Hotărârea nr. 496/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 496

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.496

privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125263/21.03.2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Zorilă Sorin-Paul, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Zorilă Sorin-Paul

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 28.11.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.197909/2019, raportul nr.197913/2019 întocmit de Direcția Patrimoniu și raportul de avizare nr.198201/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125263/21.03.2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Zorilă Sorin-Paul, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Zorilă Sorin-Paul și avizele nr.379/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.383/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești, nr.385/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului și nr.387/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale, art.108, art.155 alin.5 lit.c, art.354, art.355 și art.362 alin.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art.129 alin.2 lit. c, coroborat cu alin.6 lit. b, art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125263/21.03.2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Zorilă Sorin-Paul, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Zorilă Sorin-Paul, având ca obiect spațiul cu destinația de cabinet medical, situat în municipiul Craiova, cart.1 Mai, str.Dr.Mihai Cănciulescu, nr.7, bl.I39, ap.1, pentru o perioadă de 7 ani și 6 luni, începând de la data 03.01.2020, până la data 02.07.2027.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional de modificare a contractului de concesiune nr. 125263/21.03.2005.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.238/2004 și nr.85/2006.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Zorilă Sorin-Paul vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         CONTRASEMNEAZĂ,

9                                       9                   9      7                                                                                                      7

SECRETAR GENERAL,

Gheorghe NEDELESCU

Nicoleta MIULESCU