Hotărârea nr. 503/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 503

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 503

privind luare act de demisia dnei.Nicolăiță Lorena din funcția de administrator special al S.C. Termo Craiova S.R.L. și numirea unui nou administrator special

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit de îndată, în ședința extraordinară din data de 11.12.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.215667/2019, raportul nr.215670/2019 întocmit de Serviciul Resurse Umane și raportul de avizare nr. 215721/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ, prin care se propune luare act de demisia dnei.Nicolăiță Lorena din funcția de administrator special al S.C. Termo Craiova S.R.L. și numirea unui nou administrator special și avizele nr.400/2019 al Comisiei I Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului, nr.402/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.404/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.406/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport și nr.408/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești;

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată, privind societățile comerciale, modificată și completată;

În temeiul art.129 alin.2 lit.a și d, coroborat cu alin.3 lit.d și alin.7 lit.n, art.134 alin.4, art.139 alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se ia act de demisia dnei.Nicolăiță Lorena din funcția de administrator special al S.C. Termo Craiova S.R.L.

Art.2. Se numește dl.Nedelescu Gheorghe, administrator special la S.C. Termo Craiova S.R.L., începând cu data de 11.12.2019.

Art.3. Se împuternicește reprezentantul municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. Termo Craiova S.R.L, dna. Boangiu Floricica, să voteze hotărârea prin care se ia act de demisia administratorului special, dna. Nicolăiță Lorena, și prin care se numește un nou administrator special la S.C. Termo Craiova S.R.L, dl. Nedelescu Gheorghe.

Art.4. Se stabilește indemnizația administratorului special al S.C. Termo Craiova S.R.L, în cuantum de 16.640 lei.

Art.5. Se notifică administratorul judiciar al S.C.Termo Craiova S.R.L., Siomax S.R.L., în vederea convocării Adunării Generale a Asociaților a S.C. Termo Craiova S.R.L, având pe ordinea de zi, demisia administratorului special și numirea unui nou administrator special.

Art.6. Se aprobă încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.261/2018.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație

Publică Locală, Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ, Serviciul Resurse Umane, S.C. Termo Craiova S.R.L., Siomax S.R.L., dna. Nicolăiță Lorena și dl.Nedelescu Gheorghe vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                       9                   9      ~


Bianca Maria Carmen PREDESCU


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL, Nicoleta MIULESCU