Hotărârea nr. 493/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 493

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.493

privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125262/21.03.2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Pătrașcu Janeta, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Pătrașcu Janeta

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 28.11.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.197905/2019, raportul nr.197911/2019 întocmit de Direcția Patrimoniu și raportul de avizare nr.198203/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125262/21.03.2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Pătrașcu Janeta, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Pătrașcu Janeta și avizele nr.379/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.383/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești, nr.385/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului și nr.387/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale, art.108, art.155 alin.5 lit.c, art.354, art.355 și art.362 alin.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art.129 alin.2 lit. c, coroborat cu alin.6 lit. b, art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125262/21.03.2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Pătrașcu Janeta, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Pătrașcu Janeta, având ca obiect spațiul cu destinația de cabinet medical, situat în municipiul Craiova, cart.1Mai, str.Dr.Mihai Cănciulescu, nr.7, bl.I 39, ap.1, pentru o perioadă de 7 ani și 6 luni, începând de la data 03.01.2020, până la data 02.07.2027.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional de modificare a contractului de concesiune nr. 125262/21.03.2005.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.238/2004 și nr.85/2006.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Pătrașcu Janeta vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        CONTRASEMNEAZĂ,

9                                       9                   9      7                                                                                                  7

SECRETAR GENERAL,

Gheorghe NEDELESCU

Nicoleta MIULESCU