Hotărârea nr. 522/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 522

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.522

privind reorganizarea Direcției de Asistență Socială Craiova, în Direcția Generală de Asistență Socială Craiova

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 19.12.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.216189/2019, rapoartele nr.216193/2019 și nr.219303/2019 ale Serviciului Resurse Umane și rapoartele de avizare nr.216693/2019 și nr.223357/2019 ale Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune reorganizarea Direcției de Asistență Socială Craiova și avizele nr.415/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.419/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.421/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003, republicată, Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare, Legii asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului României nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.129 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.c, art.139 alin.1, art.154 alin.1, art.196 alin.1 lit.a, art.385, art.402, art.408, art.518 și art.519 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă reorganizarea Direcției de Asistență Socială Craiova, în Direcția Generală de Asistență Socială Craiova.

5

Art.2. Se aprobă preluarea personalului care își desfășoară activitatea în cadrul Serviciului de Îngrijire și Asistență a Persoanelor Vârstnice din structura Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe.

Art.3. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială Craiova, conform anexelor nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre și, pe cale de consecință, își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.441/2019.

Art.4. Până la numirea directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială Craiova, conducerea va fi asigurată de dna. Barbu Gheorghița Daniela, șef serviciu în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova.

Art.5. Se stabilește salariu de bază lunar, în cuantum de 12.797 lei, pentru funcția publică de conducere de director general și, pe cale de consecință, se modifică în mod corespunzator anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.14/2018.

Art.6. În termen de minimum 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri, se va supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova, Regulamentul de Organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială Craiova.

Art.7. Pentru respectarea drepturilor la carieră ale funcționarilor publici, modificările în structura organizatorică aprobate vor fi duse la îndeplinire în termen de minimum 30 de zile de la adoptare.

Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, Direcția Generală de Asistență Socială Craiova și Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Bianca Maria Carmen PREDESCU


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU


Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2019


DIREC TOR EXECUTIV ADJUNCT


SERVICIUL

MANAGEMENT DOCUMENTE,

RELAȚII

PUBLICE ȘI

INFORMATICĂ


1            34


SERVICIUL DE INGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ A PERSOANELOR VÂRSTNICE


32

COMPARTIMENTUL

ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU A PERSOANELOR VÂRSTNICE

2

COMPARTIMENTUL DE ASISTENȚĂ ȘI CONSILIERE PENTRU VÂRS TNICIPROTECȚIE PERSOANE VÂRSTNICE ȘI PERSOANE CU DIZABILITĂȚI ȘI

PREVENIRE MARGINALIZARE SOCIALĂ


SERVICIUL

BUGET-CONTABILITATE


COMPARTIMENTUL

RESURSE UMANE ȘI JURIDIC


NUMĂR TOTAL FUNCȚII: 670, din care: 550 asistenți personaliSERVICIUL

RESURSE UMANE, JURIDIC ȘI MONITORIZARE ASISTENȚI PERSONALI


5

COMPARTIMENTUL MONITORIZARE ASISTENȚI PERSONALI


550


ASISTENȚI

PERSON ALICONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA


Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Bianca Maria Carmen PREDESCU

STAT DE FUNCȚII AL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CRAIOVA

9                                                  9                                                                                                               9

NR. CRT.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE

PUBLICĂ

Înalt funcționar public

de conducere

de execuție

Clasa

Gradul profesio nal

Nivelul studiilor

Gradați a

de conducere

de execuție

Treapta profesio nala / grad

Nivelul studiilor

Gradați a

OBSERVAȚII

1

director general

II

S

2

director executiv adjunct

II

S

3

director executiv adjunct

II

S

Serviciul Resurse Umane, Juridic și Monitorizare Asistenți Personali (1+8)

4

șef serviciu

II

S

Compartimentul Resurse Umane și Juridic (3)

5

inspector

I

superior

S

6

consilier juridic

I

principal

S

7

consilier juridic

I

debutant

S

Compartimentul Monitorizare Asistenți Personali (5)

8

inspector

I

superior

S

NR. CRT.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE

DEMNITATE

PUBLICĂ

Înalt funcționar public

de conducere

de execuție

Clasa

Gradul profesio nal

Nivelul studiilor

Gradați a

de conducere

de execuție

Treapta profesio nala / grad

Nivelul studiilor

Gradați a

OBSERVAȚII

9

inspector

I

asistent

S

10

inspector

I

asistent

S

11

inspector

I

asistent

S

12

inspector

I

superior

S

Compartimentul Control Intern (1)

13

inspector

I

superior

S

Serviciul Buget-Contabilitate (1+7)

14

șef serviciu

II

S

15

inspector

I

asistent

S

16

expert

I

superior

S

17

expert

I

superior

S

18

consilier

I

superior

S

19

inspector

I

superior

S

20

inspector

I

superior

S

21

inspector

I

debutant

S

Compartimentul Achiziții Publice (3)

NR. CRT.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE

DEMNITATE

PUBLICĂ

Înalt funcționar public

de conducere

de execuție

Clasa

Gradul profesio nal

Nivelul studiilor

Gradați a

de conducere

de execuție

Treapta profesio nala / grad

Nivelul studiilor

Gradați a

OBSERVAȚII

22

consilier achizitii publice

I

superior

S

23

consilier achizitii publice

I

superior

S

24

consilier achizitii publice

I

principal

S

Serviciul Management Documente,

Relații Publice și Informatică (1+8)

25

șef serviciu

II

S

26

consilier

I

superior

S

27

inspector

I

principal

S

28

inspector

I

superior

S

29

inspector

I

superior

S

30

referent

III

superior

M

31

referent

III

asistent

M

32

inspector

I

superior

S

33

inspector

I

debutant

S

Serviciul Evidență și Plată Beneficii de Asistență Socială (1+16)

34

șef serviciu

II

S

NR. CRT.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE

DEMNITATE

PUBLICĂ

Înalt funcționar public

de conducere

de execuție

Clasa

Gradul profesio nal

Nivelul studiilor

Gradați a

de conducere

de execuție

Treapta profesio nala / grad

Nivelul studiilor

Gradați a

OBSERVAȚII

35

consilier

I

superior

S

36

inspector

I

superior

S

37

inspector

I

principal

S

38

inspector

I

superior

S

39

inspector

I

principal

S

40

referent de specialitate

II

superior

SSD

41

inspector

I

superior

S

42

inspector

I

superior

S

43

inspector

I

superior

S

44

inspector

I

superior

S

45

inspector

I

superior

S

46

inspector

I

principal

S

47

inspector

I

superior

S

48

inspector

I

principal

S

49

referent

III

superior

M

50

referent

III

superior

M

NR. CRT.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE

DEMNITATE

PUBLICĂ

Înalt funcționar public

de conducere

de execuție

Clasa

Gradul profesio nal

Nivelul studiilor

Gradați a

de conducere

de execuție

Treapta profesio nala / grad

Nivelul studiilor

Gradați a

OBSERVAȚII

Serviciul Protecția Copilului și Familiei (1+11)

51

șef serviciu

II

S

Compartimentul Protecția Copilului (8)

52

consilier juridic

I

superior

S

53

inspector

I

principal

S

54

inspector

I

superior

S

55

consilier

I

superior

S

56

inspector

I

asistent

S

57

inspector

I

debutant

S

58

inspector

I

superior

S

59

psiholog

practicant

S

Compartimentul Alocații de Stat, Indemnizații și Măsuri Excepționale pentru Îngrijirea Copilului (2)

60

inspector

I

principal

S

61

inspector

I

asistent

S

62

inspector

I

superior

S

Serviciul Strategii, Programe și Proiecte în Domeniul Asistenței Sociale și Relația cu Asociațiile și Fundațiile (1+7)

NR. CRT.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE

DEMNITATE

PUBLICĂ

Înalt funcționar public

de conducere

de execuție

Clasa

Gradul profesio nal

Nivelul studiilor

Gradați a

de conducere

de execuție

Treapta profesio nala / grad

Nivelul studiilor

Gradați a

OBSERVAȚII

63

șef serviciu

II

S

Compartimentul Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG (5)

64

inspector

I

superior

S

65

inspector

I

superior

S

66

inspector

I

principal

S

67

inspector

I

superior

S

68

inspector

I

debutant

S

Compartimentul Monitorizare, Analiză

Statistică, Indicatori Asistență Socială și

Incluziune Socială (2)

69

consilier

I

superior

S

70

inspector

I

principal

S

Biroul Protecție Persoane Vârstnice și Persoane cu Dizabilități și Prevenire Marginalizare Socială (1+10)

71

șef birou

II

S

72

inspector

I

superior

S

73

inspector

I

superior

S

74

inspector

I

principal

S

NR. CRT.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE

DEMNITATE

PUBLICĂ

Înalt funcționar public

de conducere

de execuție

Clasa

Gradul profesio nal

Nivelul studiilor

Gradați

a

de conducere

de execuție

Treapta profesio nala / grad

Nivelul studiilor

Gradați

a

OBSERVAȚII

75

inspector

I

superior

S

76

inspector

I

asistent

S

77

inspector

I

asistent

S

78

inspector

I

asistent

S

79

inspector

I

debutant

S

80

inspector

I

superior

S

81

mediator sanitar

M

Asistenți Personali (550)

Compartimentul Administrativ (4)

82

inspector de specialitate

II

S

4

83

muncitor calificat

III

Șc.prof./M

0

84

îngrijitor

G

2

85

șofer

I

Șc.prof./M

Serviciul de îngrijire și Asistență a

Persoanelor Vârstnice (1+34)

86

șef serviciu

II

S

Compartimentul îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice (32)

NR. CRT.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE

DEMNITATE

PUBLICĂ

Înalt funcționar public

de conducere

de execuție

Clasa

Gradul profesio nal

Nivelul studiilor

Gradați a

de conducere

de execuție

Treapta profesio nala / grad

Nivelul studiilor

Gradați a

OBSERVAȚII

87

șofer

88

medic

specialist

S

89

asistent

social

90

îngrijitor la domiciliu

91

îngrijitor la domiciliu

92

îngrijitor la domiciliu

93

îngrijitor la domiciliu

94

îngrijitor la domiciliu

95

îngrijitor la domiciliu

96

îngrijitor la domiciliu

97

îngrijitor la domiciliu

98

îngrijitor la domiciliu

99

îngrijitor la domiciliu

100

îngrijitor la domiciliu

101

îngrijitor la domiciliu

102

îngrijitor la domiciliu

NR. CRT.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE

DEMNITATE

PUBLICĂ

Înalt funcționar public

de conducere

de execuție

Clasa

Gradul profesio nal

Nivelul studiilor

Gradați a

de conducere

de execuție

Treapta profesio nala / grad

Nivelul studiilor

Gradați a

OBSERVAȚII

103

îngrijitor la domiciliu

104

îngrijitor la domiciliu

105

îngrijitor la domiciliu

106

îngrijitor la domiciliu

107

îngrijitor la domiciliu

108

îngrijitor la domiciliu

109

îngrijitor la domiciliu

110

îngrijitor la domiciliu

111

îngrijitor la domiciliu

112

îngrijitor la domiciliu

113

îngrijitor la domiciliu

114

îngrijitor la domiciliu

115

îngrijitor la domiciliu

116

îngrijitor la domiciliu

117

îngrijitor la domiciliu

118

îngrijitor la domiciliu

NR. CRT.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE

DEMNITATE

PUBLICĂ

Înalt funcționar public

de conducere

de execuție

Clasa

Gradul profesio nal

Nivelul studiilor

Gradați

a

de conducere

de execuție

Treapta profesio nala / grad

Nivelul studiilor

Gradați

a

OBSERVAȚII

Compartiment de Asistență și Consiliere pentru Vârstnici (2)

119

psiholog

S

120

asistent social

Nr. total de demnitari

Nr. total de înalți funcționari publici

Nr. total de funcții publice de conducere

Nr. total de funcții publice de execuție

Nr. total de funcții publice

Nr. total de funcții contractuale de conducere

Nr. total de funcții contractuale de execuție

Nr. total de posturi din cadrul autorității/inst ituției publice

Total, din care:

0

0

10

69

79

1

590

670