Hotărârea nr. 482/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 482

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.482

privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 28.11.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.191736/2019, raportul nr.195174/2019 al Direcției Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari și raportul de avizare nr.197198/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe și avizele nr.379/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.383/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești, nr.385/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului și nr.387/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport;

În conformitate cu prevederile Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, Legii nr.71/2011 pentru punerea în executare a Legii nr.287/2009 privind Codul Civil și Titlului IX, Capitolul V, art.1.777-1.835 din Codul Civil, art.108, 354, 355 și art.362 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul art.129 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.7, lit.q, art.139, alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea, pentru o perioadă de 1 an, a duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, aflate în proprietatea privată a statului și administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să încheie actele adiționale care au ca obiect prelungirea duratei contractelor de închiriere a locuințelor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari și Direcția Impozite și Taxe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ       CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL, Gheorghe NEDELESCU           Nicoleta MIULESCU

ANEXA LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.482/2019

Nr

NR.CO

DATA CO

TITULAR

Str

Bl

Sc

Ap

1

109043

03.09.2009

JUJA NICOLAE CRISTIAN

Potelu

R1

1

1

2

159255

04.11.14

BALOI DIANA CRISTINA

Potelu

R3

1

9

3

110149

07.09.2009

DINA CHIRITESCU MARIANA

Potelu

R3

1

12

4

131326

19.10.2009

IORDACHE ALINA MARINELA

Potelu

R5

1

1

5

110043

07.09.2009

CALINOIU SANDU LAURENTIU

Potelu

R5

1

2

6

110040

07.09.2009

NICOLA ION

Potelu

R5

1

3

7

110027

07.09.2009

RADULESCU ELENA ALINA

Potelu

R5

1

8

8

128549

14.10.2009

BALACESCU CRISTIAN MARIUS

Potelu

R7

1

1

9

128553

14.10.2009

MOHANU CRISTIANA

Potelu

R7

1

3

10

132120

20.10.2009

MANTA RADU CRISTIAN

Potelu

R9

1

4

11

132131

20.10.2009

DUMITRU IRINA

Potelu

R9

1

8

12

132138

20.10.2009

MELCIOIU GIGI DANIEL

Potelu

R9

1

12

13

121238

26.08.2008

CIRNEANU AURELIA

Potelu

R10

1

15

14

134598

26.10.2009

LUNGU IONELA VIOLETA

Potelu

R11

1

2

15

134616

26.10.2009

GRADINARU CLAUDIA

Potelu

R11

1

6

16

134620

26.10.2009

BANU COSTINEL ROBERT

Potelu

R11

1

7

17

131321

19.10.2009

MARUSI GABRIEL CATALIN

Potelu

R13

1

2

18

121275

26.08.2008

FICIU ELENA

Potelu

R14

1

9

19

132771

21.10.2009

BOLDISOR GEORGE ADRIAN

Potelu

R15

1

1

20

132785

21.10.2009

TOMA CRISTIAN BOGDAN

Potelu

R15

1

6

21

121310

26.08.2008

CADEA ADI JEAN

Potelu

R16

1

14

22

7976

17.03.2003

DANILA LIVIU

Oltenia

T1

1

7

23

7995

17.03.2003

GHITA LIVIU

Oltenia

T1

2

13

24

238971

29.12.2004

IVANOIU MIRELA

Oltenia

T2

1

8

25

239085

29.12.2004

TOMA ION

Oltenia

T3

4

1

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gheorghe NEDELESCU

Page 2

-

Page 5

Page 6

Page 7

Page 8

Page 9

-