Hotărârea nr. 487/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 487

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.487

privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri ocupate de construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii, situate în Piața Centrală din municipiul Craiova

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 28.11.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.192387/2019, raportul nr.193556/2019 al Direcției Patrimoniu și raportul de avizare nr.196963/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri ocupate de construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii, situate în Piața Centrală din municipiul Craiova și avizele nr.379/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.383/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.385/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.108, art.287 lit.b și art.297 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, art.1809, atr.1810, art.1167, art.1171 și art.1179 din Codul Civil;

În temeiul art.129 alin.2 lit.c coroborat cu alin.6 lit.a, art.139 al in.3 lit.g, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea, pe o perioadă de patru ani, a duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri ocupate de construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii, situate în Piața Centrală din municipiul Craiova, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește administratorul S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., să semneze actele adiționale de modificare a contractelor de închiriere prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         CONTRASEMNEAZĂ,

9                                      9                  9      7                                                                                                   7

SECRETAR GENERAL,

Gheorghe NEDELESCU             Nicoleta MIULESCU

ANEXA LA HOTĂRÂREA

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.487/2019

CONTRACTE APROBATE PENTRU PRELUNGIRE

PIATA CENTRALA

Nr

crt

Denumire agent economic

Nr contract /Data

Perioada valabilitate

Suprafata

Pozitie cadastrala

1

SC ACD COM SRL

20394/28.12.2019

28.12.2019

12,53mp

36,C19-spatiu

2

ROSCA MARIANA DANIELA PFA

19877/17.12.2015

17.12.2019

12,53mp

41,C19-spatiu

3

SC SORINA

C.M.2015 SRL

20211/23.12.2015

23.12.2019

20 mp

Poz 159-teren

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9               9       9"

Gheorghe NEDELESCU