Hotărârea nr. 510/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 510

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 510

privind rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 19.12.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.209340/2019, raportul nr.211897/2019 al Direcției Elaborare și Implementare Proiecte și raportul de avizare nr.212064/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2019 și avizele nr.412/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.415/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.417/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.419/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.421/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.19 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/2010;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.158/2019.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU


Bianca Maria Carmen PREDESCU

ANEXA LA HCL NR.510/2019

BUGETUL CENTRALIZAT AL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE

19-Decembrie-2019

SCOALA GIMNAZIALA ELENA FARAGO

PROPUNERE: Rectificare 19.12.2019 (mii lei)

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

TOTAL VENITURI

000108

0,00

357,00

357,00

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENTII (cod 42.08 la 44.08)

0,00

357,00

357,00

0,00

0,00

0,00

Donatii din strainatate (cod 44.08.01 la 44.08.03)

4408

0,00

357,00

357,00

0,00

0,00

0,00

Donatii din strainatate

440801

0,00

357,00

357,00

0,00

0,00

0,00

Curente

44080101

0,00

357,00

357,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI

5008

0,00

357,00

357,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

08.01

0,00

357,00

357,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

08.55

0,00

357,00

357,00

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)

08.5501

0,00

357,00

357,00

0,00

0,00

0,00

Programe comunitare

08.550107

0,00

357,00

357,00

0,00

0,00

0,00

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

5908

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6308

0,00

357,00

357,00

0,00

0,00

0,00

CAP. Invatamant

6508

0,00

357,00

357,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

6508.01

0,00

357,00

357,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

6508.55

0,00

357,00

357,00

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)

6508.5501

0,00

357,00

357,00

0,00

0,00

0,00

Programe comunitare

6508.550107

0,00

357,00

357,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 6508:

0,00

357,00

357,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant secundar

650804

0,00

357,00

357,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant secundar inferior

65080401

0,00

357,00

357,00

0,00

0,00

0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

6908

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7908

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9608

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

9808

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Page 1 of 2

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Excedentul sectiunii de dezvoltare

980897

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

9908

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deficitul sectiunii de dezvoltare

990897

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Bianca Maria Carmen PREDESCU