Hotărârea nr. 505/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 505

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 505

privind execuția bugetului local al municipiului Craiova, pe primele 11 luni ale anului 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 19.12.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.210113/2019, raportul nr.212788/2019 al Direcției Economico-Financiară și raportul de avizare nr.213065/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea execuției bugetului local al municipiului Craiova, pe primele 11 luni ale anului 2019 și avizele nr.412/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.415/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.417/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.419/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.421/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.49 alin.12 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/2010;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă execuția bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe primele 11 luni ale anului 2019, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL, Nicoleta MIULESCU


Bianca Maria Carmen PREDESCU

ANEXA NR.1

la Hotărârea nr. 505/19.12.2019

VENITURI

-lei-

Denumire indicatori

Prevederi an 2019

Încasări

30.11.2019

TOTAL VENITURI:

633.489.000

500.500.670

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE:

473.309.000

434.891.614

I. Venituri proprii, total din care:

186.624.000

169.593.001

*Venituri din impozite și taxe locale

186.550.000

169.520.065

*Donații și sponsorizări

74.000

72.936

II. Sume defalcate din taxa pe valoarea, TOTAL, din care:

67.813.000

50.467.700

1) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului Craiova, din care:

23.301.000

18.535.700

-finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, din care:

19.446.000

15.433.944

- cheltuieli cu bunurile și serviciile prevăzute la art. 104, alin. 2, lit b)-e) din Legea educației naționale nr. 1/2011

19.446.000

15.433.944

- finanțarea ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri pentru beneficiarii de ajutor s ocia l

15.000

5.626

-căminepentru persoane vârstnice

879.000

879.000

-plata stimulentelor educaționale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar

50.000

11.850

-drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

1.643.000

937.280

- serviciul public comunitar de evidența persoanelor

1.268.000

1.268.000

2) sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

37.689.000

26.000.000

3) sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional a cr editat

6.823.000

5.932.000

III. Cote și sume defalcate din impozitul pe venit

252.539.000

222.229.199

IV. Subvenții , din care:

20.232.000

17.810.714

- Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibil petrolier

40.000

3.294

- Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

20.032.000

17.807.420

- Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară

160.000

0

V. Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

-53.899.000

-25.209.000

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE:

160.180.000

65.609.056

I. Venituri proprii

427.000

856.845

II. Alte operațiuni financiare

1.311.000

1.310.445

-Sume alocate din Fondul de Dezvoltare și Investiții

1.311.000

1.310.445

III. Subvenții

22.893.000

2.493.329

- Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate

676.000

673.635

-Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020

22.217.000

1.819.694

IV. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinațări aferente cadrului financiar 2014-2020

81.650.000

30.752.746

V. Vărsăminte din secțiunea de functionare

53.899.000

25.209.000

VI. Sume din excedentul bugetului local utilizate pt.finanțarea cheltuielilo r secțiunii de dezvoltare

0

4.986.691

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

BIANCA MARIA CARMEN PREDESCU

ANEXA NR.2 la Hotărârea nr. 505/19.12.2019 CHELTUIELI

-lei -

Nr. crt.

Denumire capitole

Cod

Prevederi an 2019

Plăți la

30.11.2019

TOTAL CHELTUIELI, DIN CARE:

49,02

638.476.000

479.767.963

01

cheltuielile secțiunii de funcționare

49.02-sF

473.309.000

416.830.660

1

Autorități executive

51.02

67.737.000

59.181.245

cheltuieli de personal

51.02.10

45.294.000

41.360.906

bunuri și servicii

51.02.20

21.959.000

17.515.098

alte transferuri

51.02.55

27.000

0

alte cheltuieli

51.02.59

457.000

410.320

plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Funcț.

51.02.85.01

0

-105.079

2

Servicii publice generale

54.02

4.772.000

4.168.995

cheltuieli de personal

54.02.10

4.370.000

3.974.895

bunuri și servicii

54.02.20

352.000

194.100

fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităților locale

54.02.50

50.000

0

3

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

5.517.000

4.606.922

bunuri și servicii

55.02.20

130.000

108.194

dobânzi aferente datoriei publice

55.02.30

5.387.000

4.498.728

4

Ordine publică și siguranță națională

61.02

33.591.000

30.593.488

Poliția locală

33.503.000

30.562.141

transferuri către instituții publice-Secț. Funcț.

61.02.51.01

33.503.000

30.562.141

Protecție civilă

88.000

31.347

bunuri și servicii

61.02.20

88.000

31.347

5

Învățământ

65.02

41.310.000

32.169.922

cheltuieli de personal

65.02.10

113.000

91.327

bunuri și servicii

65.02.20

29.940.000

22.717.808

alte transferuri

65.02.55

6.917.000

6.001.461

asistență socială

65.02.57

1.597.000

1.104.932

alte cheltuieli

65.02.59

2.755.000

2.266.577

plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Funcț.

65.02.85.01

-12.000

-12.183

6

Sănătate

66.02

28.541.000

24.930.812

cheltuieli de personal

66.02.10

19.731.000

17.699.177

bunuri și servicii

66.02.20

204.000

147.720

transferuri către instituții publice-Secț. Funcț.

66.02.51.01.

8.422.000

7.089.000

asistență socială

66.02.57

10.000

8.967

alte cheltuieli

66.02.59

189.000

0

plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Funcț.

66.02.85.01

-15.000

-14.052

7

Cultură, recreere și religie

67.02

80.600.000

72.531.975

bunuri și servicii

67.02.20

27.450.000

24.723.591

transferuri către instituții publice-Secț. Funcț.

67.02.51.01

50.093.000

45.465.073

alte cheltuieli

67.02.59

700.000

607.627

rambursări de credite

67.02.81

2.357.000

1.741.648

plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Funcț.

67.02.85.01

0

-5.964

8

Asigurări și asistență socială

68.02

63.315.000

57.825.768

cheltuieli de personal

68.02.10

34.022.000

31.022.156

bunuri și servicii

68.02.20

1.033.000

915.111

transferuri către instituții publice-Secț. Funcț.

68.02.51.01

10.578.000

9.815.000

asistență socială

68.02.57

16.713.000

15.252.132

alte cheltuieli

68.02.59

1.047.000

945.789

plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Funcț.

68.02.85.01

-78.000

-124.420

9

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

70.02

18.520.000

15.405.816

bunuri și servicii

70.02.20

14.620.000

11.961.866

alte transferuri

70.02.55

3.900.000

3.443.950

10

Protecția mediului

74.02

39.703.000

38.051.134

bunuri și servicii

74.02.20

34.241.000

32.589.612

rambursări de credite

74.02.81

5.462.000

5.461.522

11

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă

80.02

3.303.000

2.442.999

rambursări de credite interne

80.02.81

3.303.000

2.442.999

Nr. crt.

Denumire capitole

Cod

Prevederi an 2019

Plăți la

30.11.2019

12

Combustibili și energie

81.02

16.030.000

13.429.523

bunuri și servicii

81.02.20

1.833.000

119.000

subvenție - total, din care:

81.02.40

14.197.000

13.310.523

*subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

81.02.40.03

14.197.000

13.310.523

13

Transporturi

84.02

70.370.000

61.492.061

bunuri și servicii

84.02.20

31.000.000

26.035.651

subvenții

84.02.40

35.346.000

32.445.855

rambursări de credite interne

84.02.81

4.056.000

3.041.802

plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Funcț.

84.02.85.01

-32.000

-31.247

02

CHELTUiELiLE SECțiUNii DE DEZVOLTARE

49.02-SD

165.167.000

62.937.303

1

Autorități executive

51.02

4.341.000

3.701.998

cheltuieli de capital, din care:

51.02.70

4.341.000

3.701.998

active nefinanciare

51.02.71

4.341.000

3.701.998

2

Ordine publică și siguranță națională

61.02

176.000

175.320

active nefinanciare

61.02.71

176.000

175.320

Protecție civilă

176.000

175.320

active nefinanciare

61.02.71

176.000

175.320

3

Învățământ

65.02

5.519.000

2.431.718

proiecte cu finanțare din FEN postaderare în perioada 2014-2020

65.02.58

1.939.000

274.442

active nefinanciare

65.02.71

3.580.000

2.157.276

plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Dezv.

65.02.85.02

0

0

4

Sănătate

66.02

7.719.000

4.622.237

transferuri de capital

66.02.51.02

6.649.000

4.365.942

proiecte cu finanțare din FEN postaderare în perioada 2014-2020

66.02.58

772.000

2.420

cheltuieli de capital

66.02.71

298.000

253.875

plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

66.02.85

0

0

plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Dezv.

66.02.85.02

0

0

5

Cultură, recreere și religie

67.02

33.267.000

17.719.558

proiecte cu finanțare FEN postaderare în perioada 2014-2020

67.02.58

4.799.000

685.948

cheltuieli de capital

67.02.71

28.468.000

17.033.756

plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Dezv.

67.02.85.02

-146

6

Asigurări și asistență socială

68.02

1.202.000

108.925

proiecte cu finanțare FEN postaderare în perioada 2014-2020

68.02.58

1.159.000

66.983

cheltuieli de capital

68.02.71

43.000

41.942

7

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

70.02

12.006.000

4.524.598

proiecte cu finanțare din FEN postaderare în perioada 2014-2020

70.02.58

6.036.000

165.574

cheltuieli de capital

70.02.71

5.970.000

4.359.024

8

Protecția mediului

74.02

1.151.000

616.900

cheltuieli de capital

74.02.71

1.151.000

616.900

9

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă

80.02

718.000

294.860

proiecte cu finanțare din FEN

80.02.56

115.000

0

proiecte cu finanțare din FEN postaderare în perioada 2014-2020

80.02.58

603.000

296.390

plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

80.02.85

0

-1.530

plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Dezv.

80.02.85.02

0

-1.530

10

Combustibili și energie

81.02

200.000

0

cheltuieli de capital

81.02.71

200.000

0

11

Transporturi

84.02

98.868.000

28.741.189

proiecte cu finanțare din FEN postaderare

84.02.56

36.000

35.076

proiecte cu finanțare din FEN postaderare în perioada 2014-2020

84.02.58

61.304.000

449.896

cheltuieli de capital

84.02.71

38.984.000

29.711.740

plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Dezv.

84.02.85.02

-1.456.000

-1.455.523

președinte de ședință,

BIANCA MARIA CARMEN PREDESCU