Hotărârea nr. 506/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 506

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 506

privind aprobarea execuției bugetare a instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe primele 11 luni ale anului 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 19.12.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.209221/2019, raportul nr.212063/2019 al Direcției Economico-Financiară și raportul de avizare nr.212121/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea execuției bugetare a instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe primele 11 luni ale anului 2019 și avizele nr.412/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.415/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.417/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.419/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.421/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/2010;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă execuția bugetară a instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe primele 11 luni ale anului 2019, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL, Nicoleta MIULESCU


Bianca Maria Carmen PREDESCU

Anexa 1

La Hotararea nr. 506/19.12.2019

A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI LA DATA 30.11.2019

lei

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Încasări realizate

1

TOTAL VENITURI(cod0002+0015+0016+0017+4510)

X000110

458.294.000,00

389.935.835,00

2

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(00.02+00.16+00.17)

000110

449.447.000,00

384.200.336,00

3

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

238.851.000,00

188.387.915,00

4

C.VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)

0012

238.851.000,00

188.387.915,00

5

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10)

0013

1.154.000,00

553.358,00

6

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)

3010

1.154.000,00

553.358,00

7

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

1.154.000,00

553.358,00

8

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ

30100530

1.154.000,00

553.358,00

9

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

237.697.000,00

187.834.557,00

10

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod 33.10.05 la 33.10.50)

3310

239.089.000,00

188.439.487,00

11

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

6.734.000,00

5.497.511,00

12

Venituri din prestari de servicii

331008

860.000,00

665.269,00

13

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

331013

2.700.000,00

2.393.940,00

14

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine

331014

4.674.000,00

3.661.903,00

15

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa

331016

74.000,00

42.465,00

16

Venituri din cercetare

331020

160.000,00

22.334,00

17

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

331021

159.568.000,00

125.110.001,00

18

Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat

331030

62.095.000,00

49.474.888,00

19

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

331050

2.224.000,00

1.571.176,00

20

Diverse venituri(cod 36.10.50)

3610

148.000,00

107.947,00

21

Alte venituri

361050

148.000,00

107.947,00

22

Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

3710

-1.540.000,00

-712.877,00

23

Donatii si sponsorizari

371001

332.000,00

335.138,00

24

Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului

371003

-1.872.000,00

-1.048.015,00

25

OPERATIUNI FINANCIARE(40.10+41.10)

0016

0,00

11.890.574,00

26

Operatiuni financiare

4010

0,00

7.170.529,00

27

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

401015

0,00

7.170.529,00

28

Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de functionare

40101501

0,00

7.170.529,00

29

Alte operatiuni financiare

4110

0,00

4.720.045,00

30

Sume din excedentul anului precedent pt acoperirea golurilor temporare de casa

411006

0,00

4.720.045,00

31

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

0017

210.596.000,00

183.921.847,00

32

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)

0018

210.596.000,00

183.921.847,00

33

Subventii de la alte administratii ( cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)

4310

210.596.000,00

183.921.847,00

34

Subventii pentru institutii publice

431009

94.174.000,00

85.842.214,00

35

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

431010

8.422.000,00

7.089.000,00

36

Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale

431033

108.000.000,00

90.990.633,00

37

VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)- TOTAL

000110

8.847.000,00

5.735.499,00

38

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.12)

00012

1.872.000,00

1.048.015,00

39

C.VENITURI NEFISCALE( cod 00.14)

0012

1.872.000,00

1.048.015,00

40

C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII( cod 37.10)

0014

1.872.000,00

1.048.015,00

41

Transferuri voluntare altele decat subventiile( cod 37.10.04)

3710

1.872.000,00

1.048.015,00

42

Varsaminte din sectiunea de functionare

371004

1.872.000,00

1.048.015,00

43

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

0015

0,00

13,00

44

Venituri din valorificarea unor bunuri(cod 39.10.01+39.10.50)

3910

0,00

13,00

45

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

391050

0,00

13,00

46

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (40.10)

16

94.516,00

47

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

4010

94.516,00

48

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

401015

94.516,00

49

Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de dezvoltare

40101502

94.516,00

50

IV SUBVENTII (cod 00.18)

0017

6.689.000,00

4.365.943,00

51

Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10)

0018

6.689.000,00

4.365.943,00

52

Subvenții de la bugetul de stat

4210

40.000,00

0,00

53

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venitur proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)

421070

40.000,00

54

Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.

4310

6.649.000,00

4.365.943,00

55

Subventii de la bug. locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

431014

5.973.000,00

3.692.308,00

56

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)

431016

676.000,00

673.635,00

57

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43101601

676.000,00

673.635,00

58

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

4810

286.000,00

227.012,00

59

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod

48.10.01.01+48.10.01.02+48.10.01.03)

481001

231.000,00

157.311,00

60

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48100101

231.000,00

157.311,00

61

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) ( cod 48.10.15.01+48.10.15.02)

481015

55.000,00

69.701,00

62

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48101501

55.000,00

69.701,00

Președinte de ședință,

Bianca Maria Carmen Predescu

ANEXA 2

La Hotararea nr.506/19.12.2019

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI

LA DATA 30.11.2019

lei

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Plăți efectuate

1

TOTAL CHELTUIELI

5010

465.678.000,00

379.736.329,00

2

Partea II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA(cod61.10)

5910

33.563.000,00

30.606.630,00

3

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03)

6110

33.563.000,00

30.606.630,00

4

Ordine publica (cod 61.10.03.04)

611003

33.563.000,00

30.606.630,00

5

Politia locala

61100304

33.563.000,00

30.606.630,00

6

Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod65.10+66.10+67.10+6

6310

432.115.000,00

349.129.699,00

7

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11

6510

12.955.000,00

9.285.455,00

8

Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)

651003

5.644.000,00

4.416.798,00

9

Invatamant prescolar

65100301

5.619.000,00

4.405.331,00

10

Invatamant primar

65100302

25.000,00

11.467,00

11

Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)

651004

5.893.000,00

3.838.587,00

12

Invatamant secundar inferior

65100401

317.000,00

107.898,00

13

Invatamant secundar superior

65100402

5.576.000,00

3.730.689,00

14

Invatamant postliceal

651005

925.000,00

707.403,00

15

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

651011

493.000,00

322.667,00

16

Internate si cantine pentru elevi

65101103

493.000,00

322.667,00

17

Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.50)

6610

353.886.000,00

281.261.274,00

18

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

661006

353.886.000,00

281.261.274,00

19

Spitale generale

66100601

353.886.000,00

281.261.274,00

20

Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

6710

51.996.000,00

46.419.345,00

21

Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30)

671003

39.294.000,00

35.019.446,00

22

Institutii publice de spectacole si concerte

67100304

37.878.000,00

33.801.651,00

23

Case de cultura

67100306

1.416.000,00

1.217.795,00

24

Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)

671005

12.702.000,00

11.399.899,00

25

Sport

67100501

12.702.000,00

11.399.899,00

26

Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.50)

6810

13.278.000,00

12.163.625,00

27

Asistenta acordata persoanelor in varsta

681004

13.278.000,00

12.163.625,00

28

Partea a VII-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT (98.10-99.10)

9610

465.678.000,00

10.199.506,00

29

Excedent

9810

0,00

10.199.506,00

30

Excedentul sectiunii de functionare

981096

0,00

10.103.050,00

31

Excedentul sectiunii de dezvoltare

981097

0,00

96.456,00

32

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+79.10)

5010

456.940.000,00

374.097.286,00

33

Partea II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA(cod61.10)

5910

32.813.000,00

29.857.696,00

34

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03)

6110

32.813.000,00

29.857.696,00

35

Ordine publica (cod 61.10.03.04)

611003

32.813.000,00

29.857.696,00

36

Politia comunitara

61100304

32.813.000,00

29.857.696,00

37

Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod65.10+66.10+67.10+6

6310

424.127.000,00

344.239.590,00

38

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11

6510

12.819.000,00

9.186.039,00

39

Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)

651003

5.644.000,00

4.416.798,00

40

Invatamant prescolar

65100301

5.619.000,00

4.405.331,00

41

Invatamant primar

65100302

25.000,00

11.467,00

42

Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)

651004

5.779.000,00

3.743.098,00

43

Invatamant secundar inferior

65100401

284.000,00

87.498,00

44

Invatamant secundar superior

65100402

5.495.000,00

3.655.600,00

45

Invatamant postliceal

651005

903.000,00

703.476,00

46

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

651011

493.000,00

322.667,00

47

Internate si cantine pentru elevi

65101103

493.000,00

322.667,00

48

Sanatate (cod66.10.06+ 66.10.50)

6610

346.463.000,00

276.870.697,00

49

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

661006

346.463.000,00

276.870.697,00

50

Spitale generale

66100601

346.463.000,00

276.870.697,00

51

Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

6710

51.682.000,00

46.134.123,00

52

Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30)

671003

38.980.000,00

34.734.224,00

53

Institutii publice de spectacole si concerte

67100304

37.564.000,00

33.516.429,00

54

Case de cultura

67100306

1.416.000,00

1.217.795,00

55

Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)

671005

12.702.000,00

11.399.899,00

56

Sport

67100501

12.702.000,00

11.399.899,00

57

Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.50)

6810

13.163.000,00

12.048.731,00

58

Asistenta acordata persoanelor in varsta

681004

13.163.000,00

12.048.731,00

59

VII REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT

9610

0,00

10.103.050,00

60

Excedent

9810

0,00

10.103.050,00

61

Excedentul sectiunii de functionare

981096

0,00

10.103.050,00

62

CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE

5010

8.738.000,00

5.639.043,00

63

Partea II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA(cod 61.10)

5910

750.000,00

748.934,00

64

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03)

6110

750.000,00

748.934,00

65

Ordine publica (cod 61.10.03.04)

611003

750.000,00

748.934,00

66

Politia comunitara

61100304

750.000,00

748.934,00

67

Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10 + 66.10 + 68.10)

6310

7.988.000,00

4.890.109,00

68

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11

6510

136.000,00

99.416,00

69

Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)

651004

114.000,00

99.416,00

70

Invatamant secundar inferior

65100401

33.000,00

20.400,00

71

Invatamant secundar superior

65100402

81.000,00

75.089,00

72

Invatamant postliceal

651005

22.000,00

3.927,00

75

Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.50)

6610

7.423.000,00

4.390.577,00

76

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

661006

7.423.000,00

4.390.577,00

77

Spitale generale

66100601

7.423.000,00

4.390.577,00

78

Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

6710

314.000,00

285.222,00

79

Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30)

671003

314.000,00

285.222,00

80

Institutii publice de spectacole si concerte

67100304

314.000,00

285.222,00

84

Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.50)

68

115.000,00

114.894,00

85

Asistenta acordata persoanelor in varsta

681004

115.000,00

114.894,00

86

Partea a-VII-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT

9610

96.456,00

87

Excedent

9810

96.456,00

88

Excedentul sectiunii de dezvoltare

981097

96.456,00

Președinte de ședință,

Bianca Maria Carmen Predescu