Hotărârea nr. 519/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 519

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 519

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 19.12.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.210440/2019, raportul nr.211959/2019 întocmit de Direcția Economico-Financiară și raportul de avizare nr.212073/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2019;

În conformitate cu prevederile art.6 alin.3 și art.10 alin.2 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, Legii nr.50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019 și Ordinului Ministrului Finanțelor nr.3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului municipiului Craiova, dl.Pîrvu Nelu, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2019.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.171/2019.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. și dl.Pîrvu Nelu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ          CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Bianca Maria Carmen PREDESCU          Nicoleta MIULESCU

ANEXA la Hotărârea nr. 519/19.12.2019

bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al sc piete si târguri craiova srl

PE ANUL 2019

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat an curent 2019 prinHCL 171/2019, HCL 260/2019,HCL 356/2019 HCL 431/2019

Buget rectificat an curent 2019

%

6=5/4*100

Estimări an

2020

Estimări an

2021

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I

VENITURI TOTALE

1

10090

10090

100,00

10342

10580

102,50

102,30

1

(VRedn.i1tu=riRtodt.a2le+dRinde.x5p+loRatda.re6,)din care:

2

10085

10085

100,00

10337

10575

102,50

102,30

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoar

3

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în

4

2

Venituri financiare

5

5

5

100,00

5

5

102,50

102,30

3

Venituri extraordinare

6

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd.

7

9720

9720

100,00

9964

10193

102,51

102,30

1

2C0he+ltRuide.li2d1e) exploatare, din care:

8

9720

9720

100,00

9964

10193

102,51

102,30

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

1834

1834

100,00

1880

1923

102,50

102,30

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte

10

1503

1503

100,00

1541

1576

102,50

102,30

C.

cashiemltiuliaetlei cu personalul, din care:

11

6237

6237

100,00

6393

6541

102,50

102,31

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd.

14)

12

5909

5909

100,00

6057

6197

102,50

102,32

C1

ch. cu salariile

13

5455

5455

100,00

5592

5721

102,51

102,30

C2

bonusuri

14

454

454

100,00

465

476

102,42

102,30

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente

16

0

C4

dCihseplotnuiebliiliazfăerrielonrtedecopnetrsaocntualui de mandat

17

201

201

100,00

206

211

102,49

102,30

C5

șcihaelatultioerliocruganseigduecroilnedșuicperoeteșicioanstorcoila, lă,

18

127

127

100,00

130

133

102,36

102,30

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

146

146

100,00

150

153

102,74

102,30

2

Cheltuieli financiare

20

3

Cheltuieli extraordinare

21

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

370

370

100,00

378

387

102,23

102,27

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

59

59

100,00

61

62

102,23

102,27

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,

24

311

311

100,00

317

325

101,99

102,52

1

dRienzcearvr e:legale

25

19

19

14

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii

27

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor

30

292

292

100,00

303

325

103,77

107,26

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10%

31

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau

32

146

146

100,00

152

163

104,11

107,24

a)

l-odciavlidînencdaezuclurveegniiltoerbauugteotnuolumi ed,eosrtiadtividende

33

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

139

139

100,00

144

155

103,60

107,64

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

7

7

100,00

8

8

114,29

100,00

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la

35

146

146

100,00

151

162

103,42

107,28

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,

43

929

929

100,00

418

428

44,99

102,39

1

dAilnocațriei:de la buget

44

1 alocații bugetare aferente plății

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

929

929

100,00

418

428

44,99

102,39

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

116

116

100,00

116

116

100,00

100,00

2

Nr. mediu de salariați total

49

115

115

100,00

115

115

100,00

100,00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură

50

4281.88

4281.88

#VALUE!

4389,13

4489,86

#VALUE!

102,29

4

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe

51

3955,07

3955,07

100,00

4054,23

4147,48

102,51

102,30

5

bParozaducchteivltiutaietelialomr ucnucsiai lîanriuilneit(ălțeii/vpaelrosroicaenăp)e(tRodta.

l 52

87,70

87,70

100,00

89,89

91,96

102,50

102,30

6

pPerorsdouncatlivmiteadteiau m(muiniclieii/îpneursnoitaănțiă)fi(zRicde. p2e/Rtodt.a4l9)

53

87,70

87,70

100,00

89,89

91,96

102,50

102,30

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000

54

963,33

963,33

100,00

961,71

961,72

99,83

100,00

9

Plăți restante

55

31

31

100,00

31

0

100,00

0,00

10

Creanțe restante

56

40

40

100,00

40

40

100,00

100,00

președinte de ședință,

BIANCA MARIA CARMEN PREDESCU