Hotărârea nr. 521/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 521

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.521

privind reorganizarea Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din municipiul Craiova

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 19.12.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.216220/2019, raportul nr.216228/2019 al Serviciului Resurse Umane și raportul de avizare nr.216636/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune se propune reorganizarea Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din municipiul Craiova și avizele nr.415/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.419/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.421/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii nr.263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, modificată și completată, Legii nr.53/2003, republicată, privind Codul Muncii, modificată și completată și Legii asistenței sociale nr.292/2011, modificată și completată;

În temeiul art.129 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.c, art.139 alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă reorganizarea Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din municipiul Craiova, conform organigramei și statului de funcții, prevăzute în anexele nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.314/2019.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din municipiul Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Bianca Maria Carmen PREDESCU


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL, Nicoleta MIULESCU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA


Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.521/2019


CONSILIUL LOCAL


PRIMAR
DIRECTOR ADJUNCT


11 1


11


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Bianca Maria Carmen PREDESCU


SERVICIULCONTABILITAT E, BUGET, RESURSE UMANE, SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA


SERVICIUL APROVIZIONARE, ADMINISTRATIV, SECRETARIAT, ARHIVACONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ANEXA NR. 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI

LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

NR.521/2019

stat de funcții al serviciului public management spitale, cabinete medicale și crese din municipiul cRAiOVA

Nr. crt.

Funcția

Grad

Număr posturi

total

Nr. posturi vacante

Funcții de conducere

1

Director general

II

1

-

2

Director adjunct

II

1

-

3

Sef serviciu

II

4

-

4

Asistent medical sef cresa

9

-

TOTAL

15

0

Funcții de execuție personal

TESA si Crese

1

Inspector de specialitate

IA

12

3

2

Inspector de specialitate

I

3

1

3

Inspector de specialitate

II

2

2

4

Inspector de specialitate

debutant

1

1

5

Consilier

IA

4

-

6

Consilier juridic

IA

1

-

7

Psiholog stagiar

1

-

8

Referent

IA

1

1

9

Casier

1

-

10

Magaziner

1

-

11

Sofer

1

0

12

Asistent medical

25

-

13

Educator-puericultor

14

14

14

Infirmiera

35

-

15

Spălătoreasa

1

-

16

Îngrijitor

17

2

17

Muncitor

I

10

-

18

Muncitor

II

2

-

19

Muncitor

III

2

-

TOTAL

134

24

Funcții de execuție personal de

specialitate medico-sanitar si

auxiliar sanitar cabinete

medicale

1

Medic scolar

51

2

2

Medic dentist

17

2

3

Asistent medical scolar

123

20

4

Asistent medical dentist

13

1

5

Asistent igiena

1

-

TOTAL

205

25

TOTAL GENERAL

354

49

președinte de ședință,

Bianca Maria Carmen PREDESCU