Hotărârea nr. 502/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 502

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.502

privind desemnarea dlui. Manda Marian Sorin în funcția de administrator al

R.A.T. SRL

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit de îndată, în ședința extraordinară din data de 11.12.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.215660/2019, raportul nr.215664/2019 întocmit de Serviciul Resurse Umane și raportul de avizare nr.215727/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune desemnarea dlui. Manda Marian Sorin în funcția de administrator al R.A.T. SRL și avizele nr.400/2019 al Comisiei I Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului, nr.402/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.404/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.406/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport și nr.408/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești;

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, modificată și completată;

În temeiul art.129 alin.2 lit.a și d, coroborat cu alin.3 lit.d și alin.7 lit.n, art.134 alin.4, art.139 alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă desemnarea dlui. Manda Marian Sorin în funcția de administrator al

R.A.T. SRL, începând cu data de 11.12.2019, până la data de 01.07.2020.

Art.2. Se stabilește remunerația lunară a dlui. Manda Marian Sorin, în cuantum de 16.640 lei.

Art.3. Se aprobă contractul de administrare al dlui. Manda Marian Sorin, administrator la R.A.T. SRL, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, urmând ca obiectivele acestuia să fie aprobate ulterior de Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.4. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dl. Zorilă Dan, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților R.A.T. SRL, propunerile prevăzute la art.1-3 din prezenta hotărâre.

Art.5. Se împuternicește dl. Manda Marian Sorin, administrator al R.A.T. SRL, să efectueze cuvenitele mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj.

Art.6. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Actul Constitutiv al R.A.T. SRL și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.5/2016.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, R.A.T. SRL, dl. Zorilă Dan și dl. Manda Marian Sorin vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL, Nicoleta MIULESCU


9                                       9                   9      ~

Bianca Maria Carmen PREDESCU

Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.502/2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Bianca Maria Carmen PREDESCU

CONTRACT DE ADMINISTRARE

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare în realizarea și dezvoltarea atributiilor administratorilor, prevazute de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare si de Actul Constitutiv al R.A.T. SRL, în temeiul Hotarârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 5/2016 prin care s-a aprobat reorganizarea Regiei Autonome de Transport Craiova în R.A.T. SRL, precum si nr. ____/2019 prin care s-a aprobat prezentul contract de administrare, s-a procedat la

încheierea prezentului contract de administrare.

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Societatea comerciala R.A.T. SRL, cu sediul în municipiul Craiova, str. Calea Severinului nr. 23, judetul Dolj, identificată în registrul comerțului cu nr. de ordine J16/507/1991 și Codul Unic de Înregistrare nr. 2315129, denumită în continuare Societate, pe de o parte

și

Domnul MANDA MARIAN-SORIN, cetățean roman, născut la data de ________în Craiova,

jud. Dolj, posesor al C.I. seria ____, nr._______ emisa de SPCLEP Dolj la data de ______, CNP

____________, în calitate de Administrator al R.A.T. S.R.L., cu sediul în Municipiul Craiova, str. Calea Severinului, nr. 23, judetul Dolj, identificată în Registrul Comerțului cu nr. de ordine J16/507/1991 și Codul Unic de Înregistrare 2315129, pe de altă parte.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1. În urma acordului de voință intervenit între părți, R.A.T. SRL cu sediul în Municipiul Craiova, str. Calea Severinului, 23, judetul Dolj, identificată în Registrul Comerțului cu nr. de ordine J16/507/1991 și Codul Unic de Înregistrare 2315129, prin Asociat Unic - Municipiul Craiova prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, încredințează administratorului Manda Marian-Sorin, organizarea și gestionarea activității Societății.

Art.2. Organizarea si gestionarea activitatii R.A.T. SRL se va efectua pe baza obiectivelor, criteriilor si indicatorilor de performanta, prevăzute în anexa care face parte integranta din prezentul contract.

Art.3. (1) Administratorul societății comerciale reprezintă societatea comercială în raporturile cu terții și poartă răspunderea pentru modul în care înfăptuiește actele de administrare a societatii comerciale, in schimbul unei remunerații conform celor convenite prin prezentul contract.

 • (2) Administratorul va îndeplini și funcția de director general.

 • (3) În calitate de administrator, are dreptul sa primeasca o remuneratie lunara in cuantum de 16640 lei, care se va plăti din bugetul R.A.T. SRL cu sediul în Craiova, str. Calea Severinului, nr. 23, identificată în registrul comerțului cu nr. de ordine J16/507/1991 și Codul Unic de Înregistrare 2315129.

 • (4) Dreptul prevăzut la alin. (3) reprezintă unica formă de remunerare a administratorului.

III. DURATA CONTRACTULUI

Art.4. Durata prezentului contract este pâna la data de 01.07.2020 de la data semnării, conform actului constitutiv al societății comerciale. Criteriile și obiectivele cuprinse în anexele contractului se actualizează anual, în termen de 30 de zile de la data aprobării bugetului de venituri și cheltuieli.

Art.5 In condițiile îndeplinirii de către administrator a obligațiilor asumate prin contract, la expirarea termenului, părțile vor putea conveni, prin act adițional, prelungirea contractului, având ca temei hotărârea Adunării Generale a Asociaților R.A.T. SRL.

 • IV. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

Drepturile și obligațiile administratorului:

Art.6. Administratorul are următoarele drepturi:

 • a) să deconteze, pe baza documentelor justificative, cheltuielile de cazare, diurna, transportul și alte cheltuieli pentru deplasările în interes de serviciu, în țară și/sau în străinătate, în baza documentelor justificative, in limitele stabilite prin bugetele anuale ale societatii;

 • b) sa fie informat asupra activității societății comerciale având acces la toate datele, informațiile și documentele privind operațiunile comerciale ale acesteia;

 • c) la concediu de odihnă;

 • d) la concedii medicale în baza actelor justificative;

 • e) alte concedii prevăzute de lege;

 • f) să conteste în instanța de judecată hotărârile Adunării Generale a Asociaților societății;

 • g) să renunțe la mandat;

 • h) să fie informat de personalul încadrat la R.A.T. SRL despre neregulile constatate;

 • i) să solicite prelungirea mandatului;

 • j) dreptul la securitate și sănătate în muncă;

 • k) dreptul la formare profesională, în condițiile legii;

 • l) dreptul la informare nelimitata asupra activității Societății si acces la toate documentele privind activitatea Societății;

 • m) dreptul de a angaja resursele umane si financiare ale Societății, în condițiile legii.

Art.7. Administratorul are obligatiile prevazute de lege, după cum urmează:

 • 1) de a prelua și păstra documentele privind constituirea societății;

 • 2) de a administra societatea, adică de a face toate operațiile cerute pentru îndeplinirea obiectului societății

 • 3) de a urmări efectuarea de către asociat a vărsămintelor datorate

 • 4) de a ține registrele cerute de lege și corecta lor evidenta

 • 5) de a întocmi situația financiară anuală, precum și de a asigura respectarea legii la repartizarea profitului și plata dividendelor

 • 6) de a lua parte la toate adunările societății

 • 7) de a duce la îndeplinire hotărârile adunării generale a asociaților;

 • 8) de a îndeplini îndatoririle prevăzute de actul constitutiv, precum și cele stabilite de lege;

 • 9) aprobă fișa postului pentru personalul societății comerciale;

 • 10) ia măsuri pentru arhivarea documentelor, astfel încât să se asigure păstrarea în arhiva proprie a societății, timp de 10 (zece) ani, a tuturor registrelor de contabilitate și a documentelor justificative ce stau la baza înregistrărilor în contabilitate, cu excepția statelor de salarii, care se păstreaza timp de 50 (cincizeci) de ani;

 • 11) organizează activitatea de marketing, în vederea prospectării pieței și atragerii de noi clienți; are drept de semnătură pe documentele justificative și în bancă;

 • 12) răspunde de organizarea și conducerea contabilității, conform art. 10 din Legea contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • 13) răspunde de relația cu clienții societății, de încasările și plățile necesare bunei funcționări a societății, comunicând ori de câte ori i se solicită de către Asociat, evidențe legate de evoluția strategiei de dezvoltare a firmei;

 • 14) organizează și asigură exercitarea controlului financiar preventiv conform prevederilor legale în vigoare;

 • 15) organizează inventarierea patrimoniului conform prevederilor legale în vigoare si a hotărârilor Adunării Generale a Asociaților;

 • 16) aprobă scoaterea din funcțiune, valorificarea și casarea mijloacelor fixe cu toate acțiunile conexe, conform Hotărârii Guvernului României nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • 17) formulează pentru uzul Asociaților, observații și propuneri de natură legislativă, metodologică, procedurală sau organizatorică;

 • 18) examinează legalitatea, regularitatea și conformitatea operațiunilor, identifică risipa și gestiunea defectuoasă și fraudele, iar pe aceste baze, propune măsuri pentru recuperarea pagubelor și sancționarea celor vinovați, după caz;

 • 19) respectă normele de protecția muncii și de sănătate potrivit reglementărilor în vigoare;

 • 20) intocmeste Regulamentul Intern și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale societății, aducându-le la cunoștința personalului din subordine;

 • 21) păstrează confidențialitatea datelor la care are acces;

 • 22) rezolvă și alte sarcini care cad în sfera sa de activitate, trasate de Asociat;

 • 23) în caz de absență motivată, directorul prevăzut în organigrama societății preia sarcinile acestuia;

 • 24) reprezintă societatea pe plan local în relația cu instituțiile publice locale și cu terții;

 • 25) verifică realitatea vărsămintelor Asociaților;

 • 26) verifică existența reală a dividendelor plătite;

 • 27) emite decizii cu privire la buna desfășurare a activității din societate;

 • 28) să prezinte auditorilor interni și auditorilor financiari, cu cel puțin 30 de zile înainte de ziua stabilită pentru ședința adunării generale situația financiară anuală pentru exercițiul financiar precedent, însoțită de raportul lui și de documentele justificative;

 • 29) asigură rețeaua de relații necesară dezvoltării activității Societății;

 • 30) evaluează potențialul furnizorilor și al clienților;

 • 31) stabilește posibile căi de colaborare și decide asupra parteneriatelor strategice;

 • 32) elaborează planuri de afaceri și le implementează;

 • 33) dezvoltă relații pozitive cu personalul Societății, în vederea motivării și a creșterii gradului de implicare în activitatea acesteia;

 • 34) îndeplinește procedura de convocare a Adunării Generale a Asociaților și comunică acestora ordinea de zi, cu propunerile administratorului;

 • 35) exercită mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator;

 • 36) să achite contribuțiile la asigurările de sănătate, asigurările sociale și la asigurările de accidente de muncă și boli profesionale, șomaj, precum și impozitul pe venit, impuse de lege;

 • 37) anunță asociatul de decizia sa de a renunța la mandat, precum și existența unor situații care determină imposibilitatea exercitării mandatului;

 • 38) încheie asigurare de răspundere profesională pentru suma minimă de 30% din veniturile realizate pe durata mandatului (contractului de administrare);

 • 39) încheie asigurare pentru accidente de muncă;

 • 40) respecte și onoreze obligațiile prevăzute în prezentul contract de administrare;

 • 41) constituie garanție bănească, din fonduri proprii, în suma de 2% din venitul lunar, garanție ce urmează a fi deblocată la finalizarea, după ce se realizează predarea de gestiune.

 • 42) (1) Dacă administratorul are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe Asociat, cenzori sau auditori interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune.

 • (2) Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv.

 • (3) Administratorul are obligația să asigure înlăturarea incompatibilităților și conflictului de interese la care Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, face referire.

 • (4) Administratorul care nu a respectat prevederile alin. (1), (2) și (3) răspunde pentru daunele care au rezultat pentru societate.

Art.8. OBLIGAȚIILE ȘI DREPTURILE R.A.T. SRL

R.A.T. SRL prin Asociat Unic Municipiul Craiova prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, are urmatoarele obligații:

 • - să asigure administratorului deplină libertate în organizarea și gestionarea activității societății, în limitele prevăzute de lege, de actul constitutiv al societății și de prezentul contract;

 • - să asigure administratorului deplină libertate în conducerea, organizarea și gestionarea activității societății, cu excepția limitărilor prevăzute de lege și de prezentul contract;

 • - să plătească administratorului, toate drepturile bănești ce i se cuvin.

R.A.T. SRL prin Asociat Unic - Municipiul Craiova prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, are urmatoarele drepturi:

 • - să pretindă administratorului îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță;

 • - să solicite administratorului, periodic, prezentarea situației economico-financiare a Societății, stadiul realizării investițiilor, precum și alte documente privind îndeplinirea obiectivelor, criteriilor de performanță;

 • - sa pretindă administratorului încheierea unei asigurări de răspundere profesionala pentru suma prevăzută la art. 7 pct. 38.

 • V. RESPONSABILITĂȚILE POSTULUI

Art.9. Atribuții legate de activitățile specifice.

Administratorul răspunde de:

 • 1. calitatea relației cu furnizorii și clienții;

 • 2. folosirea eficientă a resurselor Societății;

 • 3. respectarea obligațiilor Societății față de furnizori, clienți, organele financiare și organismele guvernamentale;

 • 4. asigurarea drepturilor bănești ale personalului angajat al Societății, conform clauzelor contractuale și legislației muncii;

 • 5. îndeplinirea la termen și în conformitate cu dispozițiile legale a obligațiilor față de bănci, furnizori și clienți;

 • 6. calitatea climatului organizațional;

 • 7. calitatea managementului Societății;

 • 8. corectitudinea datelor raportate;

 • 9. răspunde de îndeplinirea obligațiilor contractuale si de întreaga activitate a societății pe durata mandatului.

Art.10. Atribuții legate de funcțiile manageriale.

Administratorul răspunde de:

 • 1. activitatea de proiecție a societății. În acest sens va urmări proiectarea strategiei de dezvoltare a societății, până în anul 2020, participând cu întreg personalul la realizarea țintelor și obiectivelor stabilite;

 • 2. coordonarea eficientă a personalului din subordine;

 • 3. dotarea corespunzătoare cu echipamente și consumabile necesare desfășurării în bune condiții a activității subordonaților;

 • 4. calitatea pregătirii profesionale a angajaților din subordine.

Art.11. Atributii legate de disciplina muncii.

Administratorul răspunde de:

 • 1. aplicarea dispozitiilor legale in ceea ce priveste respectarea de catre salariatii societatii a disciplinei muncii;

 • 2. respectarea prevederilor normativelor interne și a procedurilor de lucru;

 • 3. se implică în vederea soluționării situațiilor de criză care afectează Societatea.

Art.12. AUTORITATEA POSTULUI ocupat de administrator:

 • 1. decide asupra noilor direcții de dezvoltare;

 • 2. stabilește planurile de vânzări și profit;

 • 3. propune bugetele și corecțiile necesare spre aprobare Asociatului unic al Societății;

 • 4. semnează documentele de angajare, colaborare și încetare a relațiilor de muncă;

 • 5. semnează deciziile de modificare a funcției/salariului pentru angajații societății;

 • 6. propune organigrama și statul de funcții ale Societății;

 • 7. semnează contracte cu furnizorii, clienții și partenerii strategici;

 • 8. aprobă procedurile de interes general ale Societății;

 • 9. semnează referate de investiții, statele de plată și rapoartele financiare ale Societății;

 • 10. solicită rapoarte de activitate și ia măsurile necesare în vederea creșterii eficienței activității Societății;

 • 11. utilizează echipamente/consumabile/materiale, autovehicule și echipamente electronice, puse la dispoziție de Societate;

 • 12. stabilește prioritatea executării sarcinilor pentru personalul din subordine;

 • 13. aprobă/respinge recompense/penalizări, prelungirea/încetarea activității după perioada de probă a angajaților;

 • 14. aprobă/respinge cereri ale personalului din subordine.

Art.13. SPECIFICAȚIILE POSTULUI

 • a) să aducă la îndeplinire obiectivele, criteriile și indicatorii de performanță ale Societății prevăzuți în anexa care face parte integranta din prezentul contract.

 • b) să prezinte, semestrial, Asociaților Societății, situația economico-financiară a societății, stadiul realizării investițiilor, stadiul realizării obiectivelor și criteriilor de performanță convenite, precum și alte documentații solicitate de aceștia;

 • c) la solicitarea scrisă a organizației de sindicat din Societate, să pună la dispoziția reprezentantului acesteia, date privind administrarea Societății, conform prevederilor legale;

 • d) să constituie garanțiile bănești prevăzute de lege;

 • e) să nu cesioneze contractul de administrare altei persoane;

 • f) administratorul este solidar răspunzător cu predecesorul său imediat dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de acesta, nu le comunică asociaților, cenzorilor sau, după caz, auditorilor interni și auditorului financiar.

VI. ÎNGRĂDIRI, CLAUZE DE LOIALITATE SI CONFIDENTIALITATE

Art.14. Administratorul este obligat să-și folosească întreaga capacitate de muncă în interesul societății, comportându-se ca un bun comerciant.

Art.15. Pe întreaga durată a prezentului contract, administratorul este obligat să păstreze confidențialitatea datelor, informațiilor și documentelor referitoare la activitatea societății, care au acest caracter, obligație care se menține și pentru o perioadă de 3 ani de la încetarea prezentului contract de mandat.

Art.16. (1) Administratorul își va exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator.

 • (2) Administratorul nu încalcă obligația prevăzută la alin. (1), dacă în momentul luării unei decizii de afaceri el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul Societății și pe baza unor informații adecvate.

 • (3) Decizie de afaceri este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea Societății.

 • (4) Administratorul își va exercita mandatul cu loialitate, în interesul Societății.

 • (5) Administratorul nu va divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale Societății, la care are acces în calitatea lui de administrator. Această obligație ii revine și după încetarea mandatului de administrator.

Art. 17 (1) Este interzisă creditarea de către Societate a administratorului acesteia, prin intermediul unor operațiuni precum:

 • a) acordarea de împrumuturi administratorului;

 • b) garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a oricăror împrumuturi acordate administratorului, concomitentă ori ulterioară acordării împrumutului;

 • c) garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a executării de către administrator a oricăror alte obligații personale ale acestuia față de terțe persoane;

 • d) dobândirea cu titlu oneros ori plata, în tot sau în parte, a unei creanțe ce are drept obiect un împrumut acordat de o terță persoană administratorului ori o altă prestație personală a acestuia.

 • (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile și operațiunilor în care sunt interesați soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai administratorului; de asemenea, dacă operațiunea privește o societate civilă sau comercială la care una dintre persoanele anterior menționate este administrator ori deține, singură sau împreună cu una dintre persoanele sus-menționate, o cotă de cel puțin 20% din valoarea capitalului social subscris.

VII. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

Art.18. Aprecierea activitatii administratorului se face prin analizarea gradului global de indeplinire a criteriilor de performanță.

Art.19. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, părțile răspund potrivit legii.

Art.20. Răspunderea administratorului este angajată, în cazul nerespectării prevederilor legale, ale actului constitutiv, ale prezentului contract și hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală a Asociaților Societății.

Art.21. Administratorul răspunde civil pentru daunele produse societății prin orice act al sau contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor societății, dacă acestea nu constituie infracțiuni.

Art.22. În cazul în care Asociatul Unic, Municipiul Craiova prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, a hotărât pornirea acțiunii în răspundere împotriva administratorului, mandatul acestuia încetează.

Art.23. Administratorul răspunde, potrivit legii, pentru daunele produse R.A.T. SRL, prin orice act al său contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă, utilizarea abuzivă sau neglijentă a valorilor materiale și bănești ale societății.

Art.24. În cazul în care există indicii privind săvârșirea unei infracțiuni în legătură cu executarea contractului de Administrare, asociații au obligația sesizării, de îndată, a organelor de urmărire penală.

VIII. FORȚA MAJORĂ

Art.25. Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea în termen sau/și de executarea în mod necorespunzător total sau/și parțial a oricărei obligații care îi revine, în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

Art.26. (1) Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice în scris celeilalte părți în termen de 5 zile calendaristice consecutive, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

(2) Dacă nu procedează la anunțarea în termenul prevăzut la alin. (1) a începerii și încetării cazului de forță majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțarea în termen.

Art.27. Dacă în termen de 30 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

Art. 28 Forța majoră se constată de către o autoritate competentă.

IX. MODIFICAREA CONTRACTULUI

Art.29. Prevederile prezentului contract pot fi modificate, după o prealabilă notificare scrisă, cu acordul tuturor părților, prin act adițional.

Art.30. Prezentul contract va fi adaptat corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia, care îi sunt aplicabile.

Art. 31. Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părțile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă satisfăcător înțelesului contractului.

X. CORESPONDENȚA

Art. 32. (1) Corespondența legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul părților.

(2) Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 3 zile lucrătoare din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părți contractante schimbările survenite.

 • (3) În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul Societății ori sediul Asociaților, precum și după caz la adresa de domiciliu al Administratorului.

 • (4) În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, aceasta va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

 • (5) Notificarile verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părți, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia din modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

XI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.33. Părțile convin ca efectele prezentului contract să înceteze în una sau mai multe din următoarele situații:

 • a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, daca părțile nu au negociat prelungirea lui;

 • b) revocarea Administratorului de către Adunarea Generală a Acționarilor;

 • c) administratorul nu își îndeplinește obligațiile prevăzute în prezentul contract;

 • d) administratorul nu respectă hotărârile Adunării Generale a Asociaților R.A.T. SRL;

 • e) administratorul nu constituie garanțiile pentru administrator în termenele stabilite de lege sau le diminuează, indiferent de motiv;

 • f) renunțarea Administratorului la mandatul incredintat;

 • g) acordul părților;

 • h) intervine un caz de incompatibilitate prevăzut de lege și/sau de prezentul contract;

 • i) decesul sau punerea sub interdictie judecatoreasca a Administratorului;

 • j) insolvabilitatea sau falimentul Societății;

 • k) nerealizarea, timp de 1 an, a criteriilor, obiectivelor și indicatorilor de performanță stabilite in anexa la prezentul contract.

Art.34. (1) Administratorul are obligația ca, în termen de 15 zile de la încetarea contractului, indiferent de motivele de încetare a acestuia, să procedeze la predarea bunurilor, lucrărilor, înscrisurilor societății, de a efectua procesul verbal de predare-primire cu noul administrator și să-l sprijine pe acesta în vederea efectuării cuvenitelor mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj.

(2) Nerespectarea obligației prevăzute la alin. (1) are ca efect atragerea răspunderii administrativ-patrimoniale, civile sau penale a administratorului, în condițiile legii.

Art.35 Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.

Art.36 În cazul în care rezolvarea litigiilor nu este posibilă pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

XIII. DISPOZIȚII FINALE

Art. 37 (1) În vederea evaluării Administratorului, la nivelul autorității se înființează comisia de evaluare.

(2) Comisia de evaluare este alcătuită din reprezentanți ai asociaților numiți prin hotărâre de către autoritățile locale deliberative.

Art. 38 Administratorul are obligația de a înainta, în termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea situațiilor financiare anuale, un raport de activitate cu privire la îndeplinirea obiectivelor, criteriilor și indicatorilor de performanță.

Art. 39 (1) Evaluarea Administratorului este organizată în următoarele etape:

 • a) analiza raportului de activitate inaintat,

 • b) susținerea raportului de activitate de către Administrator, în cadrul unui interviu.

(2) Notarea raportului de activitate se face in baza obiectivelor, criteriilor și indicatorilor de performanță anexă la contractul de administrare.

Art. 40 (1) În cazul în care nota finală se situează sub 7 (șapte), rezultatul evaluării este nesatisfăcător și are ca efect revocarea administratorului.

(2) Rezultatul final al evaluării se aprobă prin hotărâre a autorităților locale deliberative.

Art. 41 Administratorul are dreptul să solicite mediere, consultanță sau alte măsuri de protecție din partea Asociatului R.A.T. SRL în soluționarea situațiilor conflictuale, cu sindicatele sau cu alte organizații legal constituite.

Art.42 Prevederile prezentului contract sunt supuse dispozitiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Actului constitutiv R.A.T. SRL, Ordonanței de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, fiind asimilat contractului de management si se completează cu dispozițiile Codului civil aplicabile.

Art.43 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți și se depune de către administratorul R.A.T. SRL spre înregistrare la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Dolj in termen de 15 zile de la data semnării lui.

Art.44 Prezentul contract, împreuna cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

Art. 45 - Daca Administratorul nu inlatura motivele de incompatibilitate ori de conflict de interese, in termen de 30 de zile de la aparitia acestora, este obligat să plătească despăgubiri Societății, 11

parte semnatară a prezentului contract.

Art. 46 Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 4 (patru) exemplare originale,

fiecare parte a primit câte 1(un) exemplar, iar un exemplar se va depune la Registrul Comerțului și constituie un contract administrativ.

R.A.T. SRL

identificată în registrul comerțului cu nr. de ordine J16/507/1991 și Codul Unic de Înregistrare nr. 2315129, cu sediul în municipiul Craiova, Calea Severinului, nr. 23, jud. Dolj reprezentată de domnul Zorilă Dan, reprezentantul Asociatului Unic Municipiul Craiova, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 114/2016, REPREZENTANT MUNICIPIUL CRAIOVA,

ZORILĂ DAN

Administrator al R.A.T. SRL

identificată în registrul comerțului cu nr. de ordine J16/507/1991 și Codul Unic de Înregistrare nr. 2315129, cu sediul în municipiul Craiova, Calea Severinului, nr. 23, jud. Dolj, domnul MANDA MARIAN-SORIN

13