Hotărârea nr. 514/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 514

MUNICIPIULUI CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 514

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 19.12.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.209482/2019, raportul nr.212343/2019 al Direcției Economico-Financiară și raportul de avizare nr.212547/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2019 și avizele nr.415/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.419/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.421/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.19, alin. 2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2019, după cum urmează:

  • a)   total venituri-79.911,00 mii lei (veniturile secțiunii de funcționare în sumă de 78.671,00 mii lei, veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de 1.240,00 mii lei);

  • b)   total cheltuieli-80.738,00 mii lei (cheltuielile secțiunii de funcționare în sumă de 79.498,00 mii lei, cheltuielile secțiunii de dezvoltare în sumă de 1.240,00 mii lei), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.161/2019.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL, Nicoleta MIULESCU


Bianca Maria Carmen PREDESCU

ANEXA

LA HOTĂRÂREA NR. 514/19.12.2019

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII SPITALUL CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA 19-Decembrie-2019

APROBAT: Rectificare 19.12.2019 (mii lei)

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

====== SECTIUNEA TOTAL ======

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

79.001,00

910,00

79.911,00

84.385,00

85.532,00

85.942,00

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

75.776,00

912,00

76.688,00

80.778,00

82.095,00

82.292,00

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

75.776,00

912,00

76.688,00

80.778,00

82.095,00

82.292,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI

SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

75.776,00

912,00

76.688,00

80.778,00

82.095,00

82.292,00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+33102

3310

75.776,00

912,00

76.688,00

80.778,00

82.095,00

82.292,00

Venituri din prestari de servicii

331008

500,00

0,00

500,00

550,00

600,00

650,00

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

331021

59.476,00

912,00

60.388,00

63.878,00

64.595,00

64.192,00

Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat

331030

15.500,00

0,00

15.500,00

16.000,00

16.500,00

17.000,00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

331050

300,00

0,00

300,00

350,00

400,00

450,00

IV. SUBVENTII(cod 0018)

0017

3.225,00

-2,00

3.223,00

3.607,00

3.437,00

3.650,00

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATI EI

PUBLICE(42.10+43.10)

0018

3.225,00

-2,00

3.223,00

3.607,00

3.437,00

3.650,00

Subventii de la alte administratii (cod 431009+431010+431014 la

431017+431019+431031+431033+431037+431038)

4310

3.225,00

-2,00

3.223,00

3.607,00

3.437,00

3.650,00

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

431010

1.983,00

0,00

1.983,00

2.700,00

2.800,00

3.000,00

Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

431014

566,00

0,00

566,00

907,00

637,00

650,00

Sume din bug de stat catre bug locale ptr finantarea investitiilor in sanatate(cod43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.03)

431016

676,00

-2,00

674,00

0,00

0,00

0,00

Sume din bug de stat catre bug locale ptr finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate

43101601

676,00

-2,00

674,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

79.828,00

910,00

80.738,00

84.385,00

85.532,00

85.942,00

CHELTUIELI CURENTE

10.01

78.586,00

912,00

79.498,00

83.478,00

84.895,00

85.292,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.10

66.682,00

0,00

66.682,00

73.872,00

75.000,00

75.200,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.1001

64.390,00

0,00

64.390,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

10.100101

39.298,00

0,00

39.298,00

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru conditii de munca

10.100105

19.325,00

0,00

19.325,00

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

10.100106

2.800,00

0,00

2.800,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizatii de hrana

10.100117

2.012,00

0,00

2.012,00

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

10.100130

955,00

0,00

955,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

10.1002

870,00

0,00

870,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanta

10.100206

870,00

0,00

870,00

0,00

0,00

0,00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.1003

1.422,00

0,00

1.422,00

0,00

0,00

0,00

Contributia asiguratorie pentru munca

10.100307

1.422,00

0,00

1.422,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

11.430,00

912,00

12.342,00

9.606,00

9.895,00

10.092,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

4.527,00

0,00

4.527,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

10.200101

52,00

0,00

52,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

10.200102

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

10.200103

852,00

0,00

852,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

10.200104

272,00

0,00

272,00

0,00

0,00

0,00

Carburanti si lubrefiantix

10.200105

52,00

0,00

52,00

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

10.200106

9,00

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

Transport

10.200107

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

10.200108

75,00

0,00

75,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

10.200109

2.100,00

0,00

2.100,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

10.200130

1.005,00

0,00

1.005,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

10.2002

886,00

0,00

886,00

0,00

0,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

860,00

0,00

860,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

10.200301

860,00

0,00

860,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)

10.2004

3.904,00

912,00

4.816,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente

10.200401

3.430,00

912,00

4.342,00

0,00

0,00

0,00

Materiale sanitare

10.200402

154,00

0,00

154,00

0,00

0,00

0,00

Reactivi

10.200403

160,00

0,00

160,00

0,00

0,00

0,00

Dezinfectanti

10.200404

160,00

0,00

160,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

10.2005

455,00

0,00

455,00

0,00

0,00

0,00

Uniforme si echipament

10.200501

19,00

0,00

19,00

0,00

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

10.200503

36,00

0,00

36,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

10.200530

400,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

10.2006

40,00

0,00

40,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari interne, detasari, transferari

10.200601

40,00

0,00

40,00

0,00

0,00

0,00

Materiale de laborator

10.2009

31,00

0,00

31,00

0,00

0,00

0,00

Carti, publicatii si materiale documentare

10.2011

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Consultanta si expertiza

10.2012

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

Pregătire profesionala

10.2013

30,00

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

10.2030

645,00

0,00

645,00

0,00

0,00

0,00

Prime de asigurare non-viata

10.203003

8,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

Chirii

10.203004

52,00

0,00

52,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

10.203030

585,00

0,00

585,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

10.59

474,00

0,00

474,00

0,00

0,00

0,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

10.5940

474,00

0,00

474,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.70

1.242,00

-2,00

1.240,00

907,00

637,00

650,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

10.71

1.242,00

-2,00

1.240,00

907,00

637,00

650,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

10.7101

1.242,00

-2,00

1.240,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

10.710102

912,00

-2,00

910,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

10.710103

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

10.710130

130,00

0,00

130,00

0,00

0,00

0,00

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

5910

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

79.828,00

910,00

80.738,00

84.385,00

85.532,00

85.942,00

CAP. Sanatate

6610

79.828,00

910,00

80.738,00

84.385,00

85.532,00

85.942,00

CHELTUIELI CURENTE

6610.01

78.586,00

912,00

79.498,00

83.478,00

84.895,00

85.292,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6610.10

66.682,00

0,00

66.682,00

73.872,00

75.000,00

75.200,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

6610.1001

64.390,00

0,00

64.390,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

6610.100101

39.298,00

0,00

39.298,00

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru conditii de munca

6610.100105

19.325,00

0,00

19.325,00

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

6610.100106

2.800,00

0,00

2.800,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizatii de hrana

6610.100117

2.012,00

0,00

2.012,00

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

6610.100130

955,00

0,00

955,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

6610.1002

870,00

0,00

870,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanta

6610.100206

870,00

0,00

870,00

0,00

0,00

0,00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

6610.1003

1.422,00

0,00

1.422,00

0,00

0,00

0,00

Contributia asiguratorie pentru munca

6610.100307

1.422,00

0,00

1.422,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6610.20

11.430,00

912,00

12.342,00

9.606,00

9.895,00

10.092,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6610.2001

4.527,00

0,00

4.527,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

6610.200101

52,00

0,00

52,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

6610.200102

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6610.200103

852,00

0,00

852,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

6610.200104

272,00

0,00

272,00

0,00

0,00

0,00

Carburanti si lubrefiantix

6610.200105

52,00

0,00

52,00

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

6610.200106

9,00

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

Transport

6610.200107

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6610.200108

75,00

0,00

75,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

6610.200109

2.100,00

0,00

2.100,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6610.200130

1.005,00

0,00

1.005,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

6610.2002

886,00

0,00

886,00

0,00

0,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6610.2003

860,00

0,00

860,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

6610.200301

860,00

0,00

860,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)

6610.2004

3.904,00

912,00

4.816,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente

6610.200401

3.430,00

912,00

4.342,00

0,00

0,00

0,00

Materiale sanitare

6610.200402

154,00

0,00

154,00

0,00

0,00

0,00

Reactivi

6610.200403

160,00

0,00

160,00

0,00

0,00

0,00

Dezinfectanti

6610.200404

160,00

0,00

160,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

6610.2005

455,00

0,00

455,00

0,00

0,00

0,00

Uniforme si echipament

6610.200501

19,00

0,00

19,00

0,00

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

6610.200503

36,00

0,00

36,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

6610.200530

400,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

6610.2006

40,00

0,00

40,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari interne, detasari, transferari

6610.200601

40,00

0,00

40,00

0,00

0,00

0,00

Materiale de laborator

6610.2009

31,00

0,00

31,00

0,00

0,00

0,00

Carti, publicatii si materiale documentare

6610.2011

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Consultanta si expertiza

6610.2012

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

6610.2013

30,00

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6610.2030

645,00

0,00

645,00

0,00

0,00

0,00

Prime de asigurare non-viata

6610.203003

8,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

Chirii

6610.203004

52,00

0,00

52,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6610.203030

585,00

0,00

585,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

6610.59

474,00

0,00

474,00

0,00

0,00

0,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

6610.5940

474,00

0,00

474,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6610.70

1.242,00

-2,00

1.240,00

907,00

637,00

650,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6610.71

1.242,00

-2,00

1.240,00

907,00

637,00

650,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6610.7101

1.242,00

-2,00

1.240,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

6610.710102

912,00

-2,00

910,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

6610.710103

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

6610.710130

130,00

0,00

130,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 66:

79.828,00

910,00

80.738,00

84.385,00

85.532,00

85.942,00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

661006

79.828,00

910,00

80.738,00

84.385,00

85.532,00

85.942,00

Spitale generale

66100601

79.828,00

910,00

80.738,00

84.385,00

85.532,00

85.942,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

6910

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

7910

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

-827,00

0,00

-827,00

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

9810

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

9910

827,00

0,00

827,00

0,00

0,00

0,00

=== SECȚIUNEA FUNCȚIONARE ===

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

77.759,00

912,00

78.671,00

83.478,00

84.895,00

85.292,00

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

75.776,00

912,00

76.688,00

80.778,00

82.095,00

82.292,00

C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)

0012

75.776,00

912,00

76.688,00

80.778,00

82.095,00

82.292,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI

SERVICII (33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

75.776,00

912,00

76.688,00

80.778,00

82.095,00

82.292,00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+33102

3310

75.776,00

912,00

76.688,00

80.778,00

82.095,00

82.292,00

Venituri din prestari de servicii

331008

500,00

0,00

500,00

550,00

600,00

650,00

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

331021

59.476,00

912,00

60.388,00

63.878,00

64.595,00

64.192,00

Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat

331030

15.500,00

0,00

15.500,00

16.000,00

16.500,00

17.000,00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

331050

300,00

0,00

300,00

350,00

400,00

450,00

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

0017

1.983,00

0,00

1.983,00

2.700,00

2.800,00

3.000,00

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)

0018

1.983,00

0,00

1.983,00

2.700,00

2.800,00

3.000,00

Subventii de la alte administratii (cod

43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.38)

4310

1.983,00

0,00

1.983,00

2.700,00

2.800,00

3.000,00

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

431010

1.983,00

0,00

1.983,00

2.700,00

2.800,00

3.000,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCTIONARE(COD

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

78.586,00

912,00

79.498,00

83.478,00

84.895,00

85.292,00

CHELTUIELI CURENTE

10.01

78.586,00

912,00

79.498,00

83.478,00

84.895,00

85.292,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.10

66.682,00

0,00

66.682,00

73.872,00

75.000,00

75.200,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.1001

64.390,00

0,00

64.390,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

10.100101

39.298,00

0,00

39.298,00

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru conditii de munca

10.100105

19.325,00

0,00

19.325,00

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

10.100106

2.800,00

0,00

2.800,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizatii de hrana

10.100117

2.012,00

0,00

2.012,00

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

10.100130

955,00

0,00

955,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

10.1002

870,00

0,00

870,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanta

10.100206

870,00

0,00

870,00

0,00

0,00

0,00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.1003

1.422,00

0,00

1.422,00

0,00

0,00

0,00

Contributia asiguratorie pentru munca

10.100307

1.422,00

0,00

1.422,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

11.430,00

912,00

12.342,00

9.606,00

9.895,00

10.092,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

4.527,00

0,00

4.527,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

10.200101

52,00

0,00

52,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

10.200102

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

10.200103

852,00

0,00

852,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

10.200104

272,00

0,00

272,00

0,00

0,00

0,00

Carburanti si lubrefiantix

10.200105

52,00

0,00

52,00

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

10.200106

9,00

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

Transport

10.200107

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

10.200108

75,00

0,00

75,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

10.200109

2.100,00

0,00

2.1 00,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

10.200130

1.005,00

0,00

1.005,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

10.2002

886,00

0,00

886,00

0,00

0,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

860,00

0,00

860,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

10.200301

860,00

0,00

860,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)

10.2004

3.904,00

912,00

4.816,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente

10.200401

3.430,00

912,00

4.342,00

0,00

0,00

0,00

Materiale sanitare

10.200402

154,00

0,00

154,00

0,00

0,00

0,00

Reactivi

10.200403

160,00

0,00

160,00

0,00

0,00

0,00

Dezinfectanti

10.200404

160,00

0,00

160,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

10.2005

455,00

0,00

455,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Uniforme si echipament

10.200501

19,00

0,00

19,00

0,00

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

10.200503

36,00

0,00

36,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

10.200530

400,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

10.2006

40,00

0,00

40,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari interne, detasari, transferari

10.200601

40,00

0,00

40,00

0,00

0,00

0,00

Materiale de laborator

10.2009

31,00

0,00

31,00

0,00

0,00

0,00

Carti, publicatii si materiale documentare

10.2011

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Consultanta si expertiza

10.2012

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

10.2013

30,00

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

10.2030

645,00

0,00

645,00

0,00

0,00

0,00

Prime de asigurare non-viata

10.203003

8,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

Chirii

10.203004

52,00

0,00

52,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

10.203030

585,00

0,00

585,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

10.59

474,00

0,00

474,00

0,00

0,00

0,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

10.5940

474,00

0,00

474,00

0,00

0,00

0,00

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

78.586,00

912,00

79.498,00

83.478,00

84.895,00

85.292,00

CAP. Sanatate

6610

78.586,00

912,00

79.498,00

83.478,00

84.895,00

85.292,00

CHELTUIELI CURENTE

6610.01

78.586,00

912,00

79.498,00

83.478,00

84.895,00

85.292,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6610.10

66.682,00

0,00

66.682,00

73.872,00

75.000,00

75.200,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

6610.1001

64.390,00

0,00

64.390,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

6610.100101

39.298,00

0,00

39.298,00

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru conditii de munca

6610.100105

19.325,00

0,00

19.325,00

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

6610.100106

2.800,00

0,00

2.800,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizatii de hrana

6610.100117

2.012,00

0,00

2.012,00

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

6610.100130

955,00

0,00

955,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

6610.1002

870,00

0,00

870,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanta

6610.100206

870,00

0,00

870,00

0,00

0,00

0,00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

6610.1003

1.422,00

0,00

1.422,00

0,00

0,00

0,00

Contributia asiguratorie pentru munca

6610.100307

1.422,00

0,00

1.422,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6610.20

11.430,00

912,00

12.342,00

9.606,00

9.895,00

10.092,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6610.2001

4.527,00

0,00

4.527,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

6610.200101

52,00

0,00

52,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

6610.200102

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6610.200103

852,00

0,00

852,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Apa, canal si salubritate

6610.200104

272,00

0,00

272,00

0,00

0,00

0,00

Carburanti si lubrefiantix

6610.200105

52,00

0,00

52,00

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

6610.200106

9,00

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

Transport

6610.200107

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6610.200108

75,00

0,00

75,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

6610.200109

2.100,00

0,00

2.100,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6610.200130

1.005,00

0,00

1.005,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

6610.2002

886,00

0,00

886,00

0,00

0,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6610.2003

860,00

0,00

860,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

6610.200301

860,00

0,00

860,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)

6610.2004

3.904,00

912,00

4.816,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente

6610.200401

3.430,00

912,00

4.342,00

0,00

0,00

0,00

Materiale sanitare

6610.200402

154,00

0,00

154,00

0,00

0,00

0,00

Reactivi

6610.200403

160,00

0,00

160,00

0,00

0,00

0,00

Dezinfectanti

6610.200404

160,00

0,00

160,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

6610.2005

455,00

0,00

455,00

0,00

0,00

0,00

Uniforme si echipament

6610.200501

19,00

0,00

19,00

0,00

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

6610.200503

36,00

0,00

36,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

6610.200530

400,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

6610.2006

40,00

0,00

40,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari interne, detasari, transferari

6610.200601

40,00

0,00

40,00

0,00

0,00

0,00

Materiale de laborator

6610.2009

31,00

0,00

31,00

0,00

0,00

0,00

Carti, publicatii si materiale documentare

6610.2011

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Consultanta si expertiza

6610.2012

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

6610.2013

30,00

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6610.2030

645,00

0,00

645,00

0,00

0,00

0,00

Prime de asigurare non-viata

6610.203003

8,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

Chirii

6610.203004

52,00

0,00

52,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6610.203030

585,00

0,00

585,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6610.59

474,00

0,00

474,00

0,00

0,00

0,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

6610.5940

474,00

0,00

474,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 66:

78.586,00

912,00

79.498,00

83.478,00

84.895,00

85.292,00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

661006

78.586,00

912,00

79.498,00

83.478,00

84.895,00

85.292,00

Spitale generale

66100601

78.586,00

912,00

79.498,00

83.478,00

84.895,00

85.292,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

-827,00

0,00

-827,00

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

9810

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Excedentul sectiunii de functionare

981096

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

9910

827,00

0,00

827,00

0,00

0,00

0,00

Deficitul sectiunii de functionare

991096

827,00

0,00

827,00

0,00

0,00

0,00

=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE

(cod0002+0015+0016+0017+4510+4610+4810)

000110

1.242,00

-2,00

1.240,00

907,00

637,00

650,00

IV SUBVENȚII (cod 00.18)

0017

1.242,00

-2,00

1.240,00

907,00

637,00

650,00

Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10)

0018

1.242,00

-2,00

1.240,00

907,00

637,00

650,00

Subventii de la alte administratii (cod

431014+431016+431017+431019+431031+431037+431038)

4310

1.242,00

-2,00

1.240,00

907,00

637,00

650,00

Subventii de la bug. locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

431014

566,00

0,00

566,00

907,00

637,00

650,00

Sume din bug de stat catre bug locale ptr finantarea investitiilor in sanatate

431016

676,00

-2,00

674,00

0,00

0,00

0,00

Sume din bug de stat catre bug locale ptr finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate

43101601

676,00

-2,00

674,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

1.242,00

-2,00

1.240,00

907,00

637,00

650,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.70

1.242,00

-2,00

1.240,00

907,00

637,00

650,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

10.71

1.242,00

-2,00

1.240,00

907,00

637,00

650,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

10.7101

1.242,00

-2,00

1.240,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

10.710102

912,00

-2,00

910,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

10.710103

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

10.710130

130,00

0,00

130,00

0,00

0,00

0,00

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5910

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

1.242,00

-2,00

1.240,00

907,00

637,00

650,00

CAP. Sanatate

6610

1.242,00

-2,00

1.240,00

907,00

637,00

650,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6610.70

1.242,00

-2,00

1.240,00

907,00

637,00

650,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6610.71

1.242,00

-2,00

1.240,00

907,00

637,00

650,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6610.7101

1.242,00

-2,00

1.240,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

6610.710102

912,00

-2,00

910,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

6610.710103

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

6610.710130

130,00

0,00

130,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Din total capitol 66:

1.242,00

-2,00

1.240,00

907,00

637,00

650,00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

661006

1.242,00

-2,00

1.240,00

907,00

637,00

650,00

Spitale generale

66100601

1.242,00

-2,00

1.240,00

907,00

637,00

650,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

6910

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7910

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

9810

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Excedentul sectiunii de dezvoltare

981097

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

9910

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deficitul sectiunii de dezvoltare

991097

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, BIANCA MARIA CARMEN PREDESCU