Hotărârea nr. 476/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 476

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 476

privind alocarea de fonduri de la bugetul local al municipiului Craiova, pentru premierea sportivilor și antrenorilor, în cadrul evenimentului “Gala Sportului Doljean“, din luna decembrie 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 28.11.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 193112/2019, raportul nr.197193/2019 al Serviciului Imagine și raportul de avizare nr.199240/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune alocarea de fonduri de la bugetul local al municipiului Craiova, pentru premierea sportivilor și antrenorilor, în cadrul evenimentului “Gala Sportului Doljean“, din luna decembrie 2019 și avizele nr.383/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești, nr.385/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului și nr.387/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport;

În conformitate cu prevederile art.14 alin.4 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă alocarea de la bugetul local al municipiului Craiova, a sumei de 40.000 lei, pentru premierea sportivilor și antrenorilor, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în cadrul evenimentului “Gala Sportului Doljean“, din luna decembrie 2019.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, Serviciul Imagine și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Dolj vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Gheorghe NEDELESCU


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL, Nicoleta MIULESCU


Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.476/2019

SPORTIVI PREMIAȚI

Nume Sportiv

Club

Categoria

Total

40000

Anghel Alexandra

CS Universitatea

Sportivul anului seniori

7000

Nițu Larisa

CSM Craiova

juniori olimpic

2500

Capezan Roxana

CSM Craiova

juniori olimpic

2500

Coman Ștefan

CS Universitatea

juniori olimpic

2500

Popescu Luiza

CSS Craiova

juniori olimpic

2500

Coman Alexandru

CSM Craiova

juniori olimpic

2500

Bora Alisa

LPS Craiova/CSU

juniori olimpic

2500

Baran Ionela

CS Universitatea

juniori olimpic

2500

Cobîrlău Damian

CS Centura Neagră

juniori neolimpic

1500

Vasile Mădălina

LPS Craiova

juniori neolimpic

1500

Cimpoeru Marius

CS Universitatea

antrenor juniori

1500

Georgescu Cătălin

CSS Craiova

antrenor juniori

1500

Banciu Alexandru

CSM Craiova

antrenor juniori

1500

Voinea Mihai

LPS Craiova

antrenor juniori

1500

Popescu Adrian

CNN Titulescu

antrenor juniori

1500

Săvoiu Daniel

CNN Titulescu

antrenor juniori

1500

Călărașu Isabel

CS Universitatea

seniori neolimpic

2000

Mitroi Geri

LPS Craiova

antrenori seniori neolimpic

1500

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gheorghe NEDELESCU