Hotărârea nr. 518/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 518

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.518

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 19.12.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.212676/2019, raportul nr.212739/2019 întocmit de Direcția Economico-Financiară și raportul de avizare nr.213042/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2019 și avizele nr.412/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.419/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.421/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.6 alin.3 și art.10 alin.2 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, Legii nr.50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019 și Ordinului Ministrului Finanțelor nr.3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului municipiului Craiova, dna. Rezeanu Marinela, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților S.C. Salubritate Craiova S.R.L., rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2019.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.172/2019.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul

Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, S.C. Salubritate Craiova S.R.L. și dna. Rezeanu Marinela vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU


Bianca Maria Carmen PREDESCU

ANEXA la Hotărârea nr. 518/19.12.2019

BUGETUL DE VENITURUI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2019 AL S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L.

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

APROBAT

AN

CURENT 2019

Hot.AGA

nr.36/03.10.

2019

Buget rectificat an curent 2019

%6=5/4 x

100

Prevederi

an 2020

Prevederi an 2021

%

9=7/5 x 100

10=8/7x100

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

61332

61674

100,56

63002

65002

102,15

103,17

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

61330

61653

100,53

63000

65000

102,18

103,17

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

13

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

2

21

1050,00

2

2

9,52

100,00

3

Venituri extraordinare

6

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

61155

61497

100,56

62519

64521

101,66

103,20

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

61098

61440

100,56

62475

64490

101,68

103,23

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

27543

27869

101,18

28000

29100

100,47

103,93

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

2840

2859

100,67

2900

2900

101,43

100,00

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

29647

29647

100,00

30375

31190

102,46

102,68

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

28887

28878

99,97

29600

30400

102,50

102,70

C1

ch. cu salariile

13

25054

25201

100,59

25600

26200

101,58

102,34

C2

bonusuri

14

3833

3677

95,93

4000

4200

108,78

105,00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal

16

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

200

200

100,00

205

215

102,50

104,88

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

18

560

569

101,61

570

575

100,18

100,88

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

1068

1065

99,72

1200

1300

112,68

108,33

2

Cheltuieli financiare

20

57

57

100,00

44

31

77,19

70,45

3

Cheltuieli extraordinare

21

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

177

177

100,00

483

481

272,88

99,59

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

0

10

12

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA

IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

177

177

100,00

473

469

267,23

99,15

1

Rezerve legale

25

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

177

177

100,00

473

469

267,23

99,15

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la

Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0

0

0,00

0

0

0

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

0

0,00

0

0

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0

0

0,00

0

0

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -

Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

0

0

0,00

0

0

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din

care

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestarile de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

2651

2651

100,00

1202

497

45,34

41,35

1

Alocații de la buget

44

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

2651

2651

100,00

1202

497

45,34

41,35

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

690

715

103,62

670

670

93,71

100,00

2

Nr.mediu de salariați total

49

725

727

100,28

700

700

96,29

100,00

3

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *

50

3265,75

3257,11

99,74

3347,13

3425,15

102,76

102,33

4

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala , recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat **

51

4

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat(mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

84,59

84,80

100,25

90,00

92,86

106,13

103,17

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf Legii anuale a bugetului de

53

6

sPtraotd(muciitilveit/apteerasomaunnăc) i(iRînd.u2/nRitdă.ț4i9v)alorice pe total personal mediu recalculat cf Legii anuale a bugetului de

54

7

sCthaet(lmtuiiielei it/optearlseolan1ă0)0(0Rlde.i2v/Redn.i4tu9r)i totale

(Rd.7/Rd.1)x1000

55

997,11

997,13

100,00

992,33

992,60

99,52

100,03

8

Plăți restante

56

9

Creanțe restante

57

3100

3100,00

100,00

3200

3300

103,23

103,13

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

BIANCA MARIA CARMEN PREDESCU