Hotărârea nr. 474/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 474

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 474

privind modificarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 28.11.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.193568/2019, raportul nr.195880/2019 întocmit de Serviciul Resurse Umane și raportul de avizare nr.196802/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2019 și avizele nr.383/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești, nr.385/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului și nr.387/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport;

În conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006, republicată, privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completarile ulterioare, Legii nr. 53/2003, republicată - Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului nr. 834/2011 privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unităților si subunităților sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade pentru personalul cu funcții de conducere, precum si funcțiile care beneficiază de un număr de clase suplimentare față de salariul de bază și Ordinului nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;

În temeiul art.129 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.c, art.139 alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2019, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.215/2019.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ         CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL, Gheorghe NEDELESCU            Nicoleta MIULESCU


Camera de garda Neurologie

CD

1

Camera de garda Psihiatriei

-j

1

Camera de garda Psihiatrie II

-j

1


Secția Clinica Neurologie I

63.5

Secția Clinica Neurologie II

Cb

Secția Clin. Recup. Neurologica Comp îngrijiri Paliative

CA O

Secția Clinica Psihiatrie I

54.5

Staționar de Zi Psihiatrie I

4-*

i

Comp psihiatrie pediatrica

Comp neurologie pediatrica

y

i

Secția Clinica Psihiatrie II

w CD

-

Staționar de zi Psihiatrie II

ro

1

Secția Ext. Psih Cronici Melinesti

w


Laborator Analize Medicale

-j

Prosectura

ro

CA

1


Farmacie cu circuit inchis

4^

CA

Farmacie cu circuit inchis

4-*

CA

-


Centrul de Sanatate Mintala

Adulti Staționar de zi

CD

Centrul de Sanatate Mintala

Cocii Staționar de zi

£

Cabinet Cardiologie

i

Cabinet Medicina Muncii

i

Cabinet ORL

i

Aparatura Medicala

-

i

Dietetica

i


Cabinet neurologie

Ambi in te gr

Cabinet explorări funcționale

rlator

atLaboratoare Paraclinice

19.5

Farmacie

CD

Birou Evaluare si Statistica Medicala

Cb

Alte Structuri

oBirou Aprovizionare, Transporturi

-

Serviciul Financiar

Contabil

4^.

Birou Administrativ

l-j -J

-

n o §

> u

g

w

H
£

tzi

5

H

> d d d

S n

E

2

P

e H

z


o

gg a

2

P

n

V

o

£


d r

s

co


d s

=■ -tzi i <5 2^

3 O

S M

3 -tzi

os g

d


>

2

H

2

>

2

W

£

w o

>

H

> n o

2

tzi

d

£ s r o n

>

r

> r

£


Q

s

n

V

>‘O

<

>

2

V

Si

■u

©


ANEXA NR.2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.474/2019 STAT DE FUNCȚII

VALABIL PENTRU ANUL 2019

Nr.

Crt.

Funcția, gradul sau treapta profesională conf.

Legii cadru

nr.153/2017

Nivel studii

Cuantu m post

Grad/

treapta profesionala

Numar posturi

aprobate

Numar posturi

ocupate

Numar posturi vacante

0

1

2

3

4

5

6

7

COMITETUL DIRECTOR

1,0

Manager

S

1

Economist I A

1

1

0

2,0

Director Medical

S

1

Medic primar

1

1

0

3,0

Director

Financiar

Contabil

S

1

Economist I A

1

1

0

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII SERVICIILOR MEDICALE

4,0

Referent de specialitate Sef Serviciu

S

1

IA

1

0

1

5,0

Medic

S

1

Medic specialist

1

0

1

6,0

Referent de specialitate

S

1

IA

1

1

0

7,0

Economist

S

1

IA

1

0

1

8,0

Cons.Juridic

S

1

I

1

0

1

SERVICIU FINANCIAR - CONTABILITATE

9,0

Economist - Sef

Serviciu

S

1

IA

1

1

0

10,0

Economist

S

1

IA

1

1

0

11,0

Economist

S

1

IA

1

1

0

12,0

Economist

S

1

IA

1

1

0

13,0

Economist

S

1

IA

1

1

0

SERVICIU RESURSE UMANE, ORGANIZARE, NORMARE si SALARIZARE

14,0

Economist

Sef Serviciu

S

1

IA

1

1

0

15,0

Economist

S

1

IA

1

1

0

16,0

Economist

S

1

IA

1

1

0

17,0

Economist

S

1

IA

1

1

0

18,0

Referent de specialitate

S

1

I

1

1

0

COMPARTIMENT JURIDIC

19,0

Consilier juridic

S

1

IA

1

1

0

BIROU INFORMATICA

20,0

Analist programator sef birou

S

1

IA

1

1

0

21,0

Analist programator

S

1

IA

1

1

0

22,0

Analist programator

S

1

IA

1

1

0

EVALUARE SI STATISTICA MEDICALA

23,0

Referent de specialitate Sef Birou

S

1

IA

1

1

0

24,0

Analist programator

S

1

IA

1

0

1

25,0

Referent de specialitate

S

1

III

1

1

0

26,0

Referent de specialitate

S

1

IA

1

0

1

27,0

Registrator medical

M

1

Principal

1

1

0

28,0

Registrator medical

M

1

Principal

1

1

0

29,0

Registrator medical

M

1

Principal

1

1

0

30,0

Registrator medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

31,0

Registrator medical

M

1

Principal

1

1

0

32,0

Registrator medical

M

1

Principal

1

1

0

33,0

Registrator medical

M

1

1

0

1

34,0

Registrator medical

M

1

Principal

1

1

0

35,0

Registrator medical

M

1

Principal

1

1

0

36,0

Registrator medical

M

1

Principal

1

1

0

37,0

Registrator medical

M

1

Principal

1

1

0

38,0

Registrator medical

M

1

Principal

1

1

0

39,0

Registrator medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

COMPARTIMENT AUDIT

40,0

Economist

S

1

IA

1

1

0

BIROU APROVIZIONARE, TRANSPORTURI

41,0

Economist

Sef Birou

S

1

IA

1

1

0

42,0

Referent de specialitate

S

1

I

1

1

0

43,0

Referent de specialitate

S

1

I

1

1

0

44,0

Referent de specialitate

S

1

II

1

1

0

45,0

Magaziner

M

1

I

1

1

0

46,0

Magaziner

M

1

I

1

1

0

47,0

Muncitor

M

1

I

1

1

0

BIROU ADMINISTRATIV

48,0

Sef Birou

Inginer

S

1

IA

1

1

0

49,0

Referent de specialitate

S

1

I

1

1

0

50,0

Inginer

S

1

IA

1

1

0

51,0

Arhivar

M

1

I

1

1

0

52,0

Portar

G

1

I

1

1

0

53,0

Portar

G

1

I

1

1

0

54,0

Portar

G

1

I

1

1

0

55,0

Portar

G

1

I

1

1

0

56,0

Portar

G

1

I

1

1

0

57,0

Muncitor (frizer)

M

1

II

1

1

0

58,0

Muncitor (liftier)

M

1

II

1

1

0

59,0

Muncitor (liftier)

M

1

II

1

1

0

60,0

Muncitor (liftier)

M

1

III

1

1

0

61,0

Muncitor (liftier)

M

1

I

1

1

0

62,0

Muncitor (liftier)

M

1

I

1

1

0

BLOC ALIMENTAR

63,0

Muncitor Bucatar

M

1

I

1

1

0

64,0

Muncitor Bucatar

M

1

I

1

1

0

65,0

Muncitor Bucatar

M

1

II-III

1

1

0

66,0

Muncitor Bucatar

M

1

I

1

1

0

67,0

Muncitor Bucatar

M

1

I

1

1

0

68,0

Muncitor Bucatar

M

1

IV

1

1

0

69,0

Muncitor Bucatar

M

1

II

1

1

0

70,0

Muncitor Bucatar

M

1

I

1

1

0

ECHIPA DE INTRETINERE

71,0

Referent de specialitate șef echipă

S

1

I

1

1

0

72,0

Muncitor

M

1

I

1

1

0

73,0

Muncitor

M

1

I

1

1

0

74,0

Muncitor

M

1

I

1

1

0

75,0

Muncitor

(spatii verzi)

M

1

Muncitor necalificat

1

1

0

COMPARTIMENT SECURITATEA MUNCII, PSI, PROTECTIA CIVILA

SI SITUATII DE URGENTA

76,0

Inginer

S

1

IA

1

1

0

BIROU ACHIZITII PUBLICE,

CONTRACTARI

77,0

Economist

Sef birou

S

1

IA

1

1

0

78,0

Consilier juridic

S

1

IA

1

1

0

79,0

Economist

S

1

IA

1

1

0

COMPARTIMENT CONFESIONAL

80,0

Preot

S

1

IA

1

1

0

COMPARTIMENT DE PREVENIRE

SI CONTROL AL INFECTIILOR NOZOCOMIALE

81,0

Medic

Epidemiologie

S

1

Primar

1

1

0

82,0

Asistent

Epidemiologie

P.L.

1

Principal

1

1

0

83,0

Asistent

Igiena

P.L.

1

Principal

1

1

0

84,0

Asistent

Igiena

P.L.

1

Principal

1

1

0

85,0

Agent

D.D.D.

G

1

1

0

1

SECȚIA CLINICĂ NEUROLOGIE I = 68 PATURI, DIN CARE 3 PATURI DE TERAPIE ACUTA PERSONAL SANITAR SUPERIOR

86,0

Medic

Neurologie

Sef sectie

S

1

Primar

1

1

0

87,0

Medic Neurologie Prof . Univ.

S

1

Primar

1

1

0

88,0

Medic

Neurologie

S

1

Primar

1

1

0

88,5

Medic Neurologie Asistent Universitar

S

0,5

Primar

0,5

0,5

0

89,0

Medic Neurologie Asistent Universitar

S

0,5

Primar

0,5

0,5

0

90,0

Medic

Neurologie

S

1

Primar

1

1

0

90,5

Medic Neurologie Asistent Universitar

S

0,5

Primar

0,5

0,5

0

91,5

Medic

Neurologie

S

1

Primar

1

1

0

92,5

Medic Terapie

S

1

Primar

1

1

0

ALT PERSONAL SANITAR SUPERIOR

93,5

Kinetoterapeut

S

1

1

0

1

PERSONAL SANITAR - TREI TURE

94,5

Asistent medical

Șef

P.L.

1

Principal

1

1

0

95,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

96,5

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

97,5

Asistent medical

PL

1

1

1

0

98,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

99,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

100,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

101,5

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

102,5

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

103,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

104,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

105,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

106,5

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

107,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

108,5

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

109,5

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

110,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

111,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

112,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

113,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

114,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

115,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

116,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

117,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

118,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

119,5

Asistent medical

P.L.

1

1

1

0

120,5

Asistent medical

P.L.

1

1

1

0

121,5

Asistent medical

P.L.

1

1

1

0

122,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

123,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

PERSONAL SANITAR - POST FIX

124,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

125,5

Asistent medical EEG

S

1

Principal

1

1

0

PERSONAL SANITAR AUXILIAR

126,5

Infirmieră

G

1

1

1

0

127,5

Infirmieră

G

1

1

1

0

128,5

Infirmiera

G

1

1

1

0

129,5

Infirmiera

G

1

1

1

0

130,5

Infirmiera

G

1

1

1

0

131,5

Infirmiera

G

1

1

1

0

132,5

Infirmiera

G

1

1

1

0

133,5

Infirmiera

G

1

1

1

0

134,5

Infirmieră

G

1

1

1

0

135,5

Infirmiera

G

1

1

1

0

136,5

Infirmieră

G

1

1

1

0

137,5

Infirmieră

G

1

1

1

0

138,5

Infirmieră

G

1

1

1

0

139,5

Infirmiera

G

1

1

1

0

140,5

Infirmieră

G

1

1

1

0

141,5

Infirmiera

G

1

1

1

0

142,5

Ingij. Curatenie

G

1

1

0

1

143,5

Brancardier

G

1

1

1

0

144,5

Brancardier

G

1

1

1

0

145,5

Brancardier

G

1

1

1

0

146,5

Brancardier

G

1

1

1

0

147,5

Brancardier

G

1

1

1

0

148,5

Sofer autosanitara

M

1

I

1

1

0

149,5

Sofer autosanitara

M

1

I

1

1

0

SECȚIA CLINICĂ NEUROLOGIE II = 68 PATURI, DIN CARE 3 PATURI DE TERAPIE ACUTA PERSONAL SANITAR SUPERIOR

150,5

Medic

Neurologie

Sef secție

S

1

Primar

1

1

0

151,5

Medic

Neurologie

S

1

Primar

1

1

0

152,5

Medic

Neurologie

S

1

Specialist

1

1

0

153,0

Medic

Neurologie

S

0,50

Primar

0,5

0,5

0

153,5

Medic

Neurologie

S

0,50

Specialist

0,5

0

0,5

154,0

Medic

Neurologie

S

0,50

Primar

0,5

0,5

0

155,0

Medic

Neurologie

S

1

Primar

1

1

0

155,5

Medic

Neurologie

S

0,50

Primar

0,5

0,5

0

PERSONAL SANITAR - TREI TURE

156,5

Asistent medical Sef

S

1

Principal

1

1

0

157,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

158,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

159,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

160,5

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

161,5

Asistent medical

S

1

1

1

0

162,5

Asistent medical

P.L.

1

1

1

0

163,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

164,5

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

165,5

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

166,5

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

167,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

168,5

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

169,5

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

170,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

171,5

Asistent medical

P.L.

1

1

1

0

172,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

173,5

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

174,5

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

175,5

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

176,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

177,5

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

178,5

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

179,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

180,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

181,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

182,5

Asistent medical

S

1

1

1

0

183,5

Asistent medical

P.L.

1

1

1

0

184,5

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

185,5

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

ALT PERSONAL SANITAR SUPERIOR

186,5

Kinetoterapeut

S

1

1

0

1

PERSONAL SANITAR - POST FIX

187,5

Asistent masaj

P.L.

1

Principal

1

1

0

PERSONAL SANITAR AUXILIAR

188,5

Infirmieră

G

1

1

1

0

189,5

Infirmieră

G

1

1

1

0

190,5

Infirmiera

G

1

1

1

0

191,5

Infirmiera

G

1

1

1

0

192,5

Infirmiera

G

1

1

1

0

193,5

Infirmieră

G

1

1

1

0

194,5

Infirmiera

G

1

1

1

0

195,5

Infirmieră

G

1

1

1

0

196,5

Infirmiera

G

1

1

1

0

197,5

Infirmieră

G

1

1

1

0

198,5

Infirmieră

G

1

1

1

0

199,5

Infirmieră

G

1

1

1

0

200,5

Infirmiera

G

1

1

1

0

201,5

Infirmieră

G

1

1

1

0

202,5

Infirmieră

G

1

1

1

0

203,5

Ingrij Curatenie

G

1

1

0

1

204,5

Brancardier

G

1

1

1

0

205,5

Brancardier

G

1

1

1

0

206,5

Brancardier

G

1

1

1

0

207,5

Brancardier

G

1

1

1

0

208,5

Brancardier

G

1

1

1

0

209,5

Garderobier

M

1

1

1

0

210,5

Sofer autosanitara

M

1

I

1

1

0

211,5

Sofer autosanitara

M

1

1

1

0

CAMERA DE GARDA - NEUROLOGIE I SI II - PERSONAL SANITAR - TREI TURE

212,5

Asistent medical

S

1

1

1

0

213,5

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

214,5

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

215,5

Asistent medical

S

1

1

1

0

216,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

217,5

Asistent medical

P.L.

1

1

1

0

PERSONAL SANITAR AUXILIAR

218,5

Infirmiera

G

1

1

1

0

219,5

Ingrijitoare

G

1

1

1

0

220,5

Ingrijitoare

G

1

1

1

0

AMBULATORIUL INTEGRAT

221,0

Medic neurologie

S

0,5

Specialist

0,5

0,5

0

221,5

Medic neurologie

S

0,5

Specialist

0,5

0,5

0

222,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

0

1

SECȚIA CLINICĂ RECUPERARE NEUROLOGICA = 45 PATURI PERSONAL SANITAR SUPERIOR COMPARTIMENT INGRIJIRI PALEATIVE = 5 PATURI

223,5

Medic Recuperare, Med fizica si balneologie sef sectie

S

1

Primar

1

1

0

224,5

Medic

Recuperare medicina fizica si balneofizioterapi e

S

1

Primar

1

1

0

225,5

Medic

Recuperare medicina fizica si balnologie

S

1

Primar

1

1

0

226,5

Medic

Recuperare medicina fizica si balnologie

S

1

specialist

1

0

1

ALT PERSONAL SANITAR SUPERIOR

227,5

Kinetoterapeut

S

1

Principal

1

1

0

228,5

Kinetoterapeut

S

1

Principal

1

1

0

229,5

Kinetoterapeut

S

1

Principal

1

1

0

230,5

Profesor CFM

S

1

Principal

1

1

0

231,5

Kinetoterapeut

S

1

Principal

1

1

0

PERSONAL SANITAR - TREI TURE

232,5

Asistent medical șef

S

1

Principal

1

1

0

233,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

234,5

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

235,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

236,5

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

237,5

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

238,5

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

239,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

240,5

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

241,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

242,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

243,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

244,5

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

245,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

246,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

247,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

248,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

249,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

250,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

251,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

252,5

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

253,5

Asistent medical

P.L.

1

1

1

0

PERSONAL SANITAR - POST FIX

254,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

255,5

Asistent Balneo-fizioterapie

P.L.

1

1

1

0

256,5

Asistent Masaj

P.L.

1

Principal

1

1

0

257,5

Asistent Balneo-fizioterapie

P.L.

1

Principal

1

1

0

258,5

Asistent Masaj

P.L.

1

Principal

1

1

0

259,5

Asistent Balneo-fizioterapie

P.L.

1

Principal

1

1

0

PERSONAL SANITAR AUXILIAR

260,5

Infirmieră

G

1

1

1

0

261,5

Infirmieră

G

1

1

1

0

262,5

Infirmieră

G

1

1

1

0

263,5

Infirmieră

G

1

1

1

0

264,5

Infirmiera

G

1

1

1

0

265,5

Infirmiera

G

1

1

1

0

266,5

Infirmiera

G

1

1

1

0

267,5

Infirmiera

G

1

1

1

0

268,5

Infirmieră

G

1

1

1

0

269,5

Infirmiera

G

1

1

1

0

270,5

Infirmiera

G

1

1

1

0

271,5

Brancardier

G

1

1

1

0

272,5

Brancardier

G

1

1

1

0

273,5

Ingrijitoare

G

1

1

1

0

FARMACIE CU CIRCUIT ÎNCHIS NEUROLOGIE I SI II, RECUPERARE-NEUROLOGICA, PSIHIATRIE II

274,5

Farmacist

sef secție

S

1

Primar

1

1

0

275,0

Farmacist

S

0,5

Primar

0,5

0,5

0

276,0

Asistentă

farmacie

P.L.

1

Principal

1

1

0

277,0

Asistentă

farmacie

P.L.

1

Principal

1

1

0

278,0

Asistentă

farmacie

P.L.

1

Principal

1

1

0

279,0

Asistentă

farmacie

P.L.

1

Principal

1

1

0

CABINET CARDIOLOGIE

PERSONAL SANITAR SUPERIOR SI SANITAR MEDIU

280,0

Medic

Cardiologie

S

1

Primar

1

1

0

281,0

Asistentă medicală

S

1

Principal

1

1

0

CABINET MEDICINA MUNCII

282,0

Medic

S

1

Specialist

1

1

0

CABINET ORL

282,5

Medic ORL

S

0,5

Primar

0,5

0,5

0

283,0

Medic ORL

S

0,50

Primar

0,5

0

0,5

284,0

Asistent medical

P.L.

1

1

1

0

SECȚIA CLINICĂ PSIHIATRIE I = 70 PATURI PERSONAL SANITAR SUPERIOR

285,0

Medic Psihiatrie

Șef secție

S

1

Primar

1

1

0

285,5

Medic Psihiatrie

S

0,5

Specialist

0,5

0,5

0

286,0

Medic

S

0,5

Primar

0,5

0,5

0

287,0

Medic Psihiatrie

S

1

Primar

1

1

0

288,0

Medic Psihiatrie

S

1

Primar

1

1

0

289,0

Medic Psihiatrie

S

1

Specialist

1

1

0

289,5

Medic Psihiatrie

S

0,5

Primar

0,5

0,5

0

290,0

Medic Psihiatrie

S

0,5

Primar

0,5

0,5

0

291,0

Medic Psihiatrie

S

1

Primar

1

1

0

ALT PERSONAL SANITAR SUPERIOR

292,0

Psiholog

S

1

Principal

1

1

0

292,5

Sociolog

S

0,5

Principal

0,5

0,5

0

PERSONAL SANITAR - TREI TURE

293,5

Asistent medical șef

S

1

Principal

1

1

0

294,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

295,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

296,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

297,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

298,5

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

299,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

300,5

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

301,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

302,5

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

303,5

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

304,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

305,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

306,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

307,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

308,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

309,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

310,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

311,5

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

312,5

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

313,5

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

314,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

315,5

Asistenta medicala

P.L.

1

Principal

1

1

0

316,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

PERSONAL SANITAR - POST FIX

317,5

Asistent medical

PL

1

Principal

1

1

0

PERSONAL SANITAR AUXILIAR

318,5

Infirmieră

G

1

1

1

0

319,5

Infirmieră

G

1

1

1

0

320,5

Infirmieră

G

1

1

1

0

321,5

Infirmieră

G

1

1

1

0

322,5

Infirmieră

G

1

1

1

0

323,5

Infirmieră

G

1

1

1

0

324,5

Infirmieră

G

1

1

1

0

325,5

Infirmiera

G

1

1

1

0

326,5

Ingrij curatenie

G

1

1

0

1

327,5

Infirmieră

G

1

1

0

1

CAMERA DE GARDA - PSIHISTRIE I - PERSONAL SANITAR - TREI TURE

328,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

329,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

330,5

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

331,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

332,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

PERSONAL SANITAR AUXILIAR

333,5

Infirmieră

G

1

1

1

0

334,5

Infirmieră

G

1

1

1

0

STATIONAR DE ZI CLINCA PSIHIATRIE I = 20 LOCURI PERSONAL SANITAR SUPERIOR

335,5

Medic Psihiatrie

S

1

Primar

1

1

0

336,5

Psiholog

S

1

1

1

0

PERSONAL SANITAR - POST FIX

337,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

338,5

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

FARMACIE CU CIRCUIT ÎNCHIS PSIHIATRIE I

339,5

Farmacist

Diriginte

S

1

Primar

1

0

1

340,0

Farmacist

S

0,5

Specialist

0,5

0,5

0

341,0

Asistent farmacie

P.L.

1

1

0

1

342,0

Asistent farmacie

P.L.

1

Principal

1

1

0

343,0

Asistent farmacie

P.L.

1

Principal

1

1

0

BLOC ALIMENTAR

344,0

Muncitor Bucatar

G

1

I

1

1

0

345,0

Muncitor Bucatar

G

1

I

1

1

0

346,0

Muncitor Bucatar

G

1

I

1

1

0

347,0

Muncitor Bucatar

G

1

I

1

1

0

MUNCITORI

348,0

Portar

G

1

I

1

1

0

349,0

Portar

G

1

I

1

1

0

350,0

Portar

G

1

I

1

1

0

351,0

Portar

G

1

I

1

0

1

352,0

Portar

G

1

I

1

1

0

353,0

Muncitor (lacatus mecanic)

M

1

I

1

1

0

354,0

Magaziner

G

1

1

1

0

355,0

Muncitor

(intretinere)

M

1

I

1

1

0

COMPARTIMENT PSIHIATRIE PEDIATRICA= 10 PATURI PERSONAL SANITAR SUPERIOR

356,0

Coordonator

Medic Psihiatrie Pediatrica

S

1

Primar

1

1

0

COMPARTIMENT NEUROLOGIE PEDIATRICA= 10 PATURI PERSONAL SANITAR SUPERIOR

357,0

Coordonator

Medic Neurologie Pediatrica

S

1

Specialist

1

1

0

COMPARTIMENT DE NEUROLOGIE SI PSIHIATRIE PEDIATRICA =20 PATURI ALT PERSONAL SUPERIOR SANITAR

358,0

Profesor CFM

S

1

Principal

1

1

0

359,0

Psiholog

S

1

Principal

1

1

0

360,0

Sociolog

S

1

Principal

1

1

0

361,0

Fiziokineto-terapeut

S

1

Principal

1

1

0

PERSONAL SANITAR - TREI TURE

362,0

Asistent medical sef

P.L.

1

Principal

1

1

0

363,0

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

364,0

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

365,0

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

366,0

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

367,0

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

368,0

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

369,0

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

370,0

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

371,0

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

PERSONAL SANITAR - POST FIX

372,0

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

PERSONAL SANITAR AUXILIAR

373,0

Infirmieră

G

1

1

1

0

374,0

Infirmieră

G

1

1

1

0

375,0

Infirmieră

G

1

1

1

0

376,0

Infirmieră

G

1

1

1

0

377,0

Infirmiera

G

1

1

1

0

378,0

Infirmiera

G

1

1

1

0

379,0

Infirmiera

G

1

1

1

0

380,0

Infirmiera

G

1

1

1

0

381,0

Infirmiera

G

1

1

1

0

382,0

Brancardier

G

1

1

1

0

SECȚIA CLINICA PSIHIATRIE II = 60 PATURI

PERSONAL SANITAR SUPERIOR

383,0

Medic Psihiatrie

Sef secție

S

1

Primar

1

1

0

384,0

Medic Psihiatrie

S

1

Primar

1

1

0

385,0

Medic Psihiatrie

S

1

Specialist

1

1

0

386,0

Medic

Psihiatrie

S

1

Primar

1

1

0

387,0

Medic Psihiatrie

S

1

Primar

1

1

0

388,0

Medic Psihiatrie

S

1

Primar

1

1

0

ALT PERSONAL SANITAR SUPERIOR

389,0

Psiholog

S

1

Principal

1

1

0

390,0

Psiholog

S

1

1

1

0

PERSONAL SANITAR - TREI TURE

391,0

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

392,0

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

393,0

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

394,0

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

395,0

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

396,0

Asistent medical

S

1

1

1

0

397,0

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

398,0

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

399,0

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

400,0

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

401,0

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

402,0

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

403,0

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

404,0

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

405,0

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

406,0

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

407,0

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

408,0

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

409,0

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

PERSONAL SANITAR AUXILIAR

410,0

Infirmieră

G

1

1

1

0

411,0

Infirmiera

G

1

1

1

0

412,0

Infirmieră

G

1

1

1

0

413,0

Infirmiera

G

1

1

1

0

414,0

Infirmiera

G

1

1

1

0

415,0

Infirmiera

G

1

1

1

0

416,0

Infirmiera

G

1

1

1

0

417,0

Infirmiera

G

1

1

1

0

418,0

Infirmiera

G

1

1

1

0

419,0

Infirmieră

G

1

1

1

0

420,0

Infirmieră

G

1

1

1

0

421,0

Infirmieră

G

1

1

1

0

422,0

Ingrij curatenie

G

1

1

0

1

CAMERA DE GARDA PSIHIATRIE II - PERSONAL SANITAR - TREI TURE

423,0

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

424,0

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

425,0

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

426,0

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

427,0

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

PERSONAL SANITAR AUXILIAR

428,0

Infirmieră

G

1

1

1

0

429,0

Infirmiera

G

1

1

1

0

STATIONAR DE ZI CLINCA PSIHIATRIE II = 10 LOCURI PERSONAL SANITAR MEDIU

430,0

Medic Psihiatrie

S

1

Primar

1

1

0

431,0

Asistent medical

P.L.

1

1

1

0

SECȚIA EXTERIOARĂ PSIHIATRIE CRONICI MELINESTI = 42 PATURI PERSONAL SANITAR SUPERIOR

432,0

Medic Psihiatrie șef secție

S

1

Primar

1

1

0

433,0

Medic Psihiatrie

S

1

Primar

1

1

0

PERSONAL SANITAR - TREI TURE

434,0

Asistent medical

Șef

P.L.

1

Principal

1

1

0

435,0

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

436,0

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

437,0

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

438,0

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

439,0

Asistent medical

P.L.

1

1

1

0

440,0

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

441,0

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

442,0

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

443,0

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

444,0

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

445,0

Asistent medical

P.L.

1

1

1

0

PERSONAL SANITAR AUXILIAR

446,0

Infirmieră

G

1

1

1

0

447,0

Infirmieră

G

1

1

1

0

448,0

Infirmieră

G

1

1

1

0

449,0

Infirmieră

G

1

1

1

0

450,0

Infirmieră

G

1

1

1

0

451,0

Infirmiera

G

1

1

1

0

452,0

Infirmiera

G

1

1

1

0

453,0

Infirmiera

G

1

1

1

0

454,0

Infirmiera

G

1

1

1

0

455,0

Infirmiera

G

1

1

1

0

456,0

Infirmiera

G

1

1

1

0

BLOC ALIMENTAR

457,0

Muncitor Bucatar

M

1

II-III

1

1

0

458,0

Muncitor Bucatar

G

1

I

1

1

0

MUNCITORI

459,0

Portar

G

1

I

1

1

0

460,0

Portar

G

1

I

1

1

0

461,0

Portar

G

1

I

1

1

0

462,0

Portar

G

1

I

1

1

0

463,0

Muncitor spatii verzi

G

1

Muncitor necalificat

1

1

0

CENTRUL DE SĂNĂTATE MINTALĂ ADU CU STATIONAR DE ZI = 25 LOCURI PERSONAL SANITAR SUPERIOR

LTI

464,0

Medic Psihiatrie

Sef CSM Adulti

S

1

Primar

1

1

0

465,0

Medic Psihiatrie

S

1

Primar

1

1

0

466,0

Medic Psihiatrie

S

1

Primar

1

1

0

467,0

Medic Psihiatrie

S

1

Primar

1

1

0

468,0

Medic Psihiatrie

S

1

Specialist

1

0

1

469,0

Medic Psihiatrie

S

1

Specialist

1

1

0

470,0

Medic Psihiatrie

S

1

Specialist

1

0

1

471,0

Medic Psihiatrie

S

1

Specialist

1

1

0

ALT PERSONAL SANITAR SUPERIOR

472,0

Psiholog

S

1

Principal

1

1

0

473,0

Psiholog

S

1

Practicant

1

1

0

474,0

Asistent Social

S

1

Principal

1

1

0

475,0

Sociolog

S

1

Principal

1

1

0

PERSONAL SANITAR

476,0

Asistent medical sef

P.L.

1

Principal

1

1

0

477,0

Asistent medical

P.L.

1

1

1

0

478,0

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

479,0

Asistent medical

M

1

Principal

1

0

1

480,0

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

481,0

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

482,0

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

483,0

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

484,0

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

485,0

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

486,0

Asistent medical

PL

1

1

1

0

487,0

Asistent medical

PL

1

Principal

1

1

0

488,0

Asistent medical

PL

1

1

0

1

489,0

Statistician

M

1

Principal

1

1

0

490,0

Registrator

M

1

Principal

1

1

0

491,0

Registrator

M

1

1

0

1

492,0

Registrator

M

1

Principal

1

1

0

PERSONAL AUXILIAR

493,0

Muncitor (Instructor ergoterapie)I

M

1

I

1

1

0

494,0

Îngrijitoare

G

1

1

1

0

495,0

Îngrijitoare

G

1

1

1

0

CENTRUL DE SĂNĂTATE MINTALĂ COPII, CU STATIONAR DE ZI = 10 LOCURI

496,0

Medic Psihiatrie Pediatrica

Sef CSM Copii

S

1

Specialist

1

1

0

497,0

Medic

Neurologie

Pediatrica

S

1

Primar

1

1

0

498,0

Medic Psihiatrie

Pediatrica

S

1

Specialist

1

1

0

ALT PERSONAL SANITAR SUPERIOR

499,0

Logoped

S

1

Principal

1

1

0

500,0

Psiholog

S

1

Practicant

1

1

0

501,0

Psiholog

S

1

Specialist

1

1

0

502,0

Kinetoterapeut

S

1

1

1

0

PERSONAL SANITAR

503,0

Asistent medical

P.L.

1

1

1

0

504,0

Asistent medical

S

1

1

1

0

505,0

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

506,0

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

507,0

Registrator medical

M

1

Principal

1

1

0

APARATURA MEDICALA

508,0

Tehnician aparatură medicală

PL

1

Principal

1

1

0

DIETETICA

509,0

Asistent

P.L.

1

Principal

1

1

0

510,0

Asistent dietetica

P.L.

1

Principal

1

1

0

LABORATOR ANALIZE MEDICALE

PERSONAL SANITAR SUPERIOR

511,0

Medic Medicina de Laborator Sef laborator

S

1

Primar

1

1

0

512,0

Medic Medicina de Laborator

S

1

Primar

1

1

0

512,5

Medic Medicina de Laborator

S

0,5

Primar

0,5

0,5

0

513,0

Medic Medicina de Laborator

S

0,5

Primar

0,5

0,5

0

ALT PERSONAL SANITAR SUPERIOR

514,0

Chimist

S

1

Principal

1

1

0

515,0

Chimist cu gestiune

S

1

Principal

1

1

0

516,0

Chimist

S

1

Principal

1

1

0

517,0

Biolog

S

1

Principal

1

1

0

518,0

Biolog

S

1

Principal

1

0

1

519,0

Biolog

S

1

Principal

1

1

0

520,0

Biolog

S

1

Principal

1

1

0

PERSONAL SANITAR

521,0

Asistent sef laborator

S

1

Principal

1

1

0

522,0

Asistent laborator

P.L.

1

Principal

1

1

0

523,0

Asistent laborator

P.L.

1

Principal

1

1

0

524,0

Asistent laborator

M

1

Principal

1

1

0

525,0

Asistent laborator

P.L.

1

Principal

1

1

0

526,0

Asistent laborator

S

1

Principal

1

1

0

527,0

Asistent laborator

P.L.

1

1

0

1

PERSONAL AUXILIAR

528,0

Ingrij curatenie

G

1

1

0

1

PROSECTURA

528,5

Medic Anatomie

Patologica

S

0,5

Specialist

0,5

0,5

0

529,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

530,5

Ingrijitoare

G

1

1

1

0

TOTAL POSTURI = 530.5

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gheorghe NEDELESCU