Hotărârea nr. 512/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 512

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.512

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru activitățile aducătoare de venituri proprii ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 19.12.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.209233/2019, raportul nr.211898/2019 întocmit de Direcția Economico- Financiară și raportul de avizare nr.212055/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru activitățile aducătoare de venituri proprii ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2019 și avizele nr.415/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.419/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.421/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru activitățile aducătoare de venituri proprii ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2019, conform anexelor nr.1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.165/2019.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Bianca Maria Carmen PREDESCU


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL, Nicoleta MIULESCU

ANEXA 1

la Hotararea nr.512/19.12.2019

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 19-Decembrie-2019

GRADINITA PINOCCHIO

APROBAT: Rectificare 19.12.2019 (mii lei)

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

====== SECTIUNEA TOTAL ======

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

160,00

18,00

178,00

222,00

233,00

233,00

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

160,00

18,00

178,00

222,00

233,00

233,00

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

160,00

18,00

178,00

222,00

233,00

233,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI

SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

160,00

18,00

178,00

222,00

233,00

233,00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+33102

3310

160,00

18,00

178,00

222,00

233,00

233,00

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

160,00

18,00

178,00

222,00

233,00

233,00

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

160,00

18,00

178,00

222,00

233,00

233,00

CHELTUIELI CURENTE

10.01

160,00

18,00

178,00

222,00

233,00

233,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

160,00

18,00

178,00

222,00

233,00

233,00

Hrana (cod 20.03. 01 +20.03. 02)

10.2003

160,00

18,00

178,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

10.200301

160,00

18,00

178,00

0,00

0,00

0,00

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

5910

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

160,00

18,00

178,00

222,00

233,00

233,00

CAP. Invatamant

6510

160,00

18,00

178,00

222,00

233,00

233,00

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

160,00

18,00

178,00

222,00

233,00

233,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

160,00

18,00

178,00

222,00

233,00

233,00

Hrana (cod 20.03. 01 +20.03. 02)

6510.2003

160,00

18,00

178,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

6510.200301

160,00

18,00

178,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 65:

160,00

18,00

178,00

222,00

233,00

233,00

Invatamant prescolar si primar

651003

160,00

18,00

178,00

222,00

233,00

233,00

Invatamant prescolar

65100301

160,00

18,00

178,00

222,00

233,00

233,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

6910

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7910

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

9810

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

9910

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

=== SECȚIUNEA FUNCȚIONARE ===

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

160,00

18,00

178,00

222,00

233,00

233,00

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

160,00

18,00

178,00

222,00

233,00

233,00

C.VENI TURI NEFISCALE(0013+0014)

0012

160,00

18,00

178,00

222,00

233,00

233,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI

SERVI CI I(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

160,00

18,00

178,00

222,00

233,00

233,00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+33102

3310

160,00

18,00

178,00

222,00

233,00

233,00

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

160,00

18,00

178,00

222,00

233,00

233,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCTIONARE(COD

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

160,00

18,00

178,00

222,00

233,00

233,00

CHELTUIELI CURENTE

10.01

160,00

18,00

178,00

222,00

233,00

233,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

160,00

18,00

178,00

222,00

233,00

233,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

160,00

18,00

178,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

10.200301

160,00

18,00

178,00

0,00

0,00

0,00

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

160,00

18,00

178,00

222,00

233,00

233,00

CAP. Invatamant

6510

160,00

18,00

178,00

222,00

233,00

233,00

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

160,00

18,00

178,00

222,00

233,00

233,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

160,00

18,00

178,00

222,00

233,00

233,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

160,00

18,00

178,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

6510.200301

160,00

18,00

178,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 65:

160,00

18,00

178,00

222,00

233,00

233,00

Invatamant prescolar si primar

651003

160,00

18,00

178,00

222,00

233,00

233,00

Invatamant prescolar

65100301

160,00

18,00

178,00

222,00

233,00

233,00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

9810

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Excedentul sectiunii de functionare

981096

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

9910

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deficitul sectiunii de functionare

991096

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

=== SECȚIUNEA DEZVOLTARE ===

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5910

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

6910

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7910

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINTA, BIANCA MARIA CARMEN PREDESCU

ANEXA 2

la Hotararea nr.512/19.12.2019

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 19-Decembrie-2019

GRADINITA CURCUBEUL COPILARIEI

APROBAT: Rectificare 19.12.2019 (mii lei)

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

====== SECTIUNEA TOTAL ======

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

190,00

10,00

200,00

195,00

200,00

200,00

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

190,00

10,00

200,00

195,00

200,00

200,00

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

190,00

10,00

200,00

195,00

200,00

200,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI

SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

190,00

10,00

200,00

195,00

200,00

200,00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+33102

3310

190,00

10,00

200,00

195,00

200,00

200,00

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

190,00

10,00

200,00

195,00

200,00

200,00

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

190,00

10,00

200,00

195,00

200,00

200,00

CHELTUIELI CURENTE

10.01

190,00

10,00

200,00

195,00

200,00

200,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

190,00

10,00

200,00

195,00

200,00

200,00

Hrana (cod 20.03. 01 +20.03. 02)

10.2003

190,00

10,00

200,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

10.200301

190,00

10,00

200,00

0,00

0,00

0,00

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

5910

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

190,00

10,00

200,00

195,00

200,00

200,00

CAP. Invatamant

6510

190,00

10,00

200,00

195,00

200,00

200,00

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

190,00

10,00

200,00

195,00

200,00

200,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

190,00

10,00

200,00

195,00

200,00

200,00

Hrana (cod 20.03. 01 +20.03. 02)

6510.2003

190,00

10,00

200,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

6510.200301

190,00

10,00

200,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 65:

190,00

10,00

200,00

195,00

200,00

200,00

Invatamant prescolar si primar

651003

190,00

10,00

200,00

195,00

200,00

200,00

Invatamant prescolar

65100301

190,00

10,00

200,00

195,00

200,00

200,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

6910

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7910

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

9810

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

9910

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

=== SECȚIUNEA FUNCȚIONARE ===

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

190,00

10,00

200,00

195,00

200,00

200,00

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

190,00

10,00

200,00

195,00

200,00

200,00

C.VENI TURI NEFISCALE(0013+0014)

0012

190,00

10,00

200,00

195,00

200,00

200,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI

SERVI CI I(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

190,00

10,00

200,00

195,00

200,00

200,00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+33102

3310

190,00

10,00

200,00

195,00

200,00

200,00

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

190,00

10,00

200,00

195,00

200,00

200,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCTIONARE(COD

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

190,00

10,00

200,00

195,00

200,00

200,00

CHELTUIELI CURENTE

10.01

190,00

10,00

200,00

195,00

200,00

200,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

190,00

10,00

200,00

195,00

200,00

200,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

190,00

10,00

200,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

10.200301

190,00

10,00

200,00

0,00

0,00

0,00

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

190,00

10,00

200,00

195,00

200,00

200,00

CAP. Invatamant

6510

190,00

10,00

200,00

195,00

200,00

200,00

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

190,00

10,00

200,00

195,00

200,00

200,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

190,00

10,00

200,00

195,00

200,00

200,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

190,00

10,00

200,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

6510.200301

190,00

10,00

200,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 65:

190,00

10,00

200,00

195,00

200,00

200,00

Invatamant prescolar si primar

651003

190,00

10,00

200,00

195,00

200,00

200,00

Invatamant prescolar

65100301

190,00

10,00

200,00

195,00

200,00

200,00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

9810

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Excedentul sectiunii de functionare

981096

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

9910

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deficitul sectiunii de functionare

991096

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

=== SECȚIUNEA DEZVOLTARE ===

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5910

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

6910

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7910

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINTA, BIANCA MARIA CARMEN PREDESCU

ANEXA 3 la HCL 512/19.12.2019

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 19-Decembrie-2019

SCOALA GIMNAZIALA LASCAR CATARGIU

APROBAT: Rectificare 19.12.2019 (mii lei)

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

====== SECTIUNEA TOTAL ======

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

72,00

15,00

87,00

73,00

74,00

75,00

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

72,00

15,00

87,00

73,00

74,00

75,00

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

72,00

15,00

87,00

73,00

74,00

75,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI

SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

72,00

15,00

87,00

73,00

74,00

75,00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+33102

3310

72,00

15,00

87,00

73,00

74,00

75,00

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

72,00

15,00

87,00

73,00

74,00

75,00

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

72,00

15,00

87,00

73,00

74,00

75,00

CHELTUIELI CURENTE

10.01

72,00

15,00

87,00

73,00

74,00

75,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

72,00

15,00

87,00

73,00

74,00

75,00

Hrana (cod 20.03. 01 +20.03. 02)

10.2003

72,00

15,00

87,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

10.200301

72,00

15,00

87,00

0,00

0,00

0,00

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

5910

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

72,00

15,00

87,00

73,00

74,00

75,00

CAP. Invatamant

6510

72,00

15,00

87,00

73,00

74,00

75,00

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

72,00

15,00

87,00

73,00

74,00

75,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

72,00

15,00

87,00

73,00

74,00

75,00

Hrana (cod 20.03. 01 +20.03. 02)

6510.2003

72,00

15,00

87,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

6510.200301

72,00

15,00

87,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 65:

72,00

15,00

87,00

73,00

74,00

75,00

Invatamant prescolar si primar

651003

72,00

15,00

87,00

73,00

74,00

75,00

Invatamant prescolar

65100301

72,00

15,00

87,00

73,00

74,00

75,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

6910

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7910

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

9810

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

9910

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

=== SECȚIUNEA FUNCȚIONARE ===

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

72,00

15,00

87,00

73,00

74,00

75,00

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

72,00

15,00

87,00

73,00

74,00

75,00

C.VENI TURI NEFISCALE(0013+0014)

0012

72,00

15,00

87,00

73,00

74,00

75,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI

SERVI CI I(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

72,00

15,00

87,00

73,00

74,00

75,00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+33102

3310

72,00

15,00

87,00

73,00

74,00

75,00

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

72,00

15,00

87,00

73,00

74,00

75,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCTIONARE(COD

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

72,00

15,00

87,00

73,00

74,00

75,00

CHELTUIELI CURENTE

10.01

72,00

15,00

87,00

73,00

74,00

75,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

72,00

15,00

87,00

73,00

74,00

75,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

72,00

15,00

87,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

10.200301

72,00

15,00

87,00

0,00

0,00

0,00

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

72,00

15,00

87,00

73,00

74,00

75,00

CAP. Invatamant

6510

72,00

15,00

87,00

73,00

74,00

75,00

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

72,00

15,00

87,00

73,00

74,00

75,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

72,00

15,00

87,00

73,00

74,00

75,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

72,00

15,00

87,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

6510.200301

72,00

15,00

87,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 65:

72,00

15,00

87,00

73,00

74,00

75,00

Invatamant prescolar si primar

651003

72,00

15,00

87,00

73,00

74,00

75,00

Invatamant prescolar

65100301

72,00

15,00

87,00

73,00

74,00

75,00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

9810

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Excedentul sectiunii de functionare

981096

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

9910

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deficitul sectiunii de functionare

991096

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

=== SECȚIUNEA DEZVOLTARE ===

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5910

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

6910

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7910

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PRESEDINTE DE SEDINTA, BIANCA MARIA CARMEN PREDESCU