Hotărârea nr. 486/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 486

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.486

privind darea în administrarea Direcției de Asistență Socială Craiova a unor imobile care aparțin domeniului privat al municipiului Craiova

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 28.11.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.195895/2019, rapoartele nr.196207/2019 al Direcției Patrimoniu și nr.198073/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune darea în administrarea Direcției de Asistență Socială Craiova a unor imobile care aparțin domeniului privat al municipiului Craiova și avizele nr.379/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.383/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.385/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În temeiul art.108, art.129 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.6 lit.b, art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1, art.196 alin.1 lit.a și art.362 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă darea în administrarea Direcției de Asistență Socială Craiova, a imobilelor care aparțin domeniului privat al municipiului Craiova, situate în cart.Lăpuș, bl.T7, parter și str. Frații Buzești nr.25, identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea realizării locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violentei domestice.

Art.2. Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre, se face pe bază de protocol încheiat între părți.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de predare-primire.

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.240/2019 referitoare la darea în administrarea Direcției de Asistență Socială Craiova a unui imobil care aparține domeniului public al municipiului Craiova.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Direcția de Asistență Socială Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                       9                   9      ~


Gheorghe NEDELESCU


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL, Nicoleta MIULESCU


ANEXA LA HOTĂRÂREA

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.486/2019

Nr. crt.

Denumire

Regim Juridic

Adresă

Număr inventar

Valoare inventar

1

Spațiul Lăpuș bl.T7-parter , cu suprafață de 566,53 mp

Domeniul privat

Cartier Lăpuș, bl. T7-parter

11000278

981.844,84 lei

2

Spațiul str. Buzești nr.25, cu suprafața de

446,35 mp

Domeniul privat

Str. Frații

Buzești nr.25

11000255

1.044.065,70

lei

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9               9       9"

Gheorghe NEDELESCU