Hotărârea nr. 466/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 466

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.466

privind desemnarea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru perioada decembrie 2019-februarie 2020

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 28.11.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.192292/2019, raportul nr.195026/2019 întocmit de Biroul Relații cu Consiliul Local, Evidență Documente și Arhivă și nr.195642/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune desemnarea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru perioada decembrie 2019-februarie 2020 și avizele nr.379/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.381/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.383/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești, nr.385/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului și nr.387/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport;

În temeiul art.123, art.139 alin.1, 6 și 7, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se alege președinte de ședință al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru perioada decembrie 2019-februarie 2020, dna. Bianca Maria Carmen PREDESCU.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Biroul Relații cu Consiliul Local, Evidență Documente și Arhivă vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Gheorghe NEDELESCU

Nicoleta MIULESCU