Hotărârea nr. 473/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 473

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.473

privind stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 28.11.2019 ;

Având în vedere referatul de aprobare nr.191674/2019, raportul nr.195480/2019 al Direcției Impozite și Taxe șiraportul de avizare nr.196316/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialiateși Contencios Administrativ prin care se propune stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2020 și avizele nr.379/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.381/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.383/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești, nr.385/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului și nr.387/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport;

În conformitate cu prevederile art.56, art.120 alin.(1), art.121 alin.(1) și (2) și art.139 alin.(2) din Constituția României, republicată, art.4 și art.9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, art.7 alin.(2) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, art.5 alin.(1) lit.a) și alin.(2), art.16 alin.(2), art.20 alin.(1) lit.b), art.27, art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art.1, art.2 alin.(1) lit.h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;art.6 lit.b) din Ordonanța Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.119/2006 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței Guvernului nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, Legii nr.16/1996 privind Arhivele Naționale, republicată, Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, modificată și completată, Ordinului nr.839/2009 pentru ap rob area Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor deconstrucții,Hotărârii Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice și art.7 alin.13 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborate cu alin.4 lit.c, art.139 alin.3 lit.c, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă nivelurile impozitelor/taxelor și valorilor impozabile, stabilite în sumă fixă, conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă cota impozitului pe clădiri, pentru clădirile rezidențiale și clădirile anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, la 0,08% asupra valorii impozabile a clădirii.

Art.3. Se aprobă cota impozitului pe clădiri, pentru clădirile nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice, la 0,4 % asupra valorii clădirii.

Art.4. Se aprobă impozitul pe clădiri, pentru clădirile nerezidențiale aparținând persoanelor fizice, a căror valoare nu a fost actualizată în ultimii 5 ani, anteriori anului de referință, prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile.

Art.5. Se aprobă cota impozitului pe clădiri, p entru clădirile nerezidențiale utilizate în activități din domeniul agricol, aflate în proprietatea persoanelor fizice, la 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

Art.6. Se aprobă cota impozitului/taxei pe clădiri, pentru clădirile rezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor juridice, la 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii.

Art.7. Se aprobă cota impozitului/taxei pe clădiri, pentru clădirile nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor juridice, la 1,3% asupra valorii impozabile a clădirii.

Art.8. Se aprobă cota impozitului/taxei pe clădiri, pentru clădirile nerezidențiale, utilizate în activități din domeniul agricol, aflate în proprietatea persoanelor juridice, la 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

Art.9. Se aprobă impozitul/taxa pentru clădirile deținute sau utilizate de către persoanele juridice, a căror valoare nu a fost actualizată în ultimii 3 ani, anteriori anului de referință, prin aplicarea cotei de 5% asupra valorii impozabile.

Art.10.(1) Se aprobă ajustarea impozitelor/taxelor calculate prin aplicarea cotelor de impozitare sau sume fixe, cu cote adiționale, astfel:

 • a) în cazul persoanelor juridice, impozitul/taxa pentru clădirile rezidențiale a căror valoare a fost actualizată în ultimii 3 ani față de anul de referință, se ajustează prin aplicarea cotei de 50%;

 • b) în cazul persoanelor juridice, impozitul/taxa pentru clădirile nerezidențiale a căror valoare a fost actualizată în ultimii 3 ani față de anul de referință, se ajustează prin aplicarea cotei adiționale de 20 %;

 • c) în cazul persoanelor juridice, impozitul/taxa pentru clădirile rezidențiale sau nerezidențiale a căror valoare impozabilă nu a fost actualizată în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, se ajustează prin aplicarea cotei adiționale de 50%;

 • d) impozitul pe mijloacele de transport, se ajustează prin aplicarea cotei adiționale de 13%.

 • (2) Se aprobă următoarele criterii de stabilire a cotelor adiționale:

 • a) păstrarea unui nivel al fiscalității comparabil cu anii anteriori, în scopul asigurării caracterului predictibil al impozitelor și taxelor locale;

 • b) asigurarea resurselor pentru realizarea de servicii publice de calitate pentru locuitorii municipiului Craiova;

Art.11. (1) Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirile și/sau terenurile neîngrijite, situate în intravilanul municipiului Craiova.

(2) Criteriile de încadrare a clădirilor/terenurilor în categoria „neîngrijite” sunt stabilite prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.9/2017 privind aprobarea criteriilor de încadrare în categoria clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Craiova și a normelor de procedură instituite în acest sens.

Art.12. Se aprobă acordarea unei bonificații de 10%, pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie 2020.

Art.13. Se aprobă acordarea unei bonificații de 10%, pentru plata cu anticipație a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie 2020.

Art.14. Se aprobă acordarea unei bonificații de 10%, pentru plata cu anticipație a impozitului pe mijloacele de transport, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie 2020.

Art.15. Se aprobă reducerea cu 95% a impozitului calculat în cazul mijloacelor de transport hibride.

Art.16. Se aprobă nivelul taxei pentru prelungirea certificatului de urbanism,în cuantum de 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea autorizației inițiale.

Art.17. Se aprobă nivelul taxei pentru eliberarea autorizației de construire pentru o clădire rezidențială sau clădire-anexă, în cuantum de 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții.

Art.18. Se aprobă nivelul taxei pentru eliberarea autorizației de construire pentru alte construcții decât cele menționate la art.474 alin.(5) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, în cuantum de 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție, inclusiv valoarea instalațiilor aferente.

Art.19. Se aprobă nivelul taxei pentru prelungirea autorizației de construire, în cuantum de 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizației inițiale.

Art.20. Se aprobă nivelul taxei pentru eliberarea autorizației de desființare, totală sau parțială, a unei construcții, în cuantum de 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părții desființate.

Art.21. Se aprobă nivelul taxei pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrările de organizare de șantier, în vederea realizării unei construcții, care nu sunt incluse în altă autorizație de construire, în cuantum de 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de șantier.

Art.22. Se aprobă nivelul taxei pentru eliberarea autorizației de amenajare de tabere de corturi, căsuțe sau rulote, ori campinguri, în cuantum de 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție.

Art.23. (1) Se aprobă cota utilizată aferentă taxei pentru servicii reclamă și publicitate pe bază de contract, la 3%din valoarea serviciilor de reclamă și publicitate.

(2) Se aprobă ajustarea taxei pentru servicii reclamă și publicitate pe bază de contract, cu cota adițională de 20%.

Art.24. (1) Se aprobă cota utilizată pentru stabilirea impozitului pe spectacole, în cazul unui spectacol de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonică sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiție sportivă internă sau internațională, la 2% din suma încasată din vânzarea biletelor de intrare și a abonamentelor.

5

(2) Se aprobă cota utilizată în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele prevăzute la alin.(1), la 5% din suma încasată din vânzarea biletelor de intrare și a abonamentelor.

Art.25. Se aprobă nivelurile altor taxelor locale instituite în temeiul art.486 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, conform anexei nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.26. Se aprobă taxele locale pentru utilizarea temporară a locurilor publice ”Complex Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal” și procedura privind calculul și plata acestora, prevăzute în anexa nr.3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.27. Se aprobă nivelurile taxelor speciale, prevăzute în anexa nr.4, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.28. Se aprobă limitele amenzilor pentru contravențiile prevăzute la art.493 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, conform anexei nr.5, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.29. Se aprobă zonarea teritoriului municipiului Craiova, în vederea determinării impozitului pe cl ădiri și a impozitului/taxei pe terenul din intravilanul localității, conform anexei nr.6, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.30. Se aprobă zonele de atracție comercială, conform anexei nr.7, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.31. (1) Se aprobă acordarea scutirii de la plata impozitului/taxei pe clădiri datorate pentru următoarele clădiri:

 • a) clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;

 • b)  clădirile utilizate de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ;

 • c)  clădirile restituite potrivit art.16 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul mențineafectațiunea de interes public;

 • d) clădirile retrocedate potrivit art.1 alin.(10) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au ap arț inut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menținea fectațiunea de interes public;

 • e)  clădirile restituite potrivit art.1 alin.(5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menținea fectațiunea de interes public;

 • f)  clădirile deținute de asociațiile de dezvoltare intercomunitară;

 • g)  clădirea folosită ca domiciliu și/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legeanr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Se aprobă procedurile de acordare a scutirilor de la plata impozitului/taxei pe clădiri prevăzute la alin.(1), conform anexelor nr.8-14, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.32. (1) Se aprobă reducerea cu 50%, a impozitului pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice și juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic;

(2) Reducerea prevăzută la alin.(1) se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiție.

Art.33. (1) Se aprobă scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren datorate pentru următoarele terenuri:

 • a)  terenul aferent clădirilor restituite potrivit art.16 din Legea nr.10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public;

 • b) terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art.1 alin.(10) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.94/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public;

 • c)  terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;

 • d) terenurile afectate de calamități naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani;

 • e)  suprafețele terenurilor afectate de cercetările arheologice, pe întreaga durată a efectuării cercetărilor;

 • f)  terenurile aferente clădirii de domiciliu și/sau alte terenuri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art.

4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare;

 • g)  terenurile utilizate de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ;

(2) Se aprobă procedurile de acordare a scutirilor de la plata impozitului/taxei pe teren prevazute la alin.(1), conform anexelor nr.15-21, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.34. (1) Se aprobă scutirea de la plata taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor pentru:

 • a) lucrări de întreținere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în valoare a monumentelor istorice, astfel cum sunt definite în Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, datorate de proprietarii persoane fizice care realizează, integral sau parțial, aceste lucrări, pe cheltuială proprie;

 • b) lucrări destinate păstrării integrității fizice și a cadrului construit sau natural al monumentelor istorice definite în Legea nr.422/2001, republicată, cu modificările ulterioare, finanțate de proprietarii imobilelor din zona de protecție a monumentelor istorice, în concordanță cu reglementările cuprinse în documentațiile de urbanism întocmite potrivit legii.

(2) Scutirea prevăzută la alin.(1) se acordă, pe bază de cerere depusă la compartimentele de special itate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova și însoțită de documentația necesară eliberării certificatelor, avizelor și autorizațiilor necesare pentru realizarea lucrărilor.

Art.35. (1) Se aprobă anularea creanțelor fiscale restante mai mici de 40 lei, existente în sold la 31.12.2019.

(2) Plafonul se aplică totalului creanțelor fiscale datorate și neachitate de debitori. Art.36. (1) Se aprobă plafonul de maxim 20 de lei pentru care se renunță la stabilirea creanței fiscale principale și la emiterea deciziei de impunere.

(2) În situația în care decizia are ca obiect mai multe tipuri de creanțe fiscale principale, plafonul se aplică totalului acestor creanțe.

Art.37. Prevederile prezentei hotărâri se aplică, începând cu data de 1 ianuarie 2020.

Art.38. La data adoptării prezentei hotărârii se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr.158/2018 privind indexarea nivelurilor impozitelor, taxelor locale și a altor sume care se fac venit la bugetul local, care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, în municipiul Craiova, începând cu anul 2019.

Art.39. Orice modificare a legislaței incidente în domeniu, modifică de drept prevederile prezentei hotărâri.

Art.40. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: ServiciulAdministrație Publică Locală, Direcția Investiții, Achiziții și Licitații, Direcția de Evidența a Persoanelor, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Direcția Servicii Publice, Direcția Juridică,

Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ, Direcția Patrimoniu, Direcția Elaborare și Implementare Proiecte, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Baze Sportive și Agrement, Direcția Relații

Publice și Management Documente, Serviciul Registrul Agricol, Serviciul Imagine, Serviciul Resurse Umane, Biroul Situații de Urgență și Protecție Civilă, Serviciul Autoritate Tutelară și Biroul Relații cu Consiliul Local, Evidență Documente și Arhivă vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Gheorghe NEDELESCU

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU

Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.473/2019

Potrivit datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, pentru indexarea impozitelor și taxelor locale aferente anului 2020, rata inflației este de 4,6 % .

I. Impozitul pe clădiri

Valorile impozabile pe metru pătrat, în cazul persoanelor fizice prevăzute la art.457 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal:

Tipul clădirii

Valoarea impozabilă 2019 - lei/m2-

Valoarea impozabilă 2020 - lei/m2-

Cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire (condiții cumulative)

Fără instalații de apă, canalizare, electrice sau încălzire

Cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire (condiții cumulative)

Fără instalații de apă, canalizare, electrice sau încălzire

A Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

1013

608

1060

636

B. Clădire cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

304

203

318

212

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

203

177

212

185

D. Clădire-anexă cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

127

76

133

79

E În cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, demisol și/sau la mansardă, utilizate ca locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

F. În cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol și/sau la mansard ă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

II. Impozitul/taxa pe teren

 • II.a Nivelul impozitului/taxei pe teren pe hectar pentru terenurile situate în intravilanul municipiului Craiova, înregistrate în registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții:

  Zona în cadrul localității

  Nivelurile impozitului/taxei 2019 - lei/ha -

  Nivelurile impozitului/taxei 2020 - lei/ha -

  A

  8712

  9113

  B

  6586

  6889

  C

  4507

  4714

  D

  2141

  2239

 • II.b Nivelul impozitului/taxei pe teren pe hectar pentru terenurile situate în intravilanul municipiului Craiova,

înregistrate în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții:

Nr.

Zona

A

B

C

D

A

B

C

D

crt.

Categoria de folosință

2019

2020

1

Teren arabil

28

21

19

15

29

22

20

16

2

Pășune

21

19

15

13

22

20

16

14

3

Fâneață

21

19

15

13

22

20

16

14

4

Vie

46

35

28

19

48

37

29

20

5

Livadă

53

46

35

28

55

48

37

29

6

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră

28

21

19

15

29

22

20

16

7

Teren cu ape

15

13

8

0

16

14

8

0

8

Drumuri și căi ferate

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Teren neproductiv

0

0

0

0

0

0

0

0

 • II.b Nivelul impozitului/taxei pe teren pe hectar pentru terenurile situate în extravilanul municipiului Craiova

  Nr. crt.

  Categoria de folosință

  Impozit/Taxă 2019 (lei)

  Impozit/Taxă 2020 (lei)

  1

  Teren cu construcții

  31

  32

  2

  Teren arabil

  51

  53

  3

  Pășune

  28

  29

  4

  Fâneață

  28

  29

  5

  Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1

  56

  59

  5.1

  Vie până la intrarea pe rod

  0

  0

  6

  Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1

  57

  60

  6.1

  Livadă până la intrarea pe rod

  0

  0

  7

  Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu excepția celui prevăzut la nr. crt. 7.1

  16

  17

  7.1

  Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție

  0

  0

  8

  Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

  6

  6

  8.1

  Teren cu amenajări piscicole

  34

  36

  9

  Drumuri și căi ferate

  0

  0

  10

  Teren neproductiv

  0

  0

III. Impozitul pe mijloacele de transport

III.a Pentru vehiculele din listă se stabilesc următoarele niveluri pe fiecare grupă de 200 cm3 sau fracțiune:

Nr. crt.

Mijloace de transport cu tracțiune mecanică

2019

lei/200 cm3 sau fracțiune din aceasta

2020

lei/200 cm3 sau fracțiune din aceasta

I. Vehicule înmatriculate (lei/200

cm3 sau fracțiune din aceasta

1

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv

8

8

2

Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3

9

9

3

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 și 2.000 cm3 inclusiv

18

19

4

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 și 2.600 cm3 inclusiv

73

76

5

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 și 3.000 cm3 inclusiv

146

153

6

Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3

294

308

7

Autobuze, autocare, microbuze

24

25

8

Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv

30

31

9

Tractoare înmatriculate

18

19

II. Vehicule înregistrate

1

Vehicule cu capacitate cilindrică

lei/200 cm3

1.1

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3

4

4

1.2

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3

6

6

2

Vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată

152 lei/an

159 lei/an

 • III.b În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

  "Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă

  2019 Impozitul (în lei/an)

  2020 Impozitul (în lei/an)

  Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recuno scute

  Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

  Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

  Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

  I

  două axe

  1

  Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone

  0

  144

  0

  151

  2

  Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone

  144

  400

  151

  418

  3

  Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone

  400

  562

  418

  588

  4

  Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone

  562

  1274

  588

  1333

  5

  Masa de cel puțin 18 tone

  562

  1274

  588

  1333

  II

  3

  axe

  1

  Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone

  144

  251

  151

  263

  2

  Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone

  251

  516

  263

  540

  3

  Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone

  516

  670

  540

  701

  4

  Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone

  670

  1033

  701

  1081

  5

  Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

  1033

  1604

  1081

  1678

  6

  Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

  1033

  1604

  1081

  1678

  7

  Masa de cel puțin 26 tone

  1033

  1604

  1081

  1678

  III

  4 axe

  1

  Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

  670

  679

  701

  710

  2

  Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone

  679

  1060

  710

  1109

  3

  Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone

  1060

  1683

  1109

  1760

  4

  Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

  1683

  2497

  1760

  2612

  5

  Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone

  1683

  2497

  1760

  2612

  6

  Masa de cel puțin 32 tone

  1683

  2497

  1760

  2612

 • III.c În cazul unei combinații de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

  "Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă

  Impozitul (în lei/an) 2019

  Impozitul (în lei/an) 2020

  Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

  Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

  Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

  Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

  I

  2 + 1 axe

  1

  Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 14 tone

  0

  0

  0

  0

  2

  Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 16 tone

  0

  0

  0

  0

  3

  Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone

  0

  65

  0

  68

  4

  Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone

  65

  149

  68

  156

  5

  Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone

  149

  349

  156

  365

  6

  Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone

  349

  451

  365

  472

  7

  Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

  451

  814

  472

  851

  8

  Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone

  814

  1427

  851

  1493

  9

  Masa de cel puțin 28 tone

  814

  1427

  851

  1493

  II

  2 + 2 axe

  1

  Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

  140

  325

  146

  340

  2

  Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

  325

  535

  340

  560

  3

  Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone

  535

  785

  560

  821

  4

  Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone

  785

  949

  821

  993

  5

  Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

  949

  1558

  993

  1630

  6

  Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone

  1558

  2162

  1630

  2261

  7

  Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone

  2162

  3282

  2261

  3433

  8

  Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

  2162

  3282

  2261

  3433

  9

  Masa de cel puțin 38 tone

  2162

  3282

  2261

  3433

  III

  2 + 3 axe

  1

  Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

  1721

  2395

  1800

  2505

  2

  Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

  2395

  3254

  2505

  3404

  3

  Masa de cel puțin 40 tone

  2395

  3254

  2505

  3404

  IV

  3 + 2 axe

  1

  Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

  1520

  2111

  1590

  2208

  2

  Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

  2111

  2920

  2208

  3054

  3

  Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

  2920

  4319

  3054

  4518

  4

  Masa de cel puțin 44 tone

  2920

  4319

  3054

  4518

  V

  3 + 3 axe

  1

  Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

  864

  1046

  904

  1094

  2

  Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

  1046

  1563

  1094

  1635

  3

  Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

  1563

  2487

  1635

  2601

  4

  Masa de cel puțin 44 tone

  1563

  2487

  1635

  2601

 • III.d În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinație de autovehicule prevăzută la III.c impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

  Masa totală maximă autorizată

  2019 Impozit

  - lei -

  2020 Impozit

  - lei -

  a. Până la 1 tonă, inclusiv

  9

  9

  b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

  34

  36

  c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

  53

  55

  d. Peste 5 tone

  65

  68

III.e În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

Mijlocul de transport pe apă

2019 Impozit - lei/an -

2020 Impozit - lei/an -

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal

21

22

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

57

60

3. Bărci cu motor

213

223

4. Nave de sport și agrement

a) Cu lungimea de la 2,5 m până la 7 m inclusiv

507

530

b) Cu lungimea de la 7,01 m până la 15 m inclusiv

811

848

c) Cu lungimea de peste 15 m

1134

1186

d) Yahturi

Stabilită conform lit.a-c

Stabilită conform lit.a-c

5. Scutere de apă

213

223

6. Remorchere și împingătoare:

X

X

a) până la 500 CP, inclusiv

566

592

b) peste 500 CP și până la 2000 CP, inclusiv

921

963

c) peste 2000 CP și până la 4000 CP, inclusiv

1417

1482

d) peste 4000 CP

2267

2371

7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracțiune din acesta

184

192

8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale:

X

X

a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv

184

192

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone și până la 3000 de tone, inclusiv

284

297

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone

497

520

IV. T axe pentru eliberarea certificatelor, avizelor și a autorizațiilor

IV. a Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban, este egală cu suma stabilită conform tabelului următor:

Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism

Taxa 2019

Taxa 2020

a) până la 150 m2, inclusiv

6

6

b) între 151 și 250 m2, inclusiv

7

7

Ic) între 251 și 500 m2, inclusiv

9

9

d) între 501 și 750 m2, inclusiv

12

13

e) între 751 și 1.000 m2, inclusiv

14

15

f) peste 1.000 m2

14 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 care depășește 1.000 m2

15+ 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 care depășește 1.000 m2

 • IV.bTaxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetare și prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice și a studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol și alte excavări se datorează de către titularii drepturilor de prospecțiune și explorare, se stabilește la 8 lei/mp afectat.

  Cuantum taxă 2019

  Cuantum taxă 2020

  8

  8

 • IV.c Taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, tonete, cabine, spații de expunere, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame situate pe căile și în spațiile publice este de 8 lei, pentru fiecare metru pătrat de suprafață ocupată de construcție._____________________________________

  Cuantum taxă 2019

  Cuantum taxă 2020

  8

  8

 • IV.d Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu se stabilește la valoarea de 13 lei, pentru fiecare racord.

  Cuantum taxă 2019

  Cuantum taxă 2020

  12

  13

IV.e Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală .

Cuantum taxă 2019

Cuantum taxă 2020

9

9

IV.f Taxa pentru eliberarea atestatului de producator si viza anuala a acestuia.

Cuantum taxă 2019

Cuantum taxă 2020

80

84

IV.g Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol se stabilește la 14 lei.

Cuantum taxă 2019

Cuantum taxă 2020

13

14

IV.h(1) Taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activităților înregistrate în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor se stabilește astfel:

Categorie

Cuantum taxă 2019

Cuantum taxă 2020

a) pentru unitățile cu suprafață desfășurată până la 50 mp

912

954

b) pentru unitățile cu suprafață desfășurată între 51 mp și 150 mp

1824

1908

c) pentru unitățile cu suprafață desfășurată între 151 mp si 300 mp

3344

3498

d) pentru unitățile cu suprafață desfășurată de peste 301 mp- 500 mp

4054

4240

e) pentru unitățile cu suprafață desfășurată de peste 500 mp

4560

4770

(2) Taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activităților înregistrate în grupa CAEN 932 - Alte activități recreative și distractive se stabilește la 530 lei.

Cuantum taxă 2019

Cuantum taxă 2020

507

530

 • (3) Taxa se plătește anticipat la eliberarea/vizarea autorizației de funcționare. Autorizațiile pentru desfășurarea unei activități economice se vizează anual, până la data de 31 decembrie pentru anul următor.

IV.i Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare se stabilește la 21 lei.

Cuantum taxă 2019

Cuantum taxă 2020

20

21

V. Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate

 • V.a) în cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, suma este de 33 lei.

  Cuantum taxă 2019

  Cuantum taxă 2020

  32

  33

 • V.b) în cazul oricărui altui panou, afișaj sau oricărei altei structuri de afișaj pentru reclamă și publicitate, suma este de 24 lei.

  Cuantum taxă 2019

  Cuantum taxă 2020

  23

  24

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe NEDELESCU

Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.473/2019

Potrivit datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, pentru indexarea impozitelor și taxelor locale aferente anului 2020, rata inflației este de 4,6 % .

Alte taxe locale

Nr. crt.


Denumirea și cuantumul taxei


Direcția/Serviciul

care o adminstrează

Taxa pentru ocuparea terenurilor aparținând domeniului public și privat cu terase sezoniere, parcuri de distracții și activități de agrement în care se desfășoară activități comerciale, diferențiată pe zone de atractie comercială, se stabileste astfel:

1.

Zona de atracție comercială

lei/mp/zi

Direcția Patrimoniu

2019

2020

Zona 0

0,60

0,60

Zona 1

0,40

0,40

Zonele 2 și 3

0,30

0,30

Taxa pentru ocuparea terenurilor aparținând domeniului public și privat cu construcții provizorii și rulote, diferențiată pe zone de atracție comercială, se stabileste astfel: a) Pentru activități de producție și prestări de servicii:

Zona de atracție comercială

lei/mp/zi

2019

2020

2.

Zona 0

0,25

0,25

Direcția

Zona 1

0,20

0,20

Patrimoniu

Zonele 2 și 3

0,10

0,10

b) Pentru activități comerciale:

Zona de atracție comercială

lei/mp/zi

2019

2020

Zona 0

0,40

0,40


Zona 1

0,35

0,35

Zonele 2 și 3

0,30

0,30
(1)Taxă pentru ocuparea temporară a terenurilor aparținând domeniului public și privat, cu tonete stradale, măsuțe, etc, pentru vânzare, expunere, diferentiată pe zone de atractie comerciala, se stabileste astfel:


Zona de atracție comercială -

lei/mp/zi

2019

2020

Zona 0

7

7

Zona 1

5

5

Zonele 2 și 3

4

4

(2) Pentru ocuparea temporară a locurilor publice pe o perioadă mai mică de 10 zile, nivelul taxelor de mai sus, va fi majorat cu 300%.


Direcția

Patrimoniu


(1) Taxa pentru ocuparea temporara a terenurilor apartinand domeniului public si privat, in scopul amplasarii de tonete/măsuțe pentru comercializarea de carte-presa și prestari de servicii diferentiata pe zone de atractie comerciala, se stabilește astfel:

4.


Zona de atracție comercială

lei/m

p/zi

2019

2020

Zona 0

3

3

Zona 1

2

2

Zonele 2 și 3

1

1


Direcția

Patrimoniu


(2) Pentru ocuparea temporară a locurilor publice pe o perioadă mai mică de 3 zile, nivelul taxelor de mai sus, va fi majorat cu 300%._________________________________________________

Taxa pentru ocuparea temporară a terenurilor aparținând domeniului public și privat, în scopul depozitării de diverse materiale si utilaje, precum si amplasarea de schele p e ntru efectuarea unor lucrari de contructii/reparatii cladiri, diferențiate pe zone de atracție comercială, se stabilește astfel:______________________________________

Direcția

Patrimoniu


Zona de atracție comercială

lei/mp/zi

2019

2020

Zona 0

3

3

Zona 1

2

2

Zonele 2 și 3

1

1

Tariful minim pentru scoaterea la licitație și ocuparea spațiilor comerciale și a construcțiilor provizorii (căsuțe, chioșcuri, etc) ce aparțin domeniului public/privat al municipiului Craiova, în funcție de zona de atracție comercială, se stabilesc astfel:_______

Zona de atracție comercială

lei/mp/zi

2019

2020

Zona 0

20

21

Zona 1

17

18

Zonele 2 și 3

15

16


(1) Taxa pentru folosirea suprafețelor de teren aparținând domeniului public al Municipiului Craiova, prevăzute în autorizațiile de construire, pentru executarea de căi de acces la spațiile cu altă destinație, decât cea de locuit situate în blocurile de locuințe ori în alte clădiri, se stabilește la valoarea de 64 lei/mp/an.

2019

2020

61 lei/mp/an

64 lei/mp/an

7.


 • (2) Prin cale de acces se înțelege realizarea de: alei, scări, rampe, jardiniere și alte lucrări pentru realizarea de accese la spațiile cu altă destinație decât cea de locuit, care nu vor fi prevăzute cu închideri laterale.

 • (3) Taxa se datorează începând cu luna următoare celei în care s-a eliberat autorizația de construire.

 • (4) Taxa se plătește anticipat la eliberarea autorizațiilor de construire p entru întreaga perioadă prevăzută în acestea.

 • (5) Pentru anii următori celui în care s-a eliberat autorizația de construire taxa se plătește integral până la data de 31 martie, inclusiv, a fiecărui an.

 • (6) Pentru sumele neachitate în termen, contribuabilii datorează majorări de întârziere calculate potrivit prevederilor legale pentru neplata în termen a obligațiilor bugetare.

  Direcția Patrimoniu


  Direcția Patrimoniu


  8.

  Taxa pentru folosința terenurilor aparținând domeniului privat cultivat cu legume și zarzavaturi se stabilește la 2,5 lei /mp/an.

  al municipiului Craiova,

  Direcția Patrimoniu

  2019

  2020

  2,5 lei/mp/an

  2,5 lei/mp/an

  9.

  Taxa pentru folosința terenurilor ocupate cu construcții provizorii având destinația de garaje se stabilește la 1,5 lei/mp/lună.

  Direcția Patrimoniu

  2019

  2020

  1,5 lei/mp/lună

  1,5 lei/mp/lună

  10.

  Taxa pentru folosința terenurilor ocupate cu construcții provizorii având destinația de copertine, se stabilește la 1,2 lei/mp/lună.

  Direcția Patrimoniu

  2019

  2020

  1,2 lei/mp/lună

  1,2 lei/mp/lună

  11.

  Taxa pentru folosirea cu timp parțial a caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectură și arheologie și altele asemenea se stabilește la 159 lei/oră.

  Direcția Patrimoniu

  2019

  2020

  152 lei/oră

  159 lei/oră

  12.

  Taxa anuală pentru folosirea terenurilor aparținând domeniului public al municipiului Craiova pe care sunt amplasate echipamente electronice și de telecomunicații se stabilește la 43 lei/mp/lună.

  Direcția Patrimoniu

  2019

  2020

  41 lei/mp/lună

  43 lei/mp/lună

  13.

  Taxa pentru folosirea temporară a locurilor publice pentru desfășurarea de:

  • a) evenimente promoționale și campanii publicitare se stabilește la 10 lei/mp/zi;

  • b) expoziții auto se stabilește la 16 lei/mp/zi.

  Direcția Patrimoniu

2019

2020

a

10 lei/mp/zi

10 lei/mp/zi

b

15 lei/mp/zi

16 lei/mp/zi

14.


Taxa anuală fo festivaluri și târguri pentru activități de comerț:

 • a) pentru folosirea temporară sub 5 zile se stabilește la 31 lei/mp/zi;

 • b) pentru folosirea temporară mai mult de 5 zile se stabilește la 10 lei/mp/zi.


15.


osirea temporară a locurilor publice cu căsuțe/corturi proprii la sărbători,


2019

2020

a

30 lei/mp/zi

31 lei/mp/zi

b

10 lei/mp/zi

10 lei/mp/zi


Direcția Patrimoniu


Taxa anual ă folosirea temporară a locurilor publice cu căsuțe/corturi puse la dispoziție de Primăria Municipiului Craiova la sărbători, festivale și târguri pentru activități de comerț:

 • a) pentru folosirea temporară sub 5 zile se stabilește la 43 lei/mp/zi;

 • b) pentru folosirea temporară mai mult de 5 zile se stabilește la 21 lei/mp/zi.


2019

2020

a

41 lei/mp/zi

43 lei/mp/zi

b

20 lei/mp/zi

21 lei/mp/zi


Taxa de parcare pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova, referitoare la autovehiculele operatorilor de transport public județeni, care utilizează capete de traseu pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.267/2006, se stabilește la 6 lei/zi/vehicul.


2019

2020

6 lei/zi/vehicul

6 lei/zi/vehicul


Direcția Patrimoniu


Direcția Servicii Publice


17.


Taxa pentru parcarea curentă pe domeniul public al municipiului, cu excepția parcărilor prin SMS sau alte mijloace de plată, semnalizată prin indicator „Parcare cu plată”, se stabilește la 43 lei/an. Taxa se plătește în conformitate cu procedura aprobată prin HCL 31/2017 cu modificările și completările ulterioare.


Direcția Servicii Publice


18.


2019

2020

41 lei/an

43 lei/an


Taxa pentru parcarea pe domeniul public cu plata prin SMS sau alte mijloace de plată, semnalizată cu indicator „Parcare cu Plată”, se stabilește la 2 lei/oră.

Taxa se plătește în conformitate cu procedura aprobată prin HCL 31/2017 cu modificările și completările ulterioare.


2019

2020

2 lei/oră

2 lei/oră


Taxa p entru parcarea ocazională pe domeniul public cu plata prin SMS se stabilește la 1 lei/zi și 13 lei/lună. Taxa se plătește în conformitate cu procedura aprobată prin HCL 31/2017 cu modificările și completările ulterioare.

19.


2019

2020

1 lei/zi

1 lei/zi

12 lei/lună

13 lei/lună


( Propunere )

(1) Taxa pentru parcarea de reședință cu plată, pe domeniul public al municipiului, pentru utilizatorii locurilor de parcare atribuite prin repartizare directă, conform art.52 din HCL 73/2019, se stabilește la:


Zona

2020

Zona 0

150 lei/an

Zona 1

120 lei/an

Zona 2

100 lei/an


Direcția Servicii Publice


Direcția Servicii Publice


Direcția Servicii Publice


(2) Taxa pentru parcarea de reședință cu plată, pe domeniul public al municipiului, pentru utilizatorii locurilor de parcare atribuite prin procedura competițională prevăzută la art.53 din HCL 73/2019 va fi stabilită la nivelul rezultat în urma licitației locului de parcare, având ca preț de pornire nivelul taxei stabilite la punctul 1.

(3) Taxa se plătește anticipat în conformitate cu procedura aprobată prin HCL 31/2017 cu modificările și completările ulterioare.

(4) Taxa pentru parcarea de reședință cu plată, pe domeniul public al municipiului se recalculează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a survenit modificarile cu privire la dreptul de proprietate sau de utilizare al bunului.

21.

Taxa de reabilitare termică stabilită conform HCL nr.35/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Direcția Elaborare și Implementare Proiecte

22.

Taxa de reabilitare termică stabilită conform HCL nr.344/2017

Direcția Elaborare și Implementare Proiecte

23.

Taxa pentru eliberarea copiilor heliografice de pe planuri cadastrale sau alte asemenea planuri, deținute de autoritatea locală, se stabilește la 5 lei/ filă.

Direcția Urbanism

2019

2020

5 lei/ filă

5 lei/ filă

24.

Taxa de divorț pe cale administrativă se stabilește la 530 lei.

Direcția de Evidența a Persoanelor

2019

2020

507 lei

530 lei

Taxă pentru ocuparea terenurilor aparținând domeniului public al muncipiului cu piețe volante conform art. 7 lit.e) din H.G. 348/2004 privind exericitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, diferențiată pe zone de atracție comercială, se stabilește astfel:

25.


Zona de atracție comercială

lei/mp/zi

2019

lei/mp/zi

2020

Zona 0

5

5

Zona 1

4

4

Zona 2,3

3

3


Direcția Patrimoniu


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gheorghe NEDELESCU

Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.473/2019

Nivelul taxelor locale pentru utilizarea temporară a Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal situat în B-dul. Știrbei Vodă nr. 38,

Craiova și procedura de administrare a acestora

Potrivit datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, pentru indexarea impozitelor și taxelor locale aferente anului 2020, rata inflației este de 4,6 % .

I. Nivelul taxelor

Nr. Crt.

Denumire activitate/eveniment

Taxă pentru anul

2019

Taxă pentru anul

2020

1

Evenimente fotbalistice:

-Meciuri ale echipei Naționale

-Meciuri interne de Liga I, Cupa României începând cu faza șaisprezecimilor, Supercupa României

-Meciuri fazele preliminare UEFA Champions League și UEFA Europa League

45.000,00 lei/eveniment

47.070,00 lei/eveniment

2

Evenimente fotbalistice: -UEFA Champions League -UEFA Europa League

111.140,00 lei/eveniment

116.252,00 lei/eveniment

3

Alte activități sportive la nivelul sportului de performanță (meciuri de rugby la nivel de club cât și la nivel de echipe naționale)

45.000,00 lei/eveniment

47.070,00 lei/eveniment

4

Evenimente culturale (concerte, festivaluri ș-a)

84.650,00 lei/eveniment

88.544,00 lei/eveniment

5

Evenimente speciale (altele decât cele sportive), cu închiriere inclusiv a terenului de fotbal din Complexul Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal (expoziții, spectacole, circ,mitinguri, alte concerte , festivaluri, ș.a)

129.270,00 lei/eveniment

135.216,00 lei/eveniment

6

Evenimente restrânse, care nu implica utilizarea gazonului si spaților din tribune (caritate, dineuri, șa.)

651,00

lei/mp/eveniment

681,00

lei/mp/eveniment

7

Utilizare spatii birouri si anexe pentru diverse activitați (temporare)

16,30

lei/mp/oră

17,00

lei/mp/oră

8

Conferința de vânzări și training-uri (în sală conferințe)

750,00 lei/oră/sală

785,00 lei/oră/sală

9

Evenimente sezoniere (târguri sezoniere) inclusiv aprovizionare

30,00

lei/mp/zi

31,00

lei/mp/zi

10

Filmari private

1.400,00 lei/oră

1.464,00 lei/oră

11

Filmari private cu caracter commercial

2.325,00 lei/oră

2.432,00 lei/oră

12

Tur Stadion, grupuri de minimum 10

10,00

10,00

persoane

lei/ persoană/tur

5,00 lei/elev/ tur

lei/ persoană/tur 5,00 lei/elev/ tur

13

Utilizare spații publicitare interioare stadionului (altele decât cele adiacente suprafeței de joc)

120,00 lei/mp/zi

126,00 lei/mp/zi

14

Utilizare spații publicitare exterioare stadionului

120,00

lei/mp/lună

126,00

lei/mp/lună

15

Utilizare spații destinate activităților comerciale

15,00

le i/mp/e veniment

16,00

lei/mp/eveniment

16

Utilizare lojă pentru alte evenimente în afara celor fotbalistice/competiționale

1.013,00 lei/oră;

3.040,00 lei/4 ore

1.060,00 lei/oră

3.180,00 lei/4ore

II. Procedura privind taxele locale pentru utilizarea temporară a Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal situat în B-dul. Știrbei Vodă nr. 38, Craiova

 • 1. SCOP

Prezenta procedură stabilește cadrul unitar privind activitățile ce se efectuează pentru taxarea dreptului de folosință, în procesul de administrare, a Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal, în vederea creșterii calității vieții locuitorilor din zonă prin participarea la evenimente sportive de înaltă performanță sau alte evenimente non-sportive/culturale cât și pentru atragerea de venituri la bugetul local .

Prin procedură se urmărește asigurarea unui circuit corect, eficient, operativ și legal al informațiilor.

 • 2. DOMENIU DE APLICARE

Activitatea este procedurabilă, identificându-se atribuții de aceeași natură care determină procese de muncă cu același grad de complexitate și omogenitate, pentru care se pot stabili reguli și modalități de lucru, general valabile, în vederea îndeplinirii, în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și eficiență, a obiectivelor administrării obiectivului aflat în proprietatea autorității publice. Se încadrează în categoria procedurilor operaționale care reglementează activitatea în cadrul mai multor compartimente din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova.

Complexul Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal, cu o capacitate de 30.929 de locuri pe scaune în tribune acoperite, deține:

 • * Spații pentru sportivi, arbitri, staff echipe: 2 vestiare sportivi, 2 vestiare antrenori, 2 zone de recuperare, 2 vestiare arbitri, camera delegați, cabinet medical, cabinet control doping, 38 camere cazare sportivi, bază recuperare sportivi, vestiar copii escorta, vestiar purtători de steaguri naționale, vestiar copii mingi, vestiar purtători mingi de joc, vestiar purtători de steaguri.

 • * Spații pentru spectatori: grupuri sanitare, prim ajutor, catering etc;

 • * Spații pentru spectatori VIP : zona UEFA club, lounge, bucătarii VIP, zona prezidențială, birou prezidențial, grupuri sanitare separate, parcări VIP, zone interviu VIP, recepție, etc.;

 • * Spații pentru Media: zona mixtă, flash interviu, sală conferințe, zone de lucru, birouri, studiouri, media cafe, tribune comentatori, tribune presă scrisă, tribune observatori, tribune fotografi, camere TV, etc. ;

 • * Spații administrative: centrul operativ pentru situații de urgență, securitate, întreținere, management care cuprinde la rândul sau birouri management, birouri administrație protocol, săli ședințe, depozite, etc. ;

 • * Facilitați temporare: săli de antrenament;

* Amenajări exterioare urbane și peisagere cuprinzând parcaje (pentru spectatori, fani, oaspeți, oficiali meci, VIP , UEFA club, administrație/organizatori, media, furnizori, care TV, etc), alei pietonale si carosabile;

Pentru dreptul de folosință al tuturor acestor dotări sunt instituite anual taxe locale.

Prezenta procedură se aplică în cadrul Direcției Patrimoniu : Serviciul Administrare și Exploatare Stadion, Serviciul Urmărire Contracte Agenți Economici din cadrul Primăriei Municipiului Craiova în vederea implementării și respectării acesteia.

 • 3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

În temeiul dispozițiilor:

 • - art. 486 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ

 • - Codul Civil

Se instituie ca taxe locale, aprobate prin Hotărâre a Consiliului Local, taxele pentru utilizarea temporară a locurilor publice-Complexul Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal situat în B-dul. Știrbei Vodă nr. 38, Craiova, prevăzute în prezenta procedură.

 • 4. DESCRIEREA PROCEDURII

Obiectivul general îl reprezintă reglementarea modului de folosință a bunului Complex Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal situat în B-dul. Știrbei Vodă nr. 38, Craiova.

Prezenta Procedură se aplică în vederea încasării taxelor locale de utilizare temporară a complexului sportiv identificat mai sus, instituite în baza art. 486 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru anul 2020.

Pentru respectarea categoriei/nivelului pentru care a fost proiectat obiectivul-evenimente sportive de înaltă performanță, a prevederilor tehnice impuse de perioada de garanție și tehnologia de întreținere a suprafeței de joc, acesta nu va fi folosit pentru evenimente sportive de masă și/sau oricare alte evenimente sportive, categorii inferioare celor pentru care sunt prevăzute taxele locale de mai sus.

 • 4.1. Identificare

Etapa de identificare reprezintă analiza solicitării înregistrată la Primăria Municipiului Craiova. Ulterior primirii adreselor și a documentelor justificative ce cuprind solicitarea de folosință a obiectivului, de la administratori ori alți abilitați reprezentativi ai potențialolor utilizatori, prin Serviciul Centrul de Informare Pentru Cetățeni și Audiențe, directorul executiv al Direcției Patrimoniu, șeful Serviciului Administrare și Exploatare Stadion stabilește funcționarii publici de execuție din cadrul serviciului pentru a îndeplini sarcinile corespunzătoare activităților desfășurate de serviciu, conform fișelor posturilor.

 • 4.2. Operare

Se analizează solicitarea din punct de vedere al categoriei și datei evenimentului (astfel încât să nu se suprapună cu altele deja programate), apoi se întocmește răspunsul către solicitant favorabil sau nefavorabil; în situația acceptării solicitarii se comunică și taxa locală pentru dreptul de folosință. Circuitul petițiilor ori adreselor de răspuns/comunicare către petenți se face prin intermediul Direcției Relații Publice și Management Documente.

Cuantumul taxelor locale pentru utilizarea temporară a locurilor publice Complexul Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal se stabilește prin hotărâri ale Consiliului Local (care sunt comunicate de către Serviciul Administrație Publică Locală, Direcției Patrimoniu), și, după întocmirea notei de plată în cadrul Direcției Patrimoniu-Serviciul Urmărire Contracte Agenți Economici, se încasează, anticipat evenimentului, prin ordin de plată sau direct la casieriile Direcției Impozite și Taxe, în bugetul local, la subcapitolul ,,Alte impozite și taxe pe proprietate - 07.02.50” .

Chitanța-documentul care certifică plata efectuată, conferă solicitantului dreptul de folosință al obiectivului conform categoriei achitate. În ziua evenimentului, la predarea-primirea spre folosință a bunului, se întocmește de către Direcția Patrimoniu cu beneficiarul solicitării protocol de predare-primire (tur) în care sunt consemnate zonele, mijloacele fixe, obiectele de inventar care fac obiectul predării-primirii și pentru care solicitantul deține folosința și este răspunzător pentru eventualele deteriorări aduse imobilului pe perioada preluării și desfășurării evenimentului, suportând cheltuielile necesare remedierii acestora, având obligația: să păstreze destinația bunurilor preluate și să le folosească potrivit specificului lor, să se îngrijească de folosința normală a acestora, potrivit destinației și specificului lor și să ia măsuri în vederea menținerii parametrilor legali de funcționare impuși de domeniul de utilizare. La încheierea evenimentului, se întocmește un alt protocol (retur) privind predarea bunurilor și starea acestora.

 • 4.3. Responsabilități

Director executiv: Avizează și semnează documentele întocmite

Șef Serviciu: Verifică modul de realizare a documentelor și le aprobă prin semnătură Inspector: analizează, verifică documentația primită și întocmește răspunsul către solicitant; întocmește nota de plată utilizând taxele locale aprobate prin hotărâri ale Consiliului Local.

 • 5. Formulare tipizate utilizate: nota de plată, chitanță.

 • 6. Prezenta Procedură se completează cu celelalte prevederi legale în vigoare și ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gheorghe NEDELESCU

Taxe


Nr. crt.


1.


Anexa nr.4 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.473/2019


Denumirea și cuantumul taxei


(1) Taxă pentru eliberarea autorizațiilor de liber acces pentru autovehiculele cu greutate mai mare de 3,5 tone, în perimetrul „A” și „B” ale municipiului Craiova, se stabileste la urmatoarele niveluri:


Perimetrul

Specificație

lei/zi/ Cuantum taxă 2019

vehicul Cuantum taxă 2020

Perimetrul „A”:

Bd. Dacia - Bd. Decebal - Str.

Caracal -Str. Corneliu Coposu -Bd. 1 Mai - Bd. Stirbei Voda -Str. Brestei - Str. Pelendava, din care se excepteaza perimetrul interior B

Pentru transportarea unor marfuri perisabile (carne, peste, produse lactate, vin, etc.) si materiale de constructii

12

13

Pentru transportarea altor tipuri de m ărfuri

24

25

Perimetrul „B”:

Calea Bucuresti - Bd. Carol I -str. Aries -str. M.Kogalniceanu - str. Sf. Dumitru - str. Felix Aderca - str. Madona Dudu -str. Ion Maiorescu - str. Mihai Viteazu - str. Unirii

Pentru transportarea unor marfuri perisabile (carne, peste, produse lactate, vin, etc.) si materiale de constructii

15

16

Pentru transportarea altor tipuri de m ărfuri

30

31


Direcția/Serviciul care o adminstrează


Direcția Servicii Publice


(2) Se exceptează de la plata acestei taxe, următoarele categorii de autovehicule:

 • - autovehicule aparținând unităților bugetare din municipiul Craiova;

 • - autovehicule destinate intervențiilor de orice fel la agenții economici și instituțiile publice;

 • - autovehicule aparținând unităților militare, salvării, unităților de pompieri, unităților de jandarmi, penitenciarelor;

 • - autovehiculele folosite în scopul salubrizării;

 • - autovehiculele folosite pentru aprovizionarea populației cu but el ii de aragaz;

 • - autovehiculele destinate transportului angajaților la locul de muncă și de la locul de muncă;

 • - autovehiculele ce efectuează colectarea deșeurilor (de hârtie, de proveniență animală etc.) și transporturi funerare.

2.

Taxa pentru accesul în Parcul Nicolae Romanescu pentru toate tipurile de vehicule așa cum sunt menționate în Hotărârea Consiliului Local nr.323/2006 se stabilește la 5 lei/mp/zi/vehicul.

Direcția Servicii Publice

Cuantum taxă 2019

Cuantum taxă 2020

4,8

5

Taxa de parcare pentru parcarea subterană în zona Teatrului Național „Marin Sorescu”, instituită prin HCL nr.97/2016, se stabilește la:

 • a)  1 leu/oră, pentru parcarea (staționarea) de până la 2 ore;

 • b)  6 lei, pentru staționarea de la 2 ore până la 5 ore;

 • c)  106 lei/lună, p entru parcarea pe timpul nopții, de luni până vineri (18.00-6.00) și tot weekendul;

 • d)  128 lei/lună, parcarea pe timpul zilei, de luni până vineri (6.00-18.00);

 • e)  53 lei/lună, parcarea pe timpul zilei, de luni până vineri (8.00-18.00) pentru mașinile electrice;

 • f)  106 lei/lună, staționare nelimitată, p entru mașinile electrice;

 • g)  318 lei/lună, staționare nelimitată, p entru restul mașinilor;

 • h)  53 lei, taxă remitere tichet, pentru pierderea, deteriorarea, etc a tichetului.

  Cuantum taxă 2019

  Cuantum taxă 2020

  a)

  1

  1

  b)

  6

  6

  c)

  101

  106

  d)

  122

  128

  e)

  51

  53

  f)

  101

  106

  g)

  304

  318

  h)

  51

  53


  Direcția Elaborare și Implementare Proiecte


Taxa de intrare pentru accesul la „Craiova Water Park”, instituită prin HCL 161/2016, se stabilește la:

 • a) 25 lei/zi pentru copii între 5 și 10 ani, de luni până vineri;

 • b) 38 lei/zi p entru personele peste 10 ani, de luni până vineri;

 • c) 36 lei/zi pentru copii între 5 și 10 ani, în week-end;

 • d) 53 lei/zi pentru personele peste 10 ani, în week-end;

 • e) 17 lei/zi pentru acces la saună, persoane de peste 16 ani;

  f) 21 lei/curs/copil pentru cursurile de înot pen

  tru copii.

  Cuantum taxă 2019

  Cuantum taxă 2020

  a)

  24

  25

  b)

  36

  38

  c)

  34

  36

  d)

  51

  53

  e)

  15

  17

  f)

  20

  21


  5.


  6.


Taxa pentru acordarea autorizatiei de transport persoane efectuat cu tramvaie, stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr.71/2009 se stabileste la 530 lei.

Cuantum taxă 2019

Cuantum taxă 2020

507

530


Taxa pentru modificarea autorizatiei de transport (date de identificare, denumire, sediu), stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr.71/2009 se stabilește la 50% din tariful initial.

Cuantum taxă 2019

Cuantum taxă 2020

253,5

265


Taxa pentru prelungirea autorizației de transport, stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr.71/2009 se stabileste la 50% din tariful initial.

Cuantum taxă 2019

Cuantum taxă 2020

253,5

265


Direcția Elaborare și Implementare Proiecte


Direcția Servicii Publice


Direcția Servicii Publice


Direcția Servicii Publice


8.

Taxa pentru eliberare duplicat al autorizației de transport ocazionata de pierderea, sustragerea sau deteriorarea celei eliberate anterior, stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr.71/2009, se stabilește la 265 lei

5

Direcția Servicii Publice

Cuantum taxă 2019

Cuantum taxă 2020

253,5

265

9.

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de transport pentru transportul de persoane sau bunuri, în regim de taxi, stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr.122/2008 se stabileste la 53 lei.

Direcția Servicii

Cuantum taxă 2019

Cuantum taxă 2020

Publice

51

53

10.

Taxa pentru eliberarea unui duplicat al autorizatiei de transport/ autorizatiei de taxi stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr.122/2008 se stabileste la 4 lei.

Direcția Servicii

Cuantum taxă 2019

Cuantum taxă 2020

Publice

4

4

11.

Taxa p entru eliberarea autorizatiei de dispecerat, stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr.122/2008 se stabileste la 53 lei.

Direcția Servicii

Cuantum taxă 2019

Cuantum taxă 2020

Publice

51

53

12.

Taxa pentru înlocuirea autorizației de transport, a autorizației de taxi sau a autorizației pentru activitatea de dispecerat taxi ocazionată de schimbarea denumirii transportatorului, de înlocuirea persoanei desemnate sau a autovehiculului, stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr.122/2008 se stabileste la 26 lei.

Direcția Servicii Publice

Cuantum taxă 2019

Cuantum taxă 2020

25

26

13.

Taxa pentru eliberarea cazierului de conduita profesionala, st ab il ită prin Hotărârea Consiliului Local nr.122/2008 se stabileste la 10 lei.

Direcția Servicii

Cuantum taxă 2019

Cuantum taxă 2020

Publice

10

10

15.


16.


17.


18.


Taxa de eliberarea autorizației taxi/prelungirea autorizației taxi/vizarea autorizației de transport în regim de taxi, stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr.258/2007, se stabilește la 64 lei/an.


Cuantum taxă 2019

Cuantum taxă 2020

61

64


Taxa pentru folosirea parcărilor aparținând domeniului public de către autovehiculele care desfășoară activitatea de taximetrie, stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr.258/2007, se stabilește la 0,36 lei/zi/vehicul.______________________________


Cuantum taxă 2019

Cuantum taxă 2020

0,36

0,36


Taxa pentru eliberarea licentei de traseu pentru transportul public local de persoane prin curse regulate, stabilita prin Hotărârea Consiliului Local nr.118/2016, se stabileste la 32 lei.


Cuantum taxă 2019

Cuantum taxă 2020

31

32


Taxa pentru eliberare duplicat al licentei de traseu pentru transportul public local de persoane ocazionat de pierderea, sustragerea sau deteriorarea celei eliberate anterior, stabilita prin Hotărârea Consiliului Local nr.118/2016, tarif initial.

Taxa pentru modificarea licentei de tra s eu (datele de identificare, denumire, sediu), stabilita prin Hotărârea Consiliului Local nr.118/2016, se stabilește la 16 lei.


Cuantum taxă 2019

Cuantum taxă 2020

15

16


Direcția Servicii Publice


Direcția Servicii Publice


Direcția Servicii Publice


Direcția Servicii Publice


Taxa pentru prelungirea licentei de traseu pentru transportul public local de persoane prin curse regulate, în limita valabilitatii programului de transport, instituită prin Hotărârea Consiliului Local nr.118/2016, se stabilește la 16 lei._________________________

Cuantum taxă 2019

Cuantum taxă 2020

15

16


Direcția Servicii Publice


Taxa pentru branșamente aeriene electrice de telefonie și televiziune prin cablu,stabilită prin HCL 37/2014, este de 13 lei.

21.


22.


Taxa pentru obținerea Autorizației spargere stradă, stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr.37/2014, va reprezenta 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora._____________________________________________________________________________________

Taxa pentru prelungirea Autorizației spargere stradă, stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr.468/2013, este de 106 lei pentru persoane fizice și 5300 lei pentru persoane juridice.


Cuantum taxă 2019

Cuantum taxă 2020

Persoane fizice : 101

106

Persoane juridice : 5067

5300


23.


Taxa de eliberare a Certificatului de agreere, stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr.18/2013 modificată prin HCL 541/2013, este de 2651 lei.


Cuantum taxă 2019

Cuantum taxă 2020

2534

2651


Direcția Servicii Publice


Direcția Servicii Publice


Direcția Servicii Publice


Cuantum taxă 2019

Cuantum taxă 2020

12

13

Taxa specială de salubritate instituită prin HCL nr.424/2015, cu modificările și completările ulterioare, care se datorează de către utilizatori, persoane fizice și juridice, în cazul prestațiilor de care aceștia beneficiază individual, fără contract încheiat cu operatorii serviciului de salubrizare din municipiul Craiova este în cuantum de :

 • a) 11 lei/lună/persoană, pentru persoane fizice;

 • b) 100 lei/lună/mc, pentru persoane juridice;

 • c) 100 lei/lună/mc, pentru persoanele fizice care exercită orice profesii, cum sunt cele: medicale, de avocatură, notariale, de expertiză contabilă, de expertiză tehnică, de consultanță fiscală, de contabil autorizat, de consultant de plasament în valori imobiliare, de arhitectură, de executare judecătorească, cele autorizate să execute lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei sau alte profesii asemănătoare, desfășurate în mod autonom, în condițiile legii, care nu au încheiat contract de prestări servicii cu S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

  Direcția Servcii Publice


  25.


  Cuantum taxă 2019

  Cuantum taxă 2020

  a) 11

  11

  b) 100

  100

  c) 100

  100

Taxa pentru eliberarea autorizației de liber acces în centrul istoric pentru aprovizionare, instituită prin HCL 211/2015, se stabilește la 43 lei/vehicul/an.

Cuantum taxă 2019

Cuantum taxă 2020

41

43


Direcția Servicii Publice


26.


Taxa pentru eliberarea certificatului de înregistrare a vehiculului neînmatriculabil, instituită prin

HCL 391/2007, se stabilește la 6 lei.______________________

Cuantum taxă 2019

Cuantum taxă 2020

6

6

Taxa pentru eliberarea plăcuței cu numărul de înregistrare a mopedului, instituită prin HCL 391/2007, se stabilește la 23 lei.

Cuantum taxă 2019

22

Cuantum taxă 2020

23


Direcția Servicii Publice


Direcția Servicii Publice


29.


30.


31.


32.


33.


34.


vehicule, instituită prin


Taxa pentru eliberarea plăcuțelor cu numărul de înregistrare pentru alte

HCL 391/2007, se stabilește la 64 de lei.________________

Cuantum taxă 2019

Cuantum taxă 2020

61

64


C ontravaloare carte de identitate se stabilește la 7 lei.

Cuantum taxă 2019

Cuantum taxă 2020

7

7


Contravaloare carte de identitate provizorie se stabilește la 1 leu.

Cuantum taxă 2019

1

Cuantum taxă 2020

1


Taxa oficiere căsătorie în sediul Direcției de Evidență a Persoanelor Craiova se stabilește la 53 lei.


Cuantum taxă 2019

Cuantum taxă 2020

51

53


Taxa oficiere căsătorie în sediul Primăriei se stabilește la 901 lei.

Cuantum taxă 2019

Cuantum taxă 2020

861

901


Taxa pentru executarea de fotografii în incinta Casei Căsătoriilor se stabilește la 37 lei.

Cuantum taxă 2019

Cuantum taxă 2020

35

37


Taxa înregistrare video în incinta Casei Căsătoriilor se stabilește la 37 lei.

Cuantum taxă 2019

Cuantum taxă 2020

35

37


Direcția de Evidența a Persoanelor


Direcția de Evidența a Persoanelor


Direcția de Evidența a Persoanelor


Direcția de Evidența a Persoanelor


Direcția de Evidența a Persoanelor


Direcția de Evidența a Persoanelor


35.

Contravalorea fotografiilor executate de Direcția de Evidență a Persoanelor Craiova este de 3,7 lei/bucată.

Direcția de Evidența a Persoanelor

Cuantum taxă 2019

Cuantum taxă 2020

3,5

3,7

36.

Taxa arhivă pentru eliberarea documentelor în baza Registrelor de Stare Civilă aflate în arhiva proprie se stabilește la 10 lei.

Direcția de Evidența a Persoanelor

Cuantum taxă 2019

Cuantum taxă 2020

10

10

37.

Taxa furnizare date se stabilește la 1 leu/ persoană.

Direcția de Evidența a Persoanelor

Cuantum taxă 2019

Cuantum taxă 2020

1

1

38.

Taxele p entru eliberarea de copii ale documentelor existente în arhiva Primăriei Municipiului Craiova, cu excepția celor referitoare la drepturile salariale, precum și copii ale documentelor aflate în cadrul compartimentelor de specialitate, stabilesc astfel:

Serviciul Administrație Publică

Tip format

Persoane fizice lei/filă

Persoane juridice lei/filă

Cuantum taxă 2019

Cuantum taxă 2020

Cuantum taxă 2019

Cuantum taxă 2020

Format A4

4

4

5

5

Format A3

5

5

7

7

39.

Taxă identificare documente în arhivă se stabilește la 31 lei/cerere.

Serviciul Administrație Publică

Cuantum taxă 2019

Cuantum taxă 2020

30

31

40.

(1) Taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a acordului de funcționare pentru activități comerciale

Direcția Patrimoniu

conform O.G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, se stabilește la 106 lei.

Cuantum taxă 2019

Cuantum taxă 2020

101

106

(2) Taxa de viză reprezintă 50% din cuantumul taxei pentru eliberarea autorizației și se plătește anticipat, până la 31 decembrie a anului în curs, p entru anul următor.

41.

Taxele pentru eliberarea formularelor necesare emiterii certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire, se stabilesc astfel:

Direcția Urbanism, Amenajarea Teritoriului

Denumirea formularului

lei/set

Cuantum taxă 2019

Cuantum taxă 2020

a) formulare documentație pentru obținerea certificatului de urbanism

9

9

b) formulare documentație pentru obținerea autorizației de construire

12

13

c) formulare documentație pentru obținerea autorizației de demolare

12

13

d) formulare documentație pentru obținerea avizului Consiliului Județean

7

7

e) formulare documentație pentru obținerea fișei tehnice

2

2

42.

Taxa pentru fiecare aviz obținut, în numele solicitantului, de structura de specialitate organizată în cadrul Primăriei Municipiului Craiova se stabilește la 8 lei.

Direcția Urbanism, Amenajarea Teritoriului

Cuantum taxă 2019

Cuantum taxă 2020

8

8

43.


Taxa pentru eliberarea avizului prealabil de oportunitate se stabilește la 53 lei, în baza HCL 15/2016.


Cuantum taxă 2019

Cuantum taxă 2020

51

53


Direcția Urbanism, Amenajarea Teritoriului


44.


Taxa pentru eliberarea certificatului de atestare a stadiului construcției se stabilește la 10 lei.


Cuantum taxă 2019

Cuantum taxă 2020

10

10


Direcția Urbanism, Amenajarea Teritoriului


45.


Taxa pentru eliberarea certificatului de atestare a edificării/extinderii construcției se stabilește la 10 lei.


Cuantum taxă 2019

Cuantum taxă 2020

10

10


Direcția Urbanism, Amenajarea Teritoriului


46.


Taxa pentru eliberarea certificatului de recenzat și adresă evoluție stradă se stabilește la 10 lei.


Cuantum taxă 2019

Cuantum taxă 2020

10

10


47.


Taxa pentru eliberarea avizului de amplasament (banner, mash, etc, ) se stabilește la 10 lei.


Cuantum taxă 2019

Cuantum taxă 2020

10

10


Direcția Urbanism, Amenajarea Teritoriului

Direcția Urbanism, Amenajarea Teritoriului


48.


Taxa pentru eliberarea adeverinței de intravilan se stabilește la 10 de lei.

Cuantum taxă 2019

Cuantum taxă 2020

10

10


Direcția Urbanism, Amenajarea Teritoriului


49.


Taxă pentru atestarea, în vederea îndeplinirii funcției de administrator de imobile, stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr.303/2012, este de 106 lei în cazul persoanelor fizice și 318 lei în cazul persoanelor juridice. Taxele speciale pentru activitatea de administrare a imobilelor se utilizează integral pentru buna desfășurare a activității de atestare a persoanelor fizice, precum și de autorizare a persoanelor juridice, conform art.60 din Hotărârea Consiliului Local nr.303/2012.

Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari


Cuantum taxă 2019

Cuantum taxă 2020

Persoane fizice : 101

106

Persoane juridice : 304

318


50.

Taxa pentru eliberarea de copii după documentele solicitate în conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001, se stabilește la 0,3 lei/coala si/sau filă.

Direcția Relații Publice și Management Documente

Cuantum taxă 2019

Cuantum taxă 2020

0,3

0,3

51.

Taxa de urgență pentru eliberarea adeverinței de intravilan se stabilește la 53 de lei. Termenul pentru eliberarea în regim de urgență este de 5 zile. Taxa de urgență se adaugă la taxa stabilită pentru eliberarea documentului în termenul legal.

Direcția Urbanism, Amenajarea Teritoriului

Cuantum taxă 2019

Cuantum taxă 2020

51

53

52.

Taxa de urgență pentru eliberarea extras PUG/PUZ se stabilește la 53 de lei. Termenul pentru eliberarea în regim de urgență este de 5 zile. Taxa de urgență se adaugă la taxa stabilită pentru eliberarea documentului în termenul legal.

Direcția Urbanism, Amenajarea Teritoriului

Cuantum taxă 2019

Cuantum taxă 2020

51

53

58.

Taxa de urgență pentru eliberarea certificatulu i de nomenclatură stradală se stabilește la 53 de lei. Termenul pentru eliberarea în regim de urgență este de o zi. Taxa de urgență se adaugă la taxa stabilită pentru eliberarea documentului în termenul legal.

Direcția Urbanism, Amenajarea Teritoriului

Cuantum taxă 2019

Cuantum taxă 2020

51

53

59.

Taxa de urgență pentru eliberarea certificatului de recenzat se stabilește la 53 de lei. Termenul pentru eliberarea în regim de urgență este de 5 zile. Taxa de urgență se adaugă la taxa stabilită pentru eliberarea documentului în termenul legal.

Direcția Urbanism, Amenajarea Teritoriului

Cuantum taxă 2019

Cuantum taxă 2020

51

53

60.

Taxa de urgență pentru eliberarea adresei evoluție stradă se stabilește la 53 lei. Termenul pentru eliberarea în regim de urgență este de 5 zile. Taxa de urgență se adaugă la taxa stabilită pentru eliberarea documentului în termenul legal.

Direcția Urbanism, Amenajarea Teritoriului

Cuantum taxă 2019

Cuantum taxă 2020

51

53

61.

Taxa de urgență pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru înstrăinare/informare se stabilește la 530 de lei. Termenul p entru eliberarea în regim de urgență este de 7 zile. Taxa de urgență se adaugă la taxa stabilită pentru eliberarea documentului în termenul legal.

Direcția Urbanism, Amenajarea Teritoriului

Cuantum taxă 2019

Cuantum taxă 2020

507

530

62.

Taxa de urgență pentru obținerea avizului de amplasament (banner, panou publicitar, mash) se stabilește la 106 de lei. Termenul p entru eliberarea în regim de urgență este de 5 zile. Taxa de urgență se adaugă la taxa stabilită pentru eliberarea documentului în termenul legal.

Direcția Urbanism, Amenajarea Teritoriului

Cuantum taxă 2019

Cuantum taxă 2020

101

106

63.

Taxa de urgență pentru eliberarea certificatului de atestare a edificării/extinderii construcției se stabilește la 212 de lei. Termenul p entru eliberarea în regim de urgență este de 5 zile. Taxa de urgență se adaugă la taxa stabilită pentru eliberarea documentului în termenul legal.

Direcția Urbanism, Amenajarea Teritoriului

Cuantum taxă 2019

Cuantum taxă 2020

203

212

64.

Taxa de urgență pentru eliberarea de copii ale documentelor existente la nivelul Direcției Urbanism, Amenajarea Teritoriului, cu excepția celor referitoare la drepturile salariale se stabilește la 159 de lei. Termenul p entru eliberarea în regim de urgență este de 5 zile. Taxa de urgență se adaugă la taxa stabilită pentru eliberarea documetului în termenul legal.

Direcția Urbanism, Amenajarea Teritoriului

Cuantum taxă 2019

Cuantum taxă 2020

151

159

65.


Taxa de urgență pentru eliberarea în termen de 24 de ore de la data înregistrării cererii, a certificatelor (duplicatelor) și dovezilor de stare civilă, a faptelor de stare civilă, precum și a adeverințelor și a furnizării datelor din Registrul Național de Evidență a Persoanelor se stabilește la 106 lei.


Direcția de Evidența a Persoanelor


66.


67.


68.


Cuantum taxă 2019

Cuantum taxă 2020

101

106


Taxa de urgență pentru soluționarea declarațiilor fiscale/cererilor privind impozitele și taxele locale privind bunurile imobile se stabilește la 106 de lei. Termenul p entru efectuarea lucrărilor în regim de urgență este de până la 5 zile de la înregistrare. În cazul în care documentația depusă este incompletă, termenul se suspendă până la completarea cu documentele solicitate.


Cuantum taxă 2019

Cuantum taxă 2020

101

106


Taxa de urgență pentru soluționarea declarațiilor fiscale/cererilor privind impozitele și taxele locale privind mijloacele de transport se stabilește la 106 de lei. Înregistrarea/răspunsul se face în aceeași zi cu înregistrarea. În cazul în care documentația depusă este incompletă, termenul se suspendă până la completarea cu documentele solicitate._____________


Cuantum taxă 2019

Cuantum taxă 2020

101

106


Taxa hotelieră se stabilește la 1% valoarea totală a cazării/tariful de cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gheorghe NEDELESCU


Direcția Impozite și Taxe


Direcția Impozite și Taxe


Direcția Impozite și Taxe


Potrivit datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, pentru indexarea impozitelor și taxelor locale aferente anului 2020, rata inflației este de 4,6 % .

SANCȚIUNI ȘI CONTRAVENȚII

9                     9                                                      9

Limitele minime și maxime ale amenzilor în cazul PERSOANELOR FIZICE

Nr.crt.

NIVELURILE PRACTICATE ÎN ANUL 2019

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL 2020

1

Art.493 alin.3) din Legea nr.227/2015

-Contravenția prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancționează cu amendă de la 71 lei la 283 lei ;

-Contravenția prevăzută la lit.b) se sancționează cu amendă de la 283 lei la 705 lei.                      ’

Art.493 alin.3) din Legea nr.227/2015

-Contravenția prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancționează cu amendă de la 74 lei la 296 lei ;

Contravenția prevăzută la lit.b)-d) se sancționează cu amendă de la 296 lei la 737 lei.                         ’

2

Art.493 alin.4) din Legea nr.227/2015

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 329 lei la 1.599 lei.

Art.493 alin.4) din Legea nr.227/2015

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vân zar ea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 344 lei la 1.673 lei.

Limitele minime și maxime ale amenzilor în cazul PERSOANELOR JURIDICE

Nr.crt.

NIVELURILE PRACTICATE ÎN ANUL 2019

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL 2020

1

Art.493 alin.5) din Legea nr.227/2015

-Contravenția prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancționează cu amendă de la 284 lei la 1.131 lei ;

-Contravenția prevăzută la lit.b) se sancționează cu amendă de la 1.131 lei la 2.821 lei.

Art.493 alin.5) din Legea nr.227/2015

-Contravenția prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancționează cu amendă de la 297 lei la 1.183 lei ;

-Contravenția prevăzută la lit.b) se sancț ion ează cu amendă de la 1.183 lei la 2.951 lei.

2

Art.493 alin.4) si 5) din Legea nr.227/2015

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.317 lei la 6.397 lei.

Art.493 alin.4) si 5) din Legea nr.227/2015

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vân zar ea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.378 lei la 6.691 lei.

3

Art.493 alin.41) din Legea nr.227/2015

(41) Necomunicarea informațiilor și a documentelor de natura celor prevăzute la art. 494 alin. (12) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 507 la 2.534 lei.             ’      ’                 ’

Art.493 alin.41) din Legea nr.227/2015

(41) Necomunicarea informațiilor și a documentelor de natura celor prevăzute la art. 494 alin. (12) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 530 la 2.651 lei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gheorghe NEDELESCU

ZONAREA MUNICIPIULUI CRAIOVA

INTRAVILAN

în vederea stabilirii impozitului(taxei) pe clădiri si impozitului (taxei) pe teren

ZONA A* - Perimetrul cuprins între străzile:

 • - Vest: str.Pașcani, str.Maria Tănase, str.Brestei, str.Mohorului, str.Str. Calugareni, Câmpia Islaz, str.Pictor H. Barbousse, str.Alexandru cel Bun, str.Petuniilor, str.Bucovat, str.Ecaterina Teodoroiu, Str.Șoimului, Bvd.1 Mai.

 • - Sud: Bvd.1 Mai, str.Unirii, str.Corneliu Coposu, str.Ana Ipătescu, str.Anul 1848.

 • - Est: str.Anul 1848, str.G-ral Magheru, str.Imparatul Traian, str. Sararilor, str.Calea Bucuresti, str.Petre Ispirescu, str. N. Iorga.

 • - Nord: str.N. Iorga, str.Fratii Golesti, str.G-ral C-tin Argetoianu, str.G-ral Cernătescu, str.Serg. C-tin Popescu, str.Lămîiței, str.Brazda lui Novac, str.Maresal Averescu, str.1 Decembrie 1918, str.Doljului, str.Opanez, str.G.Enescu, str.Pascani.

ZONA B* -Perimetrul cuprins între străzile:

 • -  Vest:Limita estică a localității Izvorul Rece, Calea Severinului, Canalul HC 200, Canalul HC 181/1, limita intravilan până la intersecția cu De 1, limita vestică a proprietăților S.C. CEZ CRAIOVA S.A., Regia Autonomă de Transport Craiova, SC VALROM INDU STRIE SRL, canal până la Balta HB 479, limita de est a Bălții HB 479 până la intersecția cu str.Fermierului, str.Pelendava, limita estică a lacului Craiovița, str.Râului până la intersecția cu str.Popoveni.

 • - Sud:str.Popoveni până la intersecția cu bvd.Nicolae Romanescu, bvd.N. Romanescu până la intersecția cu bvd.1 Mai, str.Unirii, limita de nord a Parcului Nicolae Romanescu, limita de sud a U.M., drumul de exploatare DE 357 până la intersecția cu calea ferata Craiova-Calafat.

 • - Est:Limita Vestică de-a lungul Căii ferate Craiova-Calafat, str.Caracal, limita vestică a străzii Drumul Apelor și aleile, calea ferata Bucuresti-Craiova-Timișoara.

 • - Nord:Limita sudică a Căii ferate București-Craiova-Timisoara, limita de sud a localității Izvorul Rece.

ZONA C* - Perimetrul cuprins intre străzile:

 • - Limita exterioară a zonei B până la marginile localităților componente ale municipiului Craiova respectiv Șimnicul de Jos, Făcăi, Popoveni, Mofleni, Cernele, Izvorul Rece, Rovine.

ZONA D - în zona D a municipiului Craiova sunt cuprinse cele 7 (șapte) cartiere arondate municipiului Craiova, respectiv Mofleni Popoveni, Cernele, Izvorul Rece, Făcăi, Rovine și Șimnicul de Jos .

*Notă: Limita dintre zone se consideră axul străzii

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gheorghe NEDELESCU

ORGANIZAREA teritoriului municipiului Craiova pe zone de atracție comercială

ZONA 0 - delimitată de străzile: Calea București, Unirii, Mihail Kogălniceanu, Eugeniu Carada (Ialomicioarea), Arieș, B-dul Carol, Parcul Romanescu.

ZONA 1 - delimitată de străzile: Vasile Alecsandri de la intersecția cu str.Frații Golești (Reforma Agrară), str.Fr. Golești de la intersecția cu Vasile Alecsandri până la Calea București, str.Dezrobirii de la intersecția Calea București până la A.I.Cuza, Lupeni, Împăratul Traian (Siloz) de la str.Buzești până la str.Lupeni, Alexandru Macedonski, de la intersecția cu str.Împăratul Traian (Siloz), până la str.Unirii, Unirii de la intersecția cu str.Macedonski până la b-dul Știrbei Vodă (23 August), Știrbei Vodă de la intersecția cu str. Unirii, Unirii până la intersecția cu str. Cîmpia Izlaz, Cîmpia Izlaz de la intersecția cu str. Știrbei Vodă până la intersecția cu str.Madona Dudu (Maxim Gorki), Brândușa, Mihai Viteazu de la intersecția cu str.Brestei, Brestei de la intersecția cu str.Iancu Jianu, Iancu Jianu până la intersecția cu str.Nicolae Titulescu, Nicolae Titulescu până la str.Constantin Brâncuși, Constantin B râncu și până la str.Principatele Unite, Ștefan cel Mare, de la Principatele Unite până la str.Doinei, Vasile Conta de la str.Doinei până la b-dul Carol I, B-dul Carol I de la Calea București până la intersecția cu b-dul Dacia, b-dul Decebal de la intersecția cu b-dul Carol I până la intersecția cu str.Bătrânilor, str.Vasile Alecsandri de la intersecția cu str.Frații Golești până la intersecția cu str.Dezrobirii, str.Dezrobirii de la intersecția cu str.Gilortului până la intersecția str.Petre Ispirescu, str.Petre Ispirescu de la intersecția cu str.Dezrobirii până la intersecția cu Calea București, Calea București de la intersecția cu str.Frații Golești (Reforma Agrară) până la intersecția cu str. Petre Ispirescu, Nicolae Titulescu de la intersecția cu str.Iancu Jianu până la intersecția cu str.Maria Tănase, B-dul 1 Mai de la intersecția cu b-dul Șt irb ei Vodă până la intersecția cu b-dul Nicolae Romanescu.

ZONA 2 - celelalte străzi din municipiul Craiova necuprinse în zona 0 și 1.

ZONA 3 - cartierele Șimnicu de Jos, Făcăi, Mofleni, Cernele, Izvorul Rece, Rovine.

OBS.- În toate cazurile, pe ambele laturi ale unei străzi care delimitează două zone de atracție comercială, taxa pentru folosirea domeniului public va fi reprezentată de taxa aplicabilă zonei superioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe NEDELESCU

Procedura

de acordare a scutirii de la plata impozitului/taxei pentru clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale si întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale

Art. 1 Nu se datorează impozit/taxa pe clădiri în anul 2020, pentru clădirile utilizate de către organizații neguvern am entale si întreprinderi sociale sau de către acestea în parteneriat cu autorități sau instituții publice, exclusiv pentru acordarea de servicii sociale care constau în: asigurarea de găzduire, hrană, sprijin material; servicii de îngrijire; asistență socială; consiliere în vederea integrării sociale - psihologică, profesională, familială; activități educaționale si suport pentru găsirea unui loc de muncă, a unei locuințe, accesarea de cursuri de formare/recalificare profesională; activități de recuperare, reabilitare si reinserție socială pentru persoanele aflate în situații de risc social.

Art.2 Scutirea se acordă începând cu data de 1 ianuarie 2020, pe bază de cerere, persoanelor care dețin documente justificative valabile la 31.12.2019 și care sunt depuse la Direcția Impozite și Taxe, până la data de 31 martie 2020, inclusiv.

Art. 3 Cererea de acordare a scutirii va cuprinde:

 • - Datele de identificare ale solicitantului;

 • - Elementele de identificare ale clădirii sau părții din clădire pentru care se solicită acordarea scutirii;

 • - Temeiul de drept în baza căruia se solicită acordarea scutirii;

 • - Motivele de fapt pe care se întemeiază cererea;

La cerere vor fi anexate următoarele documente:

 • - Declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al organizației neguvernamentale sau întreprinderi sociale în care să se menționeze urm ăto are l e informații:

 • - dacă clădirea pentru care se solicită scutirea de la plata impozitului/taxei este utilizată total sau parțial pentru activitățile prevăzute la art.1;

 • - toate activitățile desfăsurate în clădirea pentru care se solicită scutirea;

 • - modalitatea de furnizare a serviciilor respective;

 • - actul constitutiv al organizației neguvernamentale sau întreprinderi sociale;

 • - certificatul de acreditare emis de autoritatea competentă, dup caz;

 • - atestatul de întreprindere socială, după caz.

Documentele depuse vor fi c ert ific ate de conformitate cu originalul potrivit prevederilor art. 64 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 Serviciul de specialitate va efectua verificarea documentelor depuse și va întocmi un referat prin care se va propune acordarea sau respingerea scutirii.

Art.5 Referatul va fi verificat de șeful serviciului și înaintat spre aprobare conducerii direcției.

Art.6 Pe baza referatului de acordare a scutirii ap rob at, se va proceda la operarea scutirii în evidența fiscală.

Art. 7 Acordarea/ respingerea scutirii va fi comunicată beneficiarului în termen de 15 zile de la aprobarea referatului.

Art. 8 Contribuabilul care beneficiază de scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri are obligația ca ulterior acordării scutirii să aducă la cunoștința organului fiscal orice modificari intervenite față de situația existentă la data acordării scutirii.

Art.9 În cazul în care după acordarea facilității fiscale, se constată că beneficiarul a indus în eroare organele fiscale prin declararea unor date nereale impozitul/taxa pe clădiri va fi recalculată începând cu data 1 ianuarie 2020.

Art.10 Scutirea se acordă și în cazul contribuabililor care au beneficiat de această facilitate în anul 2019, pe baza documentelor justificative aflate la dispoziția Direcției Impozite și Taxe.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gheorghe NEDELESCU

Procedura

de acordare a scutirii de la plata impozitului/taxei pentru clădirile utilizate de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ

Art. 1 Nu se datorează impozit/taxa pe clădiri în anul 2020, pentru clădirile utilizate de către organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ.

Art. 2 Scutirea se acordă pentru clădirea afectată activităților prevăzute la art. 1.

Art. 3 Scutirea se acordă începând cu data de 1 ianuarie 2020, pe bază de cerere, persoanelor care dețin documente justificative valabile la data de 31 decembrie 2019 și care sunt depuse la Direcția Impozite și Taxe, până la data de 31 martie 2020 inclusiv.

Art. 4 Cererea de acordare a scutirii va cuprinde:

 • - Datele de identificare ale solicitantului;

 • - Datele de identificare ale utilizatorului, după caz;

 • - Elementele de identificare ale clădirii sau părții din clădire pentru care se solicită acordarea scutirii;

 • - Temeiul de drept în baza căruia se solicită acordarea scutirii;

 • - Motivele de fapt pe care se întemeiază cererea;

La cerere vor fi anexate următoarele documente:

 • - Declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al organizației nonprofit în care să se menționeze următoarele informații:

 • - dacă clădirea pentru care se solicită scutirea de la plata impozitului/taxei este utilizată total sau parțial p entru activitățile prevăzute la art.1;

 • - toate activitățile desfăsurate în clădirea pentru care se solicită scutirea;

 • - actul constitutiv al organizației nonprofit;

 • - contractul de închiriere și actele adiționale, în baza cărora este utilizată clădirea;

Documentele depuse vor fi certificate de conformitate cu originalul potrivit prevederilor art. 64 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5 Serviciul de specialitate va efectua verificarea documentelor depuse și va întocmi un referat prin care se va propune acordarea sau respingerea scutirii.

Art.6 Referatul va fi verificat de șeful serviciului și înaintat spre aprobare conducerii direcției.

Art.7 Pe baza referatului de acordare a scutirii aprobat, se va proceda la operarea scutirii în evidența fiscală.

Art. 8 Acordarea/ respingerea scutirii va fi comunicată beneficiarului în termen de 15 zile de la aprobarea referatului prevăzut la art.5.

Art. 9 Contribuabilul care beneficiază de scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri are obligația ca ulterior acordării scutirii să aducă la cunoștința organului fiscal orice modificari intervenite față de situația existentă la data acordării scutirii.

Art.10 În cazul în care după acordarea facilității fiscale, se constată că beneficiarul a indus în eroare organele fiscale prin declararea unor date nereale impozitul/taxa pe clădiri va fi recalculată începând cu data 1 ianuarie 2020.

Art.11 Scutirea se acordă și în cazul contribuabililor care au beneficiat de acestă facilitate în anul 2019, pe baza documentelor justificative aflate la dispoziția Direcției Impozite și Taxe.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gheorghe NEDELESCU

Procedura

de acordare a scutirii de la plata impozitului/taxei pentru clădirile restituite potrivit art.16 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările si completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public.

Art. 1 Nu se datorează impozit/taxa pe clădiri în anul fiscal 2020, pentru clădirile restituite potrivit art.16 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările si completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public.

Art. 2 Scutirea se acordă începând cu data de 1 ianuarie 2020, pe bază de cerere, persoanelor care dețin documente justificative valabile la 31.12.2019 și care sunt depuse la Direcția Impozite și Taxe, până la data de 31 martie 2020, inclusiv.

Art. 3 Cererea de acordare a scutirii va cuprinde:

 • - Datele de identificare ale solicitantului;

 • - Elementele de identificare ale clădirii sau părții din clădire pentru care se solicită acordarea scutirii;

 • - Temeiul de drept în baza cărora se solicită acordarea scutirii;

La cerere vor fi anexate următoarele documente:

 • - actul de identitate al proprietarului;

 • - actul de proprietate și documentația cadastrală a clădirii;

 • - documentul justificativ prin care este dovedită afectațiunea de interes public.

Documentele depuse vor fi certificate de conformitate cu originalul potrivit prevederilor art. 64 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 Serviciile de specialitate, vor efectua verificarea documentelor depuse și vor întocmi un referat prin care se va propune acordarea sau respingerea scutirii.

Art.5 Referatul va fi verificat de șeful serviciului și înaintat spre aprobare conducerii direcției.

Art.6 Pe baza referatului de acordare ascutirii aprobat, se va proceda la operarea scutirii în evidența fiscală.

Art. 7 Acordarea/ respingerea scutirii va fi comunicată beneficiarului în termen de 15 zile de la aprobarea referatului prevăzut la art.5.

Art. 8 Contribuabilul care beneficiază de scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri are obligația ca ulterior acordării scutirii să aducă la cunoștința organului fiscal orice modificări intervenite față de situația existentă la data acordării scutirii.

Art.9 În cazul în care după acordarea facilității fiscale, se constată că beneficiarul a indus în eroare organele fiscale prin declararea unor date nereale impozitul/taxa pe clădiri va fi recalculată începând cu data 1 ianuarie 2020.

Art.10 Scutirea se acordă și în cazul contribuabililor care au beneficiat de această facilitate în anul 2019, pe baza documentelor justificative aflate la dispoziția Direcției Impozite și Taxe.

Procedura de acordare a scutirii de la plata impozitului/taxei pentru pentru clădirile retrocedate potrivit art.1 alin.(10) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, republicată, cu m odificările si completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public.

Art. 1 Nu se datorează impozit/taxa pe clădiri în anul fiscal 2020, pentru clădirile retrocedate potrivit art.1 alin.(10) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările si completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul m enț ine afectațiunea de interes public.

Art. 2 Scutirea se acordă începând cu data de 1 ianuarie 2020, pe bază de cerere, persoanelor care dețin documente justificative valabile la 31 decembrie 2019 și care sunt depuse la Direcția Impozite și Taxe, până la data de 31 martie 2020, inclusiv;

Art. 3 Cererea de acordare a scutirii va cuprinde:

 • - Datele de identificare ale solicitantului;

 • - Elementele de identificare ale clădirii pentru care se solicită acordarea scutirii;

 • - Temeiul de drept în baza căruia se solicită acordarea scutirii;

La cerere vor fi anexate următoarele documente:

 • - actul de identitate al proprietarului;

 • - actul de proprietate și documentația cadastrală a clădirii;

 • - documentul justificativ prin care este dovedită afectațiunea de interes public.

Documentele depuse vor fi certificate de conformitate cu originalul potrivit prevederilor art. 64 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 Serviciile de specialitate vor efectua verificarea documentelor depuse și vor întocmi un referat prin care se va propune acordarea sau respingerea scutirii.

Art.5 Referatul va fi verificat de șeful serviciului și înaintat spre aprobare conducerii direcției.

Art.6 Pe baza referatului de acordare a scutirii aprobat, se va proceda la operarea scutirii în evidența fiscală.

Art. 7 Acordarea/ respingerea scutirii va fi comunicată beneficiarului în termen de 15 zile de la aprobarea referatului prevăzut la art.5.

Art.8 Contribuabilul care beneficiază de scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri are obligația ca ulterior acordării scutirii să aducă la cunoștința organului fiscal orice modificări intervenite față de situația existentă la data acordării scutirii.

Art.9 În cazul în care după acordarea facilității fiscale, se constată că beneficiarul a indus în eroare organele fiscale prin declararea unor date nereale impozitul/taxa pe clădiri va fi recalculată începând cu data 1 ianuarie 2020.

Art.10 Scutirea se acordă și în cazul contribuabililor care au beneficiat de această facilitate în anul 2019, pe baza documentelor justificative aflate la dispoziția Direcției Impozite și Taxe.

Procedura

de acordare a scutirii de la plata impozitului/taxei pentru pentru

clădirile restituite potrivit art.1 alin.(5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public.

Art. 1 Nu se datorează impozit/taxa pe clădiri în anul fiscal 2020, pentru clădirile restituite potrivit art.1 alin.(5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public.

Art. 2 Scutirea se acordă începând cu data de 1 ianuarie 2020, pe bază de cerere, persoanelor care dețin documente justificative valabile la data de 31.12.2019 și care sunt depuse la Direcția Impozite și Taxe, până la data de 31 martie 2020, inclusiv.

Art. 3 Cererea de acordare a scutirii va cuprinde:

 • - Datele de identificare ale solicitantului;

 • - Elementele de identificare ale clădirii pentru care se solicită acordarea scutirii;

 • - Temeiul de drept în baza căruia se solicită acordarea scutirii;

La cerere vor fi an exat e următoarele documente:

 • - actul de identitate al proprietarului;

 • - actul de proprietate și documentația cadastrală a clădirii;

 • - documentul justificativ prin care este dovedită afectațiunea de interes public.

Documentele depuse vor fi certificate de conformitate cu originalul potrivit prevederilor art. 64 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 Serviciile de specialitate vor efectua verificarea documentelor depuse și vor întocmi un referat prin care se va propune acordarea sau respingerea scutirii.

Art.5 Referatul va fi verificat de șeful serviciului și înaintat spre aprobare conducerii direcției.

Art.6 Pe baza referatului de acordare a scutirii aprobat, se va proceda la operarea scutirii în evidența fiscală.

Art. 7 Acordarea/ respingerea scutirii va fi comunicată beneficiarului în termen de 15 zile de la aprobarea referatului prevăzut la art.5.

Art. 8 Contribuabilul care beneficiază de scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri are obligația ca ulterior acordării scutirii să aducă la cunoștința organului fiscal orice modificări intervenite față de situația existentă la data acordării scutirii.

Art.9 În cazul în care după acordarea facilității fiscale, se constată că beneficiarul a indus în eroare organele fiscale prin declararea unor date nereale impozitul/taxa pe clădiri va fi recalculată începând cu data 1 ianuarie 2020.

Art.10 Scutirea se acordă și în cazul contribuabililor care au beneficiat de acestă facilitate în anul 2019, pe baza documentelor justificative aflate la dispoziția Direcției Impozite și Taxe.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gheorghe NEDELESCU

Procedura de acordare a scutirii de la plata impozitului/taxei pentru clădirile deținute de asociațiile de dezvoltare intercomunitară

Art. 1 Nu se datorează impozit/taxa pe clădiri în anul fiscal 2020, pentru clădirile deținute de asociațiile de dezvoltare intercomunitară.

Art. 2 Scutirea se acordă începând cu data de 1 ianuarie 2020, pe bază de cerere depusă la Direcția Impozite și Taxe, până la data de 31 martie 2020, inclusiv.

Art. 3 Cererea de acordare a scutirii va cuprinde:

 • - Datele de identificare ale solicitantului;

 • - Elementele de identificare ale clădirii sau părții din clădire pentru care se solicită acordarea scutirii;

 • - Temeiul de drept în baza căruie se solicită acordarea scutirii;

 • - Motivele de fapt pe care se înteme iază cererea;

La cerere vor fi anexate următoarele documente:

 • - actul constitutiv al asociației de dezvoltare intercomunitară;

 • - actul de proprietate al clădirii pentru care se solicită scutirea de la plată;

Documentele depuse vor fi certificate de conformitate cu originalul potrivit prevederilor art. 64 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 Serviciul de specialitate va efectua verificarea documentelor depuse și va întocmi un referat prin care se va propune acordarea sau respingerea scutirii.

Art.5 Referatul va fi verificat de șeful serviciului și înaintat spre aprobare conducerii direcției.

Art.6 Pe baza referatului de acordare a scutirii aprobat, se va proceda la operarea scutirii în evidența fiscală.

Art.7 Acordarea/ respingerea scutirii va fi comunicată beneficiarului în termen de 15 zile de la aprobarea referatului prevăzut la art.5.

Art.8 Contribuabilul care beneficiază de scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri are obligația ca ulterior acordării scutirii să aducă la cunoștința organului fiscal orice modificari intervenite față de situația existentă la data acordării scutirii.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gheorghe NEDELESCU

Procedura

de acordare a scutirii de la plata impozitului pentru clădirea folosită ca domiciliu si/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin.

(1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare

Art. 1 Nu se datorează impozit pe clădiri în anul fiscal 2020, pentru clădirea folosită ca domiciliu si/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2 Scutirea se acordă pe bază de cerere, pe cota de proprietate deținută de persoana prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, începând cu data de 1 ianuarie 2020, persoanelor care dețin documente justificative valabile la 31.12.2019 și care sunt depuse la Direcția Impozite și Taxe, până la data de 31 martie 2020, inclusiv.

Art. 3 Cererea de acordare a scutirii va cuprinde:

 • - Datele de identificare ale solicitantului;

 • - Elementele de identificare ale clădirii sau părții din clădire pentru care se solicită acordarea scutirii;

 • - Temeiul de drept în baza căruia se solicită acordarea scutirii;

La cerere vor fi anexate următoarele documente:

 • - actul de identitate/codul unic de înregistrare al proprietarului ;

 • - actul de proprietate și documentația cadastrală a clădirii;

 • - certificatul de revoluționar emis de autoritatea competentă.

Documentele depuse vor fi certificate de conformitate cu originalul potrivit prevederilor art. 64 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 Serviciile de specialitate vor efectua verificarea documentelor depuse și vor întocmi un referat prin care se va propune acordarea sau respingerea scutirii.

Art.5 Referatul va fi verificat de șeful serviciului și aprobat de conducerea direcției.

Art.6 Pe baza referatului de acordare a scutirii aprobat, se va proceda la operarea scutirii în evidența fiscală.

Art. 7 Acordarea/ respingerea scutirii va fi comunicată beneficiarului în termen de 15 zile de la aprobarea referatului prevăzut la art.5.

Art.9. Scutirea se acordă și în cazul contribuabililor care au beneficiat de acestă facilitate în anii anteriori, pe baza documentelor justificative aflate la dispoziția Direcției Impozite și Taxe.

Procedura

de acordare a scutirii de la plata impozitului pentru terenul aferent clădirilor restituite potrivit art.16 din Legea nr.10/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public.

Art. 1 Nu se datorează impozit pe teren în anul fiscal 2020, pentru terenul aferent clădirilor restituite potrivit art.16 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările si completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public.

Art. 2 Scutirea se acordă începând cu data de 1 ianuarie 2020, pe bază de cerere, persoanelor care dețin documente justificative valabile la data de 31.12.2019 și care sunt depuse la Direcția Impozite și Taxe, până la data de 31 martie 2020, inclusiv.

Art. 3 Cererea de acordare a scutirii va cuprinde:

 • - Datele de identificare ale solicitantului;

 • - Elementele de identificare ale terenului pentru care se solicită acordarea scutirii;

 • - Temeiul de drept în baza căruia se solicită acordarea scutirii;

La cerere vor fi anexate următoarele documente:

 • - actul de identitate al proprietarului;

 • - actul de proprietate și documentația cadastrală a terenului;

 • - documentul j ustificativ prin care este dovedită afectațiunea de interes public.

Documentele depuse vor fi certificate de conformitate cu originalul potrivit prevederilor art. 64 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 Serviciile de specialitate vor efectua verificarea documentelor depuse și vor întocmi un referat prin care se va propune acordarea sau respingerea scutirii.

Art.5 Referatul va fi verificat de șeful serviciului și înaintat spre aprobare conducerii direcției.

Art.6 Pe baza referatului de acordare ascutirii aprobat, se va proceda la operarea scutirii în evidența fiscală.

Art. 7 Acordarea/ respingerea scutirii va fi comunicată beneficiarului în termen de 15 zile de la aprobarea referatului prevăzut la art.5.

Art. 8 Contribuabilul care beneficiază de scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren are obligația ca ulterior acordării scutirii să aducă la cunoștința organului fiscal orice modificari intervenite față de situația existentă la data acordării scutirii.

Art.10 Scutirea se acordă și în cazul contribuabililor care au beneficiat de această facilitate în anul 2019, pe baza documentelor justificative aflate la dispoziția Direcției Impozite și Taxe.

Procedura

de acordare a scutirii de la plata impozitului pentru terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art.1 alin.(10) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.94/2000, republicată, cu modificările si completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public.

Art. 1 Nu se datorează impozit pe teren în anul fiscal 2020, pentru terenurile eferente clădirilor retrocedate potrivit art.1 alin.(10) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările si completările ulterioare, p entru perioada p entru care proprietarul menține afectațiunea de interes public.

Art. 2 Scutirea se acordă începând cu data de 1 ianuarie 2020, pe bază de cerere, persoanelor care dețin documente justificative valabile la 31.12.2019 și care sunt depuse la Direcția Impozite și Taxe, până la data de 31 martie 2020, inclusiv;

Art. 3 Cererea de acordare a scutirii va cuprinde:

 • - Datele de identificare ale solicitantului;

 • - Elementele de identificare ale terenului p entru care se solicită acordarea scutirii;

 • - Temeiul de drept în baza căruia se solicită acordarea scutirii;

La cerere vor fi anexate următoarele documente:

 • - actul de identitate al proprietarului;

 • - actul de proprietate și documentația cadastrală a terenului;

 • - documentul justificativ prin care este dovedită afectațiunea de interes public.

Documentele depuse vor fi certificate de conformitate cu originalul potrivit prevederilor art. 64 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 Serviciile de specialitate vor efectua verificarea documentelor depuse și vor întocmi un referat prin care se va propune acordarea sau respingerea scutirii.

Art.5 Referatul va fi verificat de șeful serviciului și înaintat spre aprobare conducerii direcției.

Art.6 Pe baza referatului de acordare a scutirii aprobat, se va proceda la operarea scutirii în evidența fiscală.

Art. 7 Acordarea/ respingerea scutirii va fi comunicată beneficiarului în termen de 15 zile de la aprobarea referatului prevăzut la art.5.

Art. 8 Contribuabilul care beneficiază de scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren are obligația ca ulterior acordării scutirii să aducă la cunoștința organului fiscal orice modificări intervenite față de situația existentă la data acordării scutirii.

Art.9 În cazul în care după acordarea facilității fiscale, se constată că beneficiarul a indus în eroare organele fiscale prin declararea unor date nereale impozitul/taxa pe teren va fi recalculată începând cu data 1 ianuarie 2020.

Art.10. Scutirea se acordă și în cazul contribuabililor care au beneficiat de această facilitate în anul 2019, pe baza documentelor justificative aflate la dispoziția Direcției Impozite și Taxe.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gheorghe NEDELESCU

Procedura de acordare a scutirii de la plata impozitului pentru terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale si întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale.

Art. 1 Nu se datorează impozit pe teren în anul fiscal 2020, pentru terenurile utilizate de către organizații neguvernam entale si întreprinderi sociale sau de către acestea în parteneriat cu autorități sau instituții publice, exclusiv pentru acordarea de servicii sociale care constau în: asigurarea de găzduire, hrană, sprijin material; servicii de îngrijire; asistență socială; consiliere în vederea integrării sociale - psihologică, profesională, familială; activități educaționale si suport pentru găsirea unui loc de muncă, a unei locuințe, accesarea de cursuri de formare/recalificare profesională; activități de recuperare, reabilitare si reinserție socială pentru persoanele aflate în situații de risc social.

Art.2 Scutirea se acordă începând cu data de 1 ianuarie 2020, pe bază de cerere, persoanelor care dețin documente justificative valabile la 31.12.2019 și care sunt depuse la Direcția Impozite și Taxe, până la data de 31 martie 2020, inclusiv.

Art. 3 Cererea de acordare a scutirii va cuprinde:

 • - Datele de identificare ale solicitantului;

 • - Elementele de identificare ale terenului pentru care se solicită acordarea scutirii;

 • - Temeiul de drept în baza căruia se solicită acordarea scutirii;

 • - Motivele de fapt pe care se întemeiază cererea;

La cerere vor fi anexate următoarele documente:

 • - Declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al organizației neguvernamentale sau întreprinderi sociale în care să se menționeze urm ăto are l e informații:

 • - dacă terenul pentru care se solicită scutirea de la plata impozitului/taxei este utilizată total sau parțial pentru activitățile prevăzute la art.1;

 • - toate activitățile desfăsurate pe terenul pentru care se solicită scutirea;

 • - modalitatea de furnizare a serviciilor respective;

 • - actul constitutiv al organizației neguvernamentale sau întreprinderi sociale;

 • - certificatul de acreditare emis de autoritatea competentă, dup caz;

Documentele depuse vor fi c ert ific ate de conformitate cu originalul potrivit prevederilor art. 64 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 Serviciul de specialitate va efectua verificarea documentelor depuse și va întocmi un referat prin care se va propune acordarea sau respingerea scutirii.

Art.5 Referatul va fi verificat de șeful serviciului și înaintat spre aprobare conducerii direcției.

Art.6 Pe baza referatului de acordare a scutirii aprobat, se va proceda la operarea scutirii în evidența fiscală.

Art.7 Acordarea/ respingerea scutirii va fi comunicată beneficiarului în termen de 15 zile de la aprobarea referatului prevăzut la art.5.

Art.8 Contribuabilul care beneficiază de scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren are obligația ca ulterior acordării scutirii să aducă la cunoștința organului fiscal orice modificari intervenite față de situația existentă la data acordării scutirii.

Art.9 În cazul în care după acordarea facilității fiscale, se constată că beneficiarul a indus în eroare organele fiscale prin declararea unor date nereale impozitul/taxa pe clădiri va fi recalculată începând cu data 1 ianuarie 2020.

Art.10. Scutirea se acordă și în cazul contribuabililor care au beneficiat de această facilitate în anul 2019, pe baza documentelor justificative aflate la dispoziția Direcției Impozite și Taxe.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gheorghe NEDELESCU

Procedura

de acordare a scutirii de la plata impozitului pentru terenurile afectate de calamități naturale, pentru o perioadă de 5 ani

Art.1 Nu se datorează impozit pe teren în anul fiscal 2020, pentru terenurile afectate de calamități naturale, pentru o perioadă de 5 ani.

Art.2 Scutirea se acordă începând cu data de 1 ianuarie 2020, pe bază de cerere, persoanelor care dețin documente justificative emise până la data de 31 decembrie 2019 și care sunt depuse la Direcția Impozite și Taxe, până la data de 31 martie 2020, inclusiv.

Art. 3 Cererea de acordare a scutirii va cuprinde:

 • - Datele de identificare ale solicitantului;

 • - Elementele de identificare ale terenului p entru care se solicită acordarea scutirii;

 • - Temeiul de drept în baza căruia se solicită acordarea scutirii;

 • - Motivele de fapt pe care se întemeiază cererea;

La cerere vor fi anexate următoarele documente:

 • - documentația cadastrală;

 • - documentul justificativ care atestă afectarea terenului de calamități naturale.

Documentele depuse vor fi certificate de conformitate cu originalul potrivit prevederilor art. 64 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 Serviciul de specialitate va efectua verificarea documentelor depuse și va întocmi un referat prin care se va propune acordarea sau respingerea scutirii.

Art.5 Referatul va fi verificat de șeful serviciului și înaintat spre aprobare conducerii direcției.

Art.6 Pe baza referatului de acordare a scutirii aprobat, se va proceda la operarea scutirii în evidența fiscală.

Art.7 Acordarea/ respingerea scutirii va fi comunicată beneficiarului în termen de 15 zile de la aprobarea referatului prevăzut la art.5.

Art.8 În cazul în care după acordarea facilității fiscale, se constată că beneficiarul a indus în eroare organele fiscale prin declararea unor date nereale impozitul/taxa pe teren va fi recalculată începând cu data 1 ianuarie 2020.

Procedura

de acordare a scutirii de la plata impozitului pentru suprafețele terenurilor afectate de cercetările arheologice, pe întreaga durată a efectuării cercetărilor

Art.1 Nu se datorează impozit pe teren pentru suprafețele terenurilor afectate de cercetările arheologice, pe întreaga durată a efectuării cercetărilor.

Art.2 Scutirea se acordă începând cu data de 1 ianuarie 2020, pe bază de cerere, persoanelor care dețin documente justificative valabile la data de 31 decembrie 2019 și care sunt depuse la Direcția Impozite și Taxe, până la data de 31 martie 2020, inclusiv.

Art. 3 Cererea de acordare a scutirii va cuprinde:

 • - Datele de identificare ale solicitantului;

 • - Elementele de identificare ale terenului pentru care se solicită acordarea scutirii;

 • - Temeiul de drept în baza căruia se solicită acordarea scutirii;

 • - Motivele de fapt pe care se întemeiază c erere a;

La c erere vor fi anexate următoarele documente:

 • - documentația cadastrală;

 • - documentul justificativ care atestă afectarea terenului de cercetările arheologice.

Documentele depuse vor fi certificate de conformitate cu originalul potrivit prevederilor art. 64 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de pro c edură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 Serviciul de specialitate va efectua verificarea documentelor depuse și va întocmi un referat prin care se va propune acordarea sau respingerea scutirii.

Art.5 Referatul va fi verificat de șeful serviciului și înaintat spre aprobare conducerii direcției.

Art.6 Pe baza referatului de acordare a scutirii aprobat, se va proceda la operarea scutirii în evidența fiscală.

Art.7 Acordarea/ respingerea scutirii va fi comunicată beneficiarului în termen de 15 zile de la aprobarea referatului prevăzut la art.5.

Art.8 În cazul în care după acordarea facilității fiscale, se constată că beneficiarul a indus în eroare organele fiscale prin declararea unor date nereale impozitul/taxa pe teren va fi recalculată începând cu data 1 ianuarie 2020.

Procedura

de acordare a scutirii de la plata impozitului pentru terenul folosit ca domiciliu si/sau alte terenuri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) Și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare

Art. 1 Nu se datorează impozit pe teren în anul fiscal 2020, pentru terenul folosit ca domiciliu si/sau alte terenuri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2 Scutirea se acordă pe bază de cerere, pe cota de proprietate deținută de persoana prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, începând cu data de 1 ianuarie 2020, persoanelor care dețin documente justificative valabila la 31.12.2019 și care sunt depuse la Direcția Impozite și Taxe, până la data de 31 martie 2020, inclusiv.

Art. 3 Cererea de acordare a scutirii va cuprinde:

 • - Datele de identificare ale solicitantului;

 • - Elementele de identificare ale terenului sau părții din teren pentru care se solicită acordarea scutirii;

 • - Temeiul de drept în baza căruia se solicită acordarea scutirii;

La cerere vor fi anexate următoarele documente:

 • - actul de identitate/codul unic de înregistrare al proprietarului ;

 • - actul de proprietate și documentația cadastrală a terenului;

 • - certificatul de revoluționar emis de autoritatea competentă.

Documentele depuse vor fi certificate de conformitate cu originalul potrivit prevederilor art. 64 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 Serviciile de specialitate vor efectua verificarea documentelor depuse și vor întocmi un referat prin care se va propune acordarea sau respingerea scutirii.

Art.5 Referatul va fi verificat de șeful serviciului și aprobat de conducerea direcției.

Art.6 Pe baza referatului de acordare a scutirii aprobat, se va proceda la operarea scutirii în evidența fiscală.

Art.7 Acordarea/ respingerea scutirii va fi comunicată beneficiarului în termen de 15 zile de la aprobarea referatului prevăzut la art.5.

Art. 8 Contribuabilul care beneficiază de scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren are obligația ca ulterior acordării scutirii să aducă la cunoștința organului fiscal orice modificari intervenite față de situația existentă la data acordării scutirii.

Art.9 În cazul în care după acordarea facilității fiscale, se constată că beneficiarul a indus în eroare organele fiscale prin declararea unor date nereale impozitul/taxa pe teren va fi recalculată începând cu data 1 ianuarie 2020.

Art.10 Scutirea se acordă și în cazul contribuabililor care au beneficiat de această facilitate în anii anteriori, pe baza documentelor justificative aflate la dispoziția Direcției Impozite și Taxe.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gheorghe NEDELESCU

Procedura

de acordare a scutirii de la plata impozitului/taxei pentru terenurile utilizate de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ

Art. 1 Nu se datorează impozit/taxa pe teren în anul 2020, pentru terenurile utilizate de către organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile făiă scop lucrativ.

Art. 2 Scutirea se acordă pentru terenurile afectate activităților prevăzute la art.1.

Art. 3 Scutirea se acordă înc epând cu data de 1 ianuarie 2020, pe bază de cerere, persoanelor care dețin documente justificative valabile la data de 31 decembrie 2019 și care sunt depuse la Direcția Impozite și Taxe, până la data de 31 martie 2020 inclusiv.

Art. 4 Cererea de acordare a scutirii va cuprinde:

 • - Datele de identificare ale solicitantului;

 • - Datele de identificare ale utilizatorului, după caz;

 • - Elementele de identificare ale ternului sau părții din teren pentru care se solicită acordarea scutirii;

 • - Temeiul de drept în baza căruia se solicită acordarea scutirii;

 • - Motivele de fapt pe care se întemeiază cererea;

La cerere vor fi anexate următoarele documente:

 • - Declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al organizației nonprofit în care să se menționeze următoarele informații:

 • - dacă terenul p entru care se solicită scutirea de la plata impozitului/taxei este utilizată total sau parțial pentru activitățile prevăzute la art.1;

 • - toate activitățile desfăsurate pe terenul entru care se solicită scutirea;

 • - actul constitutiv al organizației nonprofit;

 • - contractul de închiriere și actele adiționale, în baza cărora este utilizat terenul;

Documentele depuse vor fi certificate de conform itate cu originalul potrivit prevederilor art. 64 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5 Serviciul de specialitate va efectua verificarea documentelor depuse și va întocmi un referat prin care se va propune acordarea sau respingerea scutirii.

Art.6 Referatul va fi verificat de șeful serviciului și înaintat spre aprobare conducerii direcției.

Art.7 Pe baza referatului de acordare a scutirii aprobat, se va proceda la operarea scutirii în evidența fiscală.

Art. 8 Acordarea/ respingerea scutirii va fi comunicată beneficiarului în termen de 15 zile de la aprobarea referatului prevăzut la art.5.

Art. 9 Contribuabilul care beneficiază de scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren are obligația ca ulterior acordării scutirii să aducă la cunoștința organului fiscal orice modificări intervenite față de situația existentă la data acordării scutirii.

Art.10 În cazul în care după acordarea facilității fiscale, se constată că beneficiarul a indus în eroare organele fiscale prin declararea unor date nereale impozitul/taxa pe teren va fi recalculată începând cu data 1 ianuarie 2020.

Art.11 Scutirea se acordă și în cazul contribuabililor care au beneficiat de acestă facilitate în anul 2019, pe baza documentelor justificative aflate la dispoziția Direcției Impozite și Taxe.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gheorghe NEDELESCU