Hotărârea nr. 498/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 498

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂRE NR.498

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.469/2011 referitoare la atribuirea, în vederea închirierii fără licitație publică, către Partidul Național Liberal Filiala Dolj a spațiului aparținând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în cartier Rovine, str. Nicolae Iorga, bl.21-43 parter

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 28.11.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.195099/2019, raportul nr.198246/2019 al Direcției Patrimoniu și raportul de avizare nr.198592/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.469/2011 referitoare la atribuirea, în vederea închirierii fără licitație publică, către Partidul Național Liberal Filiala Dolj a spațiului aparținând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în cartier Rovine, str. Nicolae Iorga, bl.21-43 parter și avizele nr.379/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.383/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.385/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.26 alin.1 din Legea nr.334/2006, republicată, privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, art.108, art.287 lit.b și art.297 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art.129 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.6 lit.b, art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.469/2011, care va avea următorul conținut:

„Se aprobă atribuirea, în vederea închirierii fără licitație publică, către Partidul Național Liberal-Filiala Dolj, a spațiului aparținând domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafață de 156.44 mp, str. Frații Buzești, nr. 4A.”

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova și Partidul Național Liberal-Filiala Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,          CONTRASEMNEAZĂ,

9                                       9                   9      7                                                                                                          7

SECRETAR GENERAL, Gheorghe NEDELESCU              Nicoleta MIULESCU