Hotărârea nr. 516/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 516

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 516

privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 19.12.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.210228/2019, rapoartele nr.213325/2019 și nr.218126/2019 ale Direcției Economico-Financiară și rapoartele de avizare nr.213915/2019 și nr.218267/2019 ale Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2019 și avizele nr.412/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.415/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.417/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.419/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.421/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.19, alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2019, după cum urmează:

  • a) total venituri - 1.006.975,00 mii lei;

  • b) total cheltuieli - 1.019.352,00 mii lei,

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.167/2019.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Bianca Maria Carmen PREDESCU

Nicoleta MIULESCU


ANEXA

La Hotararea nr. 516/ 19.12.2019

BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

PE ANUL 2019 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022

- mii lei -

Denumire

Cod rând

Bugetul local

Bugetul instituțiilor

publice finanțate din

venituri proprii și subvenții din bugetul local

Bugetul instituțiilor

publice finanțate integral din venituri proprii

Bugetul împrumuturilor externe si interne

Bugetul fondurilor

externe nerambursabile

Total

Transferuri între bugete**) (se scad)

Total buget general

A

0

1

2

3

4

5

6=1+2+3+4+5

7

8=6-7

VENITURI TOTAL (rd.02+18+19+20+23)

01

Buget 2019

633.522,00

462.734,00

0,00

19.612,00

357,00

1.116.225,00

-109.250,00

1.006.975,00

Estimari 2020

718.890,00

471.644,00

0,00

28.113,00

0,00

1.218.647,00

-108.397,00

1.110.250,00

Estimari 2021

755.695,00

482.394,00

0,00

23.800,00

0,00

1.261.889,00

-108.303,00

1.153.586,00

Estimari 2022

595.763,00

486.486,00

0,00

0,00

0,00

1.082.249,00

-103.193,00

979.056,00

Venituri curente (rd.03+17)

02

Buget 2019

507.223,00

245.158,00

0,00

0,00

0,00

752.381,00

0,00

752.381,00

Estimari 2020

477.628,00

252.492,00

0,00

0,00

0,00

730.120,00

0,00

730.120,00

Estimari 2021

492.393,00

259.556,00

0,00

0,00

0,00

751.949,00

0,00

751.949,00

Estimari 2022

506.871,00

264.781,00

0,00

0,00

0,00

771.652,00

0,00

771.652,00

Venituri fiscale (rd.04+06+09+10+11+16)

03

Buget 2019

456.417,00

0,00

0,00

0,00

0,00

456.417,00

0,00

456.417,00

Estimari 2020

430.082,00

0,00

0,00

0,00

0,00

430.082,00

0,00

430.082,00

Estimari 2021

442.470,00

0,00

0,00

0,00

0,00

442.470,00

0,00

442.470,00

Estimari 2022

454.453,00

0,00

0,00

0,00

0,00

454.453,00

0,00

454.453,00

Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice, din care:

04

0,00

0,00

Buget 2019

3.445,00

3.445,00

3.445,00

Estimari 2020

4.546,00

4.546,00

4.546,00

Estimari 2021

4.773,00

4.773,00

4.773,00

Estimari 2022

5.012,00

5.012,00

5.012,00

Impozit pe profit

05

0,00

0,00

Buget 2019

3.445,00

3.445,00

3.445,00

Estimari 2020

4.546,00

4.546,00

4.546,00

Estimari 2021

4.773,00

4.773,00

4.773,00

Estimari 2022

5.012,00

5.012,00

5.012,00

Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (rd.07+ rd.08) , din care:

06

Buget 2019

253.199,00

0,00

0,00

0,00

0,00

253.199,00

0,00

253.199,00

Denumire

Cod rând

Bugetul local

Bugetul instituțiilor

publice finanțate din

venituri proprii și subvenții din bugetul local

Bugetul instituțiilor

publice finanțate integral din venituri proprii

Bugetul împrumuturilor externe si interne

Bugetul fondurilor

externe nerambursabile

Total

Transferuri între bugete**) (se scad)

Total buget general

A

0

1

2

3

4

5

6=1+2+3+4+5

7

8=6-7

Estimari 2020

190.130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

190.130,00

0,00

190.130,00

Estimari 2021

191.462,00

0,00

0,00

0,00

0,00

191.462,00

0,00

191.462,00

Estimari 2022

192.775,00

0,00

0,00

0,00

0,00

192.775,00

0,00

192.775,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliar din patrimoniul personal *)

e

07

Buget 2019

660,00

660,00

660,00

Estimari 2020

562,00

562,00

562,00

Estimari 2021

590,00

590,00

590,00

Estimari 2022

620,00

620,00

620,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

08

Buget 2019

252.539,00

252.539,00

252.539,00

Estimari 2020

189.568,00

189.568,00

189.568,00

Estimari 2021

190.872,00

190.872,00

190.872,00

Estimari 2022

192.155,00

192.155,00

192.155,00

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

09

Buget 2019

0,00

0,00

Estimari 2020

0,00

0,00

Estimari 2021

0,00

0,00

Estimari 2022

0,00

0,00

Impozite și taxe pe proprietate

10

Buget 2019

102.617,00

102.617,00

102.617,00

Estimari 2020

108.135,00

108.135,00

108.135,00

Estimari 2021

113.540,00

113.540,00

113.540,00

Estimari 2022

119.221,00

119.221,00

119.221,00

Impozite si taxe pe bunuri si servicii (rd.12 la rd.15)

11

Buget 2019

97.156,00

0,00

0,00

0,00

0,00

97.156,00

0,00

97.156,00

Estimari 2020

127.271,00

0,00

0,00

0,00

0,00

127.271,00

0,00

127.271,00

Estimari 2021

132.695,00

0,00

0,00

0,00

0,00

132.695,00

0,00

132.695,00

Estimari 2022

137.445,00

0,00

0,00

0,00

0,00

137.445,00

0,00

137.445,00

Sume defalcate din TVA

12

Buget 2019

67.848,00

67.848,00

67.848,00

Estimari 2020

96.848,00

96.848,00

96.848,00

Estimari 2021

100.751,00

100.751,00

100.751,00

Estimari 2022

103.904,00

103.904,00

103.904,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

13

Buget 2019

0,00

0,00

Estimari 2020

0,00

0,00

Estimari 2021

0,00

0,00

Estimari 2022

0,00

0,00

Denumire

Cod rând

Bugetul local

Bugetul instituțiilor

publice finanțate din

venituri proprii și subvenții din bugetul local

Bugetul instituțiilor

publice finanțate integral din venituri proprii

Bugetul împrumuturilor externe si interne

Bugetul fondurilor

externe nerambursabile

Total

Transferuri între bugete**) (se scad)

Total buget general

A

0

1

2

3

4

5

6=1+2+3+4+5

7

8=6-7

Taxe pe servicii specifice

14

Buget 2019

395,00

395,00

395,00

Estimari 2020

335,00

335,00

335,00

Estimari 2021

352,00

352,00

352,00

Estimari 2022

370,00

370,00

370,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

15

Buget 2019

28.913,00

28.913,00

28.913,00

Estimari 2020

30.088,00

30.088,00

30.088,00

Estimari 2021

31.592,00

31.592,00

31.592,00

Estimari 2022

33.171,00

33.171,00

33.171,00

Alte impozite si taxe fiscale

16

Buget 2019

0,00

0,00

Estimari 2020

0,00

0,00

Estimari 2021

0,00

0,00

Estimari 2022

0,00

0,00

Venituri nefiscale

17

Buget 2019

50.806,00

245.158,00

295.964,00

295.964,00

Estimari 2020

47.546,00

252.492,00

300.038,00

300.038,00

Estimari 2021

49.923,00

259.556,00

309.479,00

309.479,00

Estimari 2022

52.418,00

264.781,00

317.199,00

317.199,00

Venituri din capital

18

Buget 2019

215,00

215,00

215,00

Estimari 2020

0,00

0,00

Estimari 2021

0,00

0,00

Estimari 2022

0,00

0,00

Operatiuni financiare

19

Buget 2019

1.311,00

19.612,00

20.923,00

20.923,00

Estimari 2020

28.113,00

28.113,00

28.113,00

Estimari 2021

23.800,00

23.800,00

23.800,00

Estimari 2022

0,00

0,00

Subvenții (rd.21+22)

20

Buget 2019

43.123,00

217.290,00

0,00

0,00

357,00

260.770,00

-109.250,00

151.520,00

Estimari 2020

64.478,00

219.097,00

0,00

0,00

0,00

283.575,00

-108.397,00

175.178,00

Estimari 2021

56.019,00

222.838,00

0,00

0,00

0,00

278.857,00

-108.303,00

170.554,00

Estimari 2022

23.073,00

221.705,00

0,00

0,00

0,00

244.778,00

-103.193,00

141.585,00

Subvenții de la bugetul de stat

21

Buget 2019

42.963,00

40,00

43.003,00

43.003,00

Estimari 2020

64.478,00

64.478,00

64.478,00

Estimari 2021

56.019,00

56.019,00

56.019,00

Estimari 2022

23.073,00

23.073,00

23.073,00

Subvenții de la alte administratii

22

Buget 2019

160,00

217.250,00

217.410,00

-109.250,00

108.160,003

Denumire

Cod rând

Bugetul local

Bugetul instituțiilor

publice finanțate din

venituri proprii și subvenții din bugetul local

Bugetul instituțiilor

publice finanțate integral din venituri proprii

Bugetul împrumuturilor externe si interne

Bugetul fondurilor

externe nerambursabile

Total

Transferuri între bugete**) (se scad)

Total buget general

A

C

1

2

3

4

5

6=1+2+3+4+5

7

8=6-7

Estimări 202C

219.097,00

219.097,00

-108.397,00

110.700,00

Estimari 2021

222.838,CC

222.838,00

-108.303,00

114.535,00

Estimari 2C22

221.705,00

221.705,00

-103.193,00

118.512,00

Donatii din strainatate

Buget 2C19

357,00

357,00

357,00

Estimari 2C2C

Estimari 2C21

Estimari 2C22

Sume primite de la UE în contul platilor efectuate

23

Buget 2C19

81.65C,CC

286,00

81.936,00

81.936,00

Estimari 2C2C

176.784,CC

55,00

176.839,00

176.839,00

Estimari 2C21

2C7.283,CC

207.283,00

207.283,00

Estimari 2C22

65.819,CC

65.819,00

65.819,00

CHELTUIELI - TOTAL (rd.25+36+37+40+41)

24

Buget 2C19

638.509,00

470.118,00

0,00

19.612,00

363,00

1.128.602,00

-109.250,00

1.019.352,00

Estimari 2C2C

718.890,00

471.644,00

0,00

28.113,00

0,00

1.218.647,00

-108.397,00

1.110.250,00

Estimari 2C21

755.695,00

482.394,00

0,00

23.800,00

0,00

1.261.889,00

-108.303,00

1.153.586,00

Estimari 2C22

595.763,00

486.486,00

0,00

0,00

0,00

1.082.249,00

-103.193,00

979.056,00

Cheltuieli curente (rd.26 la rd.35)

25

Buget 2C19

541.849,00

461.773,00

0,00

0,00

363,00

1.003.985,00

-109.250,00

894.735,00

Estimari 2C2C

653.387,00

465.236,00

0,00

0,00

0,00

1.118.623,00

-108.397,00

1.010.226,00

Estimari 2C21

687.670,00

476.008,00

0,00

0,00

0,00

1.163.678,00

-108.303,00

1.055.375,00

Estimari 2C22

525.091,00

480.136,00

0,00

0,00

0,00

1.005.227,00

-103.193,00

902.034,00

Cheltuieli de personal

26

Buget 2C19

103.522,00

345.617,00

449.139,00

449.139,00

Estimari 2C2C

1C5.936,CC

359.594,00

465.530,00

465.530,00

Estimari 2C21

1C7.391,CC

367.547,00

474.938,00

474.938,00

Estimari 2C22

1C1.C83,CC

368.701,00

469.784,00

469.784,00

Bunuri si servicii

27

Buget 2C19

163.441,00

113.605,00

277.046,00

277.046,00

Estimari 2C2C

145.15C,CC

103.995,00

249.145,00

249.145,00

Estimari 2C21

145.133,CC

106.825,00

251.958,00

251.958,00

Estimari 2C22

134.C84,CC

109.750,00

243.834,00

243.834,00

Dobanzi

28

Buget 2C19

5.387,CC

5.387,00

5.387,00

Estimari 2C2C

6.881,CC

6.881,00

6.881,00

Estimari 2C21

5.985,CC

5.985,00

5.985,00

Estimari 2C22

5.1C1,CC

5.101,00

5.101,00

Subventii

29

0,00

0,00

Buget 2C19

49.678,00

49.678,00

49.678,00

Estimari 2C2C

39.789,CC

39.789,00

39.789,00

Estimari 2C21

4C.384,CC

40.384,00

40.384,00

Estimari 2C22

39.CCC,CC

39.000,00

39.000,00

Fonduri de rezerva

3C

Denumire

Cod rând

Bugetul local

Bugetul instituțiilor

publice finanțate din

venituri proprii și subvenții din bugetul local

Bugetul instituțiilor

publice finanțate integral din venituri proprii

Bugetul împrumuturilor externe si interne

Bugetul fondurilor

externe nerambursabile

Total

Transferuri între bugete**) (se scad)

Total buget general

A

0

1

2

3

4

5

6=1+2+3+4+5

7

8=6-7

Buget 2019

50,00

50,00

50,00

Estimari 2020

53,00

53,00

53,00

Estimari 2021

53,00

53,00

53,00

Estimari 2022

53,00

53,00

53,00

Transferuri intre unitati ale administratiei publice

31

Buget 2019

109.250,00

109.250,00

-109.250,00

0,00

Estimari 2020

108.397,00

108.397,00

-108.397,00

0,00

Estimari 2021

108.303,00

108.303,00

-108.303,00

0,00

Estimari 2022

103.193,00

103.193,00

-103.193,00

0,00

Alte transferuri

32

Buget 2019

10.391,00

363,00

10.754,00

10.754,00

Estimari 2020

8.727,00

8.727,00

8.727,00

Estimari 2021

8.727,00

8.727,00

8.727,00

Estimari 2022

7.727,00

7.727,00

7.727,00

Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile postaderare

33

Buget 2019

76.763,00

333,00

77.096,00

77.096,00

Estimari 2020

213.267,00

55,00

213.322,00

213.322,00

Estimari 2021

245.690,00

245.690,00

245.690,00

Estimari 2022

110.107,00

110.107,00

110.107,00

Asistenta sociala

34

Buget 2019

18.216,00

18.216,00

18.216,00

Estimari 2020

21.156,00

21.156,00

21.156,00

Estimari 2021

21.980,00

21.980,00

21.980,00

Estimari 2022

20.694,00

20.694,00

20.694,00

Alte cheltuieli

35

Buget 2019

5.151,00

2.218,00

7.369,00

7.369,00

Estimari 2020

4.031,00

1.592,00

5.623,00

5.623,00

Estimari 2021

4.024,00

1.636,00

5.660,00

5.660,00

Estimari 2022

4.049,00

1.685,00

5.734,00

5.734,00

Cheltuieli de capital

36

Buget 2019

83.211,00

8.403,00

19.612,00

111.226,00

111.226,00

Estimari 2020

50.612,00

6.408,00

28.113,00

85.133,00

85.133,00

Estimari 2021

53.143,00

6.386,00

23.800,00

83.329,00

83.329,00

Denumire

Cod rând

Bugetul local

Bugetul instituțiilor

publice finanțate din

venituri proprii și subvenții din bugetul local

Bugetul instituțiilor

publice finanțate integral din venituri proprii

Bugetul împrumuturilor externe si interne

Bugetul fondurilor

externe nerambursabile

Total

Transferuri între bugete**) (se scad)

Total buget general

A

0

1

2

3

4

5

6=1+2+3+4+5

7

8=6-7

Estimări 2022

55.800,00

6.350,00

62.150,00

62.150,00

Operatiuni financiare (rd.38+39)

37

Buget 2019

15.178,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.178,00

0,00

15.178,00

Estimari 2020

14.891,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.891,00

0,00

14.891,00

Estimari 2021

14.882,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.882,00

0,00

14.882,00

Estimari 2022

14.872,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.872,00

0,00

14.872,00

Imprumuturi acordate

38

Buget 2019

0,00

0,00

Estimari 2020

0,00

0,00

Estimari 2021

0,00

0,00

Estimari 2022

0,00

0,00

Rambursari de credite externe si interne

39

Buget 2019

15.178,00

15.178,00

15.178,00

Estimari 2020

14.891,00

14.891,00

14.891,00

Estimari 2021

14.882,00

14.882,00

14.882,00

Estimari 2022

14.872,00

14.872,00

14.872,00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

40

Buget 2019

-1.729,00

-58,00

-1.787,00

-1.787,00

Estimari 2020

0,00

0,00

Estimari 2021

0,00

0,00

Estimari 2022

0,00

0,00

Rezerve

41

Buget 2019

0,00

0,00

Estimari 2020

0,00

0,00

Estimari 2021

0,00

0,00

Estimari 2022

0,00

0,00

EXCEDENT(+)/DEFICIT(-) 1)

(rd.01-rd.23)

42

Buget 2019

-4.987,00

-7.384,00

0,00

0,00

-6,00

-12.377,00

0,00

-12.377,00

Estimari 2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Estimari 2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Estimari 2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Președinte de ședință,

Bianca Maria Carmen Predescu