Hotărârea nr. 501/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 501

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.501

privind încetarea contractului de administrare al dlui.Tănăsescu Marcel, administrator la R.A.T. SRL

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit de îndată, în ședința extraordinară din data de 11.12.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.215649/2019, raportul nr.215656/2019 întocmit de Serviciul Resurse Umane și raportul de avizare nr.215715/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune încetarea contractului de administrare al dlui. Tănăsescu Marcel, administrator la R.A.T. SRL și avizele nr.400/2019 al Comisiei I Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului, nr.402/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.404/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.406/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport și nr.408/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești;

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată;

În temeiul art.129 alin.2 lit.a și d, coroborat cu alin.3 lit.d și alin.7 lit.n, art.134 alin.4, art.139 alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă încetarea contractului de administrare al dlui.Tănăsescu Marcel, administrator al R.A.T. SRL, ca efect al renunțării administratorului la mandatul încredințat, începând cu data de 11.12.2019.

Art.2. Se aprobă încetarea măsurii suspendării dispusă prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 46/2017 și reluarea activității dlui.Tănăsescu Marcel în funcția de director tehnic-exploatare al RAT S.R.L.

Art.3. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, domnul Zorilă Dan, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților R.A.T. SRL propunerile prevăzute la art.1 și 2 din prezenta hotărâre

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.46/2017 și 92/2017.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul

Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, R.A.T. SRL, dl.

Tănăsescu Marcel și dl.Zorilă Dan vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL, Nicoleta MIULESCU


9                                       9                   9      ~

Bianca Maria Carmen PREDESCU