Hotărârea nr. 520/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 520

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 520

privind modificarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 19.12.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.212968/2019, raportul nr.212970/2019 al Serviciului Resurse Umane și raportul de avizare nr.213308/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2019 și avizele nr.412/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.415/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.417/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.419/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.421/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.406, art.407, art.408 și art.612 alin.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii, modificată și completată și Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată prin Legea nr.13/2011 și Legii nr.31/1990, republicată, privind societățile comerciale;

În temeiul art.129 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.c, art.139 alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă modificarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2019, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.308/2019 și își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.385/2019.

Art.3. Pentru respectarea drepturilor la carieră ale funcționarilor publici, modificările în structura organizatorică dispuse la art.1 vor fi duse la îndeplinire în termen de minimum 30 de zile de la adoptare.

Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Serviciul Resurse Umane vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Bianca Maria Carmen PREDESCU


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU

SOCIETATI COMERCIALE, REGII AUTONOME SI INSTITUTII PUBLICE SUBORDONATE


ANEXA NR. 1 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI

LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.520/2019


ORGANIGRAMA PRIMARIEI MUNICIPIULUI CRAIOVA


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Bianca Maria Carmen PREDESCUDIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CRAIOVA

COMPANIA DE APA „OLTENIA” S.A. CRAIOVA

S.C. „TERMO CRAIOVA” S.R.L. CRAIOVA R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

R. A.T. SRL CRAIOVA

S. C. „PIETE SI TARGURI CRAIOVA” S.R.L. S.C.”SALUBRITATE CRAIOVA” S.R.L.

CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE CRAIOVA

SERVICIUL PUBLIC MANAGEMENT SPITALE, CABINETE MEDICALE SI CRESE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA FILARMONICA „OLTENIA” CRAIOVA

OPERA ROMÂNĂ CRAIOVA

TEATRUL PENTRU COPII SI TINERET „COLIBRI” CRAIOVA

ANSAMBLUL FOLCLORIC „MARIA TANASE” CRAIOVA

CASA DE CULTURA „TRAIAN DEMETRESCU” CRAIOVA SPORT CLUB MUNICIPAL CRAIOVA

POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI CRAIOVA


SERVICIUL

AUTORIZATII IN

— CONSTRUCTII,

OBTINERE

AVIZE, TAXE

SERVICIUL

_ CONSTATARE , IMPUNERE SI CONTROL

PERSOANE

JURIDICE


VICEPRIMAR 2


SECRETAR GENERAL AL UNI TA TII ADMINISTRATIV-TERI TORIALE


TOTAL POSTURI = 613


DIN CARE:FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICA = 3


COMPARTIMENT

IMPLEMENTARE PROIECTE

FINANTATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE


SERVICIUL URMARIRE, EXECUTARE SILITA

PERSOANE JURIDICE


SERVICIUL CONSTATARE, IMPUNERE SI CONTROL

PERSOANE FIZICE


SERVICIUL URMARIRE, EXECUTARE SILITA

PERSOANE FIZICE


SERVICIUL RECUPERARE CREANȚE FISCALE ȘI ELIBERARE CERTIFICATE DE ATESTARE FISCALĂ


COMPARTIMENT

ADMINISTRARE SI

MONITORIZARE ILUMINAT


COMPARTIMENT ADMINISTRARE SI

MONITORIZARE

APA CANAL


COMPARTIMENT ADMINISTRARE SI

MONITORIZARE

ZONE VERZI


SERVICIUL ADMINISTRARE SI MONITORIZARE TRANSPORT PUBLIC LOCAL SI SIGURANTA CIRCULATIEI


SERVICIUL ADMINISTRAREA SI MONITORIZAREA SERVICIILOR DE

UTILITATE PUBLICA


COMPARTIMENT

ADMINISTRARE SI MONITORIZARE SALUBRITATE SI

GESTIONARE A CAINILOR FARA STAPAN


COMPARTIMENT

ADMINISTRARE SI

MONITORIZARE MEDIU


COMPARTIMENT

ENERGETIC


DIRECTIA JURIDICA, ASISTENTA DE SPECIALITATE SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

I

DIRECTOR

EXECUTIV
23COMPARTIMENT SECRETARIATSERVICIUL ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA


SERVICIUL AUTORITATE TUTELARA
BIROUL RELATII CU

CONSILIUL LOCAL, EVIDENTA

DOCUMENTE SI ARHIVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

ANEXA NR. 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.520/2019

STAT DE FUNCTII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA

Nr. crt.

STRUCTURA

FUNCTIA DE DEMNITATE

PUBLICĂ

Functia publica

Clasa studii

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Functia contractuala

Nivelul studiilor

Treapta

profesionala/grad

Observa tii

Inalt functionar public

de conducere

de executie

de conducere

de executie

DEMNITARI (3)

primar/vicep rimar/minist ru, etc.

1

primar

2

viceprimar

3

viceprimar

ADMINISTRATOR PUBLIC (1)

4

administrator public

SECRETAR GENERAL AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE (1)

5

secretar general al unitatii administrativ-teritoriale

II

S

COMPARTIMENTUL CABINETUL PRIMARULUI (4)

6

consilier

IA

s

7

consilier

IA

S

8

consilier

IA

S

9

consilier

IA

S

COMPARTIMENTUL CABINET VICEPRIMAR (1)

10 1        1      II

1

consilier

IA

S 1

DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI (1+36)

11

arhitect-sef

II

S

Serviciul Autorizatii in constructii, obtinere avize, taxe (12)

12

sef serviciu

II

S

13

inspector

I

superior

S

14

inspector

I

superior

S

15

inspector

I

superior

S

16

referent de specialitate

II

superior

SSD

17

referent

III

superior

M

18

expert

I

superior

S

19

inspector

I

superior

S

20

inspector

I

superior

S

21

inspector

I

asistent

S

22

expert

I

superior

S

23

inspector

I

asistent

S

Serviciul Urbanism si nomenclatura urbană (18)

24

sef serviciu

II

S

25

consilier

I

superior

S

26

consilier

I

superior

S

27

inspector

I

superior

S

28

inspector

I

superior

S

29

inspector

I

superior

S

30

inspector

I

superior

S

31

inspector

I

superior

S

32

inspector

I

principal

S

33

expert

I

superior

S

34

inspector

I

superior

S

35

inspector

I

superior

S

36

inspector

I

superior

S

37

expert

I

superior

S

38

inspector

I

superior

S

39

insp de specialitate

II

S

40

consilier

I

superior

S

41

inspector

I

superior

S

Biroul Cadastru (6)

42

sef birou

II

S

43

inspector

I

superior

S

44

inspector

I

principal

S

45

inspector

I

asistent

S

46

inspector

I

asistent

S

47

inspector

I

principal

S

DIRECTIA PATRIMONIU (1+25)

48

director-------

II

S

Serviciul Urmarire contracte agenti economici (8)

49

sef serviciu

II

S

50

inspector

I

superior

S

51

inspector

I

superior

S

52

inspector

I

superior

S

53

inspector

I

superior

S

54

referent

III

superior

M

55

inspector

I

superior

S

56

consilier

I

superior

S

Serviciul Patrimoniu (17)

57

sef serviciu

II

S

58

inspector

I

superior

S

59

consilier

I

superior

S

60

inspector

I

superior

S

61

referent

III

superior

M

62

inspector

I

superior

S

63

consilier

I

superior

S

64

inspector

I

superior

S

65

expert

I

superior

S

66

inspector

I

principal

S

67

inspector

I

asistent

S

68

inspector

I

asistent

S

69

inspector

I

asistent

S

70

inspector

I

asistent

S

71

inspector

I

asistent

S

72

inspector

I

asistent

S

73

inspector

I

asistent

S

DIRECTIA FOND LOCATIV SI CONTROL ASOCIATII DE PROPRIETARI (1+18)

74

director executiv

II

S

Serviciul Control si monitorizare asociatii de proprietari (1+8)

75

sef serviciu

II

S

76

inspector

I

superior

S

77

inspector

I

superior

S

78

inspector

I

superior

S

79

inspector

I

superior

S

80

inspector

I

superior

S

81

inspector

I

superior

S

82

consilier

I

superior

S

83

inspector

I

principal

S

Serviciul Administrare locuinte (9)

84

sef serviciu

II

S

85

inspector

I

superior

S

86

consilier

I

superior

S

87

inspector

I

superior

S

88

inspector

I

superior

S

89

inspector

I

superior

S

90

inspector

I

superior

S

91

inspector

I

superior

S

92

consilier

I

superior

S

DIRECTIA ELABORARE SI IMPLEMENTARE PROIECTE (1+27)

93

director executiv

II

S

Serviciul Proiecte si programe de dezvoltare (11)

94

sef serviciu

II

S

95

expert

I

superior

S

96

inspector

I

asistent

S

97

inspector

I

superior

S

98

inspector

I

superior

S

99

inspector

I

superior

S

100

referent

III

superior

M

101

inspector

I

superior

S

102

inspector

I

superior

S

103

referent specialitate

II

superior

SSD

104

consilier

I

superior

S

Biroul Management financiar

105

sef birou

II

S

106

inspector

I

superior

S

107

inspector

I

superior

S

108

inspector

I

superior

S

109

inspector

I

superior

S

110

inspector

I

superior

S

Compartimentul Implementare proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile (10)

111

consilier

II

S

112

consilier

IA

S

113

consilier

debutan t

S

114

consilier

IA

S

115

consilier

debutan t

S

116

consilier

debuta nt

S

117

consilier

II

S

118

consilier

II

S

119

consilier

debuta nt

S

120

consilier

debuta nt

S

DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE (2+120)

121

director executiv

II

S

122

director executiv adjunct

II

S

Serviciul Urmarire, executare silita persoane juridice (9)

123

sef serviciu

II

S

124

inspector

I

superior

S

125

inspector

I

superior

S

126

expert

I

superior

S

127

inspector

I

superior

S

128

inspector

I

superior

S

129

inspector

I

superior

S

130

inspector

I

superior

S

131

inspector

I

asistent

S

Serviciul Constatare, impunere si control persoane juridice (11)

132

sef serviciu

II

S

133

inspector

I

superior

S

134

inspector

I

superior

S

135

inspector

I

superior

S

136

consilier

I

superior

S

137

consilier

I

superior

S

138

inspector

I

superior

S

139

consilier

I

superior

S

140

inspector

I

superior

S

141

inspector

I

superior

S

142

inspector

I

superior

S

Serviciul Contabilitate si prelucrare date (24)

143

sef serviciu

II

S

144

consilier

I

superior

S

145

inspector

I

asistent

S

146

inspector

I

principal

S

147

consilier

I

superior

S

148

inspector

I

superior

S

149

expert

I

superior

S

150

inspector

I

superior

S

151

inspector

I

superior

S

152

inspector

I

superior

S

153

referent

III

superior

M

154

referent

III

superior

M

155

inspector

I

asistent

S

156

inspector

I

superior

S

157

inspector

I

asistent

S

158

inspector

I

asistent

S

159

inspector

I

asistent

S

160

inspector

I

asistent

S

161

inspector

I

asistent

S

162

inspector

I

asistent

S

163

inspector

I

asistent

S

164

inspector

I

asistent

S

165

inspector

I

asistent

S

166

inspector

I

asistent

S

Serviciul Constatare, impunere si control persoane fizice (24)

167

sef serviciu

II

S

168

inspector

I

superior

S

169

inspector

I

asistent

S

170

referent de specialitate

II

superior

SSD

171

inspector

I

superior

S

172

expert

I

superior

S

173

inspector

I

superior

S

174

inspector

I

superior

S

175

inspector

I

superior

S

176

inspector

I

superior

S

177

consilier

I

asistent

S

178

inspector

I

principal

S

179

expert

I

superior

S

180

inspector

I

superior

S

181

inspector

I

asistent

S

182

inspector

I

asistent

S

183

inspector

I

asistent

S

184

inspector

I

asistent

S

185

inspector

I

superior

S

186

inspector

I

asistent

S

187

inspector

I

asistent

S

188

inspector

I

superior

S

189

inspector

I

asistent

S

190

referent

III

superior

M

Serviciul Urmarire, executare silita persoane fizice (23)

191

sef serviciu

II

S

192

inspector

I

superior

S

193

inspector

I

superior

S

194

inspector

I

superior

S

195

inspector

I

superior

S

196

inspector

I

superior

S

197

inspector

I

superior

S

198

inspector

I

asistent

S

199

inspector

I

asistent

S

200

inspector

I

principal

S

201

inspector

I

superior

S

202

inspector

I

superior

S

203

inspector

I

superior

S

204

inspector

I

asistent

S

205

inspector

I

asistent

S

206

inspector

I

asistent

S

207

inspector

I

asistent

S

208

inspector

I

asistent

S

209

inspector

I

asistent

S

210

inspector

I

asistent

S

211

inspector

I

asistent

S

212

inspector

I

asistent

S

213

inspector

I

principal

S

Serviciul Recuperare Creante Fiscale si Eliberare Certificate de Atestare Fiscala (19)

214

sef serviciu

II

S

215

inspector

I

superior

S

216

inspector

I

superior

S

217

inspector

I

superior

S

218

inspector

I

superior

S

219

arhivar

II

M

220

inspector

I

superior

S

221

inspector

I

superior

S

222

ingrijitor

M

223

ingrijitor

M

224

inspector

I

asistent

S

225

casier

M

226

consilier

I

superior

S

227

inspector

I

superior

S

228

inspector

I

asistent

S

229

inspector

I

superior

S

230

referent

III

superior

M

231

inspector

I

asistent

S

232

inspector

I

asistent

S

Serviciul Soluționare Contestații și Insolventa(10)

233

șef serviciu

II

S

234

consilier

I

superior

S

235

inspector

I

asistent

S

236

inspector

I

asistent

S

237

inspector

I

asistent

S

238

inspector

I

superior

S

239

inspector

I

superior

S

240

inspector

I

superior

S

241

inspector

I

principal

S

242

expert

I

superior

S

DIRECTIA BAZE SPORTIVE SI AGREMENT CRAIOVA (1+49)

243

director

II

S

244

inspector de specialitate

II

S

245

magaziner

M

246

casier

M

247

casier

M

248

casier

M

249

casier

M

250

referent

II

M

251

referent

II

M

252

referent

II

M

253

referent

II

M

254

referent

II

M

255

referent

II

M

256

referent

II

M

257

referent

II

M

258

referent

II

M

259

medic

S

260

asistent medical

genera list

PL

261

asistent medical

princi pal

PL

262

muncitor calificat

III

M

263

muncitor calificat

II

M

264

muncitor calificat

III

M

265

muncitor calificat

II

M

266

muncitor calificat

III

M

267

muncitor calificat

III

M

268

muncitor calificat

III

M

269

muncitor calificat

III

M

270

muncitor calificat

III

M

271

muncitor calificat

III

M

272

muncitor calificat

III

M

273

muncitor calificat

III

M

274

inspector de specialitate

IA

S

275

muncitor calificat

III

M

276

muncitor calificat

III

M

277

muncitor calificat

III

M

278

muncitor calificat

III

M

279

paznic

G

280

paznic

G

281

paznic

G

282

paznic

G

283

paznic

G

284

paznic

G

285

paznic

G

286

paznic

G

287

ingrijitor

G

288

ingrijitor

G

289

ingrijitor

G

290

ingrijitor

G

291

ingrijitor

G

292

ingrijitor

G

DIRECTIA ECONOMICO-FINANCIARA (2+20)

293

director executiv

II

S

294

director executiv adj.

II

S

Serviciul Financiar-contabilitate (12)

295

sef serviciu

II

S

296

inspector

I

principal

S

297

referent

III

superior

M

298

expert

I

superior

S

299

expert

I

superior

S

300

inspector

I

superior

S

301

expert

I

superior

S

302

consilier

I

superior

S

303

inspector

I

superior

S

304

referent

III

superior

M

305

inspector

I

superior

S

306

consilier

I

superior

S

Serviciul Buget (8)

307

sef serviciu

II

S

308

inspector

I

superior

S

309

inspector

I

superior

S

310

consilier

I

superior

S

311

inspector

I

superior

S

312

consilier

I

superior

S

313

consilier

I

superior

S

314

inspector

I

superior

S

DIRECȚIA SERVICII PUBLICE (2+77)

315

director executiv

II

S

316

director executiv adjunct

II

S

Compartiment Administrare Parcare subterana (15)

317

muncitor calificat

I

M

318

muncitor calificat

II

M

319

muncitor calificat

II

M

320

muncitor calificat

III

M

321

muncitor calificat

III

M

322

paznic

G

323

paznic

G

324

paznic

G

325

paznic

G

326

paznic

G

327

paznic

G

328

casier

M

329

casier

M

330

îngrijitor

G

331

îngrijitor

G

Serviciul Administrare și Exploatare Stadion(20)

332

sef serviciu

II

S

333

inspector

I

asistent

S

334

inspector

I

asistent

S

335

inspector

I

asistent

S

336

inspector

I

asistent

S

337

inspector

I

asistent

S

338

inspector

I

asistent

S

339

inspector

I

asistent

S

340

ingrijitor

G/M

341

muncitor calificat

II

M

342

muncitor calificat

II

M

343

muncitor calificat

II

M

344

muncitor calificat

II

M

345

muncitor calificat

II

M

346

muncitor calificat

II

M

347

muncitor calificat

II

M

348

muncitor calificat

II

M

349

referent

III

principal

M

350

referent

III

superior

M

351

muncitor calificat

I

M

Serviciul Administrare si intretinere drumuri (8)

352

sef serviciu

II

S

Compartimentul Lucrari intretinere si reparatii drumuri

353

expert

I

superior

S

354

inspector

I

superior

S

355

expert

I

superior

S

356

inspector

I

superior

S

357

consilier

I

superior

S

Compartimentul Monitorizarea contractelor de lucrari si intocmire atasamente

358

inspector

I

superior

S

359

inspector

I

superior

S

Serviciul Administrare si monitorizare transport public local si siguranta circulatiei (8)

360

sef serviciu

II

S

361

expert

I

superior

S

362

inspector

I

superior

S

363

inspector

I

superior

S

364

expert

I

superior

S

365

inspector

I

asistent

S

366

expert

I

superior

S

367

consilier

I

superior

S

Serviciul Administrarea si monitorizarea serviciilor de utilitate publica (26)

368

sef serviciu

II

S

Compartimentul Administrare si monitorizare apa canal

369

inspector

I

superior

S

370

referent

III

superior

M

371

inspector

I

superior

S

Compartimentul Administrare si monitorizare iluminat

372

inspector

I

superior

S

373

expert

I

superior

S

374

inspector

I

superior

S

375

inspector

I

superior

S

Compartiment Administrare si monitorizare zone verzi

376

referent

III

superior

M

377

inspector

I

superior

S

378

inspector

I

superior

S

379

inspector

I

superior

S

380

inspector

I

superior

S

381

referent

III

superior

M

Compartimentul Administrare si monitorizare salubritate si gestionare a cainilor fara stapan-8

382

expert

I

superior

S

383

inspector

I

superior

S

384

inspector

I

superior

S

385

consilier juridic

I

principal

S

386

expert

I

superior

S

387

inspector

I

superior

S

388

inspector

I

superior

S

389

inspector

I

principal

S

Compartiment Administrare si monitorizare mediu

390

inspector

I

superior

S

391

inspector

I

superior

S

Compartiment Energetic

392

inspector

I

superior

S

393

inspector

I

superior

S

DIRECTIA INVESTITII, ACHIZITII SI LICITATII (1+19)

394

director executiv

II

S

Serviciul Investitii si achizitii (10)

395

sef serviciu

II

S

396

inspector

I

principal

S

397

inspector

I

principal

S

398

inspector

I

principal

S

399

inspector

I

superior

S

400

inspector

I

superior

S

401

inspector

I

superior

S

402

inspector

I

principal

S

403

inspector de specialitate

IA

S

404

inspector

I

asistent

S

Serviciul Licitatii (9)

405

sef serviciu

II

S

406

consilier achizitii publice

I

superior

S

407

consilier achizitii publice

I

superior

S

408

consilier achizitii publice

I

superior

S

409

consilier achizitii publice

I

superior

S

410

consilier achizitii publice

I

superior

S

411

consilier achizitii publice

I

superior

S

412

consilier achizitii publice

I

superior

S

413

inspector de specialitate

IA

S

DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR (1+51)

414

director executiv

II

S

Serviciul Stare civila (1+25)

4151 1 1 1

sef serviciu

II

S 1

1

Biroul Depunere acte stare civila (14)

416

sef birou

II

S

417

inspector

I

superior

S

418

inspector

I

superior

S

419

consilier juridic

I

asistent

S

420

inspector

I

superior

S

421

referent de specialitate

II

superior

SSD

422

referent

III

superior

M

423

inspector

I

principal

S

424

referent

III

superior

M

425

referent de specialitate

II

superior

SSD

426

muncitor calificat

I

G

427

inspector

I

asistent

S

428

inspector

I

superior

S

429

consilier

I

superior

S

Compartiment Eliberari acte stare civila

11)

430

referent

III

superior

M

431

referent

III

superior

M

432

inspector

I

debutant

S

433

consilier

I

superior

S

434

consilier

I

superior

S

435

arhivar

II

M

436

consilier juridic

I

superior

S

437

inspector

I

superior

S

438

inspector de specialitate

IA

S

439

referent

III

superior

M

440

inspector

I

asistent

S

Serviciul Evidenta persoanelor (1+24)

4411 1 1 1

sef serviciu

II

S 1

Biroul Ghiseu Unic Evidenta (8)

442

sef birou

II

S

443

inspector

I

superior

S

444

inspector

I

superior

S

445

inspector

I

superior

S

446

inspector

I

superior

S

447

inspector

I

superior

S

448

referent

III

superior

M

449

arhivar

II

M

Biroul Informatic-actualizare baza de date (16)

450

sef birou

II

S

451

inspector

I

superior

S

452

inspector

I

superior

S

453

inspector

I

superior

S

454

consilier juridic

I

principal

S

455

inspector

I

superior

S

456

inspector

I

superior

S

457

inspector

I

principal

S

458

consilier juridic

I

superior

S

459

inspector

I

superior

S

460

inspector

I

superior

S

461

ingrijitor

G

462

inspector

I

superior

S

463

inspector

I

superior

S

464

inspector

I

asistent

S

465

inspector

I

superior

S

DIRECTIA JURIDICA, ASISTENTA DE SPECIALITATE SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV (1+22)

466

director executiv

II

S

467

consilier juridic

I

asistent

S

468

consilier juridic

I

principal

S

469

consilier juridic

I

principal

S

470

consilier juridic

I

superior

S

471

consilier juridic

I

asistent

S

472

consilier juridic

I

asistent

S

473

consilier juridic

I

superior

S

474

consilier juridic

I

superior

S

475

consilier juridic

I

asistent

S

476

consilier juridic

I

superior

S

477

consilier juridic

I

superior

S

478

consilier juridic

I

superior

S

479

consilier juridic

I

superior

S

480

consilier juridic

I

superior

S

481

consilier juridic

I

asistent

S

482

consilier juridic

I

superior

S

483

consilier juridic

I

asistent

S

484

consilier juridic

I

superior

S

485

inspector

I

superior

S

486

inspector

I

asistent

S

487

consilier juridic

I

asistent

S

488

consilier juridic

I

asistent

S

SERVICIUL REGISTRUL AGRICOL (1+10)

489

sef serviciu

II

S

490

inspector

I

superior

S

491

inspector

I

superior

S

492

inspector

I

superior

S

493

inspector

I

superior

S

494

inspector

I

asistent

S

495

inspector

I

superior

S

496

referent de specialitate

II

superior

SSD

497

consilier

I

superior

S

498

inspector

I

superior

S

499

inspector

I

superior

S

SERVICIUL IMAGINE (1+8)

500

sef serviciu

II

S

501

inspector

I

principal

S

502

inspector

I

asistent

S

503

inspector

I

superior

S

504

inspector

I

principal

S

505

inspector

I

principal

S

506

inspector

I

principal

S

507

expert

I

superior

S

508

inspector

I

principal

S

SERVICIUL RESURSE UMANE (1+9)

509

sef serviciu

II

S

510

consilier

I

superior

S

511

expert

I

superior

S

512

inspector

I

superior

S

513

inspector

I

superior

S

514

inspector

I

superior

S

515

inspector

I

superior

S

516

inspector

I

superior

S

517

consilier

I

superior

S

518

inspector

I

asistent

S

COMPARTIMENT CONTROL INTERN (2)

519

expert

I

superior

S

520

inspector

I

superior

S

COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN (4)

521

auditor

I

superior

S

522

auditor

I

superior

S

523

auditor

I

superior

S

524

auditor

I

superior

S

SERVICIUL ADMINISTRATIV, INTRETINERE (1+27)

525

sef serviciu

II

S

526

ingrijitor

I

M

527

ingrijitor

I

M

528

inspector de specialitate

I

S

529

inspector de specialitate

IA

S

530

ingrijitor

M

531

ingrijitor

M

532

ingrijitor

M

533

ingrijitor

M/G

534

magaziner

M

535

ingrijitor

M

536

ingrijitor

M

537

muncitor calificat

I

M

538

ingrijitor

M

539

muncitor calificat

I

M

540

medic

S

541

muncitor calificat

II

M

542

portar

G

543

portar

G

544

portar

G

545

portar

G

546

portar

G

547

sofer

I

M

548

sofer

I

M

549

sofer

I

M

550

ingrijitor

M

551

portar

G

552

inspector de specialitate

IA

S

COMPARTIMENT SECRETARIAT (1)

553

referent

IA

M

COMPARTIMENT EXPERT LOCAL PENTRU ROMI (1)

5541 1 1 1

| expert local

S 1

Serviciul Administrație publică locală (8)

555

sef serviciu

II

S

556

consilier juridic

I

superior

S

557

consilier juridic

I

superior

S

558

consilier juridic

I

superior

S

559

consilier juridic

I

principal

S

560

consilier juridic

I

superior

S

561

inspector

I

superior

S

562

inspector

I

superior

S

Serviciul Autoritate tutelară (1+8)

563

sef serviciu

II

S

564

inspector

I

superior

S

565

inspector

I

superior

S

566

consilier juridic

I

asistent

S

567

inspector

I

principal

S

568

inspector

I

asistent

S

569

inspector

I

principal

S

570

inspector

I

superior

S

571

psiholog

specia list

S

Biroul Relații cu Consiliul Local, evidență documente și arhivă (1+6)

572

sef birou

II

S

573

inspector

I

superior

S

574

inspector

I

superior

S

575

inspector

I

superior

S

576

inspector

I

superior

S

577

inspector

I

debutant

S

578

insp de specialitate

I

S

Biroul Situații de urgență și protecție civilă (1+5)

579

șef birou

II

S

580

consilier

I

superior

S

581

referent

III

superior

M

582

inspector

I

principal

S

583

referent

III

superior

M

584

sofer

I

M

DIRECȚIA RELAȚII PUBLICE SI MANAGEMENT DOCUMENTE (1+28)

585

director executiv

II

S

Serviciul Management documente, informatii publice (11)

586

sef serviciu

II

S

587

inspector

I

superior

S

588

inspector

I

principal

S

589

inspector

I

superior

S

590

inspector

I

superior

S

591

inspector

I

debutant

S

Compartiment Informatica

592

inspector

I

superior

S

593

inspector

I

superior

S

594

expert

I

superior

S

595

expert

I

superior

S

596

inspector

I

principal

S

Serviciul Centrul de informare pentru cetateni si audiente (16)

597

sef serviciu

II

S

598

consilier

I

superior

S

599

expert

I

superior

S

600

referent

III

superior

M

601

inspector

I

superior

S

602

inspector

I

superior

S

603

inspector

I

superior

S

604

inspector

I

superior

S

605

consilier

I

superior

S

606

inspector

I

superior

S

607

inspector

I

asistent

S

608

inspector

I

superior

S

609

inspector

I

asistent

S

610

inspector

I

asistent

S

611

inspector

I

asistent

S

612

inspector

I

principal

S

Compartiment Managementul Calitatii (1)

613

inspector

I

superior

S

1 1 1 1

Nr. total de demnitari

Nr. total de inalti functionari publici

Nr. total de functii publice de conducere

Nr. total de functii publice de executie

Nr. total de functii publice

Nr. total de functii contractuale de conducere

Nr. total de functii contractuale de executie

Nr. total de posturi din cadrul autoritatii/i nstitutiei publice

Total, din care:

3

53

421

474

3

133

613

ocupate

3

44

393

437

3

112

555

vacante

9

28

37

21

58

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Bianca Maria Carmen PREDESCU