Hotărârea nr. 465/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 465

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 465

privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Craiova, din 28.11.2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 28.11.2019;

Având în vedere Dispoziția Primarului Municipiului Craiova nr.6971/2019, privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Craiova în ședință ordinară, în data de 28.11.2019;

În temeiul art.135 alin.7 și 8, coroborat cu art.139 alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Craiova din data de 28.11.2019, prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă suplimentarea ordinii de zi prevăzută la art.1, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Gheorghe NEDELESCU


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL, Nicoleta MIULESCU


Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.465/2019

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 28.11.2019, ora 10,00

> > 77

Nr.

proiect hotărâre

Titlul proiectului de hotărâre

Inițiatorul proiectului de hotărâre

Comisiile de specialitate cu atribuții de avizare a proiectului de hotărâre

1.

Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru perioada decembrie 2019-februarie 2020

Primar-

Mihail

Genoiu

I, ii, iii, iv,

V

2.

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2019

Primar-

Mihail

Genoiu

I, ii, iii, iv, V

3.

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2019

Primar-

Mihail

Genoiu

i, iv, V

4.

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru activitățile aducătoare de venituri proprii ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2019

Primar-

Mihail

Genoiu

i, iv, V

5.

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2019

Primar-

Mihail

Genoiu

I, ii, iii, iv, v

6.

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.T. SRL, pe anul 2019

Primar-

Mihail

Genoiu

i, iii, V

7.

Proiect de hotărâre privind stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2020

Primar-

Mihail

Genoiu

I, ii, iii, iv, v

8.

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.215/2019 referitoare la aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2019

Primar-

Mihail

Genoiu

i, iv, V

9.

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Craiova în calitate de partener al Asociației Județene de Fotbal Dolj, în vederea organizării evenimentului Gala Fotbalului Doljean „Ilie Balaci”-ediția II-a, în data de 12 decembrie 2019

Primar-

Mihail

Genoiu

I, iv, V

10.

Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri de la bugetul local al municipiului Craiova, pentru premierea sportivilor și antrenorilor, în cadrul evenimentului „Gala Sportului Doljean“, din luna decembrie 2019

Primar-Mihail Genoiu

I, iv, V

11.

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor destinate închirierii persoanelor și/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințe retrocedate în natură foștilor proprietari, în

Primar-

Mihail

Genoiu

i, iii, iv, V

anul 2020

12.

Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor sociale, precum și în repartizarea locuințelor destinate închirierii din fondul locativ de stat, în anul 2020

Primar-Mihail Genoiu

I, III, IV, V

13.

Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a două locuințe sociale

Primar-

Mihail Genoiu

I, III, IV, V

14.

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, blocul T3, sc.4, ap.5

Primar-

Mihail Genoiu

I, III, IV, V

15.

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul.Oltenia, nr.1C, blocul T3, sc.4, ap.13

Primar-

Mihail Genoiu

I, III, IV, V

16.

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

Primar-Mihail Genoiu

I, III, IV, V

17.

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru atribuirea de spații cu altă destinație decât aceea de locuință, pentru sediu, către persoanele juridice și fizice, constituite în temeiul Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, Legii nr.14/2003 a partidelor politice, Legii nr.96/2006, republicată, privind statutul deputaților și al senatorilor și Deciziei Parlamentului European din 28 septembrie 2005 de adoptare a Statutului deputaților în Parlamentul European

Primar-Mihail Genoiu

I,III,V

18.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului cadru de închiriere a unor spații disponibile excedentare din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova

Primar-

Mihail Genoiu

I, IV, V

19.

Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea chiriei lunare pentru hotelul din incinta „Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal”, situat în municipiul Craiova, bd. Ilie Balaci, nr.8

Primar-Mihail Genoiu

I, III, V

20.

Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Direcției de

Asistență Socială Craiova a unor imobile care aparțin domeniului privat al municipiului Craiova

Primar-Mihail Genoiu

I, III, V

21.

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere încheiate între S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. și agenții economici ce își desfășoară activitatea în Piața Centrală a municipiului Craiova

Primar-Mihail Genoiu

I, III, V

22.

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.204924/30.12.2014 încheiat între Municipiul Craiova și Cabinetul Medical Individual dr. Balteș Liviu-Iulian.

Primar-Mihail Genoiu

I, III, IV, V

23.

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 179201/08.12.2014, încheiat între municipiul Craiova și S.C. Platonida S.R.L.

Primar-Mihail Genoiu

I, III, IV, V

24.

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125436/24.05.2005 încheiat între

Primar-Mihail

I, III, IV, V

Consiliul Local al Municipiului Craiova și Cabinetul Medical Individual dr. Burada Marcela-Claudia

Genoiu

25.

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125284/31.03.2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Cabinetul Medical Individual dr. Monawar Mihaela

Primar-

Mihail

Genoiu

I, III, IV, V

26.

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125150/28.01.2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Cabinetul Medical Individual dr. Dogaru G. Carmen Adriana

Primar-

Mihail

Genoiu

I, III, IV, V

27.

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125262/21.03.2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Cabinetul Medical Individual dr. Pătrașcu Janeta

Primar-Mihail Genoiu

I, III, IV, V

28.

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125261/21.03.2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Cabinetul Medical Individual dr. Șerban Dorina-Varvara

Primar-

Mihail

Genoiu

I, III, IV, V

29.

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125260/21.03.2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Cabinetul Medical Individual dr. Vladu Șuvaina Florin

Primar-

Mihail

Genoiu

I, III, IV, V

30.

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125263/21.03.2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Cabinetul Medical Individual dr. Zorilă Sorin-Paul

Primar-

Mihail

Genoiu

I, III, IV, V

31.

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.39234/23.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. Cabinet Medical dr. Veleanu Liana S.R.L.

Primar-Mihail Genoiu

I, III, IV, V

32.

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.469/2011 referitoare la atribuirea, în vederea închirierii fără licitație publică, către Partidul Național Liberal-filiala Dolj, a spațiului situat în municipiul Craiova, cartier Rovine, str. Nicolae Iorga, bl.21-43 parter

Primar-

Mihail

Genoiu

I, III, V

33.

Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Craiova

Primar-

Mihail

Genoiu

I, V

34.

Întrebări și interpelări

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gheorghe NEDELESCU

Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.465/2019

PUNCTE PESTE ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 28.11.2019, ora 10,00

Nr.

proiect hotărâre

Titlul proiectului de hotărâre

Inițiatorul proiectului de hotărâre

Comisiile       de

specialitate     cu

atribuții de avizare a proiectului de hotărâre

1.

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2019

Primar-Mihail Genoiu

I, IV, V

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gheorghe NEDELESCU