Hotărârea nr. 511/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 511

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.511

privind rectificarea bugetului creditelor externe al municipiului Craiova, pe anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 19.12.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.214783/2019, raportul nr.214817/2019 întocmit de Direcția Economico- Financiară și nr.214989/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune rectificarea bugetului creditelor externe al municipiului Craiova, pe anul 2019 și avizele nr.412/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.415/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.417/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.419/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.421/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului creditelor externe al municipiului Craiova, pentru anul 2019, la valoarea de 19.612,00 mii lei, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.166/2019.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU


Bianca Maria Carmen PREDESCU

MUNICIPIUL CRAIOVA

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 511/19.12.2019

BUGETUL CENTRALIZAT AL CREDITELOR EXTERNE

19-Decembrie-2019

APROBAT: Rectificare 19.12.2019 (mii lei)

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

====== SECTIUNEA TOTAL ======

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CREDITE EXTERNE-SURSA DE FINANTARE-TOTAL

19.487,00

125,00

19.612,00

28.113,00

23.800,00

0,00

III.OPERATIUNI FINANCIARE

0016

19.487,00

125,00

19.612,00

28.113,00

23.800,00

0,00

Alte operatiuni financiare

4106

19.487,00

125,00

19.612,00

28.113,00

23.800,00

0,00

Sume aferente creditelor externe

41060301

19.487,00

125,00

19.612,00

28.113,00

23.800,00

0,00

CREDITE EXTERNE-CHELTUIELI

5006

19.487,00

125,00

19.612,00

28.113,00

23.800,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

06.70

19.487,00

125,00

19.612,00

28.113,00

23.800,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

06.71

19.487,00

125,00

19.612,00

28.113,00

23.800,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

06.7101

19.487,00

125,00

19.612,00

0,00

0,00

0,00

Constructii

06.710101

547,00

-10,00

537,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

06.710102

18.940,00

135,00

19.075,00

0,00

0,00

0,00

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

537,00

0,00

537,00

7.220,00

13.901,00

0,00

CAP. Autoritati publice si actiuni externe

5106

537,00

0,00

537,00

7.220,00

13.901,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

5106.70

537,00

0,00

537,00

7.220,00

13.901,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

5106.71

537,00

0,00

537,00

7.220,00

13.901,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

5106.7101

537,00

0,00

537,00

0,00

0,00

0,00

Constructii

5106.710101

537,00

0,00

537,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 5106:

537,00

0,00

537,00

7.220,00

13.901,00

0,00

Autoritati executive si legislative

510601

537,00

0,00

537,00

7.220,00

13.901,00

0,00

Autoritati executive

51060103

537,00

0,00

537,00

7.220,00

13.901,00

0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6306

10,00

-10,00

0,00

6.513,00

9.899,00

0,00

CAP. Invatamant

6506

10,00

-10,00

0,00

6.513,00

9.899,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6506.70

10,00

-10,00

0,00

6.513,00

9.899,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6506.71

10,00

-10,00

0,00

6.513,00

9.899,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6506.7101

10,00

-10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Constructii

6506.710101

10,00

-10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 6506:

10,00

-10,00

0,00

6.513,00

9.899,00

0,00

Invatamant secundar (rd.45 la 46)

650604

10,00

-10,00

0,00

6.513,00

9.899,00

0,00

Invatamant secundar inferior

65060401

10,00

-10,00

0,00

6.513,00

9.899,00

0,00

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7906

18.940,00

135,00

19.0 75, 0 0

14.380,00

0,00

0,00

CAP. Transporturi

8406

18.940,00

135,00

19.0 75, 0 0

14.380,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

8406.70

18.940,00

135,00

19.0 75, 0 0

14.380,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

8406.71

18.940,00

135,00

19.0 75, 0 0

14.380,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

8406.7101

18.940,00

135,00

19.0 75, 0 0

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

8406.710102

18.940,00

135,00

19.0 75, 0 0

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 8406:

18.940,00

135,00

19.0 75, 0 0

14.380,00

0,00

0,00

Transport rutier

840603

18.940,00

135,00

19.0 75, 0 0

14.380,00

0,00

0,00

Transport en comun

84060302

18.940,00

135,00

19.0 75, 0 0

14.380,00

0,00

0,00

PARTEA a-VII-a REZERVE,EXCEDENT/DEFICIT

9606

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

9906

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

=== SECȚIUNEA FUNCȚIONARE ===

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a III-a CHELȚU IELI SOCIAL-CULȚURALE

6306

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

7906

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

=== SECȚIUNEA DEZVOLȚARE ===

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CREDIȚE EXȚERN E-SURSA DE FINANȚARE-SECȚIUNEA DE DEZVOLȚARE

19.487,00

125,00

19.612,00

28.113,00

23.800,00

0,00

III.OPERATIUNI FINANCIARE

0016

19.487,00

125,00

19.612,00

28.113,00

23.800,00

0,00

Alte operatiuni financiare

4106

19.487,00

125,00

19.612,00

28.113,00

23.800,00

0,00

Sume aferente creditelor externe

41060301

19.487,00

125,00

19.612,00

28.113,00

23.800,00

0,00

CREDIȚE EXȚERNE-CHELȚUIELI-SECȚIUNEA DEZVOLȚARE

5006

19.487,00

125,00

19.612,00

28.113,00

23.800,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

06.70

19.487,00

125,00

19.612,00

28.113,00

23.800,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

06.71

19.487,00

125,00

19.612,00

28.113,00

23.800,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

06.7101

19.487,00

125,00

19.612,00

0,00

0,00

0,00

Constructii

06.710101

547,00

-10,00

537,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

06.710102

18.940,00

135,00

19.0 75, 0 0

0,00

0,00

0,00

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

537,00

0,00

537,00

7.220,00

13.901,00

0,00

CAP. Autoritati publice si actiuni externe

5106

537,00

0,00

537,00

7.220,00

13.901,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

5106.70

537,00

0,00

537,00

7.220,00

13.901,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

5106.71

537,00

0,00

537,00

7.220,00

13.901,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

5106.7101

537,00

0,00

537,00

0,00

0,00

0,00

Constructii

5106.710101

537,00

0,00

537,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 5106:

537,00

0,00

537,00

7.220,00

13.901,00

0,00

Autoritati executive si legislative

510601

537,00

0,00

537,00

7.220,00

13.901,00

0,00

Autoritati executive

51060103

537,00

0,00

537,00

7.220,00

13.901,00

0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6306

10,00

-10,00

0,00

6.513,00

9.899,00

0,00

CAP. Invatamant

6506

10,00

-10,00

0,00

6.513,00

9.899,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6506.70

10,00

-10,00

0,00

6.513,00

9.899,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6506.71

10,00

-10,00

0,00

6.513,00

9.899,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6506.7101

10,00

-10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Constructii

6506.710101

10,00

-10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 6506:

10,00

-10,00

0,00

6.513,00

9.899,00

0,00

Invatamant secundar (rd.45 la 46)

650604

10,00

-10,00

0,00

6.513,00

9.899,00

0,00

Invatamant secundar inferior

65060401

10,00

-10,00

0,00

6.513,00

9.899,00

0,00

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7906

18.940,00

135,00

19.075,00

14.380,00

0,00

0,00

CAP. Transporturi

8406

18.940,00

135,00

19.075,00

14.380,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

8406.70

18.940,00

135,00

19.075,00

14.380,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

8406.71

18.940,00

135,00

19.075,00

14.380,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

8406.7101

18.940,00

135,00

19.075,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

8406.710102

18.940,00

135,00

19.075,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 8406:

18.940,00

135,00

19.075,00

14.380,00

0,00

0,00

Transport rutier

840603

18.940,00

135,00

19.075,00

14.380,00

0,00

0,00

Transport in comun

84060302

18.940,00

135,00

19.075,00

14.380,00

0,00

0,00

PARTEA a-VII-a REZERVE,EXCEDENT/DEFICIT

9606

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

9906

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

BIANCA MARIA CARMEN PREDESCU

la Hotărârea nr. 5

PROPUNERI PROGRAM DE INVESTIȚII PUBLICE

(sursa de finanțare: credite externe)

Decembrie - 2019

Buget creditelor externe:

Nr. crt.

Obiectivul de investiție

Capitol/ Cod indicator

Val.conf.

Lista aprob. Prin HCL 353 / 29 august 2019

Suma diminuată

Suma suplim.

Influențe

Rectificare

dec. 2019

0

1

2

3

5

5

TOTAL GENERAL

19.487

10

135

125

TOTAL CAP. 51.06

537

0

0

0

1

Amenajare clădire str. A.I. Cuza nr.1

51.06.01.03

71.01.01

278

0

0

0

2

Reabilitare Sediu Primăria Municipiulu

Craiova strada A.I.Cuza nr.7

i 51.06.01.03

71.01.01

259

0

0

0

TOTAL CAP. 65.06

10

10

0

-10

1

Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova

65.06.04.01

71.01.01

10

10

0

-10

TOTAL CAP. 84.06

18.940

0

135

135

1

Achiziția unui număr de până la 40 de autobuze cu norma de poluare Euro VI

84.06.03.02

71.01.02

18.940

0

135

+135

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

BIANCA MARIA CARMEN PREDESCU

Anexa nr. 2

11/19.12.2019