adulti;

 • ■  observă simptomele și starea pacientului, asigurând monitorizarea specifică, sub supraveghere;

 • ■  prezintă medicului pacientul pentru examinare și îl informează asupra stării acestuia la prezentare;

 • ■  initiaza si realizeaza actiuni de educatie in domeniul sanatatii pentru pacienti si apartinatorii acestuia;

 • ■  insoteste sau organizeaza transportul pacientului in sectia de neurologie sau psihiatrie daca este cazul;

 • ■  raspunde cu promptitudine si profesionalism nevoilor pacientilor;

 • ■  supraveghează și coordonează activitățile desfășurate de personalul auxiliar in C. S.M;

 • ■  utilizeaza si pastreaza, in bune conditii, echipamentele si instrumentarul din dotare.

Art.93.Denumirea postului: Asistent medical principal dietetica

Descrierea atributiilor :

 • ■  respecta R.O.I., R.O.F;

 • ■  respecta Codul Etic al Salariatilor Spitalului si Codul de Etica si Deontologie Profesionala;

 • ■   cunoaste, respecta si aplica protocoalele, procedurile si instructiunile de lucru ale spitalului si raspunde de indeplinirea lor;

 • ■  cunoaste si aplica normele de protectie a muncii si normele de prevenire si stingere a incendiilor (PSI);

 • ■  participa la coletarea si gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala conform prtocoalelor, procedurilor spitalului si a OMS 1226/2012, cu modificari si completari ulterioare;

 • ■  respecta si aplica Normele tehnice privind curatenia, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare conform OMS 961/2016, cu modificari si completari ulterioare;

 • ■  respectă Normele de supraveghere, prevenire si limitare a infecțiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare conform OMS 1101/2016, cu modificari si completari ulterioare;

 • ■  poartă echipamentul de protecție prevăzut, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal;

 • ■  respectă drepturile pacientului si normele privind confidentialitatea (este interzisa furnizarea de informatii referitoare la pacientii internati);

 • ■  asigura si gestioneaza eficient resursele materiale pentru efectuarea actului medical;

 • ■  are un comportament etic fata de pacient, apartinatorii acestuia si fata de echipa medicala;

 • ■  se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație medicala continuă ;

 • ■  respecta programul, conform graficului de lucru intocmit la nivelul sectiei, compartimentului si programarea concediului de odihna;

 • ■  la inceputul si la sfarsitul programului de lucru semneaza condica de prezenta;

 • ■  respecta ordinea si disciplina la locul de munca, foloseste integral si cu maxima eficienta timpul de munca;

 • ■   are obligativitatea prezentarii la controlul medical periodic si a efectuarii analizelor medicale in cadrul acestui control ( control efectuat de medicul de personal);

 • ■  are obligativitatea incheierii asigurarii de mall praxis pentru cazurile de raspundere civila profesionala;

 • ■  declara sefului ierarhic superior orice imbolnavire acuta pe care o prezinta precum si bolile transmisibile aparute la membrii familiei;

 • ■  isi desfasoara activitatea in echipa, respectand raporturile ierarhice si functionale;

 • ■  se va supune masurilor administrative, in ceea ce priveste indeplinirea la timp si intocmai a sarcinilor/ atributiilor , prevazute in fisa postului;

 • ■  are obligativitatea de a se prezenta la serviciu in deplina capacitate de munca, pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impusi;

 • ■   executa alte sarcini stabilite de seful ierarhic direct in limita competentelor profesionale.

Atributii specifice postului:

 • ■  coordonează activitatea blocului alimentar, privind pregătirea alimentelor și respectarea prescripțiilor medicale;

 • ■  controlează respectarea, normelor igienico-sanitare în bucătărie și blocul alimentar curățenia și dezinfecția curentă a veselei;

 • ■  supraveghează respectarea, de către personalul blocului alimentar a normelor în vigoare privind prevenirea, controlul și combaterea infecțiilor nosocomiale a normelor de protecția muncii;

 • ■  verifică calitatea și valabilitatea alimentelor cu care se aprovizionează instituția, modul de păstrare în magazie, calitatea și valabilitatea alimentelor la eliberarea lor din magazie;

 • ■  supraveghează și participa la prepararea regimurilor speciale;

 • ■   realizează planul de diete și meniuri;

 • ■  controlează modul de respectare a normelor de igienă privind transportul și circuitele pentru alimente, conform reglementărilor în vigoare;

 • ■   controlează distribuirea alimentației pe secții și la bolnavi;

 • ■  calculează regimurile alimentare și verifică respectarea principiilor alimentare;

 • ■  întocmește zilnic lista cu alimentele și cantitățile necesare;

 • ■  verifică prin sondaj corectitudinea distribuirii mesei la bolnavi;

 • ■  verifica recoltarea și păstrrea probele de alimente;

 • ■  controlează starea de funcționare a instalațiilor frigorifice pentru conservarea alimentelor;

 • ■  informează conducerea unității despre deficiențele constatate privind prepararea, distribuirea și conservarea alimentelor;

 • ■  face parte din comisia de meniuri, calculând periodic valoarea calorică și structura meniurilor;

 • ■  efectuează triajul epidemiologic zilnic al personalului din blocul alimentar;

 • ■  urmărește efectuarea controlului medical periodic al personalului din blocul alimentar;

 • ■   supraveghează curățenia, buna întreținere a instalațiilor, ustensilelor, veselei și spatiilor din blocul alimentar ca și dezinfecția si dezinsecția curentă a acestora;

instruiește și urmărește ținuta, igiena individuală și comportamentul igienic al personalului din blocul alimentar.

Art.94.Denumirea postului: Asistent medical principal igiena

Descrierea atribuțiilor :

 • ■  respectă R.O.I., R.O.F;

 • ■  respectă Codul Etic al Salariaților Spitalului și Codul de Etică și Deontologie Profesională;

 • ■   cunoaște, respectă și aplică protocoalele, procedurile și instrucțiunile de lucru ale spitalului și raspunde de îndeplinirea lor;

 • ■  cunoaște și aplică normele de protecție a muncii și normele de prevenire și stingere a incendiilor (PSI);

 • ■  participă la coletarea și gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală conform protocoalelor, procedurilor spitalului și a OMS 1226/2012, cu modificari și completări ulterioare;

 • ■  respectă și aplică Normele tehnice privind curațenia, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare conform OMS 961/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • ■  respectă și aplică Normele de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare conform OMS 1101/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • ■  poartă echipamentul de protecție prevăzut, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal;

 • ■  respectă drepturile pacientului și normele privind confidențialitatea (este interzisă furnizarea de informații referitoare la pacienții internați);

 • ■  asigură și gestionează eficient resursele materiale pentru efectuarea actului medical;

 • ■  are un comportament etic față de pacient, aparținătorii acestuia și față de echipa medicală;

 • ■  se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație medicala continuă ;

 • ■  respectă programul, conform graficului de lucru întocmit la nivelul sectiei, compartimentului și programarea concediului de odihnă;

 • ■  la începutul și la sfârșitul programului de lucru semnează condica de prezentă;

 • ■  respectă ordinea și disciplina la locul de muncă, folosește integral și cu maxima eficiență timpul de muncă;

 • ■  are obligativitatea prezentării la controlul medical periodic și a efectuării analizelor medicale în cadrul acestui control ( control efectuat de medicul de personal);

 • ■   are obligativitatea încheierii asigurării de mall praxis pentru cazurile de răspundere civilă profesională;

 • ■  declară șefului ierarhic superior orice îmbolnavire acută pe care o prezintă precum și bolile transmisibile apărute la membrii familiei;

 • ■  își desfașoară activitatea în echipă, respectând raporturile ierarhice și funcționale;

 • ■  se va supune măsurilor administrative, în ceea ce privește îndeplinirea la timp și întocmai a sarcinilor/ atribuțiilor , prevăzute în fișa postului;

 • ■  are obligativitatea de a se prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impuși;

 • ■   execută alte sarcini stabilite de șeful ierarhic direct în limita competențelor profesionale.

Atributii specifice postului privind normele de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale conform OMS 1101/2016 si a normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare conform OMS 961/2016:

 • ■  propune managerului sanctiuni pentru personalul care nu respecta procedurile si protocoalele de prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale;

 • ■  organizeaza si deruleaza activitati de formare a personalului unitatii in domeniul prevenirii infectiilor asociate asistentei medicale;

 • ■  organizeaza activitatea serviciului/compartimentului de prevenire a infecțiilor asociate asistentei medicale pentru implementarea si derularea activitatilor cuprinse in planul anual de supraveghere si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale al unitatii;

 • ■  propune si initiaza activitati complementare de preventie sau de limitare cu caracter de urgenta, in cazul unor situatii de risc sau al unui focar de infectie asociata asistentei medicale;

 • ■  implementeaza metodologiile nationale privind supravegherea bolilor transmisibile si studiile de supraveghere a infectiilor asociate asistentei medicale;

 • ■  verifica completarea corecta a registrului de monitorizare a infectiilor asociate asistentei medicale de pe sectii si centralizeaza datele in registrul de monitorizare a infectiilor al unitatii;

 • ■  raporteaza la D.S.P. infectiile asociate asistentei medicale ale unitatii si calculeaza rata de incidenta a acestora pe unitate si pe sectii;

 • ■  organizeaza si participa la evaluarea eficientei procedurilor de curatenie si dezinfectie prin recoltarea testelor de autocontrol;

 • ■  colaboreaza cu medicul de laborator pentru cunoasterea circulatiei microorganismelor patogene de la nivelul sectiilor si compartimentelor, cu precadere a celor multirezistente si/sau cu risc epidemiologic major, pe baza planului de efectuare a testelor de autocontrol;

 • ■  supravegheaza si controleaza buna functionare a procedurilor de sterilizare si mentinere a sterilitatii pentru instrumentarul si materialele sanitare care sunt supuse sterilizarii;

 • ■  supravegheaza si controleaza activitatea de triere, depozitare temporara si eliminare a deseurilor periculoase rezultate din activitatea medicala;

 • ■  organizeaza, supravegheaza si controleaza respectarea circuitelor functionale ale unitatii, circulatia pacientilor si vizitatorilor, a personalului si, dupa caz, a studentilor si elevilor din invatamantul universitar, postuniversitar sau postliceal;

 • ■  supravegheaza si controleaza respectarea in sectiile medicale si paraclinice a procedurilor de triaj, depistare si izolare a infectiilor asociate asistentei medicale;

 • ■  raspunde prompt la informatia primita din sectii si demareaza ancheta epidemiologica pentru toate cazurile suspecte de infectie asociata asistentei medicale;

 • ■  dispune, dupa anuntarea prealabila a managerului unitatii, masurile necesare pentru limitarea difuziunii infectiei, respectiv organizeaza, dupa caz, triaje epidemiologice si investigatii paraclinice necesare;

 • ■  intocmeste si definitiveaza ancheta epidemiologica a focarului, difuzeaza informatiile necesare privind focarul, in conformitate cu legislatia, intreprinde masuri si activitati pentru evitarea riscurilor identificate in focar;

 • ■  raporteaza managerului problemele depistate sau constatate in prevenirea si limitarea infectiilor asociate asistentei medicale;

 • ■  intocmeste rapoarte cu dovezi la dispozitia managerului spitalului, in cazurile de investigare a responsabilitatilor pentru infectii asociate asistentei medicale.

 • ■  răspunde de gestionarea echipamentelor și materialelor în dotare;

 • ■  este responsabil cu gestionarea deseurilor medicale periculoase si nepericuloase, in conformitate cu prevederile OMS 1226/2012;

 • ■  respecta planul anual de supraveghere si control al infectiilor asociate asistentei medicale;

 • ■   solicita aprovizionarea materialelor necesare desfasurarii activitatilor planificate;

 • ■  verifică datele privind infecțiile asociate asistentei medicale înregistrate de compartimente/secții, colectează datele privind cazurile găsite nediagnosticate și/sau nedeclarate și informează medicul CPIAAM;

 • ■  participă la realizarea anchetelor epidemiologice;

 • ■  tine evidenta activitatii zilnice in caietul personal de lucru; saptamanal, face raport scris medicului epidemiolog ( activitate, neconformitati gasite, propuneri pentru corectarea deficientelor inregistrate);

 • ■  colaborează cu asistenții șefi din secții/compartimente pentru aplicarea optimă a precauțiunilor de izolare a bolnavilor, măsurilor de antisepsie, tehnicilor aseptice, a măsurilor de igienă și dezinfecție;

 • ■  verifică respectarea metodelor și procedurilor de tinere sub control a infecțiilor asociate asistentei medicale;

 • ■  răspunde și participă la recoltarea corectă a probelor de laborator pentru autocontrol;

 • ■  în absența medicului epidemiolog, în situații deosebite, informează conducătorul unității sau medicul de gardă pentru luarea măsurilor corespunzătoare;

 • ■  supravegheaza corectitudinea efectuarii, la internarea bolnavului, precum si in cursul internarii a operatiunilor de prelucrare sanitara si deperazitare, igiena individuala, igiena lenjeriei de pat si verifica evidenta actiunilor de deparazitare;

 • ■  întocmește împreună cu asistenții șefi de secție/compartiment, necesarul de substanțe dezinfectante, materiale de curățenie și alte dotări necesare pentru prevenirea, controlul și combaterea infecțiilor asociate asistentei medicale;

 • ■  participa la supravegherea sezoniera a bolilor transmisibile, cu raportare catre D.S.P. si intocmeste raportarile;

 • ■  intocmeste catagrafia personalului sanitar, conform prevederilor de imunizare si tine evidenta persoanelor vaccinate;

 • ■  verifica zilnic existenta probelor alimentare si completarea graficelor de temperatura, igiena in blocul alimentar si depozitul de alimente( curatenie, dezinfectie, echipamente de protectie, igiena mainilor), transportul alimentelor catre sectii, igiena veselei si a oficiului alimentar;

 • ■   controleaza calitatea prestatiilor de spalatorie, transportul si modul de depozitare a lenjeriei curate;

 • ■  indruma si controleaza utilizarea corecta a materialelor de curatenie si a produselor dezinfectante, efectuarea operatiunilor de curatenie si dezinfectie, participa la efectuarea dezinfectiei terminale;

 • ■  urmăreste si controleaza programul de curatenie la nivelul sectiilor de care raspunde;

 • ■  coordoneaza si supravegheaza operatiunile de dezinsectie si deratizare;

 • ■  colecteaza, tine evidenta datelor privind accidentele profesionale, trimite fisele de raportare a accidentelor prin expunere la sange si transporta produsele biologice recoltate la D.S.P. (conform legislatiei in vigoare).

Art.95.Denumirea postului: Asistent medical principal generalist Stationar de Zi Psihiatrie Descrierea atributiilor :

 • ■  respecta R.O.I., R.O.F;

 • ■  respecta Codul Etic al Salariatilor Spitalului si Codul de Etica si Deontologie Profesionala;

 • ■   cunoaste, respecta si aplica protocoalele, procedurile si instructiunile de lucru ale spitalului si raspunde de indeplinirea lor;

 • ■  cunoaste si aplica normele de protectie a muncii si normele de prevenire si stingere a incendiilor (PSI);

 • ■  participa la coletarea si gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala conform prtocoalelor, procedurilor spitalului si a OMS 1226/2012, cu modificari si completari ulterioare;

 • ■  respecta si aplica Normele tehnice privind curatenia, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare conform OMS 961/2016, cu modificari si completari ulterioare;

 • ■  respectă Normele de supraveghere, prevenire si limitare a infecțiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare conform OMS 1101/2016, cu modificari si completari ulterioare;

 • ■  poartă echipamentul de protecție prevăzut, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal;

 • ■  respectă drepturile pacientului si normele privind confidentialitatea (este interzisa furnizarea de informatii referitoare la pacientii internati);

 • ■  asigura si gestioneaza eficient resursele materiale pentru efectuarea actului medical;

 • ■  are un comportament etic fata de pacient, apartinatorii acestuia si fata de echipa medicala;

 • ■  se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație medicala continuă ;

 • ■  respecta programul, conform graficului de lucru intocmit la nivelul sectiei, compartimentului si programarea concediului de odihna;

 • ■  la inceputul si la sfarsitul programului de lucru semneaza condica de prezenta;

 • ■  respecta ordinea si disciplina la locul de munca, foloseste integral si cu maxima eficienta timpul de munca;

 • ■   are obligativitatea prezentarii la controlul medical periodic si a efectuarii analizelor medicale in cadrul acestui control ( control efectuat de medicul de personal);

 • ■   are obligativitatea incheierii asigurarii de mall praxis pentru cazurile de raspundere civila profesionala;

 • ■  declara sefului ierarhic superior orice imbolnavire acuta pe care o prezinta precum si bolile transmisibile aparute la membrii familiei;

 • ■  isi desfasoara activitatea in echipa, respectand raporturile ierarhice si functionale;

 • ■  se va supune masurilor administrative, in ceea ce priveste indeplinirea la timp si intocmai a sarcinilor/ atributiilor , prevazute in fisa postului;

 • ■  are obligativitatea de a se prezenta la serviciu in deplina capacitate de munca, pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impusi;

 • ■   executa alte sarcini stabilite de seful ierarhic direct in limita competentelor profesionale.

Atributii specifice postului:

 • ■  identifică problemele de îngrijire ale pacienților, stabilește prioritățile, elaborează și implementează planul de îngrijire și evaluează rezultatele obținute, pe tot parcursul internării;

 • ■  prezintă medicului pacientul pentru examinare și îl informează asupra stării acestuia la internare și/sau pe perioada internării;

 • ■  pregătește pacientul și ajută medicul la efectuarea tehnicilor speciale de investigații și tratament;

 • ■  efectueaza investigatiile recomandate, conform FSZ, recoltează produse biologice pentru examenele de laborator, conform prescripției medicului;

 • ■  monitorizeaza si consemneaza zilnic in FSZ functiile vitale ale pacientului;

 • ■  completeaza zilnic si ori de cate ori este nevoie toate rubricile din Fisele de manevre si din FSZ si semneaza;

 • ■  administrează personal medicația, efectuează tratamentele, imunizările, testările biologice etc., conform prescripției medicale, procedurilor in vigoare, cu consemnare in Fisa de manevre;

 • ■  acorda primul ajutor, in caz de urgenta, conform competentei, anunta medicul, monitorizeaza starea pacientului si aplica interventii pentru stabilizare, efectueaza si participa la manevre de resuscitare cardio-pulmonara conform protocolului;

 • ■  cunoaste si utilizaeaza corect si eficient aparatura medicala de pe sectie si a sistemului informatic al spitalului/ sectiei;

 • ■  opereaza zilnic in sistemul informatic procedurile efectuate pacientilor din sectorul de activitate, completeaza datele pasaportale ale pacientului;

 • ■  in functie de nevoile sectiei opereaza in sistemul informatic, la indicatia medicului, eventualele externari, transferuri si asigura semnarea electronica a serviciului medical;

 • ■  asigură operarea corectă și transmiterea către farmacie în sistem informatic a prescripțiilor de medicamente conform condicilor de medicamente;

 • ■  introduce date despre pacientul internat și consumul de materiale sanitare în sistem informatic;

 • ■  supraveghează modul de desfășurare a vizitelor aparținătorilor;

 • ■  pregătește pacientul pentru externare;

 • ■  în caz de deces, inventariază obiectele personale, identifică cadavrul, organizează transportul acestuia la Prosectura;

 • ■  utilizează și păstrează, în bune condiții, echipamentele și instrumentarul din dotare, completeaza zilnic graficele de dezinfectie echipamente medicale;

 • ■  raspunde cu promptitudine si profesionalism nevoilor pacientilor;

 • ■  initiaza/ realizeaza acțiuni de educație in domeniul sanatatii pentru pacienti/ apartinatorii acestora;

 • ■  indruma si supravegheaza elevii/cursantii, in timpul stagiului clinic. Art.96.Denumirea postului: Asistent medical principal anatomie patologică

Descrierea atributiilor :

 • respectă R.O.I., R.O.F;

 • respectă Codul Etic al Salariaților Spitalului și Codul de Etica și Deontologie Profesională;

 • cunoaște, respectă și aplică protocoalele, procedurile și instructiunile de lucru ale spitalului și raspunde de îndeplinirea lor;

 • cunoaște și aplica normele de protectie a muncii și normele de prevenire și stingere a incendiilor (PSI);

 • participă la coletarea și gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală conform protocoalelor, procedurilor spitalului și a OMS 1226/2012, cu modificari și completari ulterioare;

 • respectă și aplica Normele tehnice privind curățenia, dezinfectia și sterilizarea în unitățile sanitare conform OMS 961/2016, cu modificari și completări ulterioare;

 • respectă Normele de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitațile sanitare conform OMS 1101/2016, cu modificari și completări ulterioare;

 • poartă echipamentul de protecție prevăzut, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal;

 • respectă drepturile pacientului și normele privind confidențialitatea (este interzisă furnizarea de informații referitoare la pacienții internați);

 • asigură și gestionează eficient resursele materiale pentru efectuarea actului medical;

 • are un comportament etic față de pacient, aparținătorii acestuia și față de echipa medicală;

 • se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație medicala continuă ;

 • respecta programul, conform graficului de lucru întocmit la nivelul secției, compartimentului și programarea concediului de odihnă;

 • la începutul și la sfârșitul programului de lucru semnează condica de prezență;

 • respectă ordinea și disciplina la locul de muncă, folosește integral și cu maximă eficientă timpul de muncă;

 • are obligativitatea prezentării la controlul medical periodic și a efectuării analizelor medicale în cadrul acestui control ( control efectuat de medicul de personal);

 • are obligativitatea incheierii asigurarii de mall praxis pentru cazurile de raspundere civila profesionala;

 • declară șefului ierarhic superior orice îmbolnăvire acută pe care o prezintă precum și bolile transmisibile apărute la membrii familiei;

 • își desfășoara activitatea în echipa, respectând raporturile ierarhice și funcționale;

 • se va supune măsurilor administrative, în ceea ce privește îndeplinirea la timp și întocmai a sarcinilor/ atributiilor , prevăzute în fișa postului;

 • are obligativitatea de a se prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impuși;

 • execută alte sarcini stabilite de șeful ierarhic direct în limita competențelor profesionale; Atributii specifice postului:

 • ajută la efectuarea necropsiilor totale și parțiale;

 • efectuează: îmbălsămări, spalarea și cosmetizarea cadavrelor;

 • ajută la recoltarea și selectarea fragmentelor tisulare necropsice;

 • ajută la punerea în lucru a fragmentelor tisulare;

 • efectuează spalarea și dezinfectarea instrumentelor folosite la necropsie și la recoltare și punerea în lucru a fragmentelor tisulare, uscarea, ascuțirea și ungerea acestora cu vaselina

Art.97.Denumirea postului: Asistent medical principal farmacie Descrierea atributiilor :

 • ■  respecta R.O.I., R.O.F;

 • ■  respecta Codul Etic al Salariatilor Spitalului si Codul de Etica si Deontologie Profesionala;

 • ■   cunoaste, respecta si aplica protocoalele, procedurile si instructiunile de lucru ale spitalului si raspunde de indeplinirea lor;

 • ■  cunoaste si aplica normele de protectie a muncii si normele de prevenire si stingere a incendiilor (PSI);

 • ■  participa la coletarea si gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala conform protocoalelor, procedurilor spitalului si a OMS 1226/2012, cu modificari si completari ulterioare;

 • ■  respecta si aplica Normele tehnice privind curatenia, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare conform OMS 961/2016, cu modificari si completari ulterioare;

 • ■  respectă Normele de supraveghere, prevenire si limitare a infecțiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare conform OMS 1101/2016, cu modificari si completari ulterioare;

 • ■  poartă echipamentul de protecție prevăzut, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal;

 • ■  respectă drepturile pacientului si normele privind confidentialitatea (este interzisa furnizarea de informatii referitoare la pacientii internati);

 • ■  asigura si gestioneaza eficient resursele materiale pentru efectuarea actului medical;

 • ■  are un comportament etic fata de pacient, apartinatorii acestuia si fata de echipa medicala;

 • ■  se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație medicala continuă ;

 • ■  respecta programul, conform graficului de lucru intocmit la nivelul sectiei, compartimentului si programarea concediului de odihna;

 • ■  la inceputul si la sfarsitul programului de lucru semneaza condica de prezenta;

 • ■  respecta ordinea si disciplina la locul de munca, foloseste integral si cu maxima eficienta timpul de munca;

 • ■   are obligativitatea prezentarii la controlul medical periodic si a efectuarii analizelor medicale in cadrul acestui control ( control efectuat de medicul de personal);

 • ■  are obligativitatea incheierii asigurarii de mall praxis pentru cazurile de raspundere civila profesionala;

 • ■  declara sefului ierarhic superior orice imbolnavire acuta pe care o prezinta precum si bolile transmisibile aparute la membrii familiei;

 • ■  isi desfasoara activitatea in echipa, respectand raporturile ierarhice si functionale;

 • ■  se va supune masurilor administrative, in ceea ce priveste indeplinirea la timp si intocmai a sarcinilor/ atributiilor , prevazute in fisa postului;

 • ■  are obligativitatea de a se prezenta la serviciu in deplina capacitate de munca, pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impusi;

 • ■   executa alte sarcini stabilite de seful ierarhic direct in limita competentelor profesionale.

Atributii specifice postului:

 • ■  isi desfasoara activitatea in cadrul farmaciei spitalului, sub indrumarea unui farmacist;

 • ■  asigură depozitarea și păstrarea medicamentelor și produselor farmaceutice;

 • ■  eliberează medicamente conform prescripției din condicile de medicamente;

 • ■  verifică termenele de valabilitate a medicamentelor și produselor farmaceutice și previne degradarea lor;

 • ■  participă la recepția cantitativă a medicamentelor și materialelor sanitare intrate în farmacie;

 • ■  participă la efectuarea corectă a documentelor și rapoartelor solicitate de către alte servicii sau compartimente ale spitalului (financiar-contabilitate, achizii, aprovizionare etc.);

 • ■  participa la inventarierea medicamentelor si materialelor sanitare din farmacie si din aparatele de urgenta pe sectii;

 • ■  desfasoara activitati potrivit competentei in aplicarea procedurilor de lucru;

 • ■  aranjaza in rafturi medicamentele, conform regulilor stabilite;

 • ■  participa la mentinerea curateniei, ordinii si igienei in farmacie;

 • ■  răspunde solidar, alaturi de personalul farmaciei,de gestiunea valorica a acesteia, cat si de integritatea medicamentelor si materialelor sanitare pe durata conservarii lor in farmacie;

 • ■  respecta Regulile de buna practica farmaceutica.

Art.98.Denumirea postului: Asistent medical principal - Asistent Sef Laborator Descrierea atributiilor :

 • •  respectă R.O.I.; R.O.F.

 • •  respectă Codul Etic al Salariaților Spitalului și Codul de Etică și Deontologie Profesională

 • •  cunoaste, respecta si aplica protocoalele, procedurile si instructiunile de lucru ale spitalului si raspunde de indeplinirea lor;

 • •  cunoaste si aplica normele de protectie a muncii si normele de prevenire si stingere a incendiilor (PSI);

 • •  participa la colectarea si gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala conform protocoalelor, procedurilor spitalului si a OMS 1226/2012;

 • respecta si aplica Normele tehnice privind curatenia, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare

conform OMS 961/2016;

 • respectă Normele de supraveghere, prevenire si limitare a infecțiilor asociate asistentei medicale in

unitatile sanitare conform OMS 1101/2016;

 • poartă echipamentul de protecție prevăzut, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru

păstrarea igienei și a aspectului estetic personal;

 • respectă drepturile pacientului si normele privind confidentialitatea (este interzisa furnizarea de

informatii referitoare la pacientii internati);

 • asigura si gestioneaza eficient resursele materiale pentru efectuarea actului medical;

 • are un comportament etic fata de pacient, apartinatorii acestuia si fata de echipa medicala;

 • se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de

educație medicala continuă ;

 • respecta programul, conform graficului de lucru intocmit la nivelul sectiei, compartimentului si

programarea concediului de odihna;

 • la inceputul si la sfarsitul programului de lucru semneaza condica de prezenta;

 • respecta ordinea si disciplina la locul de munca, foloseste integral si cu maxima eficienta timpul de

munca;

 • are obligativitatea prezentarii la controlul medical periodic si a efectuarii analizelor medicale in

cadrul acestui control ( control efectuat de medicul de personal);

 • are obligativitatea incheierii asigurarii de mall praxis pentru cazurile de raspundere civila

profesionala;

 • declara sefului ierarhic superior orice imbolnavire acuta pe care o prezinta precum si bolile

transmisibile aparute la membrii familiei;

 • isi desfasoara activitatea in echipa, respectand raporturile ierarhice si functionale;

 • se va supune masurilor administrative, in ceea ce priveste indeplinirea la timp si intocmai a sarcinilor/

atributiilor , prevazute in fisa postului;

 • are obligativitatea de a se prezenta la serviciu in deplina capacitate de munca, pentru a efectua servicii

la parametrii de calitate impusi;

Atributii specifice postului:

 • •  coordoneaza, controleaza si raspunde de activitatea personalului medical mediu si auxiliar din cadrul laboratorului;

 • •  participa impreuna cu seful de laborator la coordonarea administrativa a activitatii laboratorului, indeplinind orice sarcini de serviciu trasate de catre Medicul sef Laborator, conform competentelor sale ;

 • •  primeste si insoteste echipele de evaluare a DSP , CAS s.a., impreuna cu seful de laborator;

sesizeaza operativ responsabilii de analiza si seful de laborator de orice problema sau deficienta constatata la echipamentele de incercare/masurare, la probele de analizat, la materialele folosite in procesul de masurare s.a.;

intocmeste referate de necesitate sub indrumarea Medicului Sef Laborator in vederea desfasurarii in conditii optime a activitatii tehnice a laboratorului ;

urmareste modul de respectare de catre salariatii din subordine a graficului si programului de lucru, planificarea CO, aducand la cunostiinta Medicului sef de Laborator orice modificare sau abatere in acest sens;

efectueaza inregistrarea probelor prelevate de la pacienti, de catre asistentii din sectiile clinice ale spitalului, in vederea intocmirii fiselor de lucru in cadrul compartimentului Biochimie, dar si din alte compartimente ale laboratorului in caz de necesitate (deficit temporar de personal, situatii de urgenta etc.);

pregateste probele in conformitate cu protocoalele si procedurile stabilite in vederea analizarii lor de catre cadrul superior din compartimentul Biochimie dar si din alte compartimente ale laboratorului in caz de necesitate (deficit temporar de personal, situatii de urgenta etc.);

urmareste modul de pregatire a probelor si a materialelor necesare efectuarii incercarilor analitice de catre personalul medical mediu al laboratorului cu respectarea procedurilor de lucru avizate de Medicul sef de Laborator si/sau coordonatorul de compartiment;

raspunde de depozitarea si manipularea, conform protocoalelor de lucru stabilite, a probelor biologice;

supravegheaza si coordoneaza activitatea de eliminare zilnica a infectelor conform circuitelor stabilite,

raspunde de respectarea circuitelor de lucru;

participa la intretinerea si eficienta utilizare a echipamentelor de incercare;

asigura gestiunea de materiale si reactivi a laboratorului , intocmeste bonuri de consum, NIR, etc. si raspunde de respectarea prevederilor legale in domeniu;

 • îndeplinește funcția de responsabil cu activitatea metrologica - izoleaza, etichetează aparatele

defecte si anunta persoanele specializate; analizeaza si propune, impreuna cu Medicul sef de Laborator aparatura defecta/depasita si uzata fizic spre a fi casata;

 • •  coordoneaza, supravegheaza si verifica modul in care se efectueaza mentenanta echipamentelor si corecta completare a graficelor zilnice aferente;

 • •  coordoneaza si supravegheaza modul de desfasurare a activitatii in compartimentul „Sterilizare” al laboratorului;

 • •  intocmeste si supune aprobarii Medicului sef Laborator graficul de lucru si Foaia colectiva de prezenta pentru personalul mediu din subordine, si raspunde de respectarea acestora;

 • •  intocmeste graficul de lucru pentru voluntari, rezidenti, stagiari sub coordonarea Medicului sef Laborator;

 • •  asigura confidentialitatea datelor si informatiilor cu care vine in contact;

 • •  prezinta sefului de laborator toate problemele care apar in timpul activitatii curente din cadrul laboratorului si care trebuie solutionate pentru a fi discutate in analiza de management;

 • •  participa la instruiri conform planului aprobat;

 • •  instiinteaza responsabilul cu activitatea metrologica al spitalului pentru a contacta laboratorul autorizat de metrologie atunci cand este cazul;

 • •  respecta Hotararea nr. 781/25.07.2002, privind protectia informatiilor de serviciu;

 • •  indeplineste si alte sarcini de serviciu trasate de Medicul sef de Laborator si conducerea unitatii, in conformitate cu competentele si pregatirea sa profesionala, in conditiile legii .

Art.99.Denumirea postului: Asistent medical principal laborator Descrierea atributiilor :

 • •  respectă R.O.I.; R.O.F.

 • •  respectă Codul Etic al Salariaților Spitalului și Codul de Etică și Deontologie Profesională

cunoaste, respecta si aplica protocoalele, procedurile si instructiunile de lucru ale spitalului si raspunde de indeplinirea lor;

cunoaste si aplica normele de protectie a muncii si normele de prevenire si stingere a incendiilor (PSI);

participa la colectarea si gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala conform protocoalelor, procedurilor spitalului si a OMS 1226/2012;

respecta si aplica Normele tehnice privind curatenia, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare conform OMS 961/2016;

 • •  respectă Normele de supraveghere, prevenire si limitare a infecțiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare conform OMS 1101/2016;

 • •  poartă echipamentul de protecție prevăzut, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal;

 • •  respectă drepturile pacientului si normele privind confidentialitatea (este interzisa furnizarea de informatii referitoare la pacientii internati);

 • •  asigura si gestioneaza eficient resursele materiale pentru efectuarea actului medical;

 • •  are un comportament etic fata de pacient, apartinatorii acestuia si fata de echipa medicala;

 • •  se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație medicala continuă ;

 • •  respecta programul, conform graficului de lucru intocmit la nivelul sectiei, compartimentului si programarea concediului de odihna;

 • •  la inceputul si la sfarsitul programului de lucru semneaza condica de prezenta;

 • •  respecta ordinea si disciplina la locul de munca, foloseste integral si cu maxima eficienta timpul de munca;

 • •  are obligativitatea prezentarii la controlul medical periodic si a efectuarii analizelor medicale in cadrul acestui control ( control efectuat de medicul de personal);

 • •  are obligativitatea incheierii asigurarii de mall praxis pentru cazurile de raspundere civila profesionala;

 • •  declara sefului ierarhic superior orice imbolnavire acuta pe care o prezinta precum si bolile transmisibile aparute la membrii familiei;

 • •  isi desfasoara activitatea in echipa, respectand raporturile ierarhice si functionale;

 • •  se va supune masurilor administrative, in ceea ce priveste indeplinirea la timp si intocmai a sarcinilor/ atributiilor , prevazute in fisa postului;

 • •  are obligativitatea de a se prezenta la serviciu in deplina capacitate de munca, pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impusi;

Atributii specifice postului:

 • •  poate efectua prelevarea probelor biologice specifice, de Microbiologie, (precum: exudate faringiene, secretii plaga, secretii otice, secretii auriculare de la pacienti spitalizati) sub coordonarea responsabilului de analiza si la solicitarea explicita a medicului clinician din cadrul sectiilor spitalului, atunci cand personalul mediu din cadrul sectiilor nu are pregatirea necesara pentru aceasta;

 • •  raspunde de ordonarea si inregi strarea corecta a probelor in vederea efectuarii incercarilor;

 • •  inregistreaza analizele si rezultatele acestora in caietul de lucru si in programul informatizat al spitalului;

 • •  pregateste probele si materialele necesare efectuarii incercarilor;

 • •  executa diferite coloratii bacteriologice sun indrumarea personalului medical superior;

 • •  raspunde de depozitarea si manipularea corecta, conform procedurilor de lucru, a probelor biologice;

 • •  efectueaza dezinfectia suprafetelor de lucru;

 • •  pregateste sticlaria de laborator, mediile de cultura, conform procedurilor specifice de lucru;

eticheteaza si inregistreaza materialele de sterilizat;

asigura sterilizarea materialelor si infectelor din cadrul laboratorului conform procedurilor si protocoalelor de lucru stabilite, cu respectarea circuitelor „septic/aseptic”;

raspunde de respectarea programului de sterilizare al materialelor din cadrul laboratorului;

efectueaza decontaminarea, spalarea si sterilizarea sticlariei de lucru;

raspunde de pastrarea in conditii optime a materialelor si a sticlariei de laborator din compartimentul „Sterilizare” si din compartimentul Bacteriologie-Parazitologie;

participa la intretinerea si eficienta utilizare a echipamentelor de incercare;

sesizeaza operativ responsabilii de analiza si asistentul seful de laborator de orice problema sau deficienta constatata la echipamentele de incercare/masurare, la probele de analizat, la materialele folosite ;

efectueaza si inregistreaza grafic mentenanta echipamentelor aflate in responsabilitatea sa;

comunica sefului de compartiment problemele aparute in timpul prelucrarii probelor;

asigura confidentialitatea datelor si informatiilor cu care vin in contact;

participa la instruiri conform planului aprobat;

raspunde pentru respectarea circuitelor de lucru;

supravegheaza eliminarea infectelor conform circuitelor stabilite;

executa alte sarcini trasate de catre Asistentul sef Laborator, Medicul sef de Laborator si conducerea unitatii in conformitate cu pregatirea sa profesionala si a prevederilor legale;

Art.100.Denumirea postului: Asistent medical principal masaj

Descrierea atributiilor :

respecta R.O.I., R.O.F;

respecta Codul Etic al Salariatilor Spitalului si Codul de Etica si Deontologie Profesionala;

cunoaste, respecta si aplica protocoalele, procedurile si instructiunile de lucru ale spitalului si raspunde de indeplinirea lor;

cunoaste si aplica normele de protectie a muncii si normele de prevenire si stingere a incendiilor (PSI);

participa la coletarea si gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala conform prtocoalelor, procedurilor spitalului si a OMS 1226/2012, cu modificari si completari ulterioare;

respecta si aplica Normele tehnice privind curatenia, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare conform OMS 961/2016, cu modificari si completari ulterioare;

 • •  respectă Normele de supraveghere, prevenire si limitare a infecțiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare conform OMS 1101/2016, cu modificari si completari ulterioare;

 • •  poartă echipamentul de protecție prevăzut, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal;

 • •  respectă drepturile pacientului si normele privind confidentialitatea (este interzisa furnizarea de informatii referitoare la pacientii internati);

 • •  asigura si gestioneaza eficient resursele materiale pentru efectuarea actului medical;

 • •  are un comportament etic fata de pacient, apartinatorii acestuia si fata de echipa medicala;

 • •  se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație medicala continuă ;

 • •  respecta programul, conform graficului de lucru intocmit la nivelul sectiei, compartimentului si programarea concediului de odihna;

 • •  la inceputul si la sfarsitul programului de lucru semneaza condica de prezenta;

 • •  respecta ordinea si disciplina la locul de munca, foloseste integral si cu maxima eficienta timpul de munca;

 • •  are obligativitatea prezentarii la controlul medical periodic si a efectuarii analizelor medicale in cadrul acestui control ( control efectuat de medicul de personal);

are obligativitatea incheierii asigurarii de mall praxis pentru cazurile de raspundere civila profesionala;

declara sefului ierarhic superior orice imbolnavire acuta pe care o prezinta precum si bolile transmisibile aparute la membrii familiei;

isi desfasoara activitatea in echipa, respectand raporturile ierarhice si functionale;

se va supune masurilor administrative, in ceea ce priveste indeplinirea la timp si intocmai a sarcinilor/ atributiilor , prevazute in fisa postului;

are obligativitatea de a se prezenta la serviciu in deplina capacitate de munca, pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impusi;

executa alte sarcini stabilite de seful ierarhic direct in limita competentelor profesionale. Atributii specifice postului:

respecta prescriptiile facute de medic pe fisele de tratament si aplica procedurile de masaj, in vederea recuperarii medicale, conform indicatiilor medicului;

supravegheaza starea pacientilor pe perioada aplicarii procedurilor de masaj;

supravegheaza si inregistreaza in permanenta datele despre starea pacientului si informeaza medicul asupra modificarilor intervenite;

informeaza si intruieste pacientul asupra tratamentului pe care il efectueaza, asupra efectelor terapeutice si asupra efectelor negative care pot aparea;

manifesta permanent o atitudine plina de solicitudine fata de pacient;

consemneaza pe fisele de tratament si in foaia de manevre din FOCG procedurile efectuate pacientului;

 • •  tine evidenta tratamentelor si procedurilor efectuate ( in registru) și transmite datele catre serviciul de statistica prin sistemul informatic;

 • •  se preocupa de aprovizionarea si utilizarea solutiilor medicamentoase necesare la aplicarea masajului;

 • •  acorda primul ajutor, in caz de urgenta, conform competentei, anunta medicul, monitorizeaza starea pacientului si aplica interventii pentru stabilizare, efectueaza si participa la manevre de resuscitare cardio-pulmonara conform protocolului.

Art. 101.Denumirea postului: Asistent medical principal balneofiziorecuperare

Descrierea atribuțiilor :

 • ■  respectă R.O.I., R.O.F;

 • ■  respectă Codul Etic al Salariaților Spitalului și Codul de Etică și Deontologie Profesională;

 • ■   cunoaște, respectă și aplică protocoalele, procedurile și instrucțiunile de lucru ale spitalului și raspunde de îndeplinirea lor;

 • ■  cunoaște și aplică normele de protecție a muncii și normele de prevenire și stingere a incendiilor (PSI);

 • ■  participă la coletarea și gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală conform protocoalelor, procedurilor spitalului și a OMS 1226/2012, cu modificari și completări ulterioare;

 • ■  respectă și aplică Normele tehnice privind curațenia, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare conform OMS 961/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • ■  respectă și aplică Normele de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare conform OMS 1101/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • ■  poartă echipamentul de protecție prevăzut, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal;

 • ■  respectă drepturile pacientului și normele privind confidențialitatea (este interzisă furnizarea de informații referitoare la pacienții internați);

 • ■  asigură și gestionează eficient resursele materiale pentru efectuarea actului medical;

 • ■  are un comportament etic față de pacient, aparținătorii acestuia și față de echipa medicală;

 • ■  se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație medicala continuă ;

 • ■  respectă programul, conform graficului de lucru întocmit la nivelul secției, compartimentului și programarea concediului de odihnă;

 • ■  la începutul și la sfârșitul programului de lucru semnează condica de prezentă;

 • ■  respectă ordinea și disciplina la locul de muncă, folosește integral și cu maxima eficiență timpul de muncă;

 • ■  are obligativitatea prezentării la controlul medical periodic și a efectuării analizelor medicale în cadrul acestui control ( control efectuat de medicul de personal);

 • ■   are obligativitatea încheierii asigurării de mall praxis pentru cazurile de răspundere civilă profesională;

 • ■  declară șefului ierarhic superior orice îmbolnavire acută pe care o prezintă precum și bolile transmisibile apărute la membrii familiei;

 • ■  își desfașoară activitatea în echipă, respectând raporturile ierarhice și funcționale;

 • ■  se va supune măsurilor administrative, în ceea ce privește îndeplinirea la timp și întocmai a sarcinilor/ atribuțiilor , prevăzute în fișa postului;

 • ■  are obligativitatea de a se prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impuși;

 • ■   execută alte sarcini stabilite de șeful ierarhic direct în limita competențelor profesionale.

Atributii specifice postului:

 • 1) Își desfașoară activitatea în mod responsabil conform reglementărilor profesionale și cerințelor postului, executând aplicații specifice cu rol preventiv, curativ și recuperator, în limita competențelor sale:

 • ■ aplică proceduri de prim ajutor în urgențele apărute în cadrul bazei de tratament sau în orice alte situații, în limita competențelor profesionale și solicită medicul;

 • ■ participă la crearea unui climat optim fizic și psihic în cabinete;

 • ■ preia pacientul nou internat și consultat, cu fișa de tratament de fizioterapie - masaj, verifică identitatea, toaleta, ținuta pacientului, și îl informează pe acesta privind structura bazei de tratament, drepturile și obligațiile ce le revin ca pacienți în aceasta baza;

 • ■ stabilește prioritățile privind procedurile și întocmește planul de aplicare a acestora ( daca nu se ocupa de aceasta asistentul șef);

 • ■ pregătește psihic pacientul pentru procedurile de aplicat ( inclusiv efectele terapeutice și cele negative posibile);

 • ■ pregătește fizic pacientul pentru procedura de aplicat

 • ■ pregătește aparatura necesară pentru aplicarea procedurii;

 • ■ cere consimțământul informat al pacientului cu privire la procedura ce-i va fi aplicată;

 • ■ aplică procedurile prescrise conform indicațiilor privind zona de tratat și parametrii de aplicație;

 • ■ efectuează următoarele proceduri:

 • •      aplicare de curenți electrici de frecvență joasă, medie și înaltă,

 • •      aplicare de câmpuri electromagnetice de frecvență joasă și înaltă,

 • •      aplicare de ultrasunete,

 • •      laserterapie,

 • •      electrostimulare;

 • ■ supraveghează pacientul în timpul aplicării procedurilor specifice și anunță medical de schimbările survenite;

 • ■ la sfarșitul ședintei de electroterapie predă pacientul cu dizabilități brancardierului;

 • ■ reorganizează locul de muncă pentru următorii pacienți;

 • ■ consemnează pe fișele de tratament procedurile efectuate pacientului;

 • ■ ține evidența tratamentelor și procedurilor efectuate și transmite datele către serviciul de statistică in sistemul informatic;

 • ■ efectuează verbal și în scris rapoarte privind activitatea desfășurată în fiecare zi, precum și statistica lunară a procedurilor aplicate și a pacienților tratați.

 • 2) În cadrul bazei de tratament, asistentul de balneofizioterapie recuperare medicală

 • ■ respecta normele de securitate privind lucrul cu aparatura de fizioterapie, precum și normele de prevenire și stingere a incendiilor, și normele privind prevenirea infecțiilor nozocomiale, respectă regulile de asepsie și antisepsie;

 • ■ supraveghează și coordonează activitățile desfășurate de personalul din subordine;

 • ■  utilizează și păstrează în bune condiții aparatura, verifică și sesizează funcționarea defectuoasă a acesteia, anunță asistent șef și solicită intervenția serviciului tehnic în vederea remedierii. Nu folosește improvizații;

 • ■ răspunde de bunurile aflate în gestiune, răspunde de folosirea rațională a materialelor sanitare;

 • ■ supraveghează colectarea materialului și instrumentarului de unică folosință utilizat și se asigură de depozitarea lui corespunzătoare;

 • ■ supraveghează curățarea mecanică și dezinfecția secției și anexelor;

 • ■ are obligația de a aduce la cunoștința asistentului sef orice anomalie, neregulă, defecțiune sau altă situație de natură a constitui pericol și orice incalcare a normelor de protecție a muncii, a normelor de prevenire a incendiilor și a infecțiilor nozocomiale;

 • ■ respectă confidențialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de natura acestora;

 • ■ anunță cazurile de indisciplina a pacienților, în conformitate cu legislația;

 • 3) Pentru o bună desfășurare a activității și pentru siguranța proprie, asistentul de balneofizioterapie:

 • ■ manifestă permanent o atitudine profesională, plină de solicitudine și compasiune față de pacienți și una de bună înțelegere, de colaborare și solidaritate cu ceilalți membri ai echipei medicale.

 • ■ poartă echipament de protecție, schimbat de oricâte ori este nevoie;

 • ■ se îngrijește de aspectul estetic personal, atât în cadrul bazei de tratament, cât și în afara instituției, reprezentând în orice situație cu cinste profesiunea pe care o practică;

 • ■ se îngrijește permanent de starea sa psihoemoțional și se străduiește să aibă un tonus psihic pozitiv;

 • 4) Asistentul de balneofizioterapie participă la protejarea mediului ambiant.

Art. 102.Denumirea postului: kinetoterapeut principal/ Profesor CFM

Descrierea atribuțiilor :

 • respectă R.O.I., R.O.F;

 • respectă Codul Etic al Salariaților Spitalului și Codul de Etică și Deontologie Profesională;

 • cunoaște, respectă și aplică protocoalele, procedurile și instrucțiunile de lucru ale spitalului și raspunde de îndeplinirea lor;

 • cunoaște și aplică normele de protecție a muncii și normele de prevenire și stingere a incendiilor (PSI);

 • participă la coletarea și gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală conform protocoalelor, procedurilor spitalului și a OMS 1226/2012, cu modificari și completări ulterioare;

 • respectă și aplică Normele tehnice privind curațenia, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare conform OMS 961/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • respectă și aplică Normele de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare conform OMS 1101/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • poartă echipamentul de protecție prevăzut, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal;

 • respectă drepturile pacientului și normele privind confidențialitatea (este interzisă furnizarea de informații referitoare la pacienții internați);

 • asigură și gestionează eficient resursele materiale pentru efectuarea actului medical;

 • are un comportament etic față de pacient, aparținătorii acestuia și față de echipa medicală;

 • se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație medicala continuă ;

 • respectă programul, conform graficului de lucru întocmit la nivelul secției, compartimentului și programarea concediului de odihnă;

 • la începutul și la sfârșitul programului de lucru semnează condica de prezentă;

 • respectă ordinea și disciplina la locul de muncă, folosește integral și cu maxima eficiență timpul de muncă;

 • are obligativitatea prezentării la controlul medical periodic și a efectuării analizelor medicale în cadrul acestui control ( control efectuat de medicul de personal);

 • are obligativitatea încheierii asigurării de mall praxis pentru cazurile de răspundere civilă profesională;

 • declară șefului ierarhic superior orice îmbolnavire acută pe care o prezintă precum și bolile transmisibile apărute la membrii familiei;

 • își desfașoară activitatea în echipă, respectând raporturile ierarhice și funcționale;

 • se va supune măsurilor administrative, în ceea ce privește îndeplinirea la timp și întocmai a sarcinilor/ atribuțiilor , prevăzute în fișa postului;

 • are obligativitatea de a se prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impuși;

 • execută alte sarcini stabilite de șeful ierarhic direct în limita competențelor profesionale. Atributii specifice postului:

 • ■  desfașoară activitatea în mod responsabil conform reglementărilor profesionale și cerințelor postului, executând tehnici și programe specifice cu rol preventiv, curativ și recuperator;

 • ■  participă la crearea unui climat optim în sala de kinetoterapie;

 • ■  pregătește aparatura/dispozitivele/echipamentele ce urmeaza a fi folosite, inclusiv aplicând proceduri de curățare-dezinfectare a acestora;

 • ■  preia pacientul consultat de catre medicul specialist reabilitare medicala, cu fisa de tratament, îl inregistreaza in registrul propriu, stabileste programul orar pentru sedintele de kinetoterapie și îl informează pe acesta privind drepturile și obligațiile ce îi revin ca pacient în sala;

 • ■  pregătește psihic pacientul pentru programul ce urmează a fi aplicat explicândui-se ținuta corespunzătoare pentru ședințele de kinetoterapie;

 • ■  informează și instruiește pacientul cu privire la tratamentul pe care îl efectuează asupra efectelor terapeutice și a efectelor negative care pot apărea;

 • ■  manifestă permanent o atitudine plină de solicitudine față de pacient;

 • ■  respectă întocmai prescripțiile făcute de medic pe fișele de tratament ale pacientilor;

 • ■  determina statusul functional efectuând bilanțul muscular și articular al pacientului și stabileste programul kinetic de etapa în funcție de diagnostic, obiectivele propuse și patologia asociată;

 • ■   aplică exercițiile/ tehnicile/ programele specifice stabilite, la sala , individual sau de grup în funcție de caz;

 • ■  supraveghează/ asistă permanent pacientul în timpul programului kinetic specific și dacă este cazul anunță medicul de reactiile negative survenite;

 • ■  acordă prim ajutor în situații de urgență și cheamă medicul;

 • ■  informează medicul specialist de recuperare despre evolutia pacientului sub tratament kinetic;

 • ■  informează bolnavii despre conduita lor la domiciliu și la locul de muncă, în funcție de afecțiunea fiecaruia; instruieste familia, după caz, asupra posturărilor și exercițiilor fizice ce trebuie executate la domiciliu, în vederea asigurarii continuității tratamentului de recuperare;

 • ■  la sfarșitul ședintei de kinetoterapie predă pacientul cu dizabilități brancardierului;

 • ■  reorganizează locul de muncă pentru următorii pacienți;

 • ■  consemnează pe fișele de tratament procedurile efectuate pacientului;

 • ■  ține evidența tratamentelor și procedurilor efectuate și transmite datele către serviciul de statistică;

 • ■  utilizează și păstrează în bune condiții echipamentele și instrumentarul din dotare, supraveghează colectarea materialelor și instrumentarului de unică folosință utilizat și se asigură de depozitarea acestora în vederea distrugerii;

 • ■  pregătește și verifică funcționarea aparaturii din dotare, semnalând defecțiunile.

 • ■  asigură și răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă pe care le implică actul terapeutic.

Art. 103.Denumirea postului: Fiziokinetoterapeut Neuropsihiatrie Infantila

Descrierea atribuțiilor :

 • respectă R.O.I., R.O.F;

 • respectă Codul Etic al Salariaților Spitalului și Codul de Etică și Deontologie Profesională;

 • cunoaște, respectă și aplică protocoalele, procedurile și instrucțiunile de lucru ale spitalului și raspunde de îndeplinirea lor;

 • cunoaște și aplică normele de protecție a muncii și normele de prevenire și stingere a incendiilor (PSI);

 • participă la coletarea și gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală conform protocoalelor, procedurilor spitalului și a OMS 1226/2012, cu modificari și completări ulterioare;

 • respectă și aplică Normele tehnice privind curațenia, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare conform OMS 961/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • respectă și aplică Normele de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare conform OMS 1101/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • poartă echipamentul de protecție prevăzut, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal;

 • respectă drepturile pacientului și normele privind confidențialitatea (este interzisă furnizarea de informații referitoare la pacienții internați);

 • asigură și gestionează eficient resursele materiale pentru efectuarea actului medical;

 • are un comportament etic față de pacient, aparținătorii acestuia și față de echipa medicală;

 • se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație medicala continuă ;

 • respectă programul, conform graficului de lucru întocmit la nivelul sectiei, compartimentului și programarea concediului de odihnă;

 • la începutul și la sfârșitul programului de lucru semnează condica de prezentă;

 • respectă ordinea și disciplina la locul de muncă, folosește integral și cu maxima eficiență timpul de muncă;

 • are obligativitatea prezentării la controlul medical periodic și a efectuării analizelor medicale în cadrul acestui control ( control efectuat de medicul de personal);

 • declară șefului ierarhic superior orice îmbolnavire acută pe care o prezintă precum și bolile transmisibile apărute la membrii familiei;

 • își desfașoară activitatea în echipă, respectând raporturile ierarhice și funcționale;

 • se va supune măsurilor administrative, în ceea ce privește îndeplinirea la timp și întocmai a sarcinilor/ atribuțiilor , prevăzute în fișa postului;

 • are obligativitatea de a se prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impuși;

 • execută alte sarcini stabilite de șeful ierarhic direct în limita competențelor profesionale.

Atributii specifice postului:

 • evaluează funcțional segmentul de aparat locomotor afectat, alcătuind fișa de evaluare și de evoluție la pacienții repartizati conform diagnosticului clinic și functional și prescriptiei de tratament fizic și recuperator;

 • elaborează planul terapeutic, pe etape, pentru tratamentele individuale în grupe omogene , ale pacientilor și deficineților fizici, pe baza indicațiilor medicului;

 • aplică tratamentul prin kinetoterapie medicală la pacienții internați;

 • ține evidența și urmărește eficiența tratamentului aplicat la pacientii internati;

 • participă la consultațiile și reexaminările medicale, informand pe medic asupra stării pacientilor;

 • organizează activitatea în sălile de kinetoterapie și urmărește utilizarea rațională a aparaturii și instrumentarului;

 • desfășoară activitate de educație sanitară pentru prevenirea și corectarea deficiențelor fizice la la pacientii internati;

 • ca membru al echipei profesionale, stabilește planul de tratament specific, obiectivele specifice, programul de lucru, locul si modul de desfasurare, în vederea educării sau reeducării unor deficiențe, prevenirea sau recuperarea unor dizabilități, ca urmare a unor boli, leziuni sau pierderea unui segment al corpului.

 • utilizează tehnici, exercitii și alte procedee conform conduitei terapeutice și obiectivelor fixate pentru fiecare pacient;

 • stabileste necesarul de echipament și se implică în procurarea acestuia, împreuna cu medicul șef de secție;

 • stabilește programul de kinetoterapie, care este urmat acasa de pacient și instruieste aparținătorii sau persoanele implicate în îngrijirea pacientului, în aplicarea acelui program;

 • evaluează și reevaluează în timp progresele facute de pacient și adaptează planul de tratament în funcție de evoluția pacientului;

 • asistă și se implică și în programul de kinetoterapie a personalului care nu este de specialitate (asist. social, terapeut ocupational , logoped, îngrijitoare, mame sociale);

 • poate fi implicat în activitati (altele decat cea de recuperare), pe care secția sau spitalul le are în program;

 • participă la manifestări științifice;

 • va putea fi responsabil (va fi implicat) în programul de lucru cu grupele de părinți sau comunități de persoane, participă la recrutarea și pregătirea voluntarilor ce vor desfășura activităti în cadrul organizației;

 • se implică în perfecționarea continuă a activității de recuperare kinetică;

 • completează permanent în fișa de recuperare kinetică, toate procedurile utilizate pentru a putea fi evaluat pentru munca prestată

 • participă la crearea unui climat optim în sala de kinetoterapie;

 • asigură și răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă pe care le implică actul terapeutic.

Art. 104.Denumirea postului: psiholog principal Neuropsihiatrie Infantila

Descrierea atribuțiilor :

 • ■  respectă R.O.I., R.O.F;

 • ■  respectă Codul Etic al Salariaților Spitalului și Codul de Etică și Deontologie Profesională;

 • ■   cunoaște, respectă și aplică protocoalele, procedurile și instrucțiunile de lucru ale spitalului și raspunde de îndeplinirea lor;

 • ■  cunoaște și aplică normele de protecție a muncii și normele de prevenire și stingere a incendiilor (PSI);

 • ■  participă la coletarea și gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală conform protocoalelor, procedurilor spitalului și a OMS 1226/2012, cu modificari și completări ulterioare;

 • ■  respectă și aplică Normele tehnice privind curațenia, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare conform OMS 961/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • ■  respectă și aplică Normele de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare conform OMS 1101/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • ■  poartă echipamentul de protecție prevăzut, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal;

 • ■  respectă drepturile pacientului și normele privind confidențialitatea (este interzisă furnizarea de informații referitoare la pacienții internați);

 • ■  asigură și gestionează eficient resursele materiale pentru efectuarea actului medical;

 • ■  are un comportament etic față de pacient, aparținătorii acestuia și față de echipa medicală;

 • ■  se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație medicala continuă ;

 • ■  respectă programul, conform graficului de lucru întocmit la nivelul sectiei, compartimentului și programarea concediului de odihnă;

 • ■  la începutul și la sfârșitul programului de lucru semnează condica de prezentă;

 • ■  respectă ordinea și disciplina la locul de muncă, folosește integral și cu maxima eficiență timpul de muncă;

 • ■  are obligativitatea prezentării la controlul medical periodic și a efectuării analizelor medicale în cadrul acestui control ( control efectuat de medicul de personal);

 • ■  declară șefului ierarhic superior orice îmbolnavire acută pe care o prezintă precum și bolile transmisibile apărute la membrii familiei;

 • ■  își desfașoară activitatea în echipă, respectând raporturile ierarhice și funcționale;

 • ■  se va supune măsurilor administrative, în ceea ce privește îndeplinirea la timp și întocmai a sarcinilor/ atribuțiilor , prevăzute în fișa postului;

 • ■  are obligativitatea de a se prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impuși;

 • ■   execută alte sarcini stabilite de șeful ierarhic direct în limita competențelor profesionale.

Atributii specifice postului:

 • ■  realizează evaluarea cognitivă și neuropsihologică complexă pentru pacientii internati;

 • ■  realizeaza evaluarea bio-fiziologica (ex. prin proceduri de bio-feedback) pentru pacientii internati;

 • ■  realizează evaluarea comportamentală și subiectiv-emoțională pentru pacientii internati;

 • ■  realizează evaluarea simplă a personalității și a mecanismelor de coping/adaptare/defensive;

 • ■  realizeaza evaluarea unor aspecte specifice cuplului, familiei sau altor grupuri in care se manifesta problemele psihopatologice pentru pacientii internati;

 • ■  realizeaza evaluarea psihologica a gradului de discernamant al pacientilor internati;

 • ■  realizează alte evaluări în situații care implică componente psihologice pentru pacientii internati;

 • ■  realizează investigarea și psihodiagnosticul tulburărilor psihice si al altor conditii de patologie care implica in etiopatogeneza mecanisme psihologice pentru pacientii internati;

 • ■  realizeaza interventia / asistenta psihologica, pentru pacientii internati, care cuprinde urmatoarele componente, in functie de competente:

 • -   educația pentru sănătate, promovarea sănătății și a unui stil de viață sănătos, prevenirea îmbolnăvirilor;

 • -  elaborarea, implementarea, monitorizarea si evaluarea programelor de promovare a sanatatii si de prevenire a imbolnavirilor la nivel individual, de grup, comunitar;

 • -  intervenții specifice pentru persoanele cu nevoi speciale;

 • -   consiliere și terapie suportivă, consiliere în situații de criză pentru pacientii internati;

 • -   optimizare si dezvoltare personala, autocunoastere;

 • -  terapii de scurtă durată focalizate pe problemă (individuale, de grup si familie);

 • -   terapii standard de relaxare si sugestive;

 • -   asistenta bolnavi terminali;

 • -   consiliere in situatii de criza;

 • -   consultanta pentru activitatile profesionale ale psihologilor practicanti in psihologie clinica, daca acestia o cer;

 • -  managementul conflictului, mediere si negociere.

 • ■   completeaza fise de evaluare si registrul de consultatii pentru pacientii evaluati/ investigati;

 • ■  cunoaște și aplică noțiunile fundamentale de metodologia cercetării și poate participa sau iniția activități de cercetare în domeniu;

 • ■  respectă și aplică prevederile Legii 487/2002 „Legea sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice”;

 • ■  face parte din comisiile de specialitate constituite la nivelul spitalului în care este desemnat, conform competențelor, prin dispoziție de Manager.

Art. 105.Denumirea postului: Sociolog principal Neuropsihiatrie Infantila

Descrierea atribuțiilor :

 • ■  respectă R.O.I., R.O.F;

 • ■  respectă Codul Etic al Salariaților Spitalului si Codul de Etica și Deontologie Profesională;

 • ■   cunoaște, respectă și aplică protocoalele, procedurile și instrucțiunile de lucru ale spitalului și raspunde de îndeplinirea lor;

 • ■  cunoaște și aplică normele de protecție a muncii și normele de prevenire și stingere a incendiilor (PSI);

 • ■  participă la coletarea și gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală conform protocoalelor, procedurilor spitalului și a OMS 1226/2012, cu modificari și completari ulterioare;

 • ■  respectă și aplică Normele tehnice privind curațenia, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare conform OMS 961/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • ■  respectă și aplică Normele de supraveghere, prevenire si limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare conform OMS 1101/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • ■  respectă drepturile pacientului și normele privind confidențialitatea (este interzisa furnizarea de informații referitoare la pacienții internați);

 • ■  asigură și gestionează eficient resursele materiale pentru efectuarea actului medical;

 • ■  are un comportament etic față de pacient, aparținătorii acestuia și față de echipa medicală;

 • ■  se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație medicală continuă ;

 • ■  respectă programul, conform graficului de lucru întocmit la nivelul secției, compartimentului și programarea concediului de odihnă;

 • ■  la începutul și la sfârșitul programului de lucru semnează condica de prezență;

 • ■  respectă ordinea și disciplina la locul de muncă, foloseste integral și cu maximă eficientă timpul de muncă;

 • ■   are obligativitatea prezentării la controlul medical periodic și a efectuarii analizelor medicale în cadrul acestui control ( control efectuat de medicul de personal);

 • ■  declară șefului ierarhic superior orice îmbolnăvire acută pe care o prezintă precum și bolile transmisibile apărute la membrii familiei;

 • ■  își desfașoară activitatea în echipa, respectând raporturile ierarhice și funcționale;

 • ■  se va supune măsurilor administrative, în ceea ce privește îndeplinirea la timp și întocmai a sarcinilor/ atributiilor , prevăzute in fișa postului;

 • ■  are obligativitatea de a se prezenta la serviciu în deplină capacitate de munca, pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impuși;

 • ■   execută alte sarcini stabilite de șeful ierarhic direct în limita competențelor profesionale.

Atributii specifice postului:

 • ■  utilizează metode și tehnici sociologice de cercetare (de culegere, înregistrare și prelucrare statistică a datelor preluate din foaia de observație a pacientului);

 • ■  colaboreaza cu personalul medical pentru confirmarea si validarea datelor culese;

 • ■  păstrează confidențialitatea datelor personale ale pacienților;

 • ■  întocmește rapoarte anuale în urma analizării și interpretării științifice a datelor culese, cu tabele și grafice;

 • ■  identifica si investigheaza cauzele diferitelor fenomene si conflicte ce au loc in cadrul sectiei in vederea stoparii lor;

 • ■  realizeaza studii privind comportamentul pacientilor in cadrul sectiei,;

 • ■  realizeaza studii in vederea identificarii potentialilor factori ce declansaza bolile psihice;

 • ■  elaboreaza studii de diagnoza si prognoza referitoare la starea pacientilor din sectie;

 • ■  realizează anchete sociale pe teren în echipă cu asistentul social;

 • ■  colaboreaza si participa impreuna cu echipa medicala la activitatea de prevenire si diminuare a factorilor care determina tulburari comportamentale, comportamente de risc sau discomfort psihic;

 • ■   identifica nevoile copiilor internati in sectie si ajuta la reinsertia si ajuta la reinsertia si adaptarea lor la mediul social;

 • ■   optimizeaza relatiile copii - parinti in situatia unui climat familial conflictual

 • ■  realizează anchete sociale și elaborează studii psiho-sociologice privind relațiile interumane;

 • ■  participa la programe pentru dezvoltarea comportamentelor sanatoase, prevenirea violentei, agresivitatii si comportamentelor delicvente la copiii si adolescentii internati in sectie;

 • ■   organizeaza activitatile din sala de activitati instructiv-educative relationari, sedinte de meloterapie, art-terapie, vizionari si jocuri specifice varstei si dezvoltarii psihice a fiecarui pacient pentru recuperarea deficientelor neuro-psihice si instructiv-educative;

 • ■  respectă si aplica prevederile Legii 487/2002 „Legea Sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice”;

 • ■  face parte din comisiile de specialitate constituite la nivelul spitalului în care sunt desemnați, conform competențelor, prin dispoziție de Manager.

Art. 106.Denumirea postului: Psiholog - Psihoterapeut Stationar de Zi Psihiatrie

Descrierea atributiilor :

 • ■  respectă R.O.I., R.O.F;

 • ■  respectă Codul Etic al Salariaților Spitalului și Codul de Etică și Deontologie Profesională;

 • ■   cunoaște, respectă și aplică protocoalele, procedurile și instrucțiunile de lucru ale spitalului și răspunde de îndeplinirea lor;

 • ■  cunoaște și aplică normele de protecție a muncii și normele de prevenire și stingere a incendiilor (PSI);

 • ■  participă la coletarea și gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală conform protocoalelor, procedurilor spitalului și a OMS 1226/2012, cu modificări și completări ulterioare;

 • ■  respectă și aplică Normele tehnice privind curățenia, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare conform OMS 961/2016, cu modificari și completări ulterioare;

 • ■  respectă Normele de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare conform OMS 1101/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • ■  poartă echipamentul de protecție prevăzut, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal;

 • ■  respectă drepturile pacientului și normele privind confidențialitatea (este interzisă furnizarea de informatii referitoare la pacienții internați);

 • ■  asigură și gestionează eficient resursele materiale pentru efectuarea actului medical;

 • ■  are un comportament etic față de pacient, apartinatorii acestuia și față de echipa medicală;

 • ■  se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație medicală continuă ;

 • ■  respectă programul, conform graficului de lucru întocmit la nivelul secției, compartimentului și programarea concediului de odihnă;

 • ■  la începutul și la sfarșitul programului de lucru semnează condica de prezență;

 • ■  respectă ordinea și disciplina la locul de muncă, folosește integral și cu maximă eficientă timpul de muncă;

 • ■  are obligativitatea prezentării la controlul medical periodic și a efectuării analizelor medicale în cadrul acestui control ( control efectuat de medicul de personal);

 • ■  declara șefului ierarhic superior orice îmbolnăvire acută pe care o prezintă precum și bolile transmisibile apărute la membrii familiei;

 • ■  își desfasoară activitatea în echipa, respectând raporturile ierarhice și funcționale;

 • ■  se va supune măsurilor administrative, în ceea ce privește îndeplinirea la timp și întocmai a sarcinilor/ atribuțiilor , prevăzute în fișa postului;

 • ■  are obligativitatea de a se prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impuși;

 • ■   execută alte sarcini stabilite de șeful ierarhic direct în limita competențelor profesionale. Atributii specifice postului:

realizează psihodiagnostic și evaluare clinică (pentru psihoterapie, evaluarea aptitudinilor cognitive, a personalității, a emoțiilor și a comportamentelor);

realizează intervenție psihologică:

în scopul autocunoașterii;

 • ■  în scopul modificării factorilor psihologici implicaăți în tulburările psihice;

 • ■  în situații de risc;

 • ■  în regim individual și de grup.

 • realizează terapii de scurtă durată, focalizate pe recuperare;

 • educație pentru sănătate, promovarea unui stil de viață sănătos;

 • poate organiza cursuri și workshop-uri în limitele competențelor personale.

Art.107. Denumirea postului: preot

Descrierea atribuțiilor :

 • ■  respectă R.O.I., R.O.F;

 • ■  respectă Codul Etic al Salariaților Spitalului și Codul de Etică și Deontologie Profesională;

 • ■  cunoaște, respectă și aplică protocoalele, procedurile și instrucțiunile de lucru ale spitalului și raspunde de îndeplinirea lor;

 • ■  cunoaște și aplică normele de protecție a muncii și normele de prevenire și stingere a incendiilor (PSI);

 • ■  participă la coletarea și gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea conform protocoalelor, procedurilor spitalului și a OMS 1226/2012, cu modificari și completări ulterioare;

 • ■  respectă Normele tehnice privind curațenia, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare conform OMS 961/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • ■  respectă Normele de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare conform OMS 1101/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • ■  respectă drepturile pacientului și normele privind confidențialitatea (este interzisă furnizarea de informații referitoare la pacienții internați);

 • ■  asigură și gestionează eficient resursele materiale pentru efectuarea serviciului;

 • ■  se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație continuă ;

 • ■  respectă programul de lucru și programarea concediului de odihnă;

 • ■  la începutul și la sfârșitul programului de lucru semnează condica de prezentă;

 • ■  respectă ordinea și disciplina la locul de muncă, folosește integral și cu maxima eficiență timpul de muncă;

 • ■  are obligativitatea prezentării la controlul medical periodic și a efectuării analizelor medicale în cadrul acestui control ( control efectuat de medicul de personal);

 • ■  declară șefului ierarhic superior orice îmbolnavire acută pe care o prezintă precum și bolile transmisibile apărute la membrii familiei;

 • ■  își desfașoară activitatea în echipă, respectând raporturile ierarhice și funcționale;

 • ■  se va supune măsurilor administrative, în ceea ce privește îndeplinirea la timp și întocmai a sarcinilor/ atribuțiilor, prevăzute în fișa postului;

 • ■  are obligativitatea de a se prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impuși;

 • ■  execută alte sarcini stabilite de șeful ierarhic direct în limita competențelor profesionale. Atributii specifice postului:

 • ■  indeplineste serviciile religioase atat la solicitarea conducerii spitalului, cat si la solicitarea pacientilor sau apartinatorilor acestora;

 • ■  întretine convorbiri duhovnicesti cu pacientii, cu membrii familiei sau apartinatorii lor;

 • ■  asigura consiliere spirituala pacientilor spitalului si pacientilot internati în Compartimentul de Îngrijiri Paliative;

 • ■  colaborează cu personalul medical pentru a cunoaște starea pacienților, respectă credința acestora, identifică și solutionează nevoile lor spirituale;

 • ■  asigura servicii in cazuri de urgenta si administreaza Sfintele Taine;

 • ■  savarseste slujbele speciale: inmormantarea decedatilor abandonati sau fara familie;

 • ■  cultiva o atmosfera spirituala echilibrata a bolnavilor pentru a se evita prozelitismul de orice fel si sprijina, la cererea lor, pe cei de alta confesiune pentru a primi asistenta religioasa din partea cultului de care apartin;

 • ■  participă și sprijină, în spirit ecumenic, soluționarea ofertele de ajutor umanitar din partea asocialiilor sau instituțiilor, cu sau fără caracter religios, și de la persoane particulare;

 • ■  acordă asistență religioasă salariaților la solicitarea acestora;

 • ■  poate participa, ca invitat, în diverse comisii organizate la nivelul spitalului, contribuind la aplicarea normelor de etică, deontologie, disciplină și morală creștină.

Art. 108.Denumirea postului: Agent D.D.D.

Descrierea atribuțiilor :

 • ■  respectă R.O.I., R.O.F;

 • ■  respectă Codul Etic al Salariaților Spitalului și Codul de Etică și Deontologie Profesională;

 • ■   cunoaște, respectă și aplică protocoalele, procedurile și instrucțiunile de lucru ale spitalului și raspunde de îndeplinirea lor;

 • ■  cunoaște și aplică normele de protecție a muncii și normele de prevenire și stingere a incendiilor (PSI);

 • ■  participă la coletarea și gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală conform protocoalelor, procedurilor spitalului și a OMS 1226/2012, cu modificari și completări ulterioare;

 • ■  respectă și aplică Normele tehnice privind curațenia, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare conform OMS 961/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • ■  respectă și aplică Normele de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare conform OMS 1101/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • ■  poartă echipamentul de protecție prevăzut, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal;

 • ■  respectă drepturile pacientului și normele privind confidențialitatea (este interzisă furnizarea de informații referitoare la pacienții internați);

 • ■  asigură și gestionează eficient resursele materiale pentru efectuarea actului medical;

 • ■  are un comportament etic față de pacient, aparținătorii acestuia și față de echipa medicală;

 • ■  se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație continuă ;

 • ■  respectă programul, conform graficului de lucru întocmit la nivelul sectiei, compartimentului și programarea concediului de odihnă;

 • ■  la începutul și la sfârșitul programului de lucru semnează condica de prezentă;

 • ■  respectă ordinea și disciplina la locul de muncă, folosește integral și cu maxima eficiență timpul de muncă;

 • ■  are obligativitatea prezentării la controlul medical periodic și a efectuării analizelor medicale în cadrul acestui control ( control efectuat de medicul de personal);

 • ■  declară șefului ierarhic superior orice îmbolnavire acută pe care o prezintă precum și bolile transmisibile apărute la membrii familiei;

 • ■  își desfașoară activitatea în echipă, respectând raporturile ierarhice și funcționale;

 • ■  se va supune măsurilor administrative, în ceea ce privește îndeplinirea la timp și întocmai a sarcinilor/ atribuțiilor , prevăzute în fișa postului;

 • ■  are obligativitatea de a se prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impuși;

 • ■   execută alte sarcini stabilite de șeful ierarhic direct în limita competențelor profesionale.

Atributii specifice postului privind normele de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale conform OMS 1101/2016 si a normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare conform OMS 961/2016:

 • ■  supraveghează si controlează activitatea de triere si depozitare temporara a deșeurilor periculoase rezultate din activitatea medicala;

 • ■  efectueaza dezinfectia terminala si ciclica a saloanelor și camera de primire a rufelor murdare, conform instrucțiunilor;

 • ■  supraveghează transportul corect al reziduurilor solide, depunerea lor în recipiente, efectuează dezinfecția tancului de gunoi, a recipientelor și a platformelor din jurul tancului;

 • ■  efectuează la internare, deparazitarea efectelor bolnavilor;

 • ■   efectuează deparazitarea în saloane, ori de c' âte ori este solicitat;

 • ■  efectuează dezinsecția ]i deratizarea, conform instrucțiunilor primite;

 • ■  respectă normele de protecția muncii;

 • ■  răspunde de buna întreținere a aparaturii de dezinfecție și dezinsecție, de repararea ei la timp și folosirea în condiții corespunzătoare;

 • ■  își desfășoară activitatea sub îndrumarea și supravegherea asistentului din CPCIAAM.

Art. 109.Denumirea postului: Brancardier Neurologie

Descrierea atributiilor :

 • •  respecta R.O.I., R.O.F;

 • •  respecta Codul Etic al Salariatilor Spitalului si Codul de Etica si Deontologie Profesionala;

 • •  cunoaste, respecta si aplica protocoalele, procedurile si instructiunile de lucru ale spitalului si raspunde de indeplinirea lor;

 • •  cunoaste si aplica normele de protectie a muncii si normele de prevenire si stingere a incendiilor (P SI);

 • •  participa la coletarea si gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala conform protocoalelor, procedurilor spitalului si a OMS 1226/2012, cu modificari si completari ulterioare;

 • •  respecta si aplica Normele tehnice privind curatenia, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare conform OMS 961/2016, cu modificari si completari ulterioare;

 • •  respectă Normele de supraveghere, prevenire si limitare a infecțiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare conform OMS 1101/2016, cu modificari si completari ulterioare;

 • •  poartă echipamentul de protecție prevăzut, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal;

 • •  respectă drepturile pacientului si normele privind confidentialitatea (este interzisa furnizarea de informatii referitoare la pacientii internati);

 • •  asigura si gestioneaza eficient resursele materiale pentru efectuarea serviciului medical;

 • •  are un comportament etic fata de pacient, apartinatorii acestuia si fata de echipa medicala;

 • •  se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație medicala continuă ;

 • •  respecta programul, conform graficului de lucru intocmit la nivelul sectiei, compartimentului si programarea concediului de odihna;

 • •  la inceputul si la sfarsitul programului de lucru semneaza condica de prezenta;

 • •  respecta ordinea si disciplina la locul de munca, foloseste integral si cu maxima eficienta timpul de munca;

 • •  are obligativitatea prezentarii la controlul medical periodic si a efectuarii analizelor medicale in cadrul acestui control ( control efectuat de medicul de personal);

 • •  declara sefului ierarhic superior orice imbolnavire acuta pe care o prezinta precum si bolile transmisibile aparute la membrii familiei;

 • •  isi desfasoara activitatea in echipa, respectand raporturile ierarhice si functionale;

se va supune masurilor administrative, in ceea ce priveste indeplinirea la timp si intocmai a sarcinilor/ atributiilor , prevazute in fisa postului;

are obligativitatea de a se prezenta la serviciu in deplina capacitate de munca, pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impusi;

executa alte sarcini stabilite de seful ierarhic direct in limita competentelor profesionale. Atributii specifice postului:

 • •  iși desfășoară activitatea în mod responsabil sub îndrumarea si coordonarea asistentului medical, asistent sef/coordonator, medicului, medic de garda;

 • •  transportă pacientii conform indicațiilor primite;

 • •  ajuta personalul autosanitarelor la coborarea brancardelor / targilor si efectueaza transportul pacientilor in incinta spitalului;

 • •  la solicitarea personalului medical ajuta la pozitionarea pacientului imobilizat si/sau la imobilizarea pacientilor agitati;

 • •  asigură întreținerea, curățenia și dezinfectarea cărucioarelor de transport și a tărgilor și cunoaște soluțiile dezinfectante și modul de folosire;

 • •  efectuează transportul cadavrelor împreună cu echipa medicala, respectând circuitele funcționale, conform reglementărilor în vigoare, la Prosectura;

 • •  la transportul cadavrelor va folosi obligatoriu un alt echipament special de protecție (un halat de protecție, mănuși de cauciuc, mască, etc.);

 • •  anunța orice eveniment deosebit asistentului medical de serviciu, asistent șef, medic șef, medicului de garda;

 • •  intretine curatenia si ordinea atat la locul de munca cat si in exterior;

 • •  isi desfasoara activitatea în așa fel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesionala atât propria persoana, cât și pe celelalte persoane participante la procesul de acordare asistentei medicale;

 • •  deplasarea in cadrul spitalului se poate face numai cu instintarea asistentului camera de garda/ medic de garda/ asistent sectie/ asistent sef;

 • •  consemneaza activitatea zilnica prin proces verbal de predare- primire a turei;

 • •  colaborează cu tot personalul secției, nu creează stări conflictuale, folosește un limbaj adecvat și o tonalitate normală pentru a nu crea disconfort în relațiile de lucru.

Art. 110.Denumirea postului: Brancardier Psihiatrie

Descrierea atributiilor :

 • •  respecta R.O.I., R.O.F;

 • •  respecta Codul Etic al Salariatilor Spitalului si Codul de Etica si Deontologie Profesionala;

 • •  cunoaste, respecta si aplica protocoalele, procedurile si instructiunile de lucru ale spitalului si raspunde de indeplinirea lor;

 • •  cunoaste si aplica normele de protectie a muncii si normele de prevenire si stingere a incendiilor (PSI);

 • •  participa la coletarea si gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala conform protocoalelor, procedurilor spitalului si a OMS 1226/2012, cu modificari si completari ulterioare;

 • •  respecta si aplica Normele tehnice privind curatenia, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare conform OMS 961/2016, cu modificari si completari ulterioare;

 • •  respectă Normele de supraveghere, prevenire si limitare a infecțiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare conform OMS 1101/2016, cu modificari si completari ulterioare;

 • •  poartă echipamentul de protecție prevăzut, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal;

 • •  respectă drepturile pacientului si normele privind confidentialitatea (este interzisa furnizarea de informatii referitoare la pacientii internati);

 • •  asigura si gestioneaza eficient resursele materiale pentru efectuarea serviciului medical;

are un comportament etic fata de pacient, apartinatorii acestuia si fata de echipa medicala;

 • •  se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație medicala continuă ;

 • •  respecta programul, conform graficului de lucru intocmit la nivelul sectiei, compartimentului si programarea concediului de odihna;

 • •  la inceputul si la sfarsitul programului de lucru semneaza condica de prezenta;

 • •  respecta ordinea si disciplina la locul de munca, foloseste integral si cu maxima eficienta timpul de munca;

 • •  are obligativitatea prezentarii la controlul medical periodic si a efectuarii analizelor medicale in cadrul acestui control ( control efectuat de medicul de personal);

 • •  declara sefului ierarhic superior orice imbolnavire acuta pe care o prezinta precum si bolile transmisibile aparute la membrii familiei;

 • •  isi desfasoara activitatea in echipa, respectand raporturile ierarhice si functionale;

 • •  se va supune masurilor administrative, in ceea ce priveste indeplinirea la timp si intocmai a sarcinilor/ atributiilor , prevazute in fisa postului;

 • •  are obligativitatea de a se prezenta la serviciu in deplina capacitate de munca, pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impusi;

 • •  executa alte sarcini stabilite de seful ierarhic direct in limita competentelor profesionale. Atributii specifice postului:

 • •  iși desfășoară activitatea în mod responsabil sub îndrumarea si coordonarea asistentului medical, asistent sef/coordonator, medicului, medic de garda;

 • •  transportă pacientii conform indicațiilor primite;

 • •  ajuta personalul autosanitarelor la coborarea brancardelor / targilor si efectueaza transportul pacientilor in incinta spitalului;

 • •  la solicitarea personalului medical ajuta la pozitionarea pacientului imobilizat si/sau la imobilizarea pacientilor agitati;

 • •  asigură întreținerea, curățenia și dezinfectarea cărucioarelor de transport și a tărgilor și cunoaște soluțiile dezinfectante și modul de folosire;

 • •  efectuează transportul cadavrelor împreună cu echipa medicala, respectând circuitele funcționale, conform reglementărilor în vigoare, la Prosectura;

 • •  la transportul cadavrelor va folosi obligatoriu un alt echipament special de protecție (un halat de protecție, mănuși de cauciuc, mască, etc.);

 • •  anunța orice eveniment deosebit asistentului medical de serviciu, asistent șef, medic șef, medicului de garda;

 • •  intretine curatenia si ordinea atat la locul de munca cat si in exterior;

 • •  isi desfasoara activitatea în așa fel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesionala atât propria persoana, cât și pe celelalte persoane participante la procesul de acordare asistentei medicale;

 • •  deplasarea in cadrul spitalului se poate face numai cu instintarea asistent sectie/ asistent sef;

 • •  consemneaza activitatea zilnica prin proces verbal de predare- primire a turei;

 • •  asigură supravegherea și securitatea pacientilor din secție;

 • •  insoțește pacientii la activitatea de psihoterapie și ergoterapie organizată de secție;

 • •  ajută asistenta medicală la efectuarea tratamentelor obligatorii;

 • •  colaborează cu tot personalul secției, nu creează stări conflictuale, folosește un limbaj adecvat și o tonalitate normală pentru a nu crea disconfort în relațiile de lucru.

Art. 111.Denumirea postului: Infirmier Descrierea atributiilor :

 • ■  respecta R.O.I., R.O.F;

 • ■  respecta Codul Etic al Salariatilor Spitalului si Codul de Etica si Deontologie Profesionala;

 • ■   cunoaște, respecta si aplica protocoalele, procedurile si instrucțiunile de lucru ale spitalului si raspunde de indeplinirea lor;

 • ■  cunoaste si aplica normele de protectie a muncii si normele de prevenire si stingere a incendiilor (PSI);

 • ■  participa la coletarea si gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala conform protocoalelor, procedurilor spitalului si a OMS 1226/2012;

 • ■  respecta si aplica Normele tehnice privind curatenia, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare conform OMS 961/2016;

 • ■  respectă și aplică Normele de supraveghere, prevenire si limitare a infecțiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare conform OMS 1101/2016;

 • ■  poartă echipamentul de protecție prevăzut, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal;

 • ■  respectă drepturile pacientului si normele privind confidentialitatea (este interzisa furnizarea de informatii referitoare la pacientii internati);

 • ■  asigura si gestioneaza eficient resursele materiale pentru efectuarea actului medical;

 • ■  are un comportament etic fata de pacient, apartinatorii acestuia si fata de echipa medicala;

 • ■  se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație medicala continuă ;

 • ■  respecta programul, conform graficului de lucru intocmit la nivelul sectiei, compartimentului si programarea concediului de odihna;

 • ■  la inceputul si la sfarsitul programului de lucru semneaza condica de prezenta;

 • ■  respecta ordinea si disciplina la locul de munca, foloseste integral si cu maxima eficienta timpul de munca;

 • ■   are obligativitatea prezentarii la controlul medical periodic si a efectuarii analizelor medicale in cadrul acestui control ( control efectuat de medicul de personal);

 • ■  declara sefului ierarhic superior orice imbolnavire acuta pe care o prezinta precum si bolile transmisibile aparute la membrii familiei;

 • ■  isi desfasoara activitatea in echipa, respectand raporturile ierarhice si functionale;

 • ■  se va supune masurilor administrative, in ceea ce priveste indeplinirea la timp si intocmai a sarcinilor/ atributiilor , prevazute in fisa postului;

 • ■  are obligativitatea de a se prezenta la serviciu in deplina capacitate de munca, pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impusi;

 • ■   executa alte sarcini stabilite de seful ierarhic direct in limita competentelor profesionale.

Atributii specifice postului:

 • ■  pregătește patul și schimbă lenjeria bolnavilor;

 • ■   asigură curățenia, dezinfecția și păstrarea materialelor si ustensilelor de curatenie utilizate, în locurile și condițiile stabilite (în secție);

 • ■   asigură toaleta zilnica a pacientului imobilizat si ori de câte ori este nevoie, sub supraveghere si in colaborare cu asistentul medical;

 • ■  ajută la pregătirea bolnavilor în vederea examinării, sub supraveghere;

 • ■  înlocuiește și transportă lenjeria murdară (de pat și a bolnavilor), în containere speciale la spălătorie și o aduce curată în containere speciale, cu respectarea circuitelor;

 • ■   tine evidenta, la nivelul sectiei, a lenjeriei predate si a celei ridicate;

 • ■  execută la indicația asistentului medical, dezinfecția zilnică a mobilierului din saloane cu respectarea procedurilor, protocoalelor si instructiunilor de lucru ale spitalului;

 • ■  completeaza la zi graficele de evidentaa operatiunilor efectuate si raspunde de calitatea acestora;

 • ■  pregătește, la indicația asistentului medical, salonul pentru dezinfecție, ori de câte ori este necesar cu respectarea procedurilor, protocoalelor si instructiunilor de lucru ale spitalului;

 • ■  pregătește și ajută bolnavul pentru deplasare, sub supraveghere;

 • ■  participa la colectarea si manipularea deseurilor conform procedurii prevazute in normele tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale conform OMS 1226/2012;

 • ■  ajută asistentul medical și brancardierul la poziționarea bolnavului imobilizat;

 • ■  după decesul unui bolnav, sub supravegherea asistentului medical, pregătește cadavrul și ajută la transportul acestuia, la locul stabilit de către conducerea instituției;

 • ■  poartă echipamentul de protecție format din bluza si pantaloni de culoare verde, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal;

 • ■  participă la instruirile periodice efectuate de asistentul medical CPCIN privind normele de prevenire a infectiilor nosocomiale si a precautiilor universale;

 • ■  transportă alimentele, în lipsa ospătarei de serviciu, de la bucatarii la oficiu/ patul persoanei ingrijite, cu respectarea normelor igienico-sanitare în vigoare;

 • ■  distribuie masa, conform dietei recomandate și alimentează pacienții imobilizați in colaborare cu asistentul medical respectand normele de igiena personala si echipamentul de protectie (altul decat cel folosit la operatiunea de curatenie);

 • ■   asigura igienizarea veselei persoanei ingrijite (pacientului);

 • ■  asigură ordinea și curățenia în oficiile alimentare în absența ospatarului de serviciu;

 • ■  ajuta pacientul la mobilizare, la satisfacerea nevoilor fiziologice, sub supraveghere;

 • ■  consemneaza activitatea in rapoarte, procese verbale de predare/ primire, pe tura;

 • ■  planifica activitatea de ingrijire a bolnavului, corespunzator varstei si regimurilor recomandate, cu respectarea normelor igienico- dietetice;

 • ■   stabileste corect necesarul de materiale, pentru a asigura o activitate fluenta;

 • ■  anunta cu promptitudine asist. medical si asist medical sef despre defectiunile ivite la echipamente, instalatii electrice.

Art. 112. Denumirea postului: Infirmier Camera de Garda

Descrierea atributiilor :

 • ■  respecta R.O.I., R.O.F;

 • ■  respecta Codul Etic al Salariatilor Spitalului si Codul de Etica si Deontologie Profesionala;

 • ■   cunoaste, respecta si aplica protocoalele, procedurile si instructiunile de lucru ale spitalului si raspunde de indeplinirea lor;

 • ■  cunoaste si aplica normele de protectie a muncii si normele de prevenire si stingere a incendiilor (PSI);

 • ■  participa la colectarea si gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala conform protocoalelor, procedurilor spitalului si a OMS 1226/2012;

 • ■  respecta si aplica Normele tehnice privind curatenia, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare conform OMS 961/2016;

 • ■  respectă și aplică Normele de supraveghere, prevenire si limitare a infecțiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare conform OMS 1101/2016;

 • ■  poartă echipamentul de protecție prevăzut, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal;

 • ■  respectă drepturile pacientului si normele privind confidentialitatea (este interzisa furnizarea de informatii referitoare la pacientii internati);

 • ■  asigura si gestioneaza eficient resursele materiale pentru efectuarea actului medical;

 • ■  are un comportament etic fata de pacient, apartinatorii acestuia si fata de echipa medicala;

 • ■  se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație medicala continuă ;

 • ■  respecta programul, conform graficului de lucru intocmit la nivelul sectiei, compartimentului si programarea concediului de odihna;

 • ■  la inceputul si la sfarsitul programului de lucru semneaza condica de prezenta;

 • ■  respecta ordinea si disciplina la locul de munca, foloseste integral si cu maxima eficienta timpul de munca;

 • ■   are obligativitatea prezentarii la controlul medical periodic si a efectuarii analizelor medicale in cadrul acestui control ( control efectuat de medicul de personal);

 • ■  declara șefului ierarhic superior orice îmbolnăvire acuta pe care o prezintă precum si bolile transmisibile aparute la membrii familiei;

 • ■  isi desfasoara activitatea in echipa, respectand raporturile ierarhice si funcționale;

 • ■  se va supune masurilor administrative, in ceea ce priveste indeplinirea la timp si intocmai a sarcinilor/ atributiilor , prevazute in fisa postului;

 • ■  are obligativitatea de a se prezenta la serviciu in deplina capacitate de munca, pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impusi;

 • ■   executa alte sarcini stabilite de seful ierarhic direct in limita competentelor profesionale.

Atributii specifice postului:

 • ■   asigură curățenia, dezinfecția și păstrarea materialelor si ustensilelor de curatenie utilizate, în locurile și condițiile stabilite (în secție);

 • ■  asigură toaleta zilnica a pacientului imobilizat si ori de câte ori este nevoie in colaborare cu asistentul medical;

 • ■  ajută la pregătirea pacientilor în vederea examinării;

 • ■  înlocuiește și transportă lenjeria murdară (de pat și a bolnavilor), în containere speciale la spălătorie și o aduce curată în containere speciale, cu respectarea circuitelor;

 • ■   tine evidenta, la nivelul sectiei, a lenjeriei predate si a celei ridicate;

 • ■  execută la indicația asistentului medical, dezinfecția zilnică a mobilierului din saloane cu respectarea procedurilor, protocoalelor si instructiunilor de lucru ale spitalului;

 • ■  completeaza la zi graficele de evidentă operatiunilor efectuate si raspunde de calitatea acestora;

 • ■  pregătește, la indicația asistentului medical, salonul pentru dezinfecție, ori de câte ori este necesar cu respectarea procedurilor, protocoalelor si instructiunilor de lucru ale spitalului;

 • ■  pregătește și ajută bolnavul pentru deplasare;

 • ■  participa la colectarea si manipularea deșeurilor conform procedurii prevazute in normele tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale conform OMS 1226/2012;

 • ■  ajută asistentul medical și brancardierul la poziționarea pacientului imobilizat;

 • ■  pregătește patul și schimbă lenjeria pacientilor;

 • ■  după decesul unui bolnav, sub supravegherea asistentului medical, pregătește cadavrul și ajută la transportul acestuia, la locul stabilit de către conducerea instituției;

 • ■  poartă echipamentul de protecție format din bluza si pantaloni de culoare verde, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal;

 • ■  participă la instruirile periodice efectuate de asistentul medical CPCIN privind normele de prevenire a infectiilor nosocomiale si a precautiilor universale;

 • ■  transportă alimentele, în lipsa ospătarei de serviciu, de la bucatarii la oficiu/ patul persoanei ingrijite, cu respectarea normelor igienico-sanitare în vigoare;

 • ■  distribuie masa, conform dietei recomandate și alimentează pacienții imobilizați in colaborare cu asistentul medical respectand normele de igiena personala si echipamentul de protectie (altul decat cel folosit la operatiunea de curatenie);

 • ■   asigura igienizarea veselei persoanei ingrijite (pacientului);

 • ■  insoteste la sala de mese pacientii asigurand ordinea si curatenia;

 • ■   ajuta pacientul la mobilizare, la satisfacerea nevoilor fiziologice;

 • ■  consemneaza activitatea in rapoarte, procese verbale de predare/ primire, pe tura;

 • ■  planifica activitatea de ingrijire a pacientului, corespunzator varstei si regimurilor recomandate, cu respectarea normelor igienico- dietetice;

 • ■   stabileste corect necesarul de materiale, pentru a asigura o activitate fluenta;

 • ■  anunta cu promptitudine asistentul medical si asistentul medical sef despre defecțiunile ivite la echipamente, instalații electrice.

Art. 113. Denumirea postului: Ingrijitoare curatenie

Descrierea atributiilor :

 • ■  respecta R.O.I., R.O.F;

 • ■  respecta Codul Etic al Salariatilor Spitalului si Codul de Etica si Deontologie Profesionala;

 • ■   cunoaște, respecta si aplica protocoalele, procedurile si instrucțiunile de lucru ale spitalului si raspunde de indeplinirea lor;

 • ■  cunoaste si aplica normele de protectie a muncii si normele de prevenire si stingere a incendiilor (PSI);

 • ■  participa la coletarea si gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala conform prtocoalelor, procedurilor spitalului si a OMS 1226/2012;

 • ■  respecta si aplica Normele tehnice privind curatenia, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare conform OMS 961/2016;

 • ■  respectă Normele de supraveghere, prevenire si limitare a infecțiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare conform OMS 1101/2016;

 • ■  poartă echipamentul de protecție prevăzut, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal;

 • ■  respectă drepturile pacientului si normele privind confidentialitatea (este interzisa furnizarea de informatii referitoare la pacientii internati);

 • ■   asigura si gestioneaza eficient resursele materiale pentru efectuarea serviciului;

 • ■  are un comportament etic fata de pacient, apartinatorii acestuia si fata de echipa medicala;

 • ■  respecta programul, conform graficului de lucru intocmit la nivelul sectiei, compartimentului si programarea concediului de odihna;

 • ■  la inceputul si la sfarsitul programului de lucru semneaza condica de prezenta;

 • ■  respecta ordinea si disciplina la locul de munca, foloseste integral si cu maxima eficienta timpul de munca;

 • ■   are obligativitatea prezentarii la controlul medical periodic si a efectuarii analizelor medicale in cadrul acestui control ( control efectuat de medicul de personal);

 • ■  declara sefului ierarhic superior orice imbolnavire acuta pe care o prezinta precum si bolile transmisibile aparute la membrii familiei;

 • ■  isi desfasoara activitatea in echipa, respectand raporturile ierarhice si functionale;

 • ■  se va supune masurilor administrative, in ceea ce priveste indeplinirea la timp si intocmai a sarcinilor/ atributiilor , prevazute in fisa postului;

 • ■  are obligativitatea de a se prezenta la serviciu in deplina capacitate de munca, pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impusi;

 • ■   executa alte sarcini stabilite de seful ierarhic direct in limita competentelor profesionale.

Atributii specifice postului:

 • ■  efectuează zilnic curățenia spatiului repartizat în condiții corespunzătoare și răspunde de starea de igienă a saloanelor, coridoarelor, oficiilor, scărilor, mobilierului, ferestrelor;

 • ■   curăță și dezinfectează zilnic pardoselile, pereții, grupurile sanitare, ploștile, urinarele;

 • ■  cunoasterea soluțiilor dezinfectante și modul de folosire al acestora;

 • ■  transportă gunoiul și reziduurile alimentare la tancul de gunoi, în condiții corespunzătoare (depunerea lor corectă în recipiente), curăță și dezinfectează vasele în care se păstrează sau transportă gunoiul;

 • ■  asigură transportul deșeurilor pe circuitul stabilit conform procedurii de lucru;

 • ■  păstrează și depozitează în bune condiții materialele de curățenie din dotare;

 • ■  îndeplinește toate indicațiile asistentului șef și ale asistentei din camera de garda, privind întreținerea curățeniei, salubrității și de efectuare a dezinfecției și dezinsecției;

Art. 114. Denumirea postului: Ingrijitoare curatenie Prosectura

Descrierea atributiilor :

 • ■  respectă R.O.I., R.O.F;

 • ■  respectă Codul Etic al Salariatilor Spitalului si Codul de Etica și Deontologie Profesionala;

 • ■   cunoaște, respectă și aplică protocoalele, procedurile și instrucțiunile de lucru ale spitalului și răspunde de îndeplinirea lor;

 • ■  cunoaște și aplică normele de protectie a muncii și normele de prevenire și stingere a incendiilor (PSI);

 • ■  participă la coletarea și gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală conform protocoalelor, procedurilor spitalului și a OMS 1226/2012;

 • ■  respectă și aplică Normele tehnice privind curatenia, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare conform OMS 961/2016;

 • ■  respectă Normele de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistentei medicale în unitatile sanitare conform OMS 1101/2016;

 • ■  poartă echipamentul de protecție prevăzut, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal;

 • ■  respectă drepturile pacientului si normele privind confidentialitatea (este interzisa furnizarea de informatii referitoare la pacientii internati);

 • ■   asigura și gestionează eficient resursele materiale pentru efectuarea serviciului;

 • ■  are un comportament etic față de pacient, aparținatorii acestuia și față de echipa medicala;

 • ■  respecta programul, conform graficului de lucru întocmit la nivelul secției, compartimentului și programarea concediului de odihna;

 • ■  la începutul și la sfârșitul programului de lucru semnează condica de prezență;

 • ■  respectă ordinea și disciplina la locul de muncă, folosește integral și cu maximă eficientă timpul de muncă;

 • ■   are obligativitatea prezentării la controlul medical periodic și a efectuarii analizelor medicale în cadrul acestui control ( control efectuat de medicul de personal);

 • ■  declară șefului ierarhic superior orice îmbolnavire acută pe care o prezintă precum și bolile transmisibile aparute la membrii familiei;

 • ■  își desfasoara activitatea în echipa, respectand raporturile ierarhice si functionale;

 • ■  se va supune masurilor administrative, in ceea ce priveste indeplinirea la timp si intocmai a sarcinilor/ atributiilor , prevazute in fisa postului;

 • ■  are obligativitatea de a se prezenta la serviciu in deplina capacitate de munca, pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impusi;

 • ■   executa alte sarcini stabilite de seful ierarhic direct in limita competentelor profesionale.

Atributii specifice postului:

 • ■  efectuează zilnic curățenia spatiului repartizat în condiții corespunzătoare și răspunde de starea de igienă a prosecturii;

 • ■   curăță și dezinfectează zilnic pardoselile, pereții, grupurile sanitare;

 • ■  cunoașterea soluțiilor dezinfectante și modul de folosire al acestora;

 • ■  participă la efectuarea necropsiilor totale și parțiale;

 • ■  preia pacientul decedat în compartimentul prosectură;

 • ■   efectuează spălarea și cosmetizarea cadavrelor;

 • ■  efectuează spălarea și dezinfectarea instrumentelor folosite la necropsie și la recoltare și punerea în lucru a fragmentelor tisulare.

 • ■  păstrează și depozitează în bune condiții materialele de curățenie din dotare;

Art. 115. Denumirea postului: garderobiera

Descrierea atributiilor :

 • •  respecta R.O.I., R.O.F;

 • •  respecta Codul Etic al Salariatilor Spitalului si Codul de Etica si Deontologie Profesionala;

 • •  cunoaste, respecta si aplica protocoalele, procedurile si instructiunile de lucru ale spitalului si raspunde de indeplinirea lor;

 • •  cunoaste si aplica normele de protectie a muncii si normele de prevenire si stingere a incendiilor (PSI);

 • •  participa la coletarea si gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala conform prtocoalelor, procedurilor spitalului si a OMS 1226/2012;

respecta si aplica Normele tehnice privind curatenia, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare conform OMS 961/2016;

 • •  respectă Normele de supraveghere, prevenire si limitare a infecțiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare conform OMS 1101/2016;

 • •  poartă echipamentul de protecție prevăzut, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal;

 • •  respectă drepturile pacientului si normele privind confidentialitatea (este interzisa furnizarea de informatii referitoare la pacientii internati);

 • •  asigura si gestioneaza eficient resursele materiale pentru efectuarea actului medical;

 • •  are un comportament etic fata de pacient, apartinatorii acestuia si fata de echipa medicala;

 • •  se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație medicala continuă ;

 • •  respecta programul, conform graficului de lucru intocmit la nivelul sectiei, compartimentului si programarea concediului de odihna;

 • •  la inceputul si la sfarsitul programului de lucru semneaza condica de prezenta;

 • •  respecta ordinea si disciplina la locul de munca, foloseste integral si cu maxima eficienta timpul de munca;

 • •  are obligativitatea prezentarii la controlul medical periodic si a efectuarii analizelor medicale in cadrul acestui control ( control efectuat de medicul de personal);

 • •  are obligativitatea incheierii asigurarii de mall praxis pentru cazurile de raspundere civila profesionala;

 • •  declara sefului ierarhic superior orice imbolnavire acuta pe care o prezinta precum si bolile transmisibile aparute la membrii familiei;

 • •  isi desfasoara activitatea in echipa, respectand raporturile ierarhice si functionale;

 • •  se va supune masurilor administrative, in ceea ce priveste indeplinirea la timp si intocmai a sarcinilor/ atributiilor , prevazute in fisa postului;

 • •  are obligativitatea de a se prezenta la serviciu in deplina capacitate de munca, pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impusi;

 • •  executa alte sarcini stabilite de seful ierarhic direct in limita competentelor profesionale; Atributii specifice postului:

 • •  In exercitarea profesiei, garderobiera isi desfasoara activitatea in spital conform regelementarilor si sub indrumarea si supravegherea asistentului sef/ coordonator din Camera de garda

 • •  Raspunde de gestionarea efectelor pacientului:

 • 1.   Primeste hainele si efectele pacientilor intermati in sectiile spitalului si intocmeste registrul de predare-primire conform procedurii;

 • 2.   Raspunde de igienizarea si deparazitarea efectelor pacientilor, la nevoie;

 • 3.   Raspunde de organizarea si curatenia garderobei si pastrarea in bune conditii a hainelor si efectelor pacientilor.

 • •      Efectueaza curatenia si dezinfectia, conform protocolului aprobat, ori de cate ori este nevoie, in toate spatiile garderobei si punctului de predare-primire rufe;

 • •      Respecta circuitele functionale;

 • •      Intocmeste documentele de predare-primire rufe curate si rufe murdare;

 • •      Asigura si raspunde de folosirea si pastrarea in bune conditii a inventarului pe care il are in primire;

 • •      Cunoaste, raspunde si aplica prevederile protocolului aprobat privind colectarea, ambalarea si depozitarea lenjeriei/rufelor din sectiile si compartimentele spitalului;

 • •      Efectueaza si raspunde de curatenia si dezinfectia carucioarelor pentru lenjerie;

 • •      Participa la instruirile periodice efectuate de asistentul sef/ coordonator privind aplicarea protocoalelor si procedurilor conform competentei si se pregateste continuu pentru reactualizarea cunostintelor profesionale si poate participa la programe de perfectionare;

Desfasoara activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si celelalte persoane participante la procesul de munca;

Poarte in permanenta ecusonul inscriptionat cu numele si profesia, pozitionat in loc vizibil si usor de citit;

Respecta masurile administrative stabilite de catre asistenta sefa/ coordonator la camera de garda

Art. 116. Denumirea postului: Registrator medical

Descrierea atribuțiilor :

respectă R.O.I., R.O.F;

 • •  respectă Codul Etic al Salariaților Spitalului și Codul de Etică și Deontologie Profesională;

 • •  cunoaște, respectă și aplică protocoalele, procedurile și instrucțiunile de lucru ale spitalului și raspunde de îndeplinirea lor;

 • •  cunoaște și aplică normele de protecție a muncii și normele de prevenire și stingere a incendiilor (PSI);

 • •  participă la coletarea și gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală conform protocoalelor, procedurilor spitalului și a OMS 1226/2012, cu modificari și completări ulterioare;

 • •  respectă și aplică Normele tehnice privind curațenia, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare conform OMS 961/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • •  respectă și aplică Normele de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare conform OMS 1101/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • •  poartă echipamentul de protecție prevăzut, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal;

 • •  respectă drepturile pacientului și normele privind confidențialitatea (este interzisă furnizarea de informații referitoare la pacienții internați);

 • •  asigură și gestionează eficient resursele materiale pentru efectuarea serviciului medical;

 • •  are un comportament etic față de pacient, aparținătorii acestuia și față de echipa medicală;

 • •  se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație medicala continuă ;

 • •  respectă programul, conform graficului de lucru întocmit la nivelul sectiei, compartimentului și programarea concediului de odihnă;

 • •  la începutul și la sfârșitul programului de lucru semnează condica de prezentă;

 • •  respectă ordinea și disciplina la locul de muncă, folosește integral și cu maxima eficiență timpul de muncă;

 • •  are obligativitatea prezentării la controlul medical periodic și a efectuării analizelor medicale în cadrul acestui control ( control efectuat de medicul de personal);

 • •  declară șefului ierarhic superior orice îmbolnavire acută pe care o prezintă precum și bolile transmisibile apărute la membrii familiei;

 • •  își desfașoară activitatea în echipă, respectând raporturile ierarhice și funcționale;

 • •  se va supune măsurilor administrative, în ceea ce privește îndeplinirea la timp și întocmai a sarcinilor/ atribuțiilor , prevăzute în fișa postului;

 • •  are obligativitatea de a se prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impuși;

 • •  execută alte sarcini stabilite de șeful ierarhic direct în limita competențelor profesionale.

Atributii specifice postului:

 • •  verifica documentele pentru internare si calitatea de asigurat a pacientului;

 • •  inregistreaza datele pacientilor pentru intocmirea FOCG si FSZ in registrul sectiei si in aplicatia informatica;

 • •  inregistreaza pacientii internati in ziua respectiva si din garda, in opis (numele pacientilor in ordine alfabetica), numarul FOCG, salonul si la externarea acestora completeaza data externarii;

intocmeste si verifica pe calculator foaia de miscare si alimentatie a pacientilor sectiei respective, impreuna cu asistentul sef de sectie;

editeaza in calculator biletele de externare si decontul de cheltuieli pe pacient externat;

verifica in calculator codurile diagnosticelor de externare si de internare si completeaza in registrul sectiei externarile (data, diagnostic de externare, coduri) pentru spitalizarea continua si de zi;

indosariaza FOCG si FSZ ale pacientilor externati conform regulilor sectiei;

verifica procedurile medicale efectuate pacientilor pe perioada internarii si lista furnizorilor de servicii medicale;

indruma pacientii la semnarea cu cardul de sanatate a serviciilor medicale acordate acestora pe parcursul spitalizarii;

la externarea pacientilor verifica setul minim de date la nivel de pacient;

primeste si raspunde de conservarea si pastrarea, in conditii optime, pe perioada limitata, a FOCG si FSZ si a altor documente medicale, pana la arhivarea acestora;

redacteaza copii ale biletelor de externare vechi ale pacientilor si furnizeaza, la cerere, Biroului juridic informatii despre pacienti;

colaboreaza cu Biroul Evaluare si Statistica Medicala si cu asistentul social al spitalului pentru intocmirea unor situatii si a unor raportari statistice;

emite si transmite lunar la Serv. Financiar- Contabilitate deconturile de cheltuieli si borderoul aferent pentru pacientii externati.

Art. 117. Denumirea postului: Registrator medical principal Farmacie

Descrierea atribuțiilor :

 • ■  respectă R.O.I., R.O.F;

 • ■  respectă Codul Etic al Salariaților Spitalului și Codul de Etică și Deontologie Profesională;

 • ■   cunoaște, respectă și aplică protocoalele, procedurile și instrucțiunile de lucru ale spitalului și raspunde de îndeplinirea lor;

 • ■  cunoaște și aplică normele de protecție a muncii și normele de prevenire și stingere a incendiilor (PSI);

 • ■  participă la coletarea și gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală conform protocoalelor, procedurilor spitalului și a OMS 1226/2012, cu modificari și completări ulterioare;

 • ■  respectă și aplică Normele tehnice privind curațenia, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare conform OMS 961/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • ■  respectă și aplică Normele de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare conform OMS 1101/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • ■  poartă echipamentul de protecție prevăzut, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal;

 • ■  respectă drepturile pacientului și normele privind confidențialitatea (este interzisă furnizarea de informații referitoare la pacienții internați);

 • ■  asigură și gestionează eficient resursele materiale pentru efectuarea serviciului;

 • ■  se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație continuă ;

 • ■  respectă programul, conform graficului de lucru întocmit la nivelul sectiei, compartimentului și programarea concediului de odihnă;

 • ■  la începutul și la sfârșitul programului de lucru semnează condica de prezentă;

 • ■  respectă ordinea și disciplina la locul de muncă, folosește integral și cu maxima eficiență timpul de muncă;

 • ■  are obligativitatea prezentării la controlul medical periodic și a efectuării analizelor medicale în cadrul acestui control ( control efectuat de medicul de personal);

 • ■  declară șefului ierarhic superior orice îmbolnavire acută pe care o prezintă precum și bolile transmisibile apărute la membrii familiei;

 • ■  își desfașoară activitatea în echipă, respectând raporturile ierarhice și funcționale;

 • ■  se va supune măsurilor administrative, în ceea ce privește îndeplinirea la timp și întocmai a sarcinilor/ atribuțiilor , prevăzute în fișa postului;

 • ■  are obligativitatea de a se prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impuși;

 • ■   execută alte sarcini stabilite de șeful ierarhic direct în limita competențelor profesionale. Atributii specifice postului:

 • •  introduce receptiile in sistemul informatic;

 • •  preia si valideaza foile de condica de medicamente care se elibereaza din farmacie;

 • •  raspunde de corectitudinea datelor introduse si exactitatea datelor procesate;

 • •  raporteaza datele privind consumul de medicamente catre CAS Dolj;

 • •  elaboreaza si raspunde de intocmirea situatiilor necesare / solicitate de farmacistul sef, serviciul financiar-contabilitate , biroul aprovizionare si alte structuri;

 • •  aduce la cunostinta sefului biroului informatica eventualele defectiuni ale sistemului informatic de procesare a datelor;

 • •  semnaleaza deficientele privind intarzierile sau corectitudinea datelor catre factorii de decizie competenti si propune solutii de ameliorare necesare.

Art. 118. Denumirea postului: Tehnician aparatura medicala

Descrierea atribuțiilor :

 • ■  respectă R.O.I., R.O.F;

 • ■  respectă Codul Etic al Salariaților Spitalului și Codul de Etică și Deontologie Profesională;

 • ■   cunoaște, respectă și aplică protocoalele, procedurile și instrucțiunile de lucru ale spitalului și raspunde de îndeplinirea lor;

 • ■  cunoaște și aplică normele de protecție a muncii și normele de prevenire și stingere a incendiilor (PSI);

 • ■  participă la coletarea și gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală conform protocoalelor, procedurilor spitalului și a OMS 1226/2012, cu modificari și completări ulterioare;

 • ■  respectă și aplică Normele tehnice privind curațenia, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare conform OMS 961/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • ■  respectă și aplică Normele de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare conform OMS 1101/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • ■  poartă echipamentul de protecție prevăzut, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal;

 • ■  respectă drepturile pacientului și normele privind confidențialitatea (este interzisă furnizarea de informații referitoare la pacienții internați);

 • ■  asigură și gestionează eficient resursele materiale pentru efectuarea actului medical;

 • ■  are un comportament etic față de pacient, aparținătorii acestuia și față de echipa medicală;

 • ■  se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație medicala continuă ;

 • ■  respectă programul, conform graficului de lucru întocmit la nivelul sectiei, compartimentului și programarea concediului de odihnă;

 • ■  la începutul și la sfârșitul programului de lucru semnează condica de prezentă;

 • ■  respectă ordinea și disciplina la locul de muncă, folosește integral și cu maxima eficiență timpul de muncă;

 • ■  are obligativitatea prezentării la controlul medical periodic și a efectuării analizelor medicale în cadrul acestui control ( control efectuat de medicul de personal);

 • ■  declară șefului ierarhic superior orice îmbolnavire acută pe care o prezintă precum și bolile transmisibile apărute la membrii familiei;

 • ■  își desfașoară activitatea în echipă, respectând raporturile ierarhice și funcționale;

 • ■  se va supune măsurilor administrative, în ceea ce privește îndeplinirea la timp și întocmai a sarcinilor/ atribuțiilor , prevăzute în fișa postului;

 • ■  are obligativitatea de a se prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impuși;

 • ■   execută alte sarcini stabilite de șeful ierarhic direct în limita competențelor profesionale. Atributii specifice postului:

 • ■   supraveghează lucrările de întreținere, reparații curente planificate, măsurători și etalonări;

 • ■  răspunde de funcționarea normală a aparaturii, instalațiilor și utilajelor ce i-au fost repartizate;

 • ■  constată defecțiunile sau abaterilor de la regimul de funcționare normală a aparaturii medicale și execută reglajele necesare și reparațiile posibile în termen de 24 de ore de la constatare sau primirea sesizării;

 • ■  stabilește gradul de uzură al ansamblelor și subansamblelor aparaturii medicale și propune repararea sau înlocuirea acestora;

 • ■  verifică periodic sau după reparații funcționarea în parametrii normali ai aparaturii medicale;

 • ■  participă la lucrările de demontare a aparaturii medicale la cererea unității, în vederea schimbării amplasării acesteia;

 • ■  instruiește personalul sanitar în ceea ce privește modul de utilizare a aparaturii medicale;

 • ■  instruiește personalul sanitar din punct de vedere al protecției muncii specifice fiecărui aparat medical și verifică respectarea acestor norme;

 • ■  face propuneri, pe baza experienței personale, pe cale ierarhică, pentru necesarul de consumabile necesare funcționării aparaturii, cât și măsuri de economisire a acestora;

 • ■  participă la activitatea de aprovizionare, oferte de prețuri și relații cu furnizorii de aparatură medicală;

 • ■  ține evidența aparaturii medicale de care răspunde, precum și reparațiile efectuate de acestea, într-un caiet personal.

Art. 119. Denumirea postului: Economist I A - Sef Serv. Financiar Contabil Descrierea atribuțiilor :

 • ■  respectă R.O.I., R.O.F;

 • ■  respectă Codul Etic al Salariaților Spitalului și Codul de Etică și Deontologie Profesională;

 • ■  cunoaște, respectă și aplică protocoalele, procedurile și instrucțiunile de lucru ale spitalului și raspunde de îndeplinirea lor;

 • ■  cunoaște și aplică normele de protecție a muncii și normele de prevenire și stingere a incendiilor (PSI);

 • ■  participă la coletarea și gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea conform protocoalelor, procedurilor spitalului și a OMS 1226/2012, cu modificari și completări ulterioare;

 • ■  respectă Normele tehnice privind curațenia, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare conform OMS 961/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • ■  respectă Normele de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare conform OMS 1101/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • ■  respectă drepturile pacientului și normele privind confidențialitatea (este interzisă furnizarea de informații referitoare la pacienții internați);

 • ■  asigură și gestionează eficient resursele materiale pentru efectuarea serviciului;

 • ■  se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație continuă ;

 • ■  respectă programul de lucru și programarea concediului de odihnă;

 • ■  la începutul și la sfârșitul programului de lucru semnează condica de prezentă;

 • ■  respectă ordinea și disciplina la locul de muncă, folosește integral și cu maxima eficiență timpul de muncă;

 • ■  are obligativitatea prezentării la controlul medical periodic și a efectuării analizelor medicale în cadrul acestui control ( control efectuat de medicul de personal);

 • ■  declară șefului ierarhic superior orice îmbolnăvire acută pe care o prezintă precum și bolile transmisibile apărute la membrii familiei;

 • ■  își desfașoară activitatea în echipă, respectând raporturile ierarhice și funcționale;

 • ■  se va supune măsurilor administrative, în ceea ce privește îndeplinirea la timp și întocmai a sarcinilor/ atribuțiilor, prevăzute în fișa postului;

 • ■  are obligativitatea de a se prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impuși;

 • ■  execută alte sarcini stabilite de șeful ierarhic direct în limita competențelor profesionale. Atributii specifice postului:

 • ■  organizează contabilitatea conform prevederilor legale și asigură efectuarea corectă și la timp a înregistrărilor;

 • ■  coordonează activitatea personalului din cadrul Serviciului Finaciar - Contabilitate;

 • ■  fundamentează si intocmeste Bugetul de Venituri și Cheltuieli anual si rectificarile survenite cursul anului;

 • ■  întocmește si raporteaza situațiile financiare lunare la termenele stabilite de catre organele ierarhic superioare conform dispozitiilor legale (plati restante, cont executie, bilantul forma scurta, monitorizare cheltuieli);

 • ■  urmărește încadrarea plăților și cheltuielilor în prevederile și clasificația din Bugetul de venituri și cheltuieli;

 • ■  centralizează și verifică Notele Contabile întocmite de personalul din cadrul Serviciului Financiar - Contabilitate;

 • ■  întocmește Nota cu drepturile salariale și contribuțiile aferente pe baza Centralizatorului Statelor de plată a salariilor;

 • ■  întocmește facturile către Casa de Asigurări de Sănătate Dolj și urmărește încasarea acestora;

 • ■  semnează Ordinele de Plată și verifică documentele justificative anexate acestora;

 • ■  întocmește Balanța sintetică, analizează corelațiile dintre conturile sintetice și balanțele analitice;

 • ■  întocmește și raportează Darea de seamă contabilă trimestriala, Bilanțul anual și celelalte situații anexe;

 • ■  participă la întocmirea studiilor privind creșterea eficienței economice și reducerea cheltuielilor;

 • ■  participă la efectuarea inventarierii anuale a elementelor de activ și de pasiv ale unității și la stabilirea rezultatelor inventarelor;

 • ■   participă la licitații pentru achiziții de bunuri și servicii;

 • ■  participă la cursuri de îmbunătățire a cunoștințelor profesionale;

 • ■  participă la fundamentarea tarifelor și stabilirea indicatorilor pentru încheierea Contractului de furnizare servicii medicale cu Casa de Asigurări de Sănătate Dolj;

 • ■  calculeaza si analizeaza indicatorii economici de performanta ai managementului spitalului in vederea raportarii acestora organelor ierarhic superioare;

 • ■  participa sistematic la analiza periodica financiara a activitatii spitalului;

 • ■  întocmeste situatiile cerute de Trezoreria Craiova (prognoze de plati, note justificative, note de fundamentare, anexe investitii);

 • ■  organizează activități de pregătire profesională a personalului din cadrul Serviciului Financiar -Contabilitate;

 • ■  preia sarcinile Directorului Financiar-Contabil când acesta nu este în unitate;

 • ■  raspunde pentru orice tip de informatie privind secretul profesional si confidentialitatea datelor de orice natura, existente in spital;

 • ■  întocmește și transmite la DSP situațiile financiare lunare, trimestriale si anuale cu privire la fondurile primite de la buget pentru subprogramele de sanatate (decont de cheltuieli, modul de executie, cerere de finantare, situatia indicatorilor fizici si economici,);

 • ■  întocmește și transmite la DSP situațiile financiare lunare, trimestriale si anuale cu privire la fondurile primite de la buget pentru Actiunile de sanatate (medici rezidenti anii I-VII si C.S.M.).

Art. 120. Denumirea postului: Economist I A Serviciul Financiar Contabil

Descrierea atributiilor :

 • ■  respectă R.O.I., R.O.F;

 • ■  respectă Codul Etic al Salariaților Spitalului și Codul de Etică și Deontologie Profesională;

 • ■  cunoaște, respectă și aplică protocoalele, procedurile și instrucțiunile de lucru ale spitalului și raspunde de îndeplinirea lor;

 • ■  cunoaște și aplică normele de protecție a muncii și normele de prevenire și stingere a incendiilor (PSI);

 • ■  participă la coletarea și gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea conform protocoalelor, procedurilor spitalului și a OMS 1226/2012, cu modificari și completări ulterioare;

 • ■  respectă Normele tehnice privind curațenia, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare conform OMS 961/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • ■  respectă Normele de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare conform OMS 1101/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • ■  respectă drepturile pacientului și normele privind confidențialitatea (este interzisă furnizarea de informații referitoare la pacienții internați);

 • ■  asigură și gestionează eficient resursele materiale pentru efectuarea serviciului;

 • ■  se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație continuă ;

 • ■  respectă programul și programarea concediului de odihnă;

 • ■  la începutul și la sfârșitul programului de lucru semnează condica de prezentă;

 • ■  respectă ordinea și disciplina la locul de muncă, folosește integral și cu maxima eficiență timpul de muncă;

 • ■  are obligativitatea prezentării la controlul medical periodic și a efectuării analizelor medicale în cadrul acestui control ( control efectuat de medicul de personal);

 • ■  declară șefului ierarhic superior orice îmbolnavire acută pe care o prezintă precum și bolile transmisibile apărute la membrii familiei;

 • ■  își desfașoară activitatea în echipă, respectând raporturile ierarhice și funcționale;

 • ■  se va supune măsurilor administrative, în ceea ce privește îndeplinirea la timp și întocmai a sarcinilor/ atribuțiilor, prevăzute în fișa postului;

 • ■  are obligativitatea de a se prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impuși;

 • ■  execută alte sarcini stabilite de șeful ierarhic direct în limita competențelor profesionale. Atributii specifice postului:

 • ■  asigură organizarea evidenței tehnico - operative și gestionare a contului 3027 “Hrana”;

 • ■  întocmește Notele Contabile și răspunde de efectuarea evidenței contabile sintetice și analitice corecte și la zi a acestui cont și a conturilor extrabilanțiere aferente: 8060 “Credite bugetare aprobate”, 8066 “Angajamente bugetare”, 8067 “Angajamente legale”, conform OMF 1792/2002, la art. bugetar 20.03.01;

 • ■  întocmește Balanța analitică la contul 3027 “Hrana”;

 • ■  verifică și semnează Listele de alimente și Centralizatorul Listelor de alimente;

 • ■  urmărește efectuarea operațiunilor contabile în conformitate cu dispozitiile legale și asigură efectuarea correctă și la timp a înregistrărilor;

 • ■  verifică documentele justificative de cheltiuieli sub aspectul formei, conținutului și legalității operațiunilor care stau la baza înregistrărilor contabile pe care le efectuează;

 • ■  urmărește și dă informații șefului de Serviciu privitoare la situația stocurilor de alimente din depozitul spitalului și din magazia de alimente de la Clinica Psihiatrie Cronici Melinești, la dinamica acestora, situația stocurilor fără mișcare, cu mișcare lentă sau a eventualelor alimente degradate;

 • ■  verifică prin sondaj cel puțin lunar, situația faptică, condițiile de depozitare și păstrare a stocurilor menționate mai sus. Constatările făcute le va consemna într-un registru special introdus;

 • ■  lunar face punctaje cu gestionarii între evidența operativă (fișe de magazie, registre, rapoarte de gestiune etc) și evidența contabilă în urma cărora întocmește Procese Verbale de punctaj semnate de gestionar, în care va consemna și modul de corectare a eventualelor diferențe, Procese Verbale care vor fi îndosariate și păstrate la serviciul Contabilitate;

 • ■  face informări trimestriale ale gestiunilor a căror evidență o ține, pe care le prezintă Directorului Financiar-Contabil;

 • ■  verifică, completează și semnează Ordonanțările de plată care fac obiectul sarcinilor sale de serviciu;

 • ■  ține evidența cantitativă pe fiecare aliment și pe gestiuni;

 • ■  verifica centralizatorul alimentelor consumate pentru hrana pacienților C.M.S. Melinești din gestiunea de alimente de la Clinica Psihiatrie Melinești, întocmește pe secții situația comparativeă dintre consumul efectiv de alimente și consumul estimat pe baza alocațiilor legale de hrană în funcție de numărul de bolnavi în vederea evitării depășirii acestora;

 • ■  participă la efectuarea inventarierii anuale a elementelor de activ și de pasiv și ia măsuri pentru asigurarea integrității patrimoniului și recuprarea pagubelor produse;

 • ■  întocmește situațiile trimestriale cerute de darea de seamă contabilă și toate celelalte situații lunare sau neprevăzute legate de contul: 3027 “Hrana”;

 • ■  participă la îmbunătățirea activității economice și propunerea de măsuri corespunzatoare;

 • ■  participă la acțiuni de perfecționare a pregătirii profesionale;

 • ■  preia sarcinile de serviciu, în cazul lipsei unei colege, sub supravegherea și raspunderea sefului de serviciu;

 • ■  raspunde pentru orice tip de informatie privind secretul profesional si confidentialitatea datelor de orice natura, existente in spital.

Art. 121. Denumirea postului: Inginer I A Administrativ

Descrierea atribuțiilor :

 • ■  respectă R.O.I., R.O.F;

 • ■  respectă Codul Etic al Salariaților Spitalului și Codul de Etică și Deontologie Profesională;

 • ■   cunoaște, respectă și aplică protocoalele, procedurile și instrucțiunile de lucru ale spitalului și raspunde de îndeplinirea lor;

 • ■  cunoaște și aplică normele de protecție a muncii și normele de prevenire și stingere a incendiilor (PSI);

 • ■  respectă Normele tehnice privind curațenia, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare conform OMS 961/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • ■  respectă Normele de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare conform OMS 1101/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • ■  respectă drepturile pacientului și normele privind confidențialitatea (este interzisă furnizarea de informații referitoare la pacienții internați);

 • ■  asigură și gestionează eficient resursele materiale pentru efectuarea serviciului;

 • ■  se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație continuă ;

 • ■  respectă programul de lucru și programarea concediului de odihnă;

 • ■  la începutul și la sfârșitul programului de lucru semnează condica de prezentă;

 • ■  respectă ordinea și disciplina la locul de muncă, folosește integral și cu maxima eficiență timpul de muncă;

 • ■  are obligativitatea prezentării la controlul medical periodic și a efectuării analizelor medicale în cadrul acestui control ( control efectuat de medicul de personal);

 • ■  declară șefului ierarhic superior orice îmbolnăvire acută pe care o prezintă precum și bolile transmisibile apărute la membrii familiei;

 • ■  își desfașoară activitatea în echipă, respectând raporturile ierarhice și funcționale;

 • ■  se va supune măsurilor administrative, în ceea ce privește îndeplinirea la timp și întocmai a sarcinilor/ atribuțiilor, prevăzute în fișa postului;

 • ■  are obligativitatea de a se prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impuși;

 • ■   execută alte sarcini stabilite de șeful ierarhic direct în limita competențelor profesionale. Atributii specifice postului:

 • ■  urmărește lunar consumul de utilități (energie electrică, apa-canal, gaze, termoficare, salubritate) conform facturilor emise;

 • ■  întocmește și vizează actele justificative aferente facturilor de utilități și le transmite Serviciului Financiar Contabilitate;

 • ■  întocmeste semestrial și la cererea șefului ierarhic superior situatiile privind consumul de utilități;

 • ■  tine legatura cu furnizorii de utilități și rezolva deficientele aparute în furnizarea energiei electrice, apei potabile, gazelor, termoficarii;

 • ■  gestioneaza mijloacele fixe si bunurile de natura obiectelor de inventar si raspunde pecuniar si legal pentru lipsurile constatate la inventarierea patrimoniului administrativ;

 • ■  organizeaza primirea și utilizarea, fără pierderi, degradări, sustrageri, a mijloacelor fixe și obiectelor de inventar din patrimoniul administrativ și ia masuri pentru ca acestea să fie utilizate conform normelor tehnice;

 • ■  realizează inventarierea anuala sau ori de cate ori este nevoie a patrimoniului administrativ (mijloace fixe și obiecte de inventar).

 • ■  participa in comisiile de inventariere si de receptie conform dispozițiilor date de managerul spitalului;

 • ■  urmareste și supravegheaza schimbarea filtrelor de apa la aparatele de filtrare din spital și întocmește documentele justificative;

 • ■  supraveghează și desfașoară activitatea privind predarea-primirea lenjeriei murdare/curate a spitalului către/de la firma de spalatorie;

 • ■  realizeaza verificari interne la stocurile din depozitul de lenjerie al spitalului și întocmeste procese verbale în acest sens;

 • ■  mentine relatia cu firma de spalatorie, verifica facturile lunare și întocmeste actele justificative pentru decontarea serviciilor pe care le transmite Serviciului Financiar-Contabilitate;

 • ■  în cazul lipsei unui coleg de serviciu preia atribuțiile acestuia, sub supravegherea și răspunderea sefului de birou;

 • ■  răspunde de orice tip de informație privind secretul profesional și confidențialitatea datelor de orice natură, existente în spital.

Art. 122. Denumirea postului: Inginer I A Securitatea Muncii, PSI, Protectie Civila si Situatii de Urgenta

Descrierea atribuțiilor :

 • ■  respectă R.O.I., R.O.F;

 • ■  respectă Codul Etic al Salariaților Spitalului și Codul de Etică și Deontologie Profesională;

 • ■   cunoaște, respectă și aplică protocoalele, procedurile și instrucțiunile de lucru ale spitalului și raspunde de îndeplinirea lor;

 • ■  cunoaște și aplică normele de protecție a muncii și normele de prevenire și stingere a incendiilor (PSI);

 • ■  participă la coletarea și gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea conform protocoalelor, procedurilor spitalului și a OMS 1226/2012, cu modificari și completări ulterioare;

 • ■  respectă Normele tehnice privind curațenia, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare conform OMS 961/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • ■  respectă Normele de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare conform OMS 1101/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • ■  respectă drepturile pacientului și normele privind confidențialitatea (este interzisă furnizarea de informații referitoare la pacienții internați);

 • ■   asigură și gestionează eficient resursele materiale pentru efectuarea serviciului;

 • ■  se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație continuă ;

 • ■  respectă programul de lucru și programarea concediului de odihnă;

 • ■  la începutul și la sfârșitul programului de lucru semnează condica de prezentă;

 • ■  respectă ordinea și disciplina la locul de muncă, folosește integral și cu maxima eficiență timpul de muncă;

 • ■   are obligativitatea prezentării la controlul medical periodic și a efectuării analizelor medicale în cadrul acestui control ( control efectuat de medicul de personal);

 • ■  declară șefului ierarhic superior orice îmbolnavire acută pe care o prezintă precum și bolile transmisibile apărute la membrii familiei;

 • ■  își desfașoară activitatea în echipă, respectând raporturile ierarhice și funcționale;

 • ■  se va supune măsurilor administrative, în ceea ce privește îndeplinirea la timp și întocmai a sarcinilor/ atribuțiilor, prevăzute în fișa postului;

 • ■  are obligativitatea de a se prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impuși;

 • ■   execută alte sarcini stabilite de șeful ierarhic direct în limita competențelor profesionale.

Atributii specifice postului:

 • ■  coordoneaza activitatea de sanatate si securitate in munca, in cadrul spitalului;

 • ■  este presedintele, conform deciziei conducerii, al Comitetului de Sanatate si Securitate in munca ( CSSM);

 • ■  controleaza insusirea cunostintelor de SSM, de catre personalul spitalului;

 • ■  intocmeste instructiuni proprii si evaluarea riscurilor pentru fiecare post de lucru, din structura spitalului;

 • ■   controleaza activitatea de PSI a spitalului;

 • ■   controleaza insusirea cunostintelor de PSI, a tuturor salariatilor spitalului;

 • ■  intocmeste planul de evacuare pentru toate sectiile spitalului;

 • ■  verifica insusirea cunostintelor de SSM si PSI de catre salariatii spitalului, prin teste periodice, consemnate in fisele de instructaj;

 • ■  raspunde de implementarea noii legislatii in domeniu, la nivelul SSM si PSI si o aduce la cunostinta sefilor de sectii din cadrul spitalului;

 • ■   este raspunzator cu protectia civila;

 • ■  coordoneaza activitati de aparare, prevenire si securitate in munca;

 • ■  este responsabil cu evidenta militara;

 • ■   raspunde pentru orice tip de informatie privind secretul profesional si confidentialitatea datelor de orice natura, existente in spital;

 • ■   controleaza si raspunde de urmarirea modului in care se aplica reglementarile legislative in vigoare, privind Protectia Muncii, Prevenirea Incendiilor si Protectia Mediului de catre toti angajatii;

 • ■   asigura si raspunde de instruirea si informarea personalului medical, tehnico- administrativ in probleme de Protectia Muncii, Prevenirea Incendiilor si Protectia Mediului, prin cele trei forme de instructaj;

 • ■   cerceteaza si inregsitreaza, declara si tine evidenta accedientelor de munca si a bolilor profesionale, a accidentelor tehnice si a avariilor;

 • ■   elaboreaza instructiuni proprii de securitate a muncii, impreuna cu birourile operative de specialitate, pentru toate utilajele;

 • ■   elaboreaza lista cu echipamenetele de protectie si de lucru a salariatilor;

 • ■  întocmește si răspunde de planul de intervenție, in vederea prevenirii si stingerii incedndiilor, pentru toate punctele de lucru si a planului de evacuare, in sirtuatii de urgenta, avizate de ISU Oltenia;

 • ■  răspunde de intocmirea intregii documentatii, cu privire la obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor, precum si a documentatiei necesare obtinerii formelor de punere in practica a diferitelor activitati ale institutiei;

 • ■  raspunde de planificarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor in cadrul spitalului;

 • ■  raspunde de organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor;

 • ■  raspunde si monitorizeaza activitatea de prevenire si stingere a incendiilor;

 • ■   acorda asistenta tehnica de specialitate, in situatii critice;

 • ■  raspunde de elaborarea documentelor specifice activitatii PSI;

 • ■  raspunde de avizarea documentatiilor privind prevenirea si stingerea incendiilor;

 • ■  controleaza si raspunde de modul de respectare a masurilor de prevenire si stingere a incendiilor;

 • ■  investigheaza contextul producerii incendiilor;

 • ■  raspunde de instruirea tuturor salariatilor , in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, verificarea de fond anuala, pe baza de teste tip chestionar asupra nivelului de instruire a problematicii prezentata in instructajul periodic pentru personalul angajat;

 • ■  verifica starea de functionare a sistemelor de alarma, avertizare, semnalizare de urgenta,. Precum si a sistemelor de siguranta;

 • ■  informeaza conducerea, lunar, in scris, asupra deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate la locul de munca si propune masuri de prevenire si control;

 • ■  tine evidenta echipamentelor de munca si urmareste verificarile periodice, daca este cazul;

 • ■  raporteaza managerului orice incident aparut la nivelul spitalului, legat de domeniul sau de activitate.

Art. 123. Denumirea postului: Muncitor I liftier

Descrierea atributiilor :

 • •  respecta R.O.I., R.O.F;

 • •  respecta Codul Etic al Salariatilor Spitalului si Codul de Etica si Deontologie Profesionala;

 • •  cunoaste, respecta si aplica protocoalele, procedurile si instructiunile de lucru ale spitalului si raspunde de indeplinirea lor;

 • •  cunoaste si aplica normele de protectie a muncii si normele de prevenire si stingere a incendiilor (PSI);

 • •  cunoasterea si aplicarea protocoalelor, procedurilor spitalului si a OMS 1226/2012

 • •  poartă echipamentul de protecție prevăzut, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal;

 • •  respectă drepturile pacientului si normele privind confidentialitatea (este interzisa furnizarea de informatii referitoare la pacientii internati);

 • •  respecta programul, conform graficului de lucru intocmit la nivelul biroului, compartimentului si programarea concediului de odihna;

 • •  la inceputul si la sfarsitul programului de lucru semneaza condica de prezenta;

 • •  respecta ordinea si disciplina la locul de munca, foloseste integral si cu maxima eficienta timpul de munca;

 • •  are obligativitatea prezentarii la controlul medical periodic si a efectuarii analizelor medicale in cadrul acestui control ( control efectuat de medicul de personal);

declara sefului ierarhic superior orice imbolnavire acuta pe care o prezinta precum si bolile transmisibile aparute la membrii familiei;

 • •    isi desfasoara activitatea in echipa, respectand raporturile ierarhice si functionale;

 • •    se va supune masurilor administrative, in ceea ce priveste indeplinirea la timp si intocmai a sarcinilor/ atributiilor , prevazute in fisa postului;

are obligativitatea de a se prezenta la serviciu in deplina capacitate de munca, pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impusi;

Atributii specifice

respecta instructiunile de utilizare afisate;

•     completeaza zilnic graficul de curatenie;

•      mentine liftul in ordine si curatenie;

•     ia masuri urgente de lichidarea avariilor , anunta firma care asigura mentenanta ascensorului si

anunta inginerul de eventualele avarii;

•      executa si alte sarcini trasate de seful ierarhic;

•      nu paraseste liftul in timpul turei;

•     nu paraseste locul de munca pana la sosirea schimbului si predarea serviciului;

•      are un comportament civilizat fata de pacienti si personalul spitalului;

•      poarta echipament de protectie-albastru cu obligativitatea schimbarii ori de cate ori este nevoie;

are obligativitatea de a se prezenta la serviciu in deplina capacitate de munca, pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impus;

semneaza condica de prezenta la venire si la plecare;

consemneaza activitatea in procesul verbal;

se supune sanctiunilor administrative in ceea ce priveste indeplinirea la timp si intocmai a sarcinilor/ atributiilor, prevazute in fisa postului;

raspunde pentru orice tip de informatie privind secretul profesional si confidentialitatea datelor de orice natura, existente in spital;

•      executa si alte sarcini trasate de conducerea spitalului in limita competentelor.

Art. 124. Denumirea postului: Muncitor necalificat Descrierea atributiilor :

 • respectă R.O.I., R.O.F;

 • respectă Codul Etic al Salariaților Spitalului și Codul de Etică și Deontologie Profesională;

 • cunoaște, respectă și aplică protocoalele, procedurile și instrucțiunile de lucru ale spitalului și

raspunde de îndeplinirea lor;

 • cunoaște și aplică normele de protecție a muncii și normele de prevenire și stingere a incendiilor

(PSI);

 • participă la coletarea și gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală conform

protocoalelor, procedurilor spitalului și a OMS 1226/2012, cu modificari și completări ulterioare;

 • respectă și aplică Normele tehnice privind curațenia, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare

conform OMS 961/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • respectă și aplică Normele de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței

medicale în unitățile sanitare conform OMS 1101/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • poartă echipamentul de protecție prevăzut, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru

păstrarea igienei și a aspectului estetic personal;

 • respectă drepturile pacientului și normele privind confidențialitatea (este interzisă furnizarea de

informații referitoare la pacienții internați);

 • asigură și gestionează eficient resursele materiale pentru efectuarea serviciului;

 • respectă programul, conform graficului de lucru întocmit la nivelul sectiei, compartimentului și

programarea concediului de odihnă;

 • la începutul și la sfârșitul programului de lucru semnează condica de prezentă;

 • respectă ordinea și disciplina la locul de muncă, folosește integral și cu maxima eficiență timpul

de muncă;

 • are obligativitatea prezentării la controlul medical periodic și a efectuării analizelor medicale în

cadrul acestui control ( control efectuat de medicul de personal);

 • declară șefului ierarhic superior orice îmbolnăvire acută pe care o prezintă precum și bolile

transmisibile apărute la membrii familiei;

 • își desfașoară activitatea în echipă, respectând raporturile ierarhice și funcționale;

 • se va supune măsurilor administrative, în ceea ce privește îndeplinirea la timp și întocmai a

sarcinilor/ atribuțiilor , prevăzute în fișa postului;

 • are obligativitatea de a se prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a efectua

servicii la parametrii de calitate impuși;

 • execută alte sarcini stabilite de șeful ierarhic direct în limita competențelor profesionale. Atributii specifice postului:

 • ■   se ingrijeste de repararea si intretinerea uneltelor de gradinarit pe care le are in primire;

 • ■  executa curatenie generala in curte;

 • ■  uda spatiile verzi si rondurile cu flori, sapa si grebleaza, coseste si strange iarba din spatiile verzi;

 • ■   amenajeaza estetic gardul viu prin taierea crengilor si a lastarilor;

 • ■  participa la incarcarea si descarcarea alimentelor, materialelor, etc.

 • ■  îndeparteaza gheata si zapada de pe partile carosabile;

 • ■  utilizeaza corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de transport si alte mijloace din dotare;

 • ■  utilizeaza corect echipamentul individual de protectie acordat si dupa utilizare sa il puna la locul destinat pentru pastrare;

 • ■  comunica imediat sefului ierarhic superior sau salariatilor desemnati orice situatie de munca despre care are motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

 • ■  aduce la cunostinta conducatorului locului de munca accidentele suferite de propria persoana;

 • ■  respecta prevederile legislatiei din domeniul sanatatii si securitatii in munca si masurile de aplicare a acestora;

 • ■  coopereaza cu seful ierarhic superior sau cu salariatii desemnati pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse pentru protectia sanatatii si securitatii in munca;

 • ■  respecta si aplica regulile si masurile de apărare împotriva incendiilor aduse la cunostinta de seful ierarhic superior sau de salariatul desemnat;

 • ■  nu degradeaza mediul natural sau amenajat prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel si participa la salubrizarea zonelor afectate.

Art. 125. Denumirea postului: Portar

Descrierea atributiilor :

 • •  respecta R.O.I., R.O.F;

 • •  respecta Codul Etic al Salariatilor Spitalului si Codul de Etica si Deontologie Profesionala;

 • •  cunoaste, respecta si aplica protocoalele, procedurile si instructiunile de lucru ale spitalului si raspunde de indeplinirea lor;

 • •  cunoaste si aplica normele de protectie a muncii si normele de prevenire si stingere a incendiilor (PSI);

 • •  cunoasterea si aplicarea protocoalelor, procedurilor spitalului si a OMS 1226/2012

 • •  poartă echipamentul de protecție prevăzut, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal;

 • •  respectă drepturile pacientului si normele privind confidentialitatea (este interzisa furnizarea de informatii referitoare la pacientii internati);

 • •  respecta programul, conform graficului de lucru intocmit la nivelul biroului, compartimentului si programarea concediului de odihna;

 • •  la inceputul si la sfarsitul programului de lucru semneaza condica de prezenta;

 • •  respecta ordinea si disciplina la locul de munca, foloseste integral si cu maxima eficienta timpul de munca;

are obligativitatea prezentarii la controlul medical periodic si a efectuarii analizelor medicale in cadrul acestui control ( control efectuat de medicul de personal);

declara sefului ierarhic superior orice imbolnavire acuta pe care o prezinta precum si bolile transmisibile aparute la membrii familiei;

isi desfasoara activitatea in echipa, respectand raporturile ierarhice si functionale;

se va supune masurilor administrative, in ceea ce priveste indeplinirea la timp si intocmai a sarcinilor/ atributiilor , prevazute in fisa postului;

are obligativitatea de a se prezenta la serviciu in deplina capacitate de munca, pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impusi;

Atributii specifice postului:

asigura paza si securitatea cladirilor aflate in perimetrul locatiei unde isi desfasoara activitatea;

supravegheaza, controleaza si identifica persoanele care intra si ies din spital si inregistreaza autoturismele;

identifica persoanele oficiale si inregistreaza actele de identitate;

opreste scoaterea fara acte insotitoare (avize, facturi, procese verbale ) a bunurilor din incinta spitalului;

opreste scoaterea fara acte insotitoare a persoanelor decedate (certificate de deces), din incinta spitalului;

intocmeste procese verbale de predare primire a schimbului de tura;

nu paraseste locul de munca fara aprobare si fara sa asigure continuitatea serviciului de paza (solicitarea unui coleg pentru preluarea turei);

raspunde de mentinerea curateniei incaperilor de la poarta si a spatiului din imprejmuiri;

se informeaza telefonic, la biroul de internari si da indicatii vizitatorilor despre sectia si etajul unde se afla internat bolnavul;

sa sesizeze politia in legatura cu orice fapta de natura a prejudicia patrimoniul unitatii si sa dea concursul pentru indeplinirea misiunilor ce revin politiei pentru prinderea infractorilor;

•        sa cunoasca si sa respecte etapele planului de paza;

•         raspunde pentru orice tip de informatie privind secretul profesional si confidentialitatea

datelor de orice natura, existente in spital;

•         interzice iesirea din spital , fara forme legale, sau in pijamale de spital, a bolnavilor internati;

•         interzice iesirea din spital in timpul orelor de serviciu a angajatilor, in echipamentul de

lucru;

inregistreaza iesirile personalului angajat in timpul programului de lucru, consemnand ora de iesire/intrare, sectia/biroul;

manifesta o atitudine civilizata si de respect fata de omul aflat in suferinta, fata de apartinatorii acestuia si fata de ceilalti angajati ai spitalului;

semnaleaza prompt telefonic conducerii, sefului direct, medicului de garda, medicului de salon, asistentului sef sau conducerii toate evenimentele neprevazute si va consemna aceste evenimente (fuga bolnavilor din spital, furturi de obiecte, discutii in contradictoriu cu bolnavii si/sau apartinatorii) si masurile luate;

indeplineste oricare alte sarcini incredintate de seful ierahic si de conducerea unitatii in limitele competentelor.

Art. 126. Denumirea postului: Sef Birou Achizitii Publice - Contractari

Descrierea atribuțiilor :

respectă R.O.I., R.O.F;

 • •  respectă Codul Etic al Salariaților Spitalului și Codul de Etică și Deontologie Profesională;

 • •  cunoaște, respectă și aplică protocoalele, procedurile și instrucțiunile de lucru ale spitalului și raspunde de îndeplinirea lor;

 • •  cunoaște și aplică normele de protecție a muncii și normele de prevenire și stingere a incendiilor (PSI);

 • •  respectă Normele tehnice privind curațenia, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare conform OMS 961/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • •  respectă Normele de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare conform OMS 1101/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • •  respectă drepturile pacientului și normele privind confidențialitatea (este interzisă furnizarea de informații referitoare la pacienții internați);

 • •  asigură și gestionează eficient resursele materiale pentru efectuarea serviciului;

 • •  se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație continuă ;

 • •  respectă programul de lucru și programarea concediului de odihnă;

 • •  la începutul și la sfârșitul programului de lucru semnează condica de prezentă;

 • •  respectă ordinea și disciplina la locul de muncă, folosește integral și cu maxima eficiență timpul de muncă;

 • •  are obligativitatea prezentării la controlul medical periodic și a efectuării analizelor medicale în cadrul acestui control (control efectuat de medicul de personal);

 • •  declară șefului ierarhic superior orice îmbolnavire acută pe care o prezintă precum și bolile transmisibile apărute la membrii familiei;

 • •  își desfașoară activitatea în echipă, respectând raporturile ierarhice și funcționale;

 • •  se va supune măsurilor administrative, în ceea ce privește îndeplinirea la timp și întocmai a sarcinilor/ atribuțiilor, prevăzute în fișa postului;

 • •  are obligativitatea de a se prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impuși;

 • •  execută alte sarcini stabilite de șeful ierarhic direct în limita competențelor profesionale.

Atributii specifice postului:

 • •  organizeaza activitatea in cadrul Biroului Achizitii Publice - Contractari si intocmeste fisele de post cu atributii pentru fiecare subordonat in parte;

 • •  vizeaza Planul anual de achizitii publice, tinand cont de necesitatile obiective de produse, lucrari si servicii, gradul de prioritate al necesitatilor, anticiparile cu privire la fondurile ce urmeaza a fi alocate prin Bugetul anual, precum si contractele de achizitii publice aflate in derulare;

 • •  centralizeaza referatele de pe sectii pentru intocmirea Planului Anual de Achizitie, urmarind ca acestea sa fie semnate de catre sefii de sectie, respectiv compartimente sau servicii;

 • •  dupa aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, intocmeste Planul Anual de Achizitii Publice al unitatii, urmarind a se incadra in sumele alocate;

 • •  raspunde de organizarea procedurilor de achizitie publica in conformitate cu legislatia in vigoare;

 • •  intocmeste si semneaza documentatiile de atribuire, verifica semnarea caietului de sarcini, urmarind stabilirea specificatiilor tehnice sau documentatiei descriptive a criteriilor de evaluare;

 • •  organizeaza in sistem electronic S.I.C.A.P. procedurile de atribuire, publicand anunturile de intentie, anunturile de participare, invitatiile de participare, anunturile de atribuire, documentatia de atribuire, cumpararile directe;

 • •  se ocupa de organizarea procedurilor de achizitie publica: intocmirea procesului verbal de deschidere, a proceselor verbale intermediare (unde este cazul), urmarind ca acestea sa fie semnate de membrii comisiilor de licitatie;

 • •  intocmeste, transmite si primeste in termenul legal adresele privind solicitarile de clarificari, respectiv raspunsurile la acestea, cat si a adreselor privind ofertantii castigatori si necastigatori;

 • •  transmite la M.O. toate categoriile de anunțuri - unde este cazul;

intocmeste Raportul anual al achizitiilor publice, transmitandu-l catre A.N. A.P in termenul legal

raspunde de toate situatiile cu termen fix solicitate Biroului Achizitii Publice -Contractari;

semneaza propunerea de angajare a unei pentru toate achizitiile de produse si servicii ce se desfasoara prin intermediul Biroului Achiziții Publice - Contractări si transmite documnetele pentru viza cfp;

 • •  intocmeste si semneaza contracte la nivelul Spitalului, inclusiv actele aditionale incheiate la contractele respective;

 • •  evidentiaza, urmareste si verifica in ceea ce priveste aspectele de legalitate ale contractelor de achizitie publica de lucrari, servicii si produse;

 • •  transmite in termen toate adresele si notificarile cu privire la derularea procesului de achizitie publica;

 • •  avizeaza notele justificative pentru care se aleg procedurile, altele decat cele prevazute de regula;

 • •  avizeaza din punct de vedere legal toate documentele ce apartin Biroului Achizitii Publice -Contractari;

 • •  avizeaza dosarele de licitatie conform normelor si metodologiei legale in vigoare;

 • •  urmareste legislatia si prezinta toate modificarile legislative privind achizitiile publice personalului din Biroul Achizitii Publice - Contractari;

 • •  reprezinta Biroul Achizitii Publice - Contractari in litigiile ivite in derularea procedurilor de achizitie publica si a contractelor;

 • •  participa in comisiile de licitatii, de inventariere si de receptie conform deciziilor date de managerul spitalului;

 • •  face parte din comisiile de atribuire a ofertelor avand ca sarcina intocmirea raportului procedurii de achizitie publica;

 • •  participa la actiunile intreprinse in cadrul unitatii avand drept scop cresterea eficientei activitatii economice;

 • •  raspunde pentru orice tip de informatie privind secretul profesional si confidentialitatea datelor de orice natura, existente in spital.

Art. 127. Denumirea postului: Sef Birou Aprovizionare - Transporturi Descrierea atributiilor :

 • •  respectă R.O.I., R.O.F;

 • •  respectă Codul Etic al Salariaților Spitalului și Codul de Etică și Deontologie Profesională;

 • •  cunoaște, respectă și aplică protocoalele, procedurile și instrucțiunile de lucru ale spitalului și raspunde de îndeplinirea lor;

 • •  cunoaște și aplică normele de protecție a muncii și normele de prevenire și stingere a incendiilor (P SI);

 • •  respectă Normele tehnice privind curațenia, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare conform OMS 961/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • •  respectă Normele de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare conform OMS 1101/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • •  respectă drepturile pacientului și normele privind confidențialitatea (este interzisă furnizarea de informații referitoare la pacienții internați);

 • •  asigură și gestionează eficient resursele materiale pentru efectuarea serviciului;

 • •  se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație continuă ;

 • •  respectă programul de lucru și programarea concediului de odihnă;

 • •  la începutul și la sfârșitul programului de lucru semnează condica de prezentă;

 • •  respectă ordinea și disciplina la locul de muncă, folosește integral și cu maxima eficiență timpul de muncă;

 • •  are obligativitatea prezentării la controlul medical periodic și a efectuării analizelor medicale în cadrul acestui control ( control efectuat de medicul de personal);

 • •  declară șefului ierarhic superior orice îmbolnavire acută pe care o prezintă precum și bolile transmisibile apărute la membrii familiei;

 • •  își desfașoară activitatea în echipă, respectând raporturile ierarhice și funcționale;

 • •  se va supune măsurilor administrative, în ceea ce privește îndeplinirea la timp și întocmai a sarcinilor/ atribuțiilor, prevăzute în fișa postului;

 • •  are obligativitatea de a se prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impuși;

 • •  execută alte sarcini stabilite de șeful ierarhic direct în limita competențelor profesionale. Atributii specifice postului:

 • •  organizeaza activitatea in cadrul Biroului de Aprovizionare - Transporturi si intocmeste fisele de post cu atributii pentru fiecare subordonat in parte;

 • •  asigura aprovizionarea cu alimente, materiale sanitare, materiale de curatenie, dezinfectanti si alte tipuri de produse, precum si achizitia de servicii respectand reglementarile legale in vigoare;

 • •  semneaza ordonantarea la plata pentru toate aprovizionarile de produse si servicii ce se desfasoara prin intermediul Biroului Aprovizionare - Transporturi;

 • •  evidentiaza si urmareste derularea contractelor de achizitii publice de alimente, medicamente, papetarie, tipizate medicale, dezinfectanti etc. (termen de finalizare, preturi, cantitati);

 • •  verifica stocurile din magaziile de alimente si materiale, participand la inventarierile periodice care se realizeaza in cadrul acesteia;

 • •  vizeaza toate intrarile de produse si achizitiile de servicii, raspunzand ca acestea sa se incadreze in preturile contractelor respective incheiate cu furnizorii;

 • •  raspunde de toate situatiile cu termen fix solicitate Biroului Aprovizionare - Transporturi;

 • •  intocmeste si semneaza comenzile de alimente, papetarie, tipizate medicale, materiale sanitare, dezinfectanti, materiale de curatenie etc., urmarind ca acestea sa ajunga in timp util in magazia unitatii pentru a evita blocarea activitatii;

 • •  urmareste stocurile produselor de mai sus;

 • •  introduce pe calculator contractele privind achizitia publica de produse mai sus mentionate;

 • •  intocmeste si semneaza ordonantarile la plata pentru toate facturile de produse mai sus mentionate (mai putin medicamente) si le transmite pentru viza cfp;

 • •  centralizeaza referatele de pe sectii pentru intocmirea Planului Anual de Achizitie, urmarind ca acestea sa fie semnate de catre sefii de sectie, respectiv compartimente sau servicii;

 • •  dupa aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, intocmeste Planul Anual de Achizitii Publice al unitatii, urmarind a se incadra in sumele alocate;

 • •  participa in comisiile de licitatii, comisiile de atribuire a ofertelor, de inventariere si de receptie conform deciziilor date de conducatorul unitatii ;

 • •  organizeaza si realizeaza in sistem electronic S.I.C.A.P. procedurile privind cumpararile directe;

 • •  intocmeste procese verbale in urma verificarilor interne la depozitele de alimente ale spitalului si blocului alimentar ;

 • •  participa la actiunile intreprinse in cadrul unitatii avand drept scop cresterea eficientei activitatii economice;

 • •  raspunde pentru orice tip de informatie privind secretul profesional si confidentialitatea datelor de orice natura, existente in spital.

Art. 128. Denumirea postului: Ambulantier

Descrierea atribuțiilor :

 • ■  respectă R.O.I., R.O.F;

 • ■  respectă Codul Etic al Salariaților Spitalului și Codul de Etică și Deontologie Profesională;

 • ■   cunoaște, respectă și aplică protocoalele, procedurile și instrucțiunile de lucru ale spitalului și raspunde de îndeplinirea lor;

 • ■  cunoaște și aplică normele de protecție a muncii și normele de prevenire și stingere a incendiilor (PSI);

 • ■  participă la coletarea și gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea conform protocoalelor, procedurilor spitalului și a OMS 1226/2012, cu modificari și completări ulterioare;

 • ■  respectă Normele tehnice privind curațenia, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare conform OMS 961/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • ■  respectă Normele de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare conform OMS 1101/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • ■  respectă drepturile pacientului și normele privind confidențialitatea (este interzisă furnizarea de informații referitoare la pacienții internați);

 • ■   asigură și gestionează eficient resursele materiale pentru efectuarea serviciului;

 • ■  se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație continuă ;

 • ■  respectă programul de lucru și programarea concediului de odihnă;

 • ■  la începutul și la sfârșitul programului de lucru semnează condica de prezentă;

 • ■  respectă ordinea și disciplina la locul de muncă, folosește integral și cu maxima eficiență timpul de muncă;

 • ■   are obligativitatea prezentării la controlul medical periodic și a efectuării analizelor medicale în cadrul acestui control ( control efectuat de medicul de personal);

 • ■  declară șefului ierarhic superior orice îmbolnavire acută pe care o prezintă precum și bolile transmisibile apărute la membrii familiei;

 • ■  își desfașoară activitatea în echipă, respectând raporturile ierarhice și funcționale;

 • ■  se va supune măsurilor administrative, în ceea ce privește îndeplinirea la timp și întocmai a sarcinilor/ atribuțiilor, prevăzute în fișa postului;

 • ■  are obligativitatea de a se prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impuși;

 • ■   execută alte sarcini stabilite de șeful ierarhic direct în limita competențelor profesionale.

Atributii specifice postului:

 • ■  cunoaste si respecta prevederile legale cu privire la circulatia pe drumurile publice;

 • ■  participa la transportul pacientului cu targa, scaunul,brancarda ;

 • ■   dotează autosanitara cu materiale specifice transportului sanitar stabilit de M.S., stingător în stare de funcționare, butelii de oxigen în permanență pline, lot de scule, roată de rezervă, cearceaf, pătură, brancardă, cric, coarba, lanturi antiderapante pe timp nefavorabil ;

 • ■  nu părăsește autosanitara sau locurile stabilite pentru aceasta în vederea plecării imediate în misiune;

 • ■   cere confirmarea in scris a efectuarii curselor pe foaia de parcurs si de solicitare;

 • ■  interzicerea transportului in ambulanta a apartinatorilor pacientilor, autostopistilor sau a altor persoane neautorizate cu exceptia cazului in care pacientul este un copil, ce va fi insotit doar de catre un singur apartinator;

 • ■   este interzis refuzul plecarii la rezolvarea cazurilor medicale;

 • ■  remediaza defectiunile curente aparute in timpul misiunii, consemnind in foaia de parcurs remedierile facute, durata in minute. Informeaza imediat seful de birou despre defectiunile produse pe parcurs in vederea luarii de catre acestia a masurilor organizatorice in asa fel ca misiunea sa fie indeplinita;

 • ■  completeza foaia de parcurs cu toate datele corecte, reale la fiecare solicitare conform rubricilor imprimatului;

 • ■  mentine in permanenta autosanitara in perfecta stare tehnica si de igiena corespunzatoare;

 • ■  nu are voie sa utilizeze autosanitara in interes personal;

 • ■  raspunde pentru orice tip de informatie privind secretul profesional si confidentialitatea datelor de orice natura, existente in spital.

Art. 129. Denumirea postului: Magazioner

Descrierea atribuțiilor :

 • respectă R.O.I., R.O.F;

 • respectă Codul Etic al Salariaților Spitalului și Codul de Etică și Deontologie Profesională;

 • cunoaște, respectă și aplică protocoalele, procedurile și instrucțiunile de lucru ale spitalului și

raspunde de îndeplinirea lor;

 • cunoaște și aplică normele de protecție a muncii și normele de prevenire și stingere a incendiilor

(PSI);

 • participă la coletarea și gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală conform

protocoalelor, procedurilor spitalului și a OMS 1226/2012, cu modificari și completări ulterioare;

 • respectă și aplică Normele tehnice privind curațenia, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare

conform OMS 961/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • respectă și aplică Normele de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței

medicale în unitățile sanitare conform OMS 1101/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • poartă echipamentul de protecție prevăzut, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru

păstrarea igienei și a aspectului estetic personal;

 • respectă drepturile pacientului și normele privind confidențialitatea (este interzisă furnizarea de

informații referitoare la pacienții internați);

 • asigură și gestionează eficient resursele materiale pentru efectuarea serviciului;

 • are un comportament etic față de pacient, aparținătorii acestuia și față de echipa medicală;

 • se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de

educație continuă ;

 • respectă programul, conform graficului de lucru întocmit la nivelul sectiei, compartimentului și

programarea concediului de odihnă;

 • la începutul și la sfârșitul programului de lucru semnează condica de prezentă;

 • respectă ordinea și disciplina la locul de muncă, folosește integral și cu maxima eficiență timpul

de muncă;

 • are obligativitatea prezentării la controlul medical periodic și a efectuării analizelor medicale în

cadrul acestui control ( control efectuat de medicul de personal);

 • declară șefului ierarhic superior orice îmbolnavire acută pe care o prezintă precum și bolile

transmisibile apărute la membrii familiei;

 • își desfașoară activitatea în echipă, respectând raporturile ierarhice și funcționale;

 • se va supune măsurilor administrative, în ceea ce privește îndeplinirea la timp și întocmai a

sarcinilor/ atribuțiilor , prevăzute în fișa postului;

 • are obligativitatea de a se prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a efectua

servicii la parametrii de calitate impuși;

 • execută alte sarcini stabilite de șeful ierarhic direct în limita competențelor profesionale. Atributii specifice postului:

 • ■  este gestionar de bunuri, raspunde pecuniar si legal pentru lipsurile din magazie;

 • ■  organizeaza primirea, depozitarea si conservarea fara pierderi, degradari, sustrageri a bunurilor si ia masuri pentru ca acestea sa fie depozitate conform normelor tehnice de depozitare si de prevenire a incendiilor;

 • ■  realizeaza receptia bunurilor, impreuna cu comisia de receptie, verifica documentele si intocmeste nir-ul;

 • ■  receptioneaza sortul, calitatea si cantitatea bunurilor la primirea in magazie sau in cazuri speciale la furnizori, in care caz raspunde de bunurile primite si pe timpul transportului pana la depunerea lor in magazie;

 • ■  primește si inmagazineaza bunurile achiziționate, primite prin transfer, întocmind in aceeași zi formele necesare;

 • ■  solicita șefului ierarhic un organ tehnic competent care sa il ajute la receptionarea bunurilor in cazul cand este necesara o expertiza tehnica;

 • ■  sorteaza si aranjeaza materialele in magazie spre a asigura o perfecta pastrare cantitativa si calitativa pentru a avea posibilitatea ca eliberarea sa se faca in minim de timp;

 • ■  asigura gestiunea fizica a stocului de bunuri, verifica periodic stocurile si marcheaza cu etichete bunurile din magazie;

 • ■  intretine in buna stare incaperile, utilajele si aparatele de masurat si comunica sefului ierarhic stricaciunile solicitand dotarea cu aparatele, utilajele si instrumentele necesare;

 • ■  comunica sefului ierarhic cantitatile de materiale ce nu corespund stocurilor maxime si minime stabilite;

 • ■  inregistreaza sistematic si cronologic in fisele de magazie datele privind intrarile si iesirile de bunuri;

 • ■  intocmeste avize de insotire a marfii pentru bunurile care ies din magazie;

 • ■  completeaza cantitatile eliberate in bonuri de consum si centralizatoare de consum;

 • ■  colaboreaza cu „contabilul de partida” caruia ii preda zilnic documentele de intrare (nir-uri, facturi, avize) si documentele de iesire (bonuri de consum, centralizatoare de consum, avize, procese verbale etc);

 • ■  realizeaza, la sfarsitul fiecarei luni, controlul de gestiune impreuna cu „contabilul de partida” prin compararea situatie stocurilor cu fisele de magazie;

 • ■  sesizeaza seful ierarhic si paza in cazul in care constata ca incaperile sau incuietorile magaziei au fost sparte sau stricate cu forta, cerand sa se constate aceasta pe loc, in acest caz nu intra in magazie fara autorizarea organelor ce conduc ancheta.

Art. 130. Denumirea postului: Magazioner

Descrierea atribuțiilor :

 • ■  respectă R.O.I., R.O.F;

 • ■  respectă Codul Etic al Salariaților Spitalului și Codul de Etică și Deontologie Profesională;

 • ■  cunoaște, respectă și aplică protocoalele, procedurile și instrucțiunile de lucru ale spitalului și raspunde de îndeplinirea lor;

 • ■  cunoaște și aplică normele de protecție a muncii și normele de prevenire și stingere a incendiilor (PSI);

 • ■  participă la coletarea și gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea conform protocoalelor, procedurilor spitalului și a OMS 1226/2012, cu modificari și completări ulterioare;

 • ■  respectă Normele tehnice privind curațenia, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare conform OMS 961/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • ■  respectă Normele de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare conform OMS 1101/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • ■  respectă drepturile pacientului și normele privind confidențialitatea (este interzisă furnizarea de informații referitoare la pacienții internați);

 • ■  asigură și gestionează eficient resursele materiale pentru efectuarea serviciului;

 • ■  se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație continuă ;

 • ■  respectă programul de lucru și programarea concediului de odihnă;

 • ■  la începutul și la sfârșitul programului de lucru semnează condica de prezentă;

 • ■  respectă ordinea și disciplina la locul de muncă, folosește integral și cu maxima eficiență timpul de muncă;

 • ■  are obligativitatea prezentării la controlul medical periodic și a efectuării analizelor medicale în cadrul acestui control ( control efectuat de medicul de personal);

 • ■  declară șefului ierarhic superior orice îmbolnavire acută pe care o prezintă precum și bolile transmisibile apărute la membrii familiei;

 • ■  își desfășoară activitatea în echipă, respectând raporturile ierarhice și funcționale;

 • ■  se va supune măsurilor administrative, în ceea ce privește îndeplinirea la timp și întocmai a sarcinilor/ atribuțiilor, prevăzute în fișa postului;

 • ■  are obligativitatea de a se prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impuși;

 • ■  execută alte sarcini stabilite de șeful ierarhic direct în limita competențelor profesionale.

Atributii specifice postului:

 • ■  este gestionar la magazia de alimente, răspunde pecuniar și legal pentru lipsurile din magazie;

 • ■  organizează primirea, depozitarea și conservarea fără pierderi, degradari, sustrageri a bunurilor și ia masuri pentru ca acestea să fie depozitate conform normelor tehnice de depozitare și de prevenire a incendiilor;

 • ■  realizează recepția bunurilor, împreuna cu comisia de recepție, verifică documentele și întocmeste nir-ul;

 • ■  receptionează sortul, calitatea și cantitatea bunurilor la primirea în magazie sau în cazuri speciale la furnizori, în care caz raspunde de bunurile primite și pe timpul transportului până la depunerea lor în magazie;

 • ■  primeste și înmagazinează bunurile achizitionate, primite prin transfer, întocmind în aceeași zi formele necesare;

 • ■  solicită șefului ierarhic un organ tehnic competent care să îl ajute la recepționarea bunurilor în cazul cand este necesara o expertiza tehnica;

 • ■  sorteaza și aranjeaza materialele în magazie spre a asigura o perfecta pastrare cantitativa și calitativa pentru a avea posibilitatea ca eliberarea sa se faca în minim de timp;

 • ■  asigură gestiunea fizica a stocului de bunuri, verifică periodic stocurile și marchează cu etichete bunurile din magazie;

 • ■  întreține în buna stare încaperile, utilajele și aparatele de masurat și comunica sefului ierarhic stricaciunile solicitand dotarea cu aparatele, utilajele și instrumentele necesare;

 • ■  comunică șefului ierarhic cantitățile de materiale ce nu corespund stocurilor maxime și minime stabilite;

 • ■  înregistrează sistematic și cronologic în fisele de magazie datele privind intrarile și iesirile de bunuri;

 • ■  întocmeste avize de însotire a marfii pentru bunurile care ies din magazie;

 • ■  completează cantitatile eliberate în bonuri de consum și centralizatoare de consum;

 • ■  colaborează cu „contabilul de partida” căruia îi predă zilnic documentele de intrare (nir-uri, facturi, avize) și documentele de ieșire (bonuri de consum, centralizatoare de consum, avize, procese verbale etc);

 • ■  realizeaza, la sfarsitul fiecarei luni, controlul de gestiune împreuna cu „contabilul de partida” prin compararea situatie stocurilor cu fisele de magazie;

 • ■  execută toate operatiunile premergatoare inventarierii conform legislatiei în vigoare;

 • ■  asista la inventarierea materialelor dând comisiei de inventariere orice lămuriri ce i se cer în legatură cu gestiunea sa și semnează situatiile de inventariere;

 • ■  predă toate materialele cu forme legale la plecarea din unitate sau cand trece în altă munca;

 • ■  sesizeaza șeful ierarhic și paza în cazul în care constata că încaperile sau încuietorile magaziei au fost sparte sau stricate cu forța, cerând să se constate aceasta pe loc, în acest caz nu intra în magazie fără autorizarea organelor ce conduc ancheta;

 • ■  răspunde pentru orice tip de informatie privind secretul profesional și confidentialitatea datelor de orice natura, existente în spital.

Art. 131. Denumirea postului: Muncitor I Bucatar

Descrierea atributiilor :

 • respecta R.O.I., R.O.F;

 • respecta Codul Etic al Salariatilor Spitalului si Codul de Etica si Deontologie Profesionala;

 • cunoaște, respecta si aplica protocoalele, procedurile si instrucțiunile de lucru ale spitalului si raspunde de indeplinirea lor;

 • cunoaste si aplica normele de protectie a muncii si normele de prevenire si stingere a incendiilor (PSI);

 • poartă echipamentul de protecție prevăzut, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal;

 • respecta programul, conform graficului de lucru intocmit la nivelul biroului si programarea concediului de odihna;

 • la inceputul si la sfarsitul programului de lucru semneaza condica de prezenta;

 • respecta ordinea si disciplina la locul de munca, foloseste integral si cu maxima eficienta timpul de munca;

 • are obligativitatea prezentarii la controlul medical periodic si a efectuarii analizelor medicale in cadrul acestui control ( control efectuat de medicul de personal);

 • declara sefului ierarhic superior orice imbolnavire acuta pe care o prezinta precum si bolile transmisibile aparute la membrii familiei;

 • isi desfasoara activitatea in echipa, respectand raporturile ierarhice si functionale;

 • se va supune masurilor administrative, in ceea ce priveste indeplinirea la timp si intocmai a sarcinilor/ atributiilor , prevazute in fisa postului;

 • are obligativitatea de a se prezenta la serviciu in deplina capacitate de munca, pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impusi;

Atributii specifice postului:

 • ■  asigura zilnic igena blocului alimentar si a salii de mese pe care o are in ingrijire

 • ■  participa la prepararea hranei in bucatarie

 • ■  executa servirea bolnavilor in sala de mese sub supravegherea si indrumarea asistentului de serviciu

 • ■  raspunde de curatenia si intretinerea in buna stare a dotarilor din blocul alimentar, avand obligatia sa anunte orice defectiuni.

 • ■  asigura transportul alimentelor de la magazia de alimente.

 • ■  nu paraseste locul de munca fara aprobare si fara sa asigure continuitatea serviciului.

 • ■  raspunde de mentinerea curateniei incaperilor de la blocul alimentar.

 • ■   asigura triajul epidemiologic si curata zarzavatul.

 • ■  asigura buna desfasurare a activitatii in sala de mese.

 • ■  raspunde pentru orice tip de informatie privind secretul profesional si confidentialitatea datelor de orice natura, existente in spital;

 • ■  respecta normele de igiena sub controlul CPCIN.

 • ■   asigura folosirea si intretinerea utilajelor din dotare.

 • ■  manifesta o atitudine civilizata si de respect fata de omul aflat in suferinta, fata de apartinatorii acestuia si fata de ceilalti angajati ai unitatii.

 • ■  efectueaza examinarile anuale obligatorii prevazute de lege.

 • ■  indeplineste oricare alte sarcini incredintate de seful ierahic si de conducerea unitatii. Art. 132. Denumirea postului: Muncitor

Descrierea atribuțiilor :

 • ■  respectă R.O.I., R.O.F;

 • ■  respectă Codul Etic al Salariaților Spitalului și Codul de Etică și Deontologie Profesională;

 • ■  cunoaște, respectă și aplică protocoalele, procedurile și instrucțiunile de lucru ale spitalului și raspunde de îndeplinirea lor;

 • ■  cunoaște și aplică normele de protecție a muncii și normele de prevenire și stingere a incendiilor (PSI);

 • ■  participă la coletarea și gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea conform protocoalelor, procedurilor spitalului și a OMS 1226/2012, cu modificari și completări ulterioare;

 • ■  respectă Normele tehnice privind curățenia, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare conform OMS 961/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • ■  respectă Normele de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare conform OMS 1101/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • ■  respectă drepturile pacientului și normele privind confidențialitatea (este interzisă furnizarea de informații referitoare la pacienții internați);

 • ■  asigură și gestionează eficient resursele materiale pentru efectuarea serviciului;

 • ■  se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație continuă ;

 • ■  respectă programul de lucru și programarea concediului de odihnă;

 • ■  la începutul și la sfârșitul programului de lucru semnează condica de prezentă;

 • ■  respectă ordinea și disciplina la locul de muncă, folosește integral și cu maxima eficiență timpul de muncă;

 • ■  are obligativitatea prezentării la controlul medical periodic și a efectuării analizelor medicale în cadrul acestui control ( control efectuat de medicul de personal);

 • ■  declară șefului ierarhic superior orice îmbolnavire acută pe care o prezintă precum și bolile transmisibile apărute la membrii familiei;

 • ■  își desfașoară activitatea în echipă, respectând raporturile ierarhice și funcționale;

 • ■  se va supune măsurilor administrative, în ceea ce privește îndeplinirea la timp și întocmai a sarcinilor/ atribuțiilor, prevăzute în fișa postului;

 • ■  are obligativitatea de a se prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impuși;

 • ■  execută alte sarcini stabilite de șeful ierarhic direct în limita competențelor profesionale. Atributii specifice postului:

 • ■  deservește în totalitate magazia de alimente, urmărind ca descarcarea alimentelor să se facă în bune condiții;

 • ■  verifică ca alimentele recepționate să fie în concordanță cu cele facturate;

 • ■  se ocupa de curațenia și întretinerea magaziei de alimente și a spatiilor conexe;

 • ■  asista la inventarierea alimentelor ajutand comisia de inventariere la cantarirea si numararea produselor alimentare aflate in magazie;

 • ■  tine locul gestionarului și preia toate sarcinile de serviciu ale acestuia pe perioada cand aceasta nu se afla la serviciu:

 • ■  raspunde pecuniar și legal pentru lipsurile din magazie;

 • ■  organizeaza primirea, depozitarea și conservarea fara pierderi, degradari, sustrageri a bunurilor și ia masuri pentru ca acestea sa fie depozitate conform normelor tehnice de depozitare și de prevenire a incendiilor;

 • ■  realizeaza receptia bunurilor, împreuna cu comisia de receptie, verifica documentele si intocmeste nir-ul;

 • ■  receptioneaza sortul, calitatea și cantitatea bunurilor la primirea în magazie sau în cazuri speciale la furnizori, în care caz raspunde de bunurile primite si pe timpul transportului până la depunerea lor în magazie;

 • ■  primeste și înmagazineaza bunurile achizitionate, primite prin transfer, întocmind în aceeasi zi formele necesare;

 • ■  solicită sefului ierarhic un organ tehnic competent care să îl ajute la recepționarea bunurilor în cazul cand este necesara o expertiză tehnică;

 • ■  sorteaza și aranjează materialele în magazie spre a asigura o perfectă pastrare cantitativa și calitativa pentru a avea posibilitatea ca eliberarea să se facă în minim de timp;

 • ■  asigura gestiunea fizică a stocului de bunuri, verifică periodic stocurile și marcheaza cu etichete bunurile din magazie;

 • ■  întretine în buna stare încaperile, utilajele și aparatele de măsurat și comunică sefului ierarhic stricaciunile solicitand dotarea cu aparatele, utilajele și instrumentele necesare;

 • ■  comunica șefului ierarhic cantitatile de materiale ce nu corespund stocurilor maxime si minime stabilite;

 • ■  înregistreaza sistematic și cronologic în fisele de magazie datele privind intrarile și ieșirile de bunuri;

 • ■  întocmeste avize de insotire a marfii pentru bunurile care ies din magazie;

 • ■  completeaza cantitatile eliberate în bonuri de consum și centralizatoare de consum;

 • ■  colaboreaza cu „contabilul de partida” caruia îi predă zilnic documentele de intrare (nir-uri, facturi, avize) și documentele de iesire (bonuri de consum, centralizatoare de consum, avize, procese verbale etc);

 • ■  realizează, la sfarsitul fiecarei luni, controlul de gestiune împreuna cu „contabilul de partida” prin compararea situatie stocurilor cu fisele de magazie;

 • ■  sesizeaza seful ierarhic și paza în cazul în care constata ca încaperile sau încuietorile magaziei au fost sparte sau stricate cu forța, cerand să se constate aceasta pe loc, în acest caz nu intra în magazie fără autorizarea organelor ce conduc ancheta;

Art. 133. Denumirea postului: Referent de specialitate

Descrierea atributiilor :

 • •  respectă R.O.I., R.O.F;

 • •  respectă Codul Etic al Salariaților Spitalului și Codul de Etică și Deontologie Profesională;

 • •  cunoaște, respectă și aplică protocoalele, procedurile și instrucțiunile de lucru ale spitalului și raspunde de îndeplinirea lor;

 • •  cunoaște și aplică normele de protecție a muncii și normele de prevenire și stingere a incendiilor (PSI);

 • •  respectă Normele tehnice privind curațenia, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare conform OMS 961/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • •  respectă Normele de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare conform OMS 1101/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • •  respectă drepturile pacientului și normele privind confidențialitatea (este interzisă furnizarea de informații referitoare la pacienții internați);

 • •  asigură și gestionează eficient resursele materiale pentru efectuarea serviciului;

 • •  se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație continuă ;

 • •  respectă programul de lucru și programarea concediului de odihnă;

 • •  la începutul și la sfârșitul programului de lucru semnează condica de prezentă;

 • •  respectă ordinea și disciplina la locul de muncă, folosește integral și cu maxima eficiență timpul de muncă;

 • •  are obligativitatea prezentării la controlul medical periodic și a efectuării analizelor medicale în cadrul acestui control ( control efectuat de medicul de personal);

 • •  declară șefului ierarhic superior orice îmbolnavire acută pe care o prezintă precum și bolile transmisibile apărute la membrii familiei;

 • •  își desfașoară activitatea în echipă, respectând raporturile ierarhice și funcționale;

 • •  se va supune măsurilor administrative, în ceea ce privește îndeplinirea la timp și întocmai a sarcinilor/ atribuțiilor, prevăzute în fișa postului;

 • •  are obligativitatea de a se prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impuși;

 • •  execută alte sarcini stabilite de șeful ierarhic direct în limita competențelor profesionale. Atributii specifice postului:

 • •  asigura aprovizionarea cu alimente, materiale sanitare, materiale de curatenie, dezinfectanti si alte tipuri de produse, precum si achizitia de servicii respectand reglementarile legale in vigoare;

 • •  evidentiaza, introduce pe calculator si urmareste contractele de alimente, medicamente, papetarie, tipizate medicale, dezinfectanti etc. (termen de finalizare, preturi, cantitati);

intocmeste comenzile de alimente, papetarie, tipizate medicale, dezinfectanti etc., urmarind ca acestea sa ajunga in timp util in magazia unitatii pentru a evita blocarea activitatii;

urmareste stocurile produselor de mai sus;

intocmeste propunerile si angajamentele si ordonantarile la plata pentru contractele incheiate privind produsele de mai sus;

vizeaza toate intrarile de produse si achizitiile de servicii, raspunzand ca acestea sa se incadreze in preturile contractelor respective incheiate cu furnizorii;

verifica stocurile din magaziile de alimente si materiale, participand la inventarierile periodice care se realizeaza in cadrul acesteia;

participa in comisiile de licitatii, comisiile de atribuire a ofertelor, de inventariere si de receptie conform deciziilor date de conducatorul unitatii ;

realizeaza in sistem electronic S.I.C.A.P. procedurile privind cumpararile directe;

intocmeste procese verbale in urma verificarilor interne la depozitele de alimente ale spitalului si blocului alimentar, atunci cand este cazul ;

raspunde pentru orice tip de informatie privind secretul profesional si confidentialitatea datelor de orice natura, existente in spital.

Art. 134. Denumirea postului: Sef Serv. R.U.O.N.S. - Economist I A

Descrierea atributiilor :

respecta R.O.I., R.O.F;

respecta Codul Etic al Salariatilor Spitalului si Codul de Etica si Deontologie Profesionala;

cunoaste, respecta si aplica protocoalele, procedurile si instructiunile de lucru ale spitalului si raspunde de indeplinirea lor;

cunoaste si aplica normele de protectie a muncii si normele de prevenire si stingere a incendiilor (PSI);

la inceputul si la sfarsitul programului de lucru semneaza condica de prezenta;

respecta ordinea si disciplina la locul de munca, foloseste integral si cu maxima eficienta timpul de munca;

are obligativitatea prezentarii la controlul medical periodic si a efectuarii analizelor medicale in cadrul acestui control ( control efectuat de medicul de personal);

declara sefului ierarhic superior orice imbolnavire acuta pe care o prezinta precum si bolile transmisibile aparute la membrii familiei;

isi desfasoara activitatea in echipa, respectand raporturile ierarhice si functionale;

se va supune masurilor administrative, in ceea ce priveste indeplinirea la timp si intocmai a sarcinilor/ atributiilor , prevazute in fisa postului;

are obligativitatea de a se prezenta la serviciu in deplina capacitate de munca, pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impusi;

executa alte sarcini stabilite de Seful Serviciului RUONS in limita competentelor profesionale.

Atributii specifice postului

 • ■      asigură întocmirea documentațiilor privind modificarea/actualizarea organigramei spitalului, a numărului de posturi, a regulamentului de organizare și funcționare si a statului de funcțiuni;

 • ■      verifica si raspunde de efectuarea de lucrări privind încheierea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă precum și acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislația muncii;

 • ■      intocmeste si inainteaza managerului situatia trimestriala cu privire la contractele de munca incheiate pe perioada determinata;

 • ■      opereaza si raspunde de orice modificare survenita la contractele de munca ale salariatilor in aplicatia Revisal si o transmite on-line catre I.T.M. Dolj;

 • ■      verifica si raspunde de corectitudinea fiselor de post conform recomandarilor sefilor de sectii/compartimente, precum si de existenta acestora in dosarele de personal: ale medicilor, farmacistilor, psihologilor, cat si ale personalului din Laboratorul de Analize Medicale;

 • ■      urmărește întocmirea și actualizarea de către conducătorii de sectii, compartimente, servicii si birouri a fișelor de post și asigură gestionarea lor, conform prevederilor legale;

 • ■      gestionează procesul de realizare a evaluării și întocmirea rapoartelor/fișelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale;

 • ■      stabilește și actualizează conform reglementărilor legale, salariile de încadrare și celelalte drepturi salariale pentru personalul din cadrul unității;

 • ■      indosariaza documentele care au termen de pastrare si le depune la arhiva unitatii, cu respectarea prevederilor Legii 16/1990, cu completarile si modificarile ulterioare;

 • ■      verifica introducerea în baza de date a informațiilor referitoare la personal și actualizează baza cu datele noilor angajați;

 • ■      verifica si raspunde de documentația privind pensionarea pentru limită de vârstă sau invaliditate pentru personalul din unitate, in termen legal;

 • ■      execută lucrările de normare a personalului, aplicaând criteriile de normare din normativele în vigoare;

 • ■      verifica fundamentarea fondul de salarii necesar personalului din unitate în vederea întocmirii proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli;

 • ■      stabilește salariile de bază ale personalului contractual ca urmare a evaluării anuale;

 • ■      verifica intocmirea și transmiterea situațiilor periodice solicitate de MSP, DSP, CJAS, Direcția

 • ■      Județeană de Finanțe, Direcția județeană de Statistică;

 • ■      verifica introducerea pe calculator a prezentei lunare a salariatilor, privind concediile de odihna, a concediilor medicale si a concediilor fara plata.;

 • ■       verifica si urmareste exactitatea pontajelor si a graficelor de lucru, privind prezenta personalului la serviciu, corelatiile dintre pontaj si concediul de odihna sau concediul medical, iar pontajele si graficele sa fie semnate si aprobate corespunzator, de catre persoanele competente;

 • ■         este responsabil, la nivelul spitalului, pentru supravegherea implementarii standardelor si a criteriilor de acreditare, intocmai cu cerintele impuse de Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate, CIM pentru Serv. RUON S;

 • ■        verifica si raspunde de declaratia catre CAS DJ ( anexa 12, pentru recuperarea de la FNUASS a sumelor pentru concediile medicale);

 • ■      verifica calculul lunar al salariilor si semneaza statele lunare de plata;

 • ■       verifica, conform pontajului, calculul garzilor pentru medicii din linia de garda, respectand Ordinul 870/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • ■      semneaza adeverinte de salariat pentru personalul unitatii;

 • ■      verifica si raspunde de completarea dosarelor de personal ale medicilor, ale personalului sanitar superior si ale personalului din Laboratorului de Analize Medicale;

 • ■      intocmeste si actualizeaza procedurile de lucru la nivelul Serviciului R.U.O.N.S.;

 • ■      verifica si raspunde de completarea ordinelor de plata pentru popriri, garantii, pensii alimentare, etc;

 • ■      verifica si raspunde de completarea ordinelor de plata catre banci, Casa Judeteana de Pensii Dolj, A.J.O.F.M. Dolj, Casa de Asigurari de Sanatate Dolj, Ordinul Asistentilor Medicali Dolj, Colegiul Medicilor Dolj, Colegiul Biochimistilor si Biologilor Dolj, Sindicat, CAR, etc;

 • ■      verifica calculul numarului de zile de concediu anual, aferent fiecarui salariat;

 • ■      verifica si semneaza orice modificare survenita la contractele de munca ale salariatilor, precum si indexarile salariale anuale, prin acte aditionale;

 • ■      colaboreaza cu Biroul Juridic la intocmirea Regulamentului de organizare si functionare, precum si a Regulamentului de ordine interioara al unitatii;

 • ■      intocmeste si reactualizeaza Statul de functii al spitalului, ori de cate ori este nevoie;

 • ■      raspunde de implementarea modificarilor legislative, primite de la Biroul Juridic, care trebuie sa fie in concordanta cu actele normative in vigoare;

 • ■      verifica modificarile in SIUI cu certificatele de membru al Colegiului Medicilor si Ordinului Asistentilor Medicali, cat si Asigurarile de Mal-praxis ale personalului medical;

 • ■       verifica si semneaza Declarația 112, privind obligațiile unitatii catre Bugetul de Stat, in fiecare luna si raspunde de depunerea ei;

 • ■       verifica si semneaza Declaratia 205- fise fiscale si raspunde de depunerea ei;

 • ■       verifica si semneaza situatia semestriala catre Administratia Finantelor Publice Dolj, privind date referitoare la fondul de salarii si la numarul de personal realizat la sfarsit de semestru;

 • ■      verifica si semneaza situatia privind nivelul maxim al cheltuielilor de personal pe capitole bugetare, lunar, catre Primaria Mun. Craiova;

 • ■      verifica intocmirea raportului „ SAN- Activitatea unitatilor sanitare pt. anul in curs, pentru compartimentele de statistica si informatica ale D.S.P. Dolj si Directia Regionala de Statistica Dolj ;

 • ■       intocmeste raportul de analiza si prelucrarea datelor provenite din ancheta cu privire la satisfactia personalului, efectuate la fiecare 3 luni;

 • ■      intocmeste situatia lunara privind nr. de posturi ocupate si fondul de salarii realizat pt luna in curs si o transmite la D.S.P. Dolj si Primaria Mun. Craiova;

 • ■      verifica si semneaza, lunar situatia cu salariatii care se afla in concediu medical, ce trebuie transmisa catre Casa de Asigurari de Sanatate Dolj;

 • ■      verifica si semneaza adeverinte pentru salariatii care solicita concediul si indemnizatie pentru cresterea copilului;

 • ■      detine si verifica condica de prezenta pentru personalul T.E. S.A.

 • ■      asigura gestionarea dosarelor de personal si complectarea lor cu documentatia necesara la angajare sau la orice modificare survenita in contractul individual de munca;

 • ■      verifica declaratiile de deducere personala, pentru persoanele aflate in intretinerea salariatilor;

 • ■      verifica evidenta medicilor rezidenti, repartizati de D.S.P. Dolj sau M.S., in stagii de neurologie, psihiatrie, neuropsihiatrie infantila, recuperare neurologica si verifica si semneaza adrese catre sectii cu perioada de stagiu;

 • ■      colaboreaza cu salariatii InfoWorld pentru efectuarea corecta si in timp a lucrarilor de salarizare si personal;

 • ■      intocmeste si modifica lunar situatia cu numarul de posturi ocupate si vacante din statul de functii, numarul lunar de persoane angajate sau plecate;

 • ■      acorda salariatilor spitalului informatii cu privire la diferite drepturi salariale;

 • ■      raspunde de inscrierea corecta a salariului tarifar, a sporului de vechime si a tuturor celorlalte drepturi de personal, in statul de plata al salariatilor, conform contractelor individuale de munca, deciziilor de incadrare, precum si a rectificarilor de salarizare;

 • ■      verifica evidenta notificarilor, somatiilor, pensiilor de intretinere, popririlor, imputatiilor, lunare in borderoul de retineri salariale, pt. fiecare salariat in parte;

 • ■      face verificari in sectiile si compartimentele privind prezenta in serviciu a salariatilor cu ajutorul condicilor de prezenta si a graficelor;

 • ■         verifica si semneaza foile de pontaj, cu privire la zilele de concediu de odihna, concediu medical, ore suplimentare, garzi;

 • ■       verifica evidenta personalului care indeplineste conditiile pentru promovare si evaluare, conform legislatiei in vigoare, pentru fiecare categorie de personal in parte si le elibereaza actele doveditoare participarii la promovare in grad profesional;

 • ■      verifica calculul lunar al numarului de tichete de masa aferent fiecarui salariat si semneaza centralizatoare pe sectii pentru acordarea acestora;

 • ■      este responsabil cu indeplinirea planului de formare profesionala;

 • ■      raspunde pentru orice tip de informatie privind secretul profesional si confidentialitatea datelor de orice natura, existente in spital

 • ■      intocmeste trimestrial raportul de activitate al Serviciului R.U.O.N.S;

Art. 135. Denumirea postului: Economist I A

Descrierea atribuțiilor :

 • respectă R.O.I., R.O.F;

 • respectă Codul Etic al Salariaților Spitalului și Codul de Etică și Deontologie Profesională;

 • ■  cunoaște, respectă și aplică protocoalele, procedurile și instrucțiunile de lucru ale spitalului și raspunde de îndeplinirea lor;

 • cunoaște și aplică normele de protecție a muncii și normele de prevenire și stingere a incendiilor (PSI);

 • respectă Normele de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare conform OMS 1101/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • respectă drepturile pacientului și normele privind confidențialitatea (este interzisă furnizarea de informații referitoare la pacienții internați);

 • asigură și gestionează eficient resursele materiale pentru efectuarea serviciului;

 • se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație continuă ;

 • respectă programul de lucru și programarea concediului de odihnă;

 • la începutul și la sfârșitul programului de lucru semnează condica de prezentă;

 • respectă ordinea și disciplina la locul de muncă, folosește integral și cu maxima eficiență timpul de muncă;

 • ■  are obligativitatea prezentării la controlul medical periodic și a efectuării analizelor medicale în cadrul acestui control ( control efectuat de medicul de personal);

 • declară șefului ierarhic superior orice îmbolnavire acută pe care o prezintă precum și bolile transmisibile apărute la membrii familiei;

 • își desfașoară activitatea în echipă, respectând raporturile ierarhice și funcționale;

 • se va supune măsurilor administrative, în ceea ce privește îndeplinirea la timp și întocmai a sarcinilor/ atribuțiilor, prevăzute în fișa postului;

 • are obligativitatea de a se prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impuși;

 • ■  execută alte sarcini stabilite de șeful ierarhic direct în limita competențelor profesionale.

Atributii specifice postului:

 • efectueaza lucrari (dispoziții și acte adiționale) privind incheierea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca, precum si acordarea tuturor drepturilor prevazute de legislatia muncii;

 • opereaza orice modificare survenita la contractele de munca ale salariatilor, precum si indexarile salariale anuale, prin acte aditionale in aplicatia REVISAL si o transmite on -line catre ITM Dolj;

 • verifică și calculează din foile de pontaj zilele de concediu de odihnă, concediu medical și introduce pe calculator, în programul informatic, prezenta lunară a salariatilor, a concediilor de odihna, a concediilor medicale și a concediilor fară plată;

 • ■  calculeaza lunar salariile si listeaza fluturașii de salarii;

 • calculeaza conform pontajului gărzile pentru medicii din linia de gardă conform legislației în vigoare;

 • verifica introducerea în baza de date a informațiilor referitoare la personal și actualizează baza de date cu informațiile privind noii angajați;

 • reactualizeaza si tine evidenta la zi, cu toate modificarile, in SIUI a certificatelor de membru al Colegiului Medicilor si OAMGMAMR si a asigurarilor de mall praxis ale personalului medical;

 • îndosariaza documentele care au termen de pastrare și le depune la arhiva unitatii, cu respectarea prevederilor Legii 16/1990, cu completarile și modificarile ulterioare;

 • întocmește și elibereaza adeverințe de salariat pentru personalul spitalului, în funcție de solicitări;

 • calculează numarul de zile de concediu anual, aferent fiecarui salariat și operează zilele în cererile de concediu ale angajaților;

 • colaborează cu salariații InfoWorld pentru efectuarea corectă și în timp a situațiilor de salarizare și personal;

 • asigura gestionarea dosarelor de personal și completarea lor cu documentația necesară la angajare sau la orice modificare survenită în contractul individual de muncă al salariaților;

 • face verificări privind prezenta în serviciu a salariatilor cu ajutorul condicilor de prezență și a graficelor și distribuie fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale și chestionarele de evaluare a satisfacției angajaților secțiilor menționate mai sus;

 • poate face parte din comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante si temporar vacante si poate asigura secretariatul comisiilor de concurs;

 • întocmește documente și completează actele necesare pentru dosarele de pensionare ale salariaților;

 • tine evidenta notificarilor, somatiilor, pensiilor de intretinere, popririlor, imputatiilor, declaratiilor de deducere personala, etc, le introduce si opereaza lunar in borderoul de retineri salariale pentru fiecare salariat in parte;

 • tine evidenta medicilor rezidenti, repartizati de DSP Dolj si MS, in stagii de neurologie, psihiatrie, neuropsihiatrie infantila, recuperare neurologica si intocmeste adrese catre sectii cu perioada de stagiu;

 • calculeaza lunar numarul de tichete de masa aferent fiecarui salariat si intocmeste centralizatoare pe sectii pentru acordarea acestora;

 • întocmeste și transmite situațiile periodice, cu privire la salarizare, solicitate de Ministerul Sănătății, Direcția de Sanatate Publica Dolj, Casa de Asigurări de Sănătate Dolj, Direcția Județeană a Finanțelor Dolj și alte foruri superioare;

 • completează certificatele de concedii medicale cu informațiile obligatorii în vederea depunerii acestora la Casa de Asigurări de Sănătate Dolj;

 • repartizeaza fisele de evaluare a performantelor profesionale ale salariatilor pentru a fi completate, pe sectii, anual;

 • detine si verifica condica de prezenta pentru personalul tesa;

 • în cazul lipsei unui coleg de serviciu preia atributiile acestuia, sub supravegherea si raspunderea sefului de serviciu;

 • raspunde pentru orice tip de informație privind secretul profesional și confidențialitatea datelor de orice natura, existente în spital.

Art. 136. Denumirea postului: Analist I A -Sef Birou Informatică

Descrierea atributiilor :

 • ■  respacta R.O.I., R.O.F;

 • ■  respectă Codul Etic al Salariaților Spitalului și Codul de Etică și Deontologie Profesională;

 • ■  cunoaște, respectă și aplică protocoalele, procedurile și instrucțiunile de lucru ale spitalului și raspunde de îndeplinirea lor;

 • ■  cunoaște și aplică normele de protecție a muncii și normele de prevenire și stingere a incendiilor (PSI);

 • ■  respectă Normele tehnice privind curațenia, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare conform OMS 961/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • ■  respectă Normele de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare conform OMS 1101/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • ■  respectă drepturile pacientului și normele privind confidențialitatea (este interzisă furnizarea de informații referitoare la pacienții internați);

 • ■  asigură și gestionează eficient resursele materiale pentru efectuarea serviciului;

 • ■  se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație continuă ;

 • ■  respectă programul de lucru și programarea concediului de odihnă;

 • ■  la începutul și la sfârșitul programului de lucru semnează condica de prezentă;

 • ■  respectă ordinea și disciplina la locul de muncă, folosește integral și cu maxima eficiență timpul de muncă;

 • ■  are obligativitatea prezentării la controlul medical periodic și a efectuării analizelor medicale în cadrul acestui control ( control efectuat de medicul de personal);

 • ■  declară șefului ierarhic superior orice îmbolnavire acută pe care o prezintă precum și bolile transmisibile apărute la membrii familiei;

 • ■  își desfașoară activitatea în echipă, respectând raporturile ierarhice și funcționale;

 • ■  se va supune măsurilor administrative, în ceea ce privește îndeplinirea la timp și întocmai a sarcinilor/ atribuțiilor, prevăzute în fișa postului;

 • ■  are obligativitatea de a se prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impuși;

 • ■  execută alte sarcini stabilite de șeful ierarhic direct în limita competențelor profesionale. Atributii specifice postului:

 • ■  coordonează toata activitatea de informatică din sistemul sanitar al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova.

 • ■  verificarea concediilor medicale eliberate de medicii din unitate cât și de raportarea acestora la timp Casei de Asigurări de Sănatate Dolj.

 • ■  transmite lunar/anual electronic declaratiile (112, 205, M500, etc)

 • ■  colaboreaza cu farmacistul spitalului in vederea intocmirii si raportarii la timp a consumului de medicamente lunar catre CAS Dolj/ trimestrial catre DSP Dolj

 • ■  verifică posta electronică și anunță conducerea spitalului cât și serviciile din spital de emailurile primite(situații, machete, etc).

 • ■   administreaza site-ul spitalului cât și postarea datelor în acesta;

 • ■  responsabil pentru accesul si incarcarea documentelor in aplicatia CaPeSaRo

 • ■  asigură utilizarea soluțiilor tehnice cele mai eficiente, de nivel tehnic corespunzător normelor actuale în informatică (folosirea de produse program performante, utilizarea eficientă a resurselor tehnice) astfel încât să fie satisfăcute integral obiectivele impuse de Directia de Sănătate Publică Dolj, Casa de Asigurări de Sănătate Dolj și Conducerea Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova.

 • ■  participă la toate instructajele organizate la sediul Directia de Sănătate Publică Dolj și Casa de Asigurări de Sănătate Dolj pentru prelucrarea pe calculator a datelor, împreună cu factorii răspunzători de raportare a acestora (statistică, financiar-contabilitate, R.U.O.N. S., aprovizionare, farmacie,etc...).

 • ■  propune în colaborare cu personalul medical, economic, financiar-contabil, secretariat si cu șefii serviciilor Aprovizionare și Financiar - Contabil din unitățile sanitare subordonate Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, achiziționarea de tehnică nouă de calcul și materiale consumabile precum și modernizarea tehnicii de calcul existente, prin adăugarea de noi componente, înlocuirea, transferul,

sau casarea celor uzate fizic și moral. Propunerile de achiziționare a echipamentelor de tehnică de calcul noi cât și de produse - program sau aplicații software le va face numai prin consultare și numai cu avizul responsabilului cu această problemă de la nivelul Directiei de Sănătate Publică Dolj nominalizat de Ministerul Sănătății.

 • ■  participă la propunerea necesarului de resurse umane ce trebuie să desfășoare activitate informatică în Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie sau unitățile sanitare subordonate (cu studii medii și studii superioare) cât și la stabilirea atribuțiilor, sarcinilor, lucrărilor și responsabilităților ce revin personalului cu activități în acest domeniu, participând la examenele de ocupare/promovare a posturilor de informatică ca membru al Comisiei de examinare.

 • ■  participă la urmărirea și evaluarea rezultatelor introducerii de sisteme informatice/ produse program in Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova și unitățile subordonate și propune, pe această bază, recepția/ omologarea acestora, în conformitate cu normativele în vigoare.

 • ■  avizează și propune spre plată facturile emise de firmele cu care spitalul are contract de servicii sisteme informatice;

 • ■  participă la programe de instruire în informatică organizate de M.S., D.S.P.Dolj, sau alte organisme.

 • ■  propune metode de optimizare și rentabilizare prin informatizare a activității unor servicii din componența Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova și unitățile subordonate acestuia.

 • ■  raspunde pentru orice tip de informatie privind secretul profesional si confidentialitatea datelor de orice natura, existente in spital;

Art. 137. Denumirea postului: Analist I A

Descrierea atributiilor :

 • ■  respacta R.O.I., R.O.F;

 • ■  respectă Codul Etic al Salariaților Spitalului și Codul de Etică și Deontologie Profesională;

 • ■  cunoaște, respectă și aplică protocoalele, procedurile și instrucțiunile de lucru ale spitalului și raspunde de îndeplinirea lor;

 • ■  cunoaște și aplică normele de protecție a muncii și normele de prevenire și stingere a incendiilor (PSI);

 • ■  respectă Normele tehnice privind curațenia, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare conform OMS 961/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • ■  respectă Normele de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare conform OMS 1101/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • ■  respectă drepturile pacientului și normele privind confidențialitatea (este interzisă furnizarea de informații referitoare la pacienții internați);

 • ■  asigură și gestionează eficient resursele materiale pentru efectuarea serviciului;

 • ■  se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație continuă ;

 • ■  respectă programul de lucru și programarea concediului de odihnă;

 • ■  la începutul și la sfârșitul programului de lucru semnează condica de prezentă;

 • ■  respectă ordinea și disciplina la locul de muncă, folosește integral și cu maxima eficiență timpul de muncă;

 • ■  are obligativitatea prezentării la controlul medical periodic și a efectuării analizelor medicale în cadrul acestui control ( control efectuat de medicul de personal);

 • ■  declară șefului ierarhic superior orice îmbolnavire acută pe care o prezintă precum și bolile transmisibile apărute la membrii familiei;

 • ■  își desfașoară activitatea în echipă, respectând raporturile ierarhice și funcționale;

 • ■  se va supune măsurilor administrative, în ceea ce privește îndeplinirea la timp și întocmai a sarcinilor/ atribuțiilor, prevăzute în fișa postului;

 • ■  are obligativitatea de a se prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impuși;

 • ■  execută alte sarcini stabilite de șeful ierarhic direct în limita competențelor profesionale. Atributii specifice postului:

 • ■  răspunde de activitatea de pregătire a datelor, cu caracter financiar-contabil din sistemul sanitar al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, în vederea raportării indicatorilor către Directia de Sănătate Publică Dolj, Casa de Asigurări de Sănătate Dolj, Administratia Fiscala Dolj, Primaria Craiova, etc. cu respectarea normelor metodologice, a normativelor în vigoare și a cond. Impuse de Directia de Sănătate Publică Dolj , Casa de Asigurări de Sănătate Dolj, Administratia Fiscala Dolj, Primaria Craiova, etc.

 • ■  împreună cu șeful biroului asigură desfășurarea lucrărilor de culegere pe calculator a datelor expuse mai sus conform graficului de desfășurare a lucrărilor cu caracter de raportare stabilit de Directia de Sănătate Publică Dolj, Casa de Asigurări de Sănătate Dolj și de către Conducerea Spitalului pentru aplicațiile cu caracter local al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova.

 • ■  zilnic introduce in aplicatia Forexebug a Ministerului Finantelor Publice receptiile pentru platile care se efectueaza.

 • ■  participă la toate instructajele organizate la sediul Directia de Sănătate Publică Dolj și Casa de Asigurări de Sănătate Dolj pentru prelucrarea pe calculator a datelor, împreună cu șeful biroului informatic, financiar-contabil .

 • ■  raportează la cerere factorilor ierarhici superiori, stadiul exact al lucrărilor .

 • ■  propune metode de optimizare și rentabilizare prin informatizare a activității unor servicii din componența Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova și unitățile subordonate acestuia.

 • ■  răspunde de corectitudinea datelor introduse și exactitatea datelor procesate.

 • ■  semnalează deficiențele privind întârzierile sau corectitudinea datelor factorilor de decizie competenți, și propune soluții de ameliorare necesare.

 • ■  urmarirea exploatarii eficiente si corecte a programului Buget Manager Info World

 • ■  aduce la cunoștință șefului serviciului eventualele defecțiuni ale sistemului informatic de procesare a datelor.

 • ■  raspunde pentru orice tip de informatie privind secretul profesional si confidentialitatea datelor de orice natura, existente in spital.

Art. 138. Denumirea postului: economist IA Compartimentul Audit

Descrierea atribuțiilor :

 • ■  respectă R.O.I., R.O.F;

 • ■  respectă Codul Etic al Salariaților Spitalului și Codul de Etică și Deontologie Profesională;

 • ■  cunoaște, respectă și aplică protocoalele, procedurile și instrucțiunile de lucru ale spitalului și raspunde de îndeplinirea lor;

 • ■  cunoaște și aplică normele de protecție a muncii și normele de prevenire și stingere a incendiilor (PSI);

 • ■  respectă Normele tehnice privind curațenia, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare conform OMS 961/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • ■  respectă Normele de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare conform OMS 1101/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • ■  respectă drepturile pacientului și normele privind confidențialitatea (este interzisă furnizarea de informații referitoare la pacienții internați);

 • ■  asigură și gestionează eficient resursele materiale pentru efectuarea serviciului;

 • ■  se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație continuă ;

 • ■  respectă programul de lucru și programarea concediului de odihnă;

 • ■  la începutul și la sfârșitul programului de lucru semnează condica de prezentă;

 • ■  respectă ordinea și disciplina la locul de muncă, folosește integral și cu maxima eficiență timpul de muncă;

 • ■  are obligativitatea prezentării la controlul medical periodic și a efectuării analizelor medicale în cadrul acestui control (control efectuat de medicul de personal);

 • ■  declară șefului ierarhic superior orice îmbolnavire acută pe care o prezintă precum și bolile transmisibile apărute la membrii familiei;

 • ■  își desfașoară activitatea în echipă, respectând raporturile ierarhice și funcționale;

 • ■  se va supune măsurilor administrative, în ceea ce privește îndeplinirea la timp și întocmai a sarcinilor/ atribuțiilor, prevăzute în fișa postului;

 • ■  are obligativitatea de a se prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impuși;

 • ■  execută alte sarcini stabilite de șeful ierarhic direct în limita competențelor profesionale. Atributii specifice postului:

 • ■  respectă Codul de conduită etică al auditorului intern elaborat conform legislatiei în vigoare;

 • ■  elaboreaza norme metodologice specifice activitatii sale cu avizul organului ierarhic superior, Compartimentul de Audit Public Intern din cadrul Primariei Municipiului Craiova;

 • ■  elaborează proiectul planului multianual de audit public intern și îl prezintă managerului pentru aprobare ;

 • ■  elaborează și actualizeaza, ori de câte ori este necesar, planul de audit public intern anual și îl prezintă managerului pentru aprobare ;

 • ■  efectuează misiuni de audit intern în cadrul Spitalului Clinic Neuropsihiatrie Craiova asupra tuturor activitatilor desfasurate cu privire la formarea și utilizarea fondurilor publice precum și la administrarea patrimoniului public;

 • ■  auditează, cel puțin o dată la trei ani, fără a se limita la acestea, următoarele:

- activitatile financiare sau cu implicatii financiare desfasurate de spital din momentul constituirii angajamentelor pana la utilizarea fondurilor de catre beneficiarii finali;

- platile asumate prin angajamente bugetare si legale;

 • -  administrarea patrimoniului, precum și vanzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din patrimoniul spitalului;

 • -  alocarea creditelor bugetare;

 • -  sistemul contabil si fiabilitatea acestuia;

 • -  sistemul gestionare a resurselor umane;

 • -  achizitii publice si aprovizionare ;

 • -  sistemele de conducere si control, precum si riscurile asociate unor astfel de sisteme;

 • -  sistemele informatice.

 • ■  desfășoara misiuni de audit ad-hoc, cu caracter excepțional necuprinse în planul anual de audit în condițiile Legii 672/2002 privind auditul public intern ;

 • ■  desfășoară misiuni de consiliere formalizate la ordinul managerului spitalului, sau consilieri informale atunci când este solicitat ;

 • ■  întocmeste raportul de audit public intern și il transmite managerului spitalului pentru aprobare ;

 • ■  elaborează raport anual cu privire la activitatea de audit public intern in care cuprinde principalele constatări, concluzii și recomandări rezultate din activitatea de audit public intern în conformitate cu machetele publicate de Ministerul de Finante;

 • ■  transmite organului ierarhic superior, Compartimentul de Audit Public Intern din cadrul Primariei Municipiului Craiova raportul anual de audit;

 • ■  se preocupă permanent pentru îmbunătățirea, perfecționarea pregătirii profesionale și creșterea eficienței muncii ;

 • ■  raportează imediat managerului și structurilor de control abilitate iregularitățile sau posibilele prejudicii identificate în realizarea misiunilor de audit ;

 • ■  pastrează confidențialitatea datelor și informațiilor înscrise în lucrările primite, documentele examinate și actele supuse analizei ;

 • ■  participă la misiuni de audit privind calitatea serviciilor medicale ;

 • ■  răspunde pentru orice tip de informație privind secretul profesional și confidențialitatea datelor de orice natură, existente în spital.

Art. 139. Denumirea postului: Șef Birou Evaluare și Statistică Medicală

Descrierea atribuțiilor :

 • ■  respectă R.O.I., R.O.F;

 • ■  respectă Codul Etic al Salariaților Spitalului și Codul de Etică și Deontologie Profesională;

 • ■  cunoaște, respectă și aplică protocoalele, procedurile și instrucțiunile de lucru ale spitalului și raspunde de îndeplinirea lor;

 • ■  cunoaște și aplică normele de protecție a muncii și normele de prevenire și stingere a incendiilor (PSI);

 • ■  respectă Normele tehnice privind curațenia, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare conform OMS 961/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • ■  respectă Normele de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare conform OMS 1101/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • ■  respectă drepturile pacientului și normele privind confidențialitatea (este interzisă furnizarea de informații referitoare la pacienții internați);

 • ■  asigură și gestionează eficient resursele materiale pentru efectuarea serviciului;

 • ■  se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație continuă ;

 • ■  respectă programul de lucru și programarea concediului de odihnă;

 • ■  la începutul și la sfârșitul programului de lucru semnează condica de prezentă;

 • ■  respectă ordinea și disciplina la locul de muncă, folosește integral și cu maxima eficiență timpul de muncă;

 • ■  are obligativitatea prezentării la controlul medical periodic și a efectuării analizelor medicale în cadrul acestui control ( control efectuat de medicul de personal);

 • ■  declară șefului ierarhic superior orice îmbolnavire acută pe care o prezintă precum și bolile transmisibile apărute la membrii familiei;

 • ■  își desfașoară activitatea în echipă, respectând raporturile ierarhice și funcționale;

 • ■  se va supune măsurilor administrative, în ceea ce privește îndeplinirea la timp și întocmai a sarcinilor/ atribuțiilor, prevăzute în fișa postului;

 • ■  are obligativitatea de a se prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impuși;

 • ■  execută alte sarcini stabilite de șeful ierarhic direct în limita competențelor profesionale. Atributii specifice postului:

 • ■  urmărește activitatea de pregătire și culegere a Setului Minim de Date la Nivel de Pacient privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi, necesar decontării serviciilor medicale furnizate de caăre ambulatoriul de neurologie, secțiile finanțate prin tarif pe caz ponderat, secțiile finanțate prin tarif pe zi de spitalizare, serviciile furnizate în spitalizare de zi ale spitalului, centralizarea acestora in programul „DRG National” criptarea datelor pentru o transmitere securizată și trimiterea acestora prin e-mail către Școala Națională de Sănătate Publică si Management Sanitar;

 • ■  coordonează și transmite activitatea de raportare statistică către Institutul Național de Statistică a serviciilor RUONS și Financiar Contabilitate, precum și a biroului Evaluare și Satatistică Medicală și biroului Administrativ

 • ■  avizează și propune spre plată facturile privind decontarea serviciilor medicale de catre alti furnizori de servicii medicale cu care spitalul are contract;

 • ■  raportează serviciile medicale furnizate în spital lunar și la regularizarea trimestrială către CAS Dolj prin programele informatice specifice;

 • ■  întocmește facturile electronice pentru decontarea serviciilor medicale lunar și la regularizare;

 • ■  asigură desfăsurarea lucrărilor de culegere a datelor expuse mai sus conform graficului de desfășurare al lucrărilor cu caracter de raportare stabilit de către Direcția de Sănătate Publică Dolj, Casa de Asigurari de Sănătate și de către Conducerea Spitalului pentru aplicațiile cu caracter local ale Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova;

 • ■  transmite anual către D.S.P. DOLJ- statistică macheta centralizator investigații de laborator.

 • ■  organizează , îndrumă, coordonează și urmărește activitatea de pregatire a datelor statistice din spital.

 • ■  este autorizat să verifice și raspunde de corectitudinea datelor, raportate de Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova la Directia de Sănătate Publică Dolj și Casa de Asigurări de Sănătate Dolj.

 • ■  semnalează deficiențele privind întârzierile sau corectitudinea datelor factorilor de decizie competenți , și propune soluții de ameliorare necesare.

 • ■  raportează la cerere factorilor ierarhici superiori, stadiul exact al lucrărilor .

 • ■  raspunde de corectitudinea datelor introduse si exactitatea datelor procesate;

 • ■  întocmește trimestrial un raport de date statistice către secțiile spitalului

 • ■  coordonează activitatea de calculare a Indicatorilor de Management

 • ■  răspunde pentru orice tip de informație privind secretul profesional și confidențialitatea datelor de orice natura, existente în spital.

Art. 140. Denumirea postului: Referent de specialitate Birou Evaluare si Statistica Medicală

Descrierea atribuțiilor :

 • ■  respectă R.O.I., R.O.F;

 • ■  respectă Codul Etic al Salariaților Spitalului și Codul de Etică și Deontologie Profesională;

 • ■  cunoaște, respectă și aplică protocoalele, procedurile și instrucțiunile de lucru ale spitalului și raspunde de îndeplinirea lor;

 • ■  cunoaște și aplică normele de protecție a muncii și normele de prevenire și stingere a incendiilor (PSI);

 • ■  respectă Normele tehnice privind curațenia, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare conform OMS 961/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • ■  respectă Normele de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare conform OMS 1101/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • ■  respectă drepturile pacientului și normele privind confidențialitatea (este interzisă furnizarea de informații referitoare la pacienții internați);

 • ■  asigură și gestionează eficient resursele materiale pentru efectuarea serviciului;

 • ■  se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație continuă ;

 • ■  respectă programul de lucru și programarea concediului de odihnă;

 • ■  la începutul și la sfârșitul programului de lucru semnează condica de prezentă;

 • ■  respectă ordinea și disciplina la locul de muncă, folosește integral și cu maxima eficiență timpul de muncă;

 • ■  are obligativitatea prezentării la controlul medical periodic și a efectuării analizelor medicale în cadrul acestui control ( control efectuat de medicul de personal);

 • ■  declară șefului ierarhic superior orice îmbolnavire acută pe care o prezintă precum și bolile transmisibile apărute la membrii familiei;

 • ■  își desfașoară activitatea în echipă, respectând raporturile ierarhice și funcționale;

 • ■  se va supune măsurilor administrative, în ceea ce privește îndeplinirea la timp și întocmai a sarcinilor/ atribuțiilor, prevăzute în fișa postului;

 • ■  are obligativitatea de a se prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impuși;

 • ■  execută alte sarcini stabilite de șeful ierarhic direct în limita competențelor profesionale.

Atributii specifice postului:

 • ■  se ocupă de activitatea de pregătire și culegere a Setului Minim de Date la Nivel de Pacient privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi, necesar decontării serviciilor medicale furnizate de către ambulatoriul de neurologie, secțiile finanțate prin tarif pe caz ponderat, secțiile finanțate prin tarif pe zi de spitalizare, serviciile furnizate în spitalizare de zi ale spitalului, centralizarea acestora in programul „DRG National” criptarea datelor pentru o transmitere securizată și trimiterea acestora prin e-mail către Școala Națională de Sănătate Publică si Management Sanitar,

 • ■  transmite activitatea de raportare statistică către Institutul Național de Statistică a serviciilor RUONS și Financiar Contabilitate, precum și a biroului Evaluare și Satatistică Medicală și biroului Administrativ

 • ■  verifică în vederea plății facturile privind decontarea serviciilor medicale de catre alti furnizori de servicii medicale cu care spitalul are contract;

 • ■  raportează serviciile medicale furnizate în spital lunar și la regularizarea trimestrială către CAS Dolj prin programele informatice specifice;

 • ■  întocmește facturile electronice pentru decontarea serviciilor medicale lunar și la regularizare;

 • ■  asigură desfasurarea lucrărilor de culegere a datelor expuse mai sus conform graficului de desfășurare al lucrărilor cu caracter de raportare stabilit de către Direcția de Sănătate Publică Dolj, Casa de Asigurari de Sănătate și de către Conducerea Spitalului pentru aplicațiile cu caracter local ale Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova;

 • ■  transmite anual către D.S.P. DOLJ- statistică macheta centralizator investigații de laborator.

 • ■  urmărește și îndrumă activitatea de pregatire a datelor statistice din spital.

 • ■  verifică și răspunde de corectitudinea datelor, raportate de Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova la Directia de Sănătate Publică Dolj și Casa de Asigurări de Sănătate Dolj.

 • ■  semnalează deficiențele privind întârzierile sau corectitudinea datelor factorilor de decizie competenți și propune soluții de ameliorare necesare.

 • ■  raportează la cerere factorilor ierarhici superiori, stadiul exact al lucrărilor .

 • ■  raspunde de corectitudinea datelor introduse si exactitatea datelor procesate;

 • ■  participă la activitatea de calculare a Indicatorilor de Management

 • ■  răspunde pentru orice tip de informație privind secretul profesional și confidențialitatea datelor de orice natura, existente în spital.

Sarcini generale ale Responsabilului cu Protectia Datelor :

 • •  Informarea si consilierea institutiei, precum si a angajatilor care se ocupă de prelucrare cu privire la obligatiile care le revin în temeiul prezentului regulament si al altor dispozitii de drept al Uniunii sau drept intern referitoare la protectia datelor;

 • •  Monitorizarea respectării RGPD, a altor dispozitii de drept al Uniunii sau de drept intern referitoare la protectia datelor si a politicilor operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator în ceea ce priveste protectia datelor cu caracter personal, inclusiv alocarea responsabilitătilor si actiunile de sensibilizare si de formare a personalului implicat în operatiunile de prelucrare, precum si auditurile aferente;

 • •  furnizarea de consiliere la cerere în ceea ce priveste evaluarea impactului asupra protectiei datelor si monitorizarea functionării acesteia, în conformitate cu articolul 35 din RGPD;

 • •  cooperarea cu autoritatea de supraveghere;

 • •  asumarea rolului de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere privind aspectele legate de prelucrare, inclusiv consultarea prealabilă, precum si, dacă este cazul, consultarea cu privire la orice altă chestiune.

 • •  Sa ofere măsuri pentru asigurarea conformitătii prelucrării datelor cu caracter personal

 • •  Sa elaboreze proceduri pentru asigurarea conformitătii cu RGPD

 • •  Sa ofere măsuri organizatorice (roluri, responsabilităti)

 • •  Să monitorizeze respectarea RGPD în activitătile de prelucrare a datelor cu caracter personal atât în normele interne ale institutiei cât si prin respectarea clauzelor contractuale cu terti;

 • •  Să asigure protectia datelor cucaracter personal privind prelucrarea acestora luând în considerare datele personale având învedere raportul individului cu institutia;

 • •  Sa evelueze riscurile de expunere comparativ cu costurile implicate de eliminarea riscurilor, eliminându-se din planul de actiune riscurilor minore dar a căror eliminare implică un cost de implementare foarte mare;

 • •  să participe la auditarea periodică a activitătilor de prelucrare a datelor cu caracter personal oferite de institutie prin contractele de colaborare sau prestări servicii.

 • •  Sa informeze conducerea institutiei cu privire la constatarea unor eventuale neconformităti RGPD.

 • •  Sa ofere instuire RGPD pentru persoanele angajate.

Sarcini privind monitorizarea conformitătii cu RGPD:

 • •  să colecteze informatii pentru a indentifica operatiunile de prelucrare

 • •  să analizeze si să verifice conformitatea operatiunilor de prelucrare

 • •  să informeze, să consilieze si să emită recomandări conducerii institutiei

 • •  are obligatia de a respecta secretul sau confidentialitatea în ceea ce priveste îndeplinirea sarcinilor sale, în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern.

Îsi dă avizul pentru următoarele aspecte privind evaluarea Impactului Operatiunilor de Prelucrare (DPIA):

 • •  dacă să efectueze sau nu DPIA

 • •  ce metodologie să fie folosită la efectuarea DPIA

 • •  dacă să efectueze DPIA intern sau să externalizeze

ce garantii (inclusiv măsuri tehnice si organizationale) să pună în aplicare pentru reducerea oricăror riscuri la adresa drepturilor si intereselor persoanelor vizate

dacă DPIA a fost sau nu efectuată corect si dacă respectivele concluzii (dacă să continue sau nu prelucrarea si ce garantii să pună în aplicare) respectă RGPD.

Art. 141. Denumirea postului: Consilier Juridic

Descrierea atribuțiilor :

 • ■  respectă R.O.I., R.O.F;

 • ■  respectă Codul Etic al Salariaților Spitalului și Codul de Etică și Deontologie Profesională;

 • ■   cunoaște, respectă și aplică protocoalele, procedurile și instrucțiunile de lucru ale spitalului și raspunde de îndeplinirea lor;

 • ■  cunoaște și aplică normele de protecție a muncii și normele de prevenire și stingere a incendiilor (PSI);

 • ■  respectă Normele de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare conform OMS 1101/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • ■  respectă drepturile pacientului și normele privind confidențialitatea (este interzisă furnizarea de informații referitoare la pacienții internați);

 • ■   asigură și gestionează eficient resursele materiale pentru efectuarea serviciului;

 • ■  se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație continuă ;

 • ■  respectă programul de lucru și programarea concediului de odihnă;

 • ■  la începutul și la sfârșitul programului de lucru semnează condica de prezentă;

 • ■  respectă ordinea și disciplina la locul de muncă, folosește integral și cu maxima eficiență timpul de muncă;

 • ■   are obligativitatea prezentării la controlul medical periodic și a efectuării analizelor medicale în cadrul acestui control ( control efectuat de medicul de personal);

 • ■  declară șefului ierarhic superior orice îmbolnavire acută pe care o prezintă precum și bolile transmisibile apărute la membrii familiei;

 • ■  își desfașoară activitatea în echipă, respectând raporturile ierarhice și funcționale;

 • ■  se va supune măsurilor administrative, în ceea ce privește îndeplinirea la timp și întocmai a sarcinilor/ atribuțiilor, prevăzute în fișa postului;

 • ■  are obligativitatea de a se prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impuși;

 • ■   execută alte sarcini stabilite de șeful ierarhic direct în limita competențelor profesionale.

Atributii specifice postului:

 • ■   apară drepturile și interesele legitime ale spitalului, asigură consultanta si reprezentantă juridică;

 • ■  avizează si contrasemnează actele cu caracter juridic emise de spital;

 • ■  vizează actele de dreptul muncii, contracte individuale de muncă sau colective de muncă, acte aditionale la contractele individuale de muncă, decizii de desfacere a contractului individual de munca, orice alt tip de decizii;

 • ■  promovează actiunile judecătoresti în fața instanțelor judecătorești;

 • ■  rezolvă și avizează sub aspect juridic deciziile legate de activitatea unității;

 • ■  pune la dispozitie legislatia în vigoare privind activitatea medicala, precum si monitorizarea legislatiei în vigoare;

 • ■   participă la concilierea litigiilor din unitate;

 • ■  avizează actele conducerii unitatii care angajează patrimoniul unitatii;

 • ■   asigură transmiterea către toate secțiile, compartimentele, serviciile, etc. a legislației în domeniu;

 • ■  îndeplineste orice sarcini cu caracter juridic stabilite de conducerea spitalului;

 • ■  manifesta independența decizională în domeniul juridic, în relația cu conducerea spitalului, precum și cu orice alte persoane din spital;

 • ■  în exercitarea profesiei, se supune numai Constituției, legii, statutului profesiei și regulilor eticii profesionale;

 • ■  nu se pronunță asupra aspectelor economice, tehnice sau de altă natură cuprinse în documentul avizat ori semnat de acesta și nu raspunde pentru acestea;

 • ■  este dator să studieze tehnic cauzele în care asistă sau reprezintă spitalul, să se prezinte la termenele stabilite de instanțele de judecata, să manifeste conștiinciozitate si probitate profesională;

 • ■  răspunde pentru orice tip de informație privind secretul profesional și confidențialitatea datelor de orice natură, existente în spital.

Art. 142. Denumirea postului: Sef Serviciu Management al Calitatii Serviciilor Medicale

Descrierea atribuțiilor :

 • ■  respectă R.O.I., R.O.F;

 • ■  respectă Codul Etic al Salariaților Spitalului și Codul de Etică și Deontologie Profesională;

 • ■  cunoaște, respectă și aplică protocoalele, procedurile și instrucțiunile de lucru ale spitalului și raspunde de îndeplinirea lor;

 • ■  cunoaște și aplică normele de protecție a muncii și normele de prevenire și stingere a incendiilor (PSI);

 • ■  respectă Normele tehnice privind curațenia, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare conform OMS 961/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • ■  respectă Normele de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare conform OMS 1101/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • ■  respectă drepturile pacientului și normele privind confidențialitatea (este interzisă furnizarea de informații referitoare la pacienții internați);

 • ■  asigură și gestionează eficient resursele materiale pentru efectuarea serviciului;

 • ■  se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație continuă ;

 • ■  respectă programul de lucru și programarea concediului de odihnă;

 • ■  la începutul și la sfârșitul programului de lucru semnează condica de prezentă;

 • ■  respectă ordinea și disciplina la locul de muncă, folosește integral și cu maxima eficiență timpul de muncă;

 • ■  are obligativitatea prezentării la controlul medical periodic și a efectuării analizelor medicale în cadrul acestui control ( control efectuat de medicul de personal);

 • ■  declară șefului ierarhic superior orice îmbolnavire acută pe care o prezintă precum și bolile transmisibile apărute la membrii familiei;

 • ■  își desfașoară activitatea în echipă, respectând raporturile ierarhice și funcționale;

 • ■  se va supune măsurilor administrative, în ceea ce privește îndeplinirea la timp și întocmai a sarcinilor/ atribuțiilor, prevăzute în fișa postului;

 • ■  are obligativitatea de a se prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impuși;

 • ■  execută alte sarcini stabilite de șeful ierarhic direct în limita competențelor profesionale. Atributii specifice postului:

 • ■  pregateste si analizeaza Planul anual al managementului calitatii;

 • ■  elaboreaza documentele din sistemul de management al calitatii: manualul calitatii si procedurile;

 • ■  coordoneaza si implementeaza programul de acreditare a tuturor serviciilor oferite in cadrul unitatii, pe baza procedurilor operationale specifice fiecarei sectii, labortor etc. Si a standardelor de calitate;

 • ■  coordoneaza si implementeaza procesul de imbunatatire continua a calitatii serviciilor;

 • ■  colaboreaza cu toate structurile unitatii in vederea imbunatatirii continue a sistemului de management al calitatii;

 • ■  implementeaza instrumente de asigurare a calitatii si de evaluare a serviciilor oferite;

 • ■  asigura implementarea strategiilor si obiectivelor referitoare la managementul calitatii declarate de manager;

 • ■  coordonează activitatile de analiza a neconformitatilor constatate si propune managerului actiunile de imbunatatire sau corective ce se impun;

 • ■  coordoneaza analizele cu privire la eficacitatea sistemului de management al calitatii;

 • ■   asigura aplicarea strategiei sanitare si politica de calitate a unitatii in domeniul medical in scopul asigurarii sanatatii pacientilor;

 • ■  asista si raspunde tuturor solicitarilor managerului pe domeniul de management al calitatii;

 • ■  organizeaza si coordoneaza activitatea din cadrul serviciului;

 • ■  raspunde de respectarea la nivelul serviciului a regulamentului de organizare si functionare si a regulamentului intern al spitalului;

 • ■  avizeaza si raspunde de modul de completare si de intocmirea documentelor eliberate in cadrul serviciului de management al calitatii serviciilor medicale;

 • ■  verifica si prezinta managerului documentatia si activitatile privind sanatatea si securitatea in munca;

 • ■  verifica si prezinta managerului documentatia si activitatile specifice P.S.I;

 • ■  furnizeaza la timp toate documentele si informatiile necesare in vederea desfasurarii in conditii optiome ale auditorilor si interne/externe pe linie de asigurarea calitatii;

 • ■  respecta procedurile obligatoriiale SMC;

 • ■  respecta procedurile operationale ale SMC;

 • ■  asigura dezvoltarea sistemului de control intern managerial;

 • ■  raspunde pentru orice tip de informatie privind secretul profesional si confidentialitatea datelor de orice natura, existente in spital;

Art. 143. Denumirea postului: Referent de specialitate Serviciul de Management al Calitatii Serviciilor Medicale

Descrierea atribuțiilor :

 • ■  respectă R.O.I., R.O.F;

 • ■  respectă Codul Etic al Salariaților Spitalului și Codul de Etică și Deontologie Profesională;

 • ■  cunoaște, respectă și aplică protocoalele, procedurile și instrucțiunile de lucru ale spitalului și raspunde de îndeplinirea lor;

 • ■  cunoaște și aplică normele de protecție a muncii și normele de prevenire și stingere a incendiilor (PSI);

 • ■  respectă Normele tehnice privind curațenia, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare conform OMS 961/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • ■  respectă Normele de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare conform OMS 1101/2016, cu modificări și completări ulterioare;

 • ■  respectă drepturile pacientului și normele privind confidențialitatea (este interzisă furnizarea de informații referitoare la pacienții internați);

 • ■  asigură și gestionează eficient resursele materiale pentru efectuarea serviciului;

 • ■  se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație continuă ;

 • ■  respectă programul de lucru și programarea concediului de odihnă;

 • ■  la începutul și la sfârșitul programului de lucru semnează condica de prezentă;

 • ■  respectă ordinea și disciplina la locul de muncă, folosește integral și cu maxima eficiență timpul de muncă;

 • ■  are obligativitatea prezentării la controlul medical periodic și a efectuării analizelor medicale în cadrul acestui control ( control efectuat de medicul de personal);

 • ■  declară șefului ierarhic superior orice îmbolnavire acută pe care o prezintă precum și bolile transmisibile apărute la membrii familiei;

 • ■  își desfașoară activitatea în echipă, respectând raporturile ierarhice și funcționale;

 • ■  se va supune măsurilor administrative, în ceea ce privește îndeplinirea la timp și întocmai a sarcinilor/ atribuțiilor, prevăzute în fișa postului;

 • ■  are obligativitatea de a se prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impuși;

 • ■  execută alte sarcini stabilite de șeful ierarhic direct în limita competențelor profesionale. Atributii specifice postului:

 • ■  pregateste si analizeaza impreuna cu seful de serviciu MCSM Planul anual al managementului calitatii;

 • ■  elaboreaza impreuna cu seful de serviciu MCSM documentele din sistemul de management al calitatii: manualul calitatii si procedurile;

 • ■  implementeaza impreuna cu seful de serviciu MCSM programul de acreditare a tuturor serviciilor oferite in cadrul unitatii, pe baza procedurilor operationale specifice fiecarei sectii, labortor etc. si a standardelor de calitate;

 • ■  implementeaza procesul de imbunatatire continua a calitatii serviciilor;

 • ■  colaboreaza cu toate structurile unitatii in vederea imbunatatirii continue a sistemului de management al calitatii;

 • ■  implementeaza instrumente de asigurare a calitatii si de evaluare a serviciilor oferite;

 • ■  asigura implementarea strategiilor si obiectivelor referitoare la managementul calitatii declarate de manager;

 • ■  asigura impreuna cu seful de serviciu MCSM aplicarea strategiei sanitare si politica de calitate a unitatii in domeniul medical in scopul asigurarii sanatatii pacientilor;

 • ■  asista si raspunde tuturor solicitarilor managerului pe domeniul de management al calitatii;

 • ■  furnizeaza la timp toate documentele si informatiile necesare in vederea desfasurarii in conditii optiome ale auditorilor si interne/externe pe linie de asigurarea calitatii;

 • ■  respecta procedurile obligatoriiale SMC;

 • ■  respecta procedurile operationale ale SMC;

 • ■  raspunde pentru orice tip de informatie privind secretul profesional si confidentialitatea datelor de orice natura, existente in spital;

CAP. VIII. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PACIENTILOR

Art. 144. Drepturile pacientilor sunt reglementate de Legea nr.46/2003 si Normele de Aplicare aprobate prin Ordinul Ministerului Sanatatii Publice nr. 1410/2016.

Art. 145. Pacientii au dreptul la ingrijirile medicale de cea mai inalta calitate de care societatea dispune, in conformitate cu resursele umane, financiare si materiale ale unitati.

Art. 146. Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoana umana fara nici o discriminare, beneficiind de acordarea nediscriminatorie a asistentei medicale.

Art. 147. DREPTUL LA INFORMATIA MEDICALA

Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum si la modul de a le utiliza;

Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identitatii si statutului profesional al furnizorilor de servicii de sanatate;

Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor si obiceiurilor pe care trebuie sa le respecte pe durata spitalizarii;

Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra starii sale de sanatate, a interventiilor medicale propuse, a riscurilor potentiale ale fiecarei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra riscurilor generale de neefectuarea tratamentului si nerespectarea recomandarilor medicale, precum si cu privire la datele despre diagnostic si prognostic;

Pacientul are dreptul de a decide daca doreste sau nu sa fie informat in cazul in care informatiile prezentate de catre medic i-ar cauza suferinta psihica;

Informatiile se aduc la cunostinta pacientului intr-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; in cazul in care pacientul nu cunoaste limba romana, informatiile i se aduc la cunostinta in limba materna ori in limba pe care o cunoaste sau, dupa caz, se va cauta o alta forma de comunicare;

Pacientul are dreptul de a cere in mod expres sa nu fie informat despre situatia sa medicala si de a alege o alta persoana care sa fie informata in locul sau;

Rudele si prietenii pacientului pot fi informati despre evolutia investigatiilor, diagnostic si tratament, dar numai cu acordul pacientului;

Pacientul are dreptul sa solicite si sa primeasca, la externare, un rezumat scris al investigatiilor diagnosticului, tratamentului si ingrijirilor acordate pe perioada spitalizarii.

Art. 148. DREPTUL PRIVIND INTERVENTIA MEDICALA

Pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala asumandu-si, in scris, răspunderea pentru decizia sa - consecințele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului;

Cand pacientul nu isi poate exprima vointa, dar este necesara o interventie medicala de urgenta, personalul medical are dreptul sa deduca acordul pacientului dintr-o exprimare anterioara a acestuia;

In cazul in care pacientul necesita o interventie medicala de urgenta, consimtamantul reprezentantului legal nu mai este necesar;

In cazul in care se cere consimtamantul reprezentantului legal, pacientul trebuie sa fie implicat in procesul de luare a deciziei, atat cat permite capacitatea lui de intelegere;

In cazul in care furnizorii de servicii medicale considera ca interventia este in interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuza sa isi dea consimtamantul, decizia este declinata unei comisii de arbitraj de specialitate;

Comisia de arbitraj este constituita din trei medici pentru pacientii internati in spitale si din doi medici pentru pacientii din ambulatoriul de specialitate;

Consimtamantul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, pastrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau in vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord;

Consimtamantul pacientului este obligatoriu in cazul participarii sale ca subiect in invatamantul medical clinic si cercetarea stiintifica. Nu pot fi folosite pentru cercetare stiintifica persoanele care nu sunt capabile sa isi exprime vointa, cu exceptia obtinerii consimtamantului de la reprezentantul legal, si daca cercetarea este facuta si in interesul pacientului;

Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat intr-o unitate medicala fara consimtamantul sau, cu exceptia cazurilor in care imaginile sunt necesare dignosticului sau tratamentului si evitarii suspectarii unei culpe medicale;

Art. 149. DREPTUL LA CONFIDENTIALITATEA INFORMATIILOR SI VIATA PRIVATA

Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul sau datele personale sunt confidentiale, chiar si dupa decesul acestuia.

Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai in cazul in care pacientul isi da consimtamantul explicit sau daca legea o cere in mod expres.

In cazul in care informatiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditati, implicati in tratamentul pacientului, acordarea consimtamantului este obligatorie.

Pacientul are acces la datele medicale personale.

Orice amestec in viata privata, familiala, a pacientului este interzis, cu exceptia cazurilor in care aceasta imixtiune influenteaza pozitiv diagnosticul, tratamentul ori ingrijirile acordate si numai cu consimtamantul pacientului.

Sunt considerate exceptii cazurile in care pacientul reprezinta pericol pentru sine sau pentru sanatatea publica.

Art. 150. DREPTUL LA TRATAMENT SI INGRIJIRI MEDICALE

In cazul in care furnizorii sunt obligati sa recurga la selectarea pacientilor pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile in numar limitat, selectarea se face numai pe criterii medicale.

Criteriile medicale privind selectarea pacientilor pentru anumite tipuri de tratament se elaboreaza de catre Ministerul Sanatatii si se aduc la cunostinta publicului.

Interventiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai daca exista conditiile de dotare necesare si personal acreditat corespunzator. Se excepteaza de la prevederile art.253 din Legea 46/2003 cazurile de urgenta aparute in situatii extreme.

Pacientul are dreptul la ingrijiri terminale pentru a putea muri in demnitate.

Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material si de sfaturi pe tot parcursul ingrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, in masura posibilitatilor, va fi creat mediul de ingrijire si tratament cat mai aproape de cel familial.

Personalul medical sau nemedical din unitatile sanitare nu are dreptul sa supuna pacientul nici unei forme de presiuni pentru a-l determina pe acesta sa il recompenseze altfel decat prevad reglementarile de plata legale din cadrul unitatii respective.

Pacientul poate oferi angajatilor sau unitatii unde a fost ingrijit plati suplimentare sau donatii, cu respectarea legii.

Pacientul are dreptul la ingrijiri medicale continue pana la ameliorarea starii de sanatate sau pana la vindecare.

Continuitatea ingrijirilor se asigura prin colaborarea si parteneriatul dintre diferite unitati medicale publice si nepublice, spitalicesti si ambulatorii, de specialitate sau de medicina generala, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat. Dupa externare pacientii au dreptul la servicii comunitare disponibile.

Pacientul are dreptul sa beneficieze de asistenta medicala de urgenta si de servicii farmaceutice, in program continuu.

Art. 151. OBLIGATIILE PACIENTILOR

 • a)     sa acorde incredere deplina in tratamentul si ingrijirile recomandate;

 • b) sa se comporte civilizat si politicos cu personalul medical; sa respecte regulile de igiena personala zilnica;

 • c)     sa-si exprime acordul cerut de personalul medical in situatiile prevazute prin legislatie;

 • d) sa participe la vindecarea lor prin respectarea recomandarilor medicale si tratamentului si sa respecte riguros ordinea interioara a unitatii;

 • e) sa nu pretinda examane de laborator sau radiologice pe care medicul nu le considera necesare;

 • f) sa accepte regimul alimentar recomandat de medic, chiar daca difera de mancarurile cu care este obisnuit in familie;

 • g) sa nu depoziteze alimente decat in locurile permise (frigider);

 • h) sa stea in spital atat timp cat este necesar, sa nu insiste sa ramana mai mult decat trebuie, iar daca doreste externarea inainte de recomandarea medicului, aceasta se va face pe proprie raspundere si sub semnatura;

 • i) sa nu consulte dosarul sau medical pentru a evita neintelegerea unor lerneni si sa solicite informatii doar personalului calificat;

 • j) fumatul este strict interzis;

 • k) sa pastreze curatenia in saloane integritatea echipamentului, curatenia in grupurile sanitare si sa nu degradeze instalatiile, sa nu arunce pansamente, vata si alte obiecte sau resturi alimentare;

 • l) sa umble in tinuta vestimentara ingrijita, decenta cand iese pe coridoare sau afara in curtea spitalului;

 • m) sa respecte circuitele spitalului si sa nu circule prin locurile interzise pacientilor in vederea protectiei proprii impotriva unor agenti patogeni sau noxe;

 • n)     sa nu provoace neintelegeri sau altercatii cu personalul medical sau alti pacienti;

 • o) in situatia in care exista nemultumiri, pacientul poate sa faca reclamatie scrisa sau se poate adresa medicului sef de sectie sau conducerii spitalului.

CAP. IX. DISPOZIȚII FINALE

Art.152. Nerespectarea dispozițiilor legale și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Spitalului atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravențională, după caz, penală, în sarcina persoanelor vinovate.

Art. 153. Prevederile prezentului regulament se completează cu orice alte dispoziții legale în domeniu, precum și cu eventualele modificări în structura și atribuțiile unității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Bianca Maria Carmen PREDESCU