Hotărârea nr. 499/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 499

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.499 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 28.11.2019.

Având în vedere referatul de aprobare nr.194345/2019, raportul nr.196269/2019 al Direcției Patrimoniu și raportul de avizare nr.196969/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova și avizele nr.383/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.385/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Titlului II - Proprietatea privată, art. 555-557 din Codul Civil, Legii Contabilității nr.82/1991, modificată și completată și Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;

În temeiul art.129 alin.2 lit. c, art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova, prin completare cu bunurile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                      •                  •      7


Gheorghe NEDELESCU

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU

ANEXA LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.499/2019

INTRĂRI BU NînUdRoImeniul privat

Nr. Crt.

Denumirea bunului

Sup/mp/ buc

elemente de identificare, observații, stare de operativitate

Valoare Inv/lei.

Administrator

1

Copiator+casetă suplimentară hârtie- Direcția Evidența

Persoanelor

1 buc

proces- verbal de recepție nr.176583/11.10.2019

7.614,81

CLM

2

Cofrete inteligente pentru sirenele cu motor electric cu interfețe de comunicație prin circuit, telefon dedicat, internet/intranet (TCP/IP), telefonie mobilă GSM și canal radio dedicat VHF

13 buc.

proces- verbal de recepție nr.142843/20.08.2019

92.820,00

CLM

Presedinte de Sedintă, Gheorghe NEDELESCU