Hotărârea nr. 467/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 467


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 467

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 28.11.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.192366/2019, rapoartele nr.200120/2019 și nr.202220/2019 ale Direcției Economico-Financiară și rapoartele de avizare nr.196567/2019 și nr.204465/2019 ale Direcției Jurdice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2019 și avizele nr.379/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.381/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.383/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești, nr.385/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului și nr.387/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport;

În conformitate cu prevederile art.49 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2019, după cum urmează:

  • a) total venituri-633.489,00 mii lei (473.309,00 mii lei-veniturile secțiunii de funcționare și 160.180,00 mii lei veniturile secțiunii de dezvoltare);

  • b) total cheltuieli-638.476,00 mii lei (473.309,00 mii lei-cheltuielile secțiunii de funcționare și 165.167,00 mii lei-cheltuielile secțiunii de dezvoltare).

Art.2. Se aprobă bugetul propriu de venituri și cheltuieli rectificat al municipiului Craiova, pe anul 2019, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă bugetele de cheltuieli rectificate ale unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Craiova, conform anexelor nr.2-51 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă bugetul de cheltuieli rectificat al Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din municipiul Craiova, conform anexei nr.52 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă Programul anual de investiții 2019 rectificat, conform anexei nr.53 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă bugetul de cheltuieli rectificat al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Craiova, conform anexei nr.54 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.156/2019.

Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din municipiul Craiova și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Gheorghe NEDELESCU

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU

MUNICIPIUL CRAIOVA


Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 467/28.11.2019


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE 28-Noiembrie-2019

APROBAT: rectificare 28.11.2019 (mii lei)

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

-----------SECȚIUNEA TOTAL-------------

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL VENITURI (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)

000102

632.128,00

1.361,00

633.489,00

718.890,00

755.695,00

595.763,00

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15)

4990

439.516,00

0,00

439.516,00

380.780,00

391.642,00

402.967,00

I. VENITURI CURENTE(cod 00.03+00.12)

0002

507.138,00

50,00

507.188,00

477.628,00

492.393,00

506.871,00

A. VENITURI FISCALE(cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

0003

456.462,00

0,00

456.462,00

430.082,00

442.470,00

454.453,00

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL(cod

00.05+00.06+00.07)

0004

257.099,00

0,00

257.099,00

194.676,00

196.235,00

197.787,00

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE(cod 01.02)

0005

3.900,00

0,00

3.900,00

4.546,00

4.773,00

5.012,00

Impozit pe profit

0102

3.900,00

0,00

3.900,00

4.546,00

4.773,00

5.012,00

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

3.900,00

0,00

3.900,00

4.546,00

4.773,00

5.012,00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)

0006

253.199,00

0,00

253.199,00

190.130,00

191.462,00

192.775,00

Impozit pe venit(cod 03.02.17+03.02.18)

0302

660,00

0,00

660,00

562,00

590,00

620,00

Impozit pe ve niturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul persoal

030218

660,00

0,00

660,00

562,00

590,00

620,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01+04.02.04)

0402

252.539,00

0,00

252.539,00

189.568,00

190.872,00

192.155,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

249.539,00

0,00

249.539,00

179.213,00

180.330,00

181.461,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

040204

0,00

0,00

0,00

10.355,00

10.542,00

10.694,00

Sume la dispozitia Consiliului Judetean

040205

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE(cod 07.02)

0009

102.617,00

0,00

102.617,00

108.135,00

113.540,00

119.221,00

Impozite si taxe pe proprietate(cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)

0702

102.617,00

0,00

102.617,00

108.135,00

113.540,00

119.221,00

Impozit si taxa pe cladiri(cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

070201

68.155,00

0,00

68.155,00

73.993,00

77.692,00

81.578,00

Impozit pe cladiri de la persoane fizice

07020101

21.214,00

0,00

21.214,00

21.895,00

22.989,00

24.1 39,00

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice

07020102

46.941,00

0,00

46.941,00

52.098,00

54.703,00

57.439,00

Impozit si taxa pe teren(cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

070202

15.365,00

0,00

15.365,00

17.827,00

18.717,00

19.655,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

7.982,00

0,00

7.982,00

8.347,00

8.764,00

9.203,00

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice

07020202

7.197,00

0,00

7.197,00

9.251,00

9.713,00

10.199,00

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

186,00

0,00

186,00

229,00

240,00

253,00

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

8.939,00

0,00

8.939,00

6.492,00

6.817,00

7.158,00

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

10.158,00

0,00

10.158,00

9.823,00

10.314,00

10.830,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod

11.02+12.02+15.02+16.02)

0010

96.746,00

0,00

96.746,00

127.271,00

132.695,00

137.445,00

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+ 11.02.02 +11.02.05+ 11.02.06+ 11.02.09)

1102

67.813,00

0,00

67.813,00

96.848,00

100.751,00

103.904,00

Sume defalcate din TVA pentru finantarea chelt.descentraliz.la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiul

110202

23.301,00

0,00

23.301,00

58.554,00

59.087,00

59.607,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

110206

37.689,00

0,00

37.689, 00

33.467,00

36.837,00

39.470,00

Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata ptr finanatarea invatamanetului particular sau confesional acreditat

110209

6.823,00

0,00

6.823,00

4.827,00

4.827,00

4.827,00

Taxe pe servicii specifice(cod 15.02.01+15.02.50)

1502

395,00

0,00

395,00

335,00

352,00

370,00

Impozit pe spectacole

150201

395,00

0,00

395,00

335,00

352,00

370,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

1602

28.538,00

0,00

28.538,00

30.088,00

31.592,00

33.171,00

Impozit asupra mijloacelor de transport(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

160202

22.786,00

0,00

22.786,00

23.913,00

25.108,00

26.363,00

Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice

16020201

16.488,00

0,00

16.488,00

17.577,00

1 8.455,00

19.378,00

Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice

16020202

6.298,00

0,00

6.298,00

6.336,00

6.653,00

6.985,00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

160203

4.773,00

0,00

4.773,00

5.309,00

5.575,00

5.853,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

160250

979,00

0,00

979,00

866,00

909,00

955,00

C. VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)

0012

50.676,00

50,00

50.726,00

47.546,00

49.923,00

52.418,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.02+31.02)

0013

24.597,00

0,00

24.597,00

19.373,00

20.342,00

21.359,00

Venituri din proprietate(cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

3002

24.597,00

0,00

24.597,00

19.373,00

20.342,00

21.359,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

300201

387,00

0,00

387,00

432,00

454,00

477,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

20.830,00

0,00

20.830,00

16.703,00

17.538,00

18.415,00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ

30020530

20.830,00

0,00

20.830,00

16.703,00

17.538,00

18.415,00

Venituri din dividende(cod 30.02.08.02+30.02.08.03)

300208

280,00

0,00

280,00

311,00

326,00

342,00

Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat

30020803

280,00

0,00

280,00

311,00

326,00

342,00

Alte venituri din proprietate

300250

3.100,00

0,00

3.100,00

1.927,00

2.024,00

2.125,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod

33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

0014

26.079,00

50,00

26.129,00

28.173,00

29.581,00

31.059,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.26+33.02.2

3302

1.182,00

0,00

1.182,00

1.219,00

1.279,00

1.342,00

Venituri din prestări de servicii

330208

551,00

0,00

551,00

436,00

458,00

480,00

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

330210

392,00

0,00

392,00

425,00

446,00

468,00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

330250

239,00

0,00

239,00

358,00

375,00

394,00

Venituri din taxe administrative, eliberari permise(cod

34.02.02+34.02.50)

3402

20,00

0,00

20,00

354,00

373,00

391,00

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

20,00

0,00

20,00

93,00

98,00

103,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

340250

0,00

0,00

0,00

261,00

275,00

288,00

Amenzi, penalitati si confiscari(cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

3502

16.517,00

0,00

16.517,00

17.111,00

17.966,00

18.865,00

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

350201

16.498,00

0,00

16.498,00

17.111,00

17.966,00

18.865,00

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte inst de specialitate

35020102

16.498,00

0,00

16.498,00

17.111,00

17.966,00

18.865,00

Alte amenzi, penalitati si confiscari

350250

19,00

0,00

19,00

0,00

0,00

0,00

Diverse venituri(cod

36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.2

3602

8.336,00

0,00

8.336,00

9.489,00

9.963,00

10.461,00

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

360205

724,00

0,00

724,00

770,00

808,00

849,00

Taxe speciale

360206

7.166,00

0,00

7.166,00

7.911,00

8.307,00

8.722,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate en cursul procesului de executare silita

360214

42,00

0,00

42,00

11,00

12,00

12,00

Taxa de reabi litare termica

360223

212,00

0,00

212,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri

360250

192,00

0,00

192,00

797,00

836,00

878,00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03 la 37.02.05+37.02.50)

3702

24,00

50,00

74,00

0,00

0,00

0,00

Donatii si sponsorizari

370201

24,00

50,00

74,00

0,00

0,00

0,00

Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)

370203

-55.200,00

1.301,00

-53.899,00

-50.201,00

-63.625,00

-105.907,00

Varsaminte din sectiunea de functionare

370204

55.200,00

-1.301,00

53.899, 00

50.201,00

63.625,00

105.907,00

II. VENITURI DIN CAPITAL(cod 39.02)

0015

215,00

0,00

215,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri(cod

39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

3902

215,00

0,00

215,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

390201

75,00

0,00

75,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

390203

95,00

0,00

95,00

0,00

0,00

0,00

Depozite speciale pentru constructia de locuinte

390210

45,00

0,00

45,00

0,00

0,00

0,00

III. OPERATIUNI FINANCIARE(cod 40.02+41.02)

0016

0,00

1.311,00

1.311,00

0,00

0,00

0,00

Alte operatiuni financiare( cod 41.02.05)

4102

0,00

1.311,00

1.311,00

0,00

0,00

0,00

Sume alocate din Fondul de Dezvoltare si Investitii

410214

0,00

1.311,00

1.311,00

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

0017

43.1 25,00

0,00

43.1 25,00

64.478,00

56.019,00

23.073,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI

PUBLICE(cod 42.02+43.02)

0018

43.125,00

0,00

43.125,00

64.478,00

56.019,00

23.073,00

Subventii de la bugetul de stat(cod

42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.10.12+42.02.13+42.02.15+42.02.1

4202

42.965,00

0,00

42.965,00

64.478,00

56.019,00

23.073,00

Subventii de la bug.de stat catre bugetele locale ptr finantarea investitiilor in sanatate

420216

676,00

0,00

676,00

0,00

0,00

0,00

Subventii de la bug.de stat catre bugetele locale ptr finantarea aparaturii medicale si echipam.de comunicatii in urgenta in sanatate

42021601

676,00

0,00

676,00

0,00

0,00

0,00

Subventii de la buget stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finant.din fonduri externe nerambursabile (FEN)

420220

0,00

0,00

0,00

42.490,00

33.485,00

0,00

Subventii pt. acordarea ajutorului pt.incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibil petrolier

420234

40,00

0,00

40,00

106,00

105,00

105,00

Subvenții din bg.de stat ptr finanțarea sanatatii

420241

20.032,00

0,00

20.032,00

21.882,00

22.429,00

22.968,00

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe

420269

22.217,00

0,00

22.217,00

0,00

0,00

0,00

Subventii de la alte administratii(cod

43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.2

4302

160,00

0,00

160,00

0,00

0,00

0,00

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul programului National de cadastru

430234

160,00

0,00

160,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020(cod 48.02.01 la

4802

81.650,00

0,00

81 .650,00

176.784,00

207.283,00

65.819,00

Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod 48.02.01.01 la

48.02.01.03)

480201

80.667,00

0,00

80.667,00

176.784,00

207.283,00

65.819,00

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48020101

29.521,00

0,00

29.521,00

176.784,00

207.283,00

65.819,00

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

48020102

30.911,00

0,00

30.911,00

0,00

0,00

0,00

Prefinantare

48020103

20.235,00

0,00

20.235,00

0,00

0,00

0,00

Fondul Social European(cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)

480202

983,00

0,00

983,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48020201

258,00

0,00

258,00

0,00

0,00

0,00

Prefinantare

48020203

725,00

0,00

725,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI

5002

534.292 ,00

1.232,00

535.524,00

642.647,00

677.712,00

523.292 ,00

CHELTUIELI CURENTE

02.01

440.050,00

1.232,00

441.282,00

577.144,00

609.687,00

452.620,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

02.10

49.664,00

0,00

49.664,00

52.706,00

52.622,00

49.385,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

02.1001

47.764,00

0,00

47.764,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

02.100101

35.778,00

0,00

35.778,00

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru conditii de munca

02.100105

4.285,00

0,00

4.285,00

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

02.100106

58,00

0,00

58,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

02.100112

553,00

0,00

553,00

0,00

0,00

0,00

Drepturi de delegare

02.100113

12,00

0,00

12,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizatii de hrana

02.100117

1.727,00

0,00

1.727,00

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

02.100130

5.351,00

0,00

5.351,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

02.1002

820,00

0,00

820,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanta

02.100206

820,00

0,00

820,00

0,00

0,00

0,00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

02.1003

1.080,00

0,00

1.080,00

0,00

0,00

0,00

Contributia asiguratorie pentru munca

02.100307

1.080,00

0,00

1.080,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

139.847,00

-61,00

139.786,00

143.947,00

143.925,00

133.133,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

81.593,00

911,00

82.504,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

02.200101

220,00

0,00

220,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

02.200102

150,00

0,00

150,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

02.200103

11.740,00

0,00

11.740,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

02.200104

32.721,00

911,00

33.632,00

0,00

0,00

0,00

Carburanti si lubrefiantix

02.200105

112,00

0,00

112,00

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

02.200106

89,00

0,00

89,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

02.200108

658,00

0,00

658,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

02.200130

35.903,00

0,00

35.903,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

02.2002

42.668,00

0,00

42.668,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

02.2005

3.408,00

0,00

3.408,00

0,00

0,00

0,00

Uniforme si echipament

02.200501

43,00

0,00

43,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

02.200530

3.365,00

0,00

3.365,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

02.2006

142,00

0,00

142,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari interne, detasari, transferari

02.200601

92,00

0,00

92,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari in strainatate

02.200602

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

Carti, publicatii si materiale documentare

02.2011

16,00

0,00

16,00

0,00

0,00

0,00

Consultanta si expertiza

02.2012

299,00

0,00

299,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

02.2013

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Studii si cercetari

02.2016

179,00

0,00

179,00

0,00

0,00

0,00

Contributii ale administr. publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public loc., in baza unor conventii sau contracte de

02.2019

1.413,00

0,00

1.413,00

0,00

0,00

0,00

Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale

02.2020

20,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01 la

20.24.03)

02.2024

270,00

-130,00

140,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

02.202401

234,00

-130,00

104,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

02.202402

36,00

0,00

36,00

0,00

0,00

0,00

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale

02.2025

995,00

0,00

995,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

02.2030

8.841,00

-842,00

7.999,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Reclama si publicitate

02.203001

522,00

0,00

522,00

0,00

0,00

0,00

Protocol si reprezentare

02.203002

119,00

0,00

119,00

0,00

0,00

0,00

Prime de asigurare non-viata

02.203003

30,00

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

Chirii

02.203004

1.152,00

0,00

1.152,00

0,00

0,00

0,00

Executarea silita a creantelor bugetare

02.203009

48,00

0,00

48,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

02.203030

6.970,00

-842,00

6.128,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBANZI

02.30

5.387,00

0,00

5.387,00

6.881,00

5.985,00

5.101,00

Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02)

02.3001

955,00

0,00

955,00

0,00

0,00

0,00

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

02.300101

955,00

0,00

955,00

0,00

0,00

0,00

Dobanzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

02.3002

4.432,00

0,00

4.432,00

0,00

0,00

0,00

Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

02.300202

2.724,00

0,00

2.724,00

0,00

0,00

0,00

Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

02.300203

1.708,00

0,00

1.708,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENTII

02.40

49.143,00

400,00

49.543, 00

39.789,00

40.384,00

39.000,00

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

02.4003

49.143,00

400,00

49.543, 00

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

02.50

50,00

0,00

50,00

53,00

53,00

53,00

Fond de rezerva bug.la dispoz.autoritlocale

02.5004

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

02.51

108.381,00

864,00

109.245,00

108.397,00

108.303,00

103.193,00

Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)

02.5101

101.732,00

864,00

102.596,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri catre institutii publice

02.510101

93.310,00

864,00

94.1 74,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bug locale ptr finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

02.510146

8.422,00

0,00

8.422,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

02.5102

6.649,00

0,00

6.649,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

02.510228

6.649,00

0,00

6.649,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

02.55

10.817,00

29,00

10.846,00

8.727,00

8.727,00

7.727,00

A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)

02.5501

10.817,00

29,00

10.846,00

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri curente interne

02.550118

0,00

27,00

27,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

02.550163

6.917,00

2,00

6.919,00

0,00

0,00

0,00

Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID

02.550165

3.900,00

0,00

3.900,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE

02.56

151,00

0,00

151,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

02.5601

151,00

0,00

151,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

02.560103

151,00

0,00

151,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

02.58

75.453,00

0,00

75.453,00

211.711,00

244.767,00

110.107,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

02.5801

74.850,00

0,00

74.850,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea nationala

02.580101

12.609,00

0,00

12.609,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea externa nerambursabila

02.580102

52.212,00

0,00

52.212,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

02.580103

10.029,00

0,00

10.029,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE

02.5802

603,00

0,00

603,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea nationala

02.580201

140,00

0,00

140,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea externa nerambursabila

02.580202

463,00

0,00

463,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

02.59

1.157,00

0,00

1.157,00

3.290,00

3.278,00

3.278,00

Asociatii si fundatii

02.5911

144,00

0,00

144,00

0,00

0,00

0,00

Sustinerea cultelor

02.5912

556,00

0,00

556,00

0,00

0,00

0,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

02.5940

457,00

0,00

457,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

02.70

80.562,00

0,00

80.562,00

50.612,00

53.143,00

55.800,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

02.71

80.562,00

0,00

80.562,00

50.612,00

53.143,00

55.800,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

02.7101

80.562,00

0,00

80.562,00

0,00

0,00

0,00

Constructii

02.710101

67.878,00

0,00

67.878,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

02.710102

5.971,00

0,00

5.971,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

02.710103

4.040,00

0,00

4.040,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

02.710130

2.673,00

0,00

2.673,00

0,00

0,00

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE

02.79

15.178,00

0,00

15.178,00

14.891,00

14.882,00

14.872,00

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

02.81

15.178,00

0,00

15.178,00

14.891,00

14.882,00

14.872,00

Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)

02.8101

11.122,00

0,00

11.122,00

0,00

0,00

0,00

Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale

02.810105

11.122,00

0,00

11.122,00

0,00

0,00

0,00

Rambursari de credite interne ( cod 81.02.01 la 81.02.05)

02.8102

4.056,00

0,00

4.056,00

0,00

0,00

0,00

Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale

02.810205

4.056,00

0,00

4.056,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

02.85

-1.498,00

0,00

-1.498,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

02.8501

-1.498,00

0,00

-1.498,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

02.850101

-42,00

0,00

-42,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea dezvoltare a bugetului local

02.850102

-1.456,00

0,00

-1.456,00

0,00

0,00

0,00

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

83.312,00

-945,00

82.367,00

89.076,00

87.976,00

83.322,00

CAP. Autoritati publice si actiuni externe

5102

72.893,00

-815,00

72.078,00

76.827,00

76.653,00

74.138,00

CHELTUIELI CURENTE

5102.01

68.552,00

-815,00

67.737,00

69.139,00

68.862,00

66.347,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

5102.10

45.294,00

0,00

45.294,00

47.772,00

47.714,00

45.477,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

5102.1001

43.575,00

0,00

43.575,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

5102.100101

32.607,00

0,00

32.607,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Sporuri pentru conditii de munca

5102.100105

3.890,00

0,00

3.890,00

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

5102.100106

58,00

0,00

58,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

5102.100112

553,00

0,00

553,00

0,00

0,00

0,00

Drepturi de delegare

5102.100113

12,00

0,00

12,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizatii de hrana

5102.100117

1.570,00

0,00

1.570,00

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

5102.100130

4.885,00

0,00

4.885,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

5102.1002

750,00

0,00

750,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanta

5102.100206

750,00

0,00

750,00

0,00

0,00

0,00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

5102.1003

969,00

0,00

969,00

0,00

0,00

0,00

Contributia asiguratorie pentru munca

5102.100307

969,00

0,00

969,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5102.20

22.801,00

-842,00

21.959,00

20.870,00

20.654,00

20.376,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

5102.2001

11.929,00

0,00

11.929,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

5102.200101

213,00

0,00

213,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

5102.200102

150,00

0,00

150,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

5102.200103

5.027,00

0,00

5.027,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

5102.200104

840,00

0,00

840,00

0,00

0,00

0,00

Carburanti si lubrefiantix

5102.200105

112,00

0,00

112,00

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

5102.200106

89,00

0,00

89,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

5102.200108

652,00

0,00

652,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

5102.200130

4.846,00

0,00

4.846,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

5102.2002

1.200,00

0,00

1.200,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

5102.2005

142,00

0,00

142,00

0,00

0,00

0,00

Uniforme si echipament

5102.200501

43,00

0,00

43,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

5102.200530

99,00

0,00

99,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

5102.2006

142,00

0,00

142,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari interne, detasari, transferari

5102.200601

92,00

0,00

92,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari in strainatate

5102.200602

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

Carti, publicatii si materiale documentare

5102.2011

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

Consultanta si expertiza

5102.2012

299,00

0,00

299,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

5102.2013

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Contributii ale administr. publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public loc., in baza unor conventii sau contracte de

5102.2019

1.413,00

0,00

1.413,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01 la

20.24.03)

5102.2024

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

5102.202401

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale

5102.2025

995,00

0,00

995,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

5102.2030

6.653,00

-842,00

5.811,00

0,00

0,00

0,00

Reclama si publicitate

5102.203001

522,00

0,00

522,00

0,00

0,00

0,00

Protocol si reprezentare

5102.203002

119,00

0,00

119,00

0,00

0,00

0,00

Prime de asigurare non-viata

5102.203003

30,00

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

Chirii

5102.203004

1.152,00

0,00

1.152,00

0,00

0,00

0,00

Executarea silita a creantelor bugetare

5102.203009

48,00

0,00

48,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

5102.203030

4.782,00

-842,00

3.940,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

5102.55

0,00

27,00

27,00

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)

5102.5501

0,00

27,00

27,00

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri curente interne

5102.550118

0,00

27,00

27,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

5102.59

457,00

0,00

457,00

497,00

494,00

494,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

5102.5940

457,00

0,00

457,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

5102.70

4.341,00

0,00

4.341,00

7.688,00

7.791,00

7.791,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

5102.71

4.341,00

0,00

4.341,00

7.688,00

7.791,00

7.791,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

5102.7101

4.341,00

0,00

4.341,00

0,00

0,00

0,00

Constructii

5102.710101

391,00

0,00

391,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

5102.710102

103,00

0,00

103,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

5102.710103

3.406,00

0,00

3.406,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

5102.710130

441,00

0,00

441,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 5102:

72.893,00

-815,00

72.078,00

76.827,00

76.653,00

74.138,00

Autoritati executive si legislative

510201

72.893,00

-815,00

72.078,00

76.827,00

76.653,00

74.138,00

Autoritati executive

51020103

72.893,00

-815,00

72.078,00

76.827,00

76.653,00

74.138,00

CAP. Alte servicii publice generale

5402

4.772,00

0,00

4.772,00

5.338,00

5.313,00

4.063,00

CHELTUIELI CURENTE

5402.01

4.772,00

0,00

4.772,00

5.338,00

5.313,00

4.063,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

5402.10

4.370,00

0,00

4.370,00

4.785,00

4.760,00

3.760,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

5402.1001

4.189,00

0,00

4.189,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

5402.100101

3.171,00

0,00

3.171,00

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru conditii de munca

5402.100105

395,00

0,00

395,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizatii de hrana

5402.100117

157,00

0,00

157,00

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

5402.100130

466,00

0,00

466,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

5402.1002

70,00

0,00

70,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanta

5402.100206

70,00

0,00

70,00

0,00

0,00

0,00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

5402.1003

111,00

0,00

111,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Contributia asiguratorie pentru munca

5402.100307

111,00

0,00

111,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5402.20

352,00

0,00

352,00

500,00

500,00

250,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

5402.2001

182,00

0,00

182,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

5402.200101

7,00

0,00

7,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

5402.200103

89,00

0,00

89,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

5402.200104

12,00

0,00

12,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

5402.200108

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

5402.200130

68,00

0,00

68,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

5402.2002

13,00

0,00

13,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

5402.2005

37,00

0,00

37,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

5402.200530

37,00

0,00

37,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

5402.2030

120,00

0,00

120,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

5402.203030

120,00

0,00

120,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

5402.50

50,00

0,00

50,00

53,00

53,00

53,00

Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale

5402.5004

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 5402:

4.772,00

0,00

4.772,00

5.338,00

5.313,00

4.063,00

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

540205

50,00

0,00

50,00

53,00

53,00

53,00

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

540210

4.602,00

0,00

4.602,00

5.085,00

5.060,00

4.010,00

Alte servicii publice generale

540250

120,00

0,00

120,00

200,00

200,00

0,00

CAP. Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

5502

5.647,00

-130,00

5.517,00

6.911,00

6.010,00

5.121,00

CHELTUIELI CURENTE

5502.01

5.647,00

-130,00

5.517,00

6.911,00

6.010,00

5.121,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5502.20

260,00

-130,00

130,00

30,00

25,00

20,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01 la 20.24.03)

5502.2024

260,00

-130,00

130,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

5502.202401

224,00

-130,00

94,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

5502.202402

36,00

0,00

36,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBANZI

5502.30

5.387,00

0,00

5.387,00

6.881,00

5.985,00

5.101,00

Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02)

5502.3001

955,00

0,00

955,00

0,00

0,00

0,00

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

5502.300101

955,00

0,00

955,00

0,00

0,00

0,00

Dobanzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

5502.3002

4.432,00

0,00

4.432,00

0,00

0,00

0,00

Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

5502.300202

2.724,00

0,00

2.724,00

0,00

0,00

0,00

Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

5502.300203

1.708,00

0,00

1.708,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

5902

33.767,00

0,00

33.767,00

35.350,00

36.564,00

28.564,00

CAP. Ordine publica si siguranta nationala

6102

33.767,00

0,00

33.767,00

35.350,00

36.564,00

28.564,00

CHELTUIELI CURENTE

6102.01

33.591,00

0,00

33.591,00

34.755,00

34.564,00

28.564,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6102.20

88,00

0,00

88,00

56,00

55,00

55,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6102.2001

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6102.200130

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

6102.2002

85,00

0,00

85,00

0,00

0,00

0,00

Carti, publicatii si materiale documentare

6102.2011

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6102.51

33.503,00

0,00

33.503,00

34.699,00

34.509,00

28.509,00

Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)

6102.5101

33.503,00

0,00

33.503,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri catre institutii publice

6102.510101

33.503,00

0,00

33.503, 00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6102.70

176,00

0,00

176,00

595,00

2.000,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6102.71

176,00

0,00

176,00

595,00

2.000,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6102.7101

176,00

0,00

176,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

6102.710102

93,00

0,00

93,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

6102.710130

83,00

0,00

83,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 6102:

33.767,00

0,00

33.767,00

35.350,00

36.564,00

28.564,00

Ordine publica

610203

33.503,00

0,00

33.503, 00

34.699,00

34.509,00

28.509,00

Politie comunitara

61020304

33.503,00

0,00

33.503, 00

34.699,00

34.509,00

28.509,00

Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)

610205

264,00

0,00

264,00

651,00

2.055,00

55,00

Partea a III-a CHELȚUIELI SOCIAL-CULȚURALE

6302

157.655,00

866,00

158.521,00

240.397,00

190.854,00

180.869,00

CAP. Invatamant

6502

18.199,00

2,00

18.201,00

113.523,00

50.669,00

40.226,00

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

16.969,00

2,00

16.971,00

108.947,00

49.336,00

38.243,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

8.113,00

0,00

8.113,00

29.023,00

29.841,00

29.841,00

Reparatii curente

6502.2002

8.110,00

0,00

8.110,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6502.2005

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

6502.200530

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

6502.55

6.917,00

2,00

6.919,00

4.827,00

4.827,00

4.827,00

A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)

6502.5501

6.917,00

2,00

6.919,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat

6502.550163

6.917,00

2,00

6.919,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

6502.58

1.939,00

0,00

1.939,00

71.512,00

11.093,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

6502.5801

1.939,00

0,00

1.939,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Finantarea nationala

6502.580101

506,00

0,00

506,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea externa nerambursabila

6502.580102

1.303,00

0,00

1.303,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

6502.580103

130,00

0,00

130,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6502.70

1.230,00

0,00

1.230,00

4.576,00

1.333,00

1.983,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6502.71

1.230,00

0,00

1.230,00

4.576,00

1.333,00

1.983,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6502.71 01

1.230,00

0,00

1.230,00

0,00

0,00

0,00

Constructii

6502.710101

1.210,00

0,00

1.210,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

6502.710130

20,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 6502:

18.199,00

2,00

18.201,00

113.523,00

50.669,00

40.226,00

Invatamant prescolar si primar

650203

5.147,19

0,00

5.147,19

76.758,00

15.768,00

10.777,00

Invatamant prescolar

65020301

2.794,29

-2,00

2.792,29

71.931,00

10.952,00

5.961,00

Invatamant primar

65020302

2.352,90

2,00

2.354,90

4.827,00

4.816,00

4.816,00

Invatamant secundar

650204

13.047,81

1,00

13.048,81

35.467,00

33.609,00

28.1 57,00

Invatamant secundar inferior

65020401

3.523,00

0,00

3.523,00

14.282,00

13.150,00

7.748,00

Invatamant secundar superior

65020402

5.954,00

0,00

5.954,00

18.748,00

18.025,00

17.975,00

Invatamant profesional

65020403

3.570,81

1,00

3.571,81

2.437,00

2.434,00

2.434,00

Invatamant postliceal

650205

4,00

1,00

5,00

612,00

610,00

610,00

Servicii auxiliare pentru educatie

650211

0,00

0,00

0,00

686,00

682,00

682,00

Internate si cantine pentru elevi

65021103

0,00

0,00

0,00

686,00

682,00

682,00

CAP. Sanatate

6602

15.885,00

0,00

15.885,00

21.171,00

25.023,00

38.998,00

CHELTUIELI CURENTE

6602.01

15.843,00

0,00

15.843,00

20.859,00

24.394,00

20.369,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6602.51

15.071,00

0,00

15.071,00

16.512,00

16.987,00

17.877,00

Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)

6602.5101

8.422,00

0,00

8.422,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bug locale ptr finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

6602.510146

8.422,00

0,00

8.422,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

6602.5102

6.649,00

0,00

6.649,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

6602.510228

6.649,00

0,00

6.649,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI

FINANCIAR 2014-2020

6602.58

772,00

0,00

772,00

4.347,00

7.407,00

2.492,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

6602.5801

772,00

0,00

772,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea nationala

6602.580101

116,00

0,00

116,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea externa nerambursabi la

6602.580102

656,00

0,00

656,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6602.70

42,00

0,00

42,00

312,00

629,00

18.629,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6602.71

42,00

0,00

42,00

312,00

629,00

18.629,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6602.71 01

42,00

0,00

42,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Constructii

6602.710101

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

6602.710130

32,00

0,00

32,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 6602:

15.885,00

0,00

15.885,00

21.171,00

25.023,00

38.998,00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

660206

15.885,00

0,00

15.885,00

21.171,00

25.023,00

38.998,00

Spitale generale

66020601

15.885,00

0,00

15.885,00

21.171,00

25.023,00

38.998,00

CAP. Cultura, recreere si religie

6702

113.543,00

324,00

113.867,00

95.820,00

105.344,00

91.827,00

CHELTUIELI CURENTE

6702.01

82.718,00

324,00

83.042,00

90.568,00

90.071,00

74.581,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6702.20

27.450,00

0,00

27.450,00

22.000,00

23.234,00

22.234,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6702.2001

23.341,00

0,00

23.341,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6702.200130

23.341,00

0,00

23.341,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

6702.2002

2.260,00

0,00

2.260,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

6702.2005

1.094,00

0,00

1.094,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

6702.200530

1.094,00

0,00

1.094,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6702.2030

755,00

0,00

755,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6702.203030

755,00

0,00

755,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

6702.51

49.769,00

324,00

50.093,00

47.303,00

46.989,00

46.989,00

Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)

6702.5101

49.769,00

324,00

50.093, 00

0,00

0,00

0,00

Transferuri catre institutii publice

6702.510101

49.769,00

324,00

50.093, 00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

6702.58

4.799,00

0,00

4.799,00

20.265,00

18.848,00

4.358,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

6702.5801

4.799,00

0,00

4.799,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea nationala

6702.580101

1.017,00

0,00

1.017,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea externa nerambursabila

6702.580102

3.782,00

0,00

3.782,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6702.59

700,00

0,00

700,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Asociatii si fundatii

6702.5911

144,00

0,00

144,00

0,00

0,00

0,00

Sustinerea cultelor

6702.5912

556,00

0,00

556,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6702.70

28.468,00

0,00

28.468,00

3.000,00

13.030,00

15.013,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6702.71

28.468,00

0,00

28.468,00

3.000,00

13.030,00

15.013,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6702.7101

28.468,00

0,00

28.468,00

0,00

0,00

0,00

Constructii

6702.710101

25.387,00

0,00

25.387,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

6702.710102

1.722,00

0,00

1.722,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

6702.710103

508,00

0,00

508,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

6702.710130

851,00

0,00

851,00

0,00

0,00

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE

6702.79

2.357,00

0,00

2.357,00

2.252,00

2.243,00

2.233,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

6702.81

2.357,00

0,00

2.357,00

2.252,00

2.243,00

2.233,00

Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)

6702.8101

2.357,00

0,00

2.357,00

0,00

0,00

0,00

Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale

6702.810105

2.357,00

0,00

2.357,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 6702:

113.543,00

324,00

113.867,00

95.820,00

105.344,00

91.827,00

Servicii culturale

670203

42.097,00

324,00

42.421,00

43.588,00

41.950,00

37.460,00

Institutii publice de spectacole si concerte

67020304

36.092,00

366,00

36.458, 00

31.887,00

31.675,00

31.675,00

Case de cultura

67020306

1.450,00

-42,00

1.408,00

1.436,00

1.427,00

1.427,00

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67020312

4.555,00

0,00

4.555,00

10.265,00

8.848,00

4.358,00

Servicii recreative si sportive

670205

70.649,00

0,00

70.649, 00

51.122,00

62.394,00

53.367,00

Sport

67020501

12.227,00

0,00

12.227,00

13.980,00

13.887,00

13.887,00

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67020503

58.422,00

0,00

58.422,00

37.142,00

48.507,00

39.480,00

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

670250

797,00

0,00

797,00

1.110,00

1.000,00

1.000,00

CAP. Asigurari si asistenta sociala

6802

10.028,00

540,00

10.568,00

9.883,00

9.818,00

9.818,00

CHELTUIELI CURENTE

6802.01

10.038,00

540,00

10.578,00

9.883,00

9.818,00

9.818,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6802.51

10.038,00

540,00

10.578,00

9.883,00

9.818,00

9.818,00

Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)

6802.5101

10.038,00

540,00

10.578,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri catre institutii publice

6802.510101

10.038,00

540,00

10.578,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

6802.85

-10,00

0,00

-10,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

6802.8501

-10,00

0,00

-10,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

6802.850101

-10,00

0,00

-10,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 6802:

10.028,00

540,00

10.568,00

9.883,00

9.818,00

9.818,00

Asistenta acordata persoanelor in varsta

680204

10.038,00

540,00

10.578,00

9.883,00

9.818,00

9.818,00

Prevenirea excluderii sociale

680215

-10,00

0,00

-10,00

0,00

0,00

0,00

Ajutor social

68021501

-10,00

0,00

-10,00

0,00

0,00

0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

6902

70.469,00

911,00

71.380,00

70.341,00

64.194,00

51.396,00

CAP. Locuinte, servicii si dezvoltare publica

7002

30.526,00

0,00

30.526,00

41.418,00

35.1 87,00

22.199,00

CHELTUIELI CURENTE

7002.01

24.556,00

0,00

24.556,00

28.721,00

18.400,00

15.405,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

7002.20

14.620,00

0,00

14.620,00

14.000,00

14.500,00

12.505,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

7002.2001

14.270,00

0,00

14.270,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

7002.200103

6.624,00

0,00

6.624,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

7002.200130

7.646,00

0,00

7.646,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

7002.2005

330,00

0,00

330,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Alte obiecte de inventar

7002.200530

330,00

0,00

330,00

0,00

0,00

0,00

Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale

7002.2020

20,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

7002.55

3.900,00

0,00

3.900,00

3.900,00

3.900,00

2.900,00

A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)

7002.5501

3.900,00

0,00

3.900,00

0,00

0,00

0,00

Sume reprezenta nd contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID

7002.550165

3.900,00

0,00

3.900,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

7002.58

6.036,00

0,00

6.036,00

10.821,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

7002.5801

6.036,00

0,00

6.036,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea nationala

7002.580101

2.771,00

0,00

2.771,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea externa nerambursabila

7002.580102

3.056,00

0,00

3.056,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

7002.580103

209,00

0,00

209,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

7002.70

5.970,00

0,00

5.970,00

12.697,00

16.787,00

6.794,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

7002.71

5.970,00

0,00

5.970,00

12.697,00

16.787,00

6.794,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7002.7101

5.970,00

0,00

5.970,00

0,00

0,00

0,00

Constructii

7002.710101

4.784,00

0,00

4.784,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

7002.710102

386,00

0,00

386,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

7002.710130

800,00

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 7002:

30.526,00

0,00

30.526,00

41.418,00

35.187,00

22.1 99,00

Locuinte

700203

5.821,00

0,00

5.821,00

6.679,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70020330

5.821,00

0,00

5.821,00

6.679,00

0,00

0,00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

700205

20,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

Alimentare cu apa

70020501

20,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

Iluminat public si electrificari

700206

14.790,00

0,00

14.790,00

16.490,00

16.990,00

15.290,00

Alte servicii In domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

700250

9.895,00

0,00

9.895,00

18.249,00

18.197,00

6.909,00

CAP. Protectia mediului

7402

39.943,00

911,00

40.854, 00

28.923,00

29.007,00

29.1 97,00

CHELTUIELI CURENTE

7402.01

33.330,00

911,00

34.241,00

23.500,00

23.584,00

23.384,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

7402.20

33.330,00

911,00

34.241,00

23.500,00

23.584,00

23.384,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

7402.2001

31.869,00

911,00

32.780,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

7402.200104

31.869,00

911,00

32.780,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

7402.2005

148,00

0,00

148,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

7402.200530

148,00

0,00

148,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

7402.2030

1.313,00

0,00

1.313,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

7402.203030

1.313,00

0,00

1.313,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

CHELTUIELI DE CAPITAL

7402.70

1.151,00

0,00

1.151,00

0,00

0,00

390,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

7402.71

1.151,00

0,00

1.151,00

0,00

0,00

390,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7402.7101

1.151,00

0,00

1.151,00

0,00

0,00

0,00

Constructii

7402.710101

833,00

0,00

833,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

7402.710102

140,00

0,00

140,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

7402.710103

126,00

0,00

126,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

7402.710130

52,00

0,00

52,00

0,00

0,00

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE

7402.79

5.462,00

0,00

5.462,00

5.423,00

5.423,00

5.423,00

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

7402.81

5.462,00

0,00

5.462,00

5.423,00

5.423,00

5.423,00

Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)

7402.8101

5.462,00

0,00

5.462,00

0,00

0,00

0,00

Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale

7402.810105

5.462,00

0,00

5.462,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 7402:

39.943,00

911,00

40.854,00

28.923,00

29.007,00

29.197,00

Reducerea si controlul poluarii

740203

41,00

0,00

41,00

0,00

0,00

0,00

Salubritate si gestiunea deseurilor

740205

30.239,00

911,00

31.150,00

20.000,00

20.000,00

20.390,00

Salubritate

74020501

30.113,00

911,00

31.024,00

20.000,00

20.000,00

20.390,00

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74020502

126,00

0,00

126,00

0,00

0,00

0,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

740206

9.663,00

0,00

9.663,00

8.923,00

9.007,00

8.807,00

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7902

189.089,00

400,00

189.489,00

207.483,00

298.124,00

179.141,00

CAP. Actiuni generale economice, comerciale si de munca

8002

4.021,00

0,00

4.021,00

3.160,00

3.160,00

3.160,00

CHELTUIELI CURENTE

8002.01

718,00

0,00

718,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE

8002.56

115,00

0,00

115,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

8002.5601

115,00

0,00

115,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

8002.560103

115,00

0,00

115,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

8002.58

603,00

0,00

603,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE

8002.5802

603,00

0,00

603,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea nationala

8002.580201

140,00

0,00

140,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea externa nerambursabila

8002.580202

463,00

0,00

463,00

0,00

0,00

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE

8002.79

3.303,00

0,00

3.303,00

3.160,00

3.160,00

3.160,00

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

8002.81

3.303,00

0,00

3.303,00

3.160,00

3.160,00

3.160,00

Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)

8002.8101

3.303,00

0,00

3.303,00

0,00

0,00

0,00

Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale

8002.810105

3.303,00

0,00

3.303,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 8002:

4.021,00

0,00

4.021,00

3.160,00

3.160,00

3.160,00

Actiuni generale economice si comerciale

800201

4.021,00

0,00

4.021,00

3.160,00

3.160,00

3.160,00

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80020130

4.021,00

0,00

4.021,00

3.160,00

3.160,00

3.160,00

CAP. Combustibili si energie

8102

15.830,00

400,00

16.230,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

CHELTUIELI CURENTE

8102.01

15.630,00

400,00

16.030,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

8102.20

1.833,00

0,00

1.833,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

8102.2005

1.654,00

0,00

1.654,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

8102.200530

1.654,00

0,00

1.654,00

0,00

0,00

0,00

Studii si cercetari

8102.2016

179,00

0,00

179,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENTII

8102.40

13.797,00

400,00

14.197,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

8102.4003

13.797,00

400,00

14.197,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

8102.70

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

8102.71

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01. 30)

8102.7101

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

8102.710130

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 8102:

15.830,00

400,00

16.230,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

Energie termica

810206

13.797,00

400,00

14.197,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

810250

2.033,00

0,00

2.033,00

0,00

0,00

0,00

CAP. Transporturi

8402

1 69.238,00

0,00

169.238,00

192.323,00

282.964,00

163.981 ,00

CHELTUIELI CURENTE

8402.01

127.686,00

0,00

127.686,00

166.523,00

267.335,00

154.725,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

8402.20

31.000,00

0,00

31.000,00

33.968,00

31.532,00

24.468,00

Reparatii curente

8402.2002

31.000,00

0,00

31.000,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENTII

8402.40

35.346,00

0,00

35.346, 00

27.789,00

28.384,00

27.000,00

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

8402.4003

35.346,00

0,00

35.346, 00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE

8402.56

36,00

0,00

36,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

8402.5601

36,00

0,00

36,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

8402.560103

36,00

0,00

36,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

8402.58

61.304,00

0,00

61.304,00

104.766,00

207.419,00

103.257,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

8402.5801

61.304,00

0,00

61.304,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea nationala

8402.580101

8.199,00

0,00

8.199,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea externa nerambursabila

8402.580102

43.415,00

0,00

43.415,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

8402.580103

9.690,00

0,00

9.690,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

8402.70

38.984,00

0,00

38.984,00

21.744,00

11.573,00

5.200,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

8402.71

38.984,00

0,00

38.984,00

21.744,00

11.573,00

5.200,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

8402.71 01

38.984,00

0,00

38.984,00

0,00

0,00

0,00

Constructii

8402.710101

35.263,00

0,00

35.263,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

8402.710102

3.527,00

0,00

3.527,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

8402.710130

194,00

0,00

194,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

OPERATIUNI FINANCIARE

8402.79

4.056,00

0,00

4.056,00

4.056,00

4.056,00

4.056,00

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

8402.81

4.056,00

0,00

4.056,00

4.056,00

4.056,00

4.056,00

Rambursari de credite interne ( cod 81.02.01 la 81.02.05)

8402.8102

4.056,00

0,00

4.056,00

0,00

0,00

0,00

Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale

8402.810205

4.056,00

0,00

4.056,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

8402.85

-1.488,00

0,00

-1.488,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

8402.8501

-1.488,00

0,00

-1.488,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

8402.850101

-32,00

0,00

-32,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea dezvoltare a bugetului local

8402.850102

-1.456,00

0,00

-1.456,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 8402:

169.238,00

0,00

169.238,00

192.323,00

282.964,00

163.981,00

Transport rutier

840203

169.238,00

0,00

169.238,00

189.893,00

278.126,00

1 61 .573,00

Drumuri si poduri

84020301

213,00

0,00

213,00

8.083,00

0,00

0,00

Transport in comun

84020302

100.177,00

0,00

100.177,00

133.057,00

230.965,00

127.849,00

Strazi

84020303

68.848,00

0,00

68.848,00

48.753,00

47.161,00

33.724,00

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

840250

0,00

0,00

0,00

2.430,00

4.838,00

2.408,00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9602

0,00

0,00

97.965,00

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

9802

0,00

0,00

99.144,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XX REZERVE,EXCEDENT/DEFICIT

9802.90

0,00

0,00

99.144,00

0,00

0,00

0,00

Excedent

9802.92

0,00

0,00

99.144,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 9802:

99.025,00

129,00

99.144,00

76.243,00

77.983,00

72.471,00

Excedentul sectiunii de functionare

980296

0,00

0,00

99.144,00

0,00

0,00

0,00

Excedentul sectiunii de dezvoltare

980297

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

9902

0,00

0,00

1.179,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XX REZERVE,EXCEDENT\DEFICIT

9902.90

0,00

0,00

1.179,00

0,00

0,00

0,00

Deficit

9902.93

0,00

0,00

1.179,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 9902:

1.189,00

0,00

1.179,00

0,00

0,00

0,00

Deficitul secțiunii de dezvoltare

990297

0,00

0,00

1.179,00

0,00

0,00

0,00

======== SECTIUNEA FUNCTIONARE ==========

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod

00.02+00.16+00.17)-TOTAL

000102

471.958,00

1.351,00

473.309,00

449.415,00

451 .302 ,00

424.037,00

VENITURI PROPRII (0002-1102-0037)

4990

439.089,00

0,00

439.089,00

380.780,00

391.642,00

402.967,00

I. VENITURI CURENTE(0003+0012)

0002

451.726,00

1.351,00

453.077,00

427.427,00

428.768,00

400.964,00

A. VENITURI FISCALE(0004+0009+0010+0011)

0003

456.462,00

0,00

456.462,00

430.082,00

442.470,00

454.453,00

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN

CAPI TAL(0005+0006+0007)

0004

257.099,00

0,00

257.099,00

194.676,00

196.235,00

197.787,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE(cod 01.02)

0005

3.900,00

0,00

3.900,00

4.546,00

4.773,00

5.012,00

Impozit pe profit

0102

3.900,00

0,00

3.900,00

4.546,00

4.773,00

5.012,00

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

3.900,00

0,00

3.900,00

4.546,00

4.773,00

5.012,00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)

0006

253.199,00

0,00

253.199,00

190.130,00

191.462,00

192.775,00

Impozit pe venit(cod 03.02.17+03.02.18)

0302

660,00

0,00

660,00

562,00

590,00

620,00

Impozit pe ve niturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul persoal

030218

660,00

0,00

660,00

562,00

590,00

620,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01+04.02.04)

0402

252.539,00

0,00

252.539,00

189.568,00

190.872,00

192.155,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

249.539,00

0,00

249.539,00

179.213,00

180.330,00

181.461,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

040204

0,00

0,00

0,00

10.355,00

10.542,00

10.694,00

Sume la dispozitia Consiliului Judetean

040205

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRI ETATE(cod 07.02)

0009

102.617,00

0,00

102.617,00

108.135,00

113.540,00

119.221,00

Impozite si taxe pe proprietate(cod

07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

0702

102.617,00

0,00

102.617,00

108.135,00

113.540,00

119.221,00

Impozit si taxa pe cladiri(cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

070201

68.155,00

0,00

68.1 55,00

73.993,00

77.692,00

81.578,00

Impozit pe cladiri de la persoane fizice

07020101

21.214,00

0,00

21.214,00

21.895,00

22.989,00

24.1 39,00

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice

07020102

46.941,00

0,00

46.941,00

52.098,00

54.703,00

57.439,00

Impozit si taxa pe teren(cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

070202

15.365,00

0,00

15.365,00

17.827,00

18.717,00

19.655,00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

7.982,00

0,00

7.982,00

8.347,00

8.764,00

9.203,00

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice

07020202

7.197,00

0,00

7.197,00

9.251,00

9.713,00

10.199,00

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

186,00

0,00

186,00

229,00

240,00

253,00

Taxe judiciare de ti mbru si alte taxe de timbru

070203

8.939,00

0,00

8.939,00

6.492,00

6.817,00

7.158,00

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

10.158,00

0,00

10.158,00

9.823,00

10.314,00

10.830,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII(cod

11.02+12.02+15.02+16.02)

0010

96.746,00

0,00

96.746, 00

127.271,00

132.695,00

137.445,00

Sume defalcate din TVA(cod

11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

1102

67.813,00

0,00

67.813,00

96.848,00

100.751,00

103.904,00

Sume defalcate din TVA pentru finantarea chelt.descentraliz.la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiul

110202

23.301,00

0,00

23.301,00

58.554,00

59.087,00

59.607,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

110206

37.689,00

0,00

37.689, 00

33.467,00

36.837,00

39.470,00

Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata ptr finanatarea invatamanetului particular sau confesional acreditat

110209

6.823,00

0,00

6.823,00

4.827,00

4.827,00

4.827,00

Taxe pe servicii specifice(cod 15.02.01+1 5.02.50)

1502

395,00

0,00

395,00

335,00

352,00

370,00

Impozit pe spectacole

150201

395,00

0,00

395,00

335,00

352,00

370,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea uti lizarii bunuri lor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

1602

28.538,00

0,00

28.538,00

30.088,00

31.592,00

33.171,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Impozit asupra mijloacelor de transport(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

160202

22.786,00

0,00

22.786,00

23.913,00

25.108,00

26.363,00

Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice

16020201

16.488,00

0,00

16.488,00

17.577,00

18.455,00

19.378,00

Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice

16020202

6.298,00

0,00

6.298,00

6.336,00

6.653,00

6.985,00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

160203

4.773,00

0,00

4.773,00

5.309,00

5.575,00

5.853,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

160250

979,00

0,00

979,00

866,00

909,00

955,00

C. VENITURI NEFISCALE (0013+0014)

0012

-4.736,00

1.351,00

-3.385,00

-2.655,00

-13.702,00

-53.489,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.02+31.02)

0013

24.597,00

0,00

24.597,00

19.373,00

20.342,00

21.359,00

Venituri din proprietate(cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

3002

24.597,00

0,00

24.597,00

19.373,00

20.342,00

21.359,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

300201

387,00

0,00

387,00

432,00

454,00

477,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

20.830,00

0,00

20.830,00

16.703,00

17.538,00

18.415,00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ

30020530

20.830,00

0,00

20.830,00

16.703,00

17.538,00

18.415,00

Venituri din dividende(cod 30.02.08.02)

300208

280,00

0,00

280,00

311,00

326,00

342,00

Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat

30020803

280,00

0,00

280,00

311,00

326,00

342,00

Alte venituri din proprietate

300250

3.100,00

0,00

3.100,00

1.927,00

2.024,00

2.125,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod

33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

0014

-29.333,00

1.351,00

-27.982,00

-22.028,00

-34.044,00

-74.848,00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod

33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.26+33.02.2

3302

1.182,00

0,00

1.182,00

1.219,00

1.279,00

1.342,00

Venituri din prestari de servicii

330208

551,00

0,00

551,00

436,00

458,00

480,00

Contributia parinti lor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

330210

392,00

0,00

392,00

425,00

446,00

468,00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

330250

239,00

0,00

239,00

358,00

375,00

394,00

Venituri din taxe administrative, eliberari permise(cod

34.02.02+34.02.50)

3402

20,00

0,00

20,00

354,00

373,00

391,00

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

20,00

0,00

20,00

93,00

98,00

103,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

340250

0,00

0,00

0,00

261,00

275,00

288,00

Amenzi, penalitati si confiscari(cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

3502

16.517,00

0,00

16.517,00

17.111,00

17.966,00

18.865,00

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

350201

16.498,00

0,00

16.498,00

17.111,00

17.966,00

18.865,00

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte inst de specialitate

35020102

16.498,00

0,00

16.498,00

17.111,00

17.966,00

18.865,00

Alte amenzi, penalitati si confiscari

350250

19,00

0,00

19,00

0,00

0,00

0,00

Diverse venituri(cod

36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.50)

3602

8.124,00

0,00

8.124,00

9.489,00

9.963,00

10.461,00

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

360205

724,00

0,00

724,00

770,00

808,00

849,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Taxe speciale

360206

7.166,00

0,00

7.166,00

7.911,00

8.307,00

8.722,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul proce sului de executare silita

360214

42,00

0,00

42,00

11,00

12,00

12,00

Alte venituri

360250

192,00

0,00

192,00

797,00

836,00

878,00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod

37.02.01 +37.02.03+37.02.50)

3702

-55.176,00

1.351,00

-53.825,00

-50.201,00

-63.625,00

-105.907,00

Donații si sponsorizari

370201

24,00

50,00

74,00

0,00

0,00

0,00

Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bug local(cu semnul minus)

370203

-55.200,00

1.301,00

-53.899,00

-50.201,00

-63.625,00

-105.907,00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

0017

20.232,00

0,00

20.232,00

21.988,00

22.534,00

23.073,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02)

0018

20.232,00

0,00

20.232,00

21.988,00

22.534,00

23.073,00

Subventii de la bugetul de stat(cod

42.02.21+42.02.28+42.02.34+42.02.35+42.02.41+42.02.42+42.02.4

4202

20.072,00

0,00

20.072,00

21.988,00

22.534,00

23.073,00

Subventii pt. acordarea ajutorului pt.incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibil petrolier

420234

40,00

0,00

40,00

106,00

105,00

105,00

Subvenții din bg.de stat ptr finanțarea sanatatii

420241

20.032,00

0,00

20.032,00

21.882,00

22.429,00

22.968,00

Subventii de la alte administratii(cod

43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.2

4302

160,00

0,00

160,00

0,00

0,00

0,00

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul programului National de cadastru

430234

160,00

0,00

160,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)

5002

372.933,00

1.232,00

374.165,00

374.728,00

374.242,00

351.566,00

CHELTUIELI CURENTE

02.01

357.797,00

1.232,00

359.029,00

359.837,00

359.360,00

336.694,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

02.10

49.664,00

0,00

49.664,00

52.706,00

52.622,00

49.385,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

02.1001

47.764,00

0,00

47.764,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

02.100101

35.778,00

0,00

35.778,00

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru conditii de munca

02.100105

4.285,00

0,00

4.285,00

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

02.100106

58,00

0,00

58,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

02.100112

553,00

0,00

553,00

0,00

0,00

0,00

Drepturi de delegare

02.100113

12,00

0,00

12,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizatii de hrana

02.100117

1.727,00

0,00

1.727,00

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

02.100130

5.351,00

0,00

5.351,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

02.1002

820,00

0,00

820,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanta

02.100206

820,00

0,00

820,00

0,00

0,00

0,00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

02.1003

1.080,00

0,00

1.080,00

0,00

0,00

0,00

Contributia asiguratorie pentru munca

02.100307

1.080,00

0,00

1.080,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

139.847,00

-61,00

139.786,00

143.947,00

143.925,00

133.133,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

81.593,00

911,00

82.504,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Furnituri de birou

02.200101

220,00

0,00

220,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

02.200102

150,00

0,00

150,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

02.200103

11.740,00

0,00

11.740,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

02.200104

32.721,00

911,00

33.632,00

0,00

0,00

0,00

Carburanti si lubrefiantix

02.200105

112,00

0,00

112,00

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

02.200106

89,00

0,00

89,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

02.200108

658,00

0,00

658,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

02.200130

35.903,00

0,00

35.903, 00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

02.2002

42.668,00

0,00

42.668,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

02.2005

3.408,00

0,00

3.408,00

0,00

0,00

0,00

Uniforme si echipament

02.200501

43,00

0,00

43,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

02.200530

3.365,00

0,00

3.365,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

02.2006

142,00

0,00

142,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari interne, detasari, transferari

02.200601

92,00

0,00

92,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari in strainatate

02.200602

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

Carti, publicatii si materiale documentare

02.2011

16,00

0,00

16,00

0,00

0,00

0,00

Consultanta si expertiza

02.2012

299,00

0,00

299,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

02.2013

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Studii si cercetari

02.2016

179,00

0,00

179,00

0,00

0,00

0,00

Contributii ale administr. publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public loc., in baza unor conventii sau contracte de

02.2019

1.413,00

0,00

1.413,00

0,00

0,00

0,00

Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale

02.2020

20,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01 la

20.24.03)

02.2024

270,00

-130,00

140,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

02.202401

234,00

-130,00

104,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

02.202402

36,00

0,00

36,00

0,00

0,00

0,00

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale

02.2025

995,00

0,00

995,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

02.2030

8.841,00

-842,00

7.999,00

0,00

0,00

0,00

Reclama si publicitate

02.203001

522,00

0,00

522,00

0,00

0,00

0,00

Protocol si reprezentare

02.203002

119,00

0,00

119,00

0,00

0,00

0,00

Prime de asigurare non-viata

02.203003

30,00

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

Chirii

02.203004

1.152,00

0,00

1.152,00

0,00

0,00

0,00

Executarea silita a creantelor bugetare

02.203009

48,00

0,00

48,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

02.203030

6.970,00

-842,00

6.128,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

TITLUL III DOBANZI

02.30

5.387,00

0,00

5.387,00

6.881,00

5.985,00

5.101,00

Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02)

02.3001

955,00

0,00

955,00

0,00

0,00

0,00

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

02.300101

955,00

0,00

955,00

0,00

0,00

0,00

Dobanzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

02.3002

4.432,00

0,00

4.432,00

0,00

0,00

0,00

Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

02.300202

2.724,00

0,00

2.724,00

0,00

0,00

0,00

Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

02.300203

1.708,00

0,00

1.708,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENTII

02.40

49.143,00

400,00

49.543,00

39.789,00

40.384,00

39.000,00

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

02.4003

49.143,00

400,00

49.543,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

02.50

50,00

0,00

50,00

53,00

53,00

53,00

Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale

02.5004

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

02.51

101.732,00

864,00

102.596,00

102.801 ,00

102.743,00

97.374,00

Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)

02.5101

101.732,00

864,00

102.596,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri catre institutii publice

02.510101

93.310,00

864,00

94.1 74,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bug locale ptr finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

02.510146

8.422,00

0,00

8.422,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

02.55

10.817,00

29,00

10.846,00

8.727,00

8.727,00

7.727,00

A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)

02.5501

10.817,00

29,00

10.846,00

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri curente interne

02.550118

0,00

27,00

27,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat

02.550163

6.917,00

2,00

6.919,00

0,00

0,00

0,00

Sume reprezenta nd contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID

02.550165

3.900,00

0,00

3.900,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

02.59

1.157,00

0,00

1.157,00

3.290,00

3.278,00

3.278,00

Asociatii si fundatii

02.5911

144,00

0,00

144,00

0,00

0,00

0,00

Sustinerea cultelor

02.5912

556,00

0,00

556,00

0,00

0,00

0,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

02.5940

457,00

0,00

457,00

0,00

0,00

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE

02.79

15.178,00

0,00

15.178,00

14.891,00

14.882,00

14.872,00

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

02.81

15.178,00

0,00

15.178,00

14.891,00

14.882,00

14.872,00

Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)

02.8101

11.122,00

0,00

11.122,00

0,00

0,00

0,00

Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale

02.810105

11.122,00

0,00

11.122,00

0,00

0,00

0,00

Rambursari de credite interne ( cod 81.02.01 la 81.02.05)

02.8102

4.056,00

0,00

4.056,00

0,00

0,00

0,00

Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale

02.810205

4.056,00

0,00

4.056,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

02.85

-42,00

0,00

-42,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

02.8501

-42,00

0,00

-42,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

02.850101

-42,00

0,00

-42,00

0,00

0,00

0,00

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

78.971,00

-945,00

78.026,00

81.388,00

80.185,00

75.531 , 00

CAP. Autoritati publice si actiuni externe

5102

68.552,00

-815,00

67.737,00

69.139,00

68.862,00

66.347,00

CHELTUIELI CURENTE

5102.01

68.552,00

-815,00

67.737,00

69.139,00

68.862,00

66.347,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

5102.10

45.294,00

0,00

45.294,00

47.772,00

47.714,00

45.477,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

5102.1001

43.575,00

0,00

43.575,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

5102.100101

32.607,00

0,00

32.607,00

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru conditii de munca

5102.100105

3.890,00

0,00

3.890,00

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

5102.100106

58,00

0,00

58,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

5102.100112

553,00

0,00

553,00

0,00

0,00

0,00

Drepturi de delegare

5102.100113

12,00

0,00

12,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizatii de hrana

5102.100117

1.570,00

0,00

1.570,00

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

5102.100130

4.885,00

0,00

4.885,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

5102.1002

750,00

0,00

750,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanta

5102.100206

750,00

0,00

750,00

0,00

0,00

0,00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

5102.1003

969,00

0,00

969,00

0,00

0,00

0,00

Contributia asiguratorie pentru munca

5102.100307

969,00

0,00

969,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5102.20

22.801,00

-842,00

21.959,00

20.870,00

20.654,00

20.376,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

5102.2001

11.929,00

0,00

11.929,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

5102.200101

213,00

0,00

213,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

5102.200102

150,00

0,00

150,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

5102.200103

5.027,00

0,00

5.027,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

5102.200104

840,00

0,00

840,00

0,00

0,00

0,00

Carburanti si lubrefiantix

5102.200105

112,00

0,00

112,00

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

5102.200106

89,00

0,00

89,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

5102.200108

652,00

0,00

652,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

5102.200130

4.846,00

0,00

4.846,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

5102.2002

1.200,00

0,00

1.200,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

5102.2005

142,00

0,00

142,00

0,00

0,00

0,00

Uniforme si echipament

5102.200501

43,00

0,00

43,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

5102.200530

99,00

0,00

99,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

5102.2006

142,00

0,00

142,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari interne, detasari, transferari

5102.200601

92,00

0,00

92,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari in strainatate

5102.200602

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

Carti, publicatii si materiale documentare

5102.2011

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Consultanta si expertiza

5102.2012

299,00

0,00

299,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

5102.2013

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Contributii ale administr.publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public loc., in baza unor conventii sau contracte de

5102.2019

1.413,00

0,00

1.413,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01 la 20.24.03)

5102.2024

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

5102.202401

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale

5102.2025

995,00

0,00

995,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

5102.2030

6.653,00

-842,00

5.811,00

0,00

0,00

0,00

Reclama si publicitate

5102.203001

522,00

0,00

522,00

0,00

0,00

0,00

Protocol si reprezentare

5102.203002

119,00

0,00

119,00

0,00

0,00

0,00

Prime de asigurare non-viata

5102.203003

30,00

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

Chirii

5102.203004

1.152,00

0,00

1.152,00

0,00

0,00

0,00

Executarea silita a creantelor bugetare

5102.203009

48,00

0,00

48,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

5102.203030

4.782,00

-842,00

3.940,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

5102.55

0,00

27,00

27,00

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)

5102.5501

0,00

27,00

27,00

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri curente interne

5102.550118

0,00

27,00

27,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

5102.59

457,00

0,00

457,00

497,00

494,00

494,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

5102.5940

457,00

0,00

457,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 5102:

68.552,00

-815,00

67.737,00

69.139,00

68.862,00

66.347,00

Autoritati executive si legislative

510201

68.552,00

-815,00

67.737,00

69.139,00

68.862,00

66.347,00

Autoritati executive

51020103

68.552,00

-815,00

67.737,00

69.139,00

68.862,00

66.347,00

CAP. Alte servicii publice generale

5402

4.772,00

0,00

4.772,00

5.338,00

5.313,00

4.063,00

CHELTUIELI CURENTE

5402.01

4.772,00

0,00

4.772,00

5.338,00

5.313,00

4.063,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

5402.10

4.370,00

0,00

4.370,00

4.785,00

4.760,00

3.760,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

5402.1001

4.189,00

0,00

4.189,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

5402.100101

3.171,00

0,00

3.171,00

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru condi ti i de munca

5402.100105

395,00

0,00

395,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizatii de hrana

5402.100117

157,00

0,00

157,00

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

5402.100130

466,00

0,00

466,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

5402.1002

70,00

0,00

70,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanta

5402.100206

70,00

0,00

70,00

0,00

0,00

0,00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

5402.1003

111,00

0,00

111,00

0,00

0,00

0,00

Contributia asiguratorie pentru munca

5402.100307

111,00

0,00

111,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5402.20

352,00

0,00

352,00

500,00

500,00

250,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

5402.2001

182,00

0,00

182,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

5402.200101

7,00

0,00

7,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

5402.200103

89,00

0,00

89,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

5402.200104

12,00

0,00

12,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

5402.200108

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

5402.200130

68,00

0,00

68,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

5402.2002

13,00

0,00

13,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

5402.2005

37,00

0,00

37,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

5402.200530

37,00

0,00

37,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

5402.2030

120,00

0,00

120,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

5402.203030

120,00

0,00

120,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

5402.50

50,00

0,00

50,00

53,00

53,00

53,00

Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale

5402.5004

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 5402:

4.772,00

0,00

4.772,00

5.338,00

5.313,00

4.063,00

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

540205

50,00

0,00

50,00

53,00

53,00

53,00

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

540210

4.602,00

0,00

4.602,00

5.085,00

5.060,00

4.010,00

Alte servicii publice generale

540250

120,00

0,00

120,00

200,00

200,00

0,00

CAP. Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

5502

5.647,00

-130,00

5.517,00

6.911,00

6.010,00

5.121,00

CHELTUIELI CURENTE

5502.01

5.647,00

-130,00

5.517,00

6.911,00

6.010,00

5.121,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5502.20

260,00

-130,00

130,00

30,00

25,00

20,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01 la 20.24.03)

5502.2024

260,00

-130,00

130,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

5502.202401

224,00

-130,00

94,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

5502.202402

36,00

0,00

36,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBANZI

5502.30

5.387,00

0,00

5.387,00

6.881,00

5.985,00

5.101,00

Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02)

5502.3001

955,00

0,00

955,00

0,00

0,00

0,00

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

5502.300101

955,00

0,00

955,00

0,00

0,00

0,00

Dobanzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

5502.3002

4.432,00

0,00

4.432,00

0,00

0,00

0,00

Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

5502.300202

2.724,00

0,00

2.724,00

0,00

0,00

0,00

Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

5502.300203

1.708,00

0,00

1.708,00

0,00

0,00

0,00

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

33.591,00

0,00

33.591,00

34.755,00

34.564,00

28.564,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

CAP. Ordine publica si siguranta nationala

6102

33.591,00

0,00

33.591,00

34.755,00

34.564,00

28.564,00

CHELTUIELI CURENTE

6102.01

33.591,00

0,00

33.591,00

34.755,00

34.564,00

28.564,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6102.20

88,00

0,00

88,00

56,00

55,00

55,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6102.2001

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6102.200130

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

6102.2002

85,00

0,00

85,00

0,00

0,00

0,00

Carti, publicatii si materiale documentare

6102.2011

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6102.51

33.503,00

0,00

33.503,00

34.699,00

34.509,00

28.509,00

Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)

6102.5101

33.503,00

0,00

33.503, 00

0,00

0,00

0,00

Transferuri catre institutii publice

6102.510101

33.503,00

0,00

33.503, 00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 6102:

33.591,00

0,00

33.591,00

34.755,00

34.564,00

28.564,00

Ordine publica

610203

33.503,00

0,00

33.503, 00

34.699,00

34.509,00

28.509,00

Politie comunitara

61020304

33.503,00

0,00

33.503, 00

34.699,00

34.509,00

28.509,00

Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)

610205

88,00

0,00

88,00

56,00

55,00

55,00

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

113.756,00

866,00

114.622,00

130.789,00

132.954,00

132.575,00

CAP. Invatamant

6502

15.030,00

2,00

15.032,00

37.435,00

38.243,00

38.243,00

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

15.030,00

2,00

15.032,00

37.435,00

38.243,00

38.243,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

8.113,00

0,00

8.113,00

29.023,00

29.841,00

29.841,00

Reparatii curente

6502.2002

8.110,00

0,00

8.110,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6502.2005

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

6502.200530

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

6502.55

6.917,00

2,00

6.919,00

4.827,00

4.827,00

4.827,00

A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)

6502.5501

6.917,00

2,00

6.919,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat

6502.550163

6.917,00

2,00

6.919,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 6502:

15.030,00

2,00

15.032,00

37.435,00

38.243,00

38.243,00

Invatamant prescolar si primar

650203

3.689,19

0,00

3.689,19

10.628,00

10.577,00

10.577,00

Invatamant prescolar

65020301

1.336,29

-2,00

1.334,29

5.801,00

5.761,00

5.761,00

Invatamant primar

65020302

2.352,90

2,00

2.354,90

4.827,00

4.816,00

4.816,00

Invatamant secundar

650204

11.336,81

1,00

11.337,81

25.509,00

26.374,00

26.374,00

Invatamant secundar inferior

65020401

3.337,00

0,00

3.337,00

6.465,00

6.415,00

6.415,00

Invatamant secundar superior

65020402

4.429,00

0,00

4.429,00

16.607,00

17.525,00

17.525,00

Invatamant profesional

65020403

3.570,81

1,00

3.571,81

2.437,00

2.434,00

2.434,00

Invatamant postliceal

650205

4,00

1,00

5,00

612,00

610,00

610,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Servicii auxiliare pentru educatie

650211

0,00

0,00

0,00

686,00

682,00

682,00

Internate si cantine pentru elevi

65021103

0,00

0,00

0,00

686,00

682,00

682,00

CAP. Sanatate

6602

8.422,00

0,00

8.422,00

10.916,00

11.427,00

12.058,00

CHELTUIELI CURENTE

6602.01

8.422,00

0,00

8.422,00

10.916,00

11.427,00

12.058,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6602.51

8.422,00

0,00

8.422,00

10.916,00

11.427,00

12.058,00

Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)

6602.5101

8.422,00

0,00

8.422,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bug locale ptr finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

6602.510146

8.422,00

0,00

8.422,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 6602:

8.422,00

0,00

8.422,00

10.916,00

11.427,00

12.058,00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

660206

8.422,00

0,00

8.422,00

10.916,00

11.427,00

12.058,00

Spitale generale

66020601

8.422,00

0,00

8.422,00

10.916,00

11.427,00

12.058,00

CAP. Cultura, recreere si religie

6702

80.276,00

324,00

80.600, 00

72.555,00

73.466,00

72.456,00

CHELTUIELI CURENTE

6702.01

77.919,00

324,00

78.243,00

70.303,00

71.223,00

70.223,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6702.20

27.450,00

0,00

27.450,00

22.000,00

23.234,00

22.234,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01 .09+20.01 .30)

6702.2001

23.341,00

0,00

23.341,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6702.200130

23.341,00

0,00

23.341,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

6702.2002

2.260,00

0,00

2.260,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6702.2005

1.094,00

0,00

1.094,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

6702.200530

1.094,00

0,00

1.094,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6702.2030

755,00

0,00

755,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6702.203030

755,00

0,00

755,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMI NI STRATIEI PUBLICE

6702.51

49.769,00

324,00

50.093,00

47.303,00

46.989,00

46.989,00

Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)

6702.5101

49.769,00

324,00

50.093, 00

0,00

0,00

0,00

Transferuri catre institutii publice

6702.510101

49.769,00

324,00

50.093, 00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6702.59

700,00

0,00

700,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Asociatii si fundatii

6702.5911

144,00

0,00

144,00

0,00

0,00

0,00

Sustinerea cultelor

6702.5912

556,00

0,00

556,00

0,00

0,00

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE

6702.79

2.357,00

0,00

2.357,00

2.252,00

2.243,00

2.233,00

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

6702.81

2.357,00

0,00

2.357,00

2.252,00

2.243,00

2.233,00

Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)

6702.81 01

2.357,00

0,00

2.357,00

0,00

0,00

0,00

Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale

6702.810105

2.357,00

0,00

2.357,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 6702:

80.276,00

324,00

80.600, 00

72.555,00

73.466,00

72.456,00

Servicii culturale

670203

37.542,00

324,00

37.866, 00

33.323,00

33.102,00

33.102,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Institutii publice de spectacole si concerte

67020304

36.092,00

366,00

36.458, 00

31.887,00

31.675,00

31.675,00

Case de cultura

67020306

1.450,00

-42,00

1.408,00

1.436,00

1.427,00

1.427,00

Servicii recreative si sportive

670205

42.034,00

0,00

42.034,00

38.232,00

39.364,00

38.354,00

Sport

67020501

12.227,00

0,00

12.227,00

13.980,00

13.887,00

13.887,00

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67020503

29.807,00

0,00

29.807,00

24.252,00

25.477,00

24.467,00

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

670250

700,00

0,00

700,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

CAP. Asigurari si asistenta sociala

6802

10.028,00

540,00

10.568,00

9.883,00

9.818,00

9.818,00

CHELTUIELI CURENTE

6802.01

10.038,00

540,00

10.578,00

9.883,00

9.818,00

9.818,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6802.51

10.038,00

540,00

10.578,00

9.883,00

9.818,00

9.818,00

Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)

6802.5101

10.038,00

540,00

10.578,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri catre institutii publice

6802.510101

10.038,00

540,00

10.578,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

6802.85

-10,00

0,00

-10,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

6802.8501

-10,00

0,00

-10,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

6802.850101

-10,00

0,00

-10,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 6802:

10.028,00

540,00

10.568,00

9.883,00

9.818,00

9.818,00

Asistenta acordata persoanelor in varsta

680204

10.038,00

540,00

10.578,00

9.883,00

9.818,00

9.818,00

Prevenirea excluderii sociale

680215

-10,00

0,00

-10,00

0,00

0,00

0,00

Ajutor social

68021501

-10,00

0,00

-10,00

0,00

0,00

0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

6902

57.312,00

911,00

58.223,00

46.823,00

47.407,00

44.212,00

CAP. Locuinte, servicii si dezvoltare publica

7002

18.520,00

0,00

18.520,00

17.900,00

18.400,00

15.405,00

CHELTUIELI CURENTE

7002.01

18.520,00

0,00

18.520,00

17.900,00

18.400,00

15.405,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

7002.20

14.620,00

0,00

14.620,00

14.000,00

14.500,00

12.505,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01 .09+20.01 .30)

7002.2001

14.270,00

0,00

14.270,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

7002.200103

6.624,00

0,00

6.624,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

7002.200130

7.646,00

0,00

7.646,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

7002.2005

330,00

0,00

330,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

7002.200530

330,00

0,00

330,00

0,00

0,00

0,00

Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale

7002.2020

20,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

7002.55

3.900,00

0,00

3.900,00

3.900,00

3.900,00

2.900,00

A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)

7002.5501

3.900,00

0,00

3.900,00

0,00

0,00

0,00

Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID

7002.550165

3.900,00

0,00

3.900,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Din total capitol 7002:

18.520,00

0,00

18.520,00

17.900,00

18.400,00

15.405,00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

700205

20,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

Alimentare cu apa

70020501

20,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

Iluminat public si electrificari

700206

10.300,00

0,00

10.300,00

12.000,00

12.500,00

10.800,00

Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

700250

8.200,00

0,00

8.200,00

5.900,00

5.900,00

4.605,00

CAP. Protectia mediului

7402

38.792,00

911,00

39.703,00

28.923,00

29.007,00

28.807,00

CHELTUIELI CURENTE

7402.01

33.330,00

911,00

34.241,00

23.500,00

23.584,00

23.384,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

7402.20

33.330,00

911,00

34.241,00

23.500,00

23.584,00

23.384,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

7402.2001

31.869,00

911,00

32.780,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

7402.200104

31.869,00

911,00

32.780,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

7402.2005

148,00

0,00

148,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

7402.200530

148,00

0,00

148,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

7402.2030

1.313,00

0,00

1.313,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

7402.203030

1.313,00

0,00

1.313,00

0,00

0,00

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE

7402.79

5.462,00

0,00

5.462,00

5.423,00

5.423,00

5.423,00

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

7402.81

5.462,00

0,00

5.462,00

5.423,00

5.423,00

5.423,00

Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)

7402.81 01

5.462,00

0,00

5.462,00

0,00

0,00

0,00

Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale

7402.810105

5.462,00

0,00

5.462,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 7402:

38.792,00

911,00

39.703,00

28.923,00

29.007,00

28.807,00

Salubritate si gestiunea deseurilor

740205

29.973,00

911,00

30.884, 00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

Salubritate

74020501

29.973,00

911,00

30.884, 00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

740206

8.819,00

0,00

8.819,00

8.923,00

9.007,00

8.807,00

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7902

89.303,00

400,00

89.703,00

80.973,00

79.132,00

70.684,00

CAP. Actiuni generale economice,comerciale si de munca

8002

3.303,00

0,00

3.303,00

3.160,00

3.160,00

3.160,00

OPERATIUNI FINANCIARE

8002.79

3.303,00

0,00

3.303,00

3.160,00

3.160,00

3.160,00

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

8002.81

3.303,00

0,00

3.303,00

3.160,00

3.160,00

3.160,00

Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)

8002.8101

3.303,00

0,00

3.303,00

0,00

0,00

0,00

Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale

8002.810105

3.303,00

0,00

3.303,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 8002:

3.303,00

0,00

3.303,00

3.160,00

3.160,00

3.160,00

Actiuni generale economice si comerciale

800201

3.303,00

0,00

3.303,00

3.160,00

3.160,00

3.160,00

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80020130

3.303,00

0,00

3.303,00

3.160,00

3.160,00

3.160,00

CAP. Combustibili si energie

8102

15.630,00

400,00

16.030,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

CHELTUIELI CURENTE

8102.01

15.630,00

400,00

16.030,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

8102.20

1.833,00

0,00

1.833,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

8102.2005

1.654,00

0,00

1.654,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

8102.200530

1.654,00

0,00

1.654,00

0,00

0,00

0,00

Studii si cercetari

8102.2016

179,00

0,00

179,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENTII

8102.40

13.797,00

400,00

14.197,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

8102.4003

13.797,00

400,00

14.197,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 8102:

15.630,00

400,00

16.030,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

Energie termica

810206

13.797,00

400,00

14.197,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

810250

1.833,00

0,00

1.833,00

0,00

0,00

0,00

CAP. Transporturi

8402

70.370,00

0,00

70.370,00

65.813,00

63.972,00

55.524,00

CHELTUIELI CURENTE

8402.01

66.346,00

0,00

66.346, 00

61.757,00

59.916,00

51.468,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

8402.20

31.000,00

0,00

31.000,00

33.968,00

31.532,00

24.468,00

Reparatii curente

8402.2002

31.000,00

0,00

31.000,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENTII

8402.40

35.346,00

0,00

35.346, 00

27.789,00

28.384,00

27.000,00

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

8402.4003

35.346,00

0,00

35.346, 00

0,00

0,00

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE

8402.79

4.056,00

0,00

4.056,00

4.056,00

4.056,00

4.056,00

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

8402.81

4.056,00

0,00

4.056,00

4.056,00

4.056,00

4.056,00

Rambursari de credite interne ( cod 81.02.01 la 81.02.05)

8402.8102

4.056,00

0,00

4.056,00

0,00

0,00

0,00

Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale

8402.810205

4.056,00

0,00

4.056,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

8402.85

-32,00

0,00

-32,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

8402.8501

-32,00

0,00

-32,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

8402.850101

-32,00

0,00

-32,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 8402:

70.370,00

0,00

70.370,00

65.813,00

63.972,00

55.524,00

Transport rutier

840203

70.370,00

0,00

70.370,00

65.813,00

63.972,00

55.524,00

Transport in comun

84020302

35.346,00

0,00

35.346, 00

27.789,00

28.384,00

27.000,00

Strazi

84020303

35.024,00

0,00

35.024,00

38.024,00

35.588,00

28.524,00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9602

0,00

0,00

99.144,00

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

9802

0,00

0,00

99.144,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XX REZERVE,EXCEDENT/DEFICIT

9802.90

0,00

0,00

99.144,00

0,00

0,00

0,00

Excedent

9802.92

0,00

0,00

99.144,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 9802:

99.025,00

119,00

99.144,00

74.687,00

77.060,00

72.471,00

Excedentul sectiunii de functionare

980296

0,00

0,00

99.144,00

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

9902

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XX REZERVE,EXCEDENT/DEFICIT

9902.90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021 | 2022

Deficit

9902.93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 9902:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deficitul sectiunii de functionare

990296

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

======== SECTIUNEA DEZVOLTARE ==========

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE

(cod0002+0015+0016+0017+4502+4602+4802)

000102

160.170,00

10,00

160.180,00

269.475,00

304.393,00

171.726,00

VENITURI PROPRII (cod 0002-1102-3702+0015)

4990

427,00

0,00

427,00

0,00

0,00

0,00

VENITURI CURENTE(0012)

0002

55.412,00

-1.301,00

54.111,00

50.201,00

63.625,00

1 05.907,00

VENITURI NEFISCALE(cod 00.14)

0012

55.412,00

-1.301,00

54.111,00

50.201,00

63.625,00

1 05.907,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 36.02+37.02)

0014

55.412,00

-1.301,00

54.111,00

50.201,00

63.625,00

1 05.907,00

Diverse venituri(cod 36.02.07+36.02.22+36.02.56+36.02.31+36.02.47)

3602

212,00

0,00

212,00

0,00

0,00

0,00

Taxa de reabilitare termica

360223

212,00

0,00

212,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri voluntare,altele decat subventiile(cod 37.02.04+37.02.05)

3702

55.200,00

-1.301,00

53.899,00

50.201,00

63.625,00

105.907,00

Varsaminte din sectiunea de functionare

370204

55.200,00

-1.301,00

53.899, 00

50.201,00

63.625,00

1 05.907,00

II. VENITURI DIN CAPITAL(cod 39.02)

0015

215,00

0,00

215,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri(cod

39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

3902

215,00

0,00

215,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

390201

75,00

0,00

75,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

390203

95,00

0,00

95,00

0,00

0,00

0,00

Depozite speciale ptr constructii de locuinte

390210

45,00

0,00

45,00

0,00

0,00

0,00

III. OPERATIUNI FINANCIARE(cod 40.02+41.02)

0016

0,00

1.311,00

1.311,00

0,00

0,00

0,00

Alte operatiuni financiare(cod 41.02.05)

4102

0,00

1.311,00

1.311,00

0,00

0,00

0,00

Sume alocate din Fondul de Dezvoltare si Investitii

410214

0,00

1.311,00

1.311,00

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

0017

22.893,00

0,00

22.893,00

42.490,00

33.485,00

0,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02)

0018

22.893,00

0,00

22.893,00

42.490,00

33.485,00

0,00

Subventii de la bugetul de stat(cod

42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12+42.02.13+42.02.15+42.02.1

4202

22.893,00

0,00

22.893,00

42.490,00

33.485,00

0,00

Subventii de la bug.de stat catre bugetele locale ptr finantarea investitiilor in sanatate

420216

676,00

0,00

676,00

0,00

0,00

0,00

Subventii de la bug.de stat catre bugetele locale ptr finantarea aparaturii medicale si echipam.de comunicatii in urgenta in sanatate

42021601

676,00

0,00

676,00

0,00

0,00

0,00

Subventii de la buget stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finant.din fonduri externe nerambursabile (FEN)

420220

0,00

0,00

0,00

42.490,00

33.485,00

0,00

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe

420269

22.217,00

0,00

22.217,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020(cod 48.02.01 la

4802

81.650,00

0,00

81.650,00

176.784,00

207.283,00

65.819,00

Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)

480201

80.667,00

0,00

80.667,00

176.784,00

207.283,00

65.819,00

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48020101

29.521,00

0,00

29.521,00

176.784,00

207.283,00

65.819,00

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

48020102

30.911,00

0,00

30.911,00

0,00

0,00

0,00

Prefinantare

48020103

20.235,00

0,00

20.235,00

0,00

0,00

0,00

Fondul Social European(cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)

480202

983,00

0,00

983,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48020201

258,00

0,00

258,00

0,00

0,00

0,00

Prefinantare

48020203

725,00

0,00

725,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)

5002

161.359,00

0,00

161.359,00

267.919,00

303.470,00

171.726,00

CHELTUIELI CURENTE

02.01

82.253,00

0,00

82.253,00

217.307,00

250.327,00

115.926,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

02.51

6.649,00

0,00

6.649,00

5.596,00

5.560,00

5.819,00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

02.5102

6.649,00

0,00

6.649,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

02.510228

6.649,00

0,00

6.649,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE

02.56

151,00

0,00

151,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

02.5601

151,00

0,00

151,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

02.560103

151,00

0,00

151,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

02.58

75.453,00

0,00

75.453,00

211.711,00

244.767,00

110.107,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

02.5801

74.850,00

0,00

74.850, 00

0,00

0,00

0,00

Finantarea nationala

02.580101

12.609,00

0,00

12.609,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea externa nerambursabi la

02.580102

52.212,00

0,00

52.212,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

02.580103

10.029,00

0,00

10.029,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE

02.5802

603,00

0,00

603,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea nationala

02.580201

140,00

0,00

140,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea externa nerambursabi la

02.580202

463,00

0,00

463,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

02.70

80.562,00

0,00

80.562,00

50.612,00

53.1 43,00

55.800,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

02.71

80.562,00

0,00

80.562,00

50.612,00

53.1 43,00

55.800,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

02.7101

80.562,00

0,00

80.562,00

0,00

0,00

0,00

Constructii

02.710101

67.878,00

0,00

67.878, 00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

02.710102

5.971,00

0,00

5.971,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

02.710103

4.040,00

0,00

4.040,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

02.710130

2.673,00

0,00

2.673,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

02.85

-1.456,00

0,00

-1.456,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

02.8501

-1.456,00

0,00

-1.456,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea dezvoltare a bugetului local

02.850102

-1.456,00

0,00

-1.456,00

0,00

0,00

0,00

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

4.341,00

0,00

4.341,00

7.688,00

7.791,00

7.791,00

CAP. Autoritati publice si actiuni externe

5102

4.341,00

0,00

4.341,00

7.688,00

7.791,00

7.791,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

5102.70

4.341,00

0,00

4.341,00

7.688,00

7.791,00

7.791,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

5102.71

4.341,00

0,00

4.341,00

7.688,00

7.791,00

7.791,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

5102.7101

4.341,00

0,00

4.341,00

0,00

0,00

0,00

Constructii

5102.710101

391,00

0,00

391,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

5102.710102

103,00

0,00

103,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

5102.710103

3.406,00

0,00

3.406,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

5102.710130

441,00

0,00

441,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 5102:

4.341,00

0,00

4.341,00

7.688,00

7.791,00

7.791,00

Autoritati executive si legislative

510201

4.341,00

0,00

4.341,00

7.688,00

7.791,00

7.791,00

Autoritati executive

51020103

4.341,00

0,00

4.341,00

7.688,00

7.791,00

7.791,00

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

5902

176,00

0,00

176,00

595,00

2.000,00

0,00

CAP. Ordine publica si siguranta nationala

6102

176,00

0,00

176,00

595,00

2.000,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6102.70

176,00

0,00

176,00

595,00

2.000,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6102.71

176,00

0,00

176,00

595,00

2.000,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6102.7101

176,00

0,00

176,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

6102.710102

93,00

0,00

93,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

6102.710130

83,00

0,00

83,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 6102:

176,00

0,00

176,00

595,00

2.000,00

0,00

Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)

610205

176,00

0,00

176,00

595,00

2.000,00

0,00

Partea a III-a CHELȚUIELI SOCIAL-CULȚURALE

6302

43.899,00

0,00

43.899,00

109.608,00

57.900,00

48.294,00

CAP. Invatamant

6502

3.169,00

0,00

3.169,00

76.088,00

12.426,00

1.983,00

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

1.939,00

0,00

1.939,00

71.512,00

11.093,00

0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

6502.58

1.939,00

0,00

1.939,00

71.512,00

11.093,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

6502.5801

1.939,00

0,00

1.939,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea nationala

6502.580101

506,00

0,00

506,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea externa nerambursabila

6502.580102

1.303,00

0,00

1.303,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

6502.580103

130,00

0,00

130,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

CHELTUIELI DE CAPITAL

6502.70

1.230,00

0,00

1.230,00

4.576,00

1.333,00

1.983,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6502.71

1.230,00

0,00

1.230,00

4.576,00

1.333,00

1.983,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6502.7101

1.230,00

0,00

1.230,00

0,00

0,00

0,00

Constructii

6502.710101

1.210,00

0,00

1.210,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

6502.710130

20,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 6502:

3.169,00

0,00

3.169,00

76.088,00

12.426,00

1.983,00

Invatamant prescolar si primar

650203

1.458,00

0,00

1.458,00

66.130,00

5.191,00

200,00

Invatamant prescolar

65020301

1.458,00

0,00

1.458,00

66.130,00

5.191,00

200,00

Invatamant secundar

650204

1.711,00

0,00

1.711,00

9.958,00

7.235,00

1.783,00

Invatamant secundar inferior

65020401

186,00

0,00

186,00

7.817,00

6.735,00

1.333,00

Invatamant secundar superior

65020402

1.525,00

0,00

1.525,00

2.141,00

500,00

450,00

CAP. Sanatate

6602

7.463,00

0,00

7.463,00

10.255,00

13.596,00

26.940,00

CHELTUIELI CURENTE

6602.01

7.421,00

0,00

7.421,00

9.943,00

12.967,00

8.311,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6602.51

6.649,00

0,00

6.649,00

5.596,00

5.560,00

5.819,00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

6602.5102

6.649,00

0,00

6.649,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

6602.510228

6.649,00

0,00

6.649,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI

FINANCIAR 2014-2020

6602.58

772,00

0,00

772,00

4.347,00

7.407,00

2.492,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

6602.5801

772,00

0,00

772,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea nationala

6602.580101

116,00

0,00

116,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea externa nerambursabi la

6602.580102

656,00

0,00

656,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6602.70

42,00

0,00

42,00

312,00

629,00

18.629,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6602.71

42,00

0,00

42,00

312,00

629,00

18.629,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6602.71 01

42,00

0,00

42,00

0,00

0,00

0,00

Constructii

6602.710101

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

6602.710130

32,00

0,00

32,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 6602:

7.463,00

0,00

7.463,00

10.255,00

13.596,00

26.940,00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

660206

7.463,00

0,00

7.463,00

10.255,00

13.596,00

26.940,00

Spitale generale

66020601

7.463,00

0,00

7.463,00

10.255,00

13.596,00

26.940,00

CAP. Cultura, recreere si religie

6702

33.267,00

0,00

33.267,00

23.265,00

31.878,00

19.371,00

CHELTUIELI CURENTE

6702.01

4.799,00

0,00

4.799,00

20.265,00

18.848,00

4.358,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

6702.58

4.799,00

0,00

4.799,00

20.265,00

18.848,00

4.358,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

6702.5801

4.799,00

0,00

4.799,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea nationala

6702.580101

1.017,00

0,00

1.017,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Finantarea externa nerambursabila

6702.580102

3.782,00

0,00

3.782,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6702.70

28.468,00

0,00

28.468,00

3.000,00

13.030,00

15.013,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6702.71

28.468,00

0,00

28.468,00

3.000,00

13.030,00

15.013,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6702.7101

28.468,00

0,00

28.468,00

0,00

0,00

0,00

Constructii

6702.710101

25.387,00

0,00

25.387,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

6702.710102

1.722,00

0,00

1.722,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

6702.710103

508,00

0,00

508,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

6702.710130

851,00

0,00

851,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 6702:

33.267,00

0,00

33.267,00

23.265,00

31.878,00

19.371,00

Servicii culturale

670203

4.555,00

0,00

4.555,00

10.265,00

8.848,00

4.358,00

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67020312

4.555,00

0,00

4.555,00

10.265,00

8.848,00

4.358,00

Servicii recreative si sportive

670205

28.615,00

0,00

28.615,00

12.890,00

23.030,00

15.013,00

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67020503

28.615,00

0,00

28.615,00

12.890,00

23.030,00

15.013,00

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

670250

97,00

0,00

97,00

110,00

0,00

0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

6902

13.157,00

0,00

13.157,00

23.518,00

16.787,00

7.184,00

CAP. Locuinte, servicii si dezvoltare publica

7002

12.006,00

0,00

12.006,00

23.518,00

16.787,00

6.794,00

CHELTUIELI CURENTE

7002.01

6.036,00

0,00

6.036,00

10.821,00

0,00

0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

7002.58

6.036,00

0,00

6.036,00

10.821,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

7002.5801

6.036,00

0,00

6.036,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea nationala

7002.580101

2.771,00

0,00

2.771,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea externa nerambursabi la

7002.580102

3.056,00

0,00

3.056,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

7002.580103

209,00

0,00

209,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

7002.70

5.970,00

0,00

5.970,00

12.697,00

16.787,00

6.794,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

7002.71

5.970,00

0,00

5.970,00

12.697,00

16.787,00

6.794,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7002.7101

5.970,00

0,00

5.970,00

0,00

0,00

0,00

Constructii

7002.710101

4.784,00

0,00

4.784,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

7002.710102

386,00

0,00

386,00

0,00

0,00

0,00

Alte ac ti ve fixe

7002.710130

800,00

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 7002:

12.006,00

0,00

12.006,00

23.518,00

16.787,00

6.794,00

Locuinte

700203

5.821,00

0,00

5.821,00

6.679,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70020330

5.821,00

0,00

5.821,00

6.679,00

0,00

0,00

Iluminat public si electrificari

700206

4.490,00

0,00

4.490,00

4.490,00

4.490,00

4.490,00

Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

700250

1.695,00

0,00

1.695,00

12.349,00

12.297,00

2.304,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

CAP. Protectia mediului

7402

1.151,00

0,00

1.151,00

0,00

0,00

390,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

7402.70

1.151,00

0,00

1.151,00

0,00

0,00

390,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

7402.71

1.151,00

0,00

1.151,00

0,00

0,00

390,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7402.7101

1.151,00

0,00

1.151,00

0,00

0,00

0,00

Constructii

7402.710101

833,00

0,00

833,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

7402.710102

140,00

0,00

140,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

7402.710103

126,00

0,00

126,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

7402.710130

52,00

0,00

52,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 7402:

1.151,00

0,00

1.151,00

0,00

0,00

390,00

Reducerea si controlul poluarii

740203

41,00

0,00

41,00

0,00

0,00

0,00

Salubritate si gestiunea deseurilor

740205

266,00

0,00

266,00

0,00

0,00

390,00

Salubritate

74020501

140,00

0,00

140,00

0,00

0,00

390,00

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74020502

126,00

0,00

126,00

0,00

0,00

0,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

740206

844,00

0,00

844,00

0,00

0,00

0,00

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7902

99.786,00

0,00

99.786,00

126.510,00

218.992,00

108.457,00

CAP. Actiuni generale economice, comerciale si de munca

8002

718,00

0,00

718,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

8002.01

718,00

0,00

718,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE

8002.56

115,00

0,00

115,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

8002.5601

115,00

0,00

115,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

8002.560103

115,00

0,00

115,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

8002.58

603,00

0,00

603,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE

8002.5802

603,00

0,00

603,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea nationala

8002.580201

140,00

0,00

140,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea externa nerambursabila

8002.580202

463,00

0,00

463,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 8002:

718,00

0,00

718,00

0,00

0,00

0,00

Actiuni generale economice si comerciale

800201

718,00

0,00

718,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80020130

718,00

0,00

718,00

0,00

0,00

0,00

CAP. Combustibili si energie

8102

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

8102.70

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

8102.71

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

8102.7101

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

8102.710130

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 8102:

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

810250

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

CAP. Transporturi

8402

98.868,00

0,00

98.868,00

126.510,00

218.992,00

108.457,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

CHELTUIELI CURENTE

8402.01

61.340,00

0,00

61.340,00

104.766,00

207.419,00

103.257,00

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE

8402.56

36,00

0,00

36,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

8402.5601

36,00

0,00

36,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

8402.560103

36,00

0,00

36,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

8402.58

61.304,00

0,00

61.304,00

104.766,00

207.419,00

103.257,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

8402.5801

61.304,00

0,00

61.304,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea nationala

8402.580101

8.199,00

0,00

8.199,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea externa nerambursabila

8402.580102

43.415,00

0,00

43.415,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

8402.580103

9.690,00

0,00

9.690,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

8402.70

38.984,00

0,00

38.984,00

21.744,00

11.573,00

5.200,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

8402.71

38.984,00

0,00

38.984,00

21.744,00

11.573,00

5.200,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

8402.71 01

38.984,00

0,00

38.984,00

0,00

0,00

0,00

Constructii

8402.710101

35.263,00

0,00

35.263,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

8402.710102

3.527,00

0,00

3.527,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

8402.710130

194,00

0,00

194,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

8402.85

-1.456,00

0,00

-1.456,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

8402.8501

-1.456,00

0,00

-1.456,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea dezvoltare a bugetului local

8402.850102

-1.456,00

0,00

-1.456,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 8402:

98.868,00

0,00

98.868,00

126.510,00

218.992,00

108.457,00

Transport rutier

840203

98.868,00

0,00

98.868,00

124.080,00

214.154,00

106.049,00

Drumuri si poduri

84020301

213,00

0,00

213,00

8.083,00

0,00

0,00

Transport en comun

84020302

64.831,00

0,00

64.831,00

105.268,00

202.581 ,00

100.849,00

Strazi

84020303

33.824,00

0,00

33.824, 00

10.729,00

11.573,00

5.200,00

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

840250

0,00

0,00

0,00

2.430,00

4.838,00

2.408,00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9602

0,00

0,00

-1.179,00

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

9802

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XX REZERVE,EXCEDENT/DEFICIT

9802.90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Excedent

9802.92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 9802:

0,00

10,00

0,00

1.556,00

923,00

0,00

Excedentul sectiunii de dezvoltare

980297

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

9902

0,00

0,00

1.179,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XX REZERVE,EXCEDENT/DEFICIT

9902.90

0,00

0,00

1.179,00

0,00

0,00

0,00

Deficit

9902.93

0,00

0,00

1.179,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Din total capitol 9902:

1.189,00

0,00

1.179,00

0,00

0,00

0,00

Deficitul sectiunii de dezvoltare

990297

0,00

0,00

1.179,00

0,00

0,00

0,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

GHEORGHE NEDELESCU

ANEXA 2

la Hotararea nr.467/28.11.2019

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE 28-Noiembrie-2019

GRADINITA CASUTA FERMECATA

APROBAT: rectificare 28.11.2019 (mii lei)

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

TOTAL CHELTUIELI

5002

112,00

8,00

120,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

02.01

112,00

8,00

120,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

100,00

8,00

108,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

86,70

8,00

94,70

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

02.200101

1,60

0,00

1,60

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

02.200102

6,90

0,00

6,90

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

02.200103

48,10

6,00

54,10

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

02.200104

12,70

2,00

14,70

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

02.200108

4,40

0,00

4,40

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

02.200130

13,00

0,00

13,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

02.2002

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

02.2005

2,30

0,00

2,30

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

02.200530

2,30

0,00

2,30

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

02.2013

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Protectia muncii

02.2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

02.57

12,00

0,00

12,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02. 05)

02.5702

12,00

0,00

12,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

02.570201

12,00

0,00

12,00

0,00

0,00

0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

112,00

8,00

120,00

0,00

0,00

0,00

INVATAMANT

6502

112,00

8,00

120,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

112,00

8,00

120,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

100,00

8,00

108,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6502.2001

86,70

8,00

94,70

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

6502.200101

1,60

0,00

1,60

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

6502.200102

6,90

0,00

6,90

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6502.200103

48,10

6,00

54,10

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

6502.200104

12,70

2,00

14,70

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6502.200108

4,40

0,00

4,40

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6502.200130

13,00

0,00

13,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

6502.2002

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

6502.2005

2,30

0,00

2,30

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

6502.200530

2,30

0,00

2,30

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

6502.2013

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Protectia muncii

6502.2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

6502.57

12,00

0,00

12,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02. 05)

6502.5702

12,00

0,00

12,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

6502.570201

12,00

0,00

12,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant prescolar si primar

650203

112,00

8,00

120,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant prescolar

65020301

112,00

8,00

120,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE

FUNCTIONARE(5002+5902+6302+6902+7902)

5002

112,00

8,00

120,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

02.01

112,00

8,00

120,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

100,00

8,00

108,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

86,70

8,00

94,70

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

02.200101

1,60

0,00

1,60

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

02.200102

6,90

0,00

6,90

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

02.200103

48,10

6,00

54,10

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

02.200104

12,70

2,00

14,70

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

02.200108

4,40

0,00

4,40

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

02.200130

13,00

0,00

13,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

02.2002

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

02.2005

2,30

0,00

2,30

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

02.200530

2,30

0,00

2,30

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

02.2013

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Protectia muncii

02.2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

02.57

12,00

0,00

12,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02. 05)

02.5702

12,00

0,00

12,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

02.570201

12,00

0,00

12,00

0,00

0,00

0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

112,00

8,00

120,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

INVATAMANT

6502

112,00

8,00

120,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

112,00

8,00

120,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

100,00

8,00

108,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6502.2001

86,70

8,00

94,70

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

6502.200101

1,60

0,00

1,60

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

6502.200102

6,90

0,00

6,90

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6502.200103

48,10

6,00

54,10

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

6502.200104

12,70

2,00

14,70

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6502.200108

4,40

0,00

4,40

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6502.200130

13,00

0,00

13,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

6502.2002

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

6502.2005

2,30

0,00

2,30

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

6502.200530

2,30

0,00

2,30

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

6502.2013

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Protectia muncii

6502.2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

6502.57

12,00

0,00

12,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02. 05)

6502.5702

12,00

0,00

12,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

6502.570201

12,00

0,00

12,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant prescolar si primar

650203

112,00

8,00

120,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant prescolar

65020301

112,00

8,00

120,00

0,00

0,00

0,00

PRESEDINTE DE SEDINTA, GHEORGHE NEDELESCU

ANEXA 3

la Hotararea nr.467/28.11.2019

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE 28-Noiembrie-2019

GRADINITA PETRACHE POENARU

APROBAT: rectificare 28.11.2019 (mii lei)

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

TOTAL CHELTUIELI

5002

133,00

7,00

140,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

02.01

133,00

7,00

140,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

124,00

7,00

131,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

103,00

7,00

110,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

02.200101

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

02.200102

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

02.200103

48,00

7,00

55,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

02.200104

19,00

0,00

19,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

02.200108

7,00

0,00

7,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

02.200109

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

02.200130

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Reparații curente

02.2002

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obi ectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

02.2005

8,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

02.200530

8,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

02.2013

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

02.57

9,00

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02. 05)

02.5702

9,00

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

02.570201

9,00

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

133,00

7,00

140,00

0,00

0,00

0,00

INVATAMANT

6502

133,00

7,00

140,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

133,00

7,00

140,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

124,00

7,00

131,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6502.2001

103,00

7,00

110,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

6502.200101

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

6502.200102

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6502.200103

48,00

7,00

55,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

6502.200104

19,00

0,00

19,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6502.200108

7,00

0,00

7,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

6502.200109

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6502.200130

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Reparații curente

6502.2002

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obi ectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

6502.2005

8,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

6502.200530

8,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

6502.2013

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

6502.57

9,00

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02. 05)

6502.5702

9,00

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

6502.570201

9,00

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant prescolar si primar

650203

133,00

7,00

140,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant prescolar

65020301

133,00

7,00

140,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE

FUNCTIONARE(5002+5902+6302+6902+7902)

5002

133,00

7,00

140,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

02.01

133,00

7,00

140,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

124,00

7,00

131,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

103,00

7,00

110,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

02.200101

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

02.200102

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

02.200103

48,00

7,00

55,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

02.200104

19,00

0,00

19,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

02.200108

7,00

0,00

7,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

02.200109

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

02.200130

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

02.2002

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obi ectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

02.2005

8,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

02.200530

8,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

02.2013

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

02.57

9,00

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02. 05)

02.5702

9,00

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

02.570201

9,00

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

133,00

7,00

140,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

INVATAMANT

6502

133,00

7,00

140,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

133,00

7,00

140,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

124,00

7,00

131,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6502.2001

103,00

7,00

110,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

6502.200101

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

6502.200102

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6502.200103

48,00

7,00

55,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

6502.200104

19,00

0,00

19,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6502.200108

7,00

0,00

7,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

6502.200109

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6502.200130

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

6502.2002

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

6502.2005

8,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

6502.200530

8,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

6502.2013

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

6502.57

9,00

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02. 05)

6502.5702

9,00

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

6502.570201

9,00

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant prescolar si primar

650203

133,00

7,00

140,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant prescolar

65020301

133,00

7,00

140,00

0,00

0,00

0,00

PRESEDINTE DE SEDINTA, GHEORGHE NEDELESCU

ANEXA 4

la Hotararea nr. 467/28.11.2019

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE 28-Noiembrie-2019

GRADINITA DUMBRAVA MINUNATA

APROBAT: rectificare 28.11.2019 (mii lei)

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

TOTAL CHELTUIELI

5002

171,00

2,00

173,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

02.01

171,00

2,00

173,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

171,00

0,00

171,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

138,00

0,00

138,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

02.200101

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

02.200102

7,00

0,00

7,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

02.200103

92,00

0,00

92,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

02.200104

22,00

0,00

22,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

02.200108

7,00

0,00

7,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

02.200109

8,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

02.2002

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

02.2005

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

02.200530

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

02.2013

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

02.2030

8,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

02.203030

8,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

02.57

0,00

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

02.5702

0,00

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

02.570201

0,00

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

171,00

2,00

173,00

0,00

0,00

0,00

INVATAMANT

6502

171,00

2,00

173,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

171,00

2,00

173,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

171,00

0,00

171,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6502.2001

138,00

0,00

138,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

6502.200101

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Materiale pentru curatenie

6502.200102

7,00

0,00

7,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6502.200103

92,00

0,00

92,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

6502.200104

22,00

0,00

22,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6502.200108

7,00

0,00

7,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

6502.200109

8,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

Reparații curente

6502.2002

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obi ectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

6502.2005

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

6502.200530

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

6502.2013

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6502.2030

8,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6502.203030

8,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

6502.57

0,00

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

6502.5702

0,00

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

6502.570201

0,00

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant prescolar si primar

650203

171,00

2,00

173,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant prescolar

65020301

171,00

2,00

173,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE

FUNCTIONARE(5002+5902+6302+6902+7902)

5002

171,00

2,00

173,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

02.01

171,00

2,00

173,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

171,00

0,00

171,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

138,00

0,00

138,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

02.200101

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

02.200102

7,00

0,00

7,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

02.200103

92,00

0,00

92,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

02.200104

22,00

0,00

22,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

02.200108

7,00

0,00

7,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

02.200109

8,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

02.2002

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

02.2005

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

02.200530

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

02.2013

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

02.2030

8,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

02.203030

8,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

02.57

0,00

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

02.5702

0,00

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

02.570201

0,00

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

171,00

2,00

173,00

0,00

0,00

0,00

INVATAMANT

6502

171,00

2,00

173,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

171,00

2,00

173,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

171,00

0,00

171,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6502.2001

138,00

0,00

138,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

6502.200101

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

6502.200102

7,00

0,00

7,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6502.200103

92,00

0,00

92,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

6502.200104

22,00

0,00

22,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6502.200108

7,00

0,00

7,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

6502.200109

8,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

6502.2002

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

6502.2005

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

6502.200530

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

6502.2013

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6502.2030

8,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6502.203030

8,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

6502.57

0,00

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

6502.5702

0,00

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

6502.570201

0,00

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant prescolar si primar

650203

171,00

2,00

173,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant prescolar

65020301

171,00

2,00

173,00

0,00

0,00

0,00

PRESEDINTE DE SEDINTA, GHEORGHE NEDELESCU

ANEXA 5

la Hotararea nr.467/28.11.2019

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE

SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE

28-Noiembrie-2019

GRADINITA FLOARE ALBASTRA

APROBAT: rectificare 28.11.2019 (mii lei)

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

TOTAL CHELTUIELI

5002

154,00

-3,00

151,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

02.01

116,00

0,00

116,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

116,00

0,00

116,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

93,00

0,00

93,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

02.200101

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

02.200102

7,00

0,00

7,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

02.200103

54,00

0,00

54,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

02.200104

16,00

0,00

16,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

02.200108

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

02.200130

12,00

0,00

12,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

02.2002

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

02.2005

8,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

02.200503

8,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

02.200530

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

02.2013

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

02.70

38,00

0,00

38,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

02.71

38,00

0,00

38,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

02.7101

38,00

0,00

38,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

02.710103

38,00

0,00

38,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

02.85

0,00

-3,00

-3,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

02.8501

0,00

-3,00

-3,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

02.850101

0,00

-3,00

-3,00

0,00

0,00

0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

154,00

-3,00

151,00

0,00

0,00

0,00

INVATAMANT

6502

154,00

-3,00

151,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

116,00

0,00

116,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

116,00

0,00

116,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6502.2001

93,00

0,00

93,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

6502.200101

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

6502.200102

7,00

0,00

7,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6502.200103

54,00

0,00

54,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

6502.200104

16,00

0,00

16,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6502.200108

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6502.200130

12,00

0,00

12,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

6502.2002

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

6502.2005

8,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

6502.200503

8,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

6502.200530

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

6502.2013

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6502.70

38,00

0,00

38,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6502.71

38,00

0,00

38,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6502.7101

38,00

0,00

38,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

6502.710103

38,00

0,00

38,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

6502.85

0,00

-3,00

-3,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

6502.8501

0,00

-3,00

-3,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

6502.850101

0,00

-3,00

-3,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant prescolar si primar

650203

154,00

-3,00

151,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant prescolar

65020301

154,00

-3,00

151,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE

FUNCTIONARE(5002+5902+6302+6902+7902)

5002

116,00

-3,00

113,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

02.01

116,00

0,00

116,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

116,00

0,00

116,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

93,00

0,00

93,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

02.200101

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

02.200102

7,00

0,00

7,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

02.200103

54,00

0,00

54,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

02.200104

16,00

0,00

16,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

02.200108

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

02.200130

12,00

0,00

12,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

02.2002

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

02.2005

8,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

02.200503

8,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

02.200530

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

02.2013

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

02.85

0,00

-3,00

-3,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

02.8501

0,00

-3,00

-3,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

02.850101

0,00

-3,00

-3,00

0,00

0,00

0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

116,00

-3,00

113,00

0,00

0,00

0,00

INVATAMANT

6502

116,00

-3,00

113,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

116,00

0,00

116,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

116,00

0,00

116,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6502.2001

93,00

0,00

93,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

6502.200101

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

6502.200102

7,00

0,00

7,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6502.200103

54,00

0,00

54,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

6502.200104

16,00

0,00

16,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6502.200108

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6502.200130

12,00

0,00

12,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

6502.2002

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

6502.2005

8,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

6502.200503

8,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

6502.200530

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

6502.2013

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

6502.85

0,00

-3,00

-3,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

6502.8501

0,00

-3,00

-3,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

6502.850101

0,00

-3,00

-3,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant prescolar si primar

650203

116,00

-3,00

113,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant prescolar

65020301

116,00

-3,00

113,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE

DEZVOLTARE(5002+5902+6302+6902+7902)

5002

38,00

0,00

38,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

02.70

38,00

0,00

38,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

02.71

38,00

0,00

38,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

02.7101

38,00

0,00

38,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

02.710103

38,00

0,00

38,00

0,00

0,00

0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

38,00

0,00

38,00

0,00

0,00

0,00

INVATAMANT

6502

38,00

0,00

38,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6502.70

38,00

0,00

38,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6502.71

38,00

0,00

38,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6502.7101

38,00

0,00

38,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

6502.710103

38,00

0,00

38,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant prescolar si primar

650203

38,00

0,00

38,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant prescolar

65020301

38,00

0,00

38,00

0,00

0,00

0,00

PRESEDINTE DE SEDINTA, GHEORGHE NEDELESCU

ANEXA 6

la Hotararea nr.467/28.11.2019

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE 28-Noiembrie-2019

GRADINITA CASUTA CU POVESTI

APROBAT: rectificare 28.11.2019 (mii lei)

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

TOTAL CHELTUIELI

5002

203,00

-5,00

198,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

02.01

193,00

-5,00

188,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

02.10

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

02.1001

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca

02.100115

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

170,00

0,00

170,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

159,00

0,00

159,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

02.200101

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

02.200102

18,00

0,00

18,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

02.200103

77,00

0,00

77,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

02.200104

28,00

0,00

28,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

02.200108

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

02.200109

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

02.200130

25,00

0,00

25,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

02.2005

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

02.200530

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

02.2013

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

02.57

22,00

-6,00

16,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02. 05)

02.5702

22,00

-6,00

16,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

02.570201

22,00

-6,00

16,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

02.59

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Burse

02.5901

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

02.70

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

02.71

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

02.7101

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

02.710103

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

203,00

-5,00

198,00

0,00

0,00

0,00

INVATAMANT

6502

203,00

-5,00

198,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

193,00

-5,00

188,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6502.10

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

6502.1001

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca

6502.100115

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

170,00

0,00

170,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6502.2001

159,00

0,00

159,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

6502.200101

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

6502.200102

18,00

0,00

18,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6502.200103

77,00

0,00

77,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

6502.200104

28,00

0,00

28,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6502.200108

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

6502.200109

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

6502.200130

25,00

0,00

25,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6502.2005

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

6502.200530

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

6502.2013

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

6502.57

22,00

-6,00

16,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02. 05)

6502.5702

22,00

-6,00

16,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

6502.570201

22,00

-6,00

16,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6502.59

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Burse

6502.5901

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6502.70

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6502.71

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6502.71 01

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

6502.710103

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant prescolar si primar

650203

203,00

-5,00

198,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant prescolar

65020301

203,00

-5,00

198,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE

FUNCTIONARE(5002+5902+6302+6902+7902)

5002

193,00

-5,00

188,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

02.01

193,00

-5,00

188,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

02.10

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

02.1001

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca

02.100115

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

170,00

0,00

170,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

159,00

0,00

159,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

02.200101

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

02.200102

18,00

0,00

18,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

02.200103

77,00

0,00

77,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

02.200104

28,00

0,00

28,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

02.200108

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

02.200109

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

02.200130

25,00

0,00

25,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

02.2005

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

02.200530

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

02.2013

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

02.57

22,00

-6,00

16,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02. 05)

02.5702

22,00

-6,00

16,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

02.570201

22,00

-6,00

16,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

02.59

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Burse

02.5901

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

193,00

-5,00

188,00

0,00

0,00

0,00

INVATAMANT

6502

193,00

-5,00

188,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

193,00

-5,00

188,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6502.10

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

6502.1001

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Alocatii ptr. transportul la si de la locul de munca

6502.100115

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

170,00

0,00

170,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6502.2001

159,00

0,00

159,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

6502.200101

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

6502.200102

18,00

0,00

18,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6502.200103

77,00

0,00

77,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

6502.200104

28,00

0,00

28,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6502.200108

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

6502.200109

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6502.200130

25,00

0,00

25,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

6502.2005

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Alte obiecte de inventar

6502.200530

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

6502.2013

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

6502.57

22,00

-6,00

16,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

6502.5702

22,00

-6,00

16,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

6502.570201

22,00

-6,00

16,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6502.59

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Burse

6502.5901

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant prescolar si primar

650203

193,00

-5,00

188,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant prescolar

65020301

193,00

-5,00

188,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE

DEZVOLTARE(5002+5902+6302+6902+7902)

5002

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

02.70

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

02.71

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

02.7101

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

02.710103

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

INVATAMANT

6502

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6502.70

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6502.71

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6502.7101

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

6502.710103

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant prescolar si primar

650203

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant prescolar

65020301

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

PRESEDINTE DE SEDINTA, GHEORGHE NEDELESCU

ANEXA 7

la Hotararea nr. 467/28.11.2019

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE

SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE 28-Noiembrie-2019

GRADINITA FLOAREA SOARELUI

APROBAT: rectificare 28.11.2019 (mii lei)

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

TOTAL CHELTUIELI

5002

146,00

9,00

155,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

02.01

137,00

12,00

149,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

02.10

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

02.1001

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca

02.100115

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

123,00

14,00

137,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

94,00

14,00

108,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

02.200101

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

02.200102

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

02.200103

49,00

8,00

57,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

02.200104

17,00

6,00

23,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

02.200108

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

02.200130

16,00

0,00

16,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

02.2002

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

02.2005

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

02.200530

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

02.2006

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari interne, detasari, transferari

02.200601

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

02.2013

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Protectia muncii

02.2014

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

02.57

13,00

-2,00

11,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02. 05)

02.5702

13,00

-2,00

11,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

02.570201

13,00

-2,00

11,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

02.70

9,00

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

02.71

9,00

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

02.7101

9,00

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

02.710103

9,00

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

02.85

0,00

-3,00

-3,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

02.8501

0,00

-3,00

-3,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

02.850101

0,00

-3,00

-3,00

0,00

0,00

0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

146,00

9,00

155,00

0,00

0,00

0,00

INVATAMANT

6502

146,00

9,00

155,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

137,00

12,00

149,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6502.10

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

6502.1001

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca

6502.100115

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

123,00

14,00

137,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6502.2001

94,00

14,00

108,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

6502.200101

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

6502.200102

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6502.200103

49,00

8,00

57,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

6502.200104

17,00

6,00

23,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6502.200108

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6502.200130

16,00

0,00

16,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

6502.2002

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

6502.2005

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

6502.200530

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

6502.2006

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari interne, detasari, transferari

6502.200601

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

6502.2013

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Protectia muncii

6502.2014

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

6502.57

13,00

-2,00

11,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02. 05)

6502.5702

13,00

-2,00

11,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

6502.570201

13,00

-2,00

11,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6502.70

9,00

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6502.71

9,00

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6502.7101

9,00

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

6502.710103

9,00

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

6502.85

0,00

-3,00

-3,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

6502.8501

0,00

-3,00

-3,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

6502.850101

0,00

-3,00

-3,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant prescolar si primar

650203

146,00

9,00

155,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant prescolar

65020301

146,00

9,00

155,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE

FUNCTIONARE(5002+5902+6302+6902+7902)

5002

137,00

9,00

146,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

02.01

137,00

12,00

149,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

02.10

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

02.1001

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca

02.100115

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

123,00

14,00

137,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

94,00

14,00

108,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

02.200101

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

02.200102

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

02.200103

49,00

8,00

57,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

02.200104

17,00

6,00

23,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

02.200108

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

02.200130

16,00

0,00

16,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

02.2002

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

02.2005

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

02.200530

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

02.2006

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari interne, detasari, transferari

02.200601

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

02.2013

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Protectia muncii

02.2014

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

02.57

13,00

-2,00

11,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02. 05)

02.5702

13,00

-2,00

11,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

02.570201

13,00

-2,00

11,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

02.85

0,00

-3,00

-3,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

02.8501

0,00

-3,00

-3,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

02.850101

0,00

-3,00

-3,00

0,00

0,00

0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

137,00

9,00

146,00

0,00

0,00

0,00

INVATAMANT

6502

137,00

9,00

146,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

137,00

12,00

149,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6502.10

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

6502.1001

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca

6502.100115

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

123,00

14,00

137,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6502.2001

94,00

14,00

108,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

6502.200101

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

6502.200102

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6502.200103

49,00

8,00

57,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

6502.200104

17,00

6,00

23,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6502.200108

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6502.200130

16,00

0,00

16,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

6502.2002

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00