Hotărârea nr. 500/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 500

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 500

privind aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Craiova, convocată de îndată în 11.12.2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit de îndată în ședința extraordinară din data de 11.12.2019;

Având în vedere Dispoziția Primarului Municipiului Craiova nr.7454/2019, privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Craiova, în ședință extraordinară, în 11.12.2019;

În temeiul art.135 alin.7, coroborat cu art.139 alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Craiova, convocată de îndată în 11.12.2019, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                       9                   9      ~


Bianca Maria Carmen PREDESCU


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL, Nicoleta MIULESCU

Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.500/2019

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 11.12.2019

Nr.

proiect hotărâre

Titlul proiectului de hotărâre

Inițiatorul proiectului de hotărâre

Comisiile de specialitate cu atribuții de avizare a proiectului de hotărâre

1.

Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de administrare al dlui. Tănăsescu Marcel, administrator R.A.T. SRL

Primar-

Mihail Genoiu

I, iii, V

2.

Proiect de hotărâre privind desemnarea dlui. Manda Marian Sorin în funcția de administrator al R.A.T. SRL;

Primar-

Mihail Genoiu

I, iii, V

3.

Proiect de hotărâre privind luare act de demisia dnei.Nicolăiță Lorena, din funcția de administrator special al S.C.Termo Craiova S.R.L., și numirea unui nou administrator special

Primar-

Mihail Genoiu

I, III, V

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Bianca Maria Carmen PREDESCU