Hotărârea nr. 517/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 517

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.517

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 19.12.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.210286/2019, raportul nr.211947/2019 întocmit de Direcția Economico- Financiară și raportul de avizare nr.212093/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2019 și avizele nr.412/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.419/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.421/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.6 alin.3 și art.10 alin.2 din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată prin Legea nr.47/2014, Legii nr.50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019 și Ordinului Ministrului Finanțelor nr.3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.173/2019.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Bianca Maria Carmen PREDESCU

Nicoleta MIULESCU


a Hotărârea nr. 517/1

BVC RECTIFICAT RAADPFL CRAIOVA DECEMBRIE 2019

INDICATORI

Nr. rd.

BVC an

2019 aprobat prin HCLM 173/23.04.

2019

BVC

rectificat

%

6=5/4*100

Prevederi

an 2020

Prevederi

an 2021

9=7/5*100

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

43422

43422

100

45289

47237

104

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

43419

43419

100

45286

47233

104

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

3

3

100

3

3

104

3

Venituri extraordinare

6

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

43272

43272

100

45133

47072

104

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

43272

43272

100

45133

47072

104

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

9346

10416

111

9748

10167

104

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

1060

1060

100

1106

1153

104

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

32566

31496

97

33966

35426

104

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

30393

29298

96

31700

33063

104

C1

ch. cu salariile

13

27689

26744

97

28880

30121

104

C2

bonusuri

14

2704

2554

94

2820

2942

104

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

25

cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal

16

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

1550

1550

100

1616

1685

104

C5

cheltuieli cu contributiile datorate de angajator

18

623

623

100

650

678

104

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

300

300

100

313

326

104

2

Cheltuieli financiare

20

3

Cheltuieli extraordinare

21

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

150

150

100

156

165

104

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

0

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA

24

150

150

100

156

165

104

1

Rezerve legale

25

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

27

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege investitii

29

60

60

100

63

65

104

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de

30

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din

31

15

15

100

16

16

104

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau

32

75

75

100

78

82

104

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la

35

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestarile de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VII

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

1

Alocații de la buget

44

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

223

223

100

233

243

104

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

825

825

100

860

897

104

2

Nr.mediu de salariați total

49

824

824

100

859

896

104

3

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*

50

3042

2934

96

3173

3309

104

4

Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat**

51

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

53

53

100

55

57

104

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat(mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

53

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

54

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

55

997

997

100

1039

1084

104

9

Plăți restante

56

0

0

0

0

10

Creanțe restante

57

900

900

100

939

979

104

* Rd50=Rd 154 dinAnexa 2

** Rd51=Rd 155 dinAnexa 2

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

19.12.2019

mii lei

%

10=8/7*100

10

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

105

105

104

104

104

104