Hotărârea nr. 488/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 488

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.488

privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.204924/30.12.2014 încheiat între municipiul Craiova și Cabinetul Medical Individual Dr.Balteș Liviu-

Iulian, reprezentat prin Dr.Balteș Liviu-Iulian

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 28.11.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.192371/2019, raportul nr.196954/2019 întocmit de Direcția Patrimoniu și raportul de avizare nr.197247/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune prelungirea duratei contractului de închiriere nr.204924/30.12.2014 încheiat între municipiul Craiova și Cabinetul Medical Individual Dr.Balteș Liviu-Iulian, reprezentat prin Dr.Balteș Liviu-Iulian și avizele nr.379/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.383/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești, nr.385/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului și nr.387/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport;

În conformitate cu prevederile art.108, art.155 alin.5 lit.c, art.354, art.355 și art.362 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art.129 alin.2 lit. c, coroborat cu alin.6 lit. b, art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractului de închiriere nr.204924/30.12.2014 încheiat între municipiul Craiova și Cabinetul Medical Individual Dr. Balteș Liviu-Iulian, reprezentat prin Dr. Balteș Liviu-Iulian, având ca obiect închirierea spațiului cu destinația de cabinet medical stomatologic, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice nr.4 din Municipiul Craiova, cartier Craiovița Nouă, B-dul Oltenia, nr.41, pentru o perioadă de 2 ani și 6 luni, începând de la data 05.01.2020, până la 05.07.2022.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional de modificare a contractului de închiriere nr.204924/30.12.2014.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.238/2004, nr.85/2006 și nr.183/2014.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Balteș Liviu-Iulian vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        CONTRASEMNEAZĂ,

9                                       9                   9      7                                                                                                  7

SECRETAR GENERAL, Gheorghe NEDELESCU            Nicoleta MIULESCU