Hotărârea nr. 472/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 472

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 472

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.T. SRL Craiova, pe anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 28.11.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.192584/2019, raportul nr.193958/2019 întocmit de Direcția Economico-Financiară și raportul de avizare nr.195920/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.T. SRL Craiova, pe anul 2019 și avizele nr.379/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.383/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.385/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.6 din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr.47/2014, Legii nr.50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019 și Ordinului Ministrului Finanțelor nr.3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.T. SRL Craiova, pe anul 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dl.Zorilă Dan, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților R.A.T. SRL Craiova, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.169/2019.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, Zorilă Dan și R.A.T. SRL Craiova, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Gheorghe NEDELESCU

Nicoleta MIULESCU

ANEXA

la Hotărârea nr. 472 /28.11.2019

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

LA R.A.T SRL

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat

HCL 432/

2019

Propunere

Rectificare 2019

%

6=5/4

x 100

Prevederi an 2020

Prevederi an

2021

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)

1

65893

66293

101

64538

66216

98

103

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

65892

66292

101

64535

66213

98

103

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

29434

36384

124

27132

27837

92

103

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0

0

0

0

0

0

0

2

Venituri financiare

5

1

1

100

3

3

300

103

3

Venituri extraordinare

6

0

0

0

0

0

0

0

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)

7

65145

65545

101

63771

65429

98

103

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

65095

65495

101

63720

65377

98

103

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

14864

15264

103

15133

15527

102

103

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

9898

9898

100

10074

10336

102

103

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

32332

32332

100

33140

34002

102

103

C0

Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)

12

30784

30784

100

31554

32374

103

103

C1

ch. cu salariile

13

28083

28083

100

28785

29533

102

103

C2

bonusuri

14

2701

2701

100

2769

2841

103

103

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

0

0

0

0

0

0

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

0

0

0

0

0

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

17

200

200

100

205

210

103

103

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

1348

1348

100

1382

1418

0

0

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

8001

8001

100

5373

5513

67

103

2

Cheltuieli financiare

20

50

50

100

51

53

102

104

3

Cheltuieli extraordinare

21

0

0

0

0

0

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

748

748

100

767

787

103

103

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

0

0

0

0

0

0

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE

PROFIT, din care:

24

0

0

0

0

0

0

0

1

Rezerve legale

25

0

0

0

0

0

0

0

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

0

0

0

0

0

0

0

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

0

0

0

0

0

0

0

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0

0

0

0

0

0

0

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0

0

0

0

0

0

0

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0

0

0

0

0

0

0

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

0

0

0

0

0

0

0

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

0

0

0

0

0

0

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0

0

0

0

0

0

0

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33

0

0

0

0

0

0

0

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

0

0

0

0

0

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de

35

0

0

0

0

0

0

0

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0

0

0

0

0

0

0

VI

I

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

0

0

0

0

0

0

0

a)

cheltuieli materiale

38

0

0

0

0

0

b)

cheltuieli cu salariile

39

0

0

0

0

0

0

0

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0

0

0

0

0

0

0

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

41

0

0

0

0

0

0

0

e)

alte cheltuieli

42

0

0

0

0

0

0

0

VI

II

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

26893

26893

100

2147

2560

8

119

1

Alocații de la buget

44

0

0

0

0

0

0

0

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

0

0

0

0

0

0

0

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

26893

26893

100

2147

2560

8

119

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

0

0

0

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

760

760

100

760

760

100

100

2

Nr. mediu de salariați total

49

723

723

100

720

720

100

100

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

3481

3465

100

3568

3661

0

103

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)

51

0

0

0

0

0

0

0

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)

52

91

92

101

90

92

98

103

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

0

0

0

0

0

0

0

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

0

0

0

0

0

0

0

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000

55

989

989

100

988

988

100

100

9

Plăți restante

56

3500

3500

100

3400

3300

97

97

#

Creanțe restante

57

59

59

100

59

59

100

100

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

GHEORGHE NEDELESCU