Hotărârea nr. 475/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 475

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 475 privind aprobarea participării municipiului Craiova, în calitate de partener al Asociației Județene de Fotbal Dolj, în vederea organizării evenimentului Gala Fotbalului Doljean „Ilie Balaci”-ediția a II-a, în data de 12 decembrie 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 28.11.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.191985/2019, raportul nr.197211/2019 al Serviciului Imagine și raportul de avizare nr.199242/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea participării Municipiului Craiova, în calitate de partener al Asociației Județene de Fotbal Dolj, în vederea organizării evenimentului Gala Fotbalului Doljean „Ilie Balaci”-Ediția a II-a, în data de 12 decembrie 2019 și avizele nr.383/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești, nr.385/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului și nr.387/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport;

În conformitate cu prevederile art.14, alin.4 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, art.3 alin.1 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000 și Ordonanței Guvernului nr.26/2000, privind asociațiile și fundațiile;

5          ~

În temeiul art.129 alin.2 lit.b și d, coroborat cu alin.4 lit.a, alin.7 lit.e și f, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă participarea municipiului Craiova în calitate de partener al Asociației Județene de Fotbal Dolj, în vederea organizării evenimentului Gala Fotbalului Doljean „Ilie Balaci”-ediția a II-a, în data de 12 decembrie 2019.

Art.2. Se aprobă alocarea din bugetul local al municipiului Craiova, a sumei de 40.000 lei, în vederea organizării evenimentului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă încheierea contractului de parteneriat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Asociația Județeană de Fotbal Dolj, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă programul evenimentului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de parteneriat prevăzut la art.3 din prezenta hotărâre.

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, Serviciul Imagine și Asociația Județeană de Fotbal Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Gheorghe NEDELESCU


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU


Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.475/2019

CONTRACT DE PARTENERIAT Nr. / încheiat între:

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL CRAIOVA, cu sediul în județul Dolj, Municipiul Craiova, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 7, cod fiscal 4417214, tel. 0251/415907, fax. 0251/411561, reprezentat prin Mihail GENOIU, în calitate de Primar, denumit în continuare PARTENER.

și

ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE FOTBAL DOLJ, cu sediul în Craiova, str. Gheorghe Doja, nr. 2, înregistrat la Registrul Comerțului cu C.I.F 4553755 cont IBAN RO87UGBI0000322014726RON, reprezentată prin dl. Stănescu Horațiu Ion în calitate de Președinte, denumită în continuare ORGANIZATOR

Art. 1 Obiectul contractului:

Parteneriat în scopul organizării Galei Fotbalului Doljean "Ilie Balaci"- Ediția a II-a în data de 12 Decembrie 2019, la Filarmonica Oltenia Craiova.

Art. 2 Durata contractului:

Prezentul contract produce efectele de la data semnării lui și este valabil până la data de 13.12.2019.

Art. 3 Temeiul juridic

Dispozițiile art. 129, alin. 2, lit. d, lit. e, alin. 7, lit. a, d, e, f, alin. 9, lit. a, din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, în conformitate cu prevederile art. 3, alin. 1 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, precum și în conformitate cu prevederile art. 14, alin. 4 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată și OG nr.26/2000, privind asociațiile și fundațiile.

HCL nr. ........./2019

Art. 4 Principii de colaborare

Principiile care stau la baza prezentului contract sunt legalității, egalității, transparenței, proporționalității, satisfacerea interesului public, imparțialității, continuității, adaptabilității.

Art. 5 Obligațiile părților:

5.1. ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE FOTBAL DOLJ se obligă :

 • a) să asigure organizarea evenimentului în cele mai bune condiții, cu respectarea legislației în vigoare, utilizând suma alocată în vederea acoperirii cheltuielilor cu organizarea evenimentului, acordarea de premii, plachete, protocol, onorarii prezentator, onorarii juriu, etc.

 • b) să supravegheze desfășurarea evenimentului, să asigure resursele umane, materiale, instalațiile, echipamentele și alte asemenea necesare desfășurării evenimentului;

 • c) să asigure promovarea acțiunilor (în mass - media, în presa online, pe rețelele de socializare online, la evenimentele în cadrul cărora va participa);

 • d) să facă referire pe toate materialele informative care promovează evenimentul la faptul că acesta se desfășoară în parteneriat cu Primăria Municipiului Craiova și Consiliul Local Municipal ;

 • e) să nu implice financiar Primăria Municipiul Craiova în ce privește costurile evenimentului, altele decât cele prevăzute în prezentul contract și orice cheltuială pretinsă peste suma alocată prin contract, de către Organizator sau orice alt terț în legătură cu prezentul eveniment, va fi suportată în mod exclusiv de către Organizator;

 • f) să suporte toate riscurile și să achite reparațiile necesare în cazul realizării unor pagube materiale bunurilor proprietatea Municipiului Craiova, precum și terțelor persoane împreună cu bunurile acestora care au suferit prejudicii create direct sau indirect din activitățile cuprinse în cadrul evenimentului Gala Fotbalului Doljean "Ilie Balaci"- Ediția a II-a;

 • g) să asigure obținerea de la toate instituțiile specializate și de profil a autorizațiilor și licențelor necesare bunei desfășurări a evenimentului și să achite contravaloarea acestora;

 • h) să asigure accesul spectatorilor la eveniment în mod gratuit, în limita locurilor disponibile;

 • i) să asigure respectarea dispozițiilor legislației în materia achizițiilor publice, în situația în care natura, specificul și conținutul evenimentului respectiv o impune, această obligație revenindu-i în mod exclusiv;

 • j) să prezinte decontul justificativ/deviz, privind suma alocată de către Municipiul Craiova prin prezentul contract, urmând ca plata să se realizeze numai după întocmirea procesului-verbal de recepție a evenimentului, în termen de 30 de zile de la prezentarea documentelor justificative, conform devizului estimativ.

5.2. MUNICIPIUL CRAIOVA prin CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL se obligă:

 • a) să aprobe alocarea sumei de 40.000 lei pentru decontarea cheltuielilor prevăzute la art. 5.1., lit. a privind organizarea evenimentului Gala Fotbalului Doljean "Ilie Balaci"- Ediția a II-a care va avea loc în Municipiul Craiova, în data de 12 Decembrie 2019, conform HCL nr................ și să o achite numai după prezentarea deconturilor

justificative/devize de către ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE FOTBAL DOLJ.

 • b) să susțină evenimentul pe plan local și să pună la dispoziție gratuit spațiul necesar desfășurării evenimentului, în data de 12 Decembrie 2019;

5                                                            ~                                                                                         ~

 • c) să se împlice în campania promovare a evenimentului, fără aport financiar din partea Municipiului Craiova;

ART. 6 Forța majoră

Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă și o dovedește, părțile fiind obligate să-și notifice reciproc evenimentul considerat forță majoră, în 48 de ore de la data producerii acestuia.

ART. 7 Litigii

Orice litigiu decurgând din prezentul contract se va soluționa pe cale amiabilă și, dacă acest lucru nu e posibil, litigiul se va supune legislației românești în vigoare, instanța competentă fiind instanța pe a cărei rază teritorială se desfășoară evenimentul

Art. 8 DISPOZIȚII FINALE

Dispozițiile prezentului contract se pot modifica prin acte adiționale, doar cu acordul ambelor părți. Comunicările scrise se vor face la adresele sediilor părților contractante.

Prezentul contract conține un număr de 3 (trei) pagini și s-a încheiat într-un număr de 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi ......................, data

semnării lui.

MUNICIPIUL CRAIOVA Primar,

Mihail GENOIU

ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE FOTBAL DOLJ Președinte,

Horațiu Ion Stănescu

9

Director Executiv,

Direcția Economico- Financiară,

Lucia ȘTEFAN

9

Control Financiar-Preventiv,

Simona Crenguța RUGEANU

Șef Serviciul Imagine,

Marina ANDRONACHE

Avizat pentru legalitate,

Lavinia DEFTA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gheorghe NEDELESCU

Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.475/2019

DRAFT PROGRAM

GALA FOTBALULUIDOLJEANILIEBALACI, EDIȚIA A II-A

JOI, 12 DECEMBRIE 2019, ORA 16.30

FILARMONICA OLTENIA CRAIOVA

16.30 - Deschiderea Galei cu intonarea Imnului Universității Craiova în interpretarea Orchestrei si a lui Andrei Păunescu.

 • 16.35 - Discurs primarul Municipiului Craiova, Mihail Genoiu

 • 16.40 - Mesaj Lorena Balaci

 • 16.45 - Prezentare film Ilie Balaci

16.50 - Discurs Horațiu Stănescu - președintele AJF DOLJ

 • 16.55- INTERMEZZO 1 - in interpretarea Orchestrei Simfonice a Filarmonicii Oltenia Craiova

17.00 - Discurs Sorin Manda administratorul Municipiului Craiova

17.05 - Premiere 10 jucători juniori de fotbal

17.15 - Recital Andrei Păunescu

 • 17.35 - Premiere cei mai buni arbitrii din Dolj, din anul 2019

 • 17.40 - INTERMEZZO 2 - în interpretarea Orchestrei Simfonice a Filarmonicii Oltenia Craiova.

 • 17.45 - Premiere Juniorul și Antrenorul Anului 2019

9

 • 17.55- Recital Ciri Mayer

18.10 - Mesaj de final dl. Primar

18.20 Intermezzo 3 - în interpretarea Orchestrei Simfonice a Filarmonicii Oltenia Craiova.

FINAL 18.30

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gheorghe NEDELESCU