Hotărârea nr. 504/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 504

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 504

privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Craiova, din 19.12.2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 19.12.2019;

Având în vedere Dispoziția Primarului Municipiului Craiova nr.7524/2019, privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Craiova în ședință ordinară, în data de 19.12.2019;

În temeiul art.135 alin.7 și 8, coroborat cu art.139 alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Craiova din data de 19.12.2019, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Bianca Maria Carmen PREDESCU


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL, Nicoleta MIULESCU


Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.504/2019

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 19.12.2019, ora 10,00

Nr.

proiect hotărâre

Titlul proiectului de hotărâre

Inițiatorul proiectului de hotărâre

Comisiile de specialitate cu atribuții de avizare a proiectului de hotărâre

1.

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, aferentă primelor 11 luni ale anului 2019

Primar-Mihail Genoiu

I, II, III, IV, V

2.

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare a instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe primele 11 luni ale anului 2019

Primar-Mihail Genoiu

I, II, III, IV, V

3.

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului creditelor externe al municipiului Craiova, aferentă primelor 11 luni ale anului 2019

Primar-

Mihail

Genoiu

I, II, III, IV, V

4.

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului fondurilor externe nerambursabile, la data de 30 noiembrie 2019

Primar-

Mihail

Genoiu

I, II, III, IV, V

5.

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2019

Primar-

Mihail

Genoiu

I, II, III, IV, V

6.

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2019

Primar-Mihail Genoiu

I, II, III, IV, V

7.

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului creditelor externe al municipiului Craiova, pe anul 2019

Primar-

Mihail

Genoiu

I, II, III, IV, V

8.

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru activitățile aducătoare de venituri proprii ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2019

Primar-

Mihail

Genoiu

I, IV, V

9.

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2019

Primar-Mihail Genoiu

I, IV, V

10.

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2019

Primar-

Mihail

Genoiu

I, IV, V

11.

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2019

Primar-

Mihail

Genoiu

I, IV, V

12.

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe

Primar-Mihail

I, II, III, IV, V

anul 2019

Genoiu

13.

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pe anul 2019

Primar-Mihail Genoiu

I, iii, V

14.

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2019

Primar-

Mihail

Genoiu

I, iii, V

15.

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2019

Primar-Mihail Genoiu

I, III, V

16.

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.308/2019 referitoare la aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova

Primar-

Mihail

Genoiu

I, II, III, IV, V

17.

Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Public, Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din municipiul Craiova

Primar-

Mihail

Genoiu

I, IV, V

18.

Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcției de Asistență Socială Craiova.

Primar-

Mihail

Genoiu

I, IV, V

19.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova.

Primar-Mihail Genoiu

I, IV, V

20.

Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova”, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.297/2008

Primar-Mihail Genoiu

I, III, V

21.

Proiect de hotărâre privind înființarea Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân din municipiul Craiova, în cadrul S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

Primar-

Mihail

Genoiu

I, III, V

22.

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Craiova la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședință de județ

Primar-Mihail Genoiu

I, II, III, V

23.

Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.267/2006 referitoare la stabilirea amplasamentelor ce urmează a fi utilizate drept capete de trasee de către operatorii județeni de transport public de persoane și care efectuează mai mult de 15 curse pe zi

Primar-

Mihail

Genoiu

I, III, V

24.

Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investiții „Amenajare clădire str. A.I.Cuza nr.1”

Primar-

Mihail

Genoiu

I, II, V

25.

Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investiții „Reabilitare sediu Primăria Municipiului Craiova str. A.I.Cuza nr.7”

Primar-

Mihail

Genoiu

I, II, V

26.

Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investiții „Reabilitare Pasaj rutier Electroputere”

Primar-Mihail Genoiu

I, II, V

27.

Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuințe sociale destinate persoanelor și/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințe retrocedate în natură foștilor proprietari

Primar-Mihail Genoiu

I, III, IV, V

28.

Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuințe sociale

Primar-Mihail Genoiu

I, III, IV, V

29.

Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuințe pentru tineri, construită prin programe de investiții la nivel național, situată în municipiul Craiova, bd. Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.5, ap.19

Primar-Mihail Genoiu

I, III, IV, V

30.

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.791/2013 referitoare la repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuințe sociale, situate în municipiul Craiova, str. Tabaci, nr.3 A, bl.H 8-9

Primar-Mihail Genoiu

I, III, IV, V

31.

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova și scoaterea din funcțiune, în vederea casării și desființării integrale a unor clădiri situate în municipiul Craiova, Drumul Apelor, nr. 66

Primar-Mihail Genoiu

I, III, V

32.

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 A, blocul T1, sc.5, ap.17

Primar-Mihail Genoiu

I, III, IV, V

33.

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 B, blocul T2, sc.2, ap.6

Primar-Mihail Genoiu

I, III, IV, V

34.

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 C, blocul T3, sc.5, ap.1

Primar-Mihail Genoiu

I, III, IV, V

35.

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 C, blocul T3, sc.4, ap.6

Primar-Mihail Genoiu

I, III, IV, V

36.

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, blocul T3, sc.4, ap.11

Primar-Mihail Genoiu

I, III, IV, V

37.

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 C, blocul T3, sc.2, ap.17

Primar-Mihail Genoiu

I, III, IV, V

38.

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru

Primar-Mihail Genoiu

I, III, IV, V

Locuințe

39.

Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obținut certificate de calificare, în vederea dobândirii calității de administrator de condominii

Primar-Mihail Genoiu

I, V

40.

Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau private din piețele municipiului Craiova și din Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2020

Primar-Mihail Genoiu

I, iii, V

41.

Proiect de hotărâre privind transmiterea unei părți din imobilul 2985, din administrarea Ministerului Apărării Naționale, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Primar-Mihail Genoiu

I, III, V

42.

Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea prețului de pornire al negocierii redevenței, pentru terenul aferent Restaurantului „Castelul Fermecat”, situat în Parcul „Nicolae Romanescu” din municipiul Craiova

Primar-Mihail Genoiu

I, III, V

43.

Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea prețului de pornire al negocierii redevenței, pentru terenul aferent Restaurantului „ Ciobănașul”, situat în Parcul „Nicolae Romanescu” din municipiul Craiova

Primar-Mihail Genoiu

I, III, V

44.

Proiect de hotărâre privind însușirea rapoartelor de evaluare având ca obiect stabilirea prețului de pornire al negocierii vânzării a două apartamente proprietate privată a municipiului Craiova, situate în str. I.D.Sârbu, nr.14, bl.13, sc.2, ap.5, respectiv ap.8

Primar-Mihail Genoiu

I, III, V

45.

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere nr.3803/15.08.2007 și nr.3804/15.08.2007 încheiate între Liceul Energetic Craiova S.C. Nadcom Sat S.R.L., respectiv S.C. GPV GRUP S.R.L., respectiv

Primar-Mihail Genoiu

I, III, IV, V

46.

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.256/2005, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. Romarta S.A.

Primar-Mihail Genoiu

I, III, V

47.

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.68/2019 referitoare la darea în folosință gratuită, către Agenția Națională de Administrare Fiscală-Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova, a spațiului situat în municipiul Craiova, str.Brestei, nr.129

Primar-Mihail Genoiu

I, III, V

48.

Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Craiova.

Primar-Mihail Genoiu

I, III, V

49.

Proiectde hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Craiova.

Primar-Mihail Genoiu

I, III, V

50.

Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu 01.01.2020, a prevederilor Hotărârii

Primar-Mihail Genoiu

I, V

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.115/2018 referitoare la majorarea cu 500% a impozitului pentru terenul situat în municipiul Craiova, zona C, strada Tismana, nr.25 L, fostă str.Rîului, nr.212, fostă T 34, P 37

51.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea urbanistică în zona intersecției Calea Unirii-str. Corneliu Coposu-str.Eroilor, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, Calea Unirii, nr.177

Primar-

Mihail Genoiu

II, V

52.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unei locuințe, cu regim de înălțime P+1, situată în municipiul Craiova, str. Plopului, nr.20

Primar-

Mihail Genoiu

II, V

53.

Raport privind deplasarea dlui. Mihail Genoiu, Primar al Municipiului Craiova, la sediul B.E.R.D. Londra, în data de 26 noiembrie 2019

54.

Întrebări și interpelări

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Bianca Maria Carmen PREDESCU