Hotărârea nr. 464/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 464

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.464

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea funcțională a zonei, în vederea schimbării de destinație, din zonă unități

9                                      7                                                                                           9     7                                          9

agricole, în zonă de locuințe, cu regim de înălțime P+2, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str. Drumul Muntenilor, nr.70C, 72, 72A, 72B

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.169385/2019, rapoartele nr.169921/2019 întocmit de Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului și nr.171950/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrtiv prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea funcțională a zonei, în vederea schimbării de destinație, din zonă unități agricole, în zonă de locuințe, cu regim de înălțime P+2, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str. Drumul Muntenilor, nr.70C, 72, 72A, 72B și avizele nr.355/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor și nr.357/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești;

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată, Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, republicată, Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificată și completată, Ordinului nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001, Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și Legii nr.52/2003 privind transparența decizională;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.118/2011 privind aprobarea Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului Municipiului Craiova;

În temeiul art.129 alin.2 lit.c coroborat cu alin.6 lit.c, art.139 alin.3 lit.e, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea funcțională a zonei, în vederea schimbării de destinație, din zonă unități agricole, în zonă de locuințe, cu regim de înălțime P+2, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str. Drumul Muntenilor, nr.70C, 72, 72A, 72B, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic Zonal prevăzut la art.1, este de 10 ani de la data aprobării.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Gheorghe NEDELESCU

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU


REGLEMENTARI URBANISTICE


sc. 1:2000


ELABORARE P.U.Z.

PENTRU RECONSIDERARE FUNCȚIONALA A ZONEI IN VEDEREA SCHIMBĂRII DE DESTINAȚIE DIN ZONA UNITATI AGRICOLE IN ZONA DE LOCUINȚE P+2 Adresa: Str. Drumul Muntenilor, Nr. 70C,72,72A,72B,Mun, Craiova, Jud. DoljLIMITA EXISTENTA INTRAVILAN MUNICIPIUL CRAIOVA


LIMITA ZONA STUDIATA PRIN P.U.Z. - S = 8,56 Ha (85,601.19 m2)


LEA22KV


GN-


LES 22Kv


— GN


•Te—
BILANȚ TERITORIAL - ZONA STUDIATA


TEREN CE A GENERAT DOC. P.U.Z. - S = 23.213,00 mp PROPUS PENTRU REGLEMENTAREA URBANISTICA IN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE P+2 din care: S = 9.252 mp - nr. cad. 231090, S = 12.561 mp - nr. cad. 227571

(proprietari MANIU ADRIANA si RADU MARILENA)

si S = 700 mp - nr. cad. 229941 (proprietar NICOLAE CRISTINELA LIDIA si NICOLAE VALENTIN) si S = 700 mp - nr. cad. 231089 (proprietar IONELE-MAZILU IOANA)

Lotul 2 - alee de acces in S = 2.520 mp - nr. cad. 227570 este actual in domeniu public ZONIFICARE

U.T.R.


U.T.R. 1 - ZONA LOCUINȚE INDIVIDUALE CU REGIM MAXIM DE ÎNĂLȚIME P+2


P.O.T. existent = 0.00 %

C.U.T. existent = 0.00


U.T.R. 2 - ZONA UNITATI AGRICOLE


P.O.T. propus = 35.00 %

C.U.T. propus = 1.05

R^rnax ~ P+2


|P.O.T. propus = 40.00 % C.U.T. propus = 0.4 |Rhmax-P


Zona locuințe individuale cu un regim maxim de inaltime P+2

Zona unitati agricole cu un regim maxim de inaltime P

Spatii verzi

Construcții propuse pe terenul ce a generat doc. P.U.Z.

Construcții existente in zona studiata

Construcții existente in vecinătatea zonei studiate

Post de transformare

Limita de construibilitate


RACORD EVACUARE APE PLUVIALE PROPUS ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA REȚELE DE DISTRIBUȚIE (IT, MT)

LINIE ELECTRICA SUPRATERANA- LEA22 Kv

LINIE ELECTRICA SUBTERANA - LES 22 Kv PROPUS

STÂLP DE BETON - SUPORT LEA

ALIMENTARE CU GAZE

REȚEA DE GAZE

RACORD DE GAZE PROPUS TELECOMUNICAȚII

RETEATELECOMUNICATII EXISTENTA

ZONA PROTECȚIE TELECOMUNICAȚII (3.00m)

RETEATELECOMUNICATII PROPUSA


ZONE FUNCȚIONALE

EXISTENT

PROPUS

HA

%

HA

%

1. ZONA TEREN ARABIL IN INTRAVILAN

3.77

42.79

0.00

0.00

2. ZONA LOCUINȚE INDIVIDUALE

0.00

0.00

3.45

40.31

3. ZONA UNITATI AGRICOLE

4.27

49.88

4.12

48.13

4. CAI DE COMUNICAȚIE Sl TRANSPORT din care:

0.52

7.33

0.93

10.86

Circulații carosabile

0.52

7.33

0 69

8.06

Circulații pietonale

0.00

0.00

0.24

2.80

5. ZONA SPATII VERZI

0.0

0.00

0.06

0.70

TOTAL TERITORIU STUDIAT

8.56

100,00

8.56

100,00


CIRCULAȚII

Circulații carosabile

Circulații pietonale


VERIFICATOR/ EXPERT


NUME:


SEMNĂTURĂ:


CERINȚA


+CDILIA


proiect


unirii, nr.196


ARHITECTURA:


SEF PROIECT:


PROIECTAT:


DESENAT:


HUME:


ARH.STEFARTA E.ȘTEFARȚÂ


REFERAT / EXPeKVi^ANR. DATA:

BENEFICIAR!   maniu adriana si radu marilena

OomciW «Ir. Iwrrtv       nu nr. ISbl MCtt. U l. fp «. Mun Bi

prin împuternicit ENACHE MARCEL - praiovi IONELE-MAZILU IOANATITLU PROIECT "


TITLU PLANȘA

REGLEMENTARI URBANISTICE