Hotărârea nr. 463/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 463


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.463

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2019.

Având în vedere referatul de aprobare nr.172514/2019, raportul nr.173821/2019 al Direcției Patrimoniu și raportul de avizare nr.176719/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova și avizele nr.357/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.361/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Titlului II - Proprietatea privată, art. 555-557 din Codul Civil, art.10 alin.2 din Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, art.7 alin.1 din Legea Contabilității nr.82/1991, modificată și completată, Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii și Ordonanței Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice;

În temeiul art.129 alin.2 lit. c, art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova, după cum urmează:

  • a) se completează cu bunurile prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • b) se modifică elementele de identificare ale bunurilor prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • c) se modifică valorile de inventar, prin înregistrarea diferențelor din reevaluare, pentru terenurile aparținând domeniului privat al municipiului Craiova prevăzute în anexa 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • d) se modifică valorile de inventar, prin înregistrarea diferențelor din reevaluare, pentru clădirile aparținând domeniului privat al municipiului Craiova prevăzute în anexa 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • e) se scot din domeniul privat bunurile identificate în anexa nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Gheorghe NEDELESCU

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 463/2019

INTRĂRI BUNURI   în domeniul privat

Nr.

Crt.

Denumirea bunului

Sup/ mp/b uc

elemente de identificare, observații, stare de operativitate

Valoare Inv/lei.

1

Muflon

2

proces verbal inventariere nr.220242/2018

860

2

Cerb Lopătar

4

proces verbal inventariere nr.220242/2018

3780

3

Coati

2

proces verbal inventariere nr.220242/2018

509,2

4

paun

1

proces verbal inventariere nr.220242/2018

202

5

leu

1

proces verbal inventariere nr.220242/2018

1000

6

jaguar

1

proces verbal inventariere nr.220242/2018

3468

7

Modul conectare ANAF declarații 2201și 2202

1

proces- verbal de recepție nr.213323/2018

17723,03

8

Modul notificări

1

proces- verbal de recepție nr.215401/2018

28713,51

9

Rampă de tratament pentru teren de fotbal

1

proces- verbal de recepție nr.215731/2018.

5973,8

10

Modul de programare online pentru casatorii si transcriere acte de stare civilă(aplicație)

1

proces- verbal de recepție nr.3722/2018

7973

11

Defibrilator

1

proces- verbal de recepție nr.130264/2019.

4828,6

12

Dulap medical tip vitrină

1

proces- verbal de recepție nr.130253/2019

2855,93

13

Canapea elictrică

1

proces- verbal de recepție nr.130262/2019

4491,73

14

Grebla de scarificator gazon natural și artificial

1

proces- verbal de recepție nr.130249/2019

24708,68

15

Echipamente de fitness

1

proces- verbal de recepție nr.138594/2019

112306,26

16

Autoturism Mazda

1

Dispozitia 5189/2019 caroserie JMZBA145201125328

95

17

AutoturismDaewoo Cielo

1

Dispozitia 5150/2019 caroserie KLATF19Y15D069041

92

18

Autoturism Hyundai

1

Dispozitia 5429/2019 caroserie KMHVA31LPSUO79268

83

19

Autoturism Ford

1

Dispozitia 5430/2019 caroserie WFOAXXGAJAWY15953

90

20

Autoturism Volkswagen Polo

1

Dispozitia 44985430/2018 caroserie WVWZZZ6NZ1Y322261

84

21

Autoturism ALFA ROMEO

1

Dispozitia4277/2018 caroserie ZAR93700003096465

109

22

Autoturism FORD GALAXY

1

Dispozitia 4276/2018 caroserie WFOGXXPSWGTC41990

140

23

Autoturism DACIA BREK 1310

1

Dispozitia 4275/2019 caroserie UU1R13311W2755601

81

24

Autoturism DAAEWOO MATIZ

1

Dispozitia 4274/2018 caroserie UU6MF48414D059981

69

25

Autoturism TOYOTA CELICA

1

Dispozitia 5430/2019 caroserie JT164STJ200009684

103

26

Autoturism DACIA 1310

1

Dispozitia 4272/2018 B28AAE

81

27

AutoturismDACIA

1

Dispozitia 3568/2019 caroserie UUILSDA1P44200155

94

28

Autoturism DACIA

1

Dispozitia 3567/2019 caroserieUU1LSDAAH32860397

87

29

Autoturism DACIA

1

Dispozitia 3566/2019 caroserie 877267

80

30

Autoturism PEUGEOT

1

Dispozitia 3565/2019 caroserie VF32EHFXF4408992

91

31

Autoturism MERCEDES

1

Dispozitia 3564/2019 caroserie WDB60137710715774

157

32

Autoturism VOLWSWAGWN GOLF

1

Dispozitia 1684/2019 caroserie WVWZZZ1HZSW342806

87

Presedinte de sedinta, Gheorghe NEDELESCU

Anexa nr.2 la HCL nr.463/2019

Modificarea/actualizarea elementelor de identificare(denumire) și valoare de inventar

Nr, crt.

Numar de inventar

Denumire și valoare actualizată bun (mijloc fix)

1     11000655                                                          Locuința STR. Th Aman nr.6(fost str. 6 MARTIE NR.6)

-10.07MP-1C - 9.892,72 lei

2

11000246

Spațiu Br. Novac Bl. G4 parter 55,13mp

Spatiu Br. Novac Bl. G4 parter 17.25mp

(O parte din imobil trecut in administrarea CL, in vederea amanajarii unui Punct incasare impozite si taxe locale - Directia Impozite si Taxe)

HCL 194/215

3

11000736

LOCUINȚA STR.BUCOVAT NR. 139,4C-72,10MP

LOCUI NTA STR.BUCOVAT NR. 139, 2C-38.58MP

(33.52mp respectiv 2C+dep au fost cumparate CVC 1069/2015)

4

11000629

LOCUINȚA STR.MATEI BASARAB

NR.8-237,60MP-7C

LOCUI NTA STR.MATEI BASARAB NR.6 (fost 8)-237,60MP-7C

5

11000743

LOCUINȚA STR.VLAD TEPES

NR.1,1C-32.21MP

LOCUI NTA STR. Al. Macedonski Nr. 58 (f. Vlad Tepes

NR.1),1C-32.21 MP

6

11000745

LOCUINȚA STR.VLAD TEPES NR.18,3C-55.5MP

LOCUI NTA STR.VLAD TEPES NR.20A(fost18),2C-23.88MP (Trecere in Domeniul Public - HCL 26/2015 - Locuinta sociala 15.81+15.81 )

Presedinte de sedintă, Gheorghe NEDELESCU

Anexa nr. 3 la HCL nr.463/2019

Diferente din reevaluarea activelor fixe corporale din domeniul privat care nu se amortizeaza la data 31.12.2018 TERENURI DOMENIUL PRIVAT

Denumire activ fix corporal

Numar inventar

Anul si luna intrarii in patrimoniu/Anul si luna ultimei reevaluari

Val.de inregistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum -total-

Val.de inreg. in contab. actualizata (reevaluata) -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

D

1

2

3=1x2

4=3-1

4.1.0. TERENURI DOM PRIVAT

3 TERENURI NEAM STR. S VODA NR.34 STADION

41001135

2015.0972015.09

97.005.00

1,066

9 103.494,64

6.489,64

ACHIZIȚIE TEREN CERNELE 1200 MP

41000006

2002.1272015.12

71.917,47

1,059

4 76.189,37

4.271,90

BD. DECEBAL NR.39, 1020MP

41000005

2002.0172015.12

1.471.902,94

1,059

4 1.559.334,02

87.431,08

Lot 1 afer ct C1-153mp

41001081

2013.1272015.12

17.302.65

1,059

4 18.330,43

1.027,78

Lot 2 afer ct C2-139mp

41001082

2013.1272015.12

15.719,40

1,059

4 16.653,13

933,73

Lot 3 aferC3,C4,C5, C6,C7,C8,C9

41001083

2013.1272015.12

375.456.28

1,059

4 397.758,39

22.302,11

TEREN AF CTbl R3 str. Cl BUC nr 70- 470,95 MP

41000975

2013.0972015.12

226.915,01

1,059

4 240.393,77

13.478,76

TEREN BDUL STIBEI VODA NR 9 - 1120 MP

41000585

2008.1272015.12

1.213.310,39

1,059

4 1.285.381,06

72.070,67

TEREN BLD I MAI -CIUPERCA STATIE -69,12 MP

41000592

2008.1272015.12

74.829.98

1,059

4 79.274,88

4.444,90

TEREN DR.MARCOVICI NR.21

41000845

2013.0372015.12

13.805,95

1,059

4 14.626,02

820,07

Teren Lipscani 21(fost33) afer sp com-122mp

41000853

2013.0772015.12

90.151,47

1,059

4 95.506,47

5.355,00

TEREN SP COM CL BUC. ,BL 21A - 68,07 MP

41000590

2008.1272015.12

154.577,79

1,059

4 163.759,72

9.181,93

TEREN SP COM CL BUC. ,BL 21A -89,48 MP

41000591

2008.1272015.12

203.123,58

1,059

4 215.189,13

12.065,55

TEREN SP COM PIATA ORIZONT - 91 MP

41000580

2008.1272015.12

105.518,74

1,059

4 111.786,56

6.267,82

TEREN SP COM ROMARTA CL UNIRII BL 24A-200.39MP

41000767

2011.0672015.12

156.501,91

1,059

4 165.798,13

9.296,22

TEREN SP COM STR ALEEA C-TIN BRANCUSI - 62 MP

41000647

2008.1272015.12

140.731,44

1,059

4 149.090,89

8.359,45

TEREN SP COM STR HORIA - 52 MP

41000649

2008.1272015.12

74.352.83

1,059

4 78.769,39

4.416,56

Denumire activ fix corporal

Numar inventar

Anul si luna intrarii in patrimoniu/Anul si luna ultimei reevaluari

Val.de inregistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum-total

Val.de inreg.in cantab. actualizata(re eval.)

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

D

1

2

3=1x2

4=3-1

TEREN SP COM STR NANTERE,NR 80 - 20MP

41000470

2007.10/2015.12

115.449,93

1,059

4 122.307,66

6.857,73

TEREN SP COM STR PENES CURCANUL - 20 MP

41000648

2008.12/2015.12

25.174,10

1,059

4 26.669,44

1.495,34

TEREN STR BARIERA VALCII ,NR 67 - 122 MP

41000645

2008.12/2015.12

32.192,77

1,059

4 34.105,02

1.912,25

TEREN STR BUCOVAT ,NR 141 -362 MP

41000646

2008.12/2015.12

392.088,84

1,047

4 410.681,14

18.592,30

TEREN STR CL UNIRII NR 149 -560 MP

41000643

2008.12/2015.12

1.271.488,94

1,059

4 1.347.015,42

75.526,48

TEREN STR RAULUI - 15541 MP

41000589

2008.12/2015.12

8.821.581,93

1,059

4 9.345.584,15

524.002,22

TEREN STR TRAIAN DEMETRESCU,NR 39-41 - 318 MP

41000644

2008.12/2015.12

722.003,66

1,059

4 764.890,70

42.887,04

TEREN STR ALEEA 2 GIRLESTI -1662 MP

41000519

2008.03/2015.12

352.079,29

1,059

4 372.992,81

20.913,52

TEREN STR PASCANI- CL SEVERINULUI - 400 M

41000642

2008.12/2015.12

503.637,15

1,059

4 533.553,21

29.916,06

TEREN STR ROM. MUNCITOARE NR1,3,5,7,9 - 346,35 MP

41000588

2008.12/2015.12

786.401,13

1,059

4 833.113,38

46.712,25

TEREN STR ROVINARI -2250 MP

41000593

2008.12/2015.12

3.381.839,96

1,059

4 3.582.721,35

200.881,39

TEREN STR TINERETULUI ,NR 47 - 591 M

41000641

2008.12/2015.12

685.095,97

1,059

4 725.790,69

40.694,72

TEREN -STR DEC 1918,NR14(CIRCA17,22,23,25) -818MP

41000540

2008.04/2015.12

1.324.355,74

1,059

4 1.403.022,51

78.666,77

TEREN 285MP GIRLESTI

41000000

1992.01/2015.12

61.222,36

1,059

4 64.858,97

3.636,61

TEREN ADUCTIUNE BREASTA 1380 - 22500MP

41000828

2012.10/2015.12

4.561,22

1,059

4 4.832,16

270,94

Teren af bl 44B str. Fr Boboescu nr.1-268MP

41001078

2013.12/2015.12

128.344,13

1,059

4 135.967,78

7.623,65

TEREN AF BL CASA ALBA STR.T AMAN NR.1-1409MP

41001134

2015.07/2015.07

944.030,00

1,064

3 1.004.731,16

60.701,16

Teren af bl D7 str.Lalelelor nr.1-215.10MP

41000923

2013.09/2015.12

103.640,34

1,059

4 109.796,58

6.156,24

Teren af bl R10 str. Calea Bucuresti nr.109-570MP

41001077

2013.12/2015.12

272.970,72

1,059

4 289.185,19

16.214,47

teren af bl T2,al Teatrului.Piraeus Bank,283,7mp

41001102

2014.06/2015.12

187.482,54

1,059

4 198.619,01

11.136,47

TEREN AF BL.20B STR. CÂMPIA ISLAZ NR.21-469MP

41001152

2016.10/2016.10

328.300,00

1,068

5 350.788,56

22.488,56

TEREN AF BL.23D, ALEE N BALCESCU NR.3-348MP

41001132

2015.07/2015.07

233.100,00

1,064

3 248.088,34

14.988,34

Denumire activ fix corporal

Numar inventar

Anul si luna intrarii in patrimoniu/Anul si luna ultimei reevaluari

Val.de inregistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum-total

Val.de inreg.in cantab. actualizata(re eval.)

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

D

1

2

3=1x2

4=3-1

Teren af bl.D15a str.Fagaras,nr24-520mp

41001091

2014.04/2015.12

342.546,88

1,059

4 362.894,17

20.347,29

Teren af bl.M 14 str. A I Cuza nr.17 - 747MP

41001079

2013.12/2015.12

551.508,61

1,059

4 584.268,24

32.759,63

teren af bl.M9 str.Calea Bucuresti -672 MP

41001080

2013.12/2015.12

496.136,26

1,059

4 525.606,77

29.470,51

Teren af bl317A str Severinului nr 10- 342mp

41001052

2013.10/2015.12

164.160,00

1,005

4 165.040,17

880,17

TEREN AF COMPLEX NANTERRE, NR 90-2749MP

41001133

2015.07/2015.07

1.841.830,00

1,064

3 1.960.259,73

118.429,73

Teren af constr str. R Rolland nr.14(6D)-56mp

41000855

2013.07/2015.12

41.320,18

1,059

4 43.774,60

2.454,42

TEREN AF CONSTR.STR ARISTIZZA

ROMANESCU,NR30-550MP

41000760

2011.03/2015.12

277.939,00

1,059

4 294.448,58

16.509,58

teren af ct 119 str G Magheru nr. 20 - 258.92MP

41000999

2013.09/2015.12

124.753,87

1,059

4 132.164,25

7.410,38

teren af ct 127B str G Vîlsan nr.3A - 259,0 MP

41001003

2013.09/2015.12

124.792,42

1,059

4 132.205,09

7.412,67

teren af ct bl 106 Rovinari,nr 6A - 258.92MP

41001010

2013.09/2015.12

124.753,87

1,059

4 132.164,25

7.410,38

teren af ct bl 116 str.G Magheru nr 26-258.92MP

41001002

2013.09/2015.12

124.753,87

1,059

4 132.164,25

7.410,38

teren af ct bl 118 str. G Magheru nr.22 - 258.92MP

41001000

2013.09/2015.12

124.753,87

1,059

4 132.164,25

7.410,38

teren af ct bl 120 str.G Magheru nr.18 - 258.92MP

41000997

2013.09/2015.12

124.753,87

1,059

4 132.164,25

7.410,38

teren af ct bl 122 str G Magheru nr 14-258.92MP

41000972

2013.09/2015.12

124.753,87

1,059

4 132.164,25

7.410,38

teren af ct bl 124 str G Magheru -326.23 MP

41001005

2013.09/2015.12

157.478,37

1,059

4 166.832,59

9.354,22

Teren af ct bl 125 str.G Vâslan nr.3A-205mp

41001059

2013.10/2015.12

98.488,56

1,059

4 104.338,78

5.850,22

teren af ct bl 127A str G Vilsan nr. 3A - 205MP

41001004

2013.09/2015.12

98.773,92

1,059

4 104.641,09

5.867,17

teren af ct bl 128 str G Magheru nr.4 - 205MP

41000974

2013.09/2015.12

98.773,92

1,059

4 104.641,09

5.867,17

teren af ct Bl 131A, sc2, str. Dacia nr.18-273.3MP

41000883

2013.09/2015.12

131.682,50

1,059

4 139.504,44

7.821,94

teren af ct Bl 134A sc2 str. Dacia nr. 18-273.3MP

41000884

2013.09/2015.12

131.682,50

1,059

4 139.504,44

7.821,94

teren af ct Bl 134A, sc1, str.Dacia nr.18-273.30MP

41000882

2013.09/2015.12

131.682,50

1,059

4 139.504,44

7.821,94

teren af ct Bl 138B sc1 str.Dacia nr.14-219.30 MP

41000885

2013.09/2015.12

105.664,00

1,059

4 111.940,44

6.276,44

Denumire activ fix corporal

Numar inventar

Anul si luna intrarii in patrimoniu/Anul si luna ultimei reevaluari

Val.de inregistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum-total

Val.de inreg.in cantab. actualizata(re eval.)

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

D

1

2

3=1x2

4=3-1

teren af ct Bl 138Bsc2 str. Dacia nr.14-219.30MP

41000886

2013.09/2015.12

105.664,00

1,059

4 111.940,44

6.276,44

teren af ct Bl 139B str. Dacia nr.14 -219.30 MP

41000887

2013.09/2015.12

105.664,00

1,059

4 111.940,44

6.276,44

teren af ct Bl 170H str.E Farago nr.37 - 242.65 MP

41000888

2013.09/2015.12

116.914,59

1,059

4 123.859,32

6.944,73

Teren af ct bl 170I str Farago nr 35, 242,65mp

41001055

2013.10/2015.12

116.576,82

1,059

4 123.501,49

6.924,67

teren af ct Bl 170J sc.2 str. E farago nr.33-258MP

41000889

2013.09/2015.12

124.310,59

1,059

4 131.694,64

7.384,05

teren af ct Bl 171F,sc1 str. Paltinului-173.30MP

41000892

2013.09/2015.12

83.500,10

1,059

4 88.460,01

4.959,91

teren af ct Bl 171F,sc2 str. Paltinului nr.7-258MP

41000890

2013.09/2015.12

124.310,59

1,059

4 131.694,64

7.384,05

teren af ct Bl 171I sc2 str.E Farago nr.43-173.3MP

41000891

2013.09/2015.12

83.500,10

1,059

4 88.460,01

4.959,91

teren af ct Bl 43B str. Fr Boboescu nr.2-233.98MP

41000893

2013.09/2015.12

112.737,18

1,059

4 119.433,77

6.696,59

teren af ct bl A14SC1-2 STR.TEHNICII NR.7-593.9MP

41000993

2013.09/2015.12

286.155,27

1,059

4 303.152,90

16.997,63

teren af ct bl D11 bd.1 Mai nr.10-260.80MP

41000924

2013.09/2015.12

193.725,37

1,059

4 205.232,66

11.507,29

Teren af ct bl D12 bd.1 Mai nr.12-215.10MP

41000925

2013.09/2015.12

159.778,86

1,059

4 169.269,73

9.490,87

teren af ct bl D17 bd Decebal nr.22-258,95MP

41001016

2013.09/2015.12

124.768,32

1,059

4 132.179,56

7.411,24

teren af ct bl D18 bd Decebal nr24-258.95MP

41001011

2013.09/2015.12

124.768,32

1,059

4 132.179,56

7.411,24

teren af ct bl D24 str.Popescu Voitesti nr7-258.95

41001024

2013.09/2015.12

124.768,32

1,059

4 132.179,56

7.411,24

teren af ct bl D25 str. P Voitesti-211.05MP

41001025

2013.09/2015.12

101.688,96

1,059

4 107.729,29

6.040,33

teren af ct bl F4 bd Decebal nr. 32-255.95MP

41001017

2013.09/2015.12

123.322,85

1,059

4 130.648,23

7.325,38

teren af ct bl J1 bd Carol nr.142-282.10MP

41001013

2013.09/2015.12

135.922,55

1,059

4 143.996,35

8.073,80

teren af ct bl J2 bd Carol nr.140-300.85MP

41001012

2013.09/2015.12

144.956,75

1,059

4 153.567,19

8.610,44

teren af ct bl J3 bd Carol nr.138 -308.80MP

41001014

2013.09/2015.12

148.787,25

1,059

4 157.625,22

8.837,97

teren af ct bl J4 bd Carol nr.136-300.55MP

41001015

2013.09/2015.12

144.812,20

1,059

4 153.414,05

8.601,85

teren af ct bl M11 bd. 1 Mai nr.15-305.63MP

41000928

2013.09/2015.12

147.259,87

1,059

4 156.007,11

8.747,24

Denumire activ fix corporal

Numar inventar

Anul si luna intrarii in patrimoniu/Anul si luna ultimei reevaluari

Val.de inregistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum-total

Val.de inreg.in cantab. actualizata(re eval.)

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

D

1

2

3=1x2

4=3-1

teren af ct bl M12 bd. 1 Mai nr.17-275.62MP

41000929

2013.09/2015.12

132.800,33

1,059

4 140.688,67

7.888,34

teren af ct bl M13 str. Dl Spirei nr.31-274.38MP

41000930

2013.09/2015.12

203.812,76

1,059

4 215.919,24

12.106,48

teren af ct bl M14 str. artarului nr.12A-275.62MP

41000931

2013.09/2015.12

204.733,84

1,059

4 216.895,04

12.161,20

teren af ct bl M15b str. Dl Spirei nr.26-302.74MP

41000932

2013.09/2015.12

224.878,90

1,059

4 238.236,71

13.357,81

teren af ct bl M16 bd. 1 Mai nr.3-305.63MP

41000933

2013.09/2015.12

147.259,87

1,059

4 156.007,11

8.747,24

Teren af ct bl M16 str.H Coanda nr.55- 258,92mp

41001061

2013.10/2015.12

191.773,24

1,059

4 203.164,58

11.391,34

teren af ct bl M17 str. H Coanda nr.57 -258.92MP

41000996

2013.09/2015.12

192.328,88

1,059

4 203.753,22

11.424,34

teren af ct bl M19 bd. 1 Mai nr. 9 -275.62MP

41000934

2013.09/2015.12

132.800,33

1,059

4 140.688,67

7.888,34

teren af ct bl M20 bd.lMai nr.5 - 274.38MP

41000935

2013.09/2015.12

132.202,87

1,059

4 140.055,72

7.852,85

teren af ct bl M20 str.Electroputere Nr.4-326.23MP

41000995

2013.09/2015.12

157.185,44

1,059

4 166.522,26

9.336,82

teren af ct bl M21 str. Artarului nr.2 -275.62MP

41000936

2013.09/2015.12

204.733,84

1,059

4 216.895,04

12.161,20

teren af ct bl M22 bd 1 Mai nr.3 - 305.63MP

41000937

2013.09/2015.12

147.259,87

1,059

4 156.007,11

8.747,24

teren af ct bl M24 str. Dl Spirei nr.24-305.63MP

41000938

2013.09/2015.12

227.025,63

1,059

4 240.510,96

13.485,33

teren af ct bl M25 str Dl Spirei nr.22-280.65MP

41000945

2013.09/2015.12

208.470,19

1,059

4 220.853,33

12.383,14

teren af ct bl M26 str. Dl Spirei Nr 20-275.62 MP

41000939

2013.09/2015.12

204.733,84

1,059

4 216.895,04

12.161,20

teren af ct bl M27 str. Buzias nr.4 -280.65MP

41000940

2013.09/2015.12

208.470,19

1,059

4 220.853,33

12.383,14

Teren af ct bl M28 str.Buzias nr.16- 275,62

41001057

2013.10/2015.12

204.142,36

1,059

4 216.268,42

12.126,06

teren af ct bl M29 str. Artarului nr.9 -275.62 MP

41000943

2013.09/2015.12

204.733,84

1,059

4 216.895,04

12.161,20

teren af ct bl M30 str. Artarului nr.7 - 275.62MP

41000944

2013.09/2015.12

204.733,84

1,059

4 216.895,04

12.161,20

teren af ct bl M31 str. Buzias nr. 8 -275.62MP

41000942

2013.09/2015.12

204.733,04

1,059

4 216.894,19

12.161,15

teren af ct bl M32 str. Buzias nr.6 -280.65MP

41000941

2013.09/2015.12

208.470,19

1,059

4 220.853,33

12.383,14

Teren af ct bl M4 bd.1 Mai nr.25-305.63MP

41000926

2013.09/2015.12

147.259,87

1,059

4 156.007,11

8.747,24

Denumire activ fix corporal

Numar inventar

Anul si luna intrarii in patrimoniu/Anul si luna ultimei reevaluari

Val.de inregistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum-total

Val.de inreg.in cantab. actualizata(re eval.)

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

D

1

2

3=1x2

4=3-1

Teren af ct bl M6 str. Deva nr.19 - 274.38MP

41000927

2013.09/2015.12

132.202,87

1,059

4 140.055,72

7.852,85

teren af ct bl N2 str. Cl Buc nr 129 -232.75MP

41001006

2013.09/2015.12

111.903,62

1,059

4 118.550,70

6.647,08

teren af ct bl N3 str. Cl Buc nr.131-196.05MP

41001019

2013.09/2015.12

94.461,60

1,059

4 100.072,62

5.611,02

teren af ct bl N5a str. Cl Buc nr.135-236.45MP

41001020

2013.09/2015.12

113.927,28

1,059

4 120.694,56

6.767,28

teren af ct bl N5b str. Cl Buc nr.135A-185.25MP

41001021

2013.09/2015.12

89.257,90

1,059

4 94.559,82

5.301,92

teren af ct bl N5c str. Cl Buc nr.135B -240.35MP

41001022

2013.09/2015.12

115.806,40

1,059

4 122.685,30

6.878,90

teren af ct bl O10 str. Cl Buc nr.100 -313.95MP

41000982

2013.09/2015.12

151.268,64

1,059

4 160.254,00

8.985,36

teren af ct bl O11 str. Cl Buc nr.104-303.95MP

41000985

2013.09/2015.12

146.426,31

1,059

4 155.124,04

8.697,73

teren af ct bl O13 str. Cl Buc nr-108-313.95MP

41000986

2013.09/2015.12

151.268,64

1,059

4 160.254,00

8.985,36

teren af ct bl 014 str. Cl Buc nr.110 -308.40MP

41000987

2013.09/2015.12

148.594,52

1,059

4 157.421,04

8.826,52

teren af ct bl 016str.I Tuculescu Nr.119 -291.65MP

41000994

2013.09/2015.12

140.523,97

1,059

4 148.871,10

8.347,13

Teren af ct bl 018 str.Mircesti nr.4-280,84mp

41001062

2013.10/2015.12

208.008,64

1,059

4 220.364,36

12.355,72

teren af ct bl 07 str. Cl Buc nr.92 -303.90MP

41000979

2013.09/2015.12

146.426,31

1,059

4 155.124,04

8.697,73

teren af ct bl 08 str. Cl Buc nr.94 - 313.95MP

41000980

2013.09/2015.12

151.268,64

1,059

4 160.254,00

8.985,36

teren af ct bl 09 str. Cl. Buc nr.98 -303.90MP

41000984

2013.09/2015.12

146.426,31

1,059

4 155.124,04

8.697,73

teren af ct Bl P31 str. Ceahlaului Nr16-319.20MP

41000894

2013.09/2015.12

153.798,22

1,059

4 162.933,84

9.135,62

teren af ct Bl R1 sc1 str. Doljului nr.3-260.75MP

41000895

2013.09/2015.12

125.635,61

1,059

4 133.098,37

7.462,76

teren af ct Bl R1 sc2 str. doljului nr.3-260.75MP

41000896

2013.09/2015.12

125.635,61

1,059

4 133.098,37

7.462,76

teren af ct bl R1 str. Cl Buc nr.66-470.95MP

41000976

2013.09/2015.12

226.915,01

1,059

4 240.393,77

13.478,76

teren af ct Bl R10 str.Doljului Nr.23 -244.20MP

41000908

2013.09/2015.12

117.661,42

1,059

4 124.650,51

6.989,09

teren af ct Bl R1a str. Doljului nr.1-271.74MP

41000897

2013.09/2015.12

130.930,85

1,059

4 138.708,15

7.777,30

teren af ct bl R2 str. Cl Buc nr.68-482.10MP

41000977

2013.09/2015.12

232.287,35

1,059

4 246.085,23

13.797,88

Denumire activ fix corporal

Numar inventar

Anul si luna intrarii in patrimoniu/Anul si luna ultimei reevaluari

Val.de inregistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum-total

Val.de inreg.in cantab. actualizata(re eval.)

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

D

1

2

3=1x2

4=3-1

teren af ct Bl R2 str. Doljului nr.5-260.80MP

41000898

2013.09/2015.12

125.659,70

1,059

4 133.123,89

7.464,19

teren af ct Bl R3 str. S Demetriade nr.1-218.20MP

41000899

2013.09/2015.12

105.134,00

1,059

4 111.378,96

6.244,96

teren af ct Bl R4a str. Doljului nr.7 - 271.74MP

41000901

2013.09/2015.12

130.622,49

1,059

4 138.381,47

7.758,98

teren af ct Bl R4str.Doljului,Nr.9 -261.10MP

41000900

2013.09/2015.12

125.804,25

1,059

4 133.277,03

7.472,78

teren af ct Bl R5 str. Doljului nr.11-261.10 MP

41000902

2013.09/2015.12

125.804,25

1,059

4 133.277,03

7.472,78

teren af ct Bl R6 str. Doljului nr.13-261.10MP

41000903

2013.09/2015.12

125.804,25

1,059

4 133.277,03

7.472,78

teren af ct Bl R7 str. Doljului nr.15-305.50MP

41000904

2013.09/2015.12

147.197,23

1,059

4 155.940,75

8.743,52

teren af ct Bl R8 str. Doljului nr.19-244.20MP

41000905

2013.09/2015.12

117.661,42

1,059

4 124.650,51

6.989,09

teren af ct Bl R8a str. Doljului nr.17-218.20MP

41000906

2013.09/2015.12

105.134,00

1,059

4 111.378,96

6.244,96

teren af ct Bl R9 dtr. Doljului nr.21-244.20MP

41000907

2013.09/2015.12

117.661,42

1,059

4 124.650,51

6.989,09

teren af ct bl S1 str.Dr Angelescu Nr.30 -218.2MP

41000946

2013.09/2015.12

105.423,09

1,059

4 111.685,22

6.262,13

teren af ct bl S2 str. Dr. Angelescu nr.28-260.8MP

41000947

2013.09/2015.12

125.659,70

1,059

4 133.123,89

7.464,19

teren af ct bl S3 str. Dr.Angelescu nr.26-218.20MP

41000948

2013.09/2015.12

105.134,00

1,059

4 111.378,96

6.244,96

teren af ct bl S4 str.dr. Angelescu nr.24-260.80MP

41000949

2013.09/2015.12

105.423,09

1,059

4 111.685,22

6.262,13

teren af ct bl S43 str. Ion Augustin nr.17-260.8MP

41000960

2013.09/2015.12

125.659,70

1,059

4 133.123,89

7.464,19

teren af ct bl S44 str. Ion Augustin nr.15-260,8MP

41000963

2013.09/2015.12

125.659,70

1,059

4 133.123,89

7.464,19

teren af ct bl S45 str.I Augustin nr.13 -260.80MP

41000961

2013.09/2015.12

125.659,70

1,059

4 133.123,89

7.464,19

teren af ct bl S46 str.I Augustin nr.11-260.80MP

41000962

2013.09/2015.12

125.659,70

1,059

4 133.123,89

7.464,19

teren af ct bl S47 str. I Angelescu Nr.9-260.80MP

41000951

2013.09/2015.12

125.659,70

1,059

4 133.123,89

7.464,19

teren af ct bl S48 I Angelescu nr.7 -260,80MP

41000964

2013.09/2015.12

125.659,70

1,059

4 133.123,89

7.464,19

teren af ct bl S5 str. Dr Angelescu nr.22-260.80MP

41000950

2013.09/2015.12

125.659,70

1,059

4 133.123,89

7.464,19

teren af ct bl S50 str.I Augustin nr.12-275.6MP

41000965

2013.09/2015.12

132.790,69

1,059

4 140.678,46

7.887,77

Denumire activ fix corporal

Numar inventar

Anul si luna intrarii in patrimoniu/Anul si luna ultimei reevaluari

Val.de inregistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum-total

Val.de inreg.in cantab. actualizata(re eval.)

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

D

1

2

3=1x2

4=3-1

teren af ct bl S51 str. I Augustin nr. 10-271,74MP

41000966

2013.09/2015.12

130.930,85

1,059

4 138.708,15

7.777,30

teren af ct bl S52 str.I Augustin nr.8-271.74MP

41000967

2013.09/2015.12

130.930,85

1,059

4 138.708,15

7.777,30

teren af ct bl S53 str. I Augustin nr.6

41000968

2013.09/2015.12

132.790,69

1,059

4 140.678,46

7.887,77

teren af ct bl S56,str.Victor Gomoiu,nr3 -275,60MP

41000969

2013.09/2015.12

132.790,69

1,059

4 140.678,46

7.887,77

teren af ct bl S57 str. V Gomoiu nr.1 - 271.74MP

41000971

2013.09/2015.12

130.930,85

1,059

4 138.708,15

7.777,30

teren af ct bl S6 str.Dr. Angelescu Nr 20-218,20MP

41000952

2013.09/2015.12

105.134,00

1,059

4 111.378,96

6.244,96

teren af ct bl S9 str.Ion Augustin Nr.21-319.20MP

41000953

2013.09/2015.12

153.798,22

1,059

4 162.933,84

9.135,62

teren af ct bl T5 str. Cl Buc - 297.80MP

41001023

2013.09/2015.12

143.487,19

1,059

4 152.010,33

8.523,14

teren af ct Bl U1 bd.Dacia nr.97 - 218.20MP

41000909

2013.09/2015.12

105.134,00

1,059

4 111.378,96

6.244,96

teren af ct Bl U10 sc1-2 bd.Dacia nr.79-371.9MP

41000919

2013.09/2015.12

179.190,35

1,059

4 189.834,26

10.643,91

Teren af ct Bl U11 sc1-2 bd.Dacia nr.77-371.90MP

41000920

2013.09/2015.12

179.190,35

1,059

4 189.834,26

10.643,91

teren af ct Bl U2 sc1 bd Dacia nr.95-260.75MP

41000911

2013.09/2015.12

125.635,61

1,059

4 133.098,37

7.462,76

teren af ct Bl U2 sc2 bd Dacia nr.95 -260.75MP

41000910

2013.09/2015.12

125.635,61

1,059

4 133.098,37

7.462,76

teren af ct Bl U3 bd Dacia nr.93-326.5MP

41000912

2013.09/2015.12

157.363,72

1,059

4 166.711,13

9.347,41

teren af ct Bl U4 bd.Dacia nr.91-326.50MP

41000913

2013.09/2015.12

157.315,54

1,059

4 166.660,09

9.344,55

teren af ct Bl U5 bd. Dacia nr.89-326.5MP

41000914

2013.09/2015.12

157.315,54

1,059

4 166.660,09

9.344,55

teren af ct Bl U6 sc1 bd. Dacia nr.87-260.75MP

41000915

2013.09/2015.12

125.635,61

1,059

4 133.098,37

7.462,76

Teren af ct bl U6 sc2 bd Dacia nr.87-260,75mp

41001065

2013.11/2015.12

125.285,16

1,059

4 132.727,10

7.441,94

teren af ct bl U6a str.I Tuculescu nr.17-318.75MP

41001031

2013.09/2015.12

153.581,40

1,059

4 162.704,14

9.122,74

teren af ct bl U6b str. Cl Buc nr.114-330.80MP

41000916

2013.09/2015.12

159.387,38

1,059

4 168.854,99

9.467,61

teren af ct bl U7 str. Cl Buc nr. 102

41000970

2013.09/2015.12

191.260,05

1,059

4 202.620,90

11.360,85

Teren af ct bl U7,bd Dacia,nr.85-218,20mp

41001063

2013.11/2015.12

104.840,74

1,059

4 111.068,28

6.227,54

TEREN AF CT BL U8 SC1 BD DACIA NR 86

41001045

2013.10/2015.12

125.272,64

1,059

4 132.713,84

7.441,20

Denumire activ fix corporal

Numar inventar

Anul si luna intrarii in patrimoniu/Anul si luna ultimei reevaluari

Val.de inregistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum-total

Val.de inreg.in cantab. actualizata(re eval.)

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

D

1

2

3=1x2

4=3-1

teren af ct Bl U8 sc2, bd. Dacia nr.86-260.75MP

41000917

2013.09/2015.12

125.635,61

1,059

4 133.098,37

7.462,76

teren af ct bl U8 str. Cl Buc nr.95-383.20MP

41000983

2013.09/2015.12

184.634,96

1,059

4 195.602,28

10.967,32

teren af ct Bl U9 sc1-2 bd. Dacia nr.81-371.90MP

41000918

2013.09/2015.12

179.190,35

1,059

4 189.834,26

10.643,91

teren af ct bl U9 str. Cl Buc nr.90 -369.95MP

41000978

2013.09/2015.12

178.076,79

1,059

4 188.654,56

10.577,77

Teren af ct Bl V3 sc1-2 bd.Dacia nr.68-371.90MP

41000921

2013.09/2015.12

179.190,35

1,059

4 189.834,26

10.643,91

Teren af ct Bl V4 sc1-2 bd.Dacia nr.70-371.90MP

41000922

2013.09/2015.12

179.190,35

1,059

4 189.834,26

10.643,91

teren af ct bl V8 str. I Tuculescu nr.20-584.10MP

41000991

2013.09/2015.12

281.433,40

1,059

4 298.150,55

16.717,15

teren af ct bl V9 str. I Tuculescu nr.18 -584.10MP

41000992

2013.09/2015.12

185.068,60

1,059

4 196.061,68

10.993,08

teren af ct bl. 019 str. Mircesti nr.2-280.84MP

41000981

2013.09/2015.12

208.611,32

1,059

4 221.002,84

12.391,52

teren af ct bl. 020 str. Spania nr.14-211.80MP

41001027

2013.09/2015.12

157.327,58

1,059

4 166.672,84

9.345,26

teren af ct bl. 022 str. Mircesti nr.10-280.84MP

41001030

2013.09/2015.12

208.611,32

1,059

4 221.002,84

12.391,52

teren af ct bl. 023 str. Mircesti nr. 8-280.84MP

41001029

2013.09/2015.12

208.611,32

1,059

4 221.002,84

12.391,52

teren af ct bl. 024 str. Spaniei nr.6-280.84MP

41001028

2013.09/2015.12

208.611,32

1,059

4 221.002,84

12.391,52

teren af ct bl. 04 str. Mircesti nr.14-211.52MP

41001008

2013.09/2015.12

157.119,59

1,059

4 166.452,50

9.332,91

teren af ct bl. 05 str. Mircesti nr.12 -330.10MP

41001007

2013.09/2015.12

245.202,24

1,059

4 259.767,26

14.565,02

teren af ct bl. T12 str. Cl Buc nr.155 -316,15MP

41000989

2013.09/2015.12

152.328,66

1,059

4 161.376,99

9.048,33

teren af ct bl.135B bd. Dacia nr.10 -274.80MP

41000881

2013.09/2015.12

132.405,24

1,059

4 140.270,12

7.864,88

teren af ct bl.170E, sc 1-2bd 0lteniei nr.7-479.90

41000880

2013.09/2015.12

239.900,17

1,059

4 254.150,25

14.250,08

teren af ct bl.170Jsc1-2str.E Farago nr.33-431.3MP

41000878

2013.09/2015.12

207.810,69

1,059

4 220.154,65

12.343,96

teren af ct bl.173A bd. Dacia nr.12-242.65MP

41000876

2013.09/2015.12

116.914,59

1,059

4 123.859,32

6.944,73

teren af ct bl.174A sc.1-2,str.Efarago nr.38-431.3

41000879

2013.09/2015.12

207.810,69

1,059

4 220.154,65

12.343,96

teren af ct bl.174C bd. Dacia nr.10-242.65MP

[     41000877 [

2013.09/2015.12  |

116.914,59

1,059|    123.859,32

Denumire activ fix corporal

Numar inventar

Anul si luna intrarii in patrimoniu/Anul si luna ultimei reevaluari

Val.de inregistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum-total

Val.de inreg.in cantab. actualizata(re eval.)

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

D

1

2

3=1x2

4=3-1

teren af ct bl.2IUG str. I Tuculescu nr.16-565.2MP

41000990

2013.09/2015.12

272.326,92

1,059

4          288.503,15

16.176,23

teren af ct bl.D19 bd. Decebal nr.26 - 258.95MP

41001018

2013.09/2015.12

124.768,32

1,059

4          132.179,56

7.411,24

teren af ct bl.021 sc1-2 str.Spania nr.12-426.93MP

41001026

2013.09/2015.12

317.128,73

1,059

4          335.966,19

18.837,46

teren af ct bl117 str G Magheru nr.24-258.92MP

41001001

2013.09/2015.12

124.753,87

1,059

4          132.164,25

7.410,38

teren af ct bl121 str G Magheru nr.15 -258.92MP

41001009

2013.09/2015.12

124.753,87

1,059

4          132.164,25

7.410,38

Teren af ct bl123 str. G magheru,nr 12-258,92mp

41001058

2013.10/2015.12

124.393,45

1,059

4          131.782,42

7.388,97

Teren af ct bl126 str.G Vâslan nr.3A-258,92mp

41001060

2013.10/2015.12

124.393,45

1,059

4          131.782,42

7.388,97

teren af ct blM15 sc1-2VasilescuCarpen nr2-439.92M

41000973

2013.09/2015.12

326.777,85

1,059

4          346.188,46

19.410,61

Teren af ct blM22, str. V Carpen nr.4-258,92

41001064

2013.11/2015.12

124.405,88

1,059

4          131.795,59

7.389,71

Teren af ct blM7 str.Artarului nr.20A-275,62mp

41001056

2013.10/2015.12

204.142,36

1,059

4 216.268,42

12.126,06

teren af ct blT11sc 1-2 str.Cl Buc nr.149-602.60MP

41000988

2013.09/2015.12

290.347,14

1,059

4          307.593,77

17.246,63

teren af ct Cam IRA str Caracal nr.110-205MP

41000998

2013.09/2015.12

279.771,11

1,059

4          296.389,52

16.618,41

TEREN AF CT C0MPLEX DACIA-STR. CARACAL NR.79-2847M

41001143

2016.06/2016.06

1.195.740,00

1,070

0         1.279.441,84

83.701,84

teren af ct S10 str. Ion Augustin Nr23-319.20MP

41000954

2013.09/2015.12

153.798,22

1,059

4          162.933,84

9.135,62

teren af ct S11 str. Ion Augustin nr.25-260.80MP

41000955

2013.09/2015.12

125.659,70

1,059

4          133.123,89

7.464,19

teren af ct S12 str. Ion Augustin Nr.27-260.80MP

41000957

2013.09/2015.12

125.659,70

1,059

4          133.123,89

7.464,19

teren af ct S30 str. Ion Augustin nr.2-275.60MP

41000956

2013.09/2015.12

132.790,69

1,059

4 140.678,46

7.887,77

teren af ct S40 str. dr C Angelescu-260.80MP

41000958

2013.09/2015.12

125.659,70

1,059

4          133.123,89

7.464,19

teren af ct S41 str. Dr C Angelescu nr.16-260.80MP

41000959

2013.09/2015.12

125.659,70

1,059

4          133.123,89

7.464,19

TEREN AF P0RTIC STR. MAD0NA DUDU NR.10-38MP

41001118

2015.02/2015.02

25.460,00

1,041

6            26.519,14

1.059,14

teren af sp com bl 65A2 str.Al Castanilor nr.2b

41001100

2014.07/2015.12

18.482,86

1,059

4           19.580,74

1.097,88

teren af sp com bl 83A1Craiovita Noua-40mp

41001101

2014.07/2015.12

15.787,20

1,059

4            16.724,96

937,76

Denumire activ fix corporal

Numar inventar

Anul si luna intrarii in patrimoniu/Anul si luna ultimei reevaluari

Val.de inregistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum-total

Val.de inreg.in cantab. actualizata(re eval.)

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

D

1

2

3=1x2

4=3-1

TEREN AF SP COM, BL A44-45,STR.N IORGA NR.124-49MP

41001150

2016.10/2016.10

34.400.00

1,068

5 36.756,40

2.356.40

TEREN AF. PORTIC SPATIU COM BABA NOVAC-17,85MP

41001158

2016.11/2016.11

13.222.21

1,067

7 14.117,35

895,14

TEREN AF.BL.C4 STR.BRAZDA LUI NOVAC

41001174

2017.11/2017.11

474.300.00

1,034

3 490.568.50

16.268,50

TEREN AF.BL.E19 STR. MIHAIL BÂRCA NR.20-310MP

41001161

2016.10/2016.10

130.200,00

1,068

5 139.118,70

8.918,70

teren af.ct bl.170D bd.Oltenia, nr.7-242.65MP

41000867

2013.09/2015.12

116.914,59

1,059

4 123.859,32

6.944.73

teren af.ct bl.170Dsc1-2,str.paltinului nr11-498.9

41000864

2013.09/2015.12

240.381,99

1,059

4 254.660.69

14.278,70

teren af.ct bl.170F bd Olteniei nr.7-242.65MP

41000868

2013.09/2015.12

116.914,59

1,059

4 123.859,32

6.944.73

Teren af.ct bl.170Gsc1-2,str.E.Farago nr.39-431.3M

41000863

2013.09/2015.12

207.810,69

1,059

4 220.154,65

12.343,96

teren af.ct bl.171AB,sc 1 bd. Dacia nr.5-234.6MP

41000870

2013.09/2015.12

113.035,91

1,059

4 119.750,25

6.714,34

teren af.ct bl.171C bd. Dacia nr.5-242.65MP

41000871

2013.09/2015.12

116.914,59

1,059

4 123.859,32

6.944.73

teren af.ct bl.171E str. paltinului nr.5-242.65MP

41000872

2013.09/2015.12

116.914,59

1,059

4 123.859,32

6.944.73

teren af.ct bl.171G str. E Farago nr.47-242.65MP

41000873

2013.09/2015.12

116.914,59

1,059

4 123.859,32

6.944.73

teren af.ct bl.171H str. E farago nr.45-242.65MP

41000874

2013.09/2015.12

116.914,59

1,059

4 123.859,32

6.944,73

teren af.ct bl.171J str. E farago nr.41-242.65MP

41000875

2013.09/2015.12

116.914,59

1,059

4 123.859,32

6.944.73

teren af.ct bl.173F sc1-2 bd Dacia nr.12-497.90MP

41000865

2013.09/2015.12

239.900,17

1,059

4 254.150,25

14.250,08

teren af.ct bl.174B sc1-2str.Efarago nr.36-497.9MP

41000866

2013.09/2015.12

239.900,17

1,059

4 254.150,25

14.250,08

Teren af.sp.com.Complex Dacia str.Caracal nr.79

41001110

2014.10/2015.12

81.158,05

1,059

4 85.978.84

4.820.79

teren afer bl.R3,str.Rovinari,547mp

41001094

2014.05/2015.12

215.211,68

1,059

4 227.995,26

12.783,58

teren afer sp com Complex Com Baba Novac-51.85MP

41001049

2013.11/2015.12

25.185,16

1,055

0 26.571,42

1.386,26

TEREN AFER. CONST STR.N TITULESCU,NR.168-8011.66MP

41000462

2007.09/2015.12

10.248.340,99

1,059

4 10.857.092,74

608.751,75

TEREN AFER. CONST STR.OLTET NR.30-470MP

41000463

2007.09/2015.12

1.067.159,77

1,059

4 1.130.549,09

63.389,32

TEREN AFERENT BL 6,STR CL BUCURESTI,NR162-777MP

41000814

2012.01/2015.12

606.824.73

1,059

4 642.870,14

36.045.41

Denumire activ fix corporal

Numar inventar

Anul si luna intrarii in patrimoniu/Anul si luna ultimei reevaluari

Val.de inregistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum-total

Val.de inreg.in cantab. actualizata(re eval.)

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

D

1

2

3=1x2

4=3-1

TEREN AFERENT BL A5 STR PENES CURCANUL NR4 -387MP

41000825

2012.10/2015.12

302.240,60

1,059

4 320.193,70

17.953,10

TEREN AFERENT BL LUCOINTASTR BRESTEI FN-700MP

41000658

2009.04/2015.12

105.711,86

1,059

4 111.991,15

6.279,29

TEREN AFERENT CONSTRUCTIE BIG CRAIOVITA-HORTENSIA

41001157

2016.11/2016.11

509.880,00

1,067

7 544.398,89

34.518,89

TEREN AFERENT LOCUINTA STR BUCOVAT,NR 49-66MP

41000682

2009.04/2015.12

33.352,52

1,059

4 35.333,66

1.981,14

TEREN AFERENT PARCARE CL BUC ,BL 29A-BL29B-712,79M

41000561

2008.12/2015.12

1.618.447,47

1,059

4 1.714.583,30

96.135,83

TEREN AFERENT PORTIC CL BUC ,BL 29A-BL29B-1072M

41000562

2008.12/2015.12

2.434.018,88

1,044

4 2.542.123,98

108.105,10

TEREN AFERENT SP COM CART 1MAI ,BL S59 - 16,40 MP

41000587

2008.12/2015.12

17.749,59

1,059

4 18.803,92

1.054,33

TEREN AFERENT SP COM STR ROM

MUNCITOARENR23 -49.80

41000817

2012.01/2015.12

38.892,70

1,059

4 41.202,93

2.310,23

Teren aferent terasa bl. U5- Z1- sup 18,44

41000851

2013.07/2015.12

13.592,78

1,059

4 14.400,19

807,41

TEREN AL I BARIERA VALCII INTERS CU AL I ROZELOR

41001128

2015.03/2015.03

26.290,00

1,037

4 27.273,25

983,25

teren alee acces in Aleea Potelu 26,24,24 A-776 MP

41001050

2013.11/2015.12

85.445,36

1,059

4 90.520,82

5.075,46

TEREN ALEEA 3 CASTANILOR -20MP

41000662

2009.04/2015.12

10.571,18

1,059

4 11.199,11

627,93

TEREN ALEEA 5 PARANGULUI NR.3-348MP

41000305

2006.12/2015.12

39.966,69

1,059

4 42.340,71

2.374,02

TEREN ALEEA BARAGANULUI NR 10 -203 MP

41000696

2009.07/2015.12

24.525,15

1,059

4 25.981,94

1.456,79

TEREN ALEEA GHETISOAREI -56MP

41000665

2009.04/2015.12

42.284,75

1,059

4 44.796,47

2.511,72

TEREN ALEEA GHETISOAREI,BL164F -54MP

41000664

2009.04/2015.12

40.774,57

1,059

4 43.196,58

2.422,01

TEREN ALEEA IV SIMNIC FN-100MP

41001116

2014.12/2015.12

10.885,60

1,059

4 11.532,21

646,61

TEREN ALEEA MAMAIA NR.7-95MP

41000319

2006.12/2015.12

74.193,60

1,059

4 78.600,70

4.407,10

TEREN ALEEA POTELU NR24-5579MP

41000701

2009.08/2015.12

1.029.887,07

1,059

4 1.091.062,39

61.175,32

TEREN ALEXANDRU CEL BUN NR54-254MP(136MP AF CT)

41001160

2016.11/2016.11

177.800,00

1,067

7 189.837,07

12.037,07

TEREN ARTILERIE,CART VETERANI,TARLA27/1-6839.86MP

41000820

2012.08/2015.12

785.525,86

1,059

4 832.186,12

46.660,26

TEREN B-DU TINERETULUI ZONA BIGUL NOU-PTT-36MP

41000679

2009.04/2015.12

27.183,05

1,059

4 28.797,72

1.614,67

Denumire activ fix corporal

Numar inventar

Anul si luna intrarii in patrimoniu/Anul si luna ultimei reevaluari

Val.de inregistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum-total

Val.de inreg.in cantab. actualizata(re eval.)

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

D

1

2

3=1x2

4=3-1

TEREN B-DU TINERETULUI ZONA BIGUL NOU-PTT-36MP

41000676

2009.04/2015.12

27.183,05

1,059

4 28.797,72

1.614,67

TEREN B-DU TINERETULUI ZONA BIGUL NOU-PTT-63MP

41000680

2009.04/2015.12

47.570,35

1,059

4 50.396,03

2.825,68

TEREN B-DU TINERETULUI ZONA PTT-15MP

41000677

2009.04/2015.12

11.326,28

1,059

4 11.999,06

672,78

TEREN B-DU TINERETULUI ZONA PTT-18MP

41000678

2009.04/2015.12

13.591,52

1,059

4 14.398,86

807,34

TEREN B-DU TINERETULUI ZONA PTT-20MP

41000667

2009.04/2015.12

15.101,70

1,059

4 15.998,74

897,04

TEREN B-DU TINERETULUI ZONA PTT-20MP

41000672

2009.04/2015.12

15.101,70

1,059

4 15.998,74

897,04

TEREN B-DU TINERETULUI ZONA PTT-20MP

41000671

2009.04/2015.12

15.101,70

1,059

4 15.998,74

897,04

TEREN B-DU TINERETULUI ZONA PTT-20MP

41000673

2009.04/2015.12

15.101,70

1,059

4 15.998,74

897,04

TEREN B-DU TINERETULUI ZONA PTT-60MP

41000669

2009.04/2015.12

45.305,09

1,059

4 47.996,21

2.691,12

TEREN B-DUL OLTENIA,BL 3-40MP

41000681

2009.04/2015.12

30.203,39

1,059

4 31.997,47

1.794,08

TEREN B-DUL CAROL I,NR 42-465MP

41000725

2010.03/2015.12

363.158,24

1,059

4 384.729,85

21.571,61

TEREN B-DUL DACIA INTERSECTIE CU ALEEA DEPOU -37M

41000660

2009.04/2015.12

16.762,89

1,059

4 17.758,61

995,72

TEREN B-DUL DACIA LANGA BL V1 -459MP

41000705

2009.09/2015.12

415.900,67

1,059

4 440.605,18

24.704,51

TEREN B-DUL DACIA ZONA DEPOU TRAMVAIE-322MP

41000372

2007.02/2015.12

373.242,72

1,059

4 395.413,35

22.170,63

TEREN B-DUL DACIA,NR 3A-485MP

41000794

2011.06/2015.12

245.092,07

1,059

4 259.650,55

14.558,48

TEREN B-DUL MURES NR.11A-100MP

41000337

2006.12/2015.12

78.098,47

1,059

4 82.737,52

4.639,05

TEREN B-DUL OLTENIA LANGA BL28-27MP

41000663

2009.04/2015.12

20.387,30

1,059

4 21.598,31

1.211,01

TEREN B-DUL OLTENIA NR 17A - 713MP

41000713

2009.12/2015.12

538.375,41

1,059

4 570.354,92

31.979,51

TEREN B-DUL OLTENIA,STATIA RAT-ORIZONT -288MP

41000543

2008.04/2015.12

528.620,26

1,059

4 560.020,32

31.400,06

TEREN B-DUL TINERETULUI BL.17-17A-67,44MP

41000377

2007.02/2015.12

78.136,39

1,059

4 82.777,69

4.641,30

TEREN BD DECEBAL NR.95 BL O1- SUP 236MP

41001115

2014.12/2015.12

93.418,24

1,059

4 98.967,29

5.549,05

TEREN BD N TITULESCU NR.35 BL I5 ÎN SUP DE 419MP

41001114

2014.12/2015.12

277.810,41

1,059

4 294.312,36

16.501,95

Denumire activ fix corporal

Numar inventar

Anul si luna intrarii in patrimoniu/Anul si luna ultimei reevaluari

Val.de inregistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum-total

Val.de inreg.in cantab. actualizata(re eval.)

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

D

1

2

3=1x2

4=3-1

teren bd Oltenia lânga bl200OP-67mp

41001089

2014.02/2015.12

31.712,98

1,059

4 33.596,73

1.883,75

teren bd Oltenia nr.1A(ANL)lot 1, 1757mp

41001096

2014.06/2015.12

1.916.093,89

1,059

4 2.029.909.92

113.816,03

teren bd oltenia nr.1A(ANL)lot 3, 1518 mp

41001098

2014.06/2015.12

1.655.454,05

1,059

4 1.753.788.07

98.334.02

Teren bd Stirbei Voda(lânga spitalul CFR)-8mp

41001076

2013.12/2015.12

5.906,38

1,059

4 6.257,22

350,84

TEREN BD. OLTENIA NR.43 -1668,35MP

41001168

2017.06/2017.06

300.303.00

1,060

9 318.591,46

18.288,46

TEREN BD. STIRBEI VODA NR.45, 500MP

41001159

2016.11/2016.11

210.000.00

1,067

7 224.217,01

14.217,01

teren bd. Stirbei Voda, nr.17

41001036

2013.10/2015.12

12.491.23

1,059

4 13.233.21

741.98

teren bd.Oltenia nr.1A(ANL) 1517mp

41001097

2014.06/2015.12

1.654.363,31

1,059

4 1.752.632,54

98.269,23

TEREN BD.STIRBEI VODA,NR.38A- MICROHOTEL

41001154

2016.10/2016.10

421.260,00

1,068

5 450.116,32

28.856.32

TEREN BDUL TINERETULUI ZONA PTT -20MP

41000668

2009.04/2015.12

15.101.70

1,059

4 15.998.74

897.04

TEREN BRAZDA LUI NOVAC 79A -43MP

41000496

2007.11/2015.12

77.336,64

1,059

4 81.930,44

4.593,80

TEREN BRAZDA LUI NOVAC,BL36B-37-27MP

41000661

2009.04/2015.12

28.542.21

1,059

4 30.237,62

1.695,41

TEREN CALEA BUCURESTI NR 6-9MP

41000702

2009.08/2015.12

21.746.44

1,059

4 23.038,18

1.291,74

Teren cart Izvorul Rece nr.3A

41001111

2014.10/2015.12

246.704,60

1,059

4 261.358,86

14.654,26

TEREN CART.CV NOUA,PUNCT TERMIC NR 11-11.29MP

41000810

2011.12/2015.12

5.705.33

1,059

4 6.044,23

338.90

TEREN CENTRU CRESTIN STR EMIL GARLEANU NR24-5000M

41000659

2009.04/2015.12

3.775.423.61

1,059

4 3.999.683.88

224.260.27

TEREN CERNELE TR.51,PARC.12,13 -20000MP

41000013

2006.07/2015.12

1.039.383,51

1,059

4 1.101.122,92

61.739,41

TEREN CHIOSC C BUCURESTI BL.17C-18,58MP

41000832

2006.12/2015.12

50.726,87

1,059

4 53.740.05

3.013,18

TEREN CL BUCURESTI AF SPATIU COM - 324MP

41001170

2017.06/2017.06

235.732.03

1,060

9 250.088,12

14.356,09

Teren Cl Bucuresti nr.2 -121mp

41000856

2013.07/2015.12

89.345,19

1,059

4 94.652,30

5.307,11

TEREN CL BUCURESTI(SUCPI) -705MP

41000695

2009.07/2015.12

745.268.62

1,059

4 789.537.60

44.268.98

Teren Cl Dunarii nr.39 (fost 35) afer ct Pasteur

41000857

2013.07/2015.12

258.477,99

1,059

4 273.831,59

15.353,60

TEREN CONCES CL BUCURESTI BL M7 - 330 MP

41000638

2008.12/2015.12

749.290.52

1,059

4 793.798,40

44.507.88

Denumire activ fix corporal

Numar inventar

Anul si luna intrarii in patrimoniu/Anul si luna ultimei reevaluari

Val.de inregistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum-total

Val.de inreg.in cantab. actualizata(re eval.)

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

D

1

2

3=1x2

4=3-1

TEREN CONCES CV NOUA - MATERNA - 100 MP

41000636

2008.12/2015.12

115.951,26

1,059

4 122.838,77

6.887,51

TEREN CONCES FRATII BUZESTI,NR15B - 1058,135 MP

41000628

2008.12/2015.12

1.903.419,70

1,059

4 2.016.482,88

113.063,18

TEREN CONCES STR BIBESCU ,NR 59A - 597 M

41000640

2008.12/2015.12

646.779,77

1,059

4 685.198,51

38.418,74

TEREN CONCES STR CARACAL NR19 -77MP

41000632

2008.12/2015.12

115.748,33

1,059

4 122.623,78

6.875,45

TEREN CONCES STR IMPARATUL TRAIAN ,NR 5A - 505 MP

41000639

2008.12/2015.12

759.018,77

1,059

4 804.104,51

45.085,74

TEREN CONCES STR ION CANTACUZINO -34,40 MP

41000633

2008.12/2015.12

37.313,53

1,059

4 39.529,95

2.216,42

TEREN CONCES STR ION MAIORESCU,NR 3,BL 2-4-68MP

41000635

2008.12/2015.12

154.374,88

1,059

4 163.544,75

9.169,87

TEREN CONCES STR OPANEZ,NR19A -79,80 MP

41000634

2008.12/2015.12

102.116,84

1,059

4 108.182,58

6.065,74

TEREN CONCES STR SPANIA -14MP

41000652

2009.03/2015.12

16.913,89

1,059

4 17.918,58

1.004,69

TEREN CONCES STR VALEA GANGULUI,NR80 -165,60MP

41000631

2008.12/2015.12

191.986,82

1,059

4 203.390,84

11.404,02

TEREN CONCESIONAT BLD 1MAI-ZONA POLIGRAFIE-200MP

41000507

2008.02/2015.12

296.610,33

1,059

4 314.228,99

17.618,66

TEREN CONCESIONAT STR 13 SEPTEMBRIE,NR7 -175MP

41000651

2009.01/2015.12

264.279,65

1,059

4 279.977,87

15.698,22

TEREN CONCESIONAT STR BARBATESTI - 450MP

41000511

2008.02/2015.12

487.487,05

1,059

4 516.443,79

28.956,74

TEREN CONCESIONAT STR BRAZDA NOVAC,NR 111340 MP

41000629

2008.12/2015.12

2.410.470,68

1,059

4 2.553.652,71

143.182,03

TEREN CONCESIONAT STR IMPARATUL TRAIAN,NR 192-60MP

41000630

2008.12/2015.12

759.018,77

1,059

4 804.104,51

45.085,74

TEREN CONCESIONAT STR RAULUI - BIBESCU -352,14 MP

41000627

2008.12/2015.12

210.761,35

1,059

4 223.280,58

12.519,23

TEREN CONCESIONAT STR. N. PLOPSOR NR4-190MP

41000547

2008.06/2015.12

431.421,27

1,059

4 457.047,71

25.626,44

TEREN CONSTRUCTIE STR LAPUS -58.03 MP

41000824

2012.10/2015.12

29.325,05

1,059

4 31.066,96

1.741,91

TEREN CRAIOVITA NOUA ,B-DUL G.ENESCU,NR 79-17700MP

41000548

2008.12/2015.12

20.518.764,53

1,059

4 21.737.579,73

1.218.815,20

Teren cult Al II Roznov nr7-9(lot2)

41001042

2013.08/2015.12

16.139,28

1,059

4 17.097,95

958,67

teren cultiv str. Topolnita nr1-3 - 82 mp

41001033

2013.09/2015.12

9.054,28

1,059

4 9.592,10

537,82

teren cultiv str.Homer - 200MP

41001047

2013.11/2015.12

22.022,00

1,059

4 23.330,11

1.308,11

teren cultiv str.Razelm nr.23 -150MP

41001046

2013.11/2015.12

16.516,50

1,059

4 17.497,58

981,08

Denumire activ fix corporal

Numar inventar

Anul si luna intrarii in patrimoniu/Anul si luna ultimei reevaluari

Val.de inregistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum-total

Val.de inreg.in cantab. actualizata(re eval.)

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

D

1

2

3=1x2

4=3-1

TEREN CULTIVAT AL.I BARIERA VALCII NR.30-144MP

41000049

2006.12/2015.12

32.198,74

1,059

4 34.111,35

1.912,61

TEREN CULTIVAT AL.II ROZNOV NR.10 - 273.7MP

41000042

2006.12/2015.12

27.393,70

1,059

4 29.020,89

1.627,19

TEREN CULTIVAT AL.II ROZNOV NR.11+13-280MP

41000041

2006.12/2015.12

35.809,53

1,059

4 37.936,62

2.127,09

TEREN CULTIVAT AL.PALTINIS NR.5B-98MP

41000398

2007.07/2015.12

167.712,74

1,059

4 177.674,88

9.962,14

TEREN CULTIVAT LAPUS ZONA CFR FN-150MP

41000428

2007.07/2015.12

27.584,08

1,059

4 29.222,58

1.638,50

TEREN CULTIVAT LEGUME ZARZAVAT STR. RAZELM NR. 21

41000846

2013.03/2015.12

25.639,61

1,059

4 27.162,60

1.522,99

TEREN CULTIVAT LEGUME ZARZAVAT STR.BUCOVAT

NR.70

41000838

2013.03/2015.12

48.290,93

1,059

4 51.159,41

2.868,48

TEREN CULTIVAT LEGUME ZARZAVAT STR.RAZELM

NR.25

41000837

2013.03/2015.12

14.244,23

1,059

4 15.090,34

846,11

TEREN CULTIVAT STR ALEEA PRUNULUI NR 6-85,3MP

41000514

2008.03/2015.12

9.228,11

1,059

4 9.776,26

548,15

TEREN CULTIVAT STR GHE. DOJA NR 5 -280 MP

41000564

2008.12/2015.12

635.750,44

1,059

4 673.514,03

37.763,59

TEREN CULTIVAT STR GORJULUI NR 16 (FOST 10) -70MP

41000518

2008.03/2015.12

21.866,49

1,059

4 23.165,36

1.298,87

TEREN CULTIVAT STR NOUA NR 28 -267MP

41000515

2008.03/2015.12

103.516,99

1,059

4 109.665,90

6.148,91

TEREN CULTIVAT STR RINDUNELE NR 2-96MP

41000516

2008.03/2015.12

14.945,70

1,059

4 15.833,48

887,78

TEREN CULTIVAT STR ROZMARINILOR NR 36-210MP

41000503

2008.02/2015.12

37.012,73

1,059

4 39.211,29

2.198,56

TEREN CULTIVAT STR TIRNAVA NR 39BIS(FOST 23)-69MP

41000517

2008.03/2015.12

12.437,84

1,059

4 13.176,65

738,81

TEREN CULTIVAT STR. DIMBOVITA FN-60MP

41000020

2006.12/2015.12

67.206,13

1,059

4 71.198,18

3.992,05

TEREN CULTIVAT STR. FLUTURI NR.1-150MP

41000019

2006.12/2015.12

43.131,39

1,059

4 45.693,40

2.562,01

TEREN CULTIVAT STR.ALUNULUI NR.31BIS-300MP

41000400

2007.07/2015.12

23.973,28

1,059

4 25.397,29

1.424,01

TEREN CULTIVAT STR.BANU MIHALCEA NR.16(12)-38MP

41000402

2007.07/2015.12

29.189,54

1,059

4 30.923,40

1.733,86

TEREN CULTIVAT STR.BARIERA VILCII-3701 MP

41000022

2006.12/2015.12

952.812,31

1,059

4 1.009.409,39

56.597,08

TEREN CULTIVAT STR.BRESTEI NR.654 135MP

41000045

2006.12/2015.12

116.556,43

1,059

4 123.479,89

6.923,46

TEREN CULTIVAT STR.BUCIUMULUI FN-300MP

41000046

2006.12/2015.12

411.358,38

1,059

4 435.793,08

24.434,70

Denumire activ fix corporal

Numar inventar

Anul si luna intrarii in patrimoniu/Anul si luna ultimei reevaluari

Val.de inregistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum-total

Val.de inreg.in cantab. actualizata(re eval.)

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

D

1

2

3=1x2

4=3-1

TEREN CULTIVAT STR.BUCIUMULUI NR.88-200MP

41000047

2006.12/2015.12

274.238,92

1,059

4 290.528,72

16.289,80

TEREN CULTIVAT STR.BUZAULUI NR.29+31-320MP

41000034

2006.12/2015.12

60.083,61

1,059

4 63.652,58

3.568,97

TEREN CULTIVAT STR.BUZAULUI NR.53-55-160MP

41000033

2006.12/2015.12

30.091,94

1,059

4 31.879,40

1.787,46

TEREN CULTIVAT STR.CAPRIOAREI NR 58(VECHI) -54MP

41000031

2006.12/2015.12

9.027,58

1,059

4 9.563,82

536,24

TEREN CULTIVAT STR.CAPRIOAREI NR.56(52)-88MP

41000405

2007.07/2015.12

14.745,17

1,059

4 15.621,03

875,86

TEREN CULTIVAT STR.CAPRIOAREI NR.70-40MP

41000030

2006.12/2015.12

6.720,25

1,059

4 7.119,43

399,18

TEREN CULTIVAT STR.CAPSUNILOR-175MP

41000059

2006.12/2015.12

95.091,01

1,059

4 100.739,42

5.648,41

TEREN CULTIVAT STR.CERNA FN-40MP

41000027

2006.12/2015.12

34.103,81

1,059

4 36.129,58

2.025,77

TEREN CULTIVAT STR.CERNA FN-62 MP

41000064

2006.12/2015.12

52.761,76

1,059

4 55.895,81

3.134,05

TEREN CULTIVAT STR.CERNA NR.9-40MP

41000406

2007.07/2015.12

34.103,81

1,059

4 36.129,58

2.025,77

TEREN CULTIVAT STR.CIOCARLIEI FN-1000MP

41000065

2006.12/2015.12

271.831,33

1,059

4 287.978,12

16.146,79

TEREN CULTIVAT STR.CORABIA NR.3-300MP

41000407

2007.07/2015.12

77.938,24

1,059

4 82.567,77

4.629,53

TEREN CULTIVAT STR.CRISAN FN-96MP

41000053

2006.12/2015.12

131.602,41

1,059

4 139.419,60

7.817,19

TEREN CULTIVAT STR.CRISAN NR.4-120MP

41000408

2007.07/2015.12

173.129,53

1,059

4 183.413,43

10.283,90

TEREN CULTIVAT STR.CRISAN NR.4-166MP

41000052

2006.12/2015.12

239.532,33

1,059

4 253.760,56

14.228,23

TEREN CULTIVAT STR.DAMBOVITA FN- 20MP

41000410

2007.07/2015.12

22.367,83

1,059

4 23.696,48

1.328,65

TEREN CULTIVAT STR.DAMBOVITA FN-20MP

41000409

2007.07/2015.12

22.367,83

1,059

4 23.696,48

1.328,65

TEREN CULTIVAT STR.DOICESTI NR.23-150MP

41000411

2007.07/2015.12

39.019,25

1,059

4 41.336,99

2.317,74

TEREN CULTIVAT STR.DR.MARCOVICI NR.13-300MP

41000412

2007.07/2015.12

34.453,87

1,059

4 36.500,43

2.046,56

TEREN CULTIVAT STR.DRUMUL MUNTENILOR FN-360MP

41000414

2007.07/2015.12

76.233,72

1,059

4 80.762,01

4.528,29

TEREN CULTIVAT STR.E TEODOROIU NR.33-1119MP

41000028

2006.12/2015.12

1.073.584,00

1,059

4 1.137.354,92

63.770,92

TEREN CULTIVAT STR.EUGENIU STOENESCU FN-150MP

41000415

2007.07/2015.12

27.584,08

1,059

4 29.222,58

1.638,50

Denumire activ fix corporal

Numar inventar

Anul si luna intrarii in patrimoniu/Anul si luna ultimei reevaluari

Val.de inregistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum-total

Val.de inreg.in cantab. actualizata(re eval.)

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

D

1

2

3=1x2

4=3-1

TEREN CULTIVAT STR.GHE. DOJA NR.3-400MP

41000425

2007.07/2015.12

817.099,44

1,059

4 865.635,17

48.535,73

TEREN CULTIVAT STR.GHE.DOJA NR.3-5-675 MP

41000023

2006.12/2015.12

1.378.817,26

1,059

4 1.460.719,04

81.901,78

TEREN CULTIVAT STR.GORJULUI NR.8-80MP

41000426

2007.07/2015.12

16.349,44

1,059

4 17.320,60

971,16

TEREN CULTIVAT STR.GRAL MAGHERU NR.118-303MP

41000427

2007.07/2015.12

581.378,45

1,059

4 615.912,35

34.533,90

TEREN CULTIVAT STR.H COANDA NR.4-50MP

41000050

2006.12/2015.12

61.388,28

1,059

4 65.034,75

3.646,47

TEREN CULTIVAT STR.IZVERNA-217MP

41000061

2006.12/2015.12

40.724,99

1,059

4 43.144,06

2.419,07

TEREN CULTIVAT STR.LAMAITEI NR.21-110MP

41000040

2006.12/2015.12

127.490,28

1,059

4 135.063,21

7.572,93

TEREN CULTIVAT STR.LEBEDEI-1184MP

41000060

2006.12/2015.12

288.683,30

1,059

4 305.831,10

17.147,80

TEREN CULTIVAT STR.MAIOR SUTI NR.1-200MP

41000430

2007.07/2015.12

179.047,65

1,059

4 189.683,09

10.635,44

TEREN CULTIVAT STR.MATEI BASARAB NR.35(40)-144MP

41000429

2007.07/2015.12

131.201,34

1,059

4 138.994,70

7.793,36

TEREN CULTIVAT STR.MUNTENIA NR.41-200MP

41000432

2007.07/2015.12

20.763,56

1,059

4 21.996,92

1.233,36

TEREN CULTIVAT STR.NOUA NR.26,26A-600 MP

41000018

2006.12/2015.12

220.675,03

1,059

4 233.783,13

13.108,10

TEREN CULTIVAT STR.NOUA NR.28(26A)-270MP

41000431

2007.07/2015.12

99.303,41

1,059

4 105.202,04

5.898,63

TEREN CULTIVAT STR.NOUA NR.28-300MP

41000434

2007.07/2015.12

110.337,51

1,059

4 116.891,56

6.554,05

TEREN CULTIVAT STR.NOUA NR.30(26A)-150MP

41000433

2007.07/2015.12

55.168,16

1,059

4 58.445,15

3.276,99

TEREN CULTIVAT STR.OGORULUI NR.10-260MP

41000058

2006.12/2015.12

48.848,98

1,059

4 51.750,61

2.901,63

TEREN CULTIVAT STR.OITUZ-CLOSCA FN-100MP

41000416

2007.07/2015.12

137.119,46

1,059

4 145.264,36

8.144,90

TEREN CULTIVAT STR.OLANESTI NR.1-96MP

41000051

2006.12/2015.12

23.678,71

1,059

4 25.085,23

1.406,52

TEREN CULTIVAT STR.OLANESTI NR.21-370MP

41000062

2006.12/2015.12

90.175,56

1,059

4 95.531,99

5.356,43

TEREN CULTIVAT STR.PARCULUI FN-1300MP

41000063

2006.12/2015.12

862.638,42

1,059

4 913.879,17

51.240,75

TEREN CULTIVAT STR.RANDUNELE NR.2-96MP

41000417

2007.07/2015.12

16.148,91

1,059

4 17.108,16

959,25

TEREN CULTIVAT STR.RANDUNELELOR NR.16-320 MP

41000026

2006.12/2015.12

56.272,29

1,059

59.614,87

3.342,58

Denumire activ fix corporal

Numar inventar

Anul si luna intrarii in patrimoniu/Anul si luna ultimei reevaluari

Val.de inregistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum-total

Val.de inreg.in cantab. actualizata(re eval.)

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

D

1

2

3=1x2

4=3-1

TEREN CULTIVAT STR.RANDUNELELOR NR.18-212 MP

41000024

2006.12/2015.12

39.821,39

1,059

4            42.186,78

2.365.39

TEREN CULTIVAT STR.RAULUI FN-400MP

41000403

2007.07/2015.12

227.094,48

1,059

4          240.583.90

13.489,42

TEREN CULTIVAT STR.RAZELM NR.1-472MP

41000025

2006.12/2015.12

79.242.91

1,059

4            83.949.94

4.707.03

TEREN CULTIVAT STR.RAZELM NR.15-130MP

41000418

2007.07/2015.12

20.262.23

1,059

4            21.465.81

1.203,58

TEREN CULTIVAT STR.RAZELM NR.3-110MP

41000419

2007.07/2015.12

17.152.77

1,059

4            18.171,65

1.018,88

TEREN CULTIVAT STR.RAZELM NR.7,5,9-370MP

41000035

2006.12/2015.12

62.090,14

1,059

4            65.778.30

3.688,16

TEREN CULTIVAT STR.ROVINARI NR.27-40MP

41000048

2006.12/2015.12

69.111,19

1,059

4            73.216,40

4.105,21

TEREN CULTIVAT STR.ROZNOV AL.I,NR.10-140MP

41000421

2007.07/2015.12

32.499.54

1,059

4            34.430.01

1.930,47

TEREN CULTIVAT STR.ROZNOV AL.II NR.8 LOT.47-160MP

41000420

2007.07/2015.12

37.113,00

1,059

4            39.317,51

2.204,51

TEREN CULTIVAT STR.SARARI BL.51-52-21,6MP

41000397

2007.07/2015.12

28.085.42

1,059

4            29.753.69

1.668,27

TEREN CULTIVAT STR.SINOE FN-100MP

41000422

2007.07/2015.12

16.751.70

1,059

4            17.746.75

995,05

TEREN CULTIVAT STR.SINOE LOT 16-63MP

41000423

2007.07/2015.12

9.829.71

1,059

4            10.413,60

583.89

TEREN CULTIVAT STR.SINOE NR.1-158MP

41000424

2007.07/2015.12

27.784.61

1,059

4            29.435.02

1.650,41

TEREN CULTIVAT STR.TECHIRGHIOL NR.12A-480MP

41000435

2007.07/2015.12

83.960.61

1,059

4            88.947.87

4.987,26

TEREN CULTIVAT STR.TECHIRGHIOL NR.8-400MP

41000038

2006.12/2015.12

70.315,59

1,059

4            74.492.34

4.176,75

TEREN CULTIVAT STR.TECHIRGHIOL-1400MP

41000037

2006.12/2015.12

246.253.77

1,059

4          260.881,25

14.627,48

TEREN CULTIVAT STR.TICLENI FN-80MP

41000438

2007.07/2015.12

12.437.84

1,059

4            13.176,65

738.81

TEREN CULTIVAT STR.TICLENI NR.18-715MP

41000043

2006.12/2015.12

125.784,56

1,059

4           133.256,17

7.471,61

TEREN CULTIVAT STR.TICLENI NR.39-200MP

41000439

2007.07/2015.12

35.207.93

1,059

4            37.299.28

2.091,35

TEREN CULTIVAT STR.TIRNAVA NR.41-400MP

41000029

2006.12/2015.12

79.944.77

1,059

4            84.693.49

4.748.72

TEREN CULTIVAT STR.TIRNAVA NR.43(69)-206MP

41000436

2007.07/2015.12

23.658.22

1,059

4            25.063.52

1.405,30

TEREN CULTIVAT STR.TIRNAVA NR.43-206MP

41000437

2007.07/2015.12

23.658.22

1,059

4            25.063.52

1.405,30

Denumire activ fix corporal

Numar inventar

Anul si luna intrarii in patrimoniu/Anul si luna ultimei reevaluari

Val.de inregistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum-total

Val.de inreg.in cantab. actualizata(re eval.)

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

D

1

2

3=1x2

4=3-1

TEREN CULTIVAT STR.V ALEXANDRI NR.136-130MP

41000017

2006.12/2015.12

295.203,01

1,059

4 312.738,08

17.535,07

TEREN CULTIVAT STR.V ALEXANDRI-100MP

41000044

2006.12/2015.12

227.094,48

1,059

4 240.583,90

13.489,42

TEREN CULTIVAT STR.VALEA FETII-50523MP

41000036

2006.12/2015.12

5.326.687,91

1,059

4 5.643.093,32

316.405,41

TEREN CULTIVAT STR.VICTOR GOMOIU FN-718MP

41000441

2007.07/2015.12

150.579,07

1,059

4 159.523,47

8.944,40

TEREN CULTIVAT STR.VISEULUI NR.9-250MP

41000039

2006.12/2015.12

49.953,10

1,059

4 52.920,32

2.967,22

Teren cultv Al Roznov II nr7-9lot 1

41001041

2013.08/2015.12

17.566,56

1,059

4 18.610,01

1.043,45

TEREN CURTE STR LOCOMOTIVEI NR 12 -37MP

41000816

2012.01/2015.12

18.697,59

1,059

4 19.808,23

1.110,64

TEREN CV NOUA - BIGUL VECHI - 12 MP

41000625

2008.12/2015.12

13.941,84

1,059

4 14.769,99

828,15

TEREN CV NOUA - BIGUL VECHI -16,50 MP

41000600

2008.12/2015.12

19.158,10

1,059

4 20.296,09

1.137,99

TEREN CV NOUA - BIGUL VECHI - 20 MP

41000626

2008.12/2015.12

23.168,76

1,059

4 24.544,99

1.376,23

TEREN CV NOUA - BIGUL VECHI - 23,50 MP

41000599

2008.12/2015.12

27.286,86

1,059

4 28.907,70

1.620,84

TEREN CV NOUA - BIGUL VECHI - 53,50 MP

41000601

2008.12/2015.12

61.986,29

1,059

4 65.668,28

3.681,99

TEREN CV NOUA - BIGUL VECHI -105 MP

41000614

2008.12/2015.12

121.668,85

1,059

4 128.895,98

7.227,13

TEREN CV NOUA - BIGUL VECHI -11,20 MP

41000604

2008.12/2015.12

12.939,17

1,059

4 13.707,76

768,59

TEREN CV NOUA - BIGUL VECHI -16 MP

41000605

2008.12/2015.12

18.561,28

1,059

4 19.663,82

1.102,54

TEREN CV NOUA - BIGUL VECHI -18,00 MP

41000611

2008.12/2015.12

20.865,02

1,059

4 22.104,40

1.239,38

TEREN CV NOUA - BIGUL VECHI -20 MP

41000606

2008.12/2015.12

23.168,76

1,059

4 24.544,99

1.376,23

TEREN CV NOUA - BIGUL VECHI -21 MP

41000603

2008.12/2015.12

24.374,35

1,059

4 25.822,19

1.447,84

TEREN CV NOUA - BIGUL VECHI -24 MP

41000607

2008.12/2015.12

27.788,20

1,059

4 29.438,82

1.650,62

TEREN CV NOUA - BIGUL VECHI -24,00 MP

41000610

2008.12/2015.12

27.788,20

1,059

4 29.438,82

1.650,62

TEREN CV NOUA - BIGUL VECHI -27,50 MP

41000602

2008.12/2015.12

31.894,35

1,059

4 33.788,88

1.894,53

TEREN CV NOUA - BIGUL VECHI -3,6 MP

41000609

2008.12/2015.12

4.213,58

1,059

4 4.463,87

250,29

Denumire activ fix corporal

Numar inventar

Anul si luna intrarii in patrimoniu/Anul si luna ultimei reevaluari

Val.de inregistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum-total

Val.de inreg.in cantab. actualizata(re eval.)

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

D

1

2

3=1x2

4=3-1

TEREN CV NOUA - BIGUL VECHI -37 MP

41000613

2008.12/2015.12

42.935,63

1,059

4 45.486,01

2.550,38

TEREN CV NOUA - BIGUL VECHI -52 MP

41000612

2008.12/2015.12

60.279,37

1,059

4 63.859,97

3.580,60

TEREN CV NOUA - BIGUL VECHI -70 MP

41000608

2008.12/2015.12

81.144,39

1,059

4 85.964,37

4.819,98

TEREN CV NOUA - BIGUL VECHI 13 MP

41000621

2008.12/2015.12

15.051,94

1,059

4 15.946,03

894,09

TEREN CV NOUA - BIGUL VECHI 14,00 MP

41000623

2008.12/2015.12

16.245,59

1,059

4 17.210,58

964,99

TEREN CV NOUA - BIGUL VECHI 25,00 MP

41000624

2008.12/2015.12

28.993,78

1,059

4 30.716,01

1.722,23

TEREN CV NOUA - BIGUL VECHI 28 MP

41000617

2008.12/2015.12

32.503,11

1,059

4 34.433,80

1.930,69

TEREN CV NOUA - BIGUL VECHI 40 MP

41000615

2008.12/2015.12

46.337,53

1,059

4 49.089,98

2.752,45

TEREN CV NOUA - BIGUL VECHI 40,00 MP

41000616

2008.12/2015.12

46.337,53

1,059

4 49.089,98

2.752,45

TEREN CV NOUA - BIGUL VECHI 61 MP

41000618

2008.12/2015.12

70.711,89

1,059

4 74.912,18

4.200,29

TEREN CV NOUA - BIGUL VECHI 70 MP

41000619

2008.12/2015.12

81.144,39

1,059

4 85.964,37

4.819,98

TEREN CV NOUA - BIGUL VECHI 80 MP

41000620

2008.12/2015.12

92.782,49

1,059

4 98.293,77

5.511,28

TEREN CV NOUA - BIGUL VECHI 80,00 MP

41000622

2008.12/2015.12

92.782,49

1,059

4 98.293,77

5.511,28

TEREN CV NOUA,B-DU TINERETULUI ZONA PTT-20MP

41000675

2009.04/2015.12

15.101,70

1,059

4 15.998,74

897,04

TEREN CV NOUA,LANGA PT13 -32 MP

41000670

2009.04/2015.12

24.162,71

1,059

4 25.597,98

1.435,27

TEREN CV NOUA,LANGA PT13 -32 MP

41000674

2009.04/2015.12

24.162,71

1,059

4 25.597,98

1.435,27

TEREN DE SUB CONSTRUCTII C1,CL UNIRII NR.31-156MP

41000748

2010.05/2015.12

121.833,25

1,059

4 129.070,15

7.236,90

TEREN GARAJE STR CL BUC. -PARCELA 27,28 - 48MP

41000693

2009.07/2015.12

72.488,14

1,059

4 76.793,94

4.305,80

TEREN GARAJE STR STEFAN CEL MARE NR 5-190.49MP

41000694

2009.07/2015.12

345.206,61

1,059

4 365.711,89

20.505,28

TEREN INTERSECTIA B-DUL DACIA CU CAROL I-1090MP

41000502

2008.02/2015.12

2.440.061,29

1,059

4 2.585.001,00

144.939,71

TEREN IZLAZUL MUNICIPIULUI CRAIOVA - 94,62HA

41000539

2008.04/2015.12

45.802.765,57

1,059

4 48.523.451,16

2.720.685,59

teren lânga bl M, str Unirii,af ct Buigold,51mp

41001103

2014.06/2015.12

33.698,45

1,059

4 35.700,14

2.001,69

Denumire activ fix corporal

Număr inventar

Anul si luna intrarii in patrimoniu/Anul si luna ultimei reevaluari

Val.de inregistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum-total

Val.de inreg.in cantab. actualizata(re eval.)

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

D

1

2

3=1x2

4=3-1

TEREN LICEU CHARLES LAUGIER-5859MP

41001142

2012.12/2015.12

9.129.713,10

1,059

4 9.672.018,32

542.305,22

TEREN M. KOGALNICEANU NR.3-307MP

41000742

2010.05/2015.12

239.762,64

1,059

4 254.004,55

14.241,91

TEREN MESTEACANULUI nr.5-1912MP(din care 103 PU)

41000106

2006.12/2015.12

1.386.410,24

1,059

4 1.468.763,05

82.352,81

TEREN MOTRU NR.23, 810 MP

41000001

2001.01/2015.12

136.016,53

1,059

4 144.095,92

8.079,39

Teren Piata Veche 110mp

41001084

2013.12/2015.12

25.741,93

1,059

4 27.271,00

1.529,07

TEREN POTELU 24000 MP,TARLAUA 27

41000008

2003.12/2015.12

7.160.329,19

1,059

4 7.585.652,95

425.323,76

TEREN PRINCIP.UNITE NR15-15A-69,28MP

INDIVIZIUNE

41001147

2016.06/2016.06

48.469,00

1,070

0 51.861,83

3.392,83

TEREN SP COM B-DUL DACIA - 27MP

41000575

2008.12/2015.12

34.007,12

1,059

4 36.027,14

2.020,02

TEREN SP COM BDUL I MAI -69,12 MP

41000595

2008.12/2015.12

74.829,98

1,059

4 79.274,88

4.444,90

TEREN SP COM STR PASCANI -24 MP

41000572

2008.12/2015.12

30.688,76

1,059

4 32.511,67

1.822,91

TEREN SP COM STR PASCANI -4 MP

41000573

2008.12/2015.12

5.120,76

1,059

4 5.424,93

304,17

TEREN SP COM STR ALEEA MIRCESTI -60MP

41000570

2008.12/2015.12

72.215,88

1,059

4 76.505,51

4.289,63

TEREN SP COM STR ALEXANDRU BUIA - 16MP

41000574

2008.12/2015.12

14.849,01

1,059

4 15.731,04

882,03

TEREN SP COM STR BDL DECEBAL - 23 MP

41000578

2008.12/2015.12

33.207,37

1,059

4 35.179,89

1.972,52

TEREN SP COM STR BDL DECEBAL - 53,6 MP

41000577

2008.12/2015.12

77.336,64

1,059

4 81.930,44

4.593,80

TEREN SP COM STR BDL OLTENIA - 30 MP

41000581

2008.12/2015.12

37.814,86

1,059

4 40.061,06

2.246,20

TEREN SP COM STR BDL OLTENIA - 34 MP

41000579

2008.12/2015.12

42.828,20

1,059

4 45.372,20

2.544,00

TEREN SP COM STR ELENA FARAGO - 144 MP

41000576

2008.12/2015.12

166.908,22

1,059

4 176.822,57

9.914,35

TEREN SP COM (ALTRANS) -75,13MP

41000716

2009.12/2015.12

17.855,16

1,059

4 18.915,76

1.060,60

TEREN SP COM (BO&IA) -60,30MP

41000717

2009.12/2015.12

14.329,70

1,059

4 15.180,88

851,18

TEREN SP COM (CARMEX) -17,79MP

41000718

2009.12/2015.12

4.227,14

1,059

4 4.478,23

251,09

TEREN SP COM B-DUL NIC TITULESCU,NR 35,BL 15/136MP

41000541

2008.04/2015.12

217.459,33

1,059

4 230.376,42

12.917,09

TEREN SP COM B-DUL OLTENIA - 144,6 MP

41000568

2008.12/2015.12

182.055,65

1,059

4 192.869,76

10.814,11

Denumire activ fix corporal

Numar inventar

Anul si luna intrarii in patrimoniu/Anul si luna ultimei reevaluari

Val.de inregistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum-total

Val.de inreg.in cantab. actualizata(re eval.)

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

D

1

2

3=1x2

4=3-1

TEREN SP COM B-DUL OLTENIA -18 MP

41000567

2008.12/2015.12

22.667,43

1,059

4 24.013,88

1.346,45

TEREN SP COM B-DUL OLTENIA -24 MP

41000569

2008.12/2015.12

30.187,43

1,059

4 31.980,56

1.793,13

TEREN SP COM BDL OLTENIA -35,75 MP

41000582

2008.12/2015.12

45.036,45

1,059

4 47.711,62

2.675,17

TEREN SP COM BLD NICOLAE TITULESCU-598,92MP

41000505

2008.02/2015.12

766.144,87

1,059

4 811.653,90

45.509,03

TEREN SP COM BRAZDA LUI NOVAC-COMPL VECHI-100,20MP

41000512

2008.02/2015.12

180.253,24

1,059

4 190.960,29

10.707,05

TEREN SP COM CALEA BUCURESTI,NR 40,BL P3-144MP

41000469

2007.10/2015.12

207.838,51

1,059

4 220.184,12

12.345,61

TEREN SP COM INETERS B-DUL OLTENIA NR 85A -100MP

41000506

2008.02/2015.12

125.882,43

1,059

4 133.359,85

7.477,42

TEREN SP COM PIATA VECHE -33,59MP(BOBCY)

41000755

2011.01/2015.12

7.982,60

1,059

4 8.456,77

474,17

TEREN SP COM PIATA VECHE -SC MILUD-26,89MP

41000756

2011.01/2015.12

7.096,71

1,059

4 7.518,25

421,54

TEREN SP COM PIATA VECHE-18,54MP

41000721

2009.12/2015.12

4.406,02

1,059

4 4.667,74

261,72

TEREN SP COM ROMARTA ,UNIRII NR 21,bl 21A-243.93MP

41000768

2011.06/2015.12

190.505,92

1,059

4 201.821,98

11.316,06

TEREN SP COM ROMARTA CL UNIRII 18,BL 24C-265.01MP

41000769

2011.06/2015.12

206.968,39

1,059

4 219.262,32

12.293,93

TEREN SP COM ROMARTA CL UNIRII 18D,bl24D-205.78MP

41000770

2011.06/2015.12

160.710,74

1,059

4 170.256,96

9.546,22

TEREN SP COM ROMARTA STIRBEI V,19,blD4a-316.98MP

41000771

2011.06/2015.12

160.183,88

1,059

4 169.698,81

9.514,93

TEREN SP COM ROMARTA, CL BUC,NR 2,blM2-360,30MP

41000773

2011.06/2015.12

281.388,94

1,059

4 298.103,45

16.714,51

TEREN SP COM ROMARTA, UNIRII NR 21,bl21B-342.34MP

41000774

2011.06/2015.12

267.362,20

1,059

4 283.243,52

15.881,32

TEREN SP COM ROMARTA, UNIRII NR 21,bl21C-318.24MP

41000775

2011.06/2015.12

248.541,00

1,059

4 263.304,34

14.763,34

TEREN SP COM ROMARTA,B-DUL1MAI,70,blA4-288. 76MP

41000776

2011.06/2015.12

145.923,09

1,059

4 154.590,93

8.667,84

TEREN SP COM ROMARTA,CL BUC,40,BLP3-438.67MP

41000777

2011.06/2015.12

342.594,33

1,059

4 362.944,44

20.350,11

TEREN SP COM ROMARTA,CL BUC,71-73,BLA18-387.06MP

41000778

2011.06/2015.12

302.288,22

1,059

4 320.244,15

17.955,93

TEREN SP COM ROMARTA,CL BUC,71-73,BLA19-385.10MP

41000779

2011.06/2015.12

300.757,28

1,059

4 318.622,27

17.864,99

TEREN SP COM ROMARTA,CL BUC,77-79,BLA16,SC1-

339.58

41000780

2011.06/2015.12

265.207,13

1,059

4 280.960,44

15.753,31

Denumire activ fix corporal

Numar inventar

Anul si luna intrarii in patrimoniu/Anul si luna ultimei reevaluari

Val.de inregistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum-total

Val.de inreg.in cantab. actualizata(re eval.)

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

D

1

2

3=1x2

4=3-1

TEREN SP COM ROMARTA,CL BUC,77-79,BLA17,SC1-

348.50

41000791

2011.06/2015.12

272.172,88

1,059

4 288.339,96

16.167,08

TEREN SP COM ROMARTA,CL BUC,NR75,BLA20-345.30MP

41000790

2011.06/2015.12

269.674,33

1,059

4 285.692,99

16.018,66

TEREN SP COM ROMARTA,CL UNIRII,21,BL21D-238,15MP

41000793

2011.06/2015.12

185.991,10

1,059

4 197.038,98

11.047,88

TEREN SP COM ROMARTA,CL UNIRII,NR1,BLM1-359.51MP

41000784

2011.06/2015.12

280.771,91

1,059

4 297.449,77

16.677,86

TEREN SP COM ROMARTA,GARII,NR3,BL5,SC1-467. 83MP

41000781

2011.06/2015.12

236.415,02

1,059

4 250.458,08

14.043,06

TEREN SP COM ROMARTA,MADONA DUDU,NR2,BL2-304.67MP

41000785

2011.06/2015.12

237.942,93

1,059

4 252.076,75

14.133,82

TEREN SP COM ROMARTA,MADONA DUDU,NR4,bl4-370.77mp

41000786

2011.06/2015.12

289.565,47

1,059

4 306.765,67

17.200,20

TEREN SP COM ROMARTA,N.TITULESCU,35A-360.8 5MP

41000787

2011.06/2015.12

281.818,54

1,059

4 298.558,57

16.740,03

TEREN SP COM ROMARTA,ROMULUI,NR2,BLT3,SC B-319.17MP

41000788

2011.06/2015.12

249.266,45

1,059

4 264.072,88

14.806,43

TEREN SP COM ROMARTA,ROMULUI,NR2,BLT3C,S C C-282.93

41000789

2011.06/2015.12

220.963,72

1,059

4 234.088,97

13.125,25

TEREN SP COM ROMARTA,SPANIA,42,BLP1-328.76 MP

41000783

2011.06/2015.12

256.757,04

1,059

4 272.008,42

15.251,38

TEREN SP COM ROMARTA,STIRBEI V,19,blD3a-318.56MP

41000782

2011.06/2015.12

160.982,28

1,059

4 170.544,63

9.562,35

TEREN SP COM ROMARTA- UNIRII NR 18,BL24B-239.51MP

41000772

2011.06/2015.12

187.053,95

1,059

4 198.164,96

11.111,01

TEREN SP COM STR CALEA BUC ,NR3,BL.U4PARTER-24MP

41000522

2008.03/2015.12

54.466,29

1,059

4 57.701,59

3.235,30

TEREN SP COM STR DAMBOVITA,ZONA BL B20-B21 -110MP

41000487

2007.10/2015.12

138.523,19

1,059

4 146.751,47

8.228,28

TEREN SP COM STR DEZROBIRI-COMPLEX PARING-1763MP

41000501

2008.02/2015.12

2.544.167,67

1,032

6 2.627.129,30

82.961,63

TEREN SP COM STR G ENESCU,NR76 - 970MP

41000545

2008.05/2015.12

1.026.040,64

1,059

4 1.086.987,48

60.946,84

Denumire activ fix corporal

Numar inventar

Anul si luna intrarii in patrimoniu/Anul si luna ultimei reevaluari

Val.de inregistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum-total

Val.de inreg.in cantab. actualizata(re eval.)

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

D

1

2

3=1x2

4=3-1

TEREN SP COM STR G.ENESCU NR 76-437,78MP

41000509

2008.02/2015.12

456.798,28

1,059

4 483.932,11

27.133,83

TEREN SP COM STR GRIGORE PLESOIANU - 40 MP

41000584

2008.12/2015.12

51.959,62

1,059

4 55.046,02

3.086,40

TEREN SP COM STR HORIA -80,5MP

41000488

2007.10/2015.12

116.154,17

1,059

4 123.053,73

6.899,56

TEREN SP COM STR I.D.SIRBU,NR7A( V. ROSIE)-719MP

41000494

2007.11/2015.12

94.015,53

1,059

4 99.600,06

5.584,53

TEREN SP COM STR ION MAIORESU NR 3,BL2-4PART-80MP

41000520

2008.03/2015.12

181.649,80

1,059

4 192.439,80

10.790,00

TEREN SP COM STR PALTINULUI - 28 MP

41000583

2008.12/2015.12

35.212,70

1,059

4 37.304,34

2.091,64

TEREN SP COM STR PASCANI -12 MP

41000571

2008.12/2015.12

15.147,43

1,059

4 16.047,19

899,76

TEREN SP COM STR RAULUI 99B -163.74MP

41000495

2007.11/2015.12

97.497,41

1,059

4 103.288,76

5.791,35

TEREN SP COM( IRINEL)-17,13MP

41000719

2009.12/2015.12

4.070,62

1,059

4 4.312,41

241,79

TEREN SP COM(MOLMAT) -48,01MP

41000720

2009.12/2015.12

11.410,09

1,059

4 12.087,85

677,76

TEREN SP COM. STR DIMITRIE GEROTA NR 1B -1320 MP

41000466

2007.10/2015.12

1.429.969,98

1,059

4 1.514.910,24

84.940,26

TEREN SP. COM BL.2,STR.I MAIORESCU NR.7-37MP

41000452

2007.09/2015.12

84.056,90

1,059

4 89.049,88

4.992,98

TEREN SP. COM BL.24A,STR.UNIRII,NR.18-11MP

41000457

2007.09/2015.12

24.971,18

1,059

4 26.454,47

1.483,29

TEREN SP. COM BL.4,STR.M VITEAZU,NR.4-28MP

41000450

2007.09/2015.12

63.597,72

1,059

4 67.375,43

3.777,71

TEREN SP. COM BL.46,STR.G PREOTEASA,NR.22-30MP

41000455

2007.09/2015.12

68.109,73

1,059

4 72.155,45

4.045,72

TEREN SP. COM BL.6,P-TA GARII,NR.5-22MP

41000454

2007.09/2015.12

31.798,87

1,059

4 33.687,72

1.888,85

TEREN SP. COM BL.A16-17 CL.BUC,NR.77-31MP

41000449

2007.09/2015.12

70.413,47

1,059

4 74.596,03

4.182,56

TEREN SP. COM BL.C,STR.AI CUZA NR.18-53MP

41000456

2007.09/2015.12

120.367,77

1,059

4 127.517,62

7.149,85

TEREN SP. COM BL.M53,STR.H COANDA,NR.59-24MP

41000461

2007.09/2015.12

34.603,94

1,059

4 36.659,42

2.055,48

TEREN SP. COM BL.N13,STR.E STOENESCU,NR.1D(2)-38MP

41000451

2007.09/2015.12

54.872,14

1,059

4 58.131,55

3.259,41

TEREN SP. COM BL.T1,AL.TEATRULUI NR.2-26MP

41000458

2007.09/2015.12

59.085,72

1,059

4 62.595,41

3.509,69

TEREN SP.COM BL.23C,STR.LIPSCANI NR.2-93MP

41000453

2007.09/2015.12

211.144,92

1,059

4 223.686,93

12.542,01

Denumire activ fix corporal

Numar inventar

Anul si luna intrarii in patrimoniu/Anul si luna ultimei reevaluari

Val.de inregistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum-total

Val.de inreg.in cantab. actualizata(re eval.)

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

D

1

2

3=1x2

4=3-1

TEREN SP.COM BL.41A1,STR.G ENESCU NR.102-24MP

41000459

2007.09/2015.12

30.187,43

1,059

4 31.980,56

1.793,13

TEREN SP.COM BL.7,STR.FELIX ADERCA,NR.9-20MP

41000460

2007.09/2015.12

45.442,29

1,059

4 48.141,56

2.699,27

teren Spal-auto Complex Parâng-62mp

41001086

2014.02/2015.12

45.242,27

1,059

4 47.929,66

2.687,39

TEREN SPATIU COM PIATA ROVINE-12MP

41000491

2007.11/2015.12

17.355,68

1,059

4 18.386,61

1.030,93

TEREN SPATIU COM.STR.DOLJULUI NR.25-56,48MP

41001120

2015.02/2015.02

37.841,60

1,041

6 39.415,81

1.574,21

TEREN SPATIU COMERCIAL B-DUL OLTENIA - 18,45MP

41000566

2008.12/2015.12

23.276,19

1,059

4 24.658,80

1.382,61

TEREN SPATIU COMERCIAL STR ELENA FARAGO -127 MP

41000565

2008.12/2015.12

159.889,55

1,059

4 169.386,99

9.497,44

TEREN SPATIU COMERCIAL STR.MADONA DUDU

NR.10-99,30

41001121

2015.02/2015.02

66.531,00

1,041

6 69.298,69

2.767,69

TEREN SPCOM ROMARTA,IMP.TRAIAN,213,BLP4,S C2-

122.61

41000792

2011.06/2015.12

95.756,52

1,059

4 101.444,46

5.687,94

TEREN STR SACELU NR 19-433MP

41000710

2009.12/2015.12

49.728,87

1,059

4 52.682,77

2.953,90

TEREN STR 1DECEMBRIE1918 NR9(FOSTCOCOS NR9)-3144MP

41000707

2009.10/2015.12

3.323.580,92

1,059

4 3.521.001,72

197.420,80

TEREN STR 22 DECEMBRIE 1989-50,15MP

41000740

2010.05/2015.12

25.343,17

1,059

4 26.848,56

1.505,39

TEREN STR A.I CUZA,NR6(FOST PANAIT MOSOIU NR1)-13M

41000546

2008.05/2015.12

10.152,26

1,059

4 10.755,30

603,04

TEREN STR AL 2 ROZNOV NR 11 -153MP

41000474

2007.10/2015.12

18.358,35

1,059

4 19.448,84

1.090,49

TEREN STR AL II ROZNOV NR 13 - 155MP

41000483

2007.10/2015.12

18.561,28

1,059

4 19.663,82

1.102,54

TEREN STR AL REAZELM - 160 MP

41000473

2007.10/2015.12

26.881,02

1,059

4 28.477,75

1.596,73

TEREN STR ALEEA 2 DRUMUL MUNTENILOR NR 6 -15836MP

41000557

2008.12/2015.12

3.355.066,38

1,059

4 3.554.357,42

199.291,04

TEREN STR ALEEA GENERAL MAGHERU NR 17-837MP

41000753

2010.07/2015.12

422.973,00

1,162

3 491.625,91

68.652,91

TEREN STR ALEEA I BECHETULUI NR 19 - 337,50 MP

41000556

2008.12/2015.12

101.209,66

1,059

4 107.221,52

6.011,86

TEREN STR ALEEA III,POLIGONULUI NR 23 - 304MP

41000472

2007.10/2015.12

51.052,45

1,059

4 54.084,97

3.032,52

TEREN STR ANA IPATESCU,NR 106 - 143MP

41000477

2007.10/2015.12

214.952,66

1,059

4 227.720,85

12.768,19

Denumire activ fix corporal

Numar inventar

Anul si luna intrarii in patrimoniu/Anul si luna ultimei reevaluari

Val.de inregistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum-total

Val.de inreg.in cantab. actualizata(re eval.)

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

D

1

2

3=1x2

4=3-1

TEREN STR B-DUL DACIA NR 125 -2004 MP

41000563

2008.12/2015.12

2.323.107,37

1,059

4 2.461.100,01

137.992,64

TEREN STR B-DUL DECEBAL NR 2 -624MP

41000750

2010.07/2015.12

315.334,18

1,059

4 334.065,04

18.730,86

TEREN STR BABADAG NR 10 -125MP

41000479

2007.10/2015.12

18.453,85

1,059

4 19.550,01

1.096,16

TEREN STR BABADAG NR 1BIS -44MP

41000482

2007.10/2015.12

6.016,00

1,059

4 6.373,35

357,35

TEREN STR BARIERA VALCII -STR PARINGULUI -80MP

41000552

2008.12/2015.12

21.067,94

1,059

4 22.319,38

1.251,44

TEREN STR BARIERA VALCII NR.1B-154,19MP

41000711

2009.12/2015.12

18.628,25

1,059

4 19.734,77

1.106,52

TEREN STR BR LUI NOVAC NR 48A(FOSTA VISINULUI)-500

41000531

2008.03/2015.12

899.451,81

1,059

4 952.879,27

53.427,46

TEREN STR BRAZDA LUI NOVAC ,NR 48A(FOST48)-95MP

41000523

2008.03/2015.12

170.918,88

1,059

4 181.071,47

10.152,59

TEREN STR BRAZDA LUI NOVAC-59MP

41000654

2009.03/2015.12

62.370,01

1,059

4 66.074,79

3.704,78

TEREN STR BUCIUMULUI NR 46 -387MP

41000537

2008.04/2015.12

302.240,60

1,059

4 320.193,70

17.953,10

TEREN STR BUCOVAT NR 124 -12024MP(LOTUL 1)

41000829

2012.10/2015.12

579.885,61

1,059

4 614.330,83

34.445,22

TEREN STR BUCOVAT NR 78 - 929,89MP

41000551

2008.12/2015.12

1.007.381,73

1,059

4 1.067.220,23

59.838,50

TEREN STR C.D. FORTUNESCU NR 13 -257,41MP

41000532

2008.03/2015.12

201.033,07

1,059

4 212.974,44

11.941,37

TEREN STR CALEA BUC,BL 27D-71,09MP

41000526

2008.03/2015.12

161.393,55

1,059

4 170.980,33

9.586,78

TEREN STR CALEA BUC,BL 31A-71,09MP

41000527

2008.03/2015.12

161.393,55

1,059

4 170.980,33

9.586,78

TEREN STR CALEA UNIRII NR 10A - 120MP

41000513

2008.02/2015.12

272.438,89

1,059

4 288.621,77

16.182,88

TEREN STR CALEA UNIRII,NR 198-200,BL 36A-37A-48MP

41000761

2011.04/2015.12

37.487,39

1,059

4 39.714,14

2.226,75

TEREN STR CAMPIA IZLAZ NR33-

788MP(215LOC+573CURTE)

41000821

2012.08/2015.12

615.415,66

1,059

4 651.971,37

36.555,71

TEREN STR CARACAL ZONA SUD NR 117 E-500MP

41000738

2010.03/2015.12

252.671,82

1,059

4 267.680,53

15.008,71

TEREN STR CARACAL,NR 13(FOST11) - 183.20MP

41000484

2007.10/2015.12

275.339,47

1,059

4 291.694,64

16.355,17

TEREN STR CAROL I NR64 -20,72MP

41000754

2010.07/2015.12

16.181,82

1,059

4 17.143,02

961,20

TEREN STR CL BUCURESTI NR 26(MC DONALD)-1935MP

41000805

2011.12/2015.12

1.511.205,03

1,059

4 1.600.970,65

89.765,62

Denumire activ fix corporal

Numar inventar

Anul si luna intrarii in patrimoniu/Anul si luna ultimei reevaluari

Val.de inregistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum-total

Val.de inreg.in cantab. actualizata(re eval.)

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

D

1

2

3=1x2

4=3-1

TEREN STR CL BUCURESTI NR 54A(BL P1) -8,8MP

41000688

2009.07/2015.12

13.289,50

1,059

4 14.078,90

789,40

TEREN STR CONSTANTIN GHERGHINA NR 2 -754MP

41000689

2009.07/2015.12

56.933,39

1,059

4 60.315,24

3.381,85

TEREN STR D.BOLINTINEANU NR7-STRPARULUI NR10-646MP

41001165

2017.06/2017.06

626.620,00

1,060

9 664.781,18

38.161,18

TEREN STR DIMITIE GEROTA NR 1B-5775MP

41000504

2008.02/2015.12

2.918.359,48

1,059

4 3.091.710,12

173.350,64

TEREN STR DIMITRIE BOLINTINEANU NR5-233MP

41000796

2011.09/2015.12

181.969,71

1,059

4 192.778,72

10.809,01

TEREN STR DOICESTI,NR 21 -200MP

41000476

2007.10/2015.12

51.959,62

1,059

4 55.046,02

3.086,40

TEREN STR DOROBANTILOR NR 59 - 500 MP

41000700

2009.07/2015.12

45.305,09

1,059

4 47.996,21

2.691,12

TEREN STR DOROBANTILOR NR 7- 340MP

41000683

2009.04/2015.12

39.047,71

1,059

4 41.367,15

2.319,44

TEREN STR DR IOAN CANTACUZINO NR.8E-25.5MP

41000811

2011.12/2015.12

12.885,88

1,059

4 13.651,30

765,42

TEREN STR DR ION CANTACUZINO(ZONA POLIGRAFIE)-45MP

41000708

2009.10/2015.12

33.978,82

1,059

4 35.997,16

2.018,34

TEREN STR DRUMUL APELOR FN -3540 MP

41000555

2008.12/2015.12

382.063,80

1,059

4 404.758,40

22.694,60

TEREN STR DUNARII NR 4 -300MP

41000497

2008.02/2015.12

151.603,09

1,059

4 160.608,32

9.005,23

TEREN STR ELENA FARAGO NR9,BL123B1,SC1-301MP

41000826

2012.10/2015.12

235.076,59

1,059

4 249.040,15

13.963,56

TEREN STR ELENA FARAGO-BIG VECHI -27MP

41000709

2009.10/2015.12

20.387,30

1,059

4 21.598,31

1.211,01

TEREN STR FLUTURI NR 14 -805MP

41000492

2007.11/2015.12

231.711,53

1,059

4 245.475,20

13.763,67

TEREN STR FRATII BUZESTI NR.6A - 780MP

41000746

2010.05/2015.12

609.168,26

1,059

4 645.352,87

36.184,61

TEREN STR FRATII GOLESTI,NR 39 -50,50MP

41000468

2007.10/2015.12

442.234,11

1,059

4 468.502,83

26.268,72

TEREN STR FRUNZE NR10(actual Dragalina 12)-1485MP

41000207

2006.12/2015.12

1.159.755,30

1,053

7 1.221.999,13

62.243,83

TEREN STR GHE DOJA,NR 9(FOST 7) - 24MP

41000478

2007.10/2015.12

54.466,29

1,059

4 57.701,59

3.235,30

TEREN STR GHEORGHE TITEICA NR 13 - 150MP

41000699

2009.07/2015.12

158.567,80

1,059

4 167.986,73

9.418,93

TEREN STR HORIA NR 16 -218,23MP

41000764

2011.06/2015.12

170.434,22

1,068

0 182.026,28

11.592,06

TEREN STR HORIA NR 2 -241MP

41000687

2009.07/2015.12

363.950,83

1,059

4 385.569,52

21.618,69

Denumire activ fix corporal

Numar inventar

Anul si luna intrarii in patrimoniu/Anul si luna ultimei reevaluari

Val.de inregistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum-total

Val.de inreg.in cantab. actualizata(re eval.)

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

D

1

2

3=1x2

4=3-1

TEREN STR HORIA NR5(FOST2) -1156MP-DISP MED

41000528

2008.03/2015.12

1.668.198,84

1,059

4 1.767.289,90

99.091,06

Teren str I Maiorescu nr.3 bl2-4parter29mp

41001085

2014.01/2015.12

21.230,38

1,059

4 22.491,47

1.261,09

TEREN STR IMPARATUL TRAIAN NR 194A -82 MP

41000560

2008.12/2015.12

123.280,27

1,059

4 130.603,12

7.322,85

TEREN STR IMPARATUL TRAIAN NR 214 - 4356MP

41000691

2009.07/2015.12

5.262.638,49

1,059

4 5.575.239,37

312.600,88

TEREN STR IMPARATUL TRAIAN NR 71 -417 MP

41000803

2011.10/2015.12

224.076,16

1,059

4 237.386,29

13.310,13

TEREN STR ISVARNA FN-760MP

41000752

2010.07/2015.12

87.283,13

1,059

4 92.467,75

5.184,62

TEREN STR ISVARNA INTERS.CU CERBULUI -126MP

41000703

2009.09/2015.12

15.222,51

1,059

4 16.126,73

904,22

TEREN STR LAMAITEI FN - 58MP

41000743

2010.05/2015.12

45.297,13

1,059

4 47.987,78

2.690,65

TEREN STR LASTARIS NR 4 -183MP

41000800

2011.10/2015.12

21.016,81

1,059

4 22.265,21

1.248,40

TEREN STR LASTARIS NR 4A -366MP

41000804

2011.10/2015.12

42.033,62

1,059

4 44.530,42

2.496,80

TEREN STR LASTARIS NR 4B -171MP

41000801

2011.10/2015.12

19.638,86

1,059

4 20.805,41

1.166,55

TEREN STR LASTARIS NR 4C - 182MP

41000802

2011.10/2015.12

20.902,32

1,059

4 22.143,92

1.241,60

TEREN STR LIPSCANI ,29(FOST 30DECEMBRIE41,67)-55MP

41000706

2009.10/2015.12

42.954,61

1,059

4 45.506,12

2.551,51

TEREN STR LIPSCANI NR 3A -44MP

41000723

2010.03/2015.12

116.183,73

1,059

4 123.085,05

6.901,32

TEREN STR LIPSCANI NR.12(SP COM) - 252MP

41000807

2011.12/2015.12

196.808,02

1,059

4 208.498,42

11.690,40

TEREN STR LIPSCANI NR.42-64,54mp în indiviziune

41000751

2010.07/2015.12

26.930,79

1,059

4 28.530,48

1.599,69

TEREN STR M CANCIULESCU NR3 - 63MP

41000763

2011.06/2015.12

49.202,01

1,059

4 52.124,61

2.922,60

TEREN STR MACESULUI FN -16,5MP

41000666

2009.04/2015.12

3.986,85

1,059

4 4.223,67

236,82

TEREN STR MADONA DUDU NR 17-157MP

41000498

2008.02/2015.12

122.614,42

1,059

4 129.897,72

7.283,30

TEREN STR MADONA DUDU NR.15(MAXIM GORKI

NR.49)-85M

41001112

2014.12/2015.12

56.357,72

1,059

4 59.705,37

3.347,65

TEREN STR N. PLOPSOR NR 2 -450 MP

41000586

2008.12/2015.12

1.021.729,41

1,059

4 1.082.420,17

60.690,76

TEREN STR N. TITULESCU NR 65 -990.55 MP

41000558

2008.12/2015.12

1.267.072,43

1,059

4 1.342.336,57

75.264,14

TEREN STR NANTERRE NR 84,BL3 MAN-166MP

41000765

2011.06/2015.12

129.642,99

1,059

4 137.343,79

7.700,80

Denumire activ fix corporal

Numar inventar

Anul si luna intrarii in patrimoniu/Anul si luna ultimei reevaluari

Val.de inregistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum-total

Val.de inreg.in cantab. actualizata(re eval.)

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

D

1

2

3=1x2

4=3-1

TEREN STR NAVODARI NR 8 -1120 MP

41000550

2008.12/2015.12

1.683.346,27

1,059

4 1.783.337,09

99.990,82

TEREN STR NICOLAA TITULESCU -370,5MP

41000500

2008.02/2015.12

473.951,05

1,059

4 502.103,76

28.152,71

TEREN STR NICOLAE COCULESCU NR24-97MP

41000739

2010.03/2015.12

49.017,60

1,059

4 51.929,25

2.911,65

TEREN STR NICOLAE PLOPSOR NR 4 -220MP

41000686

2009.07/2015.12

531.579,65

1,059

4 563.155,50

31.575,85

TEREN STR NOUA NR 56 -505 MP

41000554

2008.12/2015.12

195.794,57

1,059

4 207.424,77

11.630,20

TEREN STR OITUZ NR 24(FOST 20)-119MP

41000806

2011.12/2015.12

92.936,78

1,059

4 98.457,23

5.520,45

TEREN STR OLTET NR 7-112MP(61MP CONSTRUITI)

41000714

2009.12/2015.12

270.622,37

1,059

4 286.697,35

16.074,98

TEREN STR OLTET NR.5 -1141MP

41000744

2010.05/2015.12

891.103,32

1,059

4 944.034,88

52.931,56

TEREN STR P.O. OBEDEANU NR 32-132.71MP

41000692

2009.07/2015.12

16.033,17

1,059

4 16.985,54

952,37

TEREN STR PARANGULUI NR 11A -1108MP

41000822

2012.08/2015.12

127.249,81

1,059

4 134.808,45

7.558,64

TEREN STR PARC CIMPIA LIBERTATII 1848 NR25-71MP

41000510

2008.02/2015.12

106.724,33

1,059

4 113.063,76

6.339,43

TEREN STR PENES CURCANUL NR 8A- 29.05MP

41000690

2009.07/2015.12

21.935,21

1,059

4 23.238,16

1.302,95

TEREN STR PICTOR OSCAR OBEDEANU NR 31-212MP

41000656

2009.04/2015.12

165.569,04

1,059

4 175.403,85

9.834,81

TEREN STR PINULUI NR 21 -3980MP

41000553

2008.12/2015.12

5.982.101,15

1,059

4 6.337.438,13

355.336,98

TEREN STR POTELU NR 108A -413MP

41000650

2009.01/2015.12

119.808,14

1,059

4 126.924,75

7.116,61

TEREN STR PRIMAVERII NR 35-5505,7MP

41000549

2008.12/2015.12

1.452.541,91

1,059

4 1.538.822,94

86.281,03

TEREN STR PRIVIGHETORII NR 33-35 - 464 MP

41000596

2008.12/2015.12

122.181,78

1,059

4 129.439,38

7.257,60

TEREN STR RANDUNELE,NR 63 -544MP

41000471

2007.10/2015.12

102.159,43

1,059

4 108.227,70

6.068,27

TEREN STR RAZELM NR 17-161MP

41000489

2007.10/2015.12

26.988,45

1,059

4 28.591,56

1.603,11

TEREN STR ROMANIA MUNCITOARE FN (FOST13)-142MP

41000544

2008.04/2015.12

322.381,25

1,059

4 341.530,71

19.149,46

TEREN STR ROZNOV 58BIS -86MP

41000475

2007.10/2015.12

18.859,68

1,059

4 19.979,95

1.120,27

TEREN STR ROZNOV FN(LANGA NR 60) - 48MP

41000741

2010.05/2015.12

5.512,82

1,059

4 5.840,28

327,46

TEREN STR ROZNOV NR 60 -144MP

41000704

2009.09/2015.12

17.397,15

1,059

4 18.430,54

1.033,39

Denumire activ fix corporal

Numar inventar

Anul si luna intrarii in patrimoniu/Anul si luna ultimei reevaluari

Val.de inregistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum-total

Val.de inreg.in cantab. actualizata(re eval.)

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

D

1

2

3=1x2

4=3-1

TEREN STR SACELU NR 15 - 600 MP

41000598

2008.12/2015.12

146.353,55

1,059

4 155.046,96

8.693,41

TEREN STR SCOLII NR 27 -437MP

41000684

2009.04/2015.12

50.187,85

1,059

4 53.169,01

2.981,16

TEREN STR SEVERINULUI FN -2325MP

41001171

2017.06/2017.06

919.398,00

1,060

9 975.389,37

55.991,37

TEREN STR SIMION BARNUTU NR 26(FOSTNR 24)-192MP

41000715

2009.12/2015.12

149.949,55

1,059

4 158.856,56

8.907,01

TEREN STR SINAIA NR 54 -84MP

41000481

2007.10/2015.12

18.453,85

1,059

4 19.550,01

1.096,16

TEREN STR SIRETULUI,NR35,CART CATARGIU-1103.44MP

41000542

2008.04/2015.12

127.887,77

1,059

4 135.484,31

7.596,54

teren str T Demetrescu,nr2,af ct,218mp

41001093

2014.05/2015.12

143.664,62

1,059

4 152.198,30

8.533,68

TEREN STR TELEAJENULUI NR 39 - 553.95 MP

41000698

2009.07/2015.12

63.618,83

1,059

4 67.397,79

3.778,96

TEREN STR TINERETULUI NR 2A-1858MP

41000815

2012.01/2015.12

938.928,39

1,059

4 994.700,76

55.772,37

TEREN STR TINERETULUI NR 9 -1188 MP

41000762

2011.04/2015.12

600.348,36

1,059

4 636.009,07

35.660,71

TEREN STR TOAMNEI NR 16 -8100 MP

41000559

2008.12/2015.12

2.137.041,06

1,059

4 2.263.981,36

126.940,30

Teren str Traian Demetrescu nr.43-275mp

41001039

2013.08/2015.12

203.113,35

1,057

1 214.714,82

11.601,47

TEREN STR TRAIAN DEMETRESCU,NR 4 (FOST SILOZ) -505M

41000485

2007.10/2015.12

1.179.067,83

1,059

4 1.249.104,49

70.036,66

TEREN STR TROTUSULUI NR 17-220MP

41001141

2015.12/2015.12

24.200,00

1,059

4 25.637,48

1.437,48

TEREN STR UNIRII NR 102 - 800MP

41000653

2009.03/2015.12

1.449.762,67

1,059

4 1.535.878,61

86.115,94

TEREN STR UNIRII NR 188(fost 204) - 647MP

41000766

2011.06/2015.12

505.297,03

1,059

4 535.311,69

30.014,66

teren str Vanatori,langa nr6,76mp

41001095

2014.05/2015.12

50.084,91

1,059

4 53.059,96

2.975,05

TEREN STR VICTOR PAPILLIAN,NR 28B-70MP

41000712

2009.12/2015.12

63.427,12

1,059

4 67.194,69

3.767,57

TEREN STR VISEULUI ,NR 9 -155MP

41000480

2007.10/2015.12

17.952,51

1,059

4 19.018,89

1.066,38

TEREN STR W MARACINEANU NR 14 - 355,3MP

41000538

2008.04/2015.12

512.768,58

1,059

4 543.227,05

30.458,47

TEREN STR, NICOVALEI NR.1

41000835

2013.03/2015.12

98.245,34

1,059

4 104.081,12

5.835,78

TEREN STR. A MACEDONSKI NR.9A(LOT 1)-224MP

41001169

2017.06/2017.06

179.855,00

1,060

9 190.808,18

10.953,18

Denumire activ fix corporal

Numar inventar

Anul si luna intrarii in patrimoniu/Anul si luna ultimei reevaluari

Val.de inregistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum-total

Val.de inreg.in cantab. actualizata(re eval.)

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

D

1

2

3=1x2

4=3-1

Teren str. Aleea 3 Rovine-90mp

41000852

2013.07/2015.12

66.340,26

1,059

4 70.280,87

3.940,61

Teren str. Alex Macedonski nr.9(lot 2)-494mp

41000848

2013.07/2015.12

349.392,85

1,058

6 369.877,01

20.484,16

TEREN STR. ANA IPATESCU NR. 80 -165 MP

41000834

2013.03/2015.12

81.974,45

1,059

4 86.843,73

4.869,28

teren str. Ana Ipatescu nr.80

41001040

2013.08/2015.12

430.600,30

1,059

4 456.177,97

25.577,67

Teren str. Brazda lui Novac fost nr91,sup123mp

41001092

2014.04/2015.12

81.025,51

1,059

4 85.838,43

4.812,92

TEREN STR. BRAZDA LUI NOVAC NR.66

41000841

2013.03/2015.12

488.991,68

1,059

4 518.037,80

29.046,12

teren str. Brazda nr.66 lot 4

41001043

2013.08/2015.12

47.395,78

1,059

4 50.211,09

2.815,31

teren str. Bucegi nr.8

41001038

2013.08/2015.12

87.723,01

1,059

4 92.933,76

5.210,75

TEREN STR. BUCOVAT NR.25-COTA IND1/2 DIN 411MP

41001162

2017.02/2017.02

226.050,00

1,066

9 241.178,39

15.128,39

TEREN STR. C-TIN LECCA NR.10-38MP

41001126

2015.02/2015.02

1.587.900,00

1,041

6 1.653.956,70

66.056,70

TEREN STR. CALEA UNIRII NR 73(FOST93) - 736 MP

41000830

2012.11/2015.12

574.804,57

1,059

4 608.947,98

34.143,41

TEREN STR. CALUGARENI NR.19(FOST21)-69.50MP

41001140

2015.11/2015.11

29.190,00

1,060

6 30.958,91

1.768,91

TEREN STR. CERNA,AFERENT BL.D3-261MP

41001139

2015.11/2015.11

182.700,00

1,060

6 193.771,63

11.071,63

teren str. Cl Bucuresti nr.70 - 947MP

41001054

2013.10/2015.12

454.969,10

1,059

4 481.994,28

27.025,18

TEREN STR. DIMITRIE BOLINTINEANU NR.13-300MP

41001130

2015.03/2015.03

120.000,00

1,037

4 124.488,00

4.488,00

Teren str. Drumul Industriilor fn

41000861

2013.07/2015.12

2.387.113,80

1,059

4 2.528.908,43

141.794,63

TEREN STR. E TEODOROIU, NR.95(FOST 89)-253MP

41001136

2015.11/2015.11

106.260,00

1,060

6 112.699,36

6.439,36

TEREN STR. EROILOR NR.16-252MP

41001144

2016.06/2016.06

176.400,00

1,070

0 188.748,01

12.348,01

TEREN STR. EUGENIU CARADA NR.23-740MP

41001163

2017.02/2017.02

517.000,00

1,068

1 552.207,72

35.207,72

Teren str. Izvarna inters Cerbului

41000860

2013.07/2015.12

42.732,69

1,059

4 45.271,01

2.538,32

TEREN STR. M DUDU,NR.16(FOST 46)-29,23MP IN INDIV

41001138

2015.11/2015.11

20.461,00

1,060

6 21.700,94

1.239,94

teren str. M Kogalniceanu nr.11 -381MP

41001053

2013.10/2015.12

282.193,75

1,059

4 298.956,07

16.762,32

TEREN STR. M KOGALNICEANU NR.13-180.67MP

41000858

2013.07/2015.12

132.869,04

1,059

4 140.761,46

7.892,42

TEREN STR. M KOGALNICEANU NR.18B-5MP

41001167

2017.06/2017.06

8.000,00

1,060

9 8.487,20

487,20

Denumire activ fix corporal

Numar inventar

Anul si luna intrarii in patrimoniu/Anul si luna ultimei reevaluari

Val.de inregistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum-total

Val.de inreg.in cantab. actualizata(re eval.)

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

D

1

2

3=1x2

4=3-1

teren str. M Kogalniceanu nr12-446mp

41001088

2014.02/2015.12

325.452,44

1,059

4 344.784,32

19.331,88

Teren str. Macului nr.28( actual nr.14)-289mp

41000850

2013.07/2015.12

138.178,99

1,059

4 146.386,83

8.207,84

TEREN STR. MADONA DUDU NR.15-30,74MP

41001122

2015.02/2015.02

25.092,00

1,025

8 25.738,82

646,82

Teren str. Madona Dudu nr.19(53) -318mp

41001067

2013.12/2015.12

234.778,76

1,059

4 248.724,63

13.945,87

Teren str. madona dudu nr.21 (fost55)- 315mp

41001066

2013.11/2015.12

233.333,10

1,059

4 247.193,09

13.859,99

TEREN STR. MILCOV NR 25, AFERENT BL B28-271.24MP

41000831

2012.11/2015.12

211.834,79

1,059

4 224.417,78

12.582,99

teren str. N Titulescu nr.35A-BL COMPLEX -334,33MP

41001034

2013.09/2015.12

248.344,13

1,059

4 263.095,78

14.751,65

teren str. N.Romanescu,nr4,563mp

41001099

2014.06/2015.12

222.092,24

1,059

4 235.284,53

13.192,29

TEREN STR. NIC. ROMANESCU NR.56A -658MP

41000176

2006.12/2015.12

331.312,72

1,059

4 350.992,71

19.679,99

TEREN STR. NICOLAE ROMANESCU,NR 95-208MP

41000747

2010.05/2015.12

23.888,22

1,059

4 25.307,18

1.418,96

Teren str. Oltet nr.23-sup 492mp

41001069

2013.12/2015.12

363.242,62

1,059

4 384.819,24

21.576,62

Teren str. Oltet nr.31 aferent constructie-110,3mp

41000849

2013.07/2015.12

10.537,03

1,059

4 11.162,93

625,90

TEREN STR. OLTET NR.8(10) 87MP

41001124

2015.02/2015.02

58.290,00

1,041

6 60.714,87

2.424,87

TEREN STR. ONESTI NR 11 -635MP

41000798

2011.09/2015.12

495.924,93

1,059

4 525.382,89

29.457,96

TEREN STR. PASCANI,NR.2-329MP(S1-129MP, S2-200MP)

41001137

2015.11/2015.11

230.300,00

1,060

6 244.256,19

13.956,19

Teren str. Pietii nr.2-354 mp

41000813

2011.12/2015.12

276.468,85

1,059

4 292.891,11

16.422,26

TEREN STR. POPOVENI NR.3B-195MP

41001129

2015.03/2015.03

21.450,00

1,037

4 22.252,23

802,23

TEREN STR. POPOVENI(RESTAURANT DUNAREA) 170MP

41001123

2015.02/2015.02

68.000,00

1,041

6 70.828,80

2.828,80

Teren str. Prelun.Severinului,km7,af bl.8ap

41001107

2014.09/2015.12

46.434,54

1,059

4 49.192,75

2.758,21

teren str. Privighetorii - 87.35 MP

41001048

2013.11/2015.12

64.703,64

1,059

4 68.547,04

3.843,40

TEREN STR. STEFAN CEL MARE -15,20MP

41000797

2011.09/2015.12

11.870,65

1,059

4 12.575,77

705,12

Teren str. Unirii nr.39A(fost63)

41001037

2013.08/2015.12

729.387,30

1,059

4 772.712,93

43.325,63

Denumire activ fix corporal

Numar inventar

Anul si luna intrarii in patrimoniu/Anul si luna ultimei reevaluari

Val.de inregistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum-total

Val.de inreg.in cantab. actualizata(re eval.)

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

D

1

2

3=1x2

4=3-1

teren str. Unirii nr.53(fost 75) -166,44 MP

41001032

2013.09/2015.12

123.634,03

1,059

4 130.977,89

7.343,86

TEREN STR. UNIRII NR.80-1169MP

41001156

2016.10/2016.10

818.300,00

1,068

5 874.353,58

56.053,58

TEREN STR.13 SEPTEMBRIE NR.36-300MP

41000107

2006.12/2015.12

453.050,83

1,059

4 479.962,06

26.911,23

TEREN STR.13 SEPTEMBRIE NR.4-568,78MP

41000110

2006.12/2015.12

444.208,16

1,059

4 470.594,14

26.385,98

TEREN STR.13 SEPTEMBRIE NR.8-166,39MP

41000111

2006.12/2015.12

129.947,97

1,059

4 137.666,88

7.718,91

TEREN STR.24 IANUARIE NR.5-314MP

41000109

2006.12/2015.12

245.228,85

1,059

4 259.795,45

14.566,60

TEREN STR.7 NOIEMBRIE NR.22-50MP

41000321

2006.12/2015.12

39.049,74

1,059

4 41.369,30

2.319,56

TEREN STR.A.I CUZA NR.10 - 315 MP

41000093

2006.12/2015.12

246.010,60

1,059

5 260.641,44

14.630,84

TEREN STR.A.I CUZA NR.12-237,8mp

41000118

2006.12/2015.12

185.719,00

1,065

0 197.784,38

12.065,38

TEREN STR.ADOLF BECK NR.1-249MP

41000112

2006.12/2015.12

194.465,50

1,059

4 206.016,76

11.551,26

TEREN STR.ADOLF BECK NR.7-136MP

41000113

2006.12/2015.12

106.213,76

1,059

4 112.522,86

6.309,10

TEREN STR.ALEXANDRU CEL BUN NR.35-108,23MP

41000311

2006.12/2015.12

54.693,55

1,059

4 57.942,35

3.248,80

TEREN STR.ALEXANDRU CEL BUN NR.73-109,03MP

41000312

2006.12/2015.12

55.097,82

1,059

4 58.370,63

3.272,81

TEREN STR.ALEXANDRU CEL BUN NR.88-66MP

41000313

2006.12/2015.12

33.352,52

1,059

4 35.333,66

1.981,14

TEREN STR.ALEXANDRU CEL BUN NR.98-550MP

41000314

2006.12/2015.12

277.939,00

1,059

4 294.448,58

16.509,58

TEREN STR.ANUL 1848, NR.4C-14.66MP

41001127

2015.03/2015.03

9.822,00

1,037

4 10.189,34

367,34

TEREN STR.ARGES NR.37-1144MP(MOL ROMANIA)

41000384

2007.03/2015.12

1.650.855,08

1,059

4 1.748.915,92

98.060,84

TEREN STR.ARIES NR.11-162MP

41000117

2006.12/2015.12

126.519,30

1,059

4 134.034,55

7.515,25

TEREN STR.ARIES NR.2-38,68MP

41000096

2006.12/2015.12

30.208,56

1,059

4 32.002,95

1.794,39

TEREN STR.ARIES NR.2-564MP

41000114

2006.12/2015.12

440.475,53

1,059

4 466.639,79

26.164,26

TEREN STR.ARMATA POPORULUI NR.14-628MP

41000332

2006.12/2015.12

490.458,71

1,059

4 519.591,97

29.133,26

TEREN STR.ARMATA POPORULUI NR.33-258MP

41000333

2006.12/2015.12

201.494,07

1,059

4 213.462,82

11.968,75

TEREN STR.BAGDAZAR NR.3-777,77MP

41000140

2006.12/2015.12

607.426,57

1,059

4 643.507,73

36.081,16

Denumire activ fix corporal

Numar inventar

Anul si luna intrarii in patrimoniu/Anul si luna ultimei reevaluari

Val.de inregistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum-total

Val.de inreg.in cantab. actualizata(re eval.)

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

D

1

2

3=1x2

4=3-1

TEREN STR.BARAGANULUI FN-183MP

41000389

2007.05/2015.12

44.630,61

1,059

4 47.281,67

2.651,06

TEREN STR.BETOWEN NR.1C-1105MP

41000124

2006.12/2015.12

862.988,04

1,059

4 914.249,55

51.261,51

TEREN STR.BIHORULUI NR.10-507MP

41000329

2006.12/2015.12

58.227,59

1,059

4 61.686,31

3.458,72

TEREN STR.BR NOVAC(ZONA COM.BABA NOVAC)-160

41000446

2007.07/2015.12

287.777,31

1,059

4 304.871,29

17.093,98

TEREN STR.BRANCUS NR.32-20MP

41000073

2006.12/2015.12

15.619,49

1,059

4 16.547,29

927,80

TEREN STR.BRANCUSI NR.32-582MP

41000295

2006.12/2015.12

454.532,67

1,059

4 481.531,92

26.999,25

TEREN STR.BRANDUSA NR.17-327MP

41000310

2006.12/2015.12

255.382,13

1,059

4 270.551,84

15.169,71

TEREN STR.BRAZDA LUI NOVAC. NR 66

41000842

2013.03/2015.12

22.703,11

1,059

4 24.051,68

1.348,57

TEREN STR.BRAZDA LUI NOVAC. NR 66 LOTUL2

41000844

2013.03/2015.12

10.835,58

1,059

4 11.479,21

643,63

TEREN STR.BRESTEI NR.160-199MP

41000139

2006.12/2015.12

146.549,00

1,062

3 155.672,48

9.123,48

TEREN STR.BRESTEI NR.61-158MP

41000105

2006.12/2015.12

33.404,95

1,059

4 35.389,21

1.984,26

TEREN STR.BRESTEI NR.74 - 666,66MP

41000361

2006.12/2015.12

511.460,06

1,059

4 541.840,80

30.380,74

TEREN STR.BRESTEI NR.9-243MP

41000138

2006.12/2015.12

189.779,45

1,059

4 201.052,35

11.272,90

TEREN STR.BUCEGI NR.8-791MP

41001125

2015.02/2015.02

87.010,00

1,041

6 90.629,62

3.619,62

TEREN STR.BUCOVAT NR 30-333MP

41001131

2015.07/2015.07

223.110,00

1,064

3 237.455,98

14.345,98

TEREN STR.BUCOVAT NR.179-476MP

41000127

2006.12/2015.12

240.543,81

1,059

4 254.832,12

14.288,31

TEREN STR.BUCOVAT NR.28-218MP

41000130

2006.12/2015.12

110.165,24

1,059

4 116.709,06

6.543,82

TEREN STR.BUCOVAT NR.37-221MP

41000131

2006.12/2015.12

111.680,98

1,059

4 118.314,83

6.633,85

TEREN STR.BUCOVAT NR.6-52MP

41000125

2006.12/2015.12

26.278,36

1,059

4 27.839,30

1.560,94

TEREN STR.BUCOVAT NR.73-477,69MP

41000126

2006.12/2015.12

241.397,94

1,059

4 255.736,98

14.339,04

TEREN STR.BUCOVAT NR.75-477,60MP

41000129

2006.12/2015.12

241.352,35

1,059

4 255.688,69

14.336,34

TEREN STR.BUCOVAT NR.7A-611MP

41000128

2006.12/2015.12

282.490,85

1,004

3 283.718,71

1.227,86

TEREN STR.BUJORULUI NR.103-342MP

41000132

2006.12/2015.12

267.096,75

1,059

4 282.962,30

15.865,55

Denumire activ fix corporal

Numar inventar

Anul si luna intrarii in patrimoniu/Anul si luna ultimei reevaluari

Val.de inregistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum-total

Val.de inreg.in cantab. actualizata(re eval.)

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

D

1

2

3=1x2

4=3-1

TEREN STR.BUJORULUI NR.16-482 MP

41000134

2006.12/2015.12

376.434.20

1,059

4 398.794,40

22.360.20

TEREN STR.BUJORULUI NR.23-546MP

41000135

2006.12/2015.12

426.417,38

1,059

4 451.746.58

25.329.20

TEREN STR.BUJORULUI NR.25-405MP

41000136

2006.12/2015.12

316.298.75

1,059

4 335.086.90

18.788,15

TEREN STR.BUJORULUI NR.25A-83MP

41000137

2006.12/2015.12

64.821,50

1,059

4 68.671,90

3.850.40

TEREN STR.BUJORULUI NR.4-81MP

41000133

2006.12/2015.12

63.260,16

1,059

4 67.017,82

3.757.66

TEREN STR.BUJORULUI NR.5-142,48MP

41000353

2006.12/2015.12

111.274,69

1,059

4 117.884,41

6.609.72

TEREN STR.BUJORULUI NR.5-240,81MP

41000355

2006.12/2015.12

188.069,17

1,059

4 199.240,48

11.171,31

TEREN STR.BUJORULUI NR.5A-111,22MP

41000363

2006.12/2015.12

86.860.62

1,059

4 92.020,14

5.159,52

TEREN STR.CALEA BUC. BL.B4-30MP

41000074

2006.12/2015.12

23.429.24

1,059

4 24.820.94

1.391,70

TEREN STR.CALEA DUNARII NR.6-735MP

41000175

2006.12/2015.12

371.427.98

1,059

4 393.490.81

22.062.83

TEREN STR.CAMPIA ISLAZ NR.103-43MP

41000167

2006.12/2015.12

21.730,10

1,059

4 23.020.87

1.290,77

TEREN STR.CAMPIA ISLAZ NR.35-345,56

41000174

2006.12/2015.12

269.876,97

1,059

4 285.907,67

16.030,70

TEREN STR.CAMPIA ISLAZ NR.44B(fost44)-330MP

41000351

2006.12/2015.12

257.724.87

1,065

2 274.520.57

16.795,70

TEREN STR.CAMPIA ISLAZ NR.53-1177MP

41000169

2006.12/2015.12

494.340.00

1,063

2 525.580.54

31.240.54

TEREN STR.CAMPIA ISLAZ NR.55-436MP

41000168

2006.12/2015.12

815.296.69

1,059

4 863.725.34

48.428.65

TEREN STR.CAMPIA ISLAZ NR.56-865MP

41000172

2006.12/2015.12

675.551,74

1,060

6 716.503,17

40.951,43

TEREN STR.CAMPIA ISLAZ NR.74-1708mp(af ct 542mp)

41000095

2006.12/2015.12

1.301.351,18

1,059

4 1.378.651,48

77.300.30

TEREN STR.CARACAL FN.SUP46,68 MP

41000840

2013.03/2015.12

22.318,62

1,059

4 23.644,35

1.325,73

TEREN STR.CARACAL NR.17-101MP

41000181

2006.12/2015.12

78.879.65

1,059

4 83.565,10

4.685,45

TEREN STR.CARACAL NR.17-147MP

41000178

2006.12/2015.12

114.804,68

1,059

4 121.624,08

6.819,40

TEREN STR.CARACAL NR.21-324MP

41000177

2006.12/2015.12

253.038.60

1,059

4 268.069,10

15.030,50

TEREN STR.CARACAL NR.34-667MP

41000182

2006.12/2015.12

519.847.32

1,059

4 550.726.27

30.878.95

Denumire activ fix corporal

Numar inventar

Anul si luna intrarii in patrimoniu/Anul si luna ultimei reevaluari

Val.de inregistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum-total

Val.de inreg.in cantab. actualizata(re eval.)

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

D

1

2

3=1x2

4=3-1

TEREN STR.CARACAL NR.4-316MP

41000180

2006.12/2015.12

246.791,20

1,059

4 261.450,60

14.659,40

TEREN STR.CARACAL NR.6-404MP

41000179

2006.12/2015.12

311.002,47

1,059

4 329.476,03

18.473,56

TEREN STR.CAROL I, NR.116(FOST 104)- 160MP

41001155

2016.10/2016.10

112.000,00

1,068

5 119.672,00

7.672.00

TEREN STR.CASTORULUI NR.1-300MP

41000328

2006.12/2015.12

34.453.87

1,059

4 36.500.43

2.046.56

TEREN STR.CERBULUI NR.32-350MP

41000166

2006.12/2015.12

40.196,68

1,059

4 42.584.36

2.387.68

TEREN STR.CL BUCURESTI NR.34 BL A8 PAN GROUP-110MP

41001113

2014.12/2015.12

72.933.52

1,059

4 77.265.77

4.332.25

TEREN STR.CL BUCURESTI NR.66(CONSTRUCTIE)-71MP

41000809

2011.12/2015.12

35.879.44

1,059

4 38.010,68

2.131,24

TEREN STR.CL SEVERINULUI NR20,AF BL 402A-352MP

41001149

2016.06/2016.06

136.500,00

1,071

2 146.218,49

9.718,49

TEREN STR.CL. BUCURESTI NR.54A-135 MP

41000370

2007.02/2015.12

306.541,50

1,059

4 324.750.07

18.208,57

TEREN STR.COLTUNAS NR.11-295,11MP

41000298

2006.12/2015.12

230.476,66

1,059

4 244.166,98

13.690,32

TEREN STR.COMUNA DIN PARIS NR.15-626,60MP

41000159

2006.12/2015.12

489.365.47

1,059

4 518.433.79

29.068.32

TEREN STR.COMUNA DIN PARIS NR.58-20MP

41000367

2006.12/2015.12

15.619,49

1,059

4 16.547,29

927,80

TEREN STR.COMUNA DIN PARIS NR58-20MP

41000356

2006.12/2015.12

15.619.49

1,059

4 16.547.29

927.80

TEREN STR.CORNESULUI NR.72-850MP

41000344

2006.12/2015.12

97.619,79

1,059

4 103.418,41

5.798.62

TEREN STR.CORNULUI NR.4-121.25MP

41000290

2006.12/2015.12

13.925.42

1,059

4 14.752.59

827,17

TEREN STR.CRAIOVITA NR.23-170MP

41000304

2006.12/2015.12

132.767,70

1,059

4 140.654,11

7.886.41

TEREN STR.CRISULUI NR.17-226.90MP

41000162

2006.12/2015.12

177.205,64

1,059

4 187.731,66

10.526,02

TEREN STR.CRISULUI NR.2-183MP

41000160

2006.12/2015.12

142.919,97

1,059

4 151.409,42

8.489.45

TEREN STR.CRISULUI NR.3-288MP

41000161

2006.12/2015.12

224.923.31

1,059

4 238.283.76

13.360,45

TEREN STR.DAMBOVITA NR.5-195,70MP

41000293

2006.12/2015.12

152.839,19

1,059

4 161.917,84

9.078.65

TEREN STR.DEALUL SPIRII NR.15-73,80MP

41000100

2006.12/2015.12

66.870.30

1,059

4 70.842.40

3.972,10

TEREN STR.DEALUL SPIRII NR.4-198MP

41000317

2006.12/2015.12

154.634,58

1,059

4 163.819,88

9.185,30

Denumire activ fix corporal

Numar inventar

Anul si luna intrarii in patrimoniu/Anul si luna ultimei reevaluari

Val.de inregistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum-total

Val.de inreg.in cantab. actualizata(re eval.)

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

D

1

2

3=1x2

4=3-1

TEREN STR.DEVA NR.31-300MP

41000309

2006.12/2015.12

151.603,09

1,059

4 160.608,32

9.005,23

TEREN STR.DEZROBIRII NR.62C-101MP

41000150

2006.12/2015.12

58.574,11

1,059

4 62.053.41

3.479.30

TEREN STR.DEZROBIRII NR.62E-108,50MP

41000152

2006.12/2015.12

84.736,96

1,059

4 89.770,34

5.033,38

TEREN STR.DEZROBIRII NR.73-270MP

41000151

2006.12/2015.12

210.866,17

1,059

4 223.391,63

12.525,46

TEREN STR.DOLJULUI NR.8-769,52MP DIN CARE AF BL.G5

41001119

2015.02/2015.02

515.578.40

1,041

6 537.026,48

21.448.08

TEREN STR.DOROBANTILOR NR.3-432MP

41000323

2006.12/2015.12

49.613,36

1,059

4 52.560.40

2.947.04

TEREN STR.DR IOAN CANTACUZINO NR.6A-40MP

41000812

2011.12/2015.12

20.213,34

1,059

4 21.414.01

1.200,67

TEREN STR.DR. ION CANTACUZINO NR.8D-95MP

41001164

2017.02/2017.02

39.900.00

1,068

1 42.617,19

2.717,19

TEREN STR.DR.FABRICII NR.10(fost 12)-654MP

41000164

2006.12/2015.12

114.825,00

1,058

8 121.575,30

6.750.30

TEREN STR.DR.FABRICII NR.18- -221MP

41000165

2006.12/2015.12

34.299.82

1,059

4 36.337.23

2.037.41

TEREN STR.DR.FABRICII NR.6-672MP

41000163

2006.12/2015.12

77.114,21

1,059

4 81.694.80

4.580.59

TEREN STR.DR.I.CANTACUZINO-97.27 MP

41000373

2007.02/2015.12

105.423,26

1,059

4 111.685,40

6.262,14

TEREN STR.DR.N IONESCU SISESTI -200MP

41000445

2007.07/2015.12

216.659.59

1,059

4 229.529,18

12.869,59

TEREN STR.E TEODOROIU NR.10-115MP

41000154

2006.12/2015.12

257.846,20

1,059

4 273.162,27

15.316,07

TEREN STR.E TEODOROIU NR.20 -268 MP

41000155

2006.12/2015.12

209.303.82

1,059

4 221.736.47

12.432,65

TEREN STR.E TEODOROIU NR.65-128,37MP

41000108

2006.12/2015.12

96.930.22

1,059

4 102.687,88

5.757.66

TEREN STR.E TEODOROIU NR.77-758MP

41000153

2006.12/2015.12

591.986.42

1,059

4 627.150,43

35.164,01

TEREN STR.E. TEODOROIU NR.17E-125MP

41000448

2007.09/2015.12

135.419,70

1,059

4 143.463,63

8.043.93

TEREN STR.EMIL RACOVITA FN-600MP

41000330

2006.12/2015.12

68.907.73

1,059

4 73.000.85

4.093,12

TEREN STR.EUGENIU CARADA NR.1-269MP

41000097

2006.12/2015.12

210.084.99

1,059

4 222.564.04

12.479,05

TEREN STR.EUGENIU CARADA NR14A(IALOMICIOREI)-123MP

41000757

2011.02/2015.12

96.061,49

1,059

4 101.767,55

5.706.06

TEREN STR.FLUTURI NR.31-208MP

41000324

2006.12/2015.12

104.588,89

1,059

4 110.801,47

6.212,58

Denumire activ fix corporal

Numar inventar

Anul si luna intrarii in patrimoniu/Anul si luna ultimei reevaluari

Val.de inregistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum-total

Val.de inreg.in cantab. actualizata(re eval.)

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

D

1

2

3=1x2

4=3-1

TEREN STR.FLUTURI NR.37-132MP

41000325

2006.12/2015.12

66.705,04

1,059

4 70.667,32

3.962,28

TEREN STR.FRANARULUI NR.14-190MP

41000291

2006.12/2015.12

96.014,89

1,059

4 101.718,18

5.703,29

TEREN STR.FRATII BUZESTI NR.16-880MP

41000358

2006.12/2015.12

687.257,56

1,069

8 735.200,05

47.942,49

TEREN STR.FRATII BUZESTI NR.2-36,89MP

41000141

2006.12/2015.12

28.810,34

1,059

4 30.521,68

1.711,34

TEREN STR.FRATII BUZESTI NR.2-40,11MP

41000094

2006.12/2015.12

31.325,10

1,059

4 33.185,81

1.860,71

TEREN STR.FRATII BUZESTI NR.24-32MP

41000142

2006.12/2015.12

24.991,59

1,059

4 26.476,09

1.484,50

TEREN STR.FULGER FN-300 MP

41000394

2007.06/2015.12

44.332,20

1,059

4 46.965,53

2.633,33

TEREN STR.G-RAL CERCHEZ NR.3-69MP

41000371

2007.02/2015.12

124.080,02

1,059

4 131.450,38

7.370,36

TEREN STR.G.PREOTEASA NR.12-524MP

41000149

2006.12/2015.12

409.235,53

1,059

4 433.544,13

24.308,60

Teren str.Ghe Doja,nr.66-sup 974,54mp

41001071

2013.12/2015.12

719.501,33

1,059

4 762.239,73

42.738,40

TEREN STR.GRADISTE NR.25(FOST 19)-270MP

41000392

2007.06/2015.12

146.747,45

1,059

4 155.464,25

8.716,80

TEREN STR.GRADISTEI NR.17-120MP

41000302

2006.12/2015.12

93.717,96

1,059

4 99.284,81

5.566,85

TEREN STR.HOREZUL NR.13-15 MP

41000079

2006.12/2015.12

13.591,52

1,059

4 14.398,86

807,34

TEREN STR.HOREZUL NR.13-64MP

41000080

2006.12/2015.12

57.990,50

1,059

4 61.435,14

3.444,64

TEREN STR.HOREZUL NR.9-68,50MP

41000158

2006.12/2015.12

53.496,96

1,059

4 56.674,68

3.177,72

TEREN STR.I MAIORESCU FN-3609,90 MP

41000386

2007.03/2015.12

8.196.371,43

1,059

4 8.683.236,13

486.864,70

TEREN STR.I.C FRIMU NR.16-110,96MP

41000147

2006.12/2015.12

86.657,98

1,059

4 91.805,47

5.147,49

TEREN STR.I.C FRIMU NR.17-331,50MP

41000146

2006.12/2015.12

572.138,73

1,059

4 606.123,79

33.985,06

TEREN STR.IALOMICIOARA NR.1-100MP

41000144

2006.12/2015.12

78.098,47

1,059

4 82.737,52

4.639,05

TEREN STR.IALOMICIOARA NR.23-35,74MP

41000349

2006.12/2015.12

27.912,65

1,059

4 29.570,66

1.658,01

TEREN STR.IALOMICIOARA NR.23-49,84MP

41000360

2006.12/2015.12

38.924,10

1,059

4 41.236,19

2.312,09

TEREN STR.IALOMICIOARA NR.5A-293MP

41000143

2006.12/2015.12

228.828,18

1,059

4 242.420,58

13.592,40

Denumire activ fix corporal

Numar inventar

Anul si luna intrarii in patrimoniu/Anul si luna ultimei reevaluari

Val.de inregistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum-total

Val.de inreg.in cantab. actualizata(re eval.)

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

D

1

2

3=1x2

4=3-1

TEREN STR.IANCU JIANU NR.14-898,50MP

41000148

2006.12/2015.12

701.714,97

1,059

4 743.396,86

41.681,89

TEREN STR.IC FRIMU NR.77- 800 MP

41000365

2006.12/2015.12

614.048,35

1,059

4 650.522,84

36.474,49

Teren str.lnfratirii nr.2( AI Cuza) bl10D-10E

41001106

2014.09/2015.12

334.492,81

1,059

4 354.361,69

19.868,88

teren str.Ion Maiorescu nr.3,bl2-4,30mp

41001087

2014.02/2015.12

21.891,42

1,059

4 23.191,77

1.300,35

TEREN STR.ION TOMESCU NR.11-253MP

41000288

2006.12/2015.12

197.589,20

1,059

4 209.326,00

11.736,80

TEREN STR.ION TOMESCU NR.6-62,33MP

41000287

2006.12/2015.12

48.679,19

1,059

4 51.570,74

2.891,55

TEREN STR.LIBERTATII NR.20-250MP

41000101

2006.12/2015.12

339.788,12

1,059

4 359.971,54

20.183,42

TEREN STR.LIBERTATII NR.28-726MP

41000307

2006.12/2015.12

566.994,83

1,059

4 600.674,34

33.679,51

TEREN STR.LIBERTATII NR.5-1806,65MP

41000308

2006.12/2015.12

1.410.966,11

1,059

4 1.494.777,54

83.811,43

TEREN STR.LIPSCANI NR.4 - 691.68MP

41000331

2006.12/2015.12

30.438,15

1,059

4 32.246,18

1.808,03

teren str.Lipscani, 25A(fost27)

41001104

2014.06/2015.12

47.927,17

1,059

4 50.774,05

2.846,88

Teren str.Lipscani,nr.22-sup 101mp

41001070

2013.12/2015.12

74.568,10

1,059

4 78.997,45

4.429,35

TEREN STR.LOMONOSOV NR.12-42MP

41000191

2006.12/2015.12

32.801,34

1,059

4 34.749,74

1.948,40

TEREN STR.LOMONOSOV NR.34-157MP

41000189

2006.12/2015.12

122.614,42

1,059

4 129.897,72

7.283,30

TEREN STR.LOTRU NR.5-246.38MP

41000192

2006.12/2015.12

190.610,17

1,059

4 201.932,42

11.322,25

TEREN STR.LOTRU NR.9-768MP

41000193

2006.12/2015.12

679.456,99

1,059

4 719.816,75

40.359,76

TEREN STR.M EMINESCU NR.20A -739MP

41000215

2006.12/2015.12

567.491,19

1,059

4 601.200,18

33.708,99

TEREN STR.M KOGALNICEANU NR.18-163MP

41000283

2006.12/2015.12

127.300,47

1,059

4 134.862,12

7.561,65

TEREN STR.M KOGALNICEANU NR.18B-18C-148MP

41001166

2017.06/2017.06

236.800,00

1,060

9 251.221,13

14.421,13

TEREN STR.M KOGALNICEANU NR16-333MP(83MP CURTE)

41001175

2017.11/2017.11

432.900,00

1,034

3 447.748,48

14.848,48

TEREN STR.MACEDONSKI NR.22-552MP

41000075

2006.12/2015.12

31.238,98

1,059

4 33.094,58

1.855,60

TEREN STR.MACEDONSKI NR.31-1071MP

41000123

2006.12/2015.12

835.275,75

1,059

4 884.891,15

49.615,40

TEREN STR.MACEDONSKI NR.45-47(f 37)-523mp

41000120

2006.12/2015.12

403.132,00

1,059

6 427.154,48

24.022,48

Denumire activ fix corporal

Numar inventar

Anul si luna intrarii in patrimoniu/Anul si luna ultimei reevaluari

Val.de inregistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum-total

Val.de inreg.in cantab. actualizata(re eval.)

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

D

1

2

3=1x2

4=3-1

TEREN STR.MACEDONSKI NR.47-71MP

41000121

2006.12/2015.12

55.450,41

1,059

4 58.744,17

3.293,76

TEREN STR.MACEDONSKI NR.53-124,28MP

41000122

2006.12/2015.12

97.060,51

1,059

4 102.825,91

5.765,40

TEREN STR.MACEDONSKI NR.8-258MP

41000119

2006.12/2015.12

201.663,00

1,057

2 213.199,78

11.536,78

TEREN STR.MADONA DUDU NR.20-838MP

41000316

2006.12/2015.12

602.880,08

1,059

4 638.691,17

35.811,09

TEREN STR.MADONA DUDU NR.45-56MP

41000315

2006.12/2015.12

43.734,78

1,059

4 46.332,63

2.597,85

TEREN STR.MATEI MILLO NR.16-183MP

41000338

2006.12/2015.12

142.919,97

1,059

4 151.409,42

8.489,45

TEREN STR.MD FRUNDZE NR.17-441MP

41000208

2006.12/2015.12

344.414,04

1,059

4 364.872,24

20.458,20

TEREN STR.MD FRUNDZE NR.28-424MP

41000209

2006.12/2015.12

331.137,06

1,059

4 350.806,61

19.669,55

TEREN STR.MD FRUNDZE NR.29-462,56MP

41000210

2006.12/2015.12

361.252,41

1,059

4 382.710,81

21.458,40

TEREN STR.MD FRUNDZE NR.43-330MP

41000211

2006.12/2015.12

257.724,65

1,059

4 273.033,50

15.308,85

TEREN STR.MD FRUNDZE NR.43C-73MP

41000212

2006.12/2015.12

57.011,75

1,059

4 60.398,25

3.386,50

TEREN STR.MD FRUNDZE NR.54-264MP

41000213

2006.12/2015.12

206.180,12

1,059

4 218.427,23

12.247,11

TEREN STR.MESTEACANULUI NR.85-220MP

41000214

2006.12/2015.12

171.816,43

1,059

4 182.022,33

10.205,90

TEREN STR.MICSUNELE NR238(fFOST33) -90MP

41000758

2011.01/2015.12

45.480,52

1,059

4 48.182,06

2.701,54

TEREN STR.MIHAI VITEAZUL NR.7-286,03MP

41000206

2006.12/2015.12

223.385,27

1,059

4 236.654,36

13.269,09

TEREN STR.N BALCESCU NR.24-180MP

41000359

2006.12/2015.12

140.577,45

1,059

4 148.927,75

8.350,30

TEREN STR.N BALCESCU NR.24-326,84MP

41000219

2006.12/2015.12

255.257,50

1,059

4 270.419,80

15.162,30

TEREN STR.N BALCESCU NR.65-38MP

41000220

2006.12/2015.12

29.677,64

1,059

4 31.440,49

1.762,85

TEREN STR.N TITULESCU NR.56E-303MP

41000301

2006.12/2015.12

236.637,93

1,059

4 250.694,23

14.056,30

TEREN STR.NANTERRE NR.29C-310mp

41000292

2006.12/2015.12

372.505,30

1,059

4 394.632,13

22.126,83

TEREN STR.NEGOIU NR.40-120MP

41000350

2006.12/2015.12

13.781,55

1,059

4 14.600,17

818,62

TEREN STR.NEGOIU NR.40-60MP

41000343

2006.12/2015.12

6.890,77

1,059

4 7.300,08

409,31

TEREN STR.NICOLAE URSU NR.37-281MP

41000340

2006.12/2015.12

219.457,09

1,059

4 232.492,85

13.035,76

Denumire activ fix corporal

Numar inventar

Anul si luna intrarii in patrimoniu/Anul si luna ultimei reevaluari

Val.de inregistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum-total

Val.de inreg.in cantab. actualizata(re eval.)

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

D

1

2

3=1x2

4=3-1

TEREN STR.NICOLCESCU NR.14-64,25MP

41000218

2006.12/2015.12

50.178,73

1,059

4 53.159,35

2.980,62

TEREN STR.NICOLCESCU NR.3-919MP

41000217

2006.12/2015.12

717.724,54

1,059

4 760.357,40

42.632,86

TEREN STR.OITUZ NR.20A-82MP

41000286

2006.12/2015.12

64.040,32

1,059

4 67.844,32

3.804,00

TEREN STR.OLTET NR.11-547MP

41000187

2006.12/2015.12

427.207,00

1,059

4 452.579,20

25.372,20

TEREN STR.OLTET NR.14(actual 12)-289MP

41000188

2006.12/2015.12

219.241,19

1,059

4 232.264,12

13.022,93

TEREN STR.OLTET NR.21- 478MP

41000186

2006.12/2015.12

370.434,47

1,059

4 392.438,29

22.003,82

TEREN STR.OLTET NR.8-857,51MP(BCR)

41000379

2007.03/2015.12

1.947.059,58

1,059

4 2.062.714,97

115.655,39

TEREN STR.ONESTI NR.4-465MP

41000184

2006.12/2015.12

363.158,24

1,059

4 384.729,85

21.571,61

TEREN STR.ONESTI NR.9-562MP

41000185

2006.12/2015.12

438.913,18

1,059

4 464.984,64

26.071,46

TEREN STR.OPANEZ NR.13-153MP

41000297

2006.12/2015.12

119.490,73

1,059

4 126.588,48

7.097,75

TEREN STR.OPANEZ,BL.F16-48,05 MP

41000391

2007.06/2015.12

62.093,72

1,059

4 65.782,09

3.688,37

TEREN STR.OSCAR OBEDEAN NR22(TIMIS NR.14) -763MP

41000279

2006.12/2015.12

584.222,66

1,059

4 618.925,50

34.702,84

TEREN STR.OSCAR OBEDEANU NR.25 -190,84MP

41000346

2006.12/2015.12

149.042,73

1,059

4 157.895,87

8.853,14

TEREN STR.OSCAR OBEDEANU NR.25-465,08MP

41000282

2006.12/2015.12

363.220,04

1,059

4 384.795,32

21.575,28

TEREN STR.PACII NR.27-137MP

41000294

2006.12/2015.12

106.994,93

1,059

4 113.350,43

6.355,50

TEREN STR.PALTINIS NR.11-98,62MP

41000201

2006.12/2015.12

77.020,42

1,059

4 81.595,44

4.575,02

TEREN STR.PALTINIS NR.3-3A-1595MP

41000202

2006.12/2015.12

1.245.672,00

1,066

4 1.328.370,99

82.698,99

TEREN STR.PALTINIS NR.34-25,51MP

41000076

2006.12/2015.12

19.922,55

1,059

4 21.105,95

1.183,40

TEREN STR.PALTINIS NR.34-354MP

41000205

2006.12/2015.12

276.468,85

1,059

4 292.891,11

16.422,26

TEREN STR.PALTINIS NR.6-512,86MP

41000203

2006.12/2015.12

400.536,20

1,059

4 424.328,06

23.791,86

TEREN STR.PALTINIS NR.7-467MP

41000204

2006.12/2015.12

364.719,58

1,059

4 386.383,93

21.664,35

TEREN STR.PALTINIS NR.78A-210MP

41000200

2006.12/2015.12

161.633,71

1,059

4 171.234,76

9.601,05

TEREN STR.PALTINIS NR.8-190MP

41000368

2006.12/2015.12

148.387,19

1,059

4 157.201,39

8.814,20

TEREN STR.PARAULUI NR.9-200MP

41000090

2006.12/2015.12

151.016,94

1,059

4 159.987,35

8.970,41

Denumire activ fix corporal

Numar inventar

Anul si luna intrarii in patrimoniu/Anul si luna ultimei reevaluari

Val.de inregistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum-total

Val.de inreg.in cantab. actualizata(re eval.)

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

D

1

2

3=1x2

4=3-1

TEREN STR.PARAULUI NR.9-80MP

41000089

2006.12/2015.12

60.406,78

1,059

4 63.994,94

3.588,16

TEREN STR.PARULUI NR.19-în indiviziune cota 1/2din

41001151

2016.10/2016.10

249.900,00

1,068

5 267.018,16

17.118,16

TEREN STR.PASCANI NR.28,AF CT CAMIN3-715MP

41001148

2016.06/2016.06

300.300,00

1,070

0 321.321,01

21.021,01

TEREN STR.PASCANI,NR.11-300MP

41000724

2010.03/2015.12

151.603,09

1,059

4 160.608,32

9.005,23

TEREN STR.PERTU RARES NR.23-420MP

41000194

2006.12/2015.12

328.013,37

1,059

4 347.497,37

19.484,00

TEREN STR.PERTU RARES NR.6-310 MP

41000195

2006.12/2015.12

263.191,87

1,059

4 278.825,47

15.633,60

TEREN STR.PERTU RARES NR.7-806MP

41000196

2006.12/2015.12

629.473,81

1,059

4 666.864,57

37.390,76

TEREN STR.PETUNIILOR NR.48-500MP

41000341

2006.12/2015.12

390.492,35

1,059

4 413.687,61

23.195,26

TEREN STR.PIATA UNIRII BL.M1-253,37 MP

41000395

2007.06/2015.12

575.256,21

1,059

4 609.426,45

34.170,24

Teren str.Pict.O.Obedeanu nr.23

41000833

2013.03/2015.12

231.108,96

1,059

4 244.836,84

13.727,88

TEREN STR.PICTOR ISCOVESCU NR.4-38MP

41000320

2006.12/2015.12

29.677,64

1,059

4 31.440,49

1.762,85

TEREN STR.PLEVNEI NR 20B(fost 14) -306MP

41000823

2012.10/2015.12

238.981,46

1,059

4 253.176,97

14.195,51

TEREN STR.PLEVNEI NR.26-300MP

41000306

2006.12/2015.12

234.295,41

1,059

4 248.212,56

13.917,15

TEREN STR.PLEVNEI NR.38-109MP

41000299

2006.12/2015.12

85.127,04

1,059

4 90.183,59

5.056,55

TEREN STR.POLOVRAGI NR.19-171MP

41000103

2006.12/2015.12

15.494,34

1,059

4 16.414,70

920,36

TEREN STR.POTELU 24000MP, TARLAUA 27

41000004

2002.03/2015.12

7.230.386,47

1,059

4 7.659.871,63

429.485,16

TEREN STR.POTELU NR17-173MP(132MP CURTE)

41001176

2017.11/2017.11

17.300,00

1,034

3 17.893,39

593,39

teren str.Princip Unite nr.14 af const BI14-809MP

41001051

2013.10/2015.12

599.198,79

1,059

4 634.791,22

35.592,43

TEREN STR.PRINCIPATELE UNITE NR.11-353MP

41000199

2006.12/2015.12

275.687,67

1,059

4 292.063,53

16.375,86

TEREN STR.PRINCIPATELE UNITE NR.12-15MP

41000077

2006.12/2015.12

18.122,03

1,059

4 19.198,48

1.076,45

TEREN STR.PRINCIPATELE UNITE NR.14-198,30MP

41000078

2006.12/2015.12

239.573,28

1,059

4 253.803,94

14.230,66

TEREN STR.PRINCIPATELE UNITE NR.15-15A -78,60MP

41001146

2016.06/2016.06

55.020,00

1,070

0 58.871,40

3.851,40

TEREN STR.PRINCIPATELE UNITE NR.5-1465MP

41000197

2006.12/2015.12

1.144.142,93

1,059

4 1.212.105,05

67.962,12

Denumire activ fix corporal

Numar inventar

Anul si luna intrarii in patrimoniu/Anul si luna ultimei reevaluari

Val.de inregistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum-total

Val.de inreg.in cantab. actualizata(re eval.)

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

D

1

2

3=1x2

4=3-1

Teren str.Principatele Unite nr.6,sup997mp

41001090

2014.04/2015.12

656.767.77

1,059

4 695.779,79

39.012,02

TEREN STR.PRINCIPATELE UNITE NR.9-240MP

41000198

2006.12/2015.12

187.435,92

1,059

4 198.569,62

11.133,70

TEREN STR.RAULUI NR.26-4653MP(dezmembrat in trei l

41000390

2007.03/2015.12

2.771.371,05

1,059

4 2.935.990,57

164.619,52

TEREN STR.RAULUI NR.417A,TR. 33,PARC.31/2-650MP

41000465

2007.09/2015.12

387.184,56

1,059

4 410.183,33

22.998.77

TEREN STR.RAULUI NR.9-322MP

41000326

2006.12/2015.12

162.720,93

1,059

4 172.386,56

9.665,63

TEREN STR.RECUNOSTINTEI 14BIS-232MP

41000444

2007.07/2015.12

334.819,09

1,059

4 354.707,35

19.888,26

TEREN STR.REMUS NR.10-126MP

41000296

2006.12/2015.12

98.404,01

1,059

4 104.249,21

5.845,20

TEREN STR.RENASTERII NR9-606,85MP

41000303

2006.12/2015.12

473.940.51

1,059

4 502.092.59

28.152,08

TEREN STR.REPUBLICII NR.23-221MP

41000234

2006.12/2015.12

172.597,61

1,059

4 182.849,91

10.252,30

TEREN STR.REPUBLICII NR.32-228MP

41000236

2006.12/2015.12

178.064,83

1,059

4 188.641,89

10.577,06

TEREN STR.REPUBLICII NR.52-240MP

41000231

2006.12/2015.12

187.435,92

1,059

4 198.569,62

11.133,70

TEREN STR.REPUBLICII NR.68-15MP

41000081

2006.12/2015.12

11.714.62

1,059

4 12.410,47

695.85

TEREN STR.REPUBLICII NR.68-586MP

41000235

2006.12/2015.12

457.657,38

1,059

4 484.842,24

27.184,86

TEREN STR.REPUBLICII NR.74-4MP

41000232

2006.12/2015.12

3.123.70

1,059

4 3.309.25

185,55

TEREN STR.ROMANIA MUNCITOARE NR.105-10MP

41000339

2006.12/2015.12

7.809.75

1,059

4 8.273.65

463.90

TEREN STR.ROMANIA MUNCITOARE NR.13E-142MP

41000387

2007.04/2015.12

322.381,25

1,059

4 341.530.71

19.149,46

TEREN STR.ROVINARI NR.25-248MP

41000104

2006.12/2015.12

224.713,21

1,059

4 238.061,18

13.347,97

TEREN STR.ROVINE NR.9-228MP

41000289

2006.12/2015.12

178.064,83

1,059

4 188.641,89

10.577,06

TEREN STR.ROZELOR FN-10000 MP

41000388

2007.05/2015.12

2.638.267.04

1,059

4 2.794.980,18

156.713,14

TEREN STR.ROZNOV NR.45-413MP

41000102

2006.12/2015.12

49.896.00

1,059

4 52.859.82

2.963.82

TEREN STR.SABBA STEFANESCUNR.16-298MP

41000808

2011.12/2015.12

232.733,05

1,059

4 246.557,40

13.824,35

TEREN STR.SARARILOR PARCELA 1CC-340MP

41000378

2007.03/2015.12

490.602.49

1,059

4   519.744.29

29.141,80

TEREN STR.SILOZULUI NR.131-188,70MP

41000251

2006.12/2015.12

147.371,97

1,059

156.125,87

8.753.90

Denumire activ fix corporal

Numar inventar

Anul si luna intrarii in patrimoniu/Anul si luna ultimei reevaluari

Val.de inregistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum-total

Val.de inreg.in cantab. actualizata(re eval.)

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

D

1

2

3=1x2

4=3-1

TEREN STR.SILOZULUI NR.131-24MP

41000091

2006.12/2015.12

18.743,19

1,059

4            19.856,54

1.113,35

TEREN STR.SILOZULUI NR.132-468MP

41000243

2006.12/2015.12

365.500,76

1,059

4          387.211,52

21.710,76

TEREN STR.SILOZULUI NR.17B-51MP

41000245

2006.12/2015.12

39.829,91

1,059

4            42.195,81

2.365,90

TEREN STR.SILOZULUI NR.17C-50MP

41000248

2006.12/2015.12

39.049,74

1,059

4            41.369,30

2.319,56

TEREN STR.SILOZULUI NR.180-540MP

41000252

2006.12/2015.12

421.731,33

1,059

4          446.782,18

25.050,85

TEREN STR.SILOZULUI NR.190-212.51MP

41000247

2006.12/2015.12

165.967,23

1,059

4           175.825,69

9.858,46

TEREN STR.SILOZULUI NR.36-531mp

41000246

2006.12/2015.12

414.702,76

1,059

4          439.336,12

24.633,36

TEREN STR.SILOZULUI NR.63-224MP

41000244

2006.12/2015.12

174.940,13

1,059

4           185.331,58

10.391,45

TEREN STR.SILOZULUI NR.63-27MP

41000082

2006.12/2015.12

21.086,72

1,059

4            22.339,27

1.252,55

TEREN STR.SILOZULUI NR.63-440MP

41000249

2006.12/2015.12

343.632,86

1,059

4          364.044,66

20.411,80

TEREN STR.SILOZULUI NR.98-821MP

41000250

2006.12/2015.12

634.018,21

1,059

4           671.678,91

37.660,70

TEREN STR.SIMION BARNUTIU NR.13-368,75MP

41000254

2006.12/2015.12

287.987,92

1,059

4           305.094,41

17.106,49

TEREN STR.SIMION BARNUTIU NR.20-266MP

41000256

2006.12/2015.12

223.361,97

1,059

4          236.629,68

13.267,71

TEREN STR.SIMION BARNUTIU NR.28-442,68MP

41000255

2006.12/2015.12

345.726,13

1,059

4          366.262,27

20.536,14

TEREN STR.SIMION BARNUTIU NR.30-518MP

41000257

2006.12/2015.12

395.684,73

1,059

4           419.188,41

23.503,68

TEREN STR.SIMION BARNUTIU NR.31-130MP

41000352

2006.12/2015.12

101.527,71

1,059

4           107.558,46

6.030,75

TEREN STR.SIMION BARNUTIU NR.31-83MP

41000258

2006.12/2015.12

64.821,50

1,059

4            68.671,90

3.850,40

TEREN STR.SIMION BARNUTIU NR.31B-125MP

41000259

2006.12/2015.12

97.622,83

1,059

4           103.421,63

5.798,80

TEREN STR.SIMION BARNUTIU NR.8-266MP

41000253

2006.12/2015.12

207.741,46

1,059

4           220.081,31

12.339,85

TEREN STR.STEFAN CEL MARE NR.122-138MP

41000238

2006.12/2015.12

107.776,11

1,059

4           114.178,01

6.401,90

TEREN STR.STEFAN CEL MARE NR.19-341MP

41000239

2006.12/2015.12

266.315,57

1,059

4          282.134,72

15.819,15

TEREN STR.STEFAN CEL MARE NR.56-50MP

41000237

2006.12/2015.12

39.049,74

1,059

4            41.369,30

2.319,56

Denumire activ fix corporal

Numar inventar

Anul si luna intrarii in patrimoniu/Anul si luna ultimei reevaluari

Val.de inregistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum-total

Val.de inreg.in cantab. actualizata(re eval.)

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

D

1

2

3=1x2

4=3-1

TEREN STR.STEFAN CEL MARE NR.57-145,86MP

41000083

2006.12/2015.12

113.914,08

1,059

4           120.680,58

6.766.50

TEREN STR.STEFAN CEL MARE NR.79-34MP

41000084

2006.12/2015.12

26.553.95

1,059

4 28.131,26

1.577,31

TEREN STR.STIRBEI VODA NR.10-714,54MP

41000242

2006.12/2015.12

558.045.23

1,059

4 591.193,13

33.147,90

TEREN STR.STIRBEI VODA NR.4-428MP

41000240

2006.12/2015.12

334.261,77

1,059

4 354.116,93

19.855,16

TEREN STR.STIRBEI VODA NR.8-1237MP

41000369

2006.12/2015.12

400.645,62

1,059

4 424.443.98

23.798.36

TEREN STR.STIRBEI VODA NR.8-724MP

41000241

2006.12/2015.12

565.432.47

1,059

4 599.019,17

33.586.70

teren str.T Aman 6 -540,25mp

41001044

2013.10/2015.12

437.733.61

1,059

4 463.735.00

26.001,39

teren str.T Demetrescu nr.27 (fost9)

41001035

2013.10/2015.12

97.027,25

1,059

4 102.790,67

5.763,42

Teren str.T.lalescu,nr11,af bl.H23

41001108

2014.09/2015.12

80.282.23

1,059

4 85.051,00

4.768.77

TEREN STR.TANARUL ROSU NR.3-15MP

41000092

2006.12/2015.12

7.579.75

1,059

4 8.029,99

450.24

TEREN STR.TANARUL ROSU NR.3C-12MP

41000099

2006.12/2015.12

6.064,00

1,059

4 6.424,20

360,20

TEREN STR.TICLENI NR.32-90MP

41000443

2007.07/2015.12

14.037.34

1,059

4 14.871,16

833.82

TEREN STR.TIMIS NR.61-117MP

41000278

2006.12/2015.12

91.375.44

1,059

4 96.803,14

5.427.70

TEREN STR.TIMIS NR.7-95,80MP

41000281

2006.12/2015.12

74.818,74

1,059

4 79.262,98

4.444,24

TEREN STR.TIMIS NR.9-58MP

41000280

2006.12/2015.12

45.297,13

1,059

4 47.987.78

2.690.65

TEREN STR.TRAIAN LALESCU -50 MP

41000374

2007.02/2015.12

64.994.30

1,059

4 68.854.96

3.860.66

TEREN STR.TRAIAN LALESCU BL.H12-H13-30MP

41000383

2007.03/2015.12

39.020.45

1,059

4 41.338.27

2.317,82

TEREN STR.TRANSILVANIEI NR.10-356,65MP

41000318

2006.12/2015.12

278.537.80

1,059

4 295.082.95

16.545,15

TEREN STR.TUDOR VLADIMIRESCU NR.22-12MP

41000085

2006.12/2015.12

9.372,10

1,059

4 9.928.80

556.70

TEREN STR.TUDOR VLADIMIRESCU NR.22-355,54MP

41000227

2006.12/2015.12

550.203,04

1,059

4 582.885,12

32.682,08

TEREN STR.TUDOR VLADIMIRESCU NR.35-476MP

41000228

2006.12/2015.12

371.749,16

1,059

4 393.831,07

22.081,91

TEREN STR.TUDOR VLADIMIRESCU NR.47-220MP

41000229

2006.12/2015.12

171.816,43

1,059

4 182.022,33

10.205,90

TEREN STR.TUDOR VLADIMIRESCU NR.7-1005MP

41000226

2006.12/2015.12

784.889.57

1,059

4 831.512,03

46.622.46

TEREN STR.TUDOR VLADIMIRESCU NR.76-198MP

41000230

2006.12/2015.12

154.634,58

1,059

4 163.819,88

9.185,30

Denumire activ fix corporal

Numar inventar

Anul si luna intrarii in patrimoniu/Anul si luna ultimei reevaluari

Val.de inregistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum-total

Val.de inreg.in cantab. actualizata(re eval.)

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

D

1

2

3=1x2

4=3-1

TEREN STR.TUFANELE NR.36(fost 30)-474MP

41000300

2006.12/2015.12

239.533,00

1,058

9 253.641,70

14.108,70

TEREN STR.ULMULUI NR.28A-70MP

41000335

2006.12/2015.12

54.669,23

1,059

4 57.916,58

3.247,35

TEREN STR.ULMULUI NR.28B-90MP

41000336

2006.12/2015.12

228.219,71

1,059

4 241.775,97

13.556,26

TEREN STR.ULMULUI NR.37-977MP

41000342

2006.12/2015.12

763.021,67

1,059

4 808.345,18

45.323,51

TEREN STR.ULMULUI NR.6-98MP

41000334

2006.12/2015.12

76.536,12

1,059

4 81.082,37

4.546,25

TEREN STR.UNIRII FN-120 MP

41000393

2007.06/2015.12

272.438,89

1,059

4 288.621,77

16.182,88

TEREN STR.UNIRII NR.101-735 MP

41000270

2006.12/2015.12

574.023,40

1,059

4 608.120,41

34.097,01

TEREN STR.UNIRII NR.114-322MP

41000271

2006.12/2015.12

251.477,25

1,059

4 266.415,01

14.937,76

TEREN STR.UNIRII NR.117-362,25MP

41000272

2006.12/2015.12

282.911,78

1,059

4 299.716,75

16.804,97

TEREN STR.UNIRII NR.122-69MP

41000216

2006.12/2015.12

53.888,06

1,059

4 57.089,01

3.200,95

TEREN STR.UNIRII NR.133 -1126 MP

41000273

2006.12/2015.12

856.400,91

1,059

4 907.271,15

50.870,24

TEREN STR.UNIRII NR.16

41000843

2013.03/2015.12

20.639,19

1,059

4 21.865,16

1.225,97

TEREN STR.UNIRII NR.166A-107MP

41000275

2006.12/2015.12

83.565,70

1,059

4 88.529,51

4.963,81

TEREN STR.UNIRII NR.168-808MP

41000276

2006.12/2015.12

631.035,15

1,059

4 668.518,66

37.483,51

TEREN STR.UNIRII NR.171-150MP

41000277

2006.12/2015.12

117.148,21

1,059

4 124.106,82

6.958,61

TEREN STR.UNIRII NR.49(fost 71) - 1090MP

41000098

2006.12/2015.12

851.273,42

1,059

4 901.839,09

50.565,67

TEREN STR.UNIRII NR.58(FOST92) -1265MP

41000269

2006.12/2015.12

987.945,99

1,059

4 1.046.630,01

58.684,02

TEREN STR.UNIRII NR.75-154.00MP

41000265

2006.12/2015.12

120.271,91

1,059

4 127.416,06

7.144,15

TEREN STR.UNIRII NR.77-524,11MP

41000266

2006.12/2015.12

972.325,49

1,059

4 1.030.081,65

57.756,16

TEREN STR.UNIRII NR.78-370 MP

41000267

2006.12/2015.12

288.964,64

1,059

4 306.129,15

17.164,51

TEREN STR.UNIRII NR.85-16MP

41000268

2006.12/2015.12

12.495,80

1,059

4 13.238,05

742,25

TEREN STR.UNIRII NR.94-119MP

41000364

2006.12/2015.12

92.936,78

1,059

4 98.457,23

5.520,45

TEREN STR.UNIRII NR.94-21MP

41000354

2006.12/2015.12

16.400,67

1,059

4 17.374,87

974,20

TEREN STR.UNIRII NR.94-26,80MP

41000087

2006.12/2015.12

20.930,69

1,059

4 22.173,97

1.243,28

TEREN STR.UNIRII NR.94-28MP

41000366

2006.12/2015.12

21.867,90

1,059

4 23.166,85

1.298,95

TEREN STR.UNIRII NR.94-36MP

41000357

2006.12/2015.12

28.115,29

1,059

4 29.785,34

1.670,05

Denumire activ fix corporal

Numar inventar

Anul si luna intrarii in patrimoniu/Anul si luna ultimei reevaluari

Val.de inregistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum-total

Val.de inreg.in cantab. actualizata(re eval.)

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

D

1

2

3=1x2

4=3-1

TEREN STR.V ALECSANDRI NR. 150( fost146)-855MP

41000260

2006.12/2015.12

667.742.53

1,044

1 697.190,53

29.448,00

TEREN STR.V ALECSANDRI NR.1-180MP

41000262

2006.12/2015.12

140.577,45

1,059

4 148.927,75

8.350,30

TEREN str.V ALECSANDRI NR.14(fost 12)-276MP

41000261

2006.12/2015.12

213.429.27

1,059

4 226.106,97

12.677,70

TEREN STR.V ALECSANDRI NR.6-528MP

41000263

2006.12/2015.12

412.360.24

1,059

4 436.854,45

24.494,21

TEREN STR.VASILE CONTA NR.11-261MP

41000285

2006.12/2015.12

203.836.59

1,059

4 215.944,49

12.107,90

TEREN STR.VLAD TEPES NR.14-491MP

41000223

2006.12/2015.12

383.463.78

1,059

4 406.241,54

22.777,76

TEREN STR.VLAD TEPES NR.18-15MP

41000088

2006.12/2015.12

11.714,62

1,059

4 12.410,47

695,85

TEREN STR.VLAD TEPES NR.18-318MP

41000221

2006.12/2015.12

248.353.56

1,059

4 263.105,77

14.752,21

TEREN STR.VLAD TEPES NR.5-92MP

41000224

2006.12/2015.12

71.851,08

1,059

4 76.119,04

4.267,96

TEREN STR.VLAD TEPES NR.6-176,93MP

41000222

2006.12/2015.12

138.179,20

1,059

4 146.387,05

8.207,85

TEREN STR.VOINICULUI NR.10-367MP

41000264

2006.12/2015.12

286.621,11

1,059

4 303.646,41

17.025,30

TEREN T17 PARCELA I51-4431.25MP

41000745

2010.05/2015.12

620.169,59

1,059

4 657.007,68

36.838,09

Teren zarzav str. G Plesoianu fn

41000854

2013.07/2015.12

71.719,20

1,059

4     75.979,32

4.260,12

Teren zarzavat Aleea Poienii lânga nr 14

41000859

2013.07/2015.12

14.134.66

1,059

4      14.974,26

839,60

TEREN ZONA ANL POTELU TARLAUA NR 27-22176MP

41000697

2009.07/2015.12

3.348.951,76

1,059

4 3.547.879,59

198.927,83

Teren zona mlastinoasa str. Alunului fn în sup.102

41001105

2014.09/2015.12

1.119.648,81

1,059

4 1.186.155,98

66.507,17

TEREN+IMOBIL STR CAROL NR 39 -208,58MP

41000657

2009.04/2015.12

162.898,24

1,059

4   172.574,40

9.676,16

TEREN,STR. BUCOVAT,NR.25,AFERENT ALEE ACCES-

76 MP

41001172

2017.06/2017.06

41.800.00

1,060

9      44.345,62

2.545,62

TEREN-ARTILERIEI,CRT VETERANI,TARLA27/1-1287,86MP

41000819

2012.08/2015.12

147.905,92

1,059

4   156.691,54

8.785,62

TERN BD.DACIA FN, SUP 119,7MP

41000836

2013.03/2015.12

9.707,37

1,059

4      10.283,99

576,62

Total 4.1.0. TERENURI DOM PRIVAT:

405.545.618,39

429.552.711,57 24.007.093,18

420.1.9.5. TERENURI

TEREN ALEEA GHETISOAREI FN-40MP

41000655

2009.0372015.12

30.299,60

1,059

32.099,40

1.799,80

Denumire activ fix corporal

Numar inventar

Anul si luna intrarii in patrimoniu/Anul si luna ultimei reevaluari

Val.de inregistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum-total

Val.de inreg.in cantab. actualizata(re eval.)

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

D

1

2

3=1x2

4=3-1

Total 420.1.9.5. TERENURI:

30.299,60

32.099,40 1.799,80

Total :

405.575.917,99

429.584.810,97

24.008.892,98

Total general :

405.575.917,99

429.584.810,97

24.008.892,98

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gheorghe NEDELESCU

ANEXA NR. 4 LA HCL NR.463/2019                                                         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gheorghe NEDELESCU

Diferente din reevaluarea activelor fixe corporale din domeniul privat care se amortizeaza la data 31.12.2018

CLADIRI DOMENIU PRIVAT

Gradul de utilizare -%-

Val.aferenta duratei normale de functionare consumate -lei-

Indice le pretur ilor de consu m-total

Val.de inreg. in contab. actualizata (reeval.) -lei-

Dif.din reeval. de inreg. in contab.la data reeeval. -lei-

Dif.din reeval.de inreg. in contab.la data reeval. aferente duratei normale de funct.consum ate -lei-

Dif.din reeval.de inreg. in contab.la data reeval. aferente duratei normale de funct.ramase -lei-

Valoare de amortizat -lei-

Numar inventar

5=3/2

6=1x5

8

9=1x8

10=9-1

11=10x

5         12=10-11

13=7+12

B

1.0 CONSTRUCTII

100,00

872,94

20.84

1,51 1.168,5

18.800,00

11001196

Total 1.0 CONSTRUCTII:

20.84

1,51      1.168,5

18.800,00

1.1.1 Cladiri industriale in afara de cladirile din:

23,00

10.955,19

145.458,

84 8.155,8

6.279,97132.627,82

11000156

Total 1.1.1 Cladiri industriale in afara de cladirile din::

145.458

84      8.155,8

132.627,82

1.10 Alte constructii neregasite in cadrul grupei 1.

66,00

5.194,62

19.60

0,59 1.099,0

13.680,63

11000014

24,00

14.943,64

63.32

8,59 3.550,8

2.698,61 47.532,76

11001123

39,00

94.950,17

251.046,

84 14.076,

8.586,40150.607,00

11000355

Total 1.10 Alte constructii neregasite in cadrul grupei 1.:

333.976,

02       18.725,

11.658,62711.820,39

1.2.10.1 -zidarie, beton, metal sau lemn si sticla

50,00

2,80

5

,92 0,3

2,95

11000961

Total 1.2.10.1 -zidarie, beton, metal sau lemn si sticla:

5

,92           0,3

2,95

1.2.11 Alte constructii agricole neregasite in cadrul subgrupei 1.2.

16,00

57.617,20

367.979,

51 22.276,

18.712,43606.798,03

11001324

16,00

1.920,40

12.26

6,01 742,5

10.226,80

11001328

16,00

19.205,60

122.659,

83 7.425,5

6.237,49102.266,14

11001330

16,00

19.205,60

122.659,

83 7.425,5

6.237,49102.266,14

11001327

16,00

19.205,60

122.659,

83 7.425,5

6.237,49102.266,14

11001325

16,00

38.411,60

245.319,

68 14.851,

12.474,92704.531,89

11001326

100,00

0,00

3.620,

43 218,7

3.401,70

11001344

100,00

-99,88

10.26

8,14 575,7

9.792,29

11001319

Gradul de utilizare -%-

Val.aferenta duratei normale de functionare consumate -lei-

Indice le pretur ilor de consu m-total

Val.de inreg. in contab. actualizata (reeval.) -lei-

Dif.din reeval. de inreg. in contab.la data reeeval. -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval. aferente duratei normale de funct.consumat e -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval. aferente duratei normale de funct.ramase -lei-

Valoare de amortizat -lei-

Numar inventar

5=3/2

6=1x5

9=1x8

10=9-1

11=10x

5        12=10-11

13=7+12

B

100,00

-321,92

31.532,30

1.768,00

0,00

30.086,22

11001256

16,00

19.205,60

122.659,83

7.425,58

6.237,49

102.266,14

11001329

Total 1.2.11 Alte constructii agricole neregasite in cadrul subgrup

1.161.625,39

70.135,24

56.761,14

973.901,49

1.2.7 Constructii pt cresterea animalelor si pasarilor, padocuri

24,00

18.233,44

89.826,13

5.036,51

3.827,75

70.383,93

11000040

18,00

460.435,19

2.601.715,04

147.827,90

6.609,02121.218,88

2.114.670,83

11001201

24,00

7.308,89

36.007,78

2.018,94

1.534,39

28.214,34

11000041

24,00

9.857,58

48.564,38

2.722,98

2.069,46

38.053,28

11000042

24,00

1.704,62

8.398,79

470,92

357,90

6.581,15

11000012

Total 1.2.7 Constructii pt cresterea animalelor si pasarilor, padoc

2.784.512,12

158.077,25

129.008,38

2.257.903,53

1.3.17.2 -din zidarie, beton armat sau metal

16,00 0,00

61.650,39 28.415,68

23.869,17

57.103,88

11000157

Total 1.3.17.2 -din zidarie, beton armat sau metal:

61.650,39       28.415,68

23.869,17

57.103,88

1.3.7.1 -cu imbracam din balast,pamant stabilizat sau macadam

100,00

0,00

0,14

0,04

0,00

0,10

11000831

100,00

0,00

0,22

0,07

0,00

0,15

11000841

100,00

0,00

0,17

0,05

0,00

0,12

11000842

100,00

0,00

0,06

0,02

0,00

0,04

11000832

100,00

0,00

0,20

0,06

0,00

0,14

11000840

100,00

0,00

0,10

0,03

0,00

0,07

11000838

100,00

0,00

0,14

0,04

0,00

0,10

11000836

100,00

0,00

0,11

0,03

0,00

0,08

11000843

100,00

0,00

0,10

0,03

0,00

0,07

11000839

100,00

0,00

0,13

0,04

0,00

0,09

11000835

100,00

0,00

0,23

0,07

0,00

0,16

11000845

100,00

0,00

0,24

0,07

0,00

0,17

11000844

100,00

0,00

0,25

0,07

0,00

0,18

11000834

100,00

0,00

0,13

0,04

0,00

0,09

11000830

Total 1.3.7.1 -cu imbracam din balast,pamant stabilizat sau macad

2,22

0,66

0,00

1,56

1.3.7.2 -cu imbracaminte din beton asfaltic sau pavaj pe fundatie supla

100,00 10.951,91 372.855,76 171.855,37 171.855,37 0,00 190.048,48 11001205

Gradul de utilizare -%-

Val.aferenta duratei normale de functionare consumate -lei-

Indice le pretur ilor de consu m-total

Val.de inreg. in contab. actualizata (reeval.) -lei-

Dif.din reeval. de inreg. in contab.la data reeeval. -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval. aferente duratei normale de funct.consumat e -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval. aferente duratei normale de funct.ramase -lei-

Valoare de amortizat -lei-

Numar inventar

5=3/2

6=1x5

9=1x8

10=9-1

11=10x

5 12=10-11

13=7+12

B

16,00 0,00

592,45 273,07

43,69

229,38

548,76

11000163

Total 1.3.7.2 -cu imbracaminte din beton asfaltic sau pavaj pe fun

373.448,21 172.128,44

171.899,06

229,38

190.597,24

1.5.12 Constr usoare pt afaceri, comert, depozitare(baraci, magazii, soproane, etc.)

31,00

7.147,53

23.463,25

1.471,26

456,09

1.015,17

15.859,63

11001341

31,00

7.147,53

23.463,25

1.471,26

456,09

1.015,17

15.859,63

11001342

48,00

3.560,87

7.544,80

423,03

203,05

219,98

3.780,88

11001252

48,00

3.560,87

7.544,80

423,03

203,05

219,98

3.780,88

11001253

48,00

3.560,87

7.544,80

423,03

203,05

219,98

3.780,88

11001254

48,00

3.560,87

7.544,80

423,03

203,05

219,98

3.780,88

11001255

100,00

53.369,63

39.735,76

2.895,76

2.895,76

0,00

-16.529,63

11000969

100,00

0,00

5.205,94

1.682,94

1.682,94

0,00

3.523,00

11000769

60,00

3.468,52

5.879,41

329,66

197,80

131,86

2.213,09

11001232

60,00

3.468,52

5.879,30

329,65

197,79

131,86

2.212,99

11001233

60,00

3.468,52

5.879,30

329,65

197,79

131,86

2.212,99

11001234

60,00

3.468,52

5.879,30

329,65

197,79

131,86

2.212,99

11001235

60,00

3.468,52

5.879,30

329,65

197,79

131,86

2.212,99

11001236

60,00

3.468,52

5.879,30

329,65

197,79

131,86

2.212,99

11001237

60,00

3.468,52

5.879,30

329,65

197,79

131,86

2.212,99

11001238

60,00

3.468,52

5.879,30

329,65

197,79

131,86

2.212,99

11001239

60,00

3.468,52

5.879,30

329,65

197,79

131,86

2.212,99

11001240

60,00

3.468,52

5.879,30

329,65

197,79

131,86

2.212,99

11001241

60,00

3.468,52

5.879,30

329,65

197,79

131,86

2.212,99

11001242

60,00

3.468,52

5.879,30

329,65

197,79

131,86

2.212,99

11001243

60,00

3.468,52

5.879,30

329,65

197,79

131,86

2.212,99

11001244

60,00

3.468,52

5.879,30

329,65

197,79

131,86

2.212,99

11001245

60,00

3.468,52

5.879,30

329,65

197,79

131,86

2.212,99

11001246

60,00

3.468,52

5.879,30

329,65

197,79

131,86

2.212,99

11001247

60,00

3.468,52

5.879,30

329,65

197,79

131,86

2.212,99

11001248

60,00

3.468,52

5.879,30

329,65

197,79

131,86

2.212,99

11001249

60,00

3.468,52

5.879,30

329,65

197,79

131,86

2.212,99

11001250

60,00

3.468,52

5.879,30

329,65

197,79

131,86

2.212,99

11001251

100,00

4.774,70

35.784,56

2.006,42

2.006,42

0,00

29.003,44

11001206

Gradul de utilizare -%-

Val.aferenta duratei normale de functionare consumate -lei-

Indice le pretur ilor de consu m-total

Val.de inreg. in contab. actualizata (reeval.) -lei-

Dif.din reeval. de inreg. in contab.la data reeeval. -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval. aferente duratei normale de funct.consumat e -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval. aferente duratei normale de funct.ramase -lei-

Valoare de amortizat -lei-

Numar inventar

5=3/2

6=1x5

9=1x8

10=9-1

11=10x

5 12=10-11

13=7+12

B

50,00 14.111,18 13.200,62 1,0594

28.934,12 1.622,32

811,16

811,16

14.011,78

11001209

Total 1.5.12 Constr usoare pt afaceri, comert, depozitare(baraci, m

304.352,19 19.435,09

13.076,47

6.358,62

121.111,27

1.5.14 Alte constructii pt. afaceri, comert, depozitare neregasite in cadrul subgrupei 1.5.

23,00

228,03

1,0594

3.025,63

169,65

39,02

130,63

2.758,58

11000164

100,00

-2.925,34

1,0594

8.858,34

496,68

496,68

0,00

11.287,00

11000980

Total 1.5.14 Alte constructii pt. afaceri, comert, depozitare nerega

11.883,97

666,33

535,70

130,63

14.045,58

1.5.2 Cladiri comerciale pt depozitare-comercializare si distributie. Magazine

7,00

4.694,76

1,0594

66.316,32

3.718,32

260,28

3.458,04

61.361,28

11001346

7,00

2.370,96

1,0594

33.491,87

1.877,87

131,45

1.746,42

30.989,46

11001347

7,00

7.887,96

1,0594

111.422,40

6.247,40

437,32

5.810,08

103.097,12

11001348

100,00

137.122,44

1,0594

145.293,41

8.146,53

8.146,53

0,00

24,44

11000365

100,00

100.733,16

1,0594

106.745,60

5.985,17

5.985,17

0,00

27,27

11000366

100,00

60.223,58

1,0594

63.817,70

3.578,23

3.578,23

0,00

15,89

11000367

100,00

37.345,09

1,0594

39.574,31

2.218,91

2.218,91

0,00

10,31

11000368

21,00

61.787,37

1,0514

165.035,78

8.071,81

1.695,08

6.376,73

101.553,33

11000380

6,00

2.730,00

1,0685

43.082,57

2.761,96

165,72

2.596,24

40.186,85

11001615

6,00

2.714,40

1,0685

42.835,31

2.746,11

164,77

2.581,34

39.956,14

11001616

6,00

3.593,20

1,0685

56.704,99

3.635,28

218,12

3.417,16

52.893,67

11001617

16,00

145.130,22

1,0616

954.242,15

55.370,52

8.859,28

46.511,24

800.252,65

11001203

11,00

5.034,32

1,0594

46.057,84

2.582,44

284,07

2.298,37

40.739,45

11000335

25,00

-4.169,49

1,0594

105.723,42

5.927,86

1.481,97

4.445,89

108.410,94

11000236

30,00

123.595,22

1,0594

777.268,57

43.581,06

13.074,32

30.506,74

640.599,03

11000235

13,00

15.809,04

1,0594

121.808,70

6.829,75

887,87

5.941,88

105.111,79

11000252

30,00

63.310,23

1,0594

398.147,15

22.323,91

6.697,17

15.626,74

328.139,75

11000242

30,00

7.322,73

1,0594

46.051,40

2.582,08

774,62

1.807,46

37.954,05

11000244

30,00

9.415,15

1,0594

59.208,95

3.319,82

995,95

2.323,87

48.797,85

11000245

30,00

-3.422,13

1,0594

29.228,82

1.638,85

491,66

1.147,19

32.159,29

11000246

30,00

5.721,07

1,0594

35.978,76

2.017,31

605,19

1.412,12

29.652,50

11000247

13,00

15.179,30

1,0594

116.955,93

6.557,66

852,50

5.705,16

100.924,13

11000248

30,00

16.532,28

1,0594

103.967,98

5.829,43

1.748,83

4.080,60

85.686,87

11000250

30,00

46.614,73

1,0594

293.149,79

16.436,76

4.931,03

11.505,73

241.604,03

11000251

13,00

10.693,59

1,0594

82.395,11

4.619,85

600,58

4.019,27

71.100,94

11000257

Gradul de utilizare -%-

Val.aferenta duratei normale de functionare consumate -lei-

Indice le pretur ilor de consu m-total

Val.de inreg. in contab. actualizata (reeval.) -lei-

Dif.din reeval. de inreg. in contab.la data reeeval. -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval. aferente duratei normale de funct.consumat e -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval. aferente duratei normale de funct.ramase -lei-

Valoare de amortizat -lei-

Numar inventar

5=3/2

6=1x5

9=1x8

10=9-1

11=10x

5 12=10-11

13=7+12

B

13,00

4.269,45

32.894,93

1.844,40

239,77

1.604,63

28.385,71

11000259

13,00

5.169,96

39.834,36

2.233,49

290,35

1.943,14

34.374,05

11000260

30,00

25.491,61

160.310,99

8.988,56

2.696,57

6.291,99

132.122,81

11000264

30,00

61.476,94

386.616,85

21.677,41

6.503,22

15.174,19

318.636,69

11000265

13,00

9.896,79

76.255,35

4.275,60

555,83

3.719,77

65.802,73

11000267

13,00

11.977,33

92.286,35

5.174,45

672,68

4.501,77

79.636,34

11000268

13,00

4.152,55

31.995,44

1.793,97

233,22

1.560,75

27.609,67

11000345

13,00

25.023,00

192.710,95

10.805,21

1.404,68

9.400,53

166.283,27

11000277

13,00

127.429,31

981.844,84

55.051,55

7.156,70

47.894,85

847.258,83

11000278

30,00

83.504,24

525.142,44

29.444,47

8.833,34

20.611,13

432.804,86

11000279

30,00

31.768,88

199.790,06

11.202,13

3.360,64

7.841,49

164.660,54

11000276

30,00

25.336,96

159.340,65

8.934,15

2.680,25

6.253,90

131.323,44

11000294

30,00

413.655,37

2.601.404,36

145.859,44

43.757,83

102.101,61

2.143.991,16

11000293

30,00

152.231,91

974.082,96

54.616,34

16.384,90

38.231,44

805.466,15

11000295

30,00

41.978,53

263.993,45

14.801,98

4.440,59

10.361,39

217.574,33

11000275

30,00

165.452,18

1.040.498,84

58.340,25

17.502,08

40.838,17

857.544,58

11000302

30,00

58.176,21

365.858,68

20.513,51

6.154,05

14.359,46

301.528,42

11000300

13,00

15.682,84

120.835,15

6.775,17

880,77

5.894,40

104.271,54

11000301

14,00

37.002,23

291.313,82

26.450,98

3.703,14

22.747,84

250.608,45

11000303

30,00

20.913,80

131.522,83

7.374,42

2.212,33

5.162,09

108.396,70

11000266

13,00

16.597,58

127.884,05

7.170,39

932,15

6.238,24

110.354,32

11000307

13,00

9.915,00

76.394,89

4.283,42

556,84

3.726,58

65.923,05

11000312

30,00

100.292,68

630.721,58

35.364,24

10.609,27

24.754,97

519.819,63

11000313

30,00

38.135,00

239.824,07

13.446,82

4.034,05

9.412,77

197.655,02

11000314

30,00

13.473,22

84.730,79

4.750,81

1.425,24

3.325,57

69.832,33

11000315

30,00

29.724,03

272.196,50

15.261,92

4.578,58

10.683,34

237.893,89

11000316

13,00

15.848,57

122.113,55

6.846,85

890,09

5.956,76

105.374,89

11000311

13,00

10.106,03

77.867,58

4.366,00

567,58

3.798,42

67.193,97

11000317

100,00

1.260,79

102.523,22

5.748,43

5.748,43

0,00

95.514,00

11001010

100,00

2.146,19

174.521,52

9.785,33

9.785,33

0,00

162.590,00

11001009

30,00

15.551,13

97.798,17

5.483,49

1.645,05

3.838,44

80.601,99

11000232

13,00

171.543,23

1.321.741,58

74.109,39

9.634,22

64.475,17

1.140.564,13

11000241

30,00

26.408,44

166.077,21

9.311,87

2.793,56

6.518,31

136.875,21

11000281

Gradul de utilizare -%-

Val.aferenta duratei normale de functionare consumate -lei-

Indice le pretur ilor de consu m-total

Val.de inreg. in contab. actualizata (reeval.) -lei-

Dif.din reeval. de inreg. in contab.la data reeeval. -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval. aferente duratei normale de funct.consumat e -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval. aferente duratei normale de funct.ramase -lei-

Valoare de amortizat -lei-

Numar inventar

5=3/2

6=1x5

9=1x8

10=9-1

11=10x

5 12=10-11

13=7+12

B

13,00

52.820,63

406.983,25

22.819,35

2.966,52

19.852,83

351.196,10

11000283

13,00

40.240,03

310.050,22

17.384,36

2.259,97

15.124,39

267.550,22

11000284

30,00

13.899,65

87.413,18

4.901,21

1.470,36

3.430,85

72.043,17

11000289

30,00

20.985,55

131.972,58

7.399,64

2.219,89

5.179,75

108.767,14

11000233

30,00

166.019,53

1.044.065,70

58.540,24

17.562,07

40.978,17

860.484,10

11000255

30,00

226.613,48

1.425.131,01

79.906,38

23.971,91

55.934,47

1.174.545,62

11000256

30,00

36.628,89

230.353,60

12.915,81

3.874,74

9.041,07

189.849,97

11000262

30,00

29.789,48

187.339,87

10.504,05

3.151,22

7.352,83

154.399,17

11000274

30,00

92.768,45

583.405,74

32.711,27

9.813,38

22.897,89

480.823,91

11000240

13,00

19.578,27

150.850,18

8.458,09

1.099,55

7.358,54

130.172,36

11000270

30,00

30.626,01

192.602,68

10.799,14

3.239,74

7.559,40

158.736,93

11000271

30,00

31.023,45

195.100,44

10.939,18

3.281,75

7.657,43

160.795,24

11000299

30,00

31.645,45

199.011,86

11.158,50

3.347,55

7.810,95

164.018,86

11000343

30,00

15.175,26

95.435,66

5.351,03

1.605,31

3.745,72

78.655,09

11000298

30,00

11.017,56

69.288,01

3.884,94

1.165,48

2.719,46

57.104,97

11000305

13,00

14.065,26

108.371,01

6.076,31

789,92

5.286,39

93.515,83

11000304

13,00

6.891,46

53.098,17

2.977,19

387,03

2.590,16

45.819,68

11000306

30,00

16.404,38

103.162,94

5.784,29

1.735,29

4.049,00

85.023,27

11000309

30,00

53.932,63

339.172,21

19.017,22

5.705,17

13.312,05

279.534,41

11000318

13,00

1.404,34

10.819,72

606,66

78,87

527,79

9.336,51

11000320

13,00

12.386,91

95.441,02

5.351,33

695,67

4.655,66

82.358,44

11000321

13,00

2.049,35

15.789,48

885,31

115,09

770,22

13.625,04

11000323

13,00

6.226,17

47.974,90

2.689,93

349,69

2.340,24

41.399,04

11000324

30,00

94.207,27

592.452,22

33.218,50

9.965,55

23.252,95

488.279,40

11000325

13,00

20.613,60

158.826,50

8.905,32

1.157,69

7.747,63

137.055,21

11000326

30,00

75.952,12

477.648,42

26.781,51

8.034,45

18.747,06

393.661,85

11000331

30,00

25.307,21

159.153,88

8.923,68

2.677,10

6.246,58

131.169,57

11000327

30,00

21.613,87

135.925,85

7.621,29

2.286,39

5.334,90

112.025,59

11000329

30,00

31.976,34

201.094,22

11.275,25

3.382,58

7.892,67

165.735,30

11000339

30,00

5.542,23

34.852,78

1.954,18

586,25

1.367,93

28.724,30

11000337

13,00

11.415,01

87.954,17

4.931,55

641,10

4.290,45

75.898,06

11000333

30,00

8.083,78

50.837,62

2.850,44

855,13

1.995,31

41.898,71

11000334

13,00

6.579,24

50.692,72

2.842,32

369,50

2.472,82

43.743,98

11000336

Gradul de utilizare -%-

Val.aferenta duratei normale de functionare consumate -lei-

Indice le pretur ilor de consu m-total

Val.de inreg. in contab. actualizata (reeval.) -lei-

Dif.din reeval. de inreg. in contab.la data reeeval. -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval. aferente duratei normale de funct.consumat e -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval. aferente duratei normale de funct.ramase -lei-

Valoare de amortizat -lei-

Numar inventar

5=3/2

6=1x5

9=1x8

10=9-1

11=10x

5 12=10-11

13=7+12

B

13,00 7.327,59 45.966,73 1,0594

56.460,00 3.165,68

411,54

2.754,14

48.720,87

11000332

Total 1.5.2 Cladiri comerciale pt depozitare-comercializare si distr

24.296.164,65 1.374.222,48

369.403,40

1.004.819,08

20.036.389,64

1.6.1 Cladiri de locuit, hoteluri si camine, in afara de:

24,00

-52.938,45

1,0594

22.998,09

1.289,49

309,48

980,01

75.627,06

11000120

3,00

717.429,86

1,0411

25.608.557,80

1.010.961,74

30.328,85

980.632,89

24.860.799,09

11001643

Total 1.6.1 Cladiri de locuit, hoteluri si camine, in afara de::

25.631.555,89

1.012.251,23

30.638,33

981.612,90

24.936.426,15

1.6.1.1 Cladiri pt locuinte sociale, moteluri si camine amplasate in centre industriale, WC publice

26,00

25.157,97

1,0594

101.918,89

5.714,54

1.485,78

4.228,76

75.275,14

11000476

30,00

31.744,18

1,0594

129.857,03

7.281,02

2.184,31

5.096,71

95.928,54

11000218

11,00

11.339,53

1,0594

104.199,83

5.842,43

642,67

5.199,76

92.217,63

11000468

11,00

11.133,23

1,0594

102.303,17

5.736,09

630,97

5.105,12

90.538,97

11000414

26,00

24.795,59

1,0594

100.453,73

5.632,39

1.464,42

4.167,97

74.193,72

11000559

12,00

16.271,93

1,0594

129.984,67

7.288,18

874,58

6.413,60

112.838,16

11001089

11,00

8.034,94

1,0594

73.833,80

4.139,82

455,38

3.684,44

65.343,48

11000552

13,00

145,14

1,0594

1.190,21

66,73

8,67

58,06

1.036,40

11001207

12,00

6.069,82

1,0594

48.485,84

2.718,58

326,23

2.392,35

42.089,79

11001020

12,00

6.069,82

1,0594

48.485,84

2.718,58

326,23

2.392,35

42.089,79

11001019

23,00

35.136,00

1,0594

150.704,20

8.449,91

1.943,48

6.506,43

113.624,72

11000489

26,00

39.216,75

1,0594

158.876,95

8.908,15

2.316,12

6.592,03

117.344,08

11000503

26,00

29.433,11

1,0594

119.240,09

6.685,73

1.738,29

4.947,44

88.068,69

11000542

26,00

24.397,97

1,0594

98.842,57

5.542,05

1.440,93

4.101,12

73.003,67

11000521

100,00

280,21

1,0594

22.785,80

1.277,59

1.277,59

0,00

21.228,00

11001035

12,00

2.936,67

1,0594

23.316,05

1.307,32

156,88

1.150,44

20.222,50

11001070

11,00

9.620,01

1,0594

88.399,62

4.956,52

545,22

4.411,30

78.234,39

11000588

26,00

34.724,84

1,0594

140.679,87

7.887,85

2.050,84

5.837,01

103.904,19

11000493

26,00

32.786,24

1,0594

132.825,91

7.447,48

1.936,34

5.511,14

98.103,33

11000506

26,00

39.582,02

1,0594

160.353,92

8.990,96

2.337,65

6.653,31

118.434,25

11000500

26,00

29.440,02

1,0594

119.268,01

6.687,30

1.738,70

4.948,60

88.089,29

11000511

12,00

2.918,96

1,0594

23.316,05

1.307,32

156,88

1.150,44

20.240,21

11001046

12,00

10.138,75

1,0594

80.991,12

4.541,13

544,94

3.996,19

70.307,43

11001033

26,00

25.228,40

1,0594

102.205,49

5.730,61

1.489,96

4.240,65

75.487,13

11000431

26,00

20.301,67

1,0594

82.246,99

4.611,55

1.199,00

3.412,55

60.746,32

11000411

Gradul de utilizare -%-

Val.aferenta duratei normale de functionare consumate -lei-

Indice le pretur ilor de consu m-total

Val.de inreg. in contab. actualizata (reeval.) -lei-

Dif.din reeval. de inreg. in contab.la data reeeval. -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval. aferente duratei normale de funct.consumat e -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval. aferente duratei normale de funct.ramase -lei-

Valoare de amortizat -lei-

Numar inventar

5=3/2

6=1x5

9=1x8

10=9-1

11=10x

5 12=10-11

13=7+12

B

26,00

20.431,80

82.76

9,73 4.640,8

1.206,62

3.434,24 61.131,31

11000477

12,00

9.254,95

73.93

1,48 4.145,3

497,44

3.647,86 64.179,09

11000967

26,00

24.573,74

99.55

4,23 5.581,9

1.451,31

4.130,65 73.529,18

11000555

12,00

10.191,17

81.40

9,74 4.564,6

547,75

4.016,85 70.670,82

11001032

12,00

10.138,75

80.99

1,12 4.541,1

544,94

3.996,19 70.307,43

11001034

26,00

16.551,19

67.05

3,23 3.759,6

977,51

2.782,13 49.524,53

11000557

26,00

33.780,61

136.853,

25 7.673,2

1.995,06

5.678,23101.077,58

11000438

18,00

16.358,92

92.43

6,61 5.182,8

932,92

4.249,95 75.144,77

11000966

12,00

12.114,10

96.77

0,95 5.425,9

651,11

4.774,79 84.005,74

11001029

11,00

11.729,55

107.781,

72 6.043,2

664,76

5.378,51 95.387,41

11000510

26,00

26.526,37

107.465,

07 6.025,5

1.566,63

4.458,88 79.372,07

11000536

26,00

23.922,34

96.91

6,92 5.434,0

1.412,86

4.021,22 71.581,72

11000543

11,00

13.618,38

125.140,

48 7.016,5

771,82

6.244,74110.750,28

11000457

26,00

24.340,62

98.61

1,79 5.529,1

1.437,57

4.091,54 72.833,60

11000459

26,00

24.537,27

99.40

7,18 5.573,7

1.449,16

4.124,55 73.420,75

11000460

26,00

21.938,86

88.88

0,49 4.983,4

1.295,70

3.687,78 65.645,93

11000442

12,00

8.634,75

68.97

7,81 3.867,5

464,11

3.403,44 59.878,95

11000851

26,00

21.980,27

89.04

7,94 4.992,8

1.298,15

3.694,72 65.769,52

11000471

11,00

11.997,85

110.248,

36 6.181,5

679,97

5.501,60 97.570,54

11000425

11,00

7.602,40

69.85

6,91 3.916,8

430,85

3.485,99 61.823,66

11000419

26,00

20.097,02

81.40

9,74 4.564,6

1.186,80

3.377,80 60.125,92

11000451

12,00

12.794,37

102.205,

49 5.730,6

687,67

5.042,94 88.723,45

11001031

11,00

8.847,96

81.30

4,56 4.558,7

501,46

4.057,25 71.955,14

11000450

26,00

25.188,14

102.044,

48 5.721,5

1.487,61

4.233,97 75.368,73

11000433

12,00

8.760,82

69.98

2,49 3.923,8

470,87

3.453,01 60.750,80

11001027

12,00

11.013,46

87.97

8,86 4.932,9

591,95

4.340,98 76.373,45

11001028

26,00

21.537,10

87.24

2,51 4.891,6

1.271,83

3.619,81 64.433,58

11000417

26,00

19.974,07

80.90

7,40 4.536,4

1.179,47

3.356,97 59.753,86

11000452

26,00

27.726,15

112.324,

28 6.297,9

1.637,47

4.660,50 82.960,66

11000413

26,00

32.014,64

129.699,

15 7.272,1

1.890,76

5.381,41 95.793,75

11000488

26,00

26.717,65

108.238,

99 6.068,9

1.577,92

4.490,99 79.943,42

11000481

11,00

6.271,16

57.62

6,77 3.231,1

355,42

2.875,68 51.000,19

11000484

26,00

19.720,25

79.89

0,90 4.479,4

1.164,65

3.314,79 59.006,00

11000561

Gradul de utilizare -%-

Val.aferenta duratei normale de functionare consumate -lei-

Indice le pretur ilor de consu m-total

Val.de inreg. in contab. actualizata (reeval.) -lei-

Dif.din reeval. de inreg. in contab.la data reeeval. -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval. aferente duratei normale de funct.consumat e -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval. aferente duratei normale de funct.ramase -lei-

Valoare de amortizat -lei-

Numar inventar

5=3/2

6=1x5

9=1x8

10=9-1

11=10x

5 12=10-11

13=7+12

B

11,00

9.015,93

82.848,08

4.645,2

510,98

4.134,27

73.321,17

11000766

26,00

24.418,74

98.926,30

5.546,7

1.442,16

4.104,59

73.065,40

11000518

26,00

24.501,36

99.261,20

5.565,5

1.447,04

4.118,49

73.312,80

11000517

26,00

33.891,49

137.303,00

7.698,5

2.001,61

5.696,90

101.409,90

11000516

12,00

6.189,32

49.440,07

2.772,0

332,65

2.439,43

42.918,10

11001080

12,00

2.918,96

23.316,05

1.307,3

156,88

1.150,44

20.240,21

11001056

12,00

7.736,08

61.797,94

3.464,9

415,80

3.049,18

53.646,06

11001016

26,00

24.625,51

99.763,54

5.593,6

1.454,36

4.139,33

73.683,67

11000520

26,00

36.207,57

146.685,45

8.224,5

2.138,39

6.086,19

108.339,49

11000504

12,00

5.765,72

46.057,84

2.582,4

309,89

2.272,55

39.982,23

11001087

11,00

7.051,21

64.792,68

3.632,8

399,62

3.233,27

57.341,85

11000445

12,00

6.069,82

48.485,84

2.718,5

326,23

2.392,35

42.089,79

11001017

12,00

6.069,82

48.485,84

2.718,5

326,23

2.392,35

42.089,79

11001018

12,00

7.947,10

63.482,08

3.559,4

427,13

3.132,28

55.107,85

11001021

12,00

7.950,92

63.514,28

3.561,2

427,35

3.133,86

55.136,01

11001022

12,00

6.069,82

48.485,84

2.718,5

326,23

2.392,35

42.089,79

11001024

26,00

10.745,02

43.530,02

2.440,7

634,58

1.806,13

32.150,42

11000576

26,00

13.040,29

52.829,82

2.962,1

770,16

2.191,98

39.019,37

11000589

12,00

5.425,75

43.343,25

2.430,2

291,63

2.138,60

37.625,87

11001093

12,00

2.918,96

23.316,05

1.307,3

156,88

1.150,44

20.240,21

11001036

12,00

2.918,96

23.316,05

1.307,3

156,88

1.150,44

20.240,21

11001039

12,00

2.918,96

23.316,05

1.307,3

156,88

1.150,44

20.240,21

11001041

12,00

2.927,43

23.384,75

1.311,1

157,34

1.153,83

20.299,98

11001045

12,00

2.927,43

23.384,75

1.311,1

157,34

1.153,83

20.299,98

11001057

12,00

2.927,43

23.384,75

1.311,1

157,34

1.153,83

20.299,98

11001060

12,00

2.918,96

23.316,05

1.307,3

156,88

1.150,44

20.240,21

11001064

26,00

5.760,84

23.316,05

1.307,3

339,90

967,42

17.215,31

11000567

12,00

2.918,96

23.316,05

1.307,3

156,88

1.150,44

20.240,21

11001066

12,00

2.927,43

23.384,75

1.311,1

157,34

1.153,83

20.299,98

11001071

12,00

2.918,96

23.316,05

1.307,3

156,88

1.150,44

20.240,21

11001072

12,00

2.918,96

23.316,05

1.307,3

156,88

1.150,44

20.240,21

11001073

12,00

2.918,96

23.316,05

1.307,3

156,88

1.150,44

20.240,21

11001075

12,00

2.918,96

23.316,05

1.307,3

156,88

1.150,44

20.240,21

11001076

Gradul de utilizare -%-

Val.aferenta duratei normale de functionare consumate -lei-

Indice le pretur ilor de consu m-total

Val.de inreg. in contab. actualizata (reeval.) -lei-

Dif.din reeval. de inreg. in contab.la data reeeval. -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval. aferente duratei normale de funct.consumat e -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval. aferente duratei normale de funct.ramase -lei-

Valoare de amortizat -lei-

Numar inventar

5=3/2

6=1x5

9=1x8

10=9-1

11=10x

5 12=10-11

13=7+12

B

26,00

10.977,64

44.433,81

2.491,38

647,76

1.843,62

32.808,41

11000563

12,00

5.765,72

46.057,84

2.582,44

309,89

2.272,55

39.982,23

11001088

26,00

14.634,33

59.214,31

3.320,12

863,23

2.456,89

43.716,75

11000565

12,00

6.189,32

49.440,07

2.772,08

332,65

2.439,43

42.918,10

11001082

18,00

5.512,51

31.148,53

1.746,48

314,37

1.432,11

25.321,65

11001124

18,00

10.659,43

60.232,95

3.377,23

607,90

2.769,33

48.965,62

11001127

18,00

5.009,47

28.125,28

1.576,97

283,85

1.293,12

22.831,96

11001128

18,00

18.161,87

102.623,03

5.754,02

1.035,72

4.718,30

83.425,44

11001126

18,00

18.984,73

107.275,08

6.014,86

1.082,67

4.932,19

87.207,68

11001125

18,00

14.339,27

81.024,40

4.543,00

817,74

3.725,26

65.867,39

11001132

27,00

9.788,05

28.003,02

1.570,12

423,93

1.146,19

17.791,04

11000668

28,00

7.783,86

12.594,94

706,19

197,73

508,46

4.613,35

11000669

18,00

24.130,20

136.348,77

7.645,01

1.376,10

6.268,91

110.842,47

11000846

18,00

5.525,56

31.222,60

1.750,64

315,12

1.435,52

25.381,92

11000848

18,00

2.387,05

13.488,14

756,27

136,13

620,14

10.964,96

11000849

18,00

8.503,92

48.051,11

2.694,20

484,96

2.209,24

39.062,23

11000850

28,00

1.536,67

16.887,75

6.995,03

1.958,61

5.036,42

13.392,47

11000655

28,00

16.336,11

61.571,46

3.452,28

966,64

2.485,64

44.268,71

11000652

12,00

5.782,18

47.875,08

2.684,33

322,12

2.362,21

41.770,78

11000610

28,00

45.206,24

170.381,48

9.553,20

2.674,90

6.878,30

122.500,34

11000607

28,00

10.717,77

40.396,81

2.265,03

634,21

1.630,82

29.044,83

11000721

12,00

6.086,26

50.393,23

2.825,52

339,06

2.486,46

43.967,91

11000679

28,00

5.361,72

20.498,43

1.149,34

321,82

827,52

14.814,89

11000666

28,00

9.656,72

36.395,23

2.040,66

571,38

1.469,28

26.167,13

11000730

28,00

6.412,80

24.198,57

1.356,80

379,90

976,90

17.405,87

11000736

28,00

19.022,72

46.098,74

2.584,73

723,72

1.861,01

26.352,30

11000735

28,00

60.727,43

228.945,70

12.836,87

3.594,32

9.242,55

164.623,95

11000733

28,00

5.125,38

19.316,62

1.083,07

303,26

779,81

13.887,98

11000623

28,00

89.354,94

336.777,48

18.882,94

5.287,22

13.595,72

242.135,32

11000624

28,00

15.561,75

59.046,74

3.310,72

927,00

2.383,72

42.557,99

11000625

28,00

28.305,58

106.683,65

5.981,70

1.674,88

4.306,82

76.703,19

11000635

28,00

11.880,34

44.775,14

2.510,52

702,95

1.807,57

32.191,85

11000684

28,00

9.347,03

35.229,54

1.975,30

553,08

1.422,22

25.329,43

11000681

Gradul de utilizare -%-

Val.aferenta duratei normale de functionare consumate -lei-

Indice le pretur ilor de consu m-total

Val.de inreg. in contab. actualizata (reeval.) -lei-

Dif.din reeval. de inreg. in contab.la data reeeval. -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval. aferente duratei normale de funct.consumat e -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval. aferente duratei normale de funct.ramase -lei-

Valoare de amortizat -lei-

Numar inventar

5=3/2

6=1x5

9=1x8

10=9-1

11=10x

5 12=10-11

13=7+12

B

28,00

92.458,11

323.942,95

18.163,32

5.085,73

13.077,59

226.399,11

11000594

12,00

14.179,21

117.397,10

6.582,40

789,89

5.792,51

102.428,00

11000757

12,00

5.431,31

44.968,35

2.521,35

302,56

2.218,79

39.234,48

11000758

28,00

53.928,45

215.510,38

12.083,56

3.383,40

8.700,16

158.198,53

11000724

28,00

23.619,08

89.020,04

4.991,31

1.397,57

3.593,74

64.003,39

11000729

28,00

15.929,92

60.040,82

3.366,46

942,61

2.423,85

43.168,29

11000726

28,00

13.947,94

52.568,99

2.947,52

825,31

2.122,21

37.795,74

11000727

28,00

14.035,80

52.901,73

2.966,17

830,53

2.135,64

38.035,40

11000677

12,00

6.429,82

53.237,70

2.985,01

358,20

2.626,81

46.449,68

11000759

28,00

4.854,51

18.296,91

1.025,90

287,25

738,65

13.155,15

11000638

28,00

15.488,44

58.375,99

3.273,11

916,47

2.356,64

41.971,08

11000637

12,00

10.767,58

89.150,99

4.998,65

599,84

4.398,81

77.783,57

11000756

28,00

24.838,64

93.616,27

5.249,02

1.469,73

3.779,29

67.307,90

11000596

28,00

25.043,13

60.116,46

3.363,46

941,77

2.421,69

34.131,56

11000718

28,00

11.495,35

43.326,07

2.429,27

680,20

1.749,07

31.150,52

11000599

28,00

29.229,00

110.163,56

6.176,82

1.729,51

4.447,31

79.205,05

11000601

28,00

32.247,11

121.539,29

6.814,65

1.908,10

4.906,55

87.384,08

11000602

28,00

17.509,53

65.993,80

3.700,24

1.036,07

2.664,17

47.448,20

11000603

12,00

22.218,67

183.963,01

10.314,71

1.237,77

9.076,94

160.506,57

11000629

28,00

10.178,63

38.361,67

2.150,92

602,26

1.548,66

27.580,78

11000723

28,00

20.334,38

76.640,70

4.297,21

1.203,22

3.093,99

55.103,10

11000722

28,00

8.201,13

30.910,24

1.733,12

485,27

1.247,85

22.223,84

11000617

12,00

8.562,47

70.895,95

3.975,10

477,01

3.498,09

61.856,47

11000656

12,00

2.341,32

19.383,17

1.086,80

130,42

956,38

16.911,43

11000753

12,00

3.519,66

29.141,31

1.633,94

196,07

1.437,87

25.425,58

11000658

12,00

12.601,45

104.335,09

5.850,02

702,00

5.148,02

91.031,64

11000660

28,00

38.843,64

146.403,15

8.208,75

2.298,45

5.910,30

105.261,06

11000649

28,00

53.520,77

201.718,93

11.310,28

3.166,88

8.143,40

145.031,28

11000650

28,00

14.624,55

30.091,60

1.687,22

472,42

1.214,80

14.994,63

11000651

28,00

27.724,14

104.491,79

5.858,80

1.640,46

4.218,34

75.127,19

11000751

28,00

20.455,92

77.099,03

4.322,90

1.210,41

3.112,49

55.432,70

11000645

12,00

15.957,60

132.123,92

7.408,12

888,97

6.519,15

115.277,35

11000640

28,00

23.076,62

86.975,24

4.876,66

1.365,46

3.511,20

62.533,16

11000615

Gradul de utilizare -%-

Val.aferenta duratei normale de functionare consumate -lei-

Indice le pretur ilor de consu m-total

Val.de inreg. in contab. actualizata (reeval.) -lei-

Dif.din reeval. de inreg. in contab.la data reeeval. -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval. aferente duratei normale de funct.consumat e -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval. aferente duratei normale de funct.ramase -lei-

Valoare de amortizat -lei-

Numar inventar

5=3/2

6=1x5

9=1x8

10=9-1

11=10x

5 12=10-11

13=7+12

B

28,00

14.969,32

56.419,22

3.163,40

885,75

2.277,65

40.564,15

11000672

12,00

7.440,36

61.603,66

3.454,09

414,49

3.039,60

53.748,81

11000761

12,00

7.738,39

64.069,23

3.592,33

431,08

3.161,25

55.899,76

11000763

12,00

2.438,36

20.190,35

1.132,06

135,85

996,21

17.616,14

11000737

12,00

7.486,85

61.986,86

3.475,57

417,07

3.058,50

54.082,94

11000700

28,00

61.216,76

232.454,01

13.909,21

3.894,58

10.014,63

167.342,67

11000689

28,00

13.163,56

49.612,89

2.781,77

778,90

2.002,87

35.670,43

11000707

28,00

19.213,10

72.415,86

4.060,32

1.136,89

2.923,43

52.065,87

11000698

28,00

94.045,94

224.646,80

16.503,30

4.620,92

11.882,38

125.979,94

11000690

28,00

3.763,75

14.185,84

795,39

222,71

572,68

10.199,38

11000704

28,00

22.757,48

72.574,91

4.069,24

1.139,39

2.929,85

48.678,04

11000688

28,00

55.147,34

352.857,82

19.784,56

5.539,68

14.244,88

292.170,80

11000709

28,00

3.903,41

74.276,68

4.164,66

1.166,10

2.998,56

69.207,17

11000691

12,00

5.093,39

30.460,22

1.654,14

198,50

1.455,64

25.168,33

11000697

28,00

15.731,47

59.291,59

3.324,45

930,85

2.393,60

42.629,27

11000687

12,00

4.048,95

33.522,86

1.879,61

225,55

1.654,06

29.248,36

11000743

28,00

6.695,97

25.282,01

1.417,55

396,91

1.020,64

18.189,13

11000745

28,00

11.606,12

43.742,55

2.452,62

686,73

1.765,89

31.449,70

11000746

11,00

7.937,93

72.941,82

4.089,81

449,88

3.639,93

64.554,01

11000547

100,00

31,63

2.571,83

144,20

144,20

0,00

2.396,00

11001135

12,00

5.828,63

46.560,19

2.610,61

313,27

2.297,34

40.418,29

11001085

28,00

13.607,84

94.031,67

5.272,31

1.476,25

3.796,06

78.947,58

11000712

12,00

2.918,96

23.316,05

1.307,32

156,88

1.150,44

20.240,21

11001058

12,00

6.505,43

51.967,89

2.913,81

349,66

2.564,15

45.112,80

11001083

26,00

37.281,50

151.034,81

8.468,45

2.201,80

6.266,65

111.551,51

11000478

12,00

2.918,96

23.316,05

1.307,32

156,88

1.150,44

20.240,21

11001038

12,00

6.505,43

51.967,89

2.913,81

349,66

2.564,15

45.112,80

11001081

12,00

2.918,96

23.316,05

1.307,32

156,88

1.150,44

20.240,21

11001049

12,00

7.412,57

59.214,31

3.320,12

398,41

2.921,71

51.403,33

11001084

12,00

204,14

1.725,10

96,73

11,61

85,12

1.509,35

11000210

Total 1.6.1.1 Cladiri pt locuinte sociale, moteluri si camine amplas

14.427.789,65

819.729,15

180.186,24

63

9.5421,911.231.530,38

1.6.2 Constr pt invatamant; stiinta; cultura si arta; ocrotirea sanatatii; asistenta sociala; cultura fizica si agremt

Gradul de utilizare -%-

Val.aferenta duratei normale de functionare consumate -lei-

Indice le pretur ilor de consu m-total

Val.de inreg. in contab. actualizata (reeval.) -lei-

Dif.din reeval. de inreg. in contab.la data reeeval. -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval. aferente duratei normale de funct.consumat e -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval. aferente duratei normale de funct.ramase -lei-

Valoare de amortizat -lei-

Numar inventar

5=3/2

6=1x5

9=1x8

10=9-1

11=10x

5 12=10-11

13=7+12

B

19,00

66.181,53

1,0594

378.977,67

21.249,09

4.037,33

17.211,76

308.758,81

11000224

19,00

112.606,76

1,0594

635.931,49

35.656,36

6.774,71

28.881,65

516.550,02

11000219

19,00

60.408,99

1,0594

341.151,34

19.128,18

3.634,35

15.493,83

277.108,00

11000221

19,00

59.195,30

1,0594

334.297,46

18.743,89

3.561,34

15.182,55

271.540,82

11000223

19,00

61.933,71

1,0594

349.762,95

19.611,03

3.726,10

15.884,93

284.103,14

11000220

17,00

57.455,90

1,0594

372.300,41

20.874,70

3.548,70

17.326,00

311.295,81

11000228

15,00

85.394,72

1,0594

603.254,34

33.824,17

5.073,63

28.750,54

512.785,99

11001008

19,00

158.086,94

1,0594

892.775,03

50.057,45

9.510,92

40.546,53

725.177,17

11000227

19,00

82.655,14

1,0594

466.784,77

26.172,39

4.972,75

21.199,64

379.156,88

11000230

19,00

186.348,20

1,0594

1.052.374,36

59.006,10

11.211,16

47.794,94

854.815,00

11000226

19,00

39.483,33

1,0594

222.978,78

12.502,31

2.375,44

10.126,87

181.120,01

11000222

19,00

205.739,27

1,0594

1.161.884,72

65.146,29

12.377,80

52.768,49

943.767,65

11000231

24,00

10.240,13

1,0594

52.997,45

2.971,54

713,17

2.258,37

42.044,15

11000229

100,00

846,86

1,0594

68.864,10

3.861,18

3.861,18

0,00

64.156,06

11001604

100,00

44,90

1,0594

3.651,33

204,73

204,73

0,00

3.401,70

11001605

100,00

3.562,78

1,0594

289.714,22

16.244,13

16.244,13

0,00

269.907,31

11001603

100,00

25.006,02

1,0594

2.033.413,55

114.012,48

114.012,48

0,00

1.894.395,05

11001606

18,00

22.146,89

1,0594

125.216,13

7.020,81

1.263,75

5.757,06

101.805,49

11000356

11,00

12,90

1,0594

122,55

6,87

0,76

6,11

108,89

11001296

Total 1.6.2 Constr pt invatamant; stiinta; cultura si arta; ocrotirea

9.386.452,65

526.293,70

207.104,43

319.189,27

7.941.997,95

1.6.3.2 -zidarie, beton armat, metal.

13,00

30.729,20

1,0644

245.319,68

14.851,16

1.930,65

12.920,51

212.659,83

11001331

100,00

13.886,51

1,0746

14.928,18

1.036,33

1.036,33

0,00

5,34

11000390

100,00

23.176,71

1,0746

27.551,47

1.912,66

1.912,66

0,00

2.462,10

11000389

13,00

15.364,40

1,0644

122.659,83

7.425,58

965,33

6.460,25

106.330,10

11001332

24,00

8.159,24

1,0811

41.125,04

3.085,04

740,41

2.344,63

32.225,39

11000019

16,00

0,00

1,8550

1.089,59

502,21

80,35

421,86

1.009,24

11000170

25,00

108,95

1,0594

446,22

25,02

6,26

18,76

331,01

11001210

100,00

5.738,32

1,0746

6.172,74

428,52

428,52

0,00

5,90

11000391

Total 1.6.3.2 -zidarie, beton armat, metal.:

459.292,75

29.266,52

7.100,51

22.166,03155.028,91

1.6.4 Cladiri administrative

100,00

11.896,31

1,0594

64.466,94

3.614,63

3.614,63

0,00

48.956,00

11000962

Gradul de utilizare -%-

Val.aferenta duratei normale de functionare consumate -lei-

Indice le pretur ilor de consu m-total

Val.de inreg. in contab. actualizata (reeval.) -lei-

Dif.din reeval. de inreg. in contab.la data reeeval. -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval. aferente duratei normale de funct.consumat e -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval. aferente duratei normale de funct.ramase -lei-

Valoare de amortizat -lei-

Numar inventar

5=3/2

6=1x5

9=1x8

10=9-1

11=10x

5        12=10-11

13=7+12

B

13,00

464,31

3.808,

03 213,5

3.315,96

11001204

50,00

1.148,83

2.355,

92 132,1

1.141,04

11001208

Total 1.6.4 Cladiri administrative:

70.63

0,89      3.960,2

53.413,00

1.6.5 Constructii pt. centrale termice si puncte termice

100,00

5.626,84

457.557,

85 25.655,

426.275,97

11001602

Total 1.6.5 Constructii pt. centrale termice si puncte termice:

457.557

85       25.655,

426.275,97

1.7.1.3 -subterane

19,00

6.648,48

35.21

7,65 1.974,6

1.599,46 28.193,99

11001345

Total 1.7.1.3 -subterane:

35.21

7,65      1.974,6

28.193,99

1.7.2.3 -in tub, canal sau tunel de protectie

29,00

506.335,02

1.833.291,

79 127.269,3

90.3611,2.290.048,67

11001094

Total 1.7.2.3 -in tub, canal sau tunel de protectie:

1.833.29

1,79   127.269,3

1.290.048,67

1.8.10.1 -canale de irigatii

11,00

2.560,80

24.53

1,99 1.485,1

1.321,76 21.807,83

11001333

Total 1.8.10.1 -canale de irigatii:

24.53

1,99       1.485,1

21.807,83

1.8.13 Constr si instalatii tehnologice pt alimentare cu apa si canalizare:

26,00

133.377,60

1.329.969,

43 209.595,3

4.494,80 15

5.100,519.142.097,03

11000187

23,00

495,40

6.578,

60 368,8

5.998,36

11000188

16,00

0,00

47.19

0,28 21.750,

18.270,6643.710,16

11000189

16,00

0,00

2.303,

39 1.061,6

2.133,52

11000190

16,00

0,00

157.401,

03 72.548,

60.940,91345.793,23

11000195

16,00

0,00

5.188,

21 2.391,3

2.008,72 4.805,60

11000196

Total 1.8.13 Constr si instalatii tehnologice pt alimentare cu apas

1.548.63

0,94   307.716,7

6

23

7.496,712.344.537,90

1.8.15 Alte constructii pt alimentare cu apa, canalizare si imbunatatiri funciare neregasite in cadrul subgrupei 1

37,00

765,16

3.855,

20 289,2

2.983,04

11000000

Total 1.8.15 Alte constructii pt alimentare cu apa, canalizare si im

3.855

20         289,2

2.983,04

1.8.2 Drenuri pt alimentari cu apa

24,00 10.052,64

43.209,68 2.999,6

2.279,75 32.437,12

11001198

Total 1.8.2 Drenuri pt alimentari cu apa:

43.209          2.999,6

32.437,12

Gradul de utilizare -%-

Val.aferenta duratei normale de functionare consumate -lei-

Indice le pretur ilor de consu m-total

Val.de inreg. in contab. actualizata (reeval.) -lei-

Dif.din reeval. de inreg. in contab.la data reeeval. -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval. aferente duratei normale de funct.consumat e -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval. aferente duratei normale de funct.ramase -lei-

Valoare de amortizat -lei-

Numar inventar

5=3/2

6=1x5

9=1x8

10=9-1

11=10x

5        12=10-11

13=7+12

B

1.8.6 Conducte pt alimentare cu apa, inclusiv traversările; rețele de distribuție. Galerii subterane pt instalații te

16,00

0,00

16.19

2,35      7.463,3

6.269,19 14.998,22

11000202

16,00

0,00

113.622,

88      52.370,

43.991,31505.243,57

11000208

100,00

0,00

593

,26 33,26

560,00

11001489

100,00

0,00

689

,08 38,64

650,44

11001490

100,00

0,00

689

,08 38,64

650,44

11001491

100,00

0,00

1.033,

61         57,95

975,66

11001492

100,00

0,00

1.432,

31 80,31

1.352,00

11001497

100,00

0,00

2.903,

82 162,8

2.741,00

11001498

100,00

0,00

3.142,

18          176,1

2.966,00

11001499

100,00

0,00

6.468,

70         362,7

6.106,00

11001500

100,00

0,00

1.955,

13         109,6

1.845,51

11001501

100,00

0,00

6.368,

05         357,0

6.011,00

11001502

100,00

0,00

3.413,

39         191,3

3.222,00

11001504

100,00

0,00

1.432,

31 80,31

1.352,00

11001505

16,00

0,00

7.029,

52      3.240,0

2.721,62 6.511,12

11000209

Total 1.8.6 Conducte pt alimentare cu apa, inclusiv traversarile; r

166.965,

67       64.762,

52.982,11655.184,96

1.9.3 Conducte, bransamente si instalatii tehnologice pt distributia gazelor, produselor petrolifere si a lichidelor industriale din exterio

30,00

902,72

3.025,

17          124,1

2.085,20

11001257

Total 1.9.3 Conducte, bransamente si instalatii tehnologice ptdis

3.025

17          124,1

2.085,20

1.9.4 Alte constr pt transportul si distribuirea petrolului, gazelor, lichidelor industriale, aerului comprimat si pt

28,00

344.068,83

1.255.871,

76.206,

2

(390.464,48

11001202

Total 1.9.4 Alte constr pt transportul si distribuirea petrolului, gaz

1.255.87

76.206,

54.868,58990.464,48

Total :

84.841.801

4.851.115,73

1.2

3.643

72.726.720,90

Denumire activ fix corporal

Numar inventar

Anul si luna intrarii in patrim oniu/A nul si luna ultime i reeval uari

Val.de inregistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum -total-

Val.de inreg. in contab. actualizata (reevaluata) -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

1

2

3=1x2

4=3-1

1.10 Alte constructii neregasite in cadrul grupei 1.

Scoala generalanr. 19- Magazie

11001137

20

10.1272015.132,

90       1,0593

34,85

1,95

Scoala nr. 12 Decebal- Magazie materiale

11001138

20

10.12720115..01926,

70 1,0594

1.161,84

65,14

Total 1.10 Alte constructii neregasite in cadrul grupei 1.:

1.129,6

0                             1.196,69 67,09

1.2.11 Alte constructii agricole neregasite in cadrul subgrupei 1.2.

PROIECTOR ILUMINAT CU DESCĂRCARE ST(HM) 150W-46BUC

11001630

20

17.0672300107..069,

58 1,0609

318.343,83

18.274,25

PROIECTOR ILUMINAT CU DESCĂRCARE ST(HM) 400W-2 BUC

11001631

20

17.06725001.72.4026,1

8 1,0609

53.301,93

3.059,75

STALP DECORATIV FIBRA DE STICLA CU H<5M-292 BUC

11001634

20

17.0672706157..70563,

35      1,0609

812.387,75

46.634,40

Total 1.2.11 Alte constructii agricole neregasite in cadrul subgrupei 1.2.:

1.116.065

,11                      1.184.033,51 67.968,40

1.6.2 Constr pt invatamant; stiinta; cultura si arta; ocrotirea sanatatii; asistenta sociala; cultura fizica

Gr. Sc. Ind. Alimentara Ilie Murgulescu- Bordei l

11001177

20

0ta8.s1o2c7i2a0l51a5.;122c6

u1l,t0u8r 1,0594

ă.573,59

312,51

Gr. Sc. Ind. Alimentara Ilie Murgulescu- Post tra

11001178

20

0ta8.s1o2c7i2a031l25a..1;42c

0u3l,t4u7r 1,0594

331.3128,

24     1.924,77

Gr. Sc. Ind. Alimentara Ilie Murgulescu- Chioscme

11001179

20

0ta8.s1o2c7i2a0la1;51.c112u

9l,t5u7r 1,0594

126,67

7,10

Gr. Sc. Ind. Alimentara Ilie Murgulescu- Garaj

11001180

20

08.127210ă1;54.2142,5

3       1,0594

11.3140,7

5      916,22

Gr. Sc. Ind. Alimentara Ilie Murgulescu- Mag.1

11001181

20

0ta8.s1o2c7i2a0l21a5.;172c5

u0l,t1u1r 1,0594

ă.913,47

163,36

Gr. Sc. Ind. Alimentara Ilie Murgulescu- Mag.2

11001182

20

0ta8.s1o2c7i2a0la1;59.c152u

6l,t5u6r 1,0594

1.013,38

56,82

Gr. Sc. Ind. Alimentara Ilie Murgulescu- Mag.3

11001183

20

0ta8.s1o2c7i2a0l41a5.;142c2

1,0594

ă.686,88

262,79

Denumire activ fix corporal

Numar inventar

Anul si luna intrarii in patrimo niu/Anul si luna ultimei reevalua ri

Val.de inregistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum-total

Val.de inreg.in cantab. actualizata(re eval.)

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

1

2

3=1x2

4=3-1

Gr. Sc. Ind. Alimentara Ilie Murgulescu- Mag.4

11001184

ta soci2a0

l028a..1;02c/230u125l,.t162u9r

1,0594

ă.153,43

120,74

Gr. Sc. Ind. Alimentara Ilie Murgulescu-Magazie

11001185

ta soci2a0

l028a..1;62c/230u105l,.t152u4r

1,0594

ă.786,79

156,25

Gr. Sc. Ind. Alimentara Ilie Murgulescu- Magazii

11001186

ta soci2a0

l038a..1;2c/20u185l,.t132u9r

1,0594

ă.420,16

191,77

Gr. Sc. Ind. Alimentara Ilie Murgulescu- Punct sac

11001187

20

08.12/12;01756.,1233

1,0594

1.140,05

63,92

Gr. Sc. Ind. Alimentara Ilie Murgulescu- Sera

11001188

ta so2c0i

a0l8a.1;32c/250u185l,.t172u1r

1,0594

3180,02

21,31

Gr. Sc. Ind. Alimentara Ilie Murgulescu- Sopron

11001189

ta soci2a0

l018a..1;02c/270u165l,.t12u3r

1,0594

1.140,05

63,92

Gr. Sc. Ind. Alimentara Ilie Murgulescu- Spalatori

11001190

ta soci2a260

l088a..1;32c/210u155l,.t102u9r

1,0594

281.253,01

15.937,92

TEREN SINTETIC SPORT-SCM

11001343

20

15.071/02ă0;1559.60,788

1,0643

111.579,66

6.982,78

Total 1.6.2 Constr pt invatamant; stiinta; cultura si arta; ocrotirea sanatatii; asistenta

social4a4;8c.6u5l3t,u97

475.836,15

27.182,18

1.6.3.1 -lemn;

IMPREJMUIRE GARD SCANDURA

11000020

19

92.017200137.1,828

1,8551

33,17

15,29

Total 1.6.3.1 -lemn;:

17,88

33,17

15,29

1.6.5 Constructii pt. centrale termice si puncte termice

PT STADIONUL TINERETULUI

11001647

56.157,03

1,0343

58.083,22

1.926,19

Total 1.6.5 Constructii pt. centrale termice si puncte termice:

56.157,03

58.083,22

1.926,19

1.7.1.2 -aeriene pe stalpi metalici sau din beton armat

CORP ILUMINAT TIP TIMLUX S/11(IEP1/11) ST70W-3BUC

11001627

20

17.067250.1275.0,561

1,0609

5.437,65

312,14

PRELUNGIRE TG1 051015-15 BUC

11001632

20

17.067240.1873.0,66

1,0609

4.438,45

254,79

Total 1.7.1.2 -aeriene pe stalpi metalici sau din beton armat:

9.309,17

9.876,10

566,93

1.7.1.3 -subterane

CABLU ILUMINAT-ACYABY 3*25+16 - 5.15KM

11001636

20

400.760,30

1,0609

425.166,61

24.406,31

CABLU ILUMINAT-ACYABY 3*35+16 - 3,066KM

11001637

20

17.06371260.81674.0,868

1,0609

336.161,96

19.297,08

CABLU ILUMINAT-ACYABY 4*16-3KM

11001635

20

17.06175280.81373.0,760

1,0609

168.506,68

9.672,98

CABLU ILUMINAT-CYY 3*2.5 -2,182KM

11001639

20

17.0671290.31276.0,860

1,0609

20.503,80

1.177,00

Denumire activ fix corporal

Numar inventar

Anul si luna intrarii in patrimo niu/Anul si luna ultimei reevalua ri

Val.de inregistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum-total

Val.de inreg.in cantab. actualizata(re eval.)

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

1

2

3=1x2

4=3-1

CABLU ILUMINAT-MCCG 3*2.5 -1,2KM

11001641

20

17.06/2031274..02679,

23      1,0609

344.027,85

19.748,62

CABLU ILUMINAT-TYIR 16+25 -0,138KM

11001640

20

17.06/20172.05656,

61       1,0609

2.712,31

155,70

CORP ILUMINAT TIP TIMLUX P-ST 70W - 292 BUC

11001626

20

17.06/2041778..07630,

51       1,0609

507.885,21

29.154,70

CORP ILUMINAT TIP TIMLUX(IEP1/11)ST100W-12 BUC

11001628

20

17.06/20217.7.0563,6

7       1,0609

23.078,47

1.324,80

CUTII DE DISTRIBUTIE-6 CIRCUITE - 2BUC

11001642

20

17.06/20117.7.0563,5

0        1,0609

12.469,29

715,79

PROIECTOR ILUMINAT CU DESCARCARE ST(HM) 70W-12 BUC

11001629

20

17.06/20117..07635,

19      1,0609

124.905,27

7.170,08

STALP BETON SC10001-1 BUC 11001633 20

17.06/2017.09621

,68      1,0609          977,81          56,13

Total 1.7.1.3 -subterane:

1.853.516,07 1.966.395,26 112.879,19

1.7.3 Alte constructii pt. transportul energiei electrice neregasite in cadrul subgrupei 1.7.

CABLU ILUMINAT-ACYABY 3*35+16 -0,015KM      |    11001638       |      2C

1.280|         1,0609 |       1.358,99

78,01

Total 1.7.3 Alte constructii pt. transportul energiei electrice neregasite in cadrul subg

rupei 1.7.1:.280,98                            1.358,99 78,01

1.9.2.2 -in canale nevizitabile

RETELE TERMICE

11001645

20

17.11720167..21412,

24      1,0343

6.456,35

214,11

RETELE TERMICE

11001644

20

17.11720137..31318,

46       1,0343

3.452,97

114,51

RETELE TERMICE

11001646

20

17.1172017..61412,

95       1,0343

7.905,10

262,15

Total 1.9.2.2 -in canale nevizitabile:

17.223,65 17.814,42 590,77

Total :

3.503.353,46

3.714.627,51

211.274,05

Total general :

83.494.038,02

88.556.427,80

5.062.389,78

Anexa nr. 5 la Hotărârea nr. 463/2019

Ieșiri bunuri din domeniul privat al municipiului Craiova

Nr.

Crt.

Denumirea bunului

Sup/ mp/b uc

nr. inventar

elemente de identificare, observații, stare de operativitate

Valoare Inv/lei.

Administrare

1

porc vietnamez

21400463

proces verbal inventariere nr.220242/2018

0.30

raadpfl

2

cerb lopatar

21400343

proces verbal inventariere nr.220242/2018

180

raadpfl

3

strut emu

21400403

proces verbal inventariere nr.220242/2018

0,01

raadpfl

4

lup12

21400064

proces verbal inventariere nr.220242/2018

0,07

raadpfl

5

capra pitica 15

21400101

proces verbal inventariere nr.220242/2018

0,02

raadpfl

6

capra pitica 16

21400114

proces verbal inventariere nr.220242/2018

0,02

raadpfl

7

caprior comun

21400393

proces verbal inventariere nr.220242/2018

0,01

raadpfl

8

maimuta13

21400028

proces verbal inventariere nr.220242/2018

0,07

raadpfl

9

jaguar13

21400594

proces verbal inventariere nr.220242/2018

3468

raadpfl

10

lebada

21400423

proces verbal inventariere nr.220242/2018

80

raadpfl

11

lebada

21400413

proces verbal inventariere nr.220242/2018

15

raadpfl

12

cerb lopatar

21400392

proces verbal inventariere nr.220242/2018

960

raadpfl

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gheorghe NEDELESCU