Hotărârea nr. 515/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 515

MUNICIPIULUI CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 515

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 19.12.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.209864/2019, rapoartele nr.212344/2019 și nr.218124/2019 ale Direcției Economico-Financiară și rapoartele de avizare nr.212557/2019 și nr.218243/2019 ale Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2019 și avizele nr.415/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.419/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.421/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.19, alin. 2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2019, după cum urmează:

  • a)   total venituri-143.239,00 mii lei (veniturile secțiunii de funcționare în sumă de 137.884,00 mii lei, veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de 5.355,00 mii lei);

  • b)   total cheltuieli-149.534,00 mii lei (cheltuielile secțiunii de funcționare în sumă de 144.160,00 mii lei, cheltuielile secțiunii de dezvoltare în sumă de 5.374,00 mii lei), conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă fundamentarea cheltuielilor de personal ale Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2019, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.160/2019.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ         CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Bianca Maria Carmen PREDESCU        Nicoleta MIULESCU

ANEXA 1

LA HOTĂRÂREA NR. 515/19.12.2019

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA 19-Decembrie-2019

APROBAT: Rectificare 19.12.2019 (mii lei)

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente

+/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021 | 2022

====== SECTIUNEA TOTAL ======

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

139.819,00

3.420,00

143.239,00

148.490,00

155.914,00

163.711,00

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

77.048,00

3.420,00

80.468,00

82.311,00

86.426,00

90.749,00

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

77.048,00

3.420,00

80.468,00

82.311,00

86.426,00

90.749,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)

0013

20,00

0,00

20,00

21,00

22,00

23,00

Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

3010

20,00

0,00

20,00

21,00

22,00

23,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

20,00

0,00

20,00

21,00

22,00

23,00

Alte venituri din concesiuni si închirieri de catre instit publ

30100530

20,00

0,00

20,00

21,00

22,00

23,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI

SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

77.028,00

3.420,00

80.448,00

82.290,00

86.404,00

90.726,00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+33102

3310

77.026,00

3.415,00

80.441,00

82.290,00

86.404,00

90.726,00

Venituri din cercetare

331020

10,00

15,00

25,00

11,00

12,00

13,00

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

331021

61.655,00

3.400,00

65.055,00

65.751 ,00

69.038,00

72.491,00

Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat

331030

14.668,00

0,00

14.668,00

15.800,00

16.590,00

17.420,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

331050

693,00

0,00

693,00

728,00

764,00

802,00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01 +37.10.03+37.10.50)

3710

2,00

5,00

7,00

0,00

0,00

0,00

Donatii si sponsorizari

371001

2,00

5,00

7,00

0,00

0,00

0,00

Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local

371003

-700,00

0,00

-700,00

-105,00

-110,00

-116,00

Varsaminte din sectiunea de functionare

371004

700,00

0,00

700,00

105,00

110,00

116,00

IV. SUBVENTII(cod 0018)

0017

62.771 ,00

0,00

62.771,00

66.179,00

69.488,00

72.962,00

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI

PUBLICE(42.10+43.10)

0018

62.771 ,00

0,00

62.771,00

66.179,00

69.488,00

72.962,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente

+/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Subvenții de la alte administrații (cod 431009+431010+431014 la 431017+431019+431031 +431033+431037+431038)

4310

62.771,00

0,00

62.771,00

66.179,00

69.488,00

72.962,00

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

431010

4.116,00

0,00

4.116,00

5.699,00

5.984,00

6.283,00

Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

431014

4.655,00

0,00

4.655,00

3.780,00

3.969,00

4.167,00

Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale

431033

54.000,00

0,00

54.000,00

56.700,00

59.535,00

62.512,00

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

146.114,00

3.420,00

149.534,00

148.490,00

155.914,00

163.711,00

CHELTUIELI CURENTE

10.01

140.740,00

3.420,00

144.160,00

144.605,00

151.835,00

159.428,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.10

108.420,00

-922,00

107.498,00

116.203,00

122.013,00

128.114,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.1001

103.689,00

-900,00

102.789,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

10.100101

66.524,00

-800,00

65.724,00

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru conditii de munca

10.100105

20.104,00

-50,00

20.054,00

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

10.100106

3.902,00

-50,00

3.852,00

0,00

0,00

0,00

Fond de premii

10.100108

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.100110

6.476,00

0,00

6.476,00

0,00

0,00

0,00

Fond aferent platii cu ora

10.100111

2.357,00

0,00

2.357,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizatii de hrana

10.100117

3.445,00

0,00

3.445,00

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

10.100130

881,00

0,00

881,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

10.1002

1.350,00

-22,00

1.328,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanta

10.100206

1.350,00

-22,00

1.328,00

0,00

0,00

0,00

Contributii (cod 10.03.01 la 1 0.03.08)

10.1003

3.381 ,00

0,00

3.381,00

0,00

0,00

0,00

Contributii de asigurari sociale de stat

10.100301

90,00

0,00

90,00

0,00

0,00

0,00

Contributii pt concedii si indemnizatii

10.100306

917,00

0,00

917,00

0,00

0,00

0,00

Contributia asiguratorie pentru munca

10.100307

2.374,00

0,00

2.374,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

31 .586,00

4.332,00

35.918,00

27.663,00

29.046,00

30.499,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

5.162,00

691,00

5.853,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

10.200101

175,00

0,00

175,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

10.200102

190,00

0,00

190,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

10.200103

1.832,00

300,00

2.132,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

10.200104

366,00

73,00

439,00

0,00

0,00

0,00

Carburanti si lubrefiantix

10.200105

95,00

0,00

95,00

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

10.200106

79,00

10,00

89,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

10.200108

240,00

30,00

270,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

10.200109

176,00

74,00

250,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

10.200130

2.009,00

204,00

2.213,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente

+/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Reparatii curente

10.2002

1.200,00

74,00

1.274,00

0,00

0,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

860,00

45,00

905,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

10.200301

860,00

45,00

905,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)

10.2004

23.320,00

3.420,00

26.740,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente

10.200401

20.118,00

3.222,00

23.340,00

0,00

0,00

0,00

Materiale sanitare

10.200402

1.032,00

80,00

1.112,00

0,00

0,00

0,00

Reactivi

10.200403

1.760,00

80,00

1.840,00

0,00

0,00

0,00

Dezinfectanti

10.200404

410,00

38,00

448,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

10.2005

469,00

100,00

569,00

0,00

0,00

0,00

Uniforme si echipament

10.200501

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

10.200503

74,00

30,00

104,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

10.200530

380,00

70,00

450,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

10.2006

31,00

0,00

31,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari interne, detasari, transferari

10.200601

31,00

0,00

31,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

10.2013

46,00

0,00

46,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

10.2030

498,00

2,00

500,00

0,00

0,00

0,00

Chirii

10.203004

490,00

0,00

490,00

0,00

0,00

0,00

Executarea silita a creantelor bugetare

10.203009

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

10.203030

3,00

2,00

5,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

10.59

734,00

10,00

744,00

739,00

776,00

815,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

10.5940

734,00

10,00

744,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.70

5.374,00

0,00

5.374,00

3.885,00

4.079,00

4.283,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

10.71

5.374,00

0,00

5.374,00

3.885,00

4.079,00

4.283,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

10.7101

5.374,00

0,00

5.374,00

0,00

0,00

0,00

Constructi i

10.710101

3.547,00

0,00

3.547,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

10.710102

1.763,00

0,00

1.763,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

10.710103

7,00

0,00

7,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

10.710130

57,00

0,00

57,00

0,00

0,00

0,00

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a II-a APARARE.ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

5910

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

146.114,00

3.420,00

149.534,00

148.490,00

155.914,00

163.711,00

CAP. Sanatate

6610

146.114,00

3.420,00

149.534,00

148.490,00

155.914,00

163.711,00

CHELTUIELI CURENTE

6610.01

140.740,00

3.420,00

144.160,00

144.605,00

151.835,00

159.428,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente

+/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6610.10

108.420,00

-922,00

107.498,00

116.203,00

122.013,00

128.114,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

6610.1001

103.689,00

-900,00

102.789,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

6610.100101

66.524,00

-800,00

65.724,00

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru conditii de munca

6610.100105

20.104,00

-50,00

20.054,00

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

6610.100106

3.902,00

-50,00

3.852,00

0,00

0,00

0,00

Fond de premii

6610.100108

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

6610.100110

6.476,00

0,00

6.476,00

0,00

0,00

0,00

Fond aferent platii cu ora

6610.100111

2.357,00

0,00

2.357,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizatii de hrana

6610.100117

3.445,00

0,00

3.445,00

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

6610.100130

881,00

0,00

881,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

6610.1002

1.350,00

-22,00

1.328,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanta

6610.100206

1.350,00

-22,00

1.328,00

0,00

0,00

0,00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

6610.1003

3.381,00

0,00

3.381,00

0,00

0,00

0,00

Contributii de asigurari sociale de stat

6610.100301

90,00

0,00

90,00

0,00

0,00

0,00

Contributii pt concedii si indemnizatii

6610.100306

917,00

0,00

917,00

0,00

0,00

0,00

Contributia asiguratorie pentru munca

6610.100307

2.374,00

0,00

2.374,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6610.20

31.586,00

4.332,00

35.918,00

27.663,00

29.046,00

30.499,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6610.2001

5.162,00

691,00

5.853,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

6610.200101

175,00

0,00

175,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

6610.200102

190,00

0,00

190,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6610.200103

1.832,00

300,00

2.132,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

6610.200104

366,00

73,00

439,00

0,00

0,00

0,00

Carburanti si lubrefiantix

6610.200105

95,00

0,00

95,00

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

6610.200106

79,00

10,00

89,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6610.200108

240,00

30,00

270,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

6610.200109

176,00

74,00

250,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6610.200130

2.009,00

204,00

2.213,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

6610.2002

1.200,00

74,00

1.274,00

0,00

0,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6610.2003

860,00

45,00

905,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

6610.200301

860,00

45,00

905,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)

6610.2004

23.320,00

3.420,00

26.740,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente

6610.200401

20.118,00

3.222,00

23.340,00

0,00

0,00

0,00

Materiale sanitare

6610.200402

1.032,00

80,00

1.112,00

0,00

0,00

0,00

Reactivi

6610.200403

1.760,00

80,00

1.840,00

0,00

0,00

0,00

Dezinfectanti

6610.200404

410,00

38,00

448,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente

+/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

6610.2005

469,00

100,00

569,00

0,00

0,00

0,00

Uniforme si echipament

6610.200501

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

6610.200503

74,00

30,00

104,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

6610.200530

380,00

70,00

450,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

6610.2006

31,00

0,00

31,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari interne, detasari, transferari

6610.200601

31,00

0,00

31,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

6610.2013

46,00

0,00

46,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6610.2030

498,00

2,00

500,00

0,00

0,00

0,00

Chirii

6610.203004

490,00

0,00

490,00

0,00

0,00

0,00

Executarea silita a creantelor bugetare

6610.203009

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6610.203030

3,00

2,00

5,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

6610.59

734,00

10,00

744,00

739,00

776,00

815,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

6610.5940

734,00

10,00

744,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6610.70

5.374,00

0,00

5.374,00

3.885,00

4.079,00

4.283,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6610.71

5.374,00

0,00

5.374,00

3.885,00

4.079,00

4.283,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6610.7101

5.374,00

0,00

5.374,00

0,00

0,00

0,00

Constructi i

6610.710101

3.547,00

0,00

3.547,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

6610.710102

1.763,00

0,00

1.763,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

6610.710103

7,00

0,00

7,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

6610.710130

57,00

0,00

57,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 66:

146.114,00

3.420,00

149.534,00

148.490,00

155.914,00

163.711,00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

661006

146.114,00

3.420,00

149.534,00

148.490,00

155.914,00

163.711,00

Spitale generale

66100601

146.114,00

3.420,00

149.534,00

148.490,00

155.914,00

163.711,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

6910

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7910

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

-6.295,00

0,00

-6.295,00

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

9810

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

9910

6.295,00

0,00

6.295,00

0,00

0,00

0,00

=== SECȚIUNEA FUNCȚIONARE ===

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

134.464,00

3.420,00

137.884,00

144.605,00

151.835,00

159.428,00

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

76.348,00

3.420,00

79.768,00

82.206,00

86.31 6,00

90.633,00

C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)

0012

76.348,00

3.420,00

79.768,00

82.206,00

86.31 6,00

90.633,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)

0013

20,00

0,00

20,00

21,00

22,00

23,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente

+/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

3010

20,00

0,00

20,00

21,00

22,00

23,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

20,00

0,00

20,00

21,00

22,00

23,00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ

30100530

20,00

0,00

20,00

21,00

22,00

23,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI

SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

76.328,00

3.420,00

79.748,00

82.1 85,00

86.294,00

90.610,00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+33102

3310

77.026,00

3.415,00

80.44 1 ,00

82.290,00

86.404,00

90.726,00

Venituri din cercetare

331020

10,00

15,00

25,00

11,00

12,00

13,00

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

331021

61.655,00

3.400,00

65.055,00

65.751 ,00

69.038,00

72.491,00

Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat

331030

14.668,00

0,00

14.668,00

15.800,00

16.590,00

17.420,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

331050

693,00

0,00

693,00

728,00

764,00

802,00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod

37.10.01 +37.10.03+37.10.50)

3710

-698,00

5,00

-693,00

-105,00

-110,00

-116,00

Donatii si sponsorizari

371001

2,00

5,00

7,00

0,00

0,00

0,00

Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local

371003

-700,00

0,00

-700,00

-105,00

-110,00

-116,00

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

0017

58.116,00

0,00

58.116,00

62.399,00

65.519,00

68.795,00

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)

0018

58.116,00

0,00

58.116,00

62.399,00

65.519,00

68.795,00

Subventii de la alte administratii (cod

43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.38)

4310

58.116,00

0,00

58.116,00

62.399,00

65.519,00

68.795,00

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

431010

4.116,00

0,00

4.116,00

5.699,00

5.984,00

6.283,00

Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale

431033

54.000,00

0,00

54.000,00

56.700,00

59.535,00

62.512,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCTIONARE(COD

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

140.740,00

3.420,00

144.160,00

144.605,00

151.835,00

159.428,00

CHELTUIELI CURENTE

10.01

140.740,00

3.420,00

144.160,00

144.605,00

151.835,00

159.428,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.10

108.420,00

-922,00

107.498,00

116.203,00

122.013,00

128.114,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.1001

103.689,00

-900,00

102.789,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

10.100101

66.524,00

-800,00

65.724,00

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru conditii de munca

10.100105

20.104,00

-50,00

20.054,00

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

10.100106

3.902,00

-50,00

3.852,00

0,00

0,00

0,00

Fond de premii

10.100108

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.100110

6.476,00

0,00

6.476,00

0,00

0,00

0,00

Fond aferent platii cu ora

10.100111

2.357,00

0,00

2.357,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizatii de hrana

10.100117

3.445,00

0,00

3.445,00

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

10.100130

881,00

0,00

881,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente

+/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

10.1002

1.350,00

-22,00

1.328,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanta

10.100206

1.350,00

-22,00

1.328,00

0,00

0,00

0,00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.1003

3.381,00

0,00

3.381,00

0,00

0,00

0,00

Contributii de asigurari sociale de stat

10.100301

90,00

0,00

90,00

0,00

0,00

0,00

Contributii pt concedii si indemnizatii

10.100306

917,00

0,00

917,00

0,00

0,00

0,00

Contributia asiguratorie pentru munca

10.100307

2.374,00

0,00

2.374,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

31.586,00

4.332,00

35.918,00

27.663,00

29.046,00

30.499,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

5.162,00

691,00

5.853,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

10.200101

175,00

0,00

175,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

10.200102

190,00

0,00

190,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

10.200103

1.832,00

300,00

2.132,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

10.200104

366,00

73,00

439,00

0,00

0,00

0,00

Carburanti si lubrefiantix

10.200105

95,00

0,00

95,00

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

10.200106

79,00

10,00

89,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

10.200108

240,00

30,00

270,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

10.200109

176,00

74,00

250,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

10.200130

2.009,00

204,00

2.213,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

10.2002

1.200,00

74,00

1.274,00

0,00

0,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

860,00

45,00

905,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

10.200301

860,00

45,00

905,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)

10.2004

23.320,00

3.420,00

26.740,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente

10.200401

20.118,00

3.222,00

23.340,00

0,00

0,00

0,00

Materiale sanitare

10.200402

1.032,00

80,00

1.112,00

0,00

0,00

0,00

Reactivi

10.200403

1.760,00

80,00

1.840,00

0,00

0,00

0,00

Dezinfectanti

10.200404

410,00

38,00

448,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

10.2005

469,00

100,00

569,00

0,00

0,00

0,00

Uniforme si echipament

10.200501

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

10.200503

74,00

30,00

104,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

10.200530

380,00

70,00

450,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

10.2006

31,00

0,00

31,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari interne, detasari, transferari

10.200601

31,00

0,00

31,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

10.2013

46,00

0,00

46,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

10.2030

498,00

2,00

500,00

0,00

0,00

0,00

Chirii

10.203004

490,00

0,00

490,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente

+/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Executarea silita a creantelor bugetare

10.203009

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

10.203030

3,00

2,00

5,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

10.59

734,00

10,00

744,00

739,00

776,00

815,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

10.5940

734,00

10,00

744,00

0,00

0,00

0,00

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

140.740,00

3.420,00

144.160,00

144.605,00

151.835,00

159.428,00

CAP. Sanatate

6610

140.740,00

3.420,00

144.160,00

144.605,00

151.835,00

159.428,00

CHELTUIELI CURENTE

6610.01

140.740,00

3.420,00

144.160,00

144.605,00

151.835,00

159.428,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6610.10

108.420,00

-922,00

107.498,00

116.203,00

122.013,00

128.114,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

6610.1001

103.689,00

-900,00

102.789,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

6610.100101

66.524,00

-800,00

65.724,00

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru conditii de munca

6610.100105

20.104,00

-50,00

20.054,00

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

6610.100106

3.902,00

-50,00

3.852,00

0,00

0,00

0,00

Fond de premii

6610.100108

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

6610.100110

6.476,00

0,00

6.476,00

0,00

0,00

0,00

Fond aferent platii cu ora

6610.100111

2.357,00

0,00

2.357,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizatii de hrana

6610.100117

3.445,00

0,00

3.445,00

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

6610.100130

881,00

0,00

881,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

6610.1002

1.350,00

-22,00

1.328,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanta

6610.100206

1.350,00

-22,00

1.328,00

0,00

0,00

0,00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

6610.1003

3.381,00

0,00

3.381,00

0,00

0,00

0,00

Contributii de asigurari sociale de stat

6610.100301

90,00

0,00

90,00

0,00

0,00

0,00

Contributii pt concedii si indemnizatii

6610.100306

917,00

0,00

917,00

0,00

0,00

0,00

Contributia asiguratorie pentru munca

6610.100307

2.374,00

0,00

2.374,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6610.20

31.586,00

4.332,00

35.918,00

27.663,00

29.046,00

30.499,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6610.2001

5.162,00

691,00

5.853,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

6610.200101

175,00

0,00

175,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

6610.200102

190,00

0,00

190,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6610.200103

1.832,00

300,00

2.132,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

6610.200104

366,00

73,00

439,00

0,00

0,00

0,00

Carburanti si lubrefiantix

6610.200105

95,00

0,00

95,00

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

6610.200106

79,00

10,00

89,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6610.200108

240,00

30,00

270,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

6610.200109

176,00

74,00

250,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6610.200130

2.009,00

204,00

2.213,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente

+/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Reparatii curente

6610.2002

1.200,00

74,00

1.274,00

0,00

0,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6610.2003

860,00

45,00

905,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

6610.200301

860,00

45,00

905,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)

6610.2004

23.320,00

3.420,00

26.740,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente

6610.200401

20.118,00

3.222,00

23.340,00

0,00

0,00

0,00

Materiale sanitare

6610.200402

1.032,00

80,00

1.112,00

0,00

0,00

0,00

Reactivi

6610.200403

1.760,00

80,00

1.840,00

0,00

0,00

0,00

Dezinfectanti

6610.200404

410,00

38,00

448,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

6610.2005

469,00

100,00

569,00

0,00

0,00

0,00

Uniforme si echipament

6610.200501

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

6610.200503

74,00

30,00

104,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

6610.200530

380,00

70,00

450,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

6610.2006

31,00

0,00

31,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari interne, detasari, transferari

6610.200601

31,00

0,00

31,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

6610.2013

46,00

0,00

46,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6610.2030

498,00

2,00

500,00

0,00

0,00

0,00

Chirii

6610.203004

490,00

0,00

490,00

0,00

0,00

0,00

Executarea silita a creantelor bugetare

6610.203009

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6610.203030

3,00

2,00

5,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6610.59

734,00

10,00

744,00

739,00

776,00

815,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

6610.5940

734,00

10,00

744,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 66:

140.740,00

3.420,00

144.160,00

144.605,00

151.835,00

159.428,00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

661006

140.740,00

3.420,00

144.160,00

144.605,00

151.835,00

159.428,00

Spitale generale

66100601

140.740,00

3.420,00

144.160,00

144.605,00

151.835,00

159.428,00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

-6.276,00

0,00

-6.276,00

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

9810

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Excedentul sectiunii de functionare

981096

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

9910

6.276,00

0,00

6.276,00

0,00

0,00

0,00

Deficitul sectiunii de functionare

991096

6.276,00

0,00

6.276,00

0,00

0,00

0,00

=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE

(cod0002+0015+0016+0017+4510+4610+4810)

000110

5.355,00

0,00

5.355,00

3.885,00

4.079,00

4.283,00

I. VENITURILE CURENTE (cod 00.12)

0010

700,00

0,00

700,00

105,00

110,00

116,00

C.VENITURI NEFISCALE

0012

700,00

0,00

700,00

105,00

110,00

116,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente

+/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

0014

700,00

0,00

700,00

105,00

110,00

116,00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.04)

3710

700,00

0,00

700,00

105,00

110,00

116,00

Varsaminte din sectiunea de functionare

371004

700,00

0,00

700,00

105,00

110,00

116,00

IV SUBVENTII (cod 00.18)

0017

4.655,00

0,00

4.655,00

3.780,00

3.969,00

4.167,00

Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10)

0018

4.655,00

0,00

4.655,00

3.780,00

3.969,00

4.167,00

Subventii de la alte administratii (cod

431014+431016+431017+431019+431031+431037+431038)

4310

4.655,00

0,00

4.655,00

3.780,00

3.969,00

4.167,00

Subventii de la bug. locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

431014

4.655,00

0,00

4.655,00

3.780,00

3.969,00

4.167,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

5.374,00

0,00

5.374,00

3.885,00

4.079,00

4.283,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.70

5.374,00

0,00

5.374,00

3.885,00

4.079,00

4.283,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

10.71

5.374,00

0,00

5.374,00

3.885,00

4.079,00

4.283,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

10.7101

5.374,00

0,00

5.374,00

0,00

0,00

0,00

Constructii

10.710101

3.547,00

0,00

3.547,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

10.710102

1.763,00

0,00

1.763,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

10.710103

7,00

0,00

7,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

10.710130

57,00

0,00

57,00

0,00

0,00

0,00

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a II-a APARARE.ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5910

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

5.374,00

0,00

5.374,00

3.885,00

4.079,00

4.283,00

CAP. Sanatate

6610

5.374,00

0,00

5.374,00

3.885,00

4.079,00

4.283,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6610.70

5.374,00

0,00

5.374,00

3.885,00

4.079,00

4.283,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6610.71

5.374,00

0,00

5.374,00

3.885,00

4.079,00

4.283,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6610.7101

5.374,00

0,00

5.374,00

0,00

0,00

0,00

Constructii

6610.710101

3.547,00

0,00

3.547,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

6610.710102

1.763,00

0,00

1.763,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

6610.710103

7,00

0,00

7,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

6610.710130

57,00

0,00

57,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 66:

5.374,00

0,00

5.374,00

3.885,00

4.079,00

4.283,00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

661006

5.374,00

0,00

5.374,00

3.885,00

4.079,00

4.283,00

Spitale generale

66100601

5.374,00

0,00

5.374,00

3.885,00

4.079,00

4.283,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

6910

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7910

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

-19,00

0,00

-19,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente

+/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

EXCEDENT

9810

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Excedentul sectiunii de dezvoltare

981097

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

9910

19,00

0,00

19,00

0,00

0,00

0,00

Deficitul sectiunii de dezvoltare

991097

19,00

0,00

19,00

0,00

0,00

0,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, BIANCA MARIA CARMEN PREDESCU

Anexa 2

LA HOTĂRÂREA NR. 515/19.12.2019

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL LA SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA DECEMBRIE 2019

Nr. Crt.

Denumire indicator

Sumă(lei)

1

Venituri din contracte cu CAS DJ (fărăprograme de sănătate)

44.094.000

2

Venituri din subvenții de la bugetul de stat (acțiuni de sănătate)

14.310.000

3

Venituri din subvenții de la FNUASS

54.000.000

4

Venituri din prestări de servicii (sumecu destinațiacheltuieli de personal)

-

5

Venituri din excedentulanului precedent

6.276.000

TOTAL VENITURI

118.680.000

TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL

107.498.000

Cheltuieli de personal / total venituri cu aceastădestinație

90,58%

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

BIANCA MARIA CARMEN PREDESCU