Hotărârea nr. 468/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 468

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.468

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 28.11.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.192361/2019, raportul nr.196393/2019 al Direcției Economico-Financiară și raportul de avizare nr.196609/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2019 și avizele nr.383/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești, nr.385/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului și nr.387/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport;

În conformitate cu prevederile art.19 alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pentru anul 2019, după cum urmează:

  • a) total venituri-12.702,00 mii lei (veniturile secțiunii de funcționare);

  • b) total cheltuieli-12.702,00 mii lei (cheltuielile secțiunii de funcționare), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.163/2019.

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Sport Club Municipal Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Gheorghe NEDELESCU

Nicoleta MIULESCU

ANEXĂ La Hotărârea nr.468/28.11.2019

SPORT CLUB MUNICIPAL CRAIOVA

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 28-Noiembrie-2019

APROBAT: rectificare 28.11.2019 (mii lei)

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

TOTAL VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

12.612,00

90,00

12.702,00

14.609,00

14.549,00

14.583,00

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

385,00

90,00

475,00

629,00

662,00

696,00

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

385,00

90,00

475,00

629,00

662,00

696,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)

0013

33,00

0,00

33,00

3,00

4,00

4,00

Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

3010

33,00

0,00

33,00

3,00

4,00

4,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

33,00

0,00

33,00

3,00

4,00

4,00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ

30100530

33,00

0,00

33,00

3,00

4,00

4,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI

SERVICII (33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

352,00

90,00

442,00

626,00

658,00

692,00

Diverse venituri(cod 36.10.04+36.10.50)

3610

120,00

0,00

120,00

626,00

658,00

692,00

Alte venituri

361050

120,00

0,00

120,00

626,00

658,00

692,00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod

37.10.01 +37.10.03+37.10.50)

3710

232,00

90,00

322,00

0,00

0,00

0,00

Donatii si sponsorizari

371001

232,00

90,00

322,00

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENTII(cod 0018)

0017

12.227,00

0,00

12.227,00

13.980,00

13.887,00

13.887,00

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI

PUBLICE(42.1 0+43.10)

0018

12.227,00

0,00

12.227,00

13.980,00

13.887,00

13.887,00

Subventii de la alte administratii( cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la

43.10.17+43.10.19+43.10.31+43.10.33+43.10.37+43.10.38)

4310

12.227,00

0,00

12.227,00

13.980,00

13.887,00

13.887,00

Subventii pentru institutii publice

431009

12.227,00

0,00

12.227,00

13.980,00

13.887,00

13.887,00

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

12.612,00

90,00

12.702,00

14.609,00

14.549,00

14.583,00

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

385,00

90,00

475,00

629,00

662,00

696,00

C.VENITURI NEFISCALE(0013+001 4)

0012

385,00

90,00

475,00

629,00

662,00

696,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)

0013

33,00

0,00

33,00

3,00

4,00

4,00

Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

3010

33,00

0,00

33,00

3,00

4,00

4,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

33,00

0,00

33,00

3,00

4,00

4,00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ

30100530

33,00

0,00

33,00

3,00

4,00

4,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

C2. VANZARI DE BUNURI SI

SERVICII (33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

352,00

90,00

442,00

626,00

658,00

692,00

Diverse venituri(cod 36.10.04+36.10.50)

3610

120,00

0,00

120,00

626,00

658,00

692,00

Alte venituri

361050

120,00

0,00

120,00

626,00

658,00

692,00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod

37.10.01 +37.10.03+37.10.50)

3710

232,00

90,00

322,00

0,00

0,00

0,00

Donatii si sponsorizari

371001

232,00

90,00

322,00

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

0017

12.227,00

0,00

12.227,00

13.980,00

13.887,00

13.887,00

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod

42.10+43.10)

0018

12.227,00

0,00

12.227,00

13.980,00

13.887,00

13.887,00

Subventii de la alte administratii(cod

43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.38)

4310

12.227,00

0,00

12.227,00

13.980,00

13.887,00

13.887,00

Subventii pentru institutii publice

431009

12.227,00

0,00

12.227,00

13.980,00

13.887,00

13.887,00

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

12.612,00

90,00

12.702,00

14.609,00

14.549,00

14.583,00

CHELTUIELI CURENTE

10.01

12.612,00

90,00

12.702,00

14.609,00

14.549,00

14.583,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.10

1.834,00

-26,00

1.808,00

1.458,00

1.447,00

1.447,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.1001

1.757,00

-25,00

1.732,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

10.100101

1.467,00

0,00

1.467,00

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru conditii de munca

10.100105

196,00

-16,00

180,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizatii de hrana

10.100117

94,00

-9,00

85,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

10.1002

37,00

0,00

37,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanta

10.100206

37,00

0,00

37,00

0,00

0,00

0,00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.1003

40,00

-1,00

39,00

0,00

0,00

0,00

Contributia asiguratorie pentru munca

10.100307

40,00

-1,00

39,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

10.778,00

116,00

10.894,00

13.151,00

13.102,00

13.136,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

10.663,00

116,00

10.779,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

10.200101

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

10.200102

7,00

0,00

7,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

10.200103

120,00

8,00

128,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

10.200104

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

Carburanti si lubrefiantix

10.200105

12,00

0,00

12,00

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

10.200106

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

10.200108

9,00

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

10.200109

10.404,00

90,00

10.494,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

10.200130

87,00

18,00

105,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

10.2002

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

10.2005

98,00

0,00

98,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

10.200530

98,00

0,00

98,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

10. 2 013

8,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

Protectia muncii

10. 2 014

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

12.612,00

90,00

12.702,00

14.609,00

14.549,00

14.583,00

Cultura, recreere si religie

6710

12.612,00

90,00

12.702,00

14.609,00

14.549,00

14.583,00

CHELTUIELI CURENTE

6710.01

12.612,00

90,00

12.702,00

14.609,00

14.549,00

14.583,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6710.10

1.834,00

-26,00

1.808,00

1.458,00

1.447,00

1.447,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

6710.1001

1.757,00

-25,00

1.732,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

6710.100101

1.467,00

0,00

1.467,00

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru conditii de munca

6710.100105

196,00

-16,00

180,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizatii de hrana

6710.100117

94,00

-9,00

85,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

6710.1002

37,00

0,00

37,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanta

6710.100206

37,00

0,00

37,00

0,00

0,00

0,00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

6710.1003

40,00

-1,00

39,00

0,00

0,00

0,00

Contributia asiguratorie pentru munca

6710.100307

40,00

-1,00

39,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6710.20

10.778,00

116,00

10.894,00

13.151,00

13.102,00

13.136,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6710.2001

10.663,00

116,00

10.779,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

6710.200101

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

6710.200102

7,00

0,00

7,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6710.200103

120,00

8,00

128,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

6710.200104

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

Carburanti si lubrefiantix

6710.200105

12,00

0,00

12,00

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

6710.200106

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6710.200108

9,00

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

6710.200109

10.404,00

90,00

10.494,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6710.200130

87,00

18,00

105,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

6710.2002

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

6710.2005

98,00

0,00

98,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

6710.200530

98,00

0,00

98,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

6710.2013

8,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

Protectia muncii

6710.2014

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

Servicii recreative si sportive

671005

12.612,00

90,00

12.702,00

14.609,00

14.549,00

14.583,00

Sport

67100501

12.612,00

90,00

12.702,00

14.609,00

14.549,00

14.583,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCTIONARE(COD

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

12.612,00

90,00

12.702,00

14.609,00

14.549,00

14.583,00

CHELTUIELI CURENTE

10.01

12.612,00

90,00

12.702,00

14.609,00

14.549,00

14.583,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.10

1.834,00

-26,00

1.808,00

1.458,00

1.447,00

1.447,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.1001

1.757,00

-25,00

1.732,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

10.100101

1.467,00

0,00

1.467,00

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru conditii de munca

10.100105

196,00

-16,00

180,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizatii de hrana

10.100117

94,00

-9,00

85,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

10.1002

37,00

0,00

37,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanta

10.100206

37,00

0,00

37,00

0,00

0,00

0,00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.1003

40,00

-1,00

39,00

0,00

0,00

0,00

Contributia asiguratorie pentru munca

10.100307

40,00

-1,00

39,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

10.778,00

116,00

10.894,00

13.151,00

13.102,00

13.136,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

10.663,00

116,00

10.779,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

10.200101

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

10.200102

7,00

0,00

7,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

10.200103

120,00

8,00

128,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

10.200104

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

Carburanti si lubrefiantix

10.200105

12,00

0,00

12,00

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

10.200106

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

10.200108

9,00

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

10.200109

10.404,00

90,00

10.494,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

10.200130

87,00

18,00

105,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

10.2002

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

10.2005

98,00

0,00

98,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

10.200530

98,00

0,00

98,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

10.2013

8,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

Protectia muncii

10.2014

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

12.612,00

90,00

12.702,00

14.609,00

14.549,00

14.583,00

Cultura, recreere si religie(cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

6710

12.612,00

90,00

12.702,00

14.609,00

14.549,00

14.583,00

CHELTUIELI CURENTE

6710.01

12.612,00

90,00

12.702,00

14.609,00

14.549,00

14.583,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6710.10

1.834,00

-26,00

1.808,00

1.458,00

1.447,00

1.447,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

6710.1001

1.757,00

-25,00

1.732,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

6710.100101

1.467,00

0,00

1.467,00

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru conditii de munca

6710.100105

196,00

-16,00

180,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Indemnizatii de hrana

6710.100117

94,00

-9,00

85,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

6710.1002

37,00

0,00

37,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanta

6710.100206

37,00

0,00

37,00

0,00

0,00

0,00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

6710.1003

40,00

-1,00

39,00

0,00

0,00

0,00

Contributia asiguratorie pentru munca

6710.100307

40,00

-1,00

39,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6710.20

10.778,00

116,00

10.894,00

13.151,00

13.102,00

13.136,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6710.2001

10.663,00

116,00

10.779,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

6710.200101

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

6710.200102

7,00

0,00

7,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6710.200103

120,00

8,00

128,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

6710.200104

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

Carburanti si lubrefiantix

6710.200105

12,00

0,00

12,00

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

6710.200106

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6710.200108

9,00

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

6710.200109

10.404,00

90,00

10.494,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6710.200130

87,00

18,00

105,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

6710.2002

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

6710.2005

98,00

0,00

98,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

6710.200530

98,00

0,00

98,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

6710.2013

8,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

Protectia muncii

6710.2014

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

Servicii recreative si sportive(cod 67.10.05.01)

671005

12.612,00

90,00

12.702,00

14.609,00

14.549,00

14.583,00

Sport

67100501

12.612,00

90,00

12.702,00

14.609,00

14.549,00

14.583,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ GHEORGHE NEDELESCU