Hotărârea nr. 508/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 508

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 508

privind execuția bugetului fondurilor externe nerambursabile, la data de 30.11.2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 19.12.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.211268/2019, raportul nr.211279/2019 al Direcției Elaborare și Implementare Proiecte și raportul de avizare nr.213055/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea execuției bugetului fondurilor externe nerambursabile, la data de 30.11.2019 și avizele nr.412/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.415/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.417/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.419/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.421/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.49 alin.12 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/2010;

În temeiul art.129 alin. 2, lit b coroborat cu alin. 4, lit. a și art.139, alin. 3, lit.a, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă execuția bugetară a fondurilor externe nerambursabile, la data de 30.11.2019, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Elaborare și Implementare Proiecte și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Bianca Maria Carmen PREDESCU


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU

Anexa nr. 2 la HCL nr.508/2019

EXECUȚIA BUGETARĂ LA DATA DE 30 noiembrie 2019 BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - CHELTUIELI

lei

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

Trim I

Trim II

Trim III

Valoare achitata la 30.11.2019

Diferență față de prevederi

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

(50.08+59.08+63.08+70.08+74.08+79.08)

49.08

6000

0

6000

0

0

0

0

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.08+54.08)

50,08

0

0

0

0

0

0

0

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.08.01)

51.08

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.08.01.03)

51.08.01

0

0

0

0

0

0

0

Autorități executive

51.08.01.03

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii publice generale (cod 54.08.10)

54.08

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.08.10

0

0

0

0

0

0

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.08+61.08)

59,08

0

0

0

0

0

0

0

Aparare (cod 60.08.02)

60.08

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Aparare nationala

60.08.02

0

0

0

0

0

0

0

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.08.03+61.08.50)

61.08

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.08.03.04)

61.08.03

0

0

0

0

0

0

0

Politie comunitara

61.08.03.04

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale

61.08.50

0

0

0

0

0

0

0

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.08 + 66.08 +67.08 + 68.08)

63,08

6000

0

6000

0

0

0

0

Invatamant (cod 65.08.03 la 65.08.05+65.08.07+65.08.11+65.08.50)

65.08

6000

0

6000

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

Trim I

Trim II

Trim III

Valoare achitata la 30.11.2019

Diferență față de prevederi

TOTAL

din care credite bugetare destinate

stingerii plăților restante

Din total capitol:

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.08.03.01+65.08.03.02)

65.08.03

5000

0

5000

0

0

0

0

Învatamânt prescolar - Programe comunitare

65.08.03.01.55.01.07

5000

0

5000

0

0

0

0

Învatamânt primar

65.08.03.02

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt secundar (cod 65.08.04.01 la 65.08.04.03)

65.08.04

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt secundar inferior

65.08.04.01

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt secundar superior

65.08.04.02

0

0

0

0

0

0

0

Invatamant profesional

65.08.04.03

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt postliceal

65.08.05

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.08.07.04)

65.08.07

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt special

65.08.07.04

0

0

0

0

0

0

0

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.08.11.03+65.08.11.30)

65.08.11

1000

0

1000

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi - Programe comunitare

65.08.11.03.55.01.07

1000

0

1000

0

0

0

0

Alte servicii auxiliare

65.08.11.30

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

65.08.50

0

0

0

0

0

0

0

Sanatate (cod 66.08.06+66.08.50)

66.08

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.08.06.01)

66.08.06

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.08.06.01

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (cod 66.08.50.50)

66.08.50

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.08.50.50

0

0

0

0

0

0

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.08.03+67.08.05+67.08.06+67.08.50)

67.08

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.08.03.02 la 67.08.03.08 + 67.08.03.12 + 67.08.03.14 + 67.08.03.30)

67.08.03

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.08.03.02

0

0

0

0

0

0

0

Muzee

67.08.03.03

0

0

0

0

0

0

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.08.03.04

0

0

0

0

0

0

0

Scoli populare de arta si meserii

67.08.03.05

0

0

0

0

0

0

0

Case de cultura

67.08.03.06

0

0

0

0

0

0

0

Camine culturale

67.08.03.07

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

Trim I

Trim II

Trim III

Valoare achitata la 30.11.2019

Diferență față de prevederi

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.08.03.08

0

0

0

0

0

0

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.08.03.12

0

0

0

0

0

0

0

Centre culturale

67.08.03.14

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii culturale

67.08.03.30

0

0

0

0

0

0

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.08.05.01 la 67.08.05.03)

67.08.05

0

0

0

0

0

0

0

Sport

67.08.05.01

0

0

0

0

0

0

0

Tineret

67.08.05.02

0

0

0

0

0

0

0

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.08.05.03

0

0

0

0

0

0

0

Servicii religioase

67.08.06

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.08.50

0

0

0

0

0

0

0

Asigurari si asistenta sociala (cod 68.08.02 + 68.08.04 + 68.08.05 + 68.08.06 +68.08.11+ 68.08.15 + 68.08.50)

68.08

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Servicii publice descentralizate

68.08.02

0

0

0

0

0

0

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.08.04

0

0

0

0

0

0

0

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.08.05.02)

68.08.05

0

0

0

0

0

0

0

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditate

68.08.05.02

0

0

0

0

0

0

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.08.06

0

0

0

0

0

0

0

Creșe

68.08.11

0

0

0

0

0

0

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.08.15.02)

68.08.15

0

0

0

0

0

0

0

Cantine de ajutor social

68.08.15.02

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistenței sociale ( cod

68.08.50.50)

68.08.50

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.08.50.50

0

0

0

0

0

0

0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.08+74.08)

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod

70.08.03+70.08.04+70.08.05+70.08.06+70.08.07+70.08.50)

70.08

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Locuinte (cod 70.08.03.01+70.08.03.30)

70.08.03

0

0

0

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.08.03.01

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.08.03.30

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

Trim I

Trim II

Trim III

Valoare achitata la 30.11.2019

Diferență față de prevederi

TOTAL

din care credite bugetare destinate

stingerii plăților restante

Servicii si dezvoltare publica

70.08.04

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.08.05.01+70.08.05.02)

70.08.05

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa

70.08.05.01

0

0

0

0

0

0

0

Amenajari hidrotehnice

70.08.05.02

0

0

0

0

0

0

0

Iluminat public si electrificari

70.08.06

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.08.07

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.08.50

0

0

0

0

0

0

0

Protectia mediului (cod 74.08.05+74.08.06+ 74.08.50)

74.08

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.08.05.01+74.08.05.02)

74.08.05

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.08.05.01

0

0

0

0

0

0

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.08.05.02

0

0

0

0

0

0

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.08.06

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniul protectiei mediului

74.08.50

0

0

0

0

0

0

0

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.08+81.08+83.08+84.08+87.08)

79,08

0

0

0

0

0

0

0

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.08.01)

80.08

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Actiuni generale economice si comerciale (cod

80.08.01.06+80.08.01.10)

80.08.01

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.08.01.06

0

0

0

0

0

0

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.08.01.10

0

0

0

0

0

0

0

Combustibili si energie (cod 81.08.06+81.08.50)

81.08

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Energie termica

81.08.06

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.08.50

0

0

0

0

0

0

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.08.03)

83.08

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.08.03.03+83.08.03.30)

83.08.03

0

0

0

0

0

0

0

Protectia plantelor si carantina fitosanitara

83.08.03.03

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

83.08.03.30

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

Trim I

Trim II

Trim III

Valoare achitata la 30.11.2019

Diferență față de prevederi

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Transporturi (cod 84.08.03+84.08.06+84.08.50)

84.08

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.08.03.01 la 84.08.03.03)

84.08.03

0

0

0

0

0

0

0

Drumuri si poduri

84.08.03.01

0

0

0

0

0

0

0

Transport în comun

84.08.03.02

0

0

0

0

0

0

0

Strazi

84.08.03.03

0

0

0

0

0

0

0

Transport aerian (cod 84.08.06.02)

84.08.06

0

0

0

0

0

0

0

Aviatia civila

84.08.06.02

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.08.50

0

0

0

0

0

0

0

Alte actiuni economice (cod 87.08.01+87.08.03+87.08.04)

87.08

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala

87.08.01

0

0

0

0

0

0

0

Zone libere

87.08.03

0

0

0

0

0

0

0

Turism

87.08.04

0

0

0

0

0

0

0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.08

0

0

0

0

0

0

0

EXCEDENT (cod 98.08.97)

98.08

0

0

0

0

0

0

0

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.08.97

0

0

0

0

0

0

0

DEFICIT ( cod 99.08.97)

99.08

0

0

0

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.08.97

0

0

0

0

0

0

0

președinte de ședință,

Bianca Maria Carmen PREDESCU