Hotărârea nr. 483/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 483

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.483

privind aprobarea listei de priorități pentru atribuirea de spații cu altă destinație decât aceea de locuință, pentru sediu, către persoanele juridice și fizice, constituite în temeiul Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, Legii nr.14/2003 a partidelor politice, Legii nr.96/2006, republicată, privind statutul deputaților și al senatorilor și Deciziei Parlamentului European din 28 septembrie 2005 de adoptare a Statutului deputaților în Parlamentul European

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 28.11.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.192407/2019, rapoartele nr. 200872/2019 și nr.205807/2019 întocmite de Direcția Patrimoniu și rapoartele de avizare nr.201483/2019 și nr.205807/2019 întocmite de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea listei de priorități pentru atribuirea de spații cu altă destinație decât aceea de locuință, pentru sediu, către persoanele juridice și fizice, constituite în temeiul Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, Legii nr.14/2003 a partidelor politice, Legii nr.96/2006, republicată, privind statutul deputaților și al senatorilor și Deciziei Parlamentului European din 28 septembrie 2005 de adoptare a Statutului deputaților în Parlamentul European și avizele nr.379/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.383/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.385/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii și fundații, aprobată prin Legea nr.246/2005, Legii nr.334/2006 privind finanțarea activitatii partidelor politice și a campaniilor electorale, Legii nr.96/2006 republicată, privind statutul deputaților și al senatorilor, Deciziei Parlamentului European din 28 septembrie 2005 de adoptare a Statutului deputaților în Parlamentul European, Legii nr.241/2001 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe și Hotărârii Guvernului nr.310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/m2) practicat pentru spațiile cu destinația de locuințe aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale ale acestuia, precum și pentru locuințele de serviciu, locuințele de intervenție și căminele pentru salariați ale societăților comerciale, companiilor naționale, societăților naționale și regiilor autonome;

În temeiul art.129 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.6 lit.a, art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă lista de priorități privind atribuirea de spații cu altă destinație decât aceea de locuință, pentru sediu, persoanelor juridice și fizice constituite în temeiul Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, a

Legii nr.14/2003 a partidelor politice, a Legii nr.96/2006, republicată, privind statutul deputaților și al senatorilor și Deciziei Parlamentului European din 28 septembrie 2005 de adoptare a Statutului deputaților în Parlamentul European, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Contractele de închiriere a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, pentru persoanele juridice și fizice prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre, vor fi încheiate de către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, după cum urmează:

  • a) pe o perioadă de 4 ani, pentru persoanele juridice și fizice constituite în temeiul Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații.

  • b) pe durata mandatului, pentru persoanele juridice și fizice constituite în baza Legii nr.96/2006, republicată, privind statutul deputaților și al senatorilor și Deciziei Parlamentului European din 28 septembrie 2005 de adoptare a Statutului deputaților în Parlamentul European

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Gheorghe NEDELESCU


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU


Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.483/2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gheorghe NEDELESCU

Listă priorități pentru atrbuirea de spații cu altă destinație decât aceea de locuință persoanelor juridice și fizice constituite în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, a Legii nr. 14/2003 a partidelor politice și a Legii nr.96/2006, republicată, privind statutul deputaților și al senatorilor și DECIZIEI PARLAMENTULUI EUROPEAN din 28 septembrie 2005 de adoptare a Statutului deputaților în Parlamentul European .

Nr. crt.

Denumire solicitant

Nr./Dată dosar

Punctaj

(Puncte)

1

Asociația Columbofilă „Oltenia Golden Trophy”

108337/14.06.2019

55

2

Iulian Claudiu Manda-Europarlamentar

172667/07.10.2019

35.25

3

Eliza Mădălina Peța-Ștefanescu

193027/05.11.2019

35.25

4

Alexandra Presură-Deputat

194602/07.11.2019

35.25

5

Elena Lavinia Craioveanu

194753/07.11.2019

35.25