Hotărârea nr. 507/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 507

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 507 privind aprobarea execuției bugetului creditelor externe al municipiului Craiova, aferentă primelor 11 luni ale anului 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 19.12.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.210215/2019, raportul nr.212006/2019 al Direcției Economico-Financiară și raportul de avizare nr.212146/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea execuției bugetului creditelor externe al municipiului Craiova, aferentă primelor 11 luni ale anului 2019 și avizele nr.412/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.415/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.417/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.419/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.421/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.49, alin.13 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată și Legii nr.50/2019 a bugetului de stat, pe anul 2019;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă execuția bugetului creditelor externe al municipiului Craiova, aferentă primelor 11 luni ale anului 2019, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU


Bianca Maria Carmen PREDESCU

ANEXA NR.1 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.507/2019

VENITURI

-lei-

Denumire indicatori

CREDITE EXTERNE-SURSA DE FINANȚARE

CREDITE EXTERNE-SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE:

Operațiuni Financiare, din care:

- Sume aferente creditelor externe

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Bianca Maria Carmen PREDESCU

CHELTUIELI

-lei -

Nr. crt.

Denumire capitole

Cod

Prevederi an 2019

P lăți la

30.11.2019

TOTAL CHELTUIELI, DIN CARE:

19.487.000

0

02

cheltuielile secțiunii de dezvoltare

sD

19.487.000

0

1

Autorități executive

51,06

537.000

0

cheltuieli de capital

51.06.70

537.000

0

2

Învățământ

65,06

10.000

0

cheltuieli de capital

65.06.70

10.000

0

3

Transporturi

84,06

18.940.000

0

cheltuieli de capital

84.06.70

18.940.000

0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Bianca Maria Carmen PREDESCU