Hotărârea nr. 489/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 489

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.489

privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.179201/08.12.2014, încheiat între municipiul Craiova și S.C. Platonida S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 28.11.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.192365/2019, raportul nr.196947/2019 al Direcției Patrimoniu și raportul de avizare nr.197252/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 179201/08.12.2014, încheiat între municipiul Craiova și S.C. Platonida S.R.L. și avizele nr.379/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.383/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești, nr.385/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului și nr.387/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport;

În conformitate cu prevederile art.108, art.155 alin.5 lit.c, art.354, art.355 și art.362 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art.129 alin.2 lit. c, coroborat cu alin.6 lit. b, art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă prelungirea duratei contractului de închiriere nr.179201/08.12.2014, încheiat între municipiul Craiova și S.C. Platonida S.R.L., prin reprezentant legal Marinescu Verginel, având ca obiect spațiul cu destinația de radiologie, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice nr.4 din Municipiul Craiova, cartier Craiovița Nouă, B-dul Oltenia, nr.41, pentru o perioadă de 2 ani și 6 luni, începând de la data 11.12.2019, până la 11.06.2022.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional de modificare a contractului de închiriere nr.179201/08.12.2014.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.238/2004, nr.85/2006 și nr.691/2013.

Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Marinescu Verginel vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                      •                  •      7


Gheorghe NEDELESCU

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL, Nicoleta MIULESCU