Hotărârea nr. 469/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 469

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.469

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru activitățile aducătoare de venituri proprii ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 28.11.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.192490/2019, raportul nr.194277/2019 întocmit de Direcția Economico- Financiară și raportul de avizare nr.195148/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru activitățile aducătoare de venituri proprii ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2019 și avizele nr.383/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești, nr.385/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului și nr.387/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport;

În conformitate cu prevederile art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru activitățile aducătoare de venituri proprii ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.165/2019.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Liceul Teoretic „Henri Coandă” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Gheorghe NEDELESCU

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU

ANEXA

La Hotărârea nr.469/28.11.2019

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 28-Noiembrie-2019

LICEUL TEORETIC HENRI COANDA

APROBAT: rectificare 28.11.2019 (mii lei)

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

TOTAL VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

370,00

28,00

398,00

370,00

370,00

370,00

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

370,00

28,00

398,00

370,00

370,00

370,00

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

370,00

28,00

398,00

370,00

370,00

370,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)

0013

5,00

0,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

3010

5,00

0,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

5,00

0,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ

30100530

5,00

0,00

5,00

5,00

5,00

5,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI

SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

365,00

28,00

393,00

365,00

365,00

365,00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.1

3310

365,00

28,00

393,00

365,00

365,00

365,00

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

30,00

6,00

36,00

30,00

30,00

30,00

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine

331014

335,00

22,00

357,00

335,00

335,00

335,00

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

370,00

28,00

398,00

370,00

370,00

370,00

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

370,00

28,00

398,00

370,00

370,00

370,00

C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)

0012

370,00

28,00

398,00

370,00

370,00

370,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)

0013

5,00

0,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

3010

5,00

0,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

5,00

0,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ

30100530

5,00

0,00

5,00

5,00

5,00

5,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI

SERVICII (33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

365,00

28,00

393,00

365,00

365,00

365,00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.1

3310

365,00

28,00

393,00

365,00

365,00

365,00

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

30,00

6,00

36,00

30,00

30,00

30,00

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine

331014

335,00

22,00

357,00

335,00

335,00

335,00

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

370,00

28,00

398,00

370,00

370,00

370,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

CHELTUIELI CURENTE

10.01

370,00

28,00

398,00

370,00

370,00

370,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

370,00

28,00

398,00

370,00

370,00

370,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

32,00

6,00

38,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

10.200101

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

10.200102

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

10.200103

12,00

2,00

14,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

10.200104

10,00

4,00

14,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

10.200130

8,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

329,00

22,00

351,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

10.200301

329,00

22,00

351,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

10.2005

7,00

0,00

7,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

10.200530

7,00

0,00

7,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

10.2006

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari interne, detasari, transferari

10.200601

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

10.2013

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

370,00

28,00

398,00

370,00

370,00

370,00

Invatamant(cod

65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11 +65.10.50)

6510

370,00

28,00

398,00

370,00

370,00

370,00

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

370,00

28,00

398,00

370,00

370,00

370,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

370,00

28,00

398,00

370,00

370,00

370,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6510.2001

32,00

6,00

38,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

6510.200101

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

6510.200102

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6510.200103

12,00

2,00

14,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

6510.200104

10,00

4,00

14,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6510.200130

8,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

329,00

22,00

351,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

6510.200301

329,00

22,00

351,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6510.2005

7,00

0,00

7,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

6510.200530

7,00

0,00

7,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

6510.2006

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari interne, detasari, transferari

6510.200601

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

6510.2013

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant secundar

651004

370,00

28,00

398,00

370,00

370,00

370,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Invatamant secundar superior

65100402

370,00

28,00

398,00

370,00

370,00

370,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCTIONARE(COD

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

370,00

28,00

398,00

370,00

370,00

370,00

CHELTUIELI CURENTE

10.01

370,00

28,00

398,00

370,00

370,00

370,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

370,00

28,00

398,00

370,00

370,00

370,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

32,00

6,00

38,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

10.200101

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

10.200102

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

10.200103

12,00

2,00

14,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

10.200104

10,00

4,00

14,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

10.200130

8,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

329,00

22,00

351,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

10.200301

329,00

22,00

351,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

10.2005

7,00

0,00

7,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

10.200530

7,00

0,00

7,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

10.2006

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari interne, detasari, transferari

10.200601

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

10.2013

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

370,00

28,00

398,00

370,00

370,00

370,00

Invatamant

6510

370,00

28,00

398,00

370,00

370,00

370,00

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

370,00

28,00

398,00

370,00

370,00

370,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

370,00

28,00

398,00

370,00

370,00

370,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6510.2001

32,00

6,00

38,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

6510.200101

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

6510.200102

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6510.200103

12,00

2,00

14,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

6510.200104

10,00

4,00

14,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6510.200130

8,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

329,00

22,00

351,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

6510.200301

329,00

22,00

351,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6510.2005

7,00

0,00

7,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

6510.200530

7,00

0,00

7,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

6510.2006

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari interne, detasari, transferari

6510.200601

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Pregatire profesionala

6510.2013

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant secundar

651004

370,00

28,00

398,00

370,00

370,00

370,00

Invatamant secundar superior

65100402

370,00

28,00

398,00

370,00

370,00

370,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

GHEORGHE NEDELESCU