Hotărârea nr. 479/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 479

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 479

privind repartizarea, în vederea închirierii, a două locuințe sociale

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 28.11.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.192456/2019, raportul nr.199141/2019 întocmit de Direcția Fond Locativ și C ontrol Asociații de Proprietari și raportul de avizare nr.199268/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune repartizarea, în vederea închirierii, a două locuințe sociale și avizele nr.379/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.383/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești, nr.385/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului și nr.387/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport;

În conformitate cu prevederile art.48 din Legea Locuinței nr.114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.30 din Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru p un ere a în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, art.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.68/2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activității în domeniul construcțiilor de locuințe prin programe la nivel national, art.1 alin.3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.74/2007 privin d asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, Hotărârii Guvernului nr.310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/m2) practicat pentru spațiile cu destinația de locuințe aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale ale acestuia, precum și pentru locuințele de serviciu, locuințele de intervenție și căminele pentru salariați ale societăților comerciale, companiilor naționale, societăților naționale și re giil or autonome, art.108, 354, 355 și art.362 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.471/2018 privind aprobarea listelor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor sociale, precum și în repartizarea locuințelor destinate închirierii din fondul locativ de stat, în anul 2019;

În temeiul art.129, alin.2, lit.d, coroborat cu alin.7, lit.q, art.139, alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privin d Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, a două locuințe sociale, către persoanele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să încheie și să semneze contractele de închiriere a locuințelor identificate la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Gheorghe NEDELESCU


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU


Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.479/2019

Repartizare a 2 locuințe sociale, destinate închirierii persoanelor indreptatite în conformitate cu prevederile Legii nr.114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Nr.

crt.

NUME ȘI

PRENUME

ADRESĂ LOCUINȚĂ/CARACTERISTICI TEHNICE

TITULARUL DREPTULUI DE ADMINISTRARE

1

CARAGICĂ

MARIUS

Str. Nicolae Iorga, Bloc. A23, Sc. 1, Ap. 4

Nr. Camere:2

Suprafața locuibilă: 30,81 mp, Dependinte exclusivitate: 18,17 mp

Suprafata utilă: 48,98 mp

Primaria Municipiului Craiova

2

MINCIUNĂ ELENA

LAURA

Bd. Dacia, Bl. 134D, Sc. 1, Ap. 19

Nr. Camere:3

Suprafața locuibilă: 33,86 mp,

Dependinte: 19,16 mp

Alte dependinte 2,99

Suprafata utilă: 56,01 mp

Primaria Municipiului Craiova

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gheorghe NEDELESCU