Hotărârea nr. 462/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 462


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.462

privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Craiova

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.172402/2019, raportul nr.172413/2019 al Direcției Patrimoniu și raportul de avizare nr.178870/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Craiova și avizele nr.357/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.361/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii Contabilității nr. 82/1991 republicată, modificată și completată, Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2861/09.10.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, Ordonanței de Urgență nr.103/04.10.2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, Ordinul 3471/25.11.2008 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, art.6 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, art.554 și art.556 din Codul Civil, art.289, art.300 alin.1 lit.j din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul aministrativ;

În temeiul art.129 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.6 lit.a, art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Craiova, după cum urmează:

 • a) se completează cu bunurile prevăzute în anexele nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • b) se modifică elementele de identificare și valoarea de inventar a bunurilor prevăzute în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • c) se scot din inventarul domeniului public bunurile identificate în anexele nr.4 și 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • d) se trec din domeniu public al municipiului Craiova, în domeniu privat, bunurile identificate în anexa nr.6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • e) se modifică valoarea de inventar a bunurilor identificate în anexa nr.7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • f) se reevaluează bunurile ce aparțin domeniului public identificate în anexa nr.8 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999, nr.465/2010 și nr.146/2012 și nr.522/2007.

Art.3. Direcția Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale pentru modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr.141/2008.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU


Gheorghe NEDELESCU

INTRARI INVENTAR DOMENIU PUBLIC

ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR. 462/2019

Nr. crt.

Denumire

UM

CANT

COD

CLASIFICARE

DURATA

NORMALA (ANI)

PRET

UNITAR

Valoare finala

LOC FOLOSINTA

1

BRANSAMENT APA STR CALEA SEVERINULUI NR.1135

buc

1

1.8.6

30

1996,92

1996,92

COMPANIA DE APA

2

BRANSAMENT APA STR AGRISULUI NR.12

buc

1

1.8.6

30

1137,55

1137,55

COMPANIA DE APA

3

BRANSAMENT APA STR ALEEA 1 SIMNIC NR.10D

buc

1

1.8.6

30

1980,56

1980,56

COMPANIA DE APA

4

BRANSAMENT APA STR ALEEA 3 TRANDAFIRULUI NR.15

buc

1

1.8.6

30

1926,29

1926,29

COMPANIA DE APA

5

BRANSAMENT APA STR ALEEA 4 POLIGONULUI NR.9A

buc

1

1.8.6

30

1874,83

1874,83

COMPANIA DE APA

6

BRANSAMENT APA STR ALEEA 4 SIMNIC NR.8A

buc

1

1.8.6

30

1951,92

1951,92

COMPANIA DE APA

7

BRANSAMENT APA STR ALEEA 5 RAMURI NR.14A

buc

1

1.8.6

30

1849,44

1849,44

COMPANIA DE APA

8

BRANSAMENT APA STR ALEEA 7 BRESTEI NR.8B

buc

1

1.8.6

30

1997,05

1997,05

COMPANIA DE APA

9

BRANSAMENT APA STR ALEEA III PRIMAVERII NR.10

buc

1

1.8.6

30

1867,18

1867,18

COMPANIA DE APA

10

BRANSAMENT APA STR ALEEA POTELU NR.26A

buc

1

1.8.6

30

2236,30

2236,30

COMPANIA DE APA

11

BRANSAMENT APA STR BRADULUI NR.13

buc

1

1.8.6

30

1948,67

1948,67

COMPANIA DE APA

12

BRANSAMENT APA STR BRAILA NR.42

buc

1

1.8.6

30

582,41

582,41

COMPANIA DE APA

13

BRANSAMENT APA STR BRAILA NR.44

buc

1

1.8.6

30

595,19

595,19

COMPANIA DE APA

14

BRANSAMENT APA STR BRESTEI NR.386A

buc

1

1.8.6

30

1853,17

1853,17

COMPANIA DE APA

15

BRANSAMENT APA STR BRESTEI NR.433

buc

1

1.8.6

30

1942,76

1942,76

COMPANIA DE APA

16

BRANSAMENT APA CALEA BREZEI T 486,P67,68,69

buc

1

1.8.6

30

1819,44

1819,44

COMPANIA DE APA

17

BRANSAMENT APA STR CARPENULUI NR.14 I

buc

1

1.8.6

30

1991,47

1991,47

COMPANIA DE APA

18

BRANSAMENT APA STR COACAZULUI NR.12B

buc

1

1.8.6

30

1898,17

1898,17

COMPANIA DE APA

19

BRANSAMENT APA STR COCORULUI NR.34

buc

1

1.8.6

30

1997,32

1997,32

COMPANIA DE APA

20

BRANSAMENT APA STR FERMIERULUI NR.15E

buc

1

1.8.6

30

1878,78

1878,78

COMPANIA DE APA

21

BRANSAMENT APA STR FERMIERULUI NR.299

buc

1

1.8.6

30

1967,36

1967,36

COMPANIA DE APA

22

BRANSAMENT APA STR FERMIERULUI NR.33

buc

1

1.8.6

30

1801,25

1801,25

COMPANIA DE APA

23

BRANSAMENT APA STR FERMIERULUI NR.42

buc

1

1.8.6

30

2082,52

2082,52

COMPANIA DE APA

24

BRANSAMENT APA STR GARLESTI NR.122P

buc

1

1.8.6

30

1997,89

1997,89

COMPANIA DE APA

25

BRANSAMENT APA STR GARLESTI T22 , P16 CORP 2

buc

1

1.8.6

30

1868,38

1868,38

COMPANIA DE APA

26

BRANSAMENT APA STR GENISTILOR NR.57

buc

1

1.8.6

30

1866,82

1866,82

COMPANIA DE APA

27

BRANSAMENT APA STR GENISTILOR NR.45

buc

1

1.8.6

30

11987,84

11987,84

COMPANIA DE APA

28

BRANSAMENT APA STR GIURGIU NR.45

buc

1

1.8.6

30

1860,71

1860,71

COMPANIA DE APA

29

BRANSAMENT APA STR GRIGORE PLESOIANU NR.11A

buc

1

1.8.6

30

1901,24

1901,24

COMPANIA DE APA

30

BRANSAMENT APA STR LACRIMIOAREI NR.40

buc

1

1.8.6

30

1841,36

1841,36

COMPANIA DE APA

31

BRANSAMENT APA STR MARINEI NR.84

buc

1

1.8.6

30

2087,51

2087,51

COMPANIA DE APA

32

BRANSAMENT APA STR MIGDALULUI NR.13A

buc

1

1.8.6

30

2154,93

2154,93

COMPANIA DE APA

33

BRANSAMENT APA STR MUNTENIA NR.14E

buc

1

1.8.6

30

1981,48

1981,48

COMPANIA DE APA

34

BRANSAMENT APA STR OLTENI NR.10

buc

1

1.8.6

30

1021,02

1021,02

COMPANIA DE APA

35

BRANSAMENT APA STR PRELUNGIREA TEILOR NR.13

buc

1

1.8.6

30

1987,75

1987,75

COMPANIA DE APA

36

BRANSAMENT APA STR PRELUNGIREA TEILOR NR.6A

buc

1

1.8.6

30

2155,69

2155,69

COMPANIA DE APA

37

BRANSAMENT APA STR PRUNULUI NR.18

buc

1

1.8.6

30

1822,55

1822,55

COMPANIA DE APA

38

BRANSAMENT APA STR RARAU NR.1A

buc

1

1.8.6

30

1953,66

1953,66

COMPANIA DE APA

39

BRANSAMENT APA STR RUGULUI NR.2B

buc

1

1.8.6

30

1959,16

1959,16

COMPANIA DE APA

40

BRANSAMENT APA STR SARARILOR NR.29A

buc

1

1.8.6

30

2183,36

2183,36

COMPANIA DE APA

41

BRANSAMENT APA STR SOSEAUA POPOVENI NR.153

buc

1

1.8.6

30

1920,50

1920,50

COMPANIA DE APA

42

BRANSAMENT APA STR STRUNGARILOR NR.22B

buc

1

1.8.6

30

1969,56

1969,56

COMPANIA DE APA

43

BRANSAMENT APA STR TISMANA NR.27 I

buc

1

1.8.6

30

5031,27

5031,27

COMPANIA DE APA

44

BRANSAMENT APA STR TRAIAN VUIA NR.63

buc

1

1.8.6

30

1882,74

1882,74

COMPANIA DE APA

45

BRANSAMENT APA STR. ALEEA CALUGARENI NR.26

buc

1

1.8.6

30

1853,15

1853,15

COMPANIA DE APA

46

BRANSAMENT APA STR CAVALERIEI NR.4

buc

1

1.8.6

30

1868,59

1868,59

COMPANIA DE APA

47

BRANSAMENT APA STR C TIN BRANCOVEANU NR. 76

buc

1

1.8.6

30

3436,94

3436,94

COMPANIA DE APA

48

BRANSAMENT APA POLIGONULUI NR. 134J

buc

1

1.8.6

30

1890,74

1890,74

COMPANIA DE APA

49

BRANSAMENT APA STR TRAIAN VUIA NR.39

buc

1

1.8.6

30

1867,18

1867,18

COMPANIA DE APA

50

RACORD CANAL STR AGRISULUI NR. 12

buc

1

1.8.6

30

760,93

760,93

COMPANIA DE APA

51

RACORD CANAL ALEEA 3 TRANDAFIRULUI NR. 15

buc

1

1.8.6

30

769,19

769,19

COMPANIA DE APA

52

RACORD CANAL ALEEA 5 RAMURI NR. 14A

buc

1

1.8.6

30

844,44

844,44

COMPANIA DE APA

53

RACORD CANAL ALEEA CALUGARENI NR. 1

buc

1

1.8.6

30

991,83

991,83

COMPANIA DE APA

54

RACORD CANAL STR. CAVALERIEI NR. 4

buc

1

1.8.6

30

771,02

771,02

COMPANIA DE APA

55

RACORD CANAL STR COCORULUI NR.34

buc

1

1.8.6

30

1109,61

1109,61

COMPANIA DE APA

56

RACORD CANAL STR C-TIN BRANCOVEANU NR. 76

buc

1

1.8.6

30

1345,95

1345,95

COMPANIA DE APA

57

RACORD CANAL STR GENISTILOR NR.45

buc

1

1.8.6

30

1501,22

1501,22

COMPANIA DE APA

58

RACORD CANAL STR GENISTILOR NR.57

buc

1

1.8.6

30

1042,85

1042,85

COMPANIA DE APA

59

RACORD CANAL STR. GORJULUI NR.46

buc

1

1.8.6

30

1195,91

1195,91

COMPANIA DE APA

60

RACORD CANAL STR. MARINEI NR.84

buc

1

1.8.6

30

728,55

728,55

COMPANIA DE APA

61

RACORD CANAL STR. MIGDALULUI NR.13A

buc

1

1.8.6

30

916,92

916,92

COMPANIA DE APA

62

RACORD CANAL STR. PACII NR.3

buc

1

1.8.6

30

2673,45

2673,45

COMPANIA DE APA

63

RACORD CANAL STR POET VASILE CARLOVA NR 7

buc

1

1.8.6

30

1360,98

1360,98

COMPANIA DE APA

64

RACORD CANAL STR PRELUNGIREA TEILOR NR 13

buc

1

1.8.6

30

970,42

970,42

COMPANIA DE APA

65

RACORD CANAL STR RUGULUI NR 2B

buc

1

1.8.6

30

689,56

689,56

COMPANIA DE APA

66

RACORD CANAL STR TISMANA NR 27D

buc

1

1.8.6

30

687,65

687,65

COMPANIA DE APA

67

RACORD CANAL STR ALEEA 2 CANTONULUI NR 32A

buc

1

1.8.6

30

1334,14

1334,14

COMPANIA DE APA

68

RACORD CANAL STR. OLTENI NR10

buc

1

1.8.6

30

923,83

923,83

COMPANIA DE APA

69

RACORD CANAL STR. PICTOR OSCAR OBEDEANU NR.33

buc

1

1.8.6

30

1083,47

1083,47

COMPANIA DE APA

70

RACORD CANAL STR. MOLDOVA NR. 4

buc

1

1.8.6

30

938,19

938,19

COMPANIA DE APA

TOTAL

128168,68

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gheorghe NEDELESCU

INTRARI INVENTAR DOMENIU PUBLIC

ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR. 462/2019

Nr. crt.

Denumire

UM

CANT

COD

CLASIFICARE

PRET

UNITAR

Valoare finala

LOC FOLOSINTA

1

BRANSAMENT APA STR AL 3 TRANDAFIRULUI NR.19

buc

1

1.8.6

1713,35

1713,35

COMPANIA DE APA

2

BRANSAMENT APA STR AL. 1 SIMNIC NR.157

buc

1

1.8.6

3007,63

3007,63

COMPANIA DE APA

3

BRANSAMENT APA STR ALEEA HOMER NR.8

buc

1

1.8.6

1875,67

1875,67

COMPANIA DE APA

4

BRANSAMENT APA STR ALEEA 1 GENISTILOR NR.24

buc

1

1.8.6

1901,49

1901,49

COMPANIA DE APA

5

BRANSAMENT APA STR ALEEA 1 SIMNIC NR.129

buc

1

1.8.6

1932,49

1932,49

COMPANIA DE APA

6

BRANSAMENT APA STR ALEEA 1 TEILOR NR.89E

buc

1

1.8.6

4025,92

4025,92

COMPANIA DE APA

7

BRANSAMENT APA STR ALEEA 2 GENISTILOR NR.29

buc

1

1.8.6

1926,95

1926,95

COMPANIA DE APA

8

BRANSAMENT APA STR ALEEA 4 RAMURI NR.2

buc

1

1.8.6

1900,59

1900,59

COMPANIA DE APA

9

BRANSAMENT APA STR ALEEA DRUMUL CORNESULUI NR.37

buc

1

1.8.6

3051,07

3051,07

COMPANIA DE APA

10

BRANSAMENT APA STR AMARADIA NR.80

buc

1

1.8.6

3382,48      3382,48

COMPANIA DE APA

11

BRANSAMENT APA STR ANTIAERIANA NR.9

buc

1

1.8.6

1994,13

1994,13

COMPANIA DE APA

12

BRANSAMENT APA STR ANTIAERIANA NR.19

buc

1

1.8.6

1878,44

1878,44

COMPANIA DE APA

13

BRANSAMENT APA STR ANTIAERIANA NR.11

buc

1

1.8.6

1867,77

1867,77

COMPANIA DE APA

14

BRANSAMENT APA STR ARTILERIEI NR.75B

buc

1

1.8.6

2336,82

2336,82

COMPANIA DE APA

15

BRANSAMENT APA STR AVIATORILOR NR.8

buc

1

1.8.6

2058,77

2058,77

COMPANIA DE APA

16

BRANSAMENT APA STR AVIATORILOR NR.10

buc

1

1.8.6

1994,13

1994,13

COMPANIA DE APA

17

BRANSAMENT APA STR AVIATORILOR NR.8

buc

1

1.8.6

2058,77

2058,77

COMPANIA DE APA

18

BRANSAMENT APA STR BALTENI NR.150

buc

1

1.8.6

1630,28

1630,28

COMPANIA DE APA

19

BRANSAMENT APA STR BDUL N. ROMANESCU NR.39

buc

1

1.8.6

591,43

591,43

COMPANIA DE APA

20

BRANSAMENT APA STR BRADULUI NR.10A

buc

1

1.8.6

1804,37

1804,37

COMPANIA DE APA

21

BRANȘAMENT APA STR BRADULUI NR.3 ȘI 3A

buc

1

1.8.6

4038,32

4038,32

COMPANIA DE APA

22

BRANSAMENT APA STR BRAILA NR.31A

buc

1

1.8.6

1806,30

1806,30

COMPANIA DE APA

23

BRANSAMENT APA STR BRESTEI NR.499A

buc

1

1.8.6

2014,63

2014,63

COMPANIA DE APA

24

BRANSAMENT APA STR BRESTEI NR.524A DIN STR FERMIERULUI

buc

1

1.8.6

1742,27

1742,27

COMPANIA DE APA

25

BRANSAMENT APA STR CALEA BUCURESTI NR. 325C -SC HIGH TECH SA

buc

1

1.8.6

2985,82

2985,82

COMPANIA DE APA

26

BRANSAMENT APA STR CALEA BUCURESTI NR.43 , BL 27B

buc

1

1.8.6

757,46

757,46

COMPANIA DE APA

27

BRANSAMENT APA STR CANTONULUI NR.18B

buc

1

1.8.6

906,99

906,99

COMPANIA DE APA

28

BRANSAMENT APA STR CAROL I NR.9

buc

1

1.8.6

2238,57

2238,57

COMPANIA DE APA

29

BRANSAMENT APA STR CARPENULUI NR.110

buc

1

1.8.6

1920,61

1920,61

COMPANIA DE APA

30

BRANSAMENT APA STR CARPENULUI NR.45A

buc

1

1.8.6

1920,61

1920,61

COMPANIA DE APA

31

BRANSAMENT APA STR CARPENULUI NR.83

buc

1

1.8.6

2005,69

2005,69

COMPANIA DE APA

32

BRANSAMENT APA STR CAVALERIEI NR.30

buc

1

1.8.6

1891,32

1891,32

COMPANIA DE APA

33

BRANSAMENT APA STR CAVALERIEI NR.6

buc

1

1.8.6

2861,82

2861,82

COMPANIA DE APA

34

BRANSAMENT APA STR CERNELE NR.3

buc

1

1.8.6

357,14

357,14

COMPANIA DE APA

35

BRANSAMENT APA STR CORCOVA NR.6

buc

1

1.8.6

1987,08

1987,08

COMPANIA DE APA

36

BRANSAMENT APA STR CONSTANTIN BRANCOVEANU NR.134

buc

1

1.8.6

1631,85

1631,85

COMPANIA DE APA

37

BRANSAMENT APA STR DOBROGEA NR.33M

buc

1

1.8.6

1949,69

1949,69

COMPANIA DE APA

38

BRANSAMENT APA STR DOBROGEA NR.91D

buc

1

1.8.6

1109,77

1109,77

COMPANIA DE APA

39

BRANSAMENT APA STR DOCTOR MARCOVICI NR. 9

buc

1

1.8.6

1804,37

1804,37

COMPANIA DE APA

40

BRANSAMENT APA STR DRUMUL CORNESULUI NR.39

buc

1

1.8.6

1203,22

1203,22

COMPANIA DE APA

41

BRANSAMENT APA STR DRUMUL MUNTENILOR NR.58C

buc

1

1.8.6

1914,34

1914,34

COMPANIA DE APA

42

BRANSAMENT APA STR DRUMUL MUNTENILOR NR.58D

buc

1

1.8.6

1914,34

1914,34

COMPANIA DE APA

43

BRANSAMENT APA STR ECOULUI NR.1A

buc

1

1.8.6

2100,00

2100,00

COMPANIA DE APA

44

BRANSAMENT APA STR FERMIERULUI NR.115

buc

1

1.8.6

2309,45

2309,45

COMPANIA DE APA

45

BRANSAMENT APA STR FERMIERULUI NR.303

buc

1

1.8.6

1912,02

1912,02

COMPANIA DE APA

46

BRANSAMENT APA STR FERMIERULUI T52/P501

buc

1

1.8.6

1846,88

1846,88

COMPANIA DE APA

47

BRANȘAMENT APA STR GENISTILOR NR. 43 - C3

buc

1

1.8.6

1934,20

1934,20

COMPANIA DE APA

48

BRANSAMENT APA STR GENISTILOR NR.105

buc

1

1.8.6

1944,41

1944,41

COMPANIA DE APA

49

BRANSAMENT APA STR GENISTILOR NR. 95

buc

1

1.8.6

1641,90

1641,90

COMPANIA DE APA

50

BRANSAMENT APA STR IZVORUL RECE T52/P2

buc

1

1.8.6

1634,25

1634,25

COMPANIA DE APA

51

BRANSAMENT APA STR LACRAMIOAREI NR.8

buc

1

1.8.6

2072,61

2072,61

COMPANIA DE APA

52

BRANSAMENT APA STR LALELELOR NR. 14

buc

1

1.8.6

2020,05

2020,05

COMPANIA DE APA

53

BRANSAMENT APA STR MALINULUI NR. 5B

buc

1

1.8.6

1987,45

1987,45

COMPANIA DE APA

54

BRANSAMENT APA STR MARINEI NR. 32

buc

1

1.8.6

2021,39

2021,39

COMPANIA DE APA

55

BRANSAMENT APA STR MARINEI NR. 43

buc

1

1.8.6

1903,86

1903,86

COMPANIA DE APA

56

BRANSAMENT APA STR MARINEI NR. 67

buc

1

1.8.6

2023,20

2023,20

COMPANIA DE APA

57

BRANSAMENT APA STR MARINEI NR. 72

buc

1

1.8.6

2021,39

2021,39

COMPANIA DE APA

58

BRANSAMENT APA STR MARINEI NR. 87

buc

1

1.8.6

2083,31

2083,31

COMPANIA DE APA

59

BRANSAMENT APA STR MERISORULUI NR. 18

buc

1

1.8.6

1909,80

1909,80

COMPANIA DE APA

60

BRANSAMENT APA STR MERISORULUI NR. 33

buc

1

1.8.6

1923,00

1923,00

COMPANIA DE APA

61

BRANSAMENT APA STR MERISORULUI T70/P16

buc

1

1.8.6

2075,94

2075,94

COMPANIA DE APA

62

BRANSAMENT APA STR NICOLAE IORGA NR. 9A

buc

1

1.8.6

490,67

490,67

COMPANIA DE APA

63

BRANSAMENT APA STR PALTINIS NR 84A

buc

1

1.8.6

4232,22

4232,22

COMPANIA DE APA

64

BRANSAMENT APA STR PELENDAVA NR 17 , DIN STR. FERMIERULUI

buc

1

1.8.6

1908,51

1908,51

COMPANIA DE APA

65

BRANSAMENT APA STR PERTILA NR 4

buc

1

1.8.6

1928,70

1928,70

COMPANIA DE APA

66

BRANSAMENT APA STR PREAJBA NR.1B

buc

1

1.8.6

2007,89

2007,89

COMPANIA DE APA

67

BRANSAMENT APA STR SCOLII NR 28

buc

1

1.8.6

1630,28

1630,28

COMPANIA DE APA

68

BRANSAMENT APA STR. SOSEAUA POPOVENI NR198A

buc

1

1.8.6

1019,76

1019,76

COMPANIA DE APA

69

BRANSAMENT APA STR. SOSEAUA POPOVENI T4, P27

buc

1

1.8.6

1925,14

1925,14

COMPANIA DE APA

70

BRANSAMENT APA STR. TUDOR ARGHEZI NR. 30

buc

1

1.8.6

1394,06

1394,06

COMPANIA DE APA

71

BRANSAMENT APA STR. VANATORI DE MUNTE NR. 86

buc

1

1.8.6

1970,60

1970,60

COMPANIA DE APA

72

BRANSAMENT APA STR. ZORILOR NR. 37

buc

1

1.8.6

1868,61

1868,61

COMPANIA DE APA

73

BRANSAMENT APA STR MARINEI NR. 18

buc

1

1.8.6

1971,38

1971,38

COMPANIA DE APA

74

BRANSAMENT APA STR MARINEI NR. 95

buc

1

1.8.6

1878,44

1878,44

COMPANIA DE APA

75

BRANSAMENT APA STR ZORILOR T24,P21

buc

1

1.8.6

1855,95

1855,95

COMPANIA DE APA

76

RACORD CANAL STR ANTIAERIANA NR. 11

buc

1

1.8.6

923,58

923,58

COMPANIA DE APA

77

RACORD CANAL STR ANTIAERIANA NR. 19

buc

1

1.8.6

1105,40

1105,40

COMPANIA DE APA

78

RACORD CANAL STR ALEEA 2 GENISTILOR NR. 29

buc

1

1.8.6

1025,50

1025,50

COMPANIA DE APA

79

RACORD CANAL STR ALEEA 1 TEILOR NR.89E

buc

1

1.8.6

1078,07

1078,07

COMPANIA DE APA

80

RACORD CANAL STR AL 3 TRANDAFIRULUI NR.19

buc

1

1.8.6

791,04

791,04

COMPANIA DE APA

81

RACORD CANAL STR AMARADIA NR.80

buc

1

1.8.6

1256,50

1256,50

COMPANIA DE APA

82

RACORD CANAL STR ANTIAERIANA NR.1

buc

1

1.8.6

931,68

931,68

COMPANIA DE APA

83

RACORD CANAL STR ANTIAERIANA NR.9

buc

1

1.8.6

994,49

994,49

COMPANIA DE APA

84

RACORD CANAL STR ARH . DAN NICOLAE NR.18

buc

1

1.8.6

846,59

846,59

COMPANIA DE APA

85

RACORD CANAL STR ARNOTA NR.14

buc

1

1.8.6

959,15

959,15

COMPANIA DE APA

86

RACORD CANAL STR ARTILERIEI NR.75B

buc

1

1.8.6

1481,06

1481,06

COMPANIA DE APA

87

RACORD CANAL STR AVIATORILOR NR.10

buc

1

1.8.6

994,49

994,49

COMPANIA DE APA

88

RACORD CANAL STR CAVALERIEI NR.30

buc

1

1.8.6

819,66

819,66

COMPANIA DE APA

89

RACORD CANAL STR C-TIN. BRANCOVEANU NR.134

buc

1

1.8.6

926,67

926,67

COMPANIA DE APA

90

RACORD CANAL STR DRUMUL CORNESULUI NR.98 C1

buc

1

1.8.6

683,79

683,79

COMPANIA DE APA

91

RACORD CANAL STR FERMIERULUI NR.303

buc

1

1.8.6

1340,13

1340,13

COMPANIA DE APA

92

RACORD CANAL STR GENISTILOR NR.105

buc

1

1.8.6

520,67

520,67

COMPANIA DE APA

93

RACORD CANAL STR GENISTILOR NR.95

buc

1

1.8.6

466,48

466,48

COMPANIA DE APA

94

RACORD CANAL STR MARINEI NR.18

buc

1

1.8.6

1025,50

1025,50

COMPANIA DE APA

95

RACORD CANAL STR MARINEI NR.32

buc

1

1.8.6

1183,14

1183,14

COMPANIA DE APA

96

RACORD CANAL STR MARINEI NR.43

buc

1

1.8.6

953,87

953,87

COMPANIA DE APA

97

RACORD CANAL STR MARINEI NR.72

buc

1

1.8.6

1094,81

1094,81

COMPANIA DE APA

98

RACORD CANAL STR MARINEI NR.87

buc

1

1.8.6

1149,02

1149,02

COMPANIA DE APA

99

RACORD CANAL STR MERISORULUI NR.18

buc

1

1.8.6

1121,85

1121,85

COMPANIA DE APA

100

RACORD CANAL STR MERISORULUI NR.33

buc

1

1.8.6

1003,02

1003,02

COMPANIA DE APA

101

RACORD CANAL STR MERISORULUI T70/P16

buc

1

1.8.6

1061,57

1061,57

COMPANIA DE APA

102

RACORD CANAL STR MICSUNELE NR.14

buc

1

1.8.6

934,65

934,65

COMPANIA DE APA

103

RACORD CANAL STR MICSUNELE NR.29

buc

1

1.8.6

1533,65

1533,65

COMPANIA DE APA

104

RACORD CANAL STR MICSUNELE NR.33A

buc

1

1.8.6

2148,61

2148,61

COMPANIA DE APA

105

RACORD CANAL STR MICSUNELE NR.5

buc

1

1.8.6

956,80

956,80

COMPANIA DE APA

106

RACORD CANAL STR SOSEAUA POPOVENI NR.196A

buc

1

1.8.6

1737,92

1737,92

COMPANIA DE APA

107

RACORD CANAL STR VANATORI DE MUNTE NR.86

buc

1

1.8.6

1118,27

1118,27

COMPANIA DE APA

108

RACORD CANAL STR ALEEA DRUMUL CORNESULUI NR.39

buc

1

1.8.6

851,87

851,87

COMPANIA DE APA

109

RACORD CANAL STR MARINEI NR.95

buc

1

1.8.6

1002,46

1002,46

COMPANIA DE APA

110

RACORD CANAL STR AVIATORILOR NR.18

buc

1

1.8.6

1271,22

1271,22

COMPANIA DE APA

111

RACORD CANAL STR LUDOVIC MRAZEC NR.13A

buc

1

1.8.6

1141,88

1141,88

COMPANIA DE APA

TOTAL

185777,14

185777,14

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gheorghe NEDELESCU

Page 5 of 8

Page 6 of 8

Page 7 of 8

Page 8 of 8

ANEXA NR. 3 LA H.C.L. NR.462/2019


PRE ȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Gheorghe NEDELESCU


MODIFICAREA ELEMENTELOR DE IDENTIFICARE ȘI VALORII DE INVENTAR

Nr. Crt.

Denumirea bunului

UM

CANT INITIALA

CANT

REZULTATA MP

Nr. inventar

Valoare initiala

diferenta

Valoare

Inventar finala+reev

ADMINISTRATOR

1

TEREN AFERENT PIATA DEZROBIRII ÎN SUPRAFATADE 603MP SI VALOAREA DE 155285,87LEI SE DIMINUEAZĂ CU SUPRAFATA DE 214,31MP CU VALOAREA DE 55189,58LEI LA SUPRAFAȚA DE 388,69 MP ( suprafața compusa din Hala = 117mp + spatiu poz. Cad 2 =59,50mp + poz.cad 3 =59,50mp + poz.cad 4=81,69mp +corpC2 =42mp + corp C3 = 29mp) ȘI VALOAREA DE 100096,26 LEI VALOARE REVALUATĂ CU 9223,99LEI , VALOARE TOTALA 109320,28LEI

MP

603,00

388,69

42000031

155.285,87

55.189,58

109.320,28

SC PIETE SI TARGURI

2

FiLARMONICA OLTENIA SE MAJOREAZĂ VALOAREA DE INVENTAR DE 7463290,51 LEI CU VALOAREA DE 215914,71LEI INCLUSIV TVA REZULTATĂ DIN PV DE RECEPTIE NR. 18539/18.02.2019 LA VALOAREA DE 7.679.205,22LEI

12003155

7.463.290,51

215.914,71

7.679.205,22

FILARMONICA

OLTENIA

3

GRUP SCOLAR ICM 2 SEDIUL I - ANSAMBLUL MARIA TANASE STR CRISULUI NR. 9 SE MAJOREAZĂ VALOAREA DE INVENTAR DE LA 4901089,04LEI CU VALOAREA DE 429671,42LEI INCLUSIV TVA REZULTATĂ ÎN URMA PV RECEPTIE NR. 74/11.04.2019 ȘI NR. 59985/11.04.2019 LA VALOAREA DE 5330760,46 LEI

12003143

4.901.089,04

429.671,42

5.330.760,46

ANSAMBLUL

MARIA TANASE

4

FANTANA PURCARULUI (ELCA) SE MAJOREAZA VALOAREA DE INVENTAR CU VALOAREA DE 111079LEI REZULTATĂ ÎN URMA PV DE RECEPTIE NR. 101737/01.07.2019 LA VALOAREA DE 111079,01LEI

12003644

0,01

111.079,00

111.079,01

CONSILIUL LOCAL

Sheet1

ANEXA NR. 4 LA HOTARAREA NR.462/2019

BUNURI INCLUSE IN DOMENIU PUBLIC AL MUN. CRAIOVA AFLATE IN CONCESIUNE COMPANIA DE APA OLTENIA SITUATE PE TERITORIUL ALTOR LOCALITATI PROPUSE SPRE DIMINUARE DIN INVENTAR

Nr. crt.

DENUMIRE

Nr. inv.

Nr. buc

Valoare

1

BRANS APA COM.PLOPSORU IZVOARE IZVOARE 10884

12005459

1

168,25

2

BRANS APA COM.PLOPSORU SAT IZVOARELE NEAMTU 12362

12005465

1

109,60

3

BRANS APA COM.PLOPSORU SAT OLARI ANGIU C-TI 12367

12005467

1

302,10

4

BRANS APA COM.PLOPSORU SAT SARDANESTI TAMAS 12400

12005468

1

151,42

5

BRANS APA COM.PLOPSORU SATCEOLEA GORJ TUFIS 12401

12005469

1

186,58

6

BRANS APA COM.URDARI JUD.GORJ LEUCA ARISTICA 12390

12005470

1

329,92

7

BRANS APA IZVOARELE COM.PLOPSORU - DIMA 10702

12006034

1

50,94

8

BRANS APA PLOPSORU SAT CURSARU- CHIOT IOANA 12171

12006155

1

99,98

9

BRANS APA PLOPSORU SAT CURSARU-ANGHEL NICOL 12169

12006134

1

99,98

10

BRANS APA PLOPSORU SAT CURSARU-CHIOT IOAN 12170

12006138

1

99,98

11

BRANS APA PLOPSORU SAT CURSARU-CIOLACU DAN 12172

12006133

1

99,98

12

BRANS APA PLOPSORU SAT CURSARU-COTEA DORIN 12173

12006132

1

99,98

13

BRANS APA PLOPSORU SAT CURSARU-COTEA GHE. 12174

12006131

1

99,98

14

BRANS APA PLOPSORU SAT CURSARU-DUMBRAVEANU 12176

12006130

1

99,98

15

BRANS APA PLOPSORU SAT CURSARU-GRADINARU IO 12178

12006129

1

99,98

16

BRANS APACOM.PLOPSORU SAT SARDULESTI VADUVA 12402

12005925

1

128,13

17

BRANS APACOM.PLOPSORU SAT SARDULESTI VADUVA 12403

12005924

1

128,13

18

BRANS APA-PLOPSORU sat.CEPLEA ANGHELINA C 12374

12005922

1

186,58

19

BRANS APA-PLOPSORU sat.CEPLEA ANGHELINA I 12375

12005934

1

186,58

20

BRANSAMENT APA - COM PLOPSORU SAT VALENI 3494

12004827

1

89,27

21

BRANSAMENT APA - COM.BALTENI SAT MOI 10808

12005242

1

211,52

22

BRANSAMENT APA - COM.BALTENI SAT MOI 12297

12005496

1

109,91

23

BRANSAMENT APA - COM.BALTENI SAT PESTEANA 12231

12005485

1

85,66

24

BRANSAMENT APA - COM.BALTENI SAT VLADULENI 12281

12005474

1

106,93

25

BRANSAMENT APA - COM.BILTENI SAT MOI 12234

12005489

1

85,66

26

BRANSAMENT APA - COM.BRANESTI JUD.GORJ 10863

12005491

1

168,25

27

BRANSAMENT APA - COM.PLOPSOR SARDARESTI 10816

12005457

1

158,28

28

BRANSAMENT APA - COM.PLOPSOR SAT VALENI 3453

12004919

1

79,06

29

BRANSAMENT APA - COM.PLOPSOR SAT VALENI GORJ 3459

12004965

1

83,08

30

BRANSAMENT APA - COM.PLOPSOR SAT VALENI GORJ 3460

12004966

1

87,09

31

BRANSAMENT APA - COM.PLOPSOR-SARDANESTI 10899

12005458

1

183,91

32

BRANSAMENT APA - COM.PLOPSORU JUD.GORJ 12322

12005473

1

119,96

33

BRANSAMENT APA - COM.PLOPSORU -PLOPSORU 10877

12005462

1

168,25

34

BRANSAMENT APA - COM.PLOPSORU SARDARESTI 10876

12005450

1

168,25

35

BRANSAMENT APA - COM.PLOPSORU SARDARESTI 10888

12005464

1

168,25

36

BRANSAMENT APA - COM.PLOPSORU SAT OLARI 10885

12005466

1

168,25

37

BRANSAMENT APA - COM.PLOPSORU-VALENI 3267

12004770

1

61,95

38

BRANSAMENT APA - PLOPSOR - SARDULESTI 12042

12006146

1

76,57

39

BRANSAMENT APA - PLOPSOR- SARDULESTI 10901

12006145

1

183,91

40

BRANSAMENT APA - PLOPSORU - IZVOARELE 12046

12006142

1

107,84

41

BRANSAMENT APA - PLOPSORU - VALENI 12034

12006141

1

107,84

42

BRANSAMENT APA - PLOPSORU BROSTENI 12197

12006140

1

114,66

43

BRANSAMENT APA - PLOPSORU CURSARU 12192

12006139

1

132,77

44

BRANSAMENT APA - PLOPSORU GORJ BALAN C-TIN 12187

12006125

1

114,66

45

BRANSAMENT APA - PLOPSORU PAROSENI - SUS 12064

12006137

1

121,13

46

BRANSAMENT APA - PLOPSORU- SARDARESTI 12119

12006149

1

118,58

47

BRANSAMENT APA - PLOPSORU- SARDULESTI 12049

12006135

1

107,84

48

BRANSAMENT APA - PLOPSORU SAT OLARI 10847

12006128

1

101,54

49

BRANSAMENT APA - SAT CURSARU COM.PLOPSOR-GORJ 3302

12004795

1

61,10

50

BRANSAMENT APA - SAT IZVOARE COM.PLOPSOR 3224

12003924

1

82,48

Sheet1

51

BRANSAMENT APA - SAT MOI COM BILTENI 3381

12004731

1

159,02

52

BRANSAMENT APA - SAT MOI COM.BILTENI 3398

12004721

1

154,30

53

BRANSAMENT APA - SAT VALENI COM PLOPSORU GORJ 3487

12004955

1

161,23

54

BRANSAMENT APA - SAT VALENI COM PLOPSORU GORJ 3488

12004956

1

167,24

55

BRANSAMENT APA - SAT VALENI COM.PLOPSORU 3482

12004960

1

121,00

56

BRANSAMENT APA - SAT.MOI CO. BILTENI 3404

12004716

1

153,36

57

BRANSAMENT APA - SECUI DOLJ 12093

12005866

1

397,49

58

BRANS APA VLADULENI COM.BILTENI - LUMEZEANU 10709

12005891

1

137,90

59

BRANSAMENT APA - BILTENI - VLADULENI 12136

12005231

1

103,72

60

BRANSAMENT APA - BILTENI 3 3334

12004798

1

77,11

61

BRANSAMENT APA - BILTENI 80 10695

12005232

1

94,33

62

BRANSAMENT APA - BILTENI MOI GORJ 12161

12005233

1

101,08

63

BRANSAMENT APA - BILTENI SAT PESTANA 12056

12005234

1

107,56

64

BRANSAMENT APA - BILTENI SAT VLADULENI 10939

12005247

1

109,14

65

BRANSAMENT APA - BILTENI SAT VLADULENI 12058

12005236

1

107,56

66

BRANSAMENT APA - BILTENI- SAT VLADULENI 12065

12005226

1

107,56

67

BRANSAMENT APA - BILTENI VLADULENI 12157

12005238

1

102,25

68

BRANSAMENT APA - BILTENI VLADULENI 12162

12005239

1

101,08

69

BRANSAMENT APA - BILTENI VLADULENI 12163

12005240

1

101,08

70

BRANSAMENT APA - BILTENI VLADULENI 12166

12005241

1

101,08

71

BRANSAMENT APA - BILTENI VLADULENI 12167

12005218

1

101,08

72

BRANSAMENT APA - BILTENI - GORJ 12033

12005230

1

121,44

73

BRANS APA COM BALTENI SAT COCORENI TRUSCA M 12365

12005479

1

114,84

74

BRANS APA COM PLPPSORU SAT OLARI VALCEANU C 12366

12005480

1

117,68

75

BRANS APA COM. BALTENI SAT VLADULENI GORJ 12274

12005481

1

92,43

76

BRANS APA COM.BALTENI SAT COCORENI DUCHI IO 12360

12005483

1

114,84

77

BRANS APA COM.BALTENI SAT VLADULENI CORLAN 10542

12005487

1

137,30

78

BRANS APA COM.BALTENI SAT VLADULENI LUMEZEA 10547

12005488

1

150,29

79

BRANS APA COM.BRANESTI JUD.GORJ PAISANU NIC 12395

12005492

1

186,58

80

BRANS. PA LICEUL BALTENI COM.BALTENI,JUD.GORJ

12007856

1

10.448,05

81

BRANSAMENT APA - BALTENI SAT VLADULENI 12317

12005715

1

103,89

82

BRANSAMENT APA -BALTENI DOLJ 3206

12003944

1

1.143,31

83

BRANS APA SC.PRIMARA COM.BALTENI,SAT COCORENI

12007886

1

11.142,29

84

BRANSAMENT APA COM BALTENI

12007815

1

2.696,92

85

BRANSAMENT APA COM SIMNICU DE SUS-1BUC

12012321

1

2.231,59

86

BRANSAMENT APA SC.PRIMARA COM BALTENI

12007887

1

11.407,26

87

BRANSAMENT APA - COM ISALNITA-GARA 3489

12004957

1

72,78

88

BRANS APA-SIMNICU DE SUS sat ALBESTI DINA 12383

12005920

1

124,20

89

BRANSAMENT APA - PRUNET BRATOVOIESTI 12151

12006118

1

101,23

90

BRANSAMENT APA - PRUNET BRATOVOIESTI 12155

12006117

1

101,23

91

BRANSAMENT APA SIMNICU DE SUS,T133-1-1BUC

12010153

1

277,93

92

BRANSAMENT APA STR.SIMNICU DE SUS T133-1BUC

12010081

1

277,93

93

BRANSAMENT APA - MELINESTI T3 P10 3405

12004717

1

32,17

94

BRANSAMENT APA - SOS.MELINESTI T3 P10 3403

12004715

1

32,17

95

BRANSAMENT APA BRATOVOIESTI T 38 P3 12165

12005297

1

105,20

96

CD.APA FIL.SIRBU 2159

12001246

1

1,85

97

CD.APA V.ROAITA 2085

12001016

1

4,95

98

PUTURI FORATE LOC.V.ROSIE ET.1 1734

12000040

1

360,51

99

STATIE CLORINARE LOC.V.ROSIE ET.1 1733

12000049

1

188,51

100

CANAL DESCHIS BD.1MAI 2531

12000823

1

299,07

101

CANAL DESCHIS CART.L.JIULUI 2613

12004152

1

896,01

102

CANAL DESCHIS PARC/ CANAL COLECTOR 2949

12003875

1

10,08

103

CANAL DESCHIS STR.POPOVA 2821

12004245

1

82,57

104

CANAL PLUV. DESCHIS CL.SEVERIN. 2779

12004356

1

305,27

TOTAL

52711,06

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gheorghe NEDELESCU

ANEXA NR.5 LA HOTĂRÂREA NR.462/2019

Bunuri cu care se diminuează domeniul public

Bd. Oltenia Bl. T1, 77U.L., 12009521

5387284.40

CVC nr. /data

1

Locuința Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 1, Ap. 1, 1 cam.+dep., 37.55 mp

58168.48

1849/17.04.2018

2

Locuința Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 1, Ap. 3, 1 cam.+dep., 37.4 mp

57936.12

3930/29.08.2018

3

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 2, Ap. 4, 1 cam.+dep., 37.3 mp

57781.21

807/21.09.2017r

3037/25.06.2018i

4

Locuința Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 3, Ap. 2, 1 cam.+dep., 37.15 mp

57548.84

1046/05.03.2018

5

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 3, Ap. 10, 2 cam.+dep., 64.95 mp

100613.66

3524/28.12.2017

6

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 6, Ap. 7, 1 cam.+dep., 41.8 mp

64752.13

297/17.01.2018

TOTAL valoare de inventar locuinte vandute până la finele anului 2018

396800.44

NR CRT

DENUMIRE BUN

NR DE INVENTAR

VALOARE DE INVENTAR

1

LOC STR ROVINARI BL D, SC6, AP19 înregistrare dubla poz. 20, nr. Inv. 12012596

12013323

42.909,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gheorghe NEDELESCU

ANEXA NR.6 LA HCL NR.462/2019

Trecere din domeniul public in domeniul privat bunuri aflate in concesiune compania de APA in vederea valorificarii si casarii

Nr.crt.

Denumire

nr. de inventar

UM

Cant.

valoare unitara

Valoare

1

DEBITMETRE PORTABILE

22200164

buc

2

78972,19

157.944,38

2

OPTURATOARE PNEUMATICE

- diametru conducta 100-200 mm = 2 buc

- diametru conducta 150-300 mm = 2 buc

- diametru conducta 200-400 mm = 4 buc

- diametru conducta 250-500 mm = 4 buc

- diametru conducta300-600 mm = 3 buc

- diametru conducta 500-800 mm = 3 buc

- diametru conducta 500-1000 mm = 1 buc

 • - ovoid 35/52.2 - 50/75 = 2 buc

 • - ovoid 60/90 - 70/105= 2 buc

 • - ovoid 70/105 - 90/135= 1 buc

22100186

buc

24

7223,77 7775,04 15550,09 15550,09 20310,05 20310,05 7664,03

 • 18293.82 26009,52

 • 13004.83

151.691,37

3

CAPTARE IZVOR I POPOVA 1230

12002139

buc

1

14.096,92

4

CAPTARE IZVOR II POPOVA 1231

12002129

buc

1

6753,26

5

COND REFUL POPOVA 1588ML 1233

12002131

buc

1

29789,8

6

WC.POPOVA 1250

12002119

buc

1

195,94

7

DEBITMETRU TIP SONOFLOR 3000

22200052

buc

1

16924,80

8

CD.LEGAT.REZERVOR RETEA POPOVA 264 ML 1246

12001493

buc

1

165,94

16

CONTOR APA DN 40 - 130 BUC. 30091

22200104

buc

130

145.573,30

13

CONTOR APA DN 40 - 97 BUC. 30092

22200103

buc

97

112.232,26

14

CONTOR APA DN 40 - 102 BUC. 30093

22200094

buc

102

116.949,96

10

CONTOR APA DN 40 - 84 BUC. 30094

22200093

buc

84

92.973,87

17

CONTOR APA DN 40 - 135 BUC. 30096

22200114

buc

135

160.518,99

9

CONTOR APA DN 40 - 83 BUC. 30097

22200092

buc

83

96.741,04

15

CONTOR APA DN 40 - 126 BUC. 30099

22200112

buc

126

152.082,36

11

CONTOR APA DN 40 - 93 BUC. 30100

22200084

buc

93

111.102,77

12

CONTOR APA DN 40 - 78 BUC.

22200091

buc

78

104.150,90

19

APOMETRU DN 40 82 buc.

22200124

buc

82

67.343,88

18

APOMETRU DN 40 55 buc. 20737

22200085

buc

55

45.757,75

22

CONTOR APA DN 40-APOMETRU 90 BUC. 2978

22200026

buc

90

40.818,42

23

CONTOR APA DN 40-APOMETRU 12 BUC.

22200115

buc

12

5.442,47

21

CONTOR APA DN 40-APOMETRU 233 BUC. 2980

22200028

buc

233

107.053,45

20

CONTOR APA DN 40-APOMETRU 200 BUC. 2983

22200031

buc

200

100.852,45

24

CONTOR APA DN 40-APOMETRU 35 BUC.

22200014

buc

35

17.397,20

25

CONTOR APA DN 40-APOMETRU 63 BUC.

22200045

buc

63

31.399,50

26

apometru dn 40 - ct brancusi

22200099

buc

1

1370,70

27

APOMETRU DN 40 - CT 113 APARTAMENTE

22200088

buc

1

1381,07

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gheorghe NEDELESCU

Pagina 3

ANEXA NR.7 LA HOTARAREA NR.462/2019

MODIFICARE ELEMENTE DE IDENTIFICARE SI VALORI INDIVIDUALE LOCUINTE ANL

Bd. Oltenia Bl. T1, 88U.L., 12009521

6179413.65

Data punerii in functiune

Observații

1

Locuința Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 1, Ap. 1, 1 cam.+dep., 37.55 mp

58168.48

02.2003

Vanzare - plata integral

2

Locuința Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 1, Ap. 2, 1 cam.+dep., 37.45 mp

58013.57

02.2003

Vanzare - RATE

3

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 1, Ap. 3, 1 cam.+dep., 37.4 mp

57936.12

02.2003

Vanzare - plata integral

4

Locuința Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 1, Ap. 4, 1 cam.+dep., 37.2 mp

57626.30

02.2003

Vanzare - plata integral

5

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 1, Ap. 5, 2 cam.+dep., 59.65 mp

92403.46

02.2003

6

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 1, Ap. 6, 1 cam.+dep., 38.05 mp

58943.03

02.2003

7

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 1, Ap. 7, 2 cam.+dep., 64.55 mp

99994.02

02.2003

8

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 1, Ap. 8, 2 cam.+dep., 59.2 mp

91706.37

02.2003

Vanzare - RATE

9

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 1, Ap. 9, 1 cam.+dep., 37.85 mp

58633.21

02.2003

10

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 1, Ap. 10, 2 cam.+dep., 64.55 mp

99994.02

02.2003

Vanzare - RATE

11

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 1, Ap. 11, 2 cam.+dep., 59.3 mp

91861.28

02.2003

12

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 1, Ap. 12, 1 cam.+dep., 37.85 mp

58633.21

02.2003

13

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 1, Ap. 13, 2 cam.+dep., 64.55 mp

99994.02

02.2003

Vanzare - RATE

14

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 2, Ap. 1, 1 cam.+dep., 37.6 mp

58245.94

02.2003

Vanzare - RATE

15

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 2, Ap. 2, 1 cam.+dep., 38.75 mp

60027.39

02.2003

Vanzare - RATE

16

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 2, Ap. 3, 2 cam.+dep., 58.25 mp

90234.73

02.2003

Vanzare - RATE

17

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 2, Ap. 4, 1 cam.+dep., 37.3 mp

57781.21

02.2003

Vanzare - plata integral

18

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 2, Ap. 5, 1 cam.+dep., 37.5 mp

58091.03

02.2003

19

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 2, Ap. 6, 2 cam.+dep., 58 mp

89847.46

02.2003

Vanzare - RATE

20

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 2, Ap. 7, 1 cam.+dep., 37.15 mp

57548.84

02.2003

Vanzare - RATE

21

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 2, Ap. 8, 1 cam.+dep., 41.6 mp

64442.31

02.2003

22

Locuința Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 2, Ap. 9, 1 cam.+dep., 41.65 mp

64519.77

02.2003

23

Locuința Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 2, Ap. 10, 1 cam.+dep., 38.75 mp

60027.39

02.2003

24

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 2, Ap. 11, 2 cam.+dep., 57.95 mp

89770.00

02.2003

Vanzare - plata integral

25

Locuința Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 2, Ap. 12, 1 cam.+dep., 37.2 mp

57626.30

02.2003

26

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 2, Ap. 13, 1 cam.+dep., 41.7 mp

64597.22

02.2003

27

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 2, Ap. 14, 1 cam.+dep., 41.9 mp

64907.04

02.2003

28

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 2, Ap. 16, 2 cam.+dep., 57.95 mp

89770.00

02.2003

29

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 2, Ap. 17, 1 cam.+dep., 37.2 mp

57626.30

02.2003

Vanzare - RATE

30

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 2, Ap. 18, 1 cam.+dep., 41.55 mp

64364.86

02.2003

Vanzare - RATE

31

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 2, Ap. 19, 1 cam.+dep., 41.8 mp

64752.13

02.2003

32

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 2, Ap. 20, 1 cam.+dep., 38.7 mp

59949.94

02.2003

Vanzare - RATE

33

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 3, Ap. 1, 1 cam.+dep., 37.65 mp

58323.39

02.2003

Vanzare - plata integral

34

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 3, Ap. 2, 1 cam.+dep., 37.15 mp

57548.84

02.2003

35

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 3, Ap. 3, 1 cam.+dep., 37.25 mp

57703.75

02.2003

36

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 3, Ap. 4, 1 cam.+dep., 37.45 mp

58013.57

02.2003

Vanzare - plata integral

37

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 3, Ap. 5, 2 cam.+dep., 59.65 mp

92403.46

02.2003

Vanzare - plata integral

38

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 3, Ap. 6, 1 cam.+dep., 38.85 mp

60182.30

02.2003

Vanzare - RATE

39

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 3, Ap. 7, 2 cam.+dep., 65.05 mp

100768.58

02.2003

40

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 3, Ap. 9, 1 cam.+dep., 38.7 mp

59949.94

02.2003

Vanzare - plata integral

41

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 3, Ap. 10, 2 cam.+dep., 64.95 mp

100613.66

02.2003

Vanzare - plata integral

42

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 3, Ap. 11, 2 cam.+dep., 60.3 mp

93410.37

02.2003

Vanzare - RATE

43

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 3, Ap. 12, 1 cam.+dep., 38.65 mp

59872.49

02.2003

44

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 3, Ap. 13, 2 cam.+dep., 65.4 mp

101310.76

02.2003

45

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 4, Ap. 1, 1 cam.+dep., 37.65 mp

58323.39

11.2003

46

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 4, Ap. 2, 1 cam.+dep., 37.05 mp

57393.93

11.2003

Vanzare - RATE

47

Locuința Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 4, Ap. 3, 1 cam.+dep., 37.2 mp

57626.30

11.2003

48

Locuința Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 4, Ap. 4, 1 cam.+dep., 37.6 mp

58245.94

11.2003

Vanzare - RATE

49

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 4, Ap. 5, 2 cam.+dep., 59.45 mp

92093.64

11.2003

Vanzare - RATE

50

Locuința Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 4, Ap. 6, 1 cam.+dep., 38.9 mp

60259.76

11.2003

Vanzare - RATE

51

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 4, Ap. 7, 2 cam.+dep., 65 mp

100691.12

11.2003

Vanzare - RATE

52

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 4, Ap. 8, 2 cam.+dep., 60.05 mp

93023.10

11.2003

53

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 4, Ap. 9, 1 cam.+dep., 38.65 mp

59872.49

11.2003

Vanzare - RATE

54

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 4, Ap. 10, 2 cam.+dep., 64.85 mp

100458.75

11.2003

Vanzare - plata integral

55

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 4, Ap. 11, 2 cam.+dep., 59.85 mp

92713.28

11.2003

Vanzare - RATE

56

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 4, Ap. 12, 1 cam.+dep., 38.55 mp

59717.58

11.2003

Vanzare - RATE

57

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 4, Ap. 13, 2 cam.+dep., 64.75 mp

100303.85

11.2003

Vanzare - RATE

58

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 5, Ap. 2, 1 cam.+dep., 37.9 mp

58710.66

11.2003

59

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 5, Ap. 3, 2 cam.+dep., 59.05 mp

91474.00

11.2003

60

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 5, Ap. 4, 1 cam.+dep., 38.9 mp

60259.76

11.2003

Vanzare - RATE

61

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 5, Ap. 5, 1 cam.+dep., 38.05 mp

58943.03

11.2003

62

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 5, Ap. 6, 2 cam.+dep., 59 mp

91396.55

11.2003

Vanzare - RATE

63

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 5, Ap. 7, 1 cam.+dep., 37.85 mp

58633.21

11.2003

Vanzare - RATE

64

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 5, Ap. 8, 1 cam.+dep., 42.2 mp

65371.77

11.2003

Vanzare - RATE

65

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 5, Ap. 9, 1 cam.+dep., 42.25 mp

65449.22

11.2003

66

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 5, Ap. 10, 1 cam.+dep., 38.85 mp

60182.30

11.2003

67

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 5, Ap. 11, 2 cam.+dep., 58.85 mp

91164.19

11.2003

Vanzare - plata integral

68

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 5, Ap. 12, 1 cam.+dep., 37.8 mp

58555.76

11.2003

Vanzare - plata integral

69

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 5, Ap. 13, 1 cam.+dep., 42.45 mp

65759.04

11.2003

70

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 5, Ap. 14, 1 cam.+dep., 42.4 mp

65681.59

11.2003

Vanzare - RATE

71

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 5, Ap. 15, 1 cam.+dep., 39.1 mp

60569.58

11.2003

Vanzare - plata integral

72

Locuința Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 5, Ap. 16, 2 cam.+dep., 58.7 mp

90931.82

11.2003

Vanzare - RATE

73

Locuința Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 5, Ap. 17, 1 cam.+dep., 37.6 mp

58245.94

11.2003

74

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 5, Ap. 18, 1 cam.+dep., 41.3 mp

63977.58

11.2003

Vanzare - RATE

75

Locuința Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 5, Ap. 19, 1 cam.+dep., 42.5 mp

65836.50

11.2003

76

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 5, Ap. 20, 1 cam.+dep., 38.85 mp

60182.30

11.2003

77

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 6, Ap. 1, 1 cam.+dep., 37.65 mp

58323.39

11.2003

78

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 6, Ap. 2, 1 cam.+dep., 38.75 mp

60027.39

11.2003

Vanzare - RATE

79

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 6, Ap. 3, 1 cam.+dep., 38.75 mp

60027.39

11.2003

80

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 6, Ap. 4, 1 cam.+dep., 37.65 mp

58323.39

11.2003

Vanzare - RATE

81

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 6, Ap. 5, 1 cam.+dep., 39.1 mp

60569.58

11.2003

82

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 6, Ap. 6, 1 cam.+dep., 42.15 mp

65294.31

11.2003

Vanzare - plata integral

83

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 6, Ap. 7, 1 cam.+dep., 41.8 mp

64752.13

11.2003

Vanzare - plata integral

84

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 6, Ap. 8, 1 cam.+dep., 38.95 mp

60337.21

11.2003

85

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 6, Ap. 9, 1 cam.+dep., 39 mp

60414.67

11.2003

Vanzare - RATE

86

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 6, Ap. 10, 1 cam.+dep., 42.1 mp

65216.86

11.2003

87

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 6, Ap. 11, 1 cam.+dep., 42.45 mp

65759.04

11.2003

88

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1A, Bl. T1 Sc. 6, Ap. 12, 1 cam.+dep., 38.85 mp

60182.30

11.2003

Vanzare - RATE

Bd. Oltenia Bl. T2 76 U.L., 12009519

5865983.90

Data punerii in functiune

1

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1B, Bl. T2 Sc. 1, Ap. 1, 1 cam.+dep., 37.84 mp

67060.88

07.2004

2

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1B, Bl. T2 Sc. 1, Ap. 2, 1 cam.+dep., 39.06 mp

69222.99

07.2004

3

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1B, Bl. T2 Sc. 1, Ap. 3, 1 cam.+dep., 39.01 mp

69134.38

07.2004

4

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1B, Bl. T2 Sc. 1, Ap. 4, 1 cam.+dep., 38.07 mp

67468.49

07.2004

5

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1B, Bl. T2 Sc. 1, Ap. 5, 1 cam.+dep., 39.47 mp

69949.60

07.2004

6

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1B, Bl. T2 Sc. 1, Ap. 6, 1 cam.+dep., 42.31 mp

74982.71

07.2004

7

Locuința Bd. Oltenia Nr. 1B, Bl. T2 Sc. 1, Ap. 7, 1 cam.+dep., 42.66 mp

75602.99

07.2004

8

Locuința Bd. Oltenia Nr. 1B, Bl. T2 Sc. 1, Ap. 8, 1 cam.+dep., 38.91 mp

68957.16

07.2004

9

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1B, Bl. T2 Sc. 1, Ap. 9, 1 cam.+dep., 39.56 mp

70109.10

07.2004

10

Locuința Bd. Oltenia Nr. 1B, Bl. T2 Sc. 1, Ap. 10, 1 cam.+dep., 42.36 mp

75071.32

07.2004

11

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1B, Bl. T2 Sc. 1, Ap. 11, 1 cam.+dep., 42.66 mp

75602.99

07.2004

12

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1B, Bl. T2 Sc. 1, Ap. 12, 1 cam.+dep., 38.91 mp

68957.16

07.2004

13

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1B, Bl. T2 Sc. 2, Ap. 1, 1 cam.+dep., 37.62 mp

66670.99

07.2004

14

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1B, Bl. T2 Sc. 2, Ap. 2, 1 cam.+dep., 38.76 mp

68691.32

07.2004

15

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1B, Bl. T2 Sc. 2, Ap. 3, 2 cam.+dep., 59.41 mp

105287.71

07.2004

16

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1B, Bl. T2 Sc. 2, Ap. 4, 1 cam.+dep., 38.01 mp

67362.16

07.2004

17

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1B, Bl. T2 Sc. 2, Ap. 5, 1 cam.+dep., 37.15 mp

65838.05

07.2004

18

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1B, Bl. T2 Sc. 2, Ap. 6, 2 cam.+dep., 59.39 mp

105252.26

07.2004

19

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1B, Bl. T2 Sc. 2, Ap. 7, 1 cam.+dep., 38.01 mp

67362.16

07.2004

20

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1B, Bl. T2 Sc. 2, Ap. 8, 1 cam.+dep., 41.71 mp

73919.38

07.2004

21

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1B, Bl. T2 Sc. 2, Ap. 9, 1 cam.+dep., 41.82 mp

74114.32

07.2004

22

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1B, Bl. T2 Sc. 2, Ap. 10, 1 cam.+dep., 38.71 mp

68602.71

07.2004

23

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1B, Bl. T2 Sc. 2, Ap. 11, 2 cam.+dep., 59.28 mp

105057.32

07.2004

24

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1B, Bl. T2 Sc. 2, Ap. 12, 1 cam.+dep., 38.01 mp

67362.16

07.2004

25

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1B, Bl. T2 Sc. 2, Ap. 13, 1 cam.+dep., 41.76 mp

74007.99

07.2004

26

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1B, Bl. T2 Sc. 2, Ap. 14, 1 cam.+dep., 41.85 mp

74167.49

07.2004

27

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1B, Bl. T2 Sc. 2, Ap. 16, 2 cam.+dep., 59.48 mp

105411.76

07.2004

28

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1B, Bl. T2 Sc. 2, Ap. 17, 1 cam.+dep., 37.92 mp

67202.66

07.2004

29

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1B, Bl. T2 Sc. 2, Ap. 18, 1 cam.+dep., 41.68 mp

73866.21

07.2004

30

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1B, Bl. T2 Sc. 2, Ap. 19, 1 cam.+dep., 41.71 mp

73919.38

07.2004

31

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1B, Bl. T2 Sc. 2, Ap. 20, 1 cam.+dep., 38.63 mp

68460.94

07.2004

32

Locuința Bd. Oltenia Nr. 1B, Bl. T2 Sc. 3, Ap. 1, 1 cam.+dep., 38.21 mp

67716.60

07.2004

33

Locuința Bd. Oltenia Nr. 1B, Bl. T2 Sc. 3, Ap. 2, 1 cam.+dep., 37.54 mp

66529.21

07.2004

34

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1B, Bl. T2 Sc. 3, Ap. 3, 1 cam.+dep., 37.68 mp

66777.32

07.2004

35

Locuința Bd. Oltenia Nr. 1B, Bl. T2 Sc. 3, Ap. 4, 1 cam.+dep., 37.27 mp

66050.71

07.2004

36

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1B, Bl. T2 Sc. 3, Ap. 5, 2 cam.+dep., 59.94 mp

106226.99

07.2004

37

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1B, Bl. T2 Sc. 3, Ap. 6, 1 cam.+dep., 38.78 mp

68726.77

07.2004

38

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1B, Bl. T2 Sc. 3, Ap. 7, 2 cam.+dep., 65.95 mp

116878.04

07.2004

39

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1B, Bl. T2 Sc. 3, Ap. 8, 2 cam.+dep., 59.78 mp

105943.43

07.2004

40

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1B, Bl. T2 Sc. 3, Ap. 9, 1 cam.+dep., 38.6 mp

68407.77

07.2004

41

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1B, Bl. T2 Sc. 3, Ap. 10, 2 cam.+dep., 65.71 mp

116452.71

07.2004

42

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1B, Bl. T2 Sc. 3, Ap. 11, 2 cam.+dep., 59.78 mp

105943.43

07.2004

43

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1B, Bl. T2 Sc. 3, Ap. 12, 1 cam.+dep., 38.7 mp

68584.99

07.2004

44

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1B, Bl. T2 Sc. 3, Ap. 13, 2 cam.+dep., 65.8 mp

116612.21

07.2004

45

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1B, Bl. T2 Sc. 4, Ap. 1, 1 cam.+dep., 37.85 mp

67078.60

07.2004

46

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1B, Bl. T2 Sc. 4, Ap. 2, 1 cam.+dep., 38.47 mp

68177.38

07.2004

47

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1B, Bl. T2 Sc. 4, Ap. 3, 2 cam.+dep., 59.27 mp

105039.60

07.2004

48

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1B, Bl. T2 Sc. 4, Ap. 4, 1 cam.+dep., 38.8 mp

68762.21

07.2004

49

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1B, Bl. T2 Sc. 4, Ap. 5, 1 cam.+dep., 37.87 mp

67114.05

07.2004

50

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1B, Bl. T2 Sc. 4, Ap. 6, 2 cam.+dep., 59.27 mp

105039.60

07.2004

51

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1B, Bl. T2 Sc. 4, Ap. 7, 1 cam.+dep., 38.47 mp

68177.38

07.2004

52

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1B, Bl. T2 Sc. 4, Ap. 8, 1 cam.+dep., 42.04 mp

74504.21

07.2004

53

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1B, Bl. T2 Sc. 4, Ap. 9, 1 cam.+dep., 42.19 mp

74770.05

07.2004

54

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1B, Bl. T2 Sc. 4, Ap. 10, 1 cam.+dep., 38.8 mp

68762.21

07.2004

55

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1B, Bl. T2 Sc. 4, Ap. 11, 2 cam.+dep., 59.14 mp

104809.21

07.2004

56

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1B, Bl. T2 Sc. 4, Ap. 12, 1 cam.+dep., 38.4 mp

68053.32

07.2004

57

Locuința Bd. Oltenia Nr. 1B, Bl. T2 Sc. 4, Ap. 13, 1 cam.+dep., 41.93 mp

74309.27

07.2004

58

Locuința Bd. Oltenia Nr. 1B, Bl. T2 Sc. 4, Ap. 14, 1 cam.+dep., 42.08 mp

74575.10

07.2004

59

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1B, Bl. T2 Sc. 4, Ap. 15, 1 cam.+dep., 38.72 mp

68620.44

07.2004

60

Locuința Bd. Oltenia Nr. 1B, Bl. T2 Sc. 4, Ap. 16, 2 cam.+dep., 59.19 mp

104897.82

07.2004

61

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1B, Bl. T2 Sc. 4, Ap. 17, 1 cam.+dep., 38.42 mp

68088.77

07.2004

62

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1B, Bl. T2 Sc. 4, Ap. 18, 1 cam.+dep., 42 mp

74433.32

07.2004

63

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1B, Bl. T2 Sc. 4, Ap. 19, 1 cam.+dep., 42.12 mp

74645.99

07.2004

64

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1B, Bl. T2 Sc. 4, Ap. 20, 1 cam.+dep., 38.75 mp

68673.60

07.2004

65

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1B, Bl. T2 Sc. 5, Ap. 1, 1 cam.+dep., 37.84 mp

67060.88

07.2004

66

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1B, Bl. T2 Sc. 5, Ap. 2, 1 cam.+dep., 39.06 mp

69222.99

07.2004

67

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1B, Bl. T2 Sc. 5, Ap. 3, 1 cam.+dep., 39.01 mp

69134.38

07.2004

68

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1B, Bl. T2 Sc. 5, Ap. 4, 1 cam.+dep., 38.07 mp

67468.49

07.2004

69

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1B, Bl. T2 Sc. 5, Ap. 5, 1 cam.+dep., 39.54 mp

70073.66

07.2004

70

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1B, Bl. T2 Sc. 5, Ap. 6, 1 cam.+dep., 42.28 mp

74929.55

07.2004

71

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1B, Bl. T2 Sc. 5, Ap. 7, 1 cam.+dep., 42.57 mp

75443.49

07.2004

72

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1B, Bl. T2 Sc. 5, Ap. 8, 1 cam.+dep., 38.91 mp

68957.16

07.2004

73

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1B, Bl. T2 Sc. 5, Ap. 9, 1 cam.+dep., 39.54 mp

70073.66

07.2004

74

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1B, Bl. T2 Sc. 5, Ap. 10, 1 cam.+dep., 42.28 mp

74929.55

07.2004

75

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1B, Bl. T2 Sc. 5, Ap. 11, 1 cam.+dep., 42.7 mp

75673.88

07.2004

76

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1B, Bl. T2 Sc. 5, Ap. 12, 1 cam.+dep., 38.91 mp

68957.16

07.2004

Bd. Oltenia Bl. T3, 76 U.L., 12009520

5729233.81

Data punerii in functiune

1

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1C, Bl. T3 Sc. 1, Ap. 1, 1 cam.+dep., 37.84 mp

65484.87

12.2004

2

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1C, Bl. T3 Sc. 1, Ap. 2, 1 cam.+dep., 39.06 mp

67596.17

12.2004

3

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1C, Bl. T3 Sc. 1, Ap. 3, 1 cam.+dep., 39.01 mp

67509.64

12.2004

4

Locuința Bd. Oltenia Nr. 1C, Bl. T3 Sc. 1, Ap. 5, 1 cam.+dep., 39.47 mp

68305.70

12.2004

5

Locuința Bd. Oltenia Nr. 1C, Bl. T3 Sc. 1, Ap. 6, 1 cam.+dep., 42.31 mp

73220.53

12.2004

6

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1C, Bl. T3 Sc. 1, Ap. 7, 1 cam.+dep., 42.66 mp

73826.23

12.2004

7

Locuința Bd. Oltenia Nr. 1C, Bl. T3 Sc. 1, Ap. 8, 1 cam.+dep., 38.91 mp

67336.58

12.2004

8

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1C, Bl. T3 Sc. 1, Ap. 9, 1 cam.+dep., 39.56 mp

68461.45

12.2004

9

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1C, Bl. T3 Sc. 1, Ap. 10, 1 cam.+dep., 42.36 mp

73307.06

12.2004

10

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1C, Bl. T3 Sc. 1, Ap. 11, 1 cam.+dep., 42.66 mp

73826.23

12.2004

11

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1C, Bl. T3 Sc. 1, Ap. 12, 1 cam.+dep., 38.91 mp

67336.58

12.2004

12

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1C, Bl. T3 Sc. 2, Ap. 1, 1 cam.+dep., 37.62 mp

65104.14

12.2004

13

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1C, Bl. T3 Sc. 2, Ap. 2, 1 cam.+dep., 38.76 mp

67077.00

12.2004

14

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1C, Bl. T3 Sc. 2, Ap. 3, 2 cam.+dep., 59.41 mp

102813.31

12.2004

15

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1C, Bl. T3 Sc. 2, Ap. 4, 1 cam.+dep., 38.01 mp

65779.07

12.2004

16

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1C, Bl. T3 Sc. 2, Ap. 5, 1 cam.+dep., 37.15 mp

64290.77

12.2004

17

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1C, Bl. T3 Sc. 2, Ap. 6, 2 cam.+dep., 59.39 mp

102778.71

12.2004

18

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1C, Bl. T3 Sc. 2, Ap. 7, 1 cam.+dep., 38.01 mp

65779.07

12.2004

19

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1C, Bl. T3 Sc. 2, Ap. 8, 1 cam.+dep., 41.71 mp

72182.19

12.2004

20

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1C, Bl. T3 Sc. 2, Ap. 9, 1 cam.+dep., 41.82 mp

72372.55

12.2004

21

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1C, Bl. T3 Sc. 2, Ap. 10, 1 cam.+dep., 38.71 mp

66990.47

12.2004

22

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1C, Bl. T3 Sc. 2, Ap. 11, 2 cam.+dep., 59.28 mp

102588.35

12.2004

23

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1C, Bl. T3 Sc. 2, Ap. 12, 1 cam.+dep., 38.01 mp

65779.07

12.2004

24

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1C, Bl. T3 Sc. 2, Ap. 13, 1 cam.+dep., 41.76 mp

72268.71

12.2004

25

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1C, Bl. T3 Sc. 2, Ap. 14, 1 cam.+dep., 41.85 mp

72424.47

12.2004

26

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1C, Bl. T3 Sc. 2, Ap. 15, 1 cam.+dep., 38.71 mp

66990.47

12.2004

27

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1C, Bl. T3 Sc. 2, Ap. 16, 2 cam.+dep., 59.48 mp

102934.46

12.2004

28

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1C, Bl. T3 Sc. 2, Ap. 17, 1 cam.+dep., 37.92 mp

65623.31

12.2004

29

Locuința Bd. Oltenia Nr. 1C, Bl. T3 Sc. 2, Ap. 18, 1 cam.+dep., 41.68 mp

72130.27

12.2004

30

Locuința Bd. Oltenia Nr. 1C, Bl. T3 Sc. 2, Ap. 19, 1 cam.+dep., 41.71 mp

72182.19

12.2004

31

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1C, Bl. T3 Sc. 2, Ap. 20, 1 cam.+dep., 38.63 mp

66852.02

12.2004

32

Locuința Bd. Oltenia Nr. 1C, Bl. T3 Sc. 3, Ap. 1, 1 cam.+dep., 38.21 mp

66125.18

04.2005

33

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1C, Bl. T3 Sc. 3, Ap. 2, 1 cam.+dep., 37.54 mp

64965.70

04.2005

34

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1C, Bl. T3 Sc. 3, Ap. 3, 1 cam.+dep., 37.68 mp

65207.98

04.2005

35

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1C, Bl. T3 Sc. 3, Ap. 4, 1 cam.+dep., 37.27 mp

64498.44

04.2005

36

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1C, Bl. T3 Sc. 3, Ap. 5, 2 cam.+dep., 59.94 mp

103730.52

04.2005

37

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1C, Bl. T3 Sc. 3, Ap. 6, 1 cam.+dep., 38.78 mp

67111.61

04.2005

38

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1C, Bl. T3 Sc. 3, Ap. 7, 2 cam.+dep., 65.95 mp

114131.27

04.2005

39

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1C, Bl. T3 Sc. 3, Ap. 8, 2 cam.+dep., 59.78 mp

103453.63

04.2005

40

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1C, Bl. T3 Sc. 3, Ap. 9, 1 cam.+dep., 38.6 mp

66800.10

04.2005

41

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1C, Bl. T3 Sc. 3, Ap. 10, 2 cam.+dep., 65.71 mp

113715.93

04.2005

42

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1C, Bl. T3 Sc. 3, Ap. 11, 2 cam.+dep., 59.78 mp

103453.63

04.2005

43

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1C, Bl. T3 Sc. 3, Ap. 12, 1 cam.+dep., 38.7 mp

66973.16

04.2005

44

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1C, Bl. T3 Sc. 3, Ap. 13, 2 cam.+dep., 65.8 mp

113871.68

04.2005

45

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1C, Bl. T3 Sc. 4, Ap. 1, 1 cam.+dep., 37.85 mp

65502.17

03.2006

46

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1C, Bl. T3 Sc. 4, Ap. 2, 1 cam.+dep., 38.47 mp

66575.13

03.2006

47

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1C, Bl. T3 Sc. 4, Ap. 3, 2 cam.+dep., 59.27 mp

102571.04

03.2006

48

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1C, Bl. T3 Sc. 4, Ap. 4, 1 cam.+dep., 38.8 mp

67146.22

03.2006

49

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1C, Bl. T3 Sc. 4, Ap. 5, 1 cam.+dep., 37.87 mp

65536.79

03.2006

50

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1C, Bl. T3 Sc. 4, Ap. 6, 2 cam.+dep., 59.27 mp

102571.04

03.2006

51

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1C, Bl. T3 Sc. 4, Ap. 7, 1 cam.+dep., 38.47 mp

66575.13

03.2006

52

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1C, Bl. T3 Sc. 4, Ap. 8, 1 cam.+dep., 42.04 mp

72753.27

03.2006

53

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1C, Bl. T3 Sc. 4, Ap. 9, 1 cam.+dep., 42.19 mp

73012.86

03.2006

54

Locuința Bd. Oltenia Nr. 1C, Bl. T3 Sc. 4, Ap. 10, 1 cam.+dep., 38.8 mp

67146.22

03.2006

55

Locuința Bd. Oltenia Nr. 1C, Bl. T3 Sc. 4, Ap. 11, 2 cam.+dep., 59.14 mp

102346.07

03.2006

56

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1C, Bl. T3 Sc. 4, Ap. 12, 1 cam.+dep., 38.4 mp

66453.99

03.2006

57

Locuința Bd. Oltenia Nr. 1C, Bl. T3 Sc. 4, Ap. 13, 1 cam.+dep., 41.93 mp

72562.91

03.2006

58

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1C, Bl. T3 Sc. 4, Ap. 14, 1 cam.+dep., 42.08 mp

72822.50

03.2006

59

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1C, Bl. T3 Sc. 4, Ap. 15, 1 cam.+dep., 38.72 mp

67007.77

03.2006

60

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1C, Bl. T3 Sc. 4, Ap. 16, 2 cam.+dep., 59.19 mp

102432.60

03.2006

61

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1C, Bl. T3 Sc. 4, Ap. 17, 1 cam.+dep., 38.42 mp

66488.60

03.2006

62

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1C, Bl. T3 Sc. 4, Ap. 18, 1 cam.+dep., 42 mp

72684.05

03.2006

63

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1C, Bl. T3 Sc. 4, Ap. 19, 1 cam.+dep., 42.12 mp

72891.72

03.2006

64

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1C, Bl. T3 Sc. 4, Ap. 20, 1 cam.+dep., 38.75 mp

67059.69

03.2006

65

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1C, Bl. T3 Sc. 5, Ap. 1, 1 cam.+dep., 37.84 mp

65484.87

04.2005

66

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1C, Bl. T3 Sc. 5, Ap. 2, 1 cam.+dep., 39.06 mp

67596.17

04.2005

67

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1C, Bl. T3 Sc. 5, Ap. 3, 1 cam.+dep., 39.01 mp

67509.64

04.2005

68

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1C, Bl. T3 Sc. 5, Ap. 4, 1 cam.+dep., 38.07 mp

65882.90

04.2005

69

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1C, Bl. T3 Sc. 5, Ap. 5, 1 cam.+dep., 39.54 mp

68426.84

04.2005

70

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1C, Bl. T3 Sc. 5, Ap. 6, 1 cam.+dep., 42.28 mp

73168.61

04.2005

71

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1C, Bl. T3 Sc. 5, Ap. 7, 1 cam.+dep., 42.57 mp

73670.48

04.2005

72

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1C, Bl. T3 Sc. 5, Ap. 8, 1 cam.+dep., 38.91 mp

67336.58

04.2005

73

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1C, Bl. T3 Sc. 5, Ap. 9, 1 cam.+dep., 39.54 mp

68426.84

04.2005

74

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1C, Bl. T3 Sc. 5, Ap. 10, 1 cam.+dep., 42.28 mp

73168.61

04.2005

75

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1C, Bl. T3 Sc. 5, Ap. 11, 1 cam.+dep., 42.7 mp

73895.45

04.2005

76

Locuinta Bd. Oltenia Nr. 1C, Bl. T3 Sc. 5, Ap. 12, 1 cam.+dep., 38.91 mp

67336.58

04.2005

Str. Potelu Bl. R1, 12012602

2247940.75

Dat in folsinta

1

Locuința Str. Potelu Nr. 164 Bl. R1 Sc. 1, Ap. 1, 2 cam.+dep., 65.49 mp

218242.47

04.2009

2

Locuința Str. Potelu Nr. 164 Bl. R1 Sc. 1, Ap. 2, 2 cam.+dep., 65.46 mp

218142.50

04.2009

3

Locuinta Str. Potelu Nr. 164 Bl. R1 Sc. 1, Ap. 3, 2 cam.+dep., 66.52 mp

221674.90

04.2009

4

Locuinta Str. Potelu Nr. 164 Bl. R1 Sc. 1, Ap. 4, 1 cam.+dep., 47.15 mp

157125.25

04.2009

5

Locuinta Str. Potelu Nr. 164 Bl. R1 Sc. 1, Ap. 5, 2 cam.+dep., 66.77 mp

222508.01

04.2009

6

Locuinta Str. Potelu Nr. 164 Bl. R1 Sc. 1, Ap. 6, 2 cam.+dep., 66.4 mp

221275.00

04.2009

7

Locuinta Str. Potelu Nr. 164 Bl. R1 Sc. 1, Ap. 7, 1 cam.+dep., 47.09 mp

156925.30

04.2009

8

Locuinta Str. Potelu Nr. 164 Bl. R1 Sc. 1, Ap. 8, 2 cam.+dep., 66.64 mp

222074.79

04.2009

9

Locuinta Str. Potelu Nr. 164 Bl. R1 Sc. 1, Ap. 9, 2 cam.+dep., 66.4 mp

221275.00

04.2009

10

Locuinta Str. Potelu Nr. 164 Bl. R1 Sc. 1, Ap. 10, 1 cam.+dep., 50 mp

166622.74

04.2009

11

Locuinta Str. Potelu Nr. 164 Bl. R1 Sc. 1, Ap. 11, 2 cam.+dep., 66.64 mp

222074.79

04.2009

Str. Potelu Bl. R2, 12007932

1595955.68

1

Locuinta Str. Potelu Nr. 166 Bl. R2 Sc. 1, Ap. 1, 2 cam.+dep., 65.49 mp

154808.77

12.2007

2

Locuinta Str. Potelu Nr. 166 Bl. R2 Sc. 1, Ap. 2, 2 cam.+dep., 65.49 mp

154808.77

12.2007

3

Locuinta Str. Potelu Nr. 166 Bl. R2 Sc. 1, Ap. 3, 2 cam.+dep., 66.52 mp

157243.53

12.2007

4

Locuinta Str. Potelu Nr. 166 Bl. R2 Sc. 1, Ap. 4, 1 cam.+dep., 47.15 mp

111455.69

12.2007

5

Locuinta Str. Potelu Nr. 166 Bl. R2 Sc. 1, Ap. 5, 2 cam.+dep., 66.77 mp

157834.50

12.2007

6

Locuinta Str. Potelu Nr. 166 Bl. R2 Sc. 1, Ap. 6, 2 cam.+dep., 66.52 mp

157243.53

12.2007

7

Locuinta Str. Potelu Nr. 166 Bl. R2 Sc. 1, Ap. 7, 1 cam.+dep., 47.15 mp

111455.69

12.2007

8

Locuinta Str. Potelu Nr. 166 Bl. R2 Sc. 1, Ap. 8, 2 cam.+dep., 66.77 mp

157834.50

12.2007

9

Locuinta Str. Potelu Nr. 166 Bl. R2 Sc. 1, Ap. 9, 2 cam.+dep., 66.52 mp

157243.53

12.2007

10

Locuinta Str. Potelu Nr. 166 Bl. R2 Sc. 1, Ap. 10, 1 cam.+dep., 50 mp

118192.67

12.2007

11

Locuinta Str. Potelu Nr. 166 Bl. R2 Sc. 1, Ap. 11, 2 cam.+dep., 66.77 mp

157834.50

12.2007

Str. Potelu Bl. R3 12012603

2849894.70

1

Locuinta Str. Potelu Nr. 162 Bl. R3 Sc. 1, Ap. 1, 2 cam.+dep., 75.81 mp

238753.6

04.2009

2

Locuinta Str. Potelu Nr. 162 Bl. R3 Sc. 1, Ap. 2, 1 cam.+dep., 47.64 mp

150035.9

04.2009

3

Locuinta Str. Potelu Nr. 162 Bl. R3 Sc. 1, Ap. 3, 2 cam.+dep., 65.13 mp

205118.35

04.2009

4

Locuinta Str. Potelu Nr. 162 Bl. R3 Sc. 1, Ap. 4, 2 cam.+dep., 66.81 mp

210409.28

04.2009

5

Locuinta Str. Potelu Nr. 162 Bl. R3 Sc. 1, Ap. 5, 1 cam.+dep., 46.88 mp

147642.38

04.2009

6

Locuinta Str. Potelu Nr. 162 Bl. R3 Sc. 1, Ap. 6, 2 cam.+dep., 73.94 mp

232864.28

04.2009

7

Locuinta Str. Potelu Nr. 162 Bl. R3 Sc. 1, Ap. 7, 1 cam.+dep., 50.84 mp

160113.87

04.2009

8

Locuința Str. Potelu Nr. 162 Bl. R3 Sc. 1, Ap. 8, 2 cam.+dep., 66.81 mp

210409.28

04.2009

9

Locuința Str. Potelu Nr. 162 Bl. R3 Sc. 1, Ap. 9, 1 cam.+dep., 46.88 mp

147642.38

04.2009

10

Locuinta Str. Potelu Nr. 162 Bl. R3 Sc. 1, Ap. 10, 2 cam.+dep., 73.94 mp

232864.28

04.2009

11

Locuința Str. Potelu Nr. 162 Bl. R3 Sc. 1, Ap. 11, 1 cam.+dep., 50.84 mp

160113.87

04.2009

12

Locuinta Str. Potelu Nr. 162 Bl. R3 Sc. 1, Ap. 12, 2 cam.+dep., 67.01 mp

211039.16

04.2009

13

Locuinta Str. Potelu Nr. 162 Bl. R3 Sc. 1, Ap. 13, 1 cam.+dep., 47.6 mp

149909.92

04.2009

14

Locuinta Str. Potelu Nr. 162 Bl. R3 Sc. 1, Ap. 14, 2 cam.+dep., 73.94 mp

232864.28

04.2009

15

Locuinta Str. Potelu Nr. 162 Bl. R3 Sc. 1, Ap. 15, 1 cam.+dep., 50.84 mp

160113.87

04.2009

Str. Potelu Bl. R4 12007966

1941466.19

1

Locuinta Str. Potelu Nr. 168 Bl. R4 Sc. 1, Ap. 1, 2 cam.+dep., 65.13 mp

139730.48

12.2007

2

Locuinta Str. Potelu Nr. 168 Bl. R4 Sc. 1, Ap. 2, 1 cam.+dep., 47.64 mp

102207.27

12.2007

3

Locuinta Str. Potelu Nr. 168 Bl. R4 Sc. 1, Ap. 3, 2 cam.+dep., 75.81 mp

162643.45

12.2007

4

Locuinta Str. Potelu Nr. 168 Bl. R4 Sc. 1, Ap. 4, 1 cam.+dep., 50.84 mp

109072.58

12.2007

5

Locuinta Str. Potelu Nr. 168 Bl. R4 Sc. 1, Ap. 5, 2 cam.+dep., 73.92 mp

158588.61

12.2007

6

Locuinta Str. Potelu Nr. 168 Bl. R4 Sc. 1, Ap. 6, 1 cam.+dep., 46.88 mp

100576.76

12.2007

7

Locuinta Str. Potelu Nr. 168 Bl. R4 Sc. 1, Ap. 7, 2 cam.+dep., 66.81 mp

143334.76

12.2007

8

Locuinta Str. Potelu Nr. 168 Bl. R4 Sc. 1, Ap. 8, 1 cam.+dep., 50.84 mp

109072.58

12.2007

9

Locuinta Str. Potelu Nr. 168 Bl. R4 Sc. 1, Ap. 9, 2 cam.+dep., 73.92 mp

158588.61

12.2007

10

Locuinta Str. Potelu Nr. 168 Bl. R4 Sc. 1, Ap. 10, 1 cam.+dep., 46.88 mp

100576.76

12.2007

11

Locuinta Str. Potelu Nr. 168 Bl. R4 Sc. 1, Ap. 11, 2 cam.+dep., 66.81 mp

143334.76

12.2007

12

Locuinta Str. Potelu Nr. 168 Bl. R4 Sc. 1, Ap. 12, 1 cam.+dep., 50.84 mp

109072.58

12.2007

13

Locuinta Str. Potelu Nr. 168 Bl. R4 Sc. 1, Ap. 13, 2 cam.+dep., 73.92 mp

158588.61

12.2007

14

Locuinta Str. Potelu Nr. 168 Bl. R4 Sc. 1, Ap. 14, 1 cam.+dep., 47.69 mp

102314.54

12.2007

15

Locuinta Str. Potelu Nr. 168 Bl. R4 Sc. 1, Ap. 15, 2 cam.+dep., 67.01 mp

143763.84

12.2007

Str. Potelu Bl. R5, 12012604

2263017.73

1

Locuinta Str. Potelu Nr. 160 Bl. R5 Sc. 1, Ap. 1, 2 cam.+dep., 65.49 mp

219706.23

04.2009

2

Locuinta Str. Potelu Nr. 160 Bl. R5 Sc. 1, Ap. 2, 2 cam.+dep., 65.46 mp

219605.58

04.2009

3

Locuinta Str. Potelu Nr. 160 Bl. R5 Sc. 1, Ap. 3, 2 cam.+dep., 66.52 mp

223161.67

04.2009

4

Locuinta Str. Potelu Nr. 160 Bl. R5 Sc. 1, Ap. 4, 1 cam.+dep., 47.15 mp

158179.09

04.2009

5

Locuinta Str. Potelu Nr. 160 Bl. R5 Sc. 1, Ap. 5, 2 cam.+dep., 66.77 mp

224000.38

04.2009

6

Locuinta Str. Potelu Nr. 160 Bl. R5 Sc. 1, Ap. 6, 2 cam.+dep., 66.4 mp

222759.1

04.2009

7

Locuinta Str. Potelu Nr. 160 Bl. R5 Sc. 1, Ap. 7, 1 cam.+dep., 47.09 mp

157977.8

04.2009

8

Locuinta Str. Potelu Nr. 160 Bl. R5 Sc. 1, Ap. 8, 2 cam.+dep., 66.64 mp

223564.25

04.2009

9

Locuința Str. Potelu Nr. 160 Bl. R5 Sc. 1, Ap. 9, 2 cam.+dep., 66.4 mp

222759.1

04.2009

10

Locuința Str. Potelu Nr. 160 Bl. R5 Sc. 1, Ap. 10, 1 cam.+dep., 50 mp

167740.28

04.2009

11

Locuinta Str. Potelu Nr. 160 Bl. R5 Sc. 1, Ap. 11, 2 cam.+dep., 66.64 mp

223564.25

04.2009

Str. Potelu Bl. R6, 12007967

1566473.30

1

Locuinta Str. Potelu Nr. 170 Bl. R6 Sc. 1, Ap. 1, 2 cam.+dep., 65.49 mp

151948.95

12.2007

2

Locuinta Str. Potelu Nr. 170 Bl. R6 Sc. 1, Ap. 2, 2 cam.+dep., 65.49 mp

151948.95

12.2007

3

Locuinta Str. Potelu Nr. 170 Bl. R6 Sc. 1, Ap. 3, 2 cam.+dep., 66.52 mp

154338.75

12.2007

4

Locuinta Str. Potelu Nr. 170 Bl. R6 Sc. 1, Ap. 4, 1 cam.+dep., 47.15 mp

109396.75

12.2007

5

Locuinta Str. Potelu Nr. 170 Bl. R6 Sc. 1, Ap. 5, 2 cam.+dep., 66.77 mp

154918.79

12.2007

6

Locuinta Str. Potelu Nr. 170 Bl. R6 Sc. 1, Ap. 6, 2 cam.+dep., 66.52 mp

154338.75

12.2007

7

Locuinta Str. Potelu Nr. 170 Bl. R6 Sc. 1, Ap. 7, 1 cam.+dep., 47.15 mp

109396.75

12.2007

8

Locuinta Str. Potelu Nr. 170 Bl. R6 Sc. 1, Ap. 8, 2 cam.+dep., 66.77 mp

154918.79

12.2007

9

Locuinta Str. Potelu Nr. 170 Bl. R6 Sc. 1, Ap. 9, 2 cam.+dep., 66.52 mp

154338.75

12.2007

10

Locuinta Str. Potelu Nr. 170 Bl. R6 Sc. 1, Ap. 10, 1 cam.+dep., 50 mp

116009.28

12.2007

11

Locuinta Str. Potelu Nr. 170 Bl. R6 Sc. 1, Ap. 11, 2 cam.+dep., 66.77 mp

154918.79

12.2007

Str. Potelu Bl. R7, 12012605

2300755.59

1

Locuinta Str. Potelu Nr. 158 Bl. R7 Sc. 1, Ap. 1, 2 cam.+dep., 65.49 mp

223370.02

08.2009

2

Locuinta Str. Potelu Nr. 158 Bl. R7 Sc. 1, Ap. 2, 2 cam.+dep., 65.46 mp

223267.70

08.2009

3

Locuinta Str. Potelu Nr. 158 Bl. R7 Sc. 1, Ap. 3, 2 cam.+dep., 66.52 mp

226883.10

08.2009

4

Locuinta Str. Potelu Nr. 158 Bl. R7 Sc. 1, Ap. 4, 1 cam.+dep., 47.15 mp

160816.87

08.2009

5

Locuinta Str. Potelu Nr. 158 Bl. R7 Sc. 1, Ap. 5, 2 cam.+dep., 66.77 mp

227735.78

08.2009

6

Locuinta Str. Potelu Nr. 158 Bl. R7 Sc. 1, Ap. 6, 2 cam.+dep., 66.4 mp

226473.81

08.2009

7

Locuinta Str. Potelu Nr. 158 Bl. R7 Sc. 1, Ap. 7, 1 cam.+dep., 47.09 mp

160612.22

08.2009

8

Locuinta Str. Potelu Nr. 158 Bl. R7 Sc. 1, Ap. 8, 2 cam.+dep., 66.64 mp

227292.39

08.2009

9

Locuinta Str. Potelu Nr. 158 Bl. R7 Sc. 1, Ap. 9, 2 cam.+dep., 66.4 mp

226473.81

08.2009

10

Locuinta Str. Potelu Nr. 158 Bl. R7 Sc. 1, Ap. 10, 1 cam.+dep., 50 mp

170537.50

08.2009

11

Locuinta Str. Potelu Nr. 158 Bl. R7 Sc. 1, Ap. 11, 2 cam.+dep., 66.64 mp

227292.39

08.2009

Str. Potelu Bl. R8, 12007968

1597403.74

1

Locuinta Str. Potelu Nr. 172 Bl. R8 Sc. 1, Ap. 1, 2 cam.+dep., 65.49 mp

154949.22

12.2007

2

Locuinta Str. Potelu Nr. 172 Bl. R8 Sc. 1, Ap. 2, 2 cam.+dep., 65.49 mp

154949.22

12.2007

3

Locuinta Str. Potelu Nr. 172 Bl. R8 Sc. 1, Ap. 3, 2 cam.+dep., 66.52 mp

157386.21

12.2007

4

Locuinta Str. Potelu Nr. 172 Bl. R8 Sc. 1, Ap. 4, 1 cam.+dep., 47.15 mp

111556.82

12.2007

5

Locuința Str. Potelu Nr. 172 Bl. R8 Sc. 1, Ap. 5, 2 cam.+dep., 66.77 mp

157977.71

12.2007

6

Locuința Str. Potelu Nr. 172 Bl. R8 Sc. 1, Ap. 6, 2 cam.+dep., 66.52 mp

157386.21

12.2007

7

Locuinta Str. Potelu Nr. 172 Bl. R8 Sc. 1, Ap. 7, 1 cam.+dep., 47.15 mp

111556.82

12.2007

8

Locuința Str. Potelu Nr. 172 Bl. R8 Sc. 1, Ap. 8, 2 cam.+dep., 66.77 mp

157977.71

12.2007

9

Locuinta Str. Potelu Nr. 172 Bl. R8 Sc. 1, Ap. 9, 2 cam.+dep., 66.52 mp

157386.21

12.2007

10

Locuinta Str. Potelu Nr. 172 Bl. R8 Sc. 1, Ap. 10, 1 cam.+dep., 50 mp

118299.90

12.2007

11

Locuinta Str. Potelu Nr. 172 Bl. R8 Sc. 1, Ap. 11, 2 cam.+dep., 66.77 mp

157977.71

12.2007

Str. Potelu Bl. R9, 12012606

2919330.12

1

Locuinta Str. Potelu Nr. 156 Bl. R9 Sc. 1, Ap. 1, 2 cam.+dep., 75.81 mp

244570.64

08.2009

2

Locuinta Str. Potelu Nr. 156 Bl. R9 Sc. 1, Ap. 2, 1 cam.+dep., 47.64 mp

153691.40

08.2009

3

Locuinta Str. Potelu Nr. 156 Bl. R9 Sc. 1, Ap. 3, 2 cam.+dep., 65.13 mp

210115.89

08.2009

4

Locuinta Str. Potelu Nr. 156 Bl. R9 Sc. 1, Ap. 4, 2 cam.+dep., 66.81 mp

215535.74

08.2009

5

Locuinta Str. Potelu Nr. 156 Bl. R9 Sc. 1, Ap. 5, 1 cam.+dep., 46.88 mp

151239.57

08.2009

6

Locuinta Str. Potelu Nr. 156 Bl. R9 Sc. 1, Ap. 6, 2 cam.+dep., 73.94 mp

238537.83

08.2009

7

Locuinta Str. Potelu Nr. 156 Bl. R9 Sc. 1, Ap. 7, 1 cam.+dep., 50.84 mp

164014.92

08.2009

8

Locuinta Str. Potelu Nr. 156 Bl. R9 Sc. 1, Ap. 8, 2 cam.+dep., 66.81 mp

215535.74

08.2009

9

Locuinta Str. Potelu Nr. 156 Bl. R9 Sc. 1, Ap. 9, 1 cam.+dep., 46.88 mp

151239.57

08.2009

10

Locuinta Str. Potelu Nr. 156 Bl. R9 Sc. 1, Ap. 10, 2 cam.+dep., 73.94 mp

238537.83

08.2009

11

Locuinta Str. Potelu Nr. 156 Bl. R9 Sc. 1, Ap. 11, 1 cam.+dep., 50.84 mp

164014.92

08.2009

12

Locuinta Str. Potelu Nr. 156 Bl. R9 Sc. 1, Ap. 12, 2 cam.+dep., 67.01 mp

216180.96

08.2009

13

Locuinta Str. Potelu Nr. 156 Bl. R9 Sc. 1, Ap. 13, 1 cam.+dep., 47.6 mp

153562.36

08.2009

14

Locuinta Str. Potelu Nr. 156 Bl. R9 Sc. 1, Ap. 14, 2 cam.+dep., 73.94 mp

238537.83

08.2009

15

Locuinta Str. Potelu Nr. 156 Bl. R9 Sc. 1, Ap. 15, 1 cam.+dep., 50.84 mp

164014.92

08.2009

Str. Potelu Bl. R10, 12007969

1963854.02

1

Locuinta Str. Potelu Nr. 174 Bl. R10 Sc. 1, Ap. 1, 2 cam.+dep., 65.13 mp

141341.76

12.2007

2

Locuinta Str. Potelu Nr. 174 Bl. R10 Sc. 1, Ap. 2, 1 cam.+dep., 47.64 mp

103385.87

12.2007

3

Locuinta Str. Potelu Nr. 174 Bl. R10 Sc. 1, Ap. 3, 2 cam.+dep., 75.81 mp

164518.95

12.2007

4

Locuinta Str. Potelu Nr. 174 Bl. R10 Sc. 1, Ap. 4, 1 cam.+dep., 50.84 mp

110330.34

12.2007

5

Locuinta Str. Potelu Nr. 174 Bl. R10 Sc. 1, Ap. 5, 2 cam.+dep., 73.92 mp

160417.36

12.2007

6

Locuinta Str. Potelu Nr. 174 Bl. R10 Sc. 1, Ap. 6, 1 cam.+dep., 46.88 mp

101736.55

12.2007

7

Locuinta Str. Potelu Nr. 174 Bl. R10 Sc. 1, Ap. 7, 2 cam.+dep., 66.81 mp

144987.61

12.2007

8

Locuinta Str. Potelu Nr. 174 Bl. R10 Sc. 1, Ap. 8, 1 cam.+dep., 50.84 mp

110330.34

12.2007

9

Locuinta Str. Potelu Nr. 174 Bl. R10 Sc. 1, Ap. 9, 2 cam.+dep., 73.92 mp

160417.36

12.2007

10

Locuința Str. Potelu Nr. 174 Bl. R10 Sc. 1, Ap. 10, 1 cam.+dep., 46.88 mp

101736.55

12.2007

11

Locuința Str. Potelu Nr. 174 Bl. R10 Sc. 1, Ap. 11, 2 cam.+dep., 66.81 mp

144987.61

12.2007

12

Locuinta Str. Potelu Nr. 174 Bl. R10 Sc. 1, Ap. 12, 1 cam.+dep., 50.84 mp

110330.34

12.2007

13

Locuința Str. Potelu Nr. 174 Bl. R10 Sc. 1, Ap. 13, 2 cam.+dep., 73.92 mp

160417.36

12.2007

14

Locuinta Str. Potelu Nr. 174 Bl. R10 Sc. 1, Ap. 14, 1 cam.+dep., 47.69 mp

103494.37

12.2007

15

Locuinta Str. Potelu Nr. 174 Bl. R10 Sc. 1, Ap. 15, 2 cam.+dep., 67.01 mp

145421.65

12.2007

Str. Potelu Bl. R11, 12012607

2315931.72

1

Locuinta Str. Potelu Nr. 154 Bl. R11 Sc. 1, Ap. 1, 2 cam.+dep., 65.49 mp

224843.41

08.2009

2

Locuinta Str. Potelu Nr. 154 Bl. R11 Sc. 1, Ap. 2, 2 cam.+dep., 65.46 mp

224740.41

08.2009

3

Locuinta Str. Potelu Nr. 154 Bl. R11 Sc. 1, Ap. 3, 2 cam.+dep., 66.52 mp

228379.65

08.2009

4

Locuinta Str. Potelu Nr. 154 Bl. R11 Sc. 1, Ap. 4, 1 cam.+dep., 47.15 mp

161877.64

08.2009

5

Locuinta Str. Potelu Nr. 154 Bl. R11 Sc. 1, Ap. 5, 2 cam.+dep., 66.77 mp

229237.96

08.2009

6

Locuinta Str. Potelu Nr. 154 Bl. R11 Sc. 1, Ap. 6, 2 cam.+dep., 66.4 mp

227967.66

08.2009

7

Locuinta Str. Potelu Nr. 154 Bl. R11 Sc. 1, Ap. 7, 1 cam.+dep., 47.09 mp

161671.64

08.2009

8

Locuinta Str. Potelu Nr. 154 Bl. R11 Sc. 1, Ap. 8, 2 cam.+dep., 66.64 mp

228791.64

08.2009

9

Locuinta Str. Potelu Nr. 154 Bl. R11 Sc. 1, Ap. 9, 2 cam.+dep., 66.4 mp

227967.66

08.2009

10

Locuinta Str. Potelu Nr. 154 Bl. R11 Sc. 1, Ap. 10, 1 cam.+dep., 50 mp

171662.41

08.2009

11

Locuinta Str. Potelu Nr. 154 Bl. R11 Sc. 1, Ap. 11, 2 cam.+dep., 66.64 mp

228791.64

08.2009

Str. Potelu Bl. R12, 12007970

1570679.31

1

Locuinta Str. Potelu Nr. 176 Bl. R12 Sc. 1, Ap. 1, 2 cam.+dep., 65.49 mp

152356.94

12.2007

2

Locuinta Str. Potelu Nr. 176 Bl. R12 Sc. 1, Ap. 2, 2 cam.+dep., 65.49 mp

152356.94

12.2007

3

Locuinta Str. Potelu Nr. 176 Bl. R12 Sc. 1, Ap. 3, 2 cam.+dep., 66.52 mp

154753.15

12.2007

4

Locuinta Str. Potelu Nr. 176 Bl. R12 Sc. 1, Ap. 4, 1 cam.+dep., 47.15 mp

109690.48

12.2007

5

Locuinta Str. Potelu Nr. 176 Bl. R12 Sc. 1, Ap. 5, 2 cam.+dep., 66.77 mp

155334.75

12.2007

6

Locuinta Str. Potelu Nr. 176 Bl. R12 Sc. 1, Ap. 6, 2 cam.+dep., 66.52 mp

154753.15

12.2007

7

Locuinta Str. Potelu Nr. 176 Bl. R12 Sc. 1, Ap. 7, 1 cam.+dep., 47.15 mp

109690.48

12.2007

8

Locuinta Str. Potelu Nr. 176 Bl. R12 Sc. 1, Ap. 8, 2 cam.+dep., 66.77 mp

155334.75

12.2007

9

Locuinta Str. Potelu Nr. 176 Bl. R12 Sc. 1, Ap. 9, 2 cam.+dep., 66.52 mp

154753.15

12.2007

10

Locuinta Str. Potelu Nr. 176 Bl. R12 Sc. 1, Ap. 10, 1 cam.+dep., 50 mp

116320.77

12.2007

11

Locuinta Str. Potelu Nr. 176 Bl. R12 Sc. 1, Ap. 11, 2 cam.+dep., 66.77 mp

155334.75

12.2007

Str. Potelu Bl. R13, 12012608

2320574.99

1

Locuinta Str. Potelu Nr. 152 Bl. R13 Sc. 1, Ap. 1, 2 cam.+dep., 65.49 mp

225294.20

08.2009

2

Locuința Str. Potelu Nr. 152 Bl. R13 Sc. 1, Ap. 2, 2 cam.+dep., 65.46 mp

225191.00

08.2009

3

Locuința Str. Potelu Nr. 152 Bl. R13 Sc. 1, Ap. 3, 2 cam.+dep., 66.52 mp

228837.54

08.2009

4

Locuinta Str. Potelu Nr. 152 Bl. R13 Sc. 1, Ap. 4, 1 cam.+dep., 47.15 mp

162202.19

08.2009

5

Locuința Str. Potelu Nr. 152 Bl. R13 Sc. 1, Ap. 5, 2 cam.+dep., 66.77 mp

229697.57

08.2009

6

Locuinta Str. Potelu Nr. 152 Bl. R13 Sc. 1, Ap. 6, 2 cam.+dep., 66.4 mp

228424.72

08.2009

7

Locuinta Str. Potelu Nr. 152 Bl. R13 Sc. 1, Ap. 7, 1 cam.+dep., 47.09 mp

161995.78

08.2009

8

Locuinta Str. Potelu Nr. 152 Bl. R13 Sc. 1, Ap. 8, 2 cam.+dep., 66.64 mp

229250.35

08.2009

9

Locuinta Str. Potelu Nr. 152 Bl. R13 Sc. 1, Ap. 9, 2 cam.+dep., 66.4 mp

228424.72

08.2009

10

Locuinta Str. Potelu Nr. 152 Bl. R13 Sc. 1, Ap. 10, 1 cam.+dep., 50 mp

172006.57

08.2009

11

Locuinta Str. Potelu Nr. 152 Bl. R13 Sc. 1, Ap. 11, 2 cam.+dep., 66.64 mp

229250.35

08.2009

Str. Potelu Bl. R14, 12007971

1566147.30

1

Locuinta Str. Potelu Nr. 178 Bl. R14 Sc. 1, Ap. 1, 2 cam.+dep., 65.49 mp

151917.33

12.2007

2

Locuinta Str. Potelu Nr. 178 Bl. R14 Sc. 1, Ap. 2, 2 cam.+dep., 65.49 mp

151917.33

12.2007

3

Locuinta Str. Potelu Nr. 178 Bl. R14 Sc. 1, Ap. 3, 2 cam.+dep., 66.52 mp

154306.63

12.2007

4

Locuinta Str. Potelu Nr. 178 Bl. R14 Sc. 1, Ap. 4, 1 cam.+dep., 47.15 mp

109373.98

12.2007

5

Locuinta Str. Potelu Nr. 178 Bl. R14 Sc. 1, Ap. 5, 2 cam.+dep., 66.77 mp

154886.55

12.2007

6

Locuinta Str. Potelu Nr. 178 Bl. R14 Sc. 1, Ap. 6, 2 cam.+dep., 66.52 mp

154306.63

12.2007

7

Locuinta Str. Potelu Nr. 178 Bl. R14 Sc. 1, Ap. 7, 1 cam.+dep., 47.15 mp

109373.98

12.2007

8

Locuinta Str. Potelu Nr. 178 Bl. R14 Sc. 1, Ap. 8, 2 cam.+dep., 66.77 mp

154886.55

12.2007

9

Locuinta Str. Potelu Nr. 178 Bl. R14 Sc. 1, Ap. 9, 2 cam.+dep., 66.52 mp

154306.63

12.2007

10

Locuinta Str. Potelu Nr. 178 Bl. R14 Sc. 1, Ap. 10, 1 cam.+dep., 50 mp

115985.14

12.2007

11

Locuinta Str. Potelu Nr. 178 Bl. R14 Sc. 1, Ap. 11, 2 cam.+dep., 66.77 mp

154886.55

12.2007

Str. Potelu Bl. R15, 12012609

3036243.26

1

Locuinta Str. Potelu Nr. 150 Bl. R15 Sc. 1, Ap. 1, 2 cam.+dep., 65.13 mp

218530.60

08.2009

2

Locuinta Str. Potelu Nr. 150 Bl. R15 Sc. 1, Ap. 2, 1 cam.+dep., 47.64 mp

159846.43

08.2009

3

Locuinta Str. Potelu Nr. 150 Bl. R15 Sc. 1, Ap. 3, 2 cam.+dep., 75.81 mp

254365.19

08.2009

4

Locuinta Str. Potelu Nr. 150 Bl. R15 Sc. 1, Ap. 4, 1 cam.+dep., 50.84 mp

170583.38

08.2009

5

Locuinta Str. Potelu Nr. 150 Bl. R15 Sc. 1, Ap. 5, 2 cam.+dep., 73.94 mp

248090.78

08.2009

6

Locuinta Str. Potelu Nr. 150 Bl. R15 Sc. 1, Ap. 6, 1 cam.+dep., 46.88 mp

157296.40

08.2009

7

Locuinta Str. Potelu Nr. 150 Bl. R15 Sc. 1, Ap. 7, 2 cam.+dep., 66.81 mp

224167.50

08.2009

8

Locuinta Str. Potelu Nr. 150 Bl. R15 Sc. 1, Ap. 8, 1 cam.+dep., 50.84 mp

170583.38

08.2009

9

Locuinta Str. Potelu Nr. 150 Bl. R15 Sc. 1, Ap. 9, 2 cam.+dep., 73.94 mp

248090.78

08.2009

10

Locuinta Str. Potelu Nr. 150 Bl. R15 Sc. 1, Ap. 10, 1 cam.+dep., 46.88 mp

157296.40

08.2009

11

Locuința Str. Potelu Nr. 150 Bl. R15 Sc. 1, Ap. 11, 2 cam.+dep., 66.81 mp

224167.50

08.2009

12

Locuința Str. Potelu Nr. 150 Bl. R15 Sc. 1, Ap. 12, 1 cam.+dep., 50.84 mp

170583.38

08.2009

13

Locuinta Str. Potelu Nr. 150 Bl. R15 Sc. 1, Ap. 13, 2 cam.+dep., 73.94 mp

248090.78

08.2009

14

Locuința Str. Potelu Nr. 150 Bl. R15 Sc. 1, Ap. 14, 1 cam.+dep., 47.6 mp

159712.20

08.2009

15

Locuinta Str. Potelu Nr. 150 Bl. R15 Sc. 1, Ap. 15, 2 cam.+dep., 67.01 mp

224838.56

08.2009

Str. Potelu Bl. R16, 12007972

2024805.49

1

Locuinta Str. Potelu Nr. 180 Bl. R16 Sc. 1, Ap. 1, 2 cam.+dep., 75.81 mp

169625.06

12.2007

2

Locuinta Str. Potelu Nr. 180 Bl. R16 Sc. 1, Ap. 2, 1 cam.+dep., 47.64 mp

106594.62

12.2007

3

Locuinta Str. Potelu Nr. 180 Bl. R16 Sc. 1, Ap. 3, 2 cam.+dep., 65.13 mp

145728.54

12.2007

4

Locuinta Str. Potelu Nr. 180 Bl. R16 Sc. 1, Ap. 4, 1 cam.+dep., 50.84 mp

113754.63

12.2007

5

Locuinta Str. Potelu Nr. 180 Bl. R16 Sc. 1, Ap. 5, 2 cam.+dep., 73.92 mp

165396.18

12.2007

6

Locuinta Str. Potelu Nr. 180 Bl. R16 Sc. 1, Ap. 6, 1 cam.+dep., 46.88 mp

104894.12

12.2007

7

Locuinta Str. Potelu Nr. 180 Bl. R16 Sc. 1, Ap. 7, 2 cam.+dep., 66.81 mp

149487.54

12.2007

8

Locuinta Str. Potelu Nr. 180 Bl. R16 Sc. 1, Ap. 8, 1 cam.+dep., 50.84 mp

113754.63

12.2007

9

Locuinta Str. Potelu Nr. 180 Bl. R16 Sc. 1, Ap. 9, 2 cam.+dep., 73.92 mp

165396.18

12.2007

10

Locuinta Str. Potelu Nr. 180 Bl. R16 Sc. 1, Ap. 10, 1 cam.+dep., 46.88 mp

104894.12

12.2007

11

Locuinta Str. Potelu Nr. 180 Bl. R16 Sc. 1, Ap. 11, 2 cam.+dep., 66.81 mp

149487.54

12.2007

12

Locuinta Str. Potelu Nr. 180 Bl. R16 Sc. 1, Ap. 12, 1 cam.+dep., 50.84 mp

113754.63

12.2007

13

Locuinta Str. Potelu Nr. 180 Bl. R16 Sc. 1, Ap. 13, 2 cam.+dep., 73.92 mp

165396.18

12.2007

14

Locuinta Str. Potelu Nr. 180 Bl. R16 Sc. 1, Ap. 14, 1 cam.+dep., 47.69 mp

106706.48

12.2007

15

Locuinta Str. Potelu Nr. 180 Bl. R16 Sc. 1, Ap. 15, 2 cam.+dep., 67.01 mp

149935.04

12.2007

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gheorghe NEDELESCU

MUNICIPIUL CRAIOVA


ANEXA Nr. 1b)

la normele metodologice


SITUAȚIA
diferentelor din reevaluarea activelor fixe corporale din domeniul public care nu se amortizează la data de 28.12.2018

Denumire activ fix corporal

Număr inventar

Cod de clasificare din catalog

Anul si luna intrării in patrimoniu/Anul si luna ultimei

Val.de înregistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum -total-

Val.de inreg. in contab. actualizata (reevaluata) -lei-

Dif.din reeval.de inreg .in contab.la data reeval.

A

B

C

D

1

2

3=1x2

4=3-1

1.7.3 Alte construcții pt. transportul

energiei electrice neregaslte in cadrul subgrupei 1.7.

MODERNIZARE

INFRASTRUCTURA TRANSPORT

FLUIDIZARE TR

12013050

1.7.3 Alte construcții ol. transportul energiei electrice neregaslte in ceidrul subgrupei 1.7.

2015.12/2015.12

12 111.845,84

1,0594

12 831.289.83

719.443,99

Total 1.7.3 Alte construcții pt. transportul energiei electrice nerepasite in cadrul subgrupei 1.7.:

12.111.845,84

12.831.289,83

719.443,91

TOTAL GENERAL

12.111.845,84

12.831.289,83

719.443,9S


Președintele corpisiei de inventariere,

MUNICIPIUL CRAIOVA


ANEXA Nr,1b)

la normele metodologice

Agregat.

Ordonator credite

SITUAȚIA


vt)

diferentelor din reevaluarea activelor fixe corporale din domeniul public care nu se amortizează la data de 28.12.2018

Denumire activ fix corporal

Număr

inventar

Cod de clasificare din catalog

Anul si luna intrării in patrimoniu/Anul si luna ultimei

Val.de înregistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum -total-

Val.de inreg. in contab. actualizata (reevaluata) -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab. la data reeval.

A

B

C

D

1

2

3=1x2

4=3-1

420.1.9.5. TERENURI

ALEEA 4 GÎRLESTI - TEREN

42002001

420.1.9.5. TERENURI

2013.10/2015.12

273.057,40

1,0594

289.277,02

16.219,62

ALEE ACCES BL.156AP -TEREN

42000704

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

417.918,37

1,0594

442.742,73

24.824.36

ALEE ACCES CĂTRE LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST-TEREN

42000705

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

972.298,43

1,0594

1.030.052,98

67.754.55

Alee acces dinspre str.Cantonului

42001998

420.1.9.5. TERENURI

2013.09/2015.12

47.812,91

1,0594

50.653,00

2.840,09

ALEE ACCES STR

VIILOR-TARLAUA70-PARC32-TERE

N

42000706

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

77.845,68

1,0594

82.469,72

4.624,04

ALEE ACCES-BD-BARIERA

VILCII-TARLAUA 21-PARC.8-TER

42000707

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

123.750,00

1,0636

131.624,71

7.874,71

ALEE AGROIND -TEREN

42000708

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

57.308,68

1,0594

60.712,82

3.404,14

ALEE ARH DUILIU MARCU -TEREN

42000709

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

5.315.849,45

1,0594

5.631.611,06

315 761,61

ALEE DIONISIE ECLEZIARHUL -TEREN

42000710

420 1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

49.155,68

1,0594

52.075,53

2 919,85

ALEEA 1 ALUNULUI

42001961

420.1.9.5. TERENURI

2013.07/2015.12

158.687,38

1,0594

168 113,41

9.426,03

ALEEA 1 GENISTILOR

42001962

420.1.9.5. TERENURI

2013.07/2015.12

259.237,35

1,0594

274.636,06

15.398,71

ALEEA 1 MĂLINULUI

42001963

420.1.9.5. TERENURI

2013.07/2015.12

66 871,20

1,0594

70.843,35

3.972,15

ALEEA 1 Nicolae Romanescu

42001964

420.1.9.5. TERENURI

2013.07/2015.12

73.558,32

1,0594

77.927,69

4.369,37

ALEEA 1 Piatra Craiului

42001965

420.1.9.5. TERENURI

2013.07/2015.12

47.478,55

1,0594

50.298,78

2.820,23

ALEEA 1 ROZELOR

42001966

420.1.9.5. TERENURI

2013.07/2015.12

100.306,80

1,0594

106.265,03

5.958,23

ALEEA 1 SEMENIC

42001967

420.1.9.5. TERENURI

2013.07/2015.12

33.435,60

1,0594

35.421,68

1.986,08

ALEEA 1848 -TEREN

42000711

420.1.9 5. TERENURI

2013.01/2015.12

2.494.341,84

1,0594

2.642.505,82

148.163,98

ALEEA 2 COCORULUI - TEREN

42001980

420.1.9.5. TERENURI

2013.07/2015.12

167.178,00

1,0594

177.108,38

9.930.38

Ak«a U Drumul Corneeului

42001969

420.1 9.5. TERENURI

2013.07/2015.12

242.631,00

1,0594

257.043,29

14.412,29

Denumire activ fix corporal

Număr inventar

Cod de clasificare din catalog

Anul si luna intrării in patrimoniu/Anul si luna ultimei

al.de înregistrare in contabilitate

-lei-

Indicele preturilor de consum -total-

Val.de inreg. in contab. actualizata (reevaluata) -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

c

D

1

2

3=1x2

4=3-1

ALEEA 2 GENISTILOR

42001970

420.1.9.5. TERENURI

2013.07/2015.12

430.093,27

1,0594

455.640,82

25.547,55

ALEEA 2 MĂLINULUI

42001971

420.1.9.5. TERENURI

2013.07/2015.12

122.597,20

1,0594

129.879,48

7.282,28

ALEEA 2 PLOPULUI

42001972

420.1.9.5. TERENURI

2013.07/2015.12

100.306,80

1,0594

106.265,03

5.958,23

ALEEA 2 Trandafirului-teren

42001973

420.1.9.5. TERENURI

2013.07/2015.12

47.478,55

1,0594

50.298,78

2.820,23

ALEEA 3 GENISTILOR

42001974

420.1.9.5. TERENURI

2013.07/2015.12

158.261,84

1,0594

167.662,60

9.400,76

ALEEA 3 Plopului

42001975

420.1.9.5. TERENURI

2013.07/2015.12

187.462,26

1,0594

198.597,52

11.135,26

ALEEA 4 CANTONULUI

42001977

420 1.9.5. TERENURI

2013.07/2015.12

82.474,48

1,0594

87.373,47

4.898,99

ALEEA 4 PLOPULUI

42001978

420.1.9.5. TERENURI

2013.07/2015.12

98.300,66

1,0594

104.139,72

5.839,06

ALEEA 4 POTELU

42001979

420.1.9.5. TERENURI

2013.07/2015.12

79.353,82

1,0594

84.067,44

4.713.62

ALEEA 4 RAMURI

42001981

420.1.9.5. TERENURI

2013.07/2015.12

54.388,58

1,0594

57.619,26

3.230,68

ALEEA 4 Trandafirului-teren

42001982

420.1.9.5. TERENURI

2013.07/2015.12

77.793,50

1,0594

82.414,44

4.620,94

ALEEA 5 CANTONULUI

42001983

420.1.9.5. TERENURI

2013.07/2015.12

66.871,20

1,0594

70.843,35

3.972,15

ALEEA 5 RAMURI

42001984

420.1.9.5. TERENURI

2013.07/2015.12

292.004,24

1,0594

309.349,30

17.345,06

ALEEA 5 Trandafirului

42001985

420.1.9.5. TERENURI

2013.07/2015.12

127.946,90

1,0594

135.546,95

7.600,05

ALEEA 6 Trandafirului

42001986

420.1.9.5. TERENURI

2013.07/2015.12

120.368,16

1,0594

127.518,03

7.149,87

ALEEA 7 PARÂNGULUI

42001987

420.1.9.5. TERENURI

2013.07/2015.12

57 843.59

1,0594

61.279,50

3.435,91

ALEEA 7 PRIMĂVERII

42001988

420.1.9.5. TERENURI

2013.07/2015.12

58.623,75

1,0594

62.106,00

3.482,25

ALEEA 8 PARÂNGULUI

42001989

420.1.9 5. TERENURI

2013.07/2015.12

58.512,30

1,0594

61.987,93

3.475,63

ALEEA 8 PRIMĂVERII

42001990

420.1.9.5. TERENURI

2013.07/2015.12

49.596,14

1,0594

52.542,15

2.946,01

ALEEA 9 PRIMĂVERII

42001991

420.1.9.5. TERENURI

2013.07/2015.12

11.145,20

1,0594

11.807,23

662,03

ALEEA ACCES ALEXANDRU CEL

BUN -TEREN

42000712

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

147.764,17

1,0594

156.541,37

8.777,20

ALEEA ACCES ALL II

PARÂNGULUI -TEREN

42000713

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

36.854,88

1,0594

39.044,06

2.189,18

ALEEA ALUNULUI -TEREN

42000714

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

551.052,31

1,0594

583.784,83

32.732,52

ALEEA B.P. HASDEU -TEREN

42000715

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

125.373,14

1,0594

132.820,31

7.447,17

ALEEA BĂRĂGANULUI -TEREN

42000716

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

29.248,58

1,0594

30.985,95

1.737,37

ALEEA BIBESCU -TEREN

42000717

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

179.104,48

1,0594

'189.743,291

10.638,81

ALEEA BLANDUZIEI -TEREN

42000718

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

636.825,17

1,0594

674.652,60

37.827,43

ALEEA BRANDUSA -TEREN

42000719

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

1.074.638,76

1,0594

1.138.472,33

63.833,57

ALEEA BUCEGI -TEREN

42000720

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

148.298,98

1,0594

157.107,94

8.808,96

ALEEA BUCURA -TEREN

42000721

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

248.357,42

1,0594

263.109,86

14.752,44

Denumire activ fix corporal

Număr inventar

Cod de clasificare din cataldg

Anul si luna intrării in patrimoniu/Anul si luna ultimei

al.de înregistrare in contabilitate

-lei-

Indicele preturilor de consum -total-

Val.de inreg. in contab. actualizata (reevaluata) -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

C

D

1

2

3=1x2

4=3-1

ALEEA BUȘTENI -TEREN

42000722

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

156.024,13

1,0594

165.291,97

9.267,84

ALEEA C.TIN BRANCUS -TEREN

42000723

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

2.336.725,15

1,0594

2.475.526,69

138.801,54

ALEEA CALUGARENI -TEREN

42000724

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

149.249,77

1,0594

158.115,21

8.865,44

ALEEA CODRULUI -TEREN

42000725

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

119.406,95

1,0594

126.499,73

7.092,78

ALEEA CORNELIU COPOSU -TEREN

42000726

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

2.238.817,87

1,0594

2.371.803,72

132.985,85

ALEEA DOICESTI -TEREN

42000727

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

92.642,30

1,0594

98.145,26

5.502,96

ALEEA DR. MARCOVICI -TEREN

42000728

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

203.979,44

1,0594

216.095,82

12.116,38

ALEEA DRUMUL CORNESULUI -TEREN

42000729

420.1.9.5. TERENURI                  i

2013.01/2015.12

195.030,16

1,0594

206.614,96

11.584,80

ALEEA DRUMUL JIULUI -TEREN

42000730

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

61.848,69

1,0594

65.522,50

3.673,81

ALEEA DUNĂRII -TEREN

42000731

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

438.134,48

1.0594

464.159,68

26.025,20

ALEEA ELENA TEODORINI

-TEREN

42000732

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

1.094.533,97

1,0594

1.159.549,32

65.015,35

ALEEA FELEACULUI -TEREN

42000733

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

34.263,98

1,0594

36.299,26

2.035,28

ALEEA FLORESTI -TEREN

42000734

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

8.355,04

1,0594

8.851,33

496,29

ALEEA FLUTURI -TEREN

42000735

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

50.154,01

1,0594

53.133,16

2.979,15

ALEEA FRASINULUI -TEREN

42000736

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

246.265,69

1,0594

260.893,88

14.628,19

ALEEA GEN. GH. MAGHERU -TEREN

42000737

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

1.749.257,70

1,0594

1.853.163,66

103.905,96

ALEEA GEORGE COSBUC

-TEREN

42000738

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

298.511,43

1,0594

316.243,02

17.731,59

ALEEA GHETISOAREI -TEREN

42000739

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

2.388.067,64

1,0594

2.529.918,93

141.851,29

ALEEA HOMER -TEREN

42000740

420.1.9.5. TERENURI                 ;

2013.01/2015.12

62.692,51

1,0594

66.416,45

3.723,94

ALEEA HORTENSIEI -TEREN

42000741

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

656.720,38

1,0594

695.729,59

39.009,21

ALEEA I ABATORULUI -TEREN

42000742

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

197.014,93

1,0594

208.717,62

11.702,69

ALEEA I ALBINELOR -TEREN

42000743

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

41.787,08

1,0594

44.269,23

2.482,15

ALEEA I ALEXANDRU CEL BUN -TEREN

42000744

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

223.886,54

1,0594

237.185,41

13.298,87

ALEEA I ANA IPATESCU-TEREN

42000745

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

348.059,31

1,0594

368.734,04

20.674,73

ALEEA I BALTENI -TEREN

42000746

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

157.272,03

1,0594

166.613,99

9.341,96

ALEEA I BANUL STEPAN -TEREN

42000747

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

87.567,47

1,0594

92.768,98

5.201,51

ALEEA I BARIERA VALCII, TAR.

13, PARC 11 -TEREN

42000748

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

106.024,62

1,0594

112.322,49

6.297,87

ALEEA I BARIERA VALCII-teren

42000749

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

935.491,10

1,0594

991.059,30

55.568,20

Denumire activ fix corporal

Număr inventar

Cod de clasificare din catalog

Anul si luna intrării in patrimoniu/Anul si luna ultimei

al.de înregistrare in contabilitate

-lei-

Indicele preturilor de consum -total-

Val.de inreg. in contab. actualizata (reevaluata) -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

C

D

1

2

3=1x2

4=3-1

ALEEA IBECHET -TEREN

42000750

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

208.959,19

1,0594

221.371,37

12.412,18

ALEEA I BRESTEI -TEREN

42000751

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

143.877,82

1,0594

152.424,17

8.546,35

ALEEA I BUCEGI -TEREN

42000752

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

250.746,27

1,0594

265.640,61

14.894,34

ALEEA I CALUSARI -TEREN

42000753

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

339.347,72

1,0594

359.504,98

20.157,26

ALEEA I CAMPIA ISLAZ -TEREN

42000754

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

39.802,32

1,0594

42.166,58

2.364,26

ALEEA I CANTONULUI -TEREN

42000755

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

63.678,95

1,0594

67.461,48

3.782,53

ALEEA I CĂPȘUNILOR -TEREN

42000756

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

52.233,85

1,0594

55.336,54

3.102,69

ALEEA I CARACAL -TEREN

42000757

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

1.114.429,19

1,0594

1.180.626,32

66.197,13

ALEEA I CAROL -TEREN

42000756

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

895.522,39

1,0594

948.716,45

53.194,06

ALEEA I CASTANILOR -TEREN

4200075S

420.1.9.5. TERENURI                 :

2013.01/2015.12

659.703,48

1,0594

698.889,89

39.186,41

ALEEA I CERNELE -TEREN

42000760

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

386.863,30

1,0594

409.842,99

22.979,69

ALEEA I COCORULUI-TEREN

42001992

420.1.9.5. TERENURI                 I

2013.07/2015.12

230.705,64

1,0594

244.409,56

13.703,92

ALEEA I CORNELIU COPOSU

-TEREN

42000761

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

470.152,23

1,0594

498.079,29

27.927,06

ALEEA I CRINULUI -TEREN

42000762

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

38.447,44

1,0594

40.731,22

2.283,78

ALEEA I DEPOULUI -TEREN

42000763

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

529.754,68

1,0594

561.222,12

31.467,44

ALEEA I DOICESTI -TEREN

42000764

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

62.965,86

1,0594

66.706,03

3.740,17

ALEEA I DRUMUL APELOR

-TEREN

42000765

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

72.438,09

1,0594

76.740,90

4.302,82

ALEEA I DRUMUL FABRICII -TEREN

42000766

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

94.722,14

1,0594

100.348,64

5.626,50

ALEEA I DRUMUL MUNTENILOR -TEREN

42000767

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

174.124,73

1,0594

184.467,74

10.343,01

ALEEA I DRUMUL UNGURENILOR -TEREN

42000768

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

47.765,16

1,0594

50.602,41

2.837,25

ALEEA I FRAGILOR -TEREN

42000769

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

205.476,93

1,0594

217.682,27

12.205,34

ALEEA I FULGER -TEREN

42000770

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

142.095,10

1,0594

150.535,55

8.440,45

ALEEA I GARLESTI -TEREN

42000771

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

229.852,73

1,0594

243.505,99

13.653,26

ALEEA I GHEORGHE DONICI -TEREN

42000772

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

214.925,37

1,0594

227.691,94

12.766,57

ALEEA I LACRAMIOAREl-TEREN

42001993

420.1.9.5. TERENURI

2013.07/2015.12

150.460,20

1,0594

159.397,54

8.937,34

ALEEA I MERISORULUI

42001994

420.1.9.5. TERENURI

2013.07/2015.12

93.619,68

1,0594

99.180,69

5.561,01

ALEEA I MIERLEI -TEREN

42000773

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

107.462,69

1,0594

113.845,98

6.383,29

ALEEA I MOTRU -TEREN

42000774

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

234.036,19

1,0594

247.937,95

13.901,76

Denumire activ fix corporal

Număr inventar

i

Cod de clasificare din catalog

Anul si luna intrării in patrimoniu/Anul si luna ultimei

/al. de înregistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum -total-

Val.de inreg. in contab. actualizata (reevaluata) -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

c

D

1

2

3=1x2

4=3-1

ALEEA IN. ROMANESCU -TEREN

42000775

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

17.910,45

1,0594

18.974,33

1.063,88

ALEEA I ODESA-TEREN

42000776

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

315.221,51

1,0594

333.945,68

18.724,17

ALEEA I PĂLTINIȘ -TEREN

42000777

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

614.434,14

1,0594

650.931,55

36.497,41

ALEEA I PARÂNGULUI -TEREN

42000778

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

134.334,30

1,0594

142.313,76

7.979,46

ALEEA I PLAIUL VULCANESTI

-TEREN

42000779

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

39.398,23

1,0594

41.738,49

2.340,26

ALEEA I PLOPULUI-TEREN

42001996

420.1.9.5. TERENURI

2013.07/2015.12

117.024,60

1,0594

123.975,86

6.951,26

ALEEA I POLIGONULUI -TEREN

4200078C

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

94.531,99

1,0594

100.147,19

5.615,20

ALEEA I POPOVA -TEREN

42000781

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

79.604,63

1,0594

84.333,15

4.728,52

ALEEA I POPOVENI -TEREN

42000782

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

47.765,16

1,0594

50.602,41

2.837,25

ALEEA I POTELU -TEREN

42000783

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

447.761,20

1,0594

474.358,23

26.597,03

ALEEA I PRIMĂVERII -TEREN

42000784

420.1.9.5. TERENURI                 ;

2013.01/2015.12

314.330,14

1,0594

333.001,36

18.671,22

ALEEA I RAMURI -TEREN

42000785

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

93.129,57

1,0594

98.661,47

5.531,90

ALEEA I RÂULUI -TEREN

42000786

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

229.258,49

1,0594

242.876,45

13.617,96

ALEEA I ROVINE -TEREN

42000787

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

206.166,25

1,0594

218.412,53

12.246,28

ALEEA IROZNOV -TEREN

42000788

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

103.647,65

1,0594

109.804,32

6.156,67

ALEEA I SIMNIC -TEREN

42000789

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

223.886,54

1,0594

237.185,41

13 298,87

ALEEA ISOSEAUA

BALCESTI-TEREN

42001995

420.1.9.5. TERENURI

2013.07/2015.12

333.130,03

1,0594

352.917,96

19.787,93

ALEEA I ȚĂRĂNCUȚEI -TEREN

42000790

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

287 529,84

1,0594

304.609,12

17.079,28

ALEEA I TEILOR -TEREN

42000791

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

414.436,12

1,0594

439.053,64

24.617,52

ALEEA I TINERETULUI -TEREN

42000792

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

465.279,44

1,0594

492.917,05

27.637,61

ALEEA II ALEXANDRU CEL BUN -TEREN

42000793

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

304.477,61

1,0594

322.563,59

18.085,98

ALEEA II BARIERA VALCII -TEREN

42000794

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

100.296,13

1,0594

106.253,72

5.957,59

ALEEA II CAMPIA ISLAZ-TEREN

42000795

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

34.822,57

1,0594

36.891,03

2.068,46

ALEEA II ABATORULUI -TEREN

42000796

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

133.728,17

1,0594

141.671,63

7.943,46

ALEEA II ALBINELOR -TEREN

42000797

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

91.941,09

1,0594

97.402,39

5.461,30

ALEEA II ANA IPATESCU -TEREN

42000798

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

1.438.813,90

1,0594

1.524.279,49

85.465,59

ALEEA II BALTENI -TEREN

42000799

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

282.787,79

1,0594

299.585,39

16.797,60

ALEEA II BANUL STEPAN -TEREN

42000800

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

104.479,59

1,0594

110.685,68

6.206,09

ALEEA II BARIERA VALCII, TAR.

13, PARC 11 -TEREN

42000801

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

89.160,04

1,0594

94.456,15

5.296,11

Denumire activ fix corporal

Număr inventar

Cod de clasificare din catalog

Anul si luna intrării in patrirnoniu/Anul si luna ultimei

al.de inregistrare in contabilitate

-lei-

Indicele preturilor de consum -total-

Val.de inreg. in contab. actualizata (reevaluata) -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

c

D

1

2

3=1x2

4=3-1

ALEEA II BECHET -TEREN

42000802

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

776.127,33

1,0594

822.229,32

46.101,99

ALEEA II BRESTEI -TEREN

42000803

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

2.983,09

1,0594

3.160,29

177,20

ALEEA II BUCEGI -TEREN

42000804

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

27.858,06

1,0594

29.512,83

1.654,77

ALEEA II CALUSARI -TEREN

42000805

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

158.805,18

1,0594

168.238,21

9.433,03

ALEEA II CANTONULUI -TEREN

42000800

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

87.567,47

1,0594

92.768,98

5.201,51

ALEEA II CĂPȘUNILOR -TEREN

42000807

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

104.479,59

1,0594

110.685,68

6.206,09

ALEEA II CARACAL -TEREN

42000808

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

358.208,96

1,0594

379.486,58

21.277,62

ALEEA II CASTANILOR -TEREN

42000809

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

1.970.315,65

1,0594

2.087.352,46

117.036,81

ALEEA II CORNELIU COPOSU -TEREN

42000810

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

291.047,75

1,0594

308.335,99

17.288,24

ALEEA II CRINULUI -TEREN

42000811

420.1.9.5. TERENURI                |

2013.01/2015.12

39.160,53

1,0594

41.486,67

2.326,14

ALEEA II DEPOULUI -TEREN

42000812

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

481.597,32

1,0594

510.204,21

28.606,89

ALEEA II DOICESTI -TEREN

42000813

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

87.068,31

1,0594

92.240,17

5.171,86

ALEEA II DRUMUL APELOR -TEREN

42000814

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

161.598,12

1,0594

171.197,05

9.598,93

ALEEA II DRUMUL FABRICII -TEREN

42000815

420.1.9.5. TERENURI                 i

2013.01/2015.12

65.889,53

1,0594

69.803,37

3.913,84

ALEEA II DRUMUL MUNTENILOR -TEREN

42000816

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

222.888,21

1,0594

236.127,78

13.239,57

ALEEA II DRUMUL UNGURENILOR -TEREN

42000817

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

63.678,95

1,0594

67.461,48

3.782,53

ALEEA II FRAGILOR -TEREN

42000818

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

167.160,22

1,0594

177.089,54

9.929,32

ALEEA II FULGER -TEREN

42000819

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

114.926,36

1,0594

121.752,99

6.826,63

ALEEA II GARLESTI -TEREN

42000820

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

487.563,51

1,0594

516.524,80

28.961,29

ALEEA II GHEORGHE DONICI -TEREN

42000821

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

179.104,48

1,0594

189.743,29

10.638,81

ALEEA II MOTRU -TEREN

42000822

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

125.373,14

1,0594

132.820,31

7 447,17

ALEEA II N. ROMANESCU -TEREN

42000823

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

119.406,95

1,0594

126.499,73

7.092,78

ALEEA II ODESA -TEREN

42000824

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

537.313,44

1,0594

569.229,87

31.916,43

ALEEA II PĂLTINIȘ -TEREN

42000825

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

794.037,78

1,0594

841.203,65

47.165,87

ALEEA II PARÂNGULUI -TEREN

42000826

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

50.748,25

1,0594

53.762,70

3.014,45

ALEEA II PLAIUL VULCANESTI -TEREN

42000827

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

71.047,55

1,0594

75.267,78

43220,23

ALEEA II POLIGONULUI -TEREN

42000828

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

89.849,36

1,0594

95.186,41

5.337,05

ALEEA II POPOVA -TEREN

42000829

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

79.604,63

1,0594

84.333,15

4.728,52

Denumire activ fix corporal

Număr inventar

Cod de clasificare din catalog

Anul si luna intrării in patrimoniu/Anul si luna ultimei

7al.de imegistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum -total-

Val.de inreg. in contab. actualizata (reevaluata) -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

C

D

1

2

3=1x2

4=3-1

ALEEA II PRIMĂVERII -TEREN

42000830

420.1 9.5 TERENURI

2013.01/2015.12

77.120,70

1,0594

81.701,67

4.580,97

ALEEA II RAMURI -TEREN

42000831

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

68.064,46

1,0594

72.107,49

4.043,03

ALEEA II RÂULUI -TEREN

42000832

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

47.765,16

1,0594

50.602,41

2.837,25

ALEEA II ROVINE -TEREN

42000833

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

348.261,35

1,0594

368.948,08

20.686,73

ALEEA II ROZNOV -TEREN

42000834

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

103.647,65

1,0594

109.804,32

6.156.67

ALEEA II ȚĂRĂNCUȚEI -TEREN

42000835

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

265.079,38

1,0594

280.825,10

15.745,72

ALEEA II TEILOR -TEREN

42000836

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

69.847,18

1,0594

73.996,10

4.148,92

ALEEA II TOAMNEI -TEREN

42000837

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

782.093,52

1,0594

828.549,90

46.456,38

ALEEA III ABATORULUI -TEREN

42000838

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

35.820,90

1,0594

37.948,66

2.127,76

ALEEA III ALEXANDRU CEL BUN -TEREN

42000839

420.1.9.5 TERENURI

2013.01/2015.12

304.477,61

1,0594

322.563,59

18.085,98

ALEEA III BÂLTENI -TEREN

42000840

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

54.610,82

1,0594

57.854,70

3.243,88

ALEEA III BARIERA VÂLCII

-TEREN

42000841

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

305.677,98

1,0594

323.835,26

18.157,28

ALEEA III BARIERA VALCII, TAR.

13, PARC 11 -TEREN

42000842,

420.1 9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

94.722,14

1,0594

100.348,64

5.626,50

ALEEA III BRESTEI -TEREN

42000843

420 1.9 5. TERENURI

2013.01/2015.12

199 641,48

1,0594

211.500,19

11.858,71

ALEEA III CALUSARI -TEREN

42000844

420.1.9.5 TERENURI

2013.01/2015.12

139.302,16

1,0594

147.576,71

8.274,55

ALEEA III CÂMPIA ISLAZ -TEREN

42000845

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

38.803,99

1,0594

41.108,95

2.304,96

ALEEA III CANTONULUI -TEREN

42000846

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

83.586,05

1,0594

88.551,06

4.965,01

ALEEA III CĂPȘUNILOR -TEREN

42000847

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

117.160,71

1,0594

124.120,06

6.959,35

ALEEA III CASTANILOR -TEREN

42000848

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

1.355.952,82

1,0594

1.436.496,46

80.543,64

ALEEA III CRINULUI -TEREN

42000849

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

29.367,43

1,0594

31.111,86

1.744,43

ALEEA III DOICESTI -TEREN

42000850

420 1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

41.787,08

1,0594

44.269,23

2.482,15

ALEEA III DRUMUL APELOR -TEREN

42000851

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

150.450,14

1,0594

159.386,88

8.936,74

ALEEA III DRUMUL FABRICII -TEREN

42000852

420.1.9.5. TERENURI                 I

2013.01/2015.12

55.716,11

1,0594

59.025,65

3.309,54

ALEEA III FRAGILOR -TEREN

42000853

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

165.080,37

1,0594

174.886,15

9.805,78

ALEEA III FULGER-TEREN

42000854

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

46.386,51

1,0594

49.141,87

2.755,36

ALEEA III GARLESTI -TEREN

42000855

420.1.9.5. TERENURI .

2013.01/2015.12

348.261,35

1,0594

368.948,08

20.686,73

ALEEA III GHEORGHE DONICI -TEREN

42000856

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

241.796,99

1,0594

256.159,74

14.362,75

ALEEA UI OOESA -TEREN

4zooooaî

420.1.0.5, TERENURI

2013.01/2015.12

145.078,19

1,0594

153.695,84

8.617,65

Denumire activ fix corporal

Număr inventar

Cod de clasificare din catalog

I

Anul si luna intrării in patrimoniu/Anul si luna ultimei

'al.de înregistrare in contabilitate

-lei-

Indicele preturilor de consum -total-

Val.de inreg. in contab. actualizata (reevaluata) -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

C

D

1

2

3=1x2

4=3-1

ALEEA III PARÂNGULUI -TEREN

42000858

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

54.135,43

1,0594

57.351,08

3.215,65

ALEEA III PLAIUL VULCANESTI -TEREN

4200085S

420.1.9.5. TERENURI                 ]

2013.01/2015.12

209.791,13

1,0594

222.252,73

12.461,60

ALEEA III POLIGONULUI -TEREN

42000860

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

227.856,08

1,0594

241.390,74

13.534,66

ALEEA III POPOVA -TEREN

42000861

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

71.641,79

1,0594

75.897,31

4.255,52

ALEEA III PRIMĂVERII -TEREN

42000862

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

59.697,53

1,0594

63.243,57

3.546,04

ALEEA III RAMURI -TEREN

42000863

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

39.398,23

1,0594

41.738,49

2.340,26

ALEEA III ROVINE -TEREN

42000864

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

167.160,221

1,0594

177.089,54

9.929,32

ALEEA III ROZNOV -TEREN

42000865

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

52.935,06

1,0594

56.079,40

3.144,34

ALEEA III TEILOR -TEREN

42000866

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

73.626,56

1,0594

77.999,98

4.373,42

ALEEA ION VASILESCU -TEREN

42000867

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

1.182.101,44

1,0594

1.252.318,30

70.216,86

ALEEA ISVARNA -TEREN

42000868

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

268.157,55

1,0594

284.086,12

15.928,57

ALEEA IV ALEXANDRU CEL BUN -TEREN

42000862

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

492.543,26

1,0594

521.800,34

29.257,08

ALEEA IV BÂLTENI -TEREN

42000870

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

302.564,15

1,0594

320.536,47

17.972,32

ALEEA IV BRESTEI -TEREN

42000871

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

148.061,29

1,0594

156.856,13

8.794,84

ALEEA IV DOICESTI -TEREN

42000872

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

47.361.07

1,0594

50.174,32

2.813,25

ALEEA IV DRUMUL APELOR -TEREN

42000873

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

452.146,70

1,0594

479.004,23

26.857,53

ALEEA IV FRAGILOR -TEREN

42000874

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

75.219,13

1,0594

79.687,15

4.468,02

ALEEA IV FULGER -TEREN

42000875

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

46.243,90

1,0594

48.990,79

2.746,89

ALEEA IV GHEORGHE DONICI -TEREN

42000876

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

214.925,37

1,0594

227.691,94

12.766,57

ALEEA IV PARÂNGULUI -TEREN

42000877

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

44.782,06

1,0594

47.442,12

2.660,06

ALEEA IV POLIGONULUI -TEREN

42000878

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

295.231,21

1,0594

312.767,95

17.536,74

ALEEA IV PRIMĂVERII -TEREN

42000879

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

191.048,74

1,0594

202.397,04

11.348,30

ALEEA IV SIMNIC -TEREN

42000880

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

716.417,91

1,05941

758.973,15

42.555,24

ALEEA IV TEILOR -TEREN

42000881

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

73.139,28

1,0594

77.483,76

4.344,48

ALEEA LIVEZI -TEREN

42000882

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

157.616,701

1,0594

166.979,14

9.362,44

ALEEA MACINULUI -TEREN

42000883

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

241.796,99

1,0594

256.159,74

14.362,75

ALEEA MAGNOLIEI -TEREN

42000884

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

1.602.004,58

1,0594

1.697.163,70

95.159,12

ALEEA MAMAIA -TEREN

42000886

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

167.160,22

1,0594

177.089,54

9.929,32

ALEEA MATEI BASARAB -TEREN

42000886

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

955.231,81

1,0594

1.011.972,61

56.740,80

Denumire activ fix corporal

Număr

inventar

Cod de clasificare din catalog

i

Anul si luna intrării in patrimoniu/Anul si luna ultimei

l.de

înregistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum -total-

Val.de inreg. in contab. actualizata (reevaluata) -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

c

D

1

2

3=1x2

4=3-1

ALEEA NECTARULUI -TEREN

42000887

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

38.209,75

1,0594

40.479,41

2.269,66

ALEEA NIC. BALCESCU -TEREN

42000888

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

113.428,87

1,0594

120.166,55

6.737,68

ALEEA NICOLAE IORGA -TEREN

4200088S

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

2.382.101,45

1,0594

2.523.598,34

141.496,89

ALEEA ODESA -TEREN

42000890

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

143.283,58

1,0594

151.794,63

8.511,05

ALEEA PARULUI -TEREN

42000891

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

268.656,72

1,0594

284.614,94

15.958,22

ALEEA PIATRA SCRISA-TEREN AF ACCES BRESTEI

42002747

420.1.9.5. TERENURI

2015.11/2015.11

19.580,00

1,0606

20.766,55

1.186,55

ALEEA PIERSICULUI -TEREN

42000892

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

3.482.601,61

1,0594

3.689.468,25

206.866.64

ALEEA POENII -TEREN

42000893

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

121.310,55

1,0610

128.707,63

7.397,08

ALEEA POTEL.U -TEREN

42000894

420.1.9.5. TERENURI

I

2013.01/2015.12

434.628,45

1,0594

460.445,39

25.816,94

ALEEA PRUNULUI -TEREN

42000895

420.1.9.5. TERENURI

i

2013.01/2015.12

22.284,07

1,0594

23.607,74

1.323,67

ALEEA RÂULUI -TEREN

42000896

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

152.838,99

1,0594

161.917,63

9.078,64

ALEEA RECUNOȘTINȚEI -TEREN

42000897

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

410.454,70

1,0594

434.835,72

24.381,02

ALEEA RETEZAT -TEREN

42000898

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

23.876,64

1,0594

25.294,91

1.418,27

ALEEA SF. GHEORGHE -TEREN

42000899

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

1.962.697,47

1,0594

2.079.281,76

116.584,29

ALEEA SFINȚII APOSTOLI -TEREN

42000900

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

686.575,09

1,0594

727.357,671

40.782,58

ALEEA SIMION BARNUTIU

-TEREN

42000901

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

340.298,51

1,0594

360.512,25

20.213,74

ALEEA TABACU -TEREN

42000902

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

313.438,78

1,0594

332.057,05

18.618,27

ALEEA TÂRGULUI -TEREN

42000903

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

417.918,37

1,0594

442.742,73

24.824,36

ALEEA TEILOR

42001997

420.1.9.5. TERENURI

2013.07/2015.12

223.126,90

1,0594

236.380,64

13.253,74

ALEEA TOAMNEI -TEREN

42000904

42.0.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

53.731,34

1,0594

56.922,98

3.191,64

ALEEA TRIAJULUI -TEREN

42000905

42.0.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

39.802,32

1,0594

42.166,58

2.364,26

ALEEA TROTUSULUI -TEREN

42000906

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

84.572,49

1,0594

89.596,10

5.023,61

ALEEA V ALEXANDRU CEL BUN -TEREN

42000907

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

492.543,26

1,0594

521.800,34

29.257,08

ALEEA V BRESTEI -TEREN

42000908

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

119.406,95

1,0594

126.499,73

7.092,78

ALEEA V DOICESTI -TEREN

42000909

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

29.248,58

1,0594

30.985,95

1.737,37

ALEEA V DRUMUL APELOR -TEREN

42000910

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

429.850,75

1,0594

455.383,90

25.533,15

ALEEA V FRAGILOR -TEREN

42000911

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

31.340,31

1,0594

33.201,93

1.861,62

ALEEA V GHEORGHE DONICI

-TEREN

42000912

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

150.450,14

1,0594

159.386,88

8.936,74

ALEEA V PARÂNGULUI -TEREN

42000913

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

54.135,43

1,0594

57.351,08

3.215,65

Denumire activ fix corporal

Număr inventar

Cod de clasificare din catalog

Anul si luna intrării in patrimoniu/Anul si luna ultimei

7al.de înregistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum -total-

Val.de inreg. in contab. actualizata (reevaluata) -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

C

D

1

2

3=1x2

4=3-1

ALEEA V PRIMĂVERII -TEREN

42000914

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

50.154,01

1,0594

53.133,16

2.979,15

ALEEA V TEILOR-TEREN

42000915

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

31.340,31

1,0594

33.201,93

1.861,62

ALEEA VALTER MARACINEANU

-TEREN

42000916

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

1.795.038,09

1,0594

1.901.663,40

106.625,31

ALEEA VASILE ALECSANDRI

-TEREN

42000917

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

126.870,62

1,0594

134.406,74

7.536,12

ALEEA VI ALEXANDRU CEL BUN -TEREN

42000918

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

492.543,26

1,0594

521.800,34

29.257,08

ALEEA VI BRESTEI -TEREN

42000919

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

215.403,17

1,0594

228.198,12

12.794,95

ALEEA VI DOICESTI -TEREN

42000920

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

45.970,55

1,0594

48.701.20

2.730,65

ALEEA VI DRUMUL APELOR -TEREN

42000921

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

796.818,83

1,0594

844.149,89

47.331,06

ALEEA VI FRAGILOR -TEREN

42000922

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

50.154,01

1,0594

53.133,16

2.979,15

ALEEA VI PARÂNGULUI -TEREN

42000923

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

32.837,80

1,0594

34.788,37

1.950,57

ALEEA VI PRIMĂVERII -TEREN

42000924

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

50.154,01

1,0594

53.133,16

2.979,15

ALEEA VI TEILOR -TEREN

42000925

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

20.893,54

1,0594

22.134,62

1.241,08

ALEEA VII BRESTEI -TEREN

42000926

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

100.296,13

1,0594

106.253,72

5.957,59

ALEEA VII FRAGILOR -TEREN

42000927

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

62.992,51

1,0594

66.416,45

3.723,94

ALEEA VII TEILOR -TEREN

42000928

420.1.9.5 TERENURI

2013.01/2015.12

109.447,45

1,0594

115.948,63

6.501,18

ALEEA VIII FRAGILOR -TEREN

42000929

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

109.079,02

1,0594

115.558,32

6.479,30

ALEEA VIII TEILOR -TEREN

42000930

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

74.624,89

1,0594

79.057,61

4.432,72

ALEEA VOINICULUI -TEREN

42000931

420.1.9.5. TERENURI

2013.01/2015.12

1.641.795,01

1,0594

1.739.317,68

97.522,67

Str.Maria Zaharia

42002006

420.1.9.5. TERENURI

2013.10/2015.12

4.660.053,93

1,0595

4.937.209,64

277.155,71

TEREN AFERENT ALEE ACCES-

BDUL N.ROMANESCU SUP157

42002752

420.1.9.5. TERENURI

2015.12/2015.12

17.270,00

1,0594

18.295,84

1.025,84

TEREN AFERENT ALEE

ACCES-STR.CARACAL SUP 432 -

ALE

42002753

420.1.9.5. TERENURI

2015.12/2015.12

172.800,00

1,0594

183.064,33

10.264,33

Teren alee acces între bl.T5 si N1

42002005

420.1.9.5. TERENURI

2013.10/2015.12

666.543,75

1,0594

706.136,47

39.592,72

Teren alee acces IML-2205 MP

42002691

420.1.9.5. TERENURI

2014.11/2015.12

245.751,66

1,0594

260.349,32

14.597,66

Teren alee acces între bl.M7 si M8, C.Buc

42002003

420.1.9.5. TERENURI

2013.10/2015.12

248.173,21

1,0594

262.914,71

14.741,50

Teren alee acces lot 13-704 MP

42002692

420.1.9.5. TERENURI

2014.11/2015.12

78.462,21

1,0594

83.122,87

4.660,66

Teren alee acces RAR str.Caracal

42002007

420.1.9.5. TERENURI

2013.10/2015.12

901.666,94

1,0594

955.225,98

53.559,04

Denumire activ fix corporal

Număr inventar

Cod a .asificare din catalog

i

i

Anul si luna intrării in patrimoniu/Anul si luna ultimei

Val.de jistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum -total-

Val.de inreg. in contab. actualizata (reevaluata) -lei-

Dif.din reeval.de inreg .in contab.la data reeval.

A

B

C

D

1

2

3=1x2

4=3-1

TEREN ALEE ACCES T 55,P 16

(AL B 49) STR. CERNELE

42002724

420.1.9.5. TERENURI

2015.08/2015.08

133.760,00

1,0696

143.096,45

9.336,45

Total 420.1.9.5. TERENURI:

93.562.856,16

99.122.970,72

5.560.114,5t

TOTAL GENERAL

93.562.856,16

99.122.970,72

5.560.114,5(

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

Presedinte!e,.comisiei de inventariere,


MUNICIPIUL CRAIOVA


ANEXA Nr,1b)

la normele metodologice


Aafcbat.

Ordonatele credite !                                              \ b

SITUAȚIA

diferentelor din reevaluarea activelor fixe corporale din domeniul public care nu se amortizează la data de 28.12.2^18

Denumire activ fix corporal

Număr inventar

Cod de clasificare din catalog

Anul si luna intrării in patrimoniu/Anul si luna ultimei

Val.de inregistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum -total-

Val.de inreg. in contab. actualizata (reevaluata) -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

C

D

1

2

3=1x2

4=3-1

420.1.9.5. TERENURI

Statie teren - str.Doljului-zona

Complex Nou

42002131

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

37.037,00

1,0594

39.237,00

2.200.00

Statie-teren-bdul 1 Mai-zona Stadion

42002159

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

34.814,78

1,0594

36.882,78

2.068,00

Statie-teren-bdul Carol l-statie Rond

42002013

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

39.259,22

1,0594

41.591,22

2.332,00

Statie-teren-bdul Dacia-zona bl.83

42002056

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

41.801,76

1,0594

44.284,79

2.483,03

Statie-teren-bdul Dacia-zona

Unitatea Militară

4200205S

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

35.555,52

1,0594

37.667,52

2.112,00

Statie-teren-bdul Dacia-zona

Unitatea Mihtara

42002057

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

46.126,08

1,0594

48.865,97

2739,89

Statie-teren-bdul G.Chitu-zona Piața

Chiriac

42002023

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

55.555,50

1,0594

58.855,50

3.300,00

Statie-teren-bdul Oltenia-zona statia

10

42002121

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

27.602,87

1,0605

29.274,09

1.671,22

Statie-teren-bdul Oltenia-zona statia

9

42002110

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

25.465,44

1,0594

26.978,09

1.512,65

Statie-teren-bdul Oltenia-zona statia

9

42002118

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

81.015,59

1,0565

85.591,31

4.575,72

Statie-teren-bdul Oltenia-zona statie Orizont

42002120

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

51.636,87

1,0600

54.735,29

3.098,42

Statie-teren-bdul St.Voda-zona

Aprozar

42002020

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

6.606,60

1,0594

6.999,03

392,43

Statie-teren-bdul St.Voda-zona

Drumul fabricii

4200201S

420.1.9.5. TERENURI

i

2013.11/2.015.12

10.020,01

1,0594

10.615,20

595,10

Statie-teren-bdul Tineretului-statie

Posta Cv

42002014

4.20.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

28.851,53

1,0721

30.931,05

2.079,52

Statie-teren-bdul. 1 Mai-zona fabrica de confecții

42002100

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

27.867,84

1,0594

29.523,19

1.655,35

Statie-teren-bdul. 1 Mai-zona Spital 1

42002099

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

17.297.28

1.0594

18.324,74

1.027.46

Denumire activ fix corporal

Număr inventar

Cod de clasificare din catalog

Anul si luna intrării in patrimoniu/Anul si luna ultimei

Var. înregistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum -total-

Val.de inreg. in contab. actualizata (reevaluata) -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

c

D

1

2

3=1x2

4=3-1

Statie-teren-bdul.Carol l-statia

N.Balcescu

42002157

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

37.037,00

1,0594

39.237,00

2.200,00

Statie-teren-bdul.Dacia-zona bl. 11

42002133

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

46.126,081

1,0594

48.865,97

2.739,89

Statie-teren-bdul.Dacia-zona bl.2

42002134

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

51.411,36

1,0594

54.465,20

3.053,84

Statie-teren-bdul.Dacia-zona

Electroputere

42002097

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

42.282,24

1,0594

44.793,81

2.511,57

Statie-teren-bdul.Dacia-zona Gara

42002084

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

31.231,20

1,0594

33.086,33

1.855,13

Statie-teren-bdul.Dacia-zona Olimp

42002136

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

21.621,60

1,0594

22.905,92

1.284,32

Statie-teren-bdul.Decebal-zona

Schell

42002110

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

48.048,00

1,0594

50.902,05

2.854,05

Statie-teren-bdul. N.Romanescu-zon a Dunarea

42002107

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

38.438,40

1,0594

40.721,64'

2.283,24

Statie-teren-bdul.N.Romanescu-zon a LACTIDO

42002155

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

10.130,12

1,0594

10.731,85

601,73

Statie-teren-bdul.N.Romanescu-zon a Potelu

42002106

420.1.9.5. TERENURI                   I

2013.11/2015.12

7.927,92

1,0594

8.398,84

470,92

Statie-teren-bdul.N.Titulescu- Casa

Tineretului

42002149

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

51.111,06

1,0594

54.147,06

3.036,00

Statie-teren-bdul.N.Titulescu-zona

ANL

42002178

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

50.930,88

1,0594

53.956,18

3.025,30

Statie-teren-bdul.N.Titulescu-zona C

Tineretului

42002176

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

44.444,40

1,0594

47.084,40

2.640,00

Statie-teren-bdul.N.Titulescu-zona

Școala Decebal

42002143

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

54.074,02

1,0594

57.286,02

3.212,00

Statie-teren-bdul.N.Titulescu-zona

Școala Decebal

42002148

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

34.814,78

1,0594

36.882,78

2.068,00

Statie-teren-bdul. N.Titulescu-zona

Spital2

42002147

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

48.148,10

1,0594

51.008,10

2.860.00

Statie-teren-bdul.Oltenia-zona statia

30

42002117

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

53.578,50

1,0573

56.648,81

3.070,31

Statie-teren-bdul.Oltenia-zona statia

30

42002156

420.1.9.5. TERENURII

2013.11/2015.12

46.944,82

1,0604

49.780,12

2.835,30

Statie-teren-bdul.St Voda-zona

Drumul Fabricii

42002129

420.1.9.5. TERENURII

2013.11/2015.12

6.606,60

1,0594

6.999,03

392,43

Statie-teren-bdul.St. Voda-zona

Lunca

42002130

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

8.038,03

1,0594

8.515,49

477,46

Statie-teren-bdul.Știrbei Voda-zona Lunca

42002128

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

7.927,92

1,0594

8.398,84

470,92

Statie-teren-bdul.Știrbei Voda-zona

Polivalenta

42002126

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

50930,88

1,0594

53.956,18

3.025,30

Denumire activ fix corporal

Număr inventar

Cod de clasificare din catalog

Anul si luna intrării in patrimoniu/Anul si luna ultimei

■ ^.de înregistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum -total-

Val.de inreg. in contab. actualizata (reevaluata) -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

c

D

1

2

3=1x2

4=3-1

Statie-teren-bdul.Știrbei Voda-zona

Polivalenta

42002127

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

41.801,76

1,0594

44.284,79

2.483,03

Statie-teren-bdul.Tineretului-zona

Big Vechi

42002137

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

14.728,45

1,0875

16.017,83

1.289,38

Statie-teren-Br.lui Novac-zona

Complex Vechi

42002150

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

61.481,42

1,0594

65.133,42

3.652,00

Statie-teren-C Severinului-zona

Practiker

42002018

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

14.414,40

1,0594

15.270,62

856,22

Statie-teren-C.Bucuresti-zona Piața centrala

42002021

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

59.259,20

1,0594

62.779,20

3.520,00

Statie-teren-C.Bucuresti-zona

Rotonda

42002022

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

27.407,38

1,0594

29.035,38

1.628,00

Statie-teren-C.Bucuresti-zona

Teatru National

42002049

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

74.074,00

1,0594

78.474,00

4.400,00

Statie-teren-C.Severinului-zona

Baumax

42002172

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

24.984,96

1,0594

26.469,07

1.484,11

Statie-teren-C.Severinului-zona cap linie tramvai

4200217S

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

2.282,28

1,0594

2.417,85

135,57

Statie-teren-C.Severinului-zona cap linie tramvai

42002173

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

6.006,00

1,0594

6.362,76

356.76

Statie-teren-Calea

Severinului-benzinarie MOL.

42002012

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

16.336,32

1,0594

17.306,70

970,38

Statie-teren-Calea Unirii-Parc

42002046

420.1.9.5. TERENURI

i

2013.11/2015.12

47.087,04

1,0594

49.884,01

2.796,97

Statie-teren-Calea Unirii-Zorile

42002048

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

61.481,42

1,0594

65.133,42

3.652.00

Statie-teren-CSeverinului-fântâna

Obedeanu

42002015

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

36.036,00

1,0594

38.176,54

2.140,54

Statie-teren-H.Ford-zona Vama

42002116

420.1.9.5. TERENURI

I

2013.11/2015.12

11.011,00

1,0594

11.665,05

654,05

Statie-teren-Henry Ford-zona Ford

42002108

420.1.9.5. TERENURI                   I

2013.11/2015.12

9.909,90

1,0594

10.498,55

588,65

Statie-teren-Henry Ford-zona Ford

42002109

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

11.011,00

1,0594

11.665,05

654,05

Statie-teren-Henry Ford-zona Vama

42002111

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

9.359,35

1,0594

9.915,30

555,95

Statie-teren-M.Viteazu-zona

Agronomie

42002136

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

14.814,80

1,0594

15.694,80

880,00

Statie-teren-N.Romanescu-zona

Potelu

42002055

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

5.505,50

1,0594

5.832,53

327,03

Statie-teren-Prelungirea

Bechetului-zona Facai

42002166

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

3.063,06

1,0594

3.245,01

181,95

Statie-teren-Prelungirea

Bechetului-zona Facai

42002167

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

3.063,06

1,0594

3.245,01

181,95

Statie-teren-Prelungirea Teilor-zona

Dezbenzinare2

42002065

420.1.9.5. TERENURI

" ' - ,    -       ..... - ■---.       -      l

2013.11/2015.12

3.303,30

1.0594

3.499,52

19652

Denumire activ fix corporal

Număr inventar

Cod de clasificare din catalog

I

Anul si luna intrării in patrlmoniu/Anul si luna ultimei

V -<e înregistrare in contabilitate -lek

Indicele preturilor de consum -total-

Val.de inreg. in contab. actualizata (reevaluata) -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

c

D

1

2

3=1x2

4=3-1

Statie-teren-Prelungirea Teilor-zona

Dezbenzinare2

42002064

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

3.303,30

1,0594

3.499,52

196,22

Statie-teren-Prelungirea Teilor-zona

PetromService

42002066

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

3.303,30

1,0594

3.499,52l

196,22

Statie-teren-Sos.Balcesti-cap linie izvor

42002095

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

7.207,20

1,0594

7.635,31

428,11

Statie-teren-Sos.Balcesti-statie

Rozelor

42002096

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

5.505,50

1,0594

5.832,53

327,03

Statie-teren-Sos.Balcesti-zona

Floresti

42002093

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

4.744,74

1,0594

5.026,58

281,84

Statie-teren-Sos.Balcesti-zona

Floresti

42002094

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

6.066,06

1,0594

6 426,38

360,32

Statie-teren-Sos.Balcesti-zona

Stațiune

42002091

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

3.783,78

1,0594

4.008,54

224,76

Statie-teren-Sos.Balcesti-zona

Stațiune

42002092

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

5.345,34

1,0594

5.662,85

317,51

Statie-teren-Sos.Bechetului-zona

Facai

42002052

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

5.615,61

1,0594

5.949,18

333,57

Statie-teren-Sos.Bechetului-zona

Facai

42002051

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

5.615,61

1,0594

5.949,18

333,57

Statie-teren-Sos.Bechetului-zona

Facai cap Iinie4

42002104

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

3.183,18

1,0594

3.372,26

189,08

Statie-teren-Sos.Bechetului-zona

Moara Facai

42002101

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

3.063,06

1,0594

3.245,01

181,95

Statie-teren-Sos.Bechetului-zona

Moara Facai

42002102

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

3.183,18

1,0594

3.372,26

189,08

Statie-teren-Sos.Bechetului-zona

UM Facai

42002053

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

5.615,61

1,0594

5.949,18

333,57

Statie-teren-Sos.Bechetului-zona

UM Facai

42002054

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

5.615,61

1,0594

5.949,18

333,57

Statie-teren-str.Amaradia-zona

Fagaras

42002140

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

50.013,41

1,0471

52.371,19

2.357,78

Statie-teren-str.Amaradia-zona

Fagaras

42002146

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

44.828,23

1,0440

46.798,50

1.970,27

Statie-teren-str.Amaradia-zona

Liceul Energetic

42002058

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

36.258,76

1,0428

37.812,28

1.553,52

Statie-teren-str.Amaradia-zona

Liceul Pedagogic

42002175

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

52.731,51

1,0437

55.033,64

2.302,13

Statie-teren-str.Amaradia-zona

Școala Speciala

42002144

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

45.243,21

1,0475

47.394,27

2.151,06

Statie-tereri-str.Banu Stepan-zona

Abator

42002152

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

4.504,50

1,0594

4.772,07

267,57

Denumire activ fix corporal

Număr inventar

Cod de clasificare din catalo

9

Anul si luna intrării in patrimoniu/Anul si luna ultimei

de înregistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum -total-

Val.de inreg. in contab. actualizata (reevaluata) -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reevat.

A

B

C                   I

D

1

2

3=1x2

4=3-1

Statie-teren-str.Banu Stepan-zona

Sifonarie

42002151

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

3.363,36

1,0594

3.563,14

199,78

Statie-teren-str.Banu Stepan-zona

Sifonarie

42002153

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

3.783,78

1,0594

4.008,54

224,76

Statie-teren-str.Banu Stepan-zona

Spumoflex

42002154

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

6.246,24

1,0594

6.617,27

371,03

Statie-teren-str.Banul Stepan-zona

Abator

42002174

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

3.783,78

1,0594

4.008,54

224,76

Statie-teren-str.Bariera Vâlcii-statia

Primăverii

42002061

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

5.835,83

1,0594

6.182,48

346.65

Statie-teren-str.Bariera Vâlcii-statia

Primăverii

42002060

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

5.835,83

1,0594

6.182,48

346,65

Statie-teren-str.Bariera Vâlcii-zona

CETII

42002086

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

5.835,83

1,0594

6.182,48

346,65

Statie-teren-str.Bariera Vâlcii-zona

CETII

42002088

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

5.835,83

1,0594

6.182,48

346,65

Statie-teren-str.Bariera Vâlcii-zona

CETII

42002085

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

5.835,83

1,0594

6.182,48

346,65

Statie-teren-str.Bariera Vâlcii-zona

Nord Service

42002090

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

6.936,93

1,0594

7.348,98

412,06

Statie-teren-str.Bariera Vâlcii-zona

Nord Service

42002089

420.1.9.5. TERENURII

2013.11/2015.12

6.936,93

1,0594

7.348,98

412,05

Statie-teren-str.Bariera Vâlcii-zona

Podisor

42002087

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

4.844,84

1,0594

5.132,62

287,78

Statie-teren-str.Bariera Vâlcii-zona

Rozelor

42002063

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

5.835,83

1,0594

6.182,48

346,65

Statie-teren-str.Br.lui Novac-zona

Complex Vechi

42002145

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

74.074,00

1,0594

78.474,00

4.400,00

Statie-teren-str.Brestei-zoria

Compania de Apa

42002158

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

58.618,56

1,0594

62.100,50

3.481,94

Statie-teren-str.Bucura-zona

Fântâna Popova

42002113

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

5.285,28

1,0594

5.599,23

313,95

Statie-teren-str.Caracal-zoria

Biserica Chiriac

42002169

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

28 828,80

1,0594

30.541,23

1.712,43

Statie-teren-str.Caracal-zoria

Caracal

42002168

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

59.259,20

1,0594

62.779,20

3.520,00

Statie-teren-str.Caracal-zoria 1RA

42002171

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

48.048,00

1,0594

50.902,05

2.854,05

Statie-teren-str.Caracal-zona Spital

Militar

42002170

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

41.801,76

1,0594

44.284,79

2.483,03

Statie-teren-str.Carracal-zona Bănie

42002115

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

25.465,44

1.0594

26.978,09

1.512,65

Stati<i-teren-str.Dez.robirii,bl.G8

42002026

420.1.9.5. TERENURI

i

* ,

2013.11/2015.12

34.594,56

1,0594

36.649,48

2.054,92

Denumire activ fix corporal

Număr inventar

Cod de clasificare din catalog

I

Anul si luna intrării in patrimoniu/Anul si luna ultimei

Va. înregistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum -total-

Val.de inreg. in contab. actualizata (reevaluata) -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

c

D

1

2

3=1x2

4=3-1

Statie-teren-str.Doljului-zona

Complex Nou

42002132

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

42.962,92

1,0594

45.514,92

2.552,00

Statie-teren-str.G.Enescu-zona

Segarcea

4200216C

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

54.294,24

1,0594

57.519,32

3.225,08

Statie-teren-str.G.Enescu-zona

statia 15

42002163

420.1.9.5. TERENURI                  i

i

2013.11/2015.12

53.813,76

1,0594

57.010,30

3.196,54

Statie-teren-str.G.Enescu-zona

statie 55

42002161

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

24 984,96

1,0594

26.469,07

1.484,11

Statie-teren-str.G.Enescu-zona

statie Racheta

42002162

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

46.606,56

1,0594

49.374,99

2.768,43

Statie-teren-str.H.Coanda-zona bl.3

V.Rosie

42002078

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

25.945,92

1,0594

27.487,11

1.541,19

Statie-teren-str.H.Coanda-zona

bl.45 V.Rosie

42002077

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

16.336,32

1,0594

17.306,70

970,38

Statie-teren-str.H.Coanda-zona

bl.G5 V.Rosie

42002075

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

32.672,64

1,0594

34.613,40

1.940,76

Statie-teren-str.Henri Coanda-zona bl. 57 V Roșie

42002072

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

25.465,44

1,0594

26.978,09

1.512,65

Statie-teren-str.l. Traian-zona Anul

1848,40mp

42002074

420.1.9.5. TERENURI

j

2013.11/2015.12

29.629,60

1,0594

31.389,60

1.760,00

Statie-teren-str.î. Traian-zona

Ulmului,53mp

42002073

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

39.259,22

1,0594

41.591,22

2.332,00

Statie-teren-str.i.Traian-zona

Biserica V. Roșie

42002076

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

36.036,00

1,0594

38.176,54

2.140.54

Statie-teren-str.lmparatul

Traian-zona Siloz

42002071

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

55.555,50

1,0594

58.855,50

3.300,00

Statie-teren-str.Libertatii-zona

Agronomie

42002164

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

66.666,60

1,0594

70.626,60

3.960.00

Statie-teren-str.M Tanase-zona

Casa Tineretului

42002124

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

20.740,72

1,0594

21.972,72

1.232.00

Statie-teren-str.Macedonski-zona

Carp

42002047

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

34.814,78

1,0594

36.882,78

2.068,00

Statie-teren-str.Madona Dudu-zona statie

42002177

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

44.444,40

1,0594

47.084,40

2.640,00

Statie-teren-str.Maria Tanase-zona

Compania de Apa

42002125

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

24.504,48

1,0594

25.960,05

1.455,57

Statie-teren-str.Maria Tanase-zona

Compania de Apa

42002123

420.1.9.5. TERENURI

i

2013.11/2015.12

19.219,20

1,0594

20.360,82

1.141,62

Statie-teren-str.Pascani-zona Liceul de Chimie

42002082

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

37.037,00

1,0594

39.237,00

2.200,00

Statie-teren-str.Pascani-zona Liceul de Chimie

42002165

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

39.259,22

1.0594

41.591,22

2.332,00

Denumire activ fix corporal

Număr inventar

Cod de clasificare din catalog

Anul si luna intrării in patrimoniu/Anul si luna ultimei

Vai.^r înregistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum -total-

Val.de inreg. in contab. actualizata (reevaluata) -lei-

Dif.din reevai.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

C

D

1

2

3=1x2

4=3-1

Statie-teren-str.Potelu-zona ANL

42002114

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

12.442,43

1,0594

13.181,51

739,08

Statie-teren-str.Potelu-zona ANL,

42002112

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

11.011,00

1,0594

11.665,05

654,05

Statie-teren-str.S Barnutiu-zona

Simion Barnutiu

420021 Of

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

25.925,90

1,0594

27.465,90

1.540,00

Statie-teren-str.Sfintii Apostoli-zona

Anul1848

42002070

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

39.259,22

1,0594

41.591,22

2.332,00

Statie-teren-str.Sfintii Apostoli-zona

Horia

42002069

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

39.259,22

1,0594

41.591,22

2.332,00

Statie-teren-str.Simion

Barnutiu-zona Carp

42002139

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

28.148,12

1,0594

29.820,12

1.672,00

Statie-teren-str.Spania-zona Institut

42002081

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

22.222,20

1,0594

23.542,20

1.320,00

Statie-teren-str.Spania-zona Vama

Rovine

42002080

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

28.848,82

1,0594

30.562,44

1.713,62

Statie-teren-str.T.Lalescu-zona

Complex Rovine

42002079

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

24.024,00

1,0594

25.451,03

1.427,03

Statie-teren-str.Tache lonescu-zona

T roaca

42002016

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

1.801,80

1,0594

1.908,83

107,03

Statie-teren-str.Tache lonescu-zona

Troaca

42002017

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

1.801,80

1,0594

1.908,83

107,03

Statie-teren-str.Tineretului-zona

Posta

42002083

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

26.645,87

1,0759

28.667,52

2.021,65

Statie-teren-str.T oamnei-zona

Bariera Vâlcii

42002026

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

5.835,83

1,0594

6.182,48

346,65

Statie-teren-str.Toamnei-zona

magazin

42002067

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

5.835,83

1,0594

6.182,48

346,65

Statie-teren-str.Toamnei-zona

magazin

42002068

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

5.835,83

1,0594

6.182,48

346,65

Statie-teren-str.Toamnei-zona

școala

42002045

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

5.835,83

1,0594

6.182,48

346,65

Statie-teren-str.Toamnei-zona

școala

42002062

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

5.835,83

1,0594

6.182,48

346,65

Statie-teren-Tache lonescu-zona

Rovine2-Troaca

42002122

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

7.807,80

1,0594

8.271,58

463,78

Statie-teren-zona Facai cap Iinie4

42002103

420.1.9.5. TERENURI

i

2013.11/2015.12

3.183,18

1,0594

3.372,26

189,08

TEREN AFERENT CONST.SECTIA

I TRANSP.-42.090.35 MP

42000490

420.1.9.5. TERENURI

2008.11/2015.12

34.889.784,28

1,0594

36.962.238,47

2.072.454,19

TEREN AFERENT

CONSTR.SECTIA II

TRAMVAI-40159.49 MP

42000491

420.1.9.5. TERENURI

2008.11/2015.12

30.209.697,11

1,0594

32.004.153,99

1.794.456,88

TEREN AFERENT SERV.

ABONAMENTE CONTROL-474 MP

42000493

420.1.9.5. TERENURI

2008.11/2015.12

1.071.572,50

1,0594

1.135.223,94

63.651,44

Denumire activ fix corporal

Număr inventar

Cod ae clas are din catalog

Anul si luna intrării in patrimoniu/Anul si luna ultimei

Val -<e .regi     e in

contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum -total-

Val.de înreg. in contab. actualizata (reevaluata) -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

C

D

1

2

3=1x2

4=3-1

Total 420.1.9.5. TERENURI:

69.911.220,42

74.061.656,61

4.150.436,15

TOTAL GENERAL

69.911.220,42

74.061.656,61

4.150.436,1 S

Conducătorul compartimentuluijinânciar-contabil,

Președintele comisiei de inventariere,

/ J     y


Denumire activ fix corporal

Număr inventar

Cod de clasificare din catalog

Anul si luna intrării in patrimoniu/Anul si luna ultimei

Val.de inregistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum -total-

Val.de inreg. in contab. actualizata (reevaluata) -lei-

Dif.din reeval.de inreg .in contab.la data reeval.

A

B

C

D

1

2

3=1x2

4=3-1

420.1.9.5. TERENURI

Pasaj subteran-Aries-Spatii

verzM90 mp

42002191

420.1.9.5. TERENURI

2013.12/2015.12

86.419,01

1.0594

91.552,30

5.133,29

total 420.1.9.5. TERENURI:

86.419,01

91.552,30

5.133,2'

TOTAL GENERAL

86.419,01

91.552,30

5.133,2'

Ordonator


SITUAȚIAConducătorul compartimentului financiar-contabil, r

Președintele


comisiei de inventariere, (///

//


Aproto.

Ordonator oe'ew'dite

SITUAȚIA

Denumire activ fix corporal

Număr inventar

Cod de clasificare din catalog

Anul si luna intrării in patrimoniu/Anul si luna ultimei

Val.de inregistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum -total-

Val.de inreg. in contab. actualizata (reevaluata) -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

C

D

1

2

3=1x2

4=3-1

420.1.9.5. TERENURI

Teren Statie sortare si de

compostare-C.J.DOLJ-5ha

42000659

420.1.9.5. TERENURI

2010.10/2015.12

2.213.599,58

1.0594

2.345.087,46

131.487,88

Total 420.1.9.5. TERENURI:

2.213.599,58

2.345.087,46

131.487,8f

TOTAL GENERAL

2.213.599,58

2.345.087,46

131.487,8!

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

Președintele comisiei de inventariere,


Aprobat.

OrdonataAde credite

SITUAȚIA

Denumire activ fix corporal

Număr inventar

Cod de clasificare din catalog

Anul si luna intrării in patrimoniu/Anul si luna ultimei

Val.de înregistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum -total-

Val.de inreg. in contab. actualizata (reevaluata) -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

C

D

1

2

3=1x2

4=3-1

0.1.9.5

TEREN ADUCTIUNI R 1000 1223

42000083

0.1.9.5

1999.01/2015.12

293.112,90

1,0594

310.523,81

17.410,91

TEREN ADUCTIUNI R 1200 1224

42000081

0.1.9.5

1999.01/2015.12

60.125,73

1,0594

63.697,20

3.571,47

TEREN CAPTARE

FACAI-SECUI-POPOVA 1253

42000086

0.1.9.5

1999.01/2015.12

11.243,52

1,0594

11.911,39

667,87

TEREN ADUCTIUNE 1276

42000092

0.1.9.5

1999.01/2015.12

40.083,82

1,0594

42.464,801

2.380,98

TEREN ADUCTIUNE 1316

42000094

0.1.9.5

1999.01/2015.12

45.094,30

1,0594

47.772,90

2.678,60

TEREN ADUCTIUNE GiOROC -

CRAIOVA 1255

42000097

0.1.9.5

1999.01/2015.12

40.083,82

1,0594

42.464,80

2.380,98

TEREN ALIM. APA MIHAITA 1257

42000089

0.1.9.5

1999.01/2015.12

14.279,87

1,0594

15.128,09

848,22

TEREN ALIM.CV.-MARICA 1259

42000082

0.1.9.5

1999.01/2015.12

29.311,30

1,0594

31.052,39

1.741,09

TEREN CĂMIN B 800 1381

42000088

0.1.9.5

1999.01/2015.12

626,32

1,0594

663,52

37,20

TEREN CĂMINE DE LINIE 1225

42000085

0.1.9.5

1999.01/2015.12

3.592,52

1,0594

3.805,92

213,40

TEREN CANAL COLECTOR

MACINULUI-RIULUI 2975

42000128

0.1.9.5

1999.01/2015.12

278.081,47

1,0594

294.599,52

16.518.05

TEREN CANAL FAB.AVIOANE-

ABAT.GHERCESTI 2969

42000114

0.1.9.5

1999.01/2015.12

576.204,86

1,0594

610.431,45

34.226,59

TEREN CANAL FAB.BERE-

STR.BRESTEI 2964

42000117

0.1.9.5

1999.01/2015.12

231.734,57

1,0594

245.499,61

13.765,04

TEREN CANAL MENAJ

DUDULUI-C.BUC. 2970

42000123

0.1.9.5

1999.01/2015.12

139.040,75

1,0594

147.299,77

8.259,02

TEREN CANAL

MENAJ.LIC.N.TITUL-BRAZDA 2966

42000119

0.1.9.5

1999.01/2015.12

69.520,38

1,0594

73.649,89

4.129,51

TEREN CANAL

MENAJ.PRODUCTELOR- ROCADA

2967

42000129

0.1.9.5

1999.01/2015.12

115.867,29

1,0594

122.749,81

6.882,52

TEREN CANAL MENAJER DEPOU

CFR-BRAZDA 2968

42000121

0.1.9.5

1999.01/2015.12

46.346,92

1,0594

49.099,93

2.753.01

Denumire . otiv fix corporal

Număr inventar

Cod de clasificare din catalog

Anul si luna intrării in patrimoniu/Anul si luna ultimei

e

înregistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum -total-

Val.de inreg. in contab. actualizata (reevaluata) -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

c

D

1

2

3=1x2

4=3-1

TEREN CANAL MENAJER REMUS-

ROCADA 2965

42000118

0.1.9.5

1999.01/2015.12

208.561,11

1,0594

220.949,65

12.388,54

TEREN CANAL PLUVIAL AL.L

CARACAL-I.C.FRIMU 2974

42000127

0.1.9.5

1999.01/2015.12

926.938,23

1,0594

981.998,39

55.060,16

TEREN CANAL UNITAR

ÎNFRĂȚIRII-SILOZ 2972

42000125

0.1.9.5

1999.01/2015.12

32.442,85

1,0594

34.369,96

1.927.11

TEREN CANAL UNITAR

LAPUS-CARACAL 2973

42000126

0.1.9.5

1999.01/2015.12

556.162,95

1,0594

589.199,05

33.036,10

TEREN CANAL UNITAR

MACEDONSCKI-I.C.FRIMU 2971

42000124

0 1.9.5

1999.01/2015.12

69.520,38

1,0594

73.649,89

4.129,51

TEREN PRIZE 1317

42000095

0.1.9.5

1999.01/2015.12

2.866,34

1,0594

3.036,60

170,26

TEREN REZERVOR BETON

BORDEI 1254

42000087

0.1.9.5

1999.01/2015.12

1.202,53

1,0594

1.273,96

71,43

TEREN SECTOR 1 CANAL CV.

NOUA 2963

42000116

0.1.9.5

1999.01/2015.12

31.904,22

1,0594

33.799,33

1.895,11

TEREN SEDIU ADMINISTRATIV

R.A.APA CV 3204

42000101

0.1.9.5

1999.01/2015.12

2.810.313,85

1,0594

2.977.246,57

166,932,72

TEREN SH -3 VALEA ROȘIE 3030

42000104

0.1.9.5

1999.01/2015.12

112.735,75

1,0594

119.432,26

6.696,51

TEREN SH 2 BRAZDA 2193

42000078

01.9.5

1999.01/2015.12

151.065,89

1,0594

160.039,21

8.973,32

TEREN SH 2 ROVINE 2191

42000079

0.1.9.5

1999.01/2015.12

108.226,32

1,0594

114.654,97

6.428,65

TEREN SH 3 BRAZDA 2197

42000076

0.1.9.5

1999.01/2015.12

130.773,46

1,0594

138.541,41

7.767,95

TEREN SH 3 ROVINE 2189

42000080

0.1.9.5

1999.01/2015.12

130.773,46

1,0594

138.541,41

7.767,95

TEREN SH 4 BRAZDA 2195

42000077

0.1.9.5

1999.01/2015.12

108.226,32

1,0594

114.654,97

6.428,65

TEREN SH AUTOMATA 3035

42000100

0.1.9.5

1999.01/2015.12

91.315,96

1,0594

96.740,13

5.424,17

TEREN SH AUTOMATA BRAZDA

2199

42000075

0.1.9.5

1999.01/2015.12

151.065,89

1,0594

160.039,21

8.973,32

TEREN SH PIAȚA CENTRALA 3028

42000106

0.1.9.5

1999.01/2015.12

18.037,73

1,0594

19.109,17

1.071,44

TEREN SH. ROMUL 3032

42000120

0.1.9.5

1999.01/2015.12

27.056,58

1,0594

28.663,74

1.607,16

TEREN ST. POMP.SP.3

POPOVENI 2959

42000122

0.1.9.5

1999.01/2015.12

26.649,49

1,0594

28.232,47

1.582,98

TEREN ST. POMP. 1 MAI

(SP1+SP6) 2955

42000068

0.1.9.5

1999.01/2015.12

507.310,79

1,0594

537.445,07

30.134,28

TEREN ST. POMP.SP. 2 PARC

POP. 2957

42000099

0.1.9.5

1999.01/2015.12

164.143,23

1,0594

173.893,34

9.750,11

TEREN ST. POMP.SP.7 1MAI 2961

42000096

0.1.9.5

1999.01/2015.12

37.202,80

1,0594

39.412,65

2.209.85

TEREN STATIE BREASTA 1379

4200006?

0.1.9.5

1999.01/2015.12

320.670,54

1.0594

339.718,38

19.047,84

TEREN STATIE EPURARE FACAI

3205

42000102

0.1.9.5

1999.01/2015.12

296.620,24

1,0594

314.239,49

17.619,25

Denumire activ fix corporal

Număr inventar

C    e clasificare din catalog

Anul si luna intrării in patrimoniu/Anul si luna ultimei

Val.de înn     rare in

contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum -total-

Val.de inreg. in contab. actualizata (reevaluata) -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

C

D

1

2

3=1x2

4=3-1

TEREN STATIE ISALNITA 1315

42000093

0.1.9.5

1999.01/2015.12

202.414,51

1,0594

214.437,94

12.023,43

TEREN STATIE SIMNIC 1275

42000091

0.1.9.5

1999.01/2015.12

643.033,34

1,0594

681.229,54

38.196,20

'rotai 0.1.3.5:

9.861.585,10

10.447.363,56

585.778,4f

420.1.9.5. TERENURI

TEREN CANTON AMARADIA -651

MP

42000303

420.1.9.5. TERENURI

2007.09/2015.12

61.159,14

1,0594

64.791,99

3.632,85

TEREN STATIE DE APA BORDEI

42002734

420.1.9.5. TERENURI

2015.11/2015.11

3.791.150,00

1,0606

4.020.893,81

229.743,81

TEREN STATIE DE POMPARE BBA FULGER

42002733

420.1.9.5. TERENURI

2015.11/2015.11

114.510,00

1,0606

121.449,31

6.939,31

TEREN STATIE DE POMPARE

BBC (RÂULUI)

42002732

420.1.9.5. TERENURI

2015.11/2015.11

287.280,00

1,0606

304.689,18

17.409,18

TEREN STATIE DE POMPARE

INTERCEPTOR

42002735

420.1.9.5. TERENURI

2015.11/2015.11

128.700,00

1,0606

136.499,22

7.799,22

TEREN STATIE DE POMPARE

LASCAR CATARG IU

42002731

420.1.9.5. TERENURI

2015.11/2015.11

88.440,00

1,0606

93.799,47

5.359,47

TEREN STATIE DE POMPARE

TISMANA PLUVIAL

42002730

420.1.9.5. TERENURI

2015.11/2015.11

163.350,00

1,0606

173.249,02

9.899,02

TEREN STATIE POMPARE

COLECTOR ZONA LAC CRAIOVITA

42002729

420.1.9.5. TERENURI

2015.11/2015.11

640.500,00

1,0606

679.314,32

38.814,32

Total 420.1.9.5. TERENURI:

5.275.089,14

5.594.686,32

319.597,11

TOTAL GENERAL

15.136.674,24

16.042.049,88

905.375,6-1

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,


Președinție comisiei de inventariere,

Denumire activ fix corporal

Număr inventar

Cod de clasificare din catalog

I

Anul si luna intrării in patrimoniu/Anul si luna ultimei

Val.de inregistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum -total-

Val.de inreg. in contab. actualizata (reevaluata) -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

c

D

1

2

3=1x2

4=3-1

0.1.9.1

PARCUL TINERETULUI 4793

42000018

0.1.9.1

1999.01/2015.12

29.325.482,43

1.0594

31.067.416,93

1.741.934,50

Total 0.1.9.1:

29.325.482,43

31.067.416,93

1.741.934.5(

TOTAL GENERAL

29.325.482,43

31.067.416,93

1.741.934,50

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,


Președintele


comisiei de inventariere,

1/

Denumire activ fix corporal

Număr inventar

Cod de clasificare din catalog

Anul si luna intrării in patrimoniu/Anul si luna ultimei

Val.de inregistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum -total-

Val.de inreg. in contab. actualizata (reevaluata} -lei-

Dif.dln reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

C

D

1

2

3=1x2

4=3-1

420.1.9.5. TERENURI

Pasaj suprateran Calea Buc-spatii verzi-2180 mp

42002190

420.1.9.5. TERENURI

2013.12/2015.12

336.691,70]                1,0594

356.691,20

19.999,50

Total 420.1.9.5. TERENURI:

336.691,70f

356.691,20

19.999,5(

TOTAL GENERAL

336.691,70j

356.691,20

19.999,5t


Președintele comisiei de inventariere,

ul/

VT)

Denumire activ fix corporal

Număr inventar

Cod de clasificare din catalog

Anul si luna intrării in patrimoniu/Anul si luna ultimei

Val.de inregistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum -total-

Val.de inreg. in contab. actualizata (reevaluata) -lei-

Dif.din reeval.de inreg .in contab.la data reeval.

A

B

C

D

1

2

3=1x2

4=3-1

0.1.9.5

TEREN AFERENT CASA T.

DEMETRESCU

42000260

0.1.9.5

2006.05/2015.12

104.313,21

1,0594

110.509,42

6.196,21

Total 0.1.9.5:

104.313,21

110.509,42

6.196,21

TOTAL GENERAL

104.313,21

110.509,42

6.196,21

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

Președintele comisiei de inventariere,

4/


-

Denumire activ fix corporal

Număr inventar

Cod de clasificare din catalog

Anul si luna intrării in patrimoniu/Anul si luna ultimei

Val.de înregistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum -total-

Val.de inreg. in contab. actualizata (reevaluata) -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

C

D

1

2

3=1x2

4=3-1

420.1.9.5. TERENURI

Cimitirul Craiova Nord-extindere teren AIA Simnic

42000669

420.1.9.5. TERENURI

2011.07/2015.12

293.654,47

1,0594

311.097,55

17.443,08

Total 420.1.9.5. TERENURI:

293.654,47

311.097,55

17.443,Of

TOTAL GENERAL

293.654,47

311.097,55

17.443,Of

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,Președintele comisiei de inventariere,

HZ

i SITUAȚIA

diferentelor din reevaluarea activelor fixe corporale din domeniul public care nu se amortizează la data de 28.12.2018

1

Denumire activ fix corporal

Număr inventar

Cod de clasificare din catalog

Anul si luna intrării in patrimoniu/Anul si luna ultimei

Val.de inregistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum -total-

Val.de inreg. in contab. actualizata (reevaluata) -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

C

D

1

2

3=1x2

4=3-1

420.1.9.5. TERENURI

SPAȚIU VERDE-AMENAJARE

PARCARE SUBTERANA

42002775

420.1.9.5. TERENURI

2016.06/2016.06

489.928,49

1,0700

524.223,50

34.295,01

Total 420.1.9.5. TERENURI:

489.928,49

524.223,50

34.295,01

TOTAL GENERAL

489.928,49

524.223,50

34.295,01

Conducătorul compartimentului finpriciar-contabil,Președintele comisiei de inventariere,

0%

Denumire activ fix corporal

Număr inventar

Cod de clasificare din catalog

Anul si luna intrării in patrimoniu/Anul si luna ultimei

Val.de inregistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum -total-

Val.de inreg. in contab. actualizata (reevaluata) -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

C

D

1

2

3=1x2

4=3-1

420.1.9.5. TERENURI

SPATII VERZI-TEATRU DF. VARA

PARC N.ROMANESCU

42002781

420.1.9.5. TERENURI

2017.06/2017.06

6.495,84

1,0609

6.891,44

395,60

Total 420.1.9.5. TERENURI:

6.495,84

6.891,44

395,6(

TOTAL GENERAL

6.495,84

6.891,44

395,6(

Aprd

OrdonatorConducătorul compartimentului financiar-contabil, /

Președintele comisiei de inventariere,

4/


Acrobat,

O rd on a to iype-CFe«Ji te

Conducătorul compartimentului finan'ciar-contabil,Presedințâle,comisiei de inventariere,


Denumire activ fix corporal

Număr inventar

Cod de clasificare din catalog

Anul si luna intrării in patrimoniu/Anul si luna ultimei

Val.de inregistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum -total-

Val.de inreg. in contab. actualizata (reevaluata) -lei-

Dif.din reeval.de inreg .in contab.la data reeval.

A

B

C

D

1

2

3=1x2

4=3-1

420.1.9.5. TERENURI

SALA SPORTIVA BRESTEI-TEREN 2045 MP

42000607

420.1.9.5. TERENURI

2009.10/2015.12

4.623.153,80

1,0594

4.897.769,27

274.615,47

Teren str.Unirii,nr.16-Filarmonica

42002189

420.1.9.5. TERENURI

2013.12/2015.12

1.004.085,28

1,0594

1.063.727,97

59.642.69

Total 420.1.9.5. TERENURI:

5.627.239,08

5.961.497,24

334.258,16

TOTAL GENERAL

5.627.239,08

5.961.497,24

334.258,1 f

Denumire activ fix corporal

Număr inventar

Cod de clasificare din catalog

Anul si luna intrării in patrimoniu/Anui si luna ultimei

Val.de inregistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum -total-

Val.de inreg. in contab. actualizata (reevaluata) -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

C

D

1

2

3=1x2

4=3-1

0.1.9.1                                                                                                                                                                         ('

GRADINA BOTANICA 4809

4200016Ș

0.1.9.1

1999.01/2015.12

235.722.357,71

1,0594

249.724.272,52

14.001.914,81|

Total 0.1.9.1:

235.722.357,71

249.724.272,52

14.001.914,81]

0.1.9.5

TEREN - PIAȚA 1 MAI 4696

42000034

0.1.9.5

1979.12/2015.12

247.496.64

1,0594

262.197,95

14.701,31

TEREN - PIAȚA VECHE 4638

42000026

0.1.9.5

1950.01/2015.12

126.774,93

1,0594

134.305,36

7.530,43

TEREN - TÂRGUL ROMANEȘTI

4726

42000027

0.1.9.5

1999.01/2015.12

42.138.125,95

1,0594

44.641.131,84

2.503.005,89

TEREN ADUCTIUNE BREASTA

1380

42000090

0.1.9.5

1999.01/2015.12

7.964,98

1,0594

8.438,10

473,12

TEREN CU CONSTRUCȚII 4572MP

AERODROM

42000251

0.1.9.5

2004.12/2015.12

964.442,59

1,0594

1.021,730,51

57.287,92

TEREN FARA CONSTRUCȚII

28928MP AERODROM

42000250

0.1.9.5

2004.12/2015.12

5.526.579,64

1,0594

5.854.858,63

328.278,99

TEREN POTELU 116MP

42000249

0.1.9.5

2004.12/2015.12

34.632,41

1,0594

36.689,58

2.057,17

TEREN SPORT CERNELE 4928

42000174

0.1.9.5

1999.01/2015.12

394.029,86

1,0594

417.435,25

23.405,39

Total 0.1.9.5:

49.440.047,00

52.376.787,22

2.936.740,21

4.1.0. TERENURI DOM PRIVAT

DRUM EXPLOATARE 292, TARLAUA 46, SUP.3000 MP

42000454

4.1.0. TERENURI DOM PRIVAT

2007.12/2015.12

59.697,53

1,0594

63.243,57

3.546,04

Total 4.1.0. TERENURI DOM PRIVAT:

59.697,53

63.243,57

3.546,04

420.1.9.5. TERENURI

!

ALEEA 2 POTELU-TEREN

42002214

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

205.488,80

1,0594

217.694,84

12.206,04

ALEEA 2 TOAMNEI-TEREN

4200221C

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

140.597,60

1,0594

148.949,10

8.351,50

ALEEA 4 PRIMAVERII-TEREN

42002211

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

62.511,86

1,0594

66.225,07

3.713,21

Aprioibat

Ordonator


Lite


Denumire activ fix corporal

Număr inventar

Cod de clasificare din catalog

Anul si luna intrării in patrimoniu/Anul si luna ultimei

al.de înregistrare in contabilitate

-lei-

Indicele preturilor de consum -total-

Val.de inreg. in contab. actualizata (reevaluata) -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

c

D

1

2

3=1x2

4=3-1

ALEEA 5 PRIMAVERII-TEREN

42002212

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

66.621,63

1,0594

70.578,96

3.957.33

BALTA TROACA 5407

42002043

420.1.9.5. TERENURI

2013.07/2015.12

486.064,93

1.0594

514.937,20

28.872,27

DRUM COMUNAL 549/1 TARLAUA

48 MOFLENI

42000641

420.1.9.5. TERENURI

2009.12/2015.12

157.057,62

1,0594

166.386,85

9.329,23

DRUM DE EXPLOATARE

394(T121,T120,T115)

42002722

420.1.9.5. TERENURI

2015.09/2015.09

13.200,00

1,0669

14.083,08

883,08

Drum de exploatare DE 684 Groapa ecologica

42002205

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

1.337.824,00

1,0564

1.413.224,32

75.400,32

DRUM EXPLOATARE 46

TARLAUA 6-SUP.1600 MP

4200030S

420.1.9.5. TERENURI

i

2007.10/2015.12

114.224,13

1,0213

116.659,14

2.435,01

DRUM EXPLOATARE 1 TARLAUA

128, SUP.2400 MP

42000437

420.1.9.5. TERENURI

2007.12/2015.12

47.765,16

1,0594

50.602,41

2.837.25

DRUM EXPLOATARE 1 TARLAUA

45 SUP.1200 MP

42000393

420.1.9.5. TERENURI

2007.10/2015.12

23.876,64

1,0594

25.294,91

1.418,27

DRUM EXPLOATARE 1 TARLAUA

58 SUP.1600 MP

42000396

420.1.9.5. TERENURI

2007.10/2015.12

31.839,48

1,0594

33.730,75

1.891,27

DRUM EXPLOATARE 1/1

TARLAUA 63/62, SUP3600 MP

42000354

420.1.9.5. TERENURI

2007.10/2015.12

71.641,79

1,0594

75.097,31

4.255,52

DRUM EXPLOATARE 100

TARLAUA 133-SUP.2000 MP

42000350

420.1.9.5. TERENURI

2007.10/2015.12

39.802,32

1,0594

42.166,58

2.364,26

DRUM EXPLOATARE 100

TARLAUA 133/86-SUP1600 MP

42000351

420.1.9.5. TERENURI

2007.10/2015.12

31.839,48

1,0594

33.730,75

1.891,27

DRUM EXPLOATARE 100

TARLAUA20 SUP.8000MP

42000335

420.1.9.5 TERENURI

2007.10/2015.12

159.209,26

1,0594

168.666,29

9.457,03

DRUM EXPLOATARE 11 TARLAUA

22, SUP.2000 MP

42000445

420.1.9.5. TERENURI

2007.12/2015.12

39.802,32

1.0594

42.166,58

2.364,26

DRUM EXPLOATARE 11 TARLAUA

6, SUP.2400 MP

42000443

420.1.9.5. TERENURI

2007.12/2015.12

47.765,16

1,0594

50.602,41

2.837,25

DRUM EXPLOATARE 124, TARLAUA 45/1 SUP 3600 MP

42000415

420.1.9.5. TERENURI

2007.12/2015.12

71.641,79

1,0594

75.897,31

4.255,52

DRUM EXPLOATARE 13 TARLAUA 84 SUP 1600 MP

42000373

420.1.9.5. TERENURI

2007.10/2015.12

31.839,48

1,0594

33.730,75

1.891,27

DRUM EXPLOATARE 13, TARLAUA 22, SUP.600 MP

4200044?

420.1.9.5. TERENURI

2007.12/2015.12

11.944,26

1,0594

12.653,75

709,49

DRUM EXPLOATARE 130/1

TARLAUA 16-2000 MP

42000308

420.1.9.5. TERENURI

2007.10/2015.12

39.802,32

1,0594

42.166,58

2.364,26

DRUM EXPLOATARE 132

TARLAUA 13 SUP 800 MP

42000360

420.1.9.5. TERENURI

2007.10/2015.12

15.925,68

1,0594

16.871,67

945,99

DRUM EXPLOATARE 133

TARLAUA 16-1400 MP

42000307

420.1.9.5. TERENURI

2007.10/2015.12

27.858,06

1,0594

29.512,83

1.654,77

DRUM EXPLOATARE 133

TARLAUA 66/67 SUP 2000 MP

42000361

420.1.9.5. TERENURI

2007.10/2015.12

39 802,32

1,0594

42.166,58

2.364,26

Denumire activ fix corporal

Număr inventar

Cod de clasificare din catalog

Anul si luna intrării in patrimoniu/Anul si luna ultimei

Val.de iriregistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum -total-

Val.de inreg. in contab. actualizata (reevaluata) -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

c

D

1

2

3=1x2

4=3-1

DRUM EXPLOATARE 134

TARLAUA 6 METRO, SUP.4000 MP

42000336

420.1.9.5. TERENURI

2007.10/2015.12

79.604,63

1,0594

84.333,15

4.728,52

DRUM EXPLOATARE 14 TARLAUA

87 AVIOANE 2800 MP

42000343

420.1.9.5. TERENURI

2007.10/2015.12

55.716,11

1,0594

59.025,65

3.309,54

DRUM EXPLOATARE 14/1 TARLAU

133 SUP-1200 MP

42000349

420.1.9.5. TERENURI

2007.10/2015.12

23.876,64

1,0594

25.294,91

1.418,27

DRUM EXPLOATARE 14/1

TARLAUA 13 POPOVENI

42000614

420.1.9.5. TERENURI

2009.12/2015.12

20.538,30

1,0594

21.758,28

1.219.98

DRUM EXPLOATARE 140 TARLAUA 18, SUP. 1680 MP

42000444

420.1.9.5. TERENURI

2007.12/2015.12

33.432,04

1,0594

35.417,901

1.985,86

DRUM EXPLOATARE 145 TARLAUA 67 SUP 2000 MP

42000363

420.1.9.5. TERENURI

2007.10/2015.12

39.802,32

1,0594

42.166,58

2.364,26

DRUM EXPLOATARE 15 TARLAUA

78 SUP 2000 MP

42000372

420.1.9.5. TERENURI

2007.10/2015.12

39.802,32

1,0594

42.166,58

2.364,26

DRUM EXPLOATARE 15 TARLAUA

79 SUP 2000 MP

42000371

420.1.9.5. TERENURI

2007.10/2015.12

39.802,32

1,0594

42.166,58

2.364,26

DRUM EXPLOATARE 15/1

TARLAUA 13 POPOVENI

42000615

420.1.9.5. TERENURI

2009.12/2015.12

906,10

1,0594

959,92

53,82

DRUM EXPLOATARE 150 TARLAUA 20-SUP 3600 MP

42000319

420.1.9.5. TERENURI

2007.10/2015.12

71.641,79

1,0594

75.897,31

4.255,52

DRUM EXPLOATARE 152

TARLAUA 62/7 SUP.3600 MP

42000353

420.1.9.5. TERENURI

2007.10/2015.12

71.641,79

1,0594

75.897,31

4.255,52

DRUM EXPLOATARE 16 TARLAUA

16 SUP 800 MP

42000365

420.1.9.5. TERENURI

2007.10/2015.12

15.925,68

1,0594

16.871,67

945,99

DRUM EXPLOATARE 16 TARLAUA

6 SUP.2000 MP

42000337

420.1.9.5. TERENURI

2007.10/2015.12

39.802,32

1,0594

42.166,58

2.364.26

DRUM EXPLOATARE 16 TARLAUA

64, SUP 1200 MP

42000426

420.1.9.5. TERENURI

2007.12/2015.12

23.876,64

1,0594

25.294,91

1.418,27

DRUM EXPLOATARE 16 TARLAUA

80 SUP 2400 MP

42000370

420.1.9.5. TERENURI

2007.10/2015.12

47.765,16

1,0594

50.602,41

2.837,25

DRUM EXPLOATARE 1637/2, TARLAUA 54, SUP 3200 MP

42000419

420.1.9.5. TERENURI

2007.12/2015.12

63.678,95

1,0594

67.461,48

3.782,53

DRUM EXPLOATARE 17 TARLAUA

15 SUP 2000 MP

42000359

420.1.9.5. TERENURI                I

2007.10/2015.12

39.802,32

1,0594

42.166,58

2.364,26

DRUM EXPLOATARE 17 TARLAUA

16 SUP 2800 MP

42000364

420.1.9.5. TERENURI

2007.10/2015.12

55.716,11

1,0594

59.025,65

3.309,54

DRUM EXPLOATARE 17 TARLAUA

51, SUP 2400 MP

42000424

420.1.9.5. TERENURI

2007.12/2015.12

47.765,16

1,0594

50.602,41

2.837,25

DRUM EXPLOATARE 17 TARLAUA 76/22 SUP.1600 MP

42000328

420.1.9.5. TERENURI

2007.10/2015.12

31.839,48

1,0694

33.730,75

1.891,27

DRUM EXPLOATARE 174

TARLAUA 53, SUP 2800 MP

42000414

420.1.9.5. TERENURI

2007.12/2015.12

55.716,11

1,0594

59.025,65

3.309,54

Denumire activ fix corporal

Număr inventar

Cod de clasificare din catalog

Anul si luna intrării in patrimoniu/Anul si luna ultimei

al.de înregistrare in contabilitate

-lei-

Indicele preturilor de consum -total-

Val.de inreg. ir contab.

actualizata (reevaluata) -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

C

D

1

2

3=1x2

4=3-1

DRUM EXPLOATARE 1763,

TARLAUA 148, SUP.2600 MP

42000477

420.1.9.5. TERENURI

2007.12/2015.12

51.746,58

1,0594

54.820,33

3.073,75

DRUM EXPLOATARE 178

TARLAUA 91/75 -SUP.4000 MP

42000315

420.1.9.5. TERENURI

2007.10/2015.12

79.604,63

1,0594

84.333,1

4.728,52

DRUM EXPLOATARE 18 TARLAUA

67/14 SUP 2400 MP

42000362

420.1.9.5. TERENURI

2007.10/2015.12

47.765,16

1,0594

50.602,4

2.837,25

DRUM EXPLOATARE 18 TARLAUA

86/7-SUP.4000 MP

42000352

420.1.9.5. TERENURI

2007.10/2015.12

79.604,63

1,0594

84.333,1jE

4.728,52

DRUM EXPLOATARE 19 TARLAUA

42 MOFLENI

42000625

420.1.9.5. TERENURI

2009.12/2015.12

7.369,63

1,0594

7.807,35

437,76

DRUM EXPLOATARE 19 TARLAUA 80 SUP 8000 MP

42000369

420.1.9.5. TERENURI

2007.10/2015.12

159.209,26

1,0594

168.666,2

9.457,03

DRUM EXPLOATARE 19, TARLAUA 54, SUP 800 MP

42000418

420.1.9.5. TERENURI

2007.12/2015.12

15.925,68

1,0594

16.871,6/

945,99

DRUM EXPLOATARE 19/2

TARLAUA 38 MOFLENI

42000633

420 1.9.5. TERENURI

2009.12/2015.12

18.122,03

1,0594

19.198,4

1.076,45

DRUM EXPLOATARE 1940, TARLAUA 146, SUP.3480 MP

42000478

420.1.9.5. TERENURI

2007.12/2015.12

69.252,94

1,0594

73.366,5'

4.113.63

DRUM EXPLOATARE 2 TARLAUA

64/63, SUP-3600 MP

42000355

420.1.9.5. TERENURI

2007.10/2015.12

71.641,79

1,0594

75.897,3

4.255,52

DRUM EXPLOATARE 20 TARLAUA

80 SUP 2000 MP

42000366

420.1.9.5. TERENURI

2007.10/2015.12

39.802,32

1,0594

42.166,51

2.364,26

DRUM EXPLOATARE 20 TARLAUA

81, SUP-2800MP

42000375

420.1.9.5. TERENURI

2007.10/2015.12

55.716,11

1,0594

59.025,61

3.309,54

DRUM EXPLOATARE 22 TARLAUA 20/70/19/75/9 SUP.520 M

42000321

420.1.9.5. TERENURI

2007.10/2015.12

10.351,69

1,0594

10.966,58

614,89

DRUM EXPLOATARE 22 TARLAUA

81, SUP-2400 MP

42000374

420.1.9.5. TERENURI

2007.10/2015.12

47.765,16

1,0594

50.602,4'

2.837,25

DRUM EXPLOATARE 222

TARLAUA 27/28/29 SUP.4800 MP

42000333

420.1.9.5. TERENURI

2007.10/2015.12

95.518,43

1,0594

101.192,2;

5.673,80

DRUM EXPLOATARE 23 TARLAUA 24/77, SUP 1200 MP

42000324

420.1.9.5. TERENURI

2007.10/2015.12

23.876,64

1,0594

25.294,91'

1.418,27

DRUM EXPLOATARE 233

TARLAUA 6 METRO SUP.8000 MP

42000340

420.1.9.5. TERENURI

2007.10/2015.12

159.209,26

1,0594

168.666,29

9.457,03

DRUM EXPLOATARE 241 TARLAUA 22 SUP 4000MP

42000330

420.1.9.5. TERENURI

2007.10/2015.12

79.604,63

1,0594

84.333,15

4.728,52

DRUM EXPLOATARE 256 TARLAUA 61-SUP4800 MP

42000357

420.1.9.5. TERENURI

2007.10/2015.12

95.518,43

1,0594

101.192,23

5.673,80

DRUM EXPLOATARE 256

TARLAUA 89/24 SUP.1800 MP

4200032?

420.1.9.5. TERENURI

2007.10/2015.12

35.820,90

1,0594

37.948,66

2.127,76

DRUM EXPLOATARE 258,

TARLAUA 34, SUP.600 MP

42000472

420.1.9.5. TERENURI

2007.12/2015.12

11.944,26

1,0594

12.653,75

709,49

Denumire activ fix corporal

Număr inventar

Cod de clasificare din catalog

Anul si luna intrării in patrimoniu/Anul si luna ultimei

al.de înregistrare in contabilitate

-lei-

Indicele preturilor de consum -total-

Val.de inreg. in contab. actualizata (reevaluata) -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

C

D

1

2

3=1x2

4=3-1

DRUM EXPLOATARE 259

TARLAUA 3, SUP 1200 MP

42000430

420.1.9.5. TERENURI

2007.12/2015.12

23.876,64

1,0594

25.294,91

1.418.27

DRUM EXPLOATARE 26, TARLAUA 11, SUP.780 MP

42000483

420.1.9.5. TERENURI

2007.12/2015.12

15.521,60

1,0594

16.443,58

921,98

DRUM EXPLOATARE 26/2 TARLAUA 24, SUP.1200 MP

42000345

420.1.9.5. TERENURI

2007.10/2015.12

23.876,64

1,0594

25.294,91

1,418,27

DRUM EXPLOATARE 262/1

TARLAUA 91-SUP 3600 MP

42000314

420.1.9.5. TERENURI

2007.10/2015.12

71.641,79

1,0594

75.897,31

4.255,52

DRUM EXPLOATARE 264 TARLAUA 34, SUP.640 MP

42000473

420.1.9.5. TERENURI

2007.12/2015.12

12.740,54

1,0594

13.497,33

756,79

DRUM EXPLOATARE 264 TARLAUA 35, SUP 1200 MP

42000413

420.1.9.5. TERENURI

2007.12/2015.12

23.876,64

1,0594

25.294,91

1.418,27

DRUM EXPLOATARE 27 TARLAUA 61.SUP-4800 MP

42000356

420.1.9.5. TERENURI

2007.10/2015.12

95.518,43

1,0594

101.192,23

5.673,80

DRUM EXPLOATARE 28 TARLAUA

28/1 FACAI

42000618

420.1.9.5. TERENURI

2009.12/2015.12

9.061,02

1,0594

9.599,24

538,22

DRUM EXPLOATARE 3 TARLAUA 44/45 SUP.1200 MP

42000391

420.1.9.5. TERENURI

2007.10/2015.12

23.876,64

1,0594

25.294,91

1.418,27

DRUM EXPLOATARE 3, TARLAUA 119, SUP.1200 MP

42000462

420.1.9.5. TERENURI

2007.12/2015.12

23.876,64

1,0594

25.294,91

1.418,27

DRUM EXPLOATARE 30 TARLAUA

21-SUP.2800 MP

42000320

420.1.9.5. TERENURI

2007.10/2015.12

55.716,11

1,0594

59.025,65

3.309,54

DRUM EXPLOATARE 30 TARLAUA

55 FACAI

42000620

420.1.9.5. TERENURI

2009.12/2015.12

33.978,82

1,0594

35.997,16

2.018,34

DRUM EXPLOATARE 30 TARLAUA

70/20-SUP.3600 MP

42000318

420.1.9.5. TERENURI

2007.10/2015.12

71.641,79

1,0594

75.897,31

4.255,52

DRUM EXPLOATARE 30 TARLAUA 86/4 SUP 2000 MP

42000358

420.1.9.5; TERENURI

2007.10/2015.12

39.802,32

1,0594

42.166,58

2.364,26

DRUM EXPLOATARE 30+14/4

TARLAUA 23 SUP 6000 MP

42000331

420.1.9.5. TERENURI

2007.10/2015.12

119.406,95

1,0594

126.499,73

7.092,78

DRUM EXPLOATARE 303 TARLAUA 26-SUP 2800 MP

42000313

420.1.9.5. TERENURI

2007.10/2015.12

55.716,11

1,0594

59.025,65

3.309,54

DRUM EXPLOATARE 305

TARLAUA 24/77, SUP.4000 MP

42000322

420.1.9.5. TERENURI

2007.10/2015.12

79.604,63

1,0594

84.333,15

4.728,52

DRUM EXPLOATARE 305 TARLAUA 84-SUP 1000 MP

42000312

420.1.9.5. TERENURI

2007.10/2015.12

19.895,22

1,0594

21.077,00

1.181,78

DRUM EXPLOATARE 309 TARLAUA 89, SUP.3600 MP

42000325

420.1.9.5. TERENURI

2007.10/2015.12

71.641,79

1,0594

75.897,31

4.255,52

DRUM EXPLOATARE 31 TARLAUA

55 FACAI

42000619

420.1.9.5. TERENURI

2009.12/2015.12

41.227,64

1,0594

43.676,56

2.448,92

DRUM EXPLOATARE 310 TARLAUA 77 SUP.1600 MP

42000323J 420.1.9.5. TERENURI

2007.10/2015.12

31.839,48

1,0594

33.730,75

1.891,27

Denumire activ fix corporal

Număr inventar

Cod de «..edificare din catalog

Anul si luna intrării in patrimoniu/Anul si luna ultimei

de

înregistrare in contabilitate -lei-

indicele preturilor de consum -total-

Val.de inreg. in contab. actualizata (reevaluata) -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

C

D

1

2

3=1x2

4=3-1

DRUM EXPLOATARE 318, TARLAUA 40, SUP.1000 MP

42000449

420.1.9.5. TERENURI

2007.12/2015.12

19.895,22

1,0594

21.077,00

1.181,78

DRUM EXPLOATARE 31TARLAUA

23 SUP.1000 MP

42000332

420.1.9.5. TERENURI

i

2007.10/2015.12

19.895,22

1,0594

21.077,00

1.181,78

DRUM EXPLOATARE 31 TARLAUA

6-SUP 3400 MP

42000310

420.1.9.5. TERENURI

2007.10/2015.12

67.660,37

1,0594

71.679,40

4.019,03

DRUM EXPLOATARE 32 TARLAUA

34 SUP.3200MP

42000397

420.1.9.5. TERENURI

2007.10/2015.12

63.678,95

1,0594

67.461.48

3.782,53

DRUM EXPLOATARE 32, TARLAUA 54, SUP 800 MP

42000417

420.1.9.5. TERENURI

2007.12/2015.12

15.925,68

1,0594

16.871,67

945,99

DRUM EXPLOATARE 33 TARLAUA

44 SUP.1600 MP

42000392

420.1.9.5. TERENURI

2007.10/2015.12

31.839,48

1,0594

33.730,75

1.891,27

DRUM EXPLOATARE 33, TARLAUA 34, SUP 1200 MP

42000408

420.1.9.5. TERENURI

2007.12/2015.12

23.876,64

1,0594

25.294,91

1.418,27

DRUM EXPLOATARE 34 TARLAUA

6 METRO SUP 2800 MP

42000338

420.1.9.5. TERENURI

2007.10/2015.12

55.716,11

1,0594

59.025,65

3.309,54

DRUM EXPLOATARE 34,TARLAUA

34, SUP.800 MP

42000407

420.1.9.5. TERENURI

2007.12/2015.12

15.925,68

1,0594

16.871,67

945,99

DRUM EXPLOATARE 35 TARLAUA

19/75 SUP-4000 MP

42000316

420.1.9.5. TERENURI

2007.10/2015.12

79.604,63

1,0594

84.333,15|

4.728,52

DRUM EXPLOATARE 35 TARLAUA

34 SUP. 1200 MP

42000398

420.1.9.5. TERENURI

2007.10/2015.12

23.876,64

1,0594

25.294,91

1.418,27

DRUM EXPLOATARE 35, TARLAUA 40, SUP.920 MP

4200045C

420.1.9.5. TERENURI

I

2007.12/2015.12

18.302,65

1,0594

19.389,83

1.087,18

DRUM EXPLOATARE 35, TARLAUA 42, SUP.2000 MP

42000451

420.1.9.5. TERENURI

2007.12/2015.12

39.802,32

1,0594

42.166,58

2.364,26

DRUM EXPLOATARE 36 TARLAUA

6-SUP.1600 MP

42000311

420.1.9.5. TERENURI

2007.10/2015.12

31.839,48

1,0594

33.730,75

1.891,27

DRUM EXPLOATARE 36,

TARLAUA 46, SUP.2800 MP

42000453

420.1.9.5. TERENURI

2007.12/2015.12

55.716,11

1,0594

59.025,65

3.309.54

DRUM EXPLOATARE 360/1

TARLAUA 27, SUP-2000 MP

42000377

420.1.9.5. TERENURI

2007.10/2015.12

39.802,32

1,0594

42.166,58

2.364,26

DRUM EXPLOATARE 360/1,

TARLAUA 27, SUP.640 MP

42000470

420.1.9.5. TERENURI

2007.12/2015.12

12.740,54

1,0594

13.497,33

756,79

DRUM EXPLOATARE

360/2TARLAUA 27, SUP-1600 MP

42000378

420.1.9.5. TERENURI

2007.10/2015.12

31.839,48

1,0594

33.730,75

1.891,27

DRUM EXPLOATARE 361

TARLAUA 27, SUP-2400 MP

42000376

420.1.9.5. TERENURI

2007.10/2015.12

47.765,16

1,0594

50.602,41

2.837,25

DRUM EXPLOATARE 361,

TARLAUA 27 SUP.640 MP

42000460

420.1.9.5. TERENURI

2007.12/2015.12

12.740,54

1,0594

13.497,33

756,79

DRUM EXPLOATARE 361/1,

TARLAUA 27, SUP 280 MP

42000469

420.1.9.5. TERENURI

2007.12/2015.12

5.573,99

1,0594

5.905,09

331,10

Denumire activ fix corporal

Număr inventar

Cod de clasificare din catalog

Anul si luna intrării in patrimoniu/Anul si luna ultimei

Val.de înregistrare in contabilitate Tei-

Indicele preturilor de consum -total-

Val.de inreg. in contab. actualizata (reevaluata) -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

C

D

1

2

3=1x2

4=3-1

DRUM EXPLOATARE 364

TARLAUA 48

42000635

420.1.9.5. TERENURI

2009.12/2015.12

66.447,46

1,0594

70.394,44

3.946,98

DRUM EXPLOATARE 364/1,

TARLAUA 27, SUP.2800 MP

42000471

420.1.9.5. TERENURI

2007.12/2015.12

55.716,111

1,0594

59.025,65

3.309,54

DRUM EXPLOATARE 369

TARLAUA 39-SUP20000

42000348

420.1.9.5. TERENURI

2007.10/2015.12

398.011,28

1,0594

421.653,16

23.641,88

DRUM EXPLOATARE 37 TARLAUA

48, SUP.2000 MP

42000452

420.1.9.5. TERENURI

2007.12/2015.12

39.802,32

1,0594

42.166,58

2.364,26

DRUM EXPLOATARE 4/1

TARLAUA 42 MOFLENI

42000624

420.1.9.5. TERENURI

2009.12/2015.12

20.538,30

1,0594

21.758,281

1.219,98

DRUM EXPLOATARE 42, TARLAUA 35, SUP 4800 MP

42000410

420.1.9.5. TERENURI

2007.12/2015.12

95.518,43

1,0594

101.192,23

5.673,80

DRUM EXPLOATARE 422/1

TARLAUA 36 MOFLENI

42000638

420.1.9.5. TERENURI

2009.12/2015.12

89.855,09

1,0594

95.192,48

5.337,39

DRUM EXPLOATARE 428

TARLAUA 44 MOFLENI

42000622

420.1.9.5. TERENURI

2009.12/2015.12

60.406,78

1,0594

63.994,94

3.588,16

DRUM EXPLOATARE 43, TARLAUA 35, SUP 1200 MP

42000411

420.1.9.5. TERENURI

2007.12/2015.12

23.876,64

1,0594

25.294,91

1.418,27

DRUM EXPLOATARE 437

TARLAUA 127, SUP.1200 MP

42000441

420.1.9.5. TERENURI

2007.12/2015.12

23.876,64

1,0594

25.294,91

1.418,27

DRUM EXPLOATARE 438/1, TARLAUA 51, SUP.960 MP

42000455

420.1.9.5. TERENURI

2007.12/2015.12

19.098,93

1,0594

20.233,41

1.134,48

DRUM EXPLOATARE 441

TARLAUA 52/1, SUP 2000 MP

42000390

420.1.9.5. TERENURI

2007.10/2015.12

39.802,32

1,0594

42.166,58

2.364,26

DRUM EXPLOATARE 450

TARLAUA 39 MOFLENI

42000628

420.1.9.5. TERENURI

2009.12/2015.12

47.117,29

1,0594

49.916,06

2.798.77

DRUM EXPLOATARE 450/2

TARLAUA 39 MOFLENI

42000629

420.1.9.5. TERENURI

2009.12/2015.12

29.780,54

1,0594

31.549,50

1.768.96

DRUM EXPLOATARE 450/3

TARLAUA 39 MOFLENI

42000630

420.1.9.5. TERENURI

2009.12/2015.12

27.303,87

1,0594

28.925,72

1.621,85

DRUM EXPLOATARE 454

TARLAUA 39 MOFLENI

42000631

420.1.9.5. TERENURI

2009.12/2015.12

37.754,23

1,0594

39.996,83

2.242,60

DRUM EXPLOATARE 455, TARLAUA 51, SUP 2000 MP

42000423

420.1.9.5. TERENURI

2007.12/2015.12

39.802,32

1,0594

42.166,58

2.364,26

DRUM EXPLOATARE 46 TARLAUA 19/70-SUP 4000 MP

42000317

420.1.9.5. TERENURI

2007.10/2015.12

79.604,63

1,0594

84.333,15

4.728,52

DRUM EXPLOATARE 460

TARLAUA 40/1 MOFLENI

42000632

420.1.9.5. TERENURI

2009.12/2015.12

48.325,43

1,0594

51.195,96

2.870,53

DRUM EXPLOATARE 475/1

TARLAUA 24/26, SUP.2400 MP

42000344

420.1.9.5. TERENURI

2007.10/2015.12

47.765,16

1,0594

50.602,41

2.837,25

DRUM EXPLOATARE 476/1

TARLAUA 45 MOFLENI

42000640

420.1.9.5. TERENURI

2009.12/2015.12

228.337,62

1,0594

241.900,88

13.563,26

Denumire activ fix corporal

Număr inventar

Cod de clasificare din catalog

Anul si luna intrării in patrimoniu/Anul si luna ultimei

«de

înregistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum -total-

Val.de inreg. in contab. actualizata (reevaluata) -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.Ia data reeval.

A

B

C

D

1

2

3=1x2

4=3-1

DRUM EXPLOATARE 486

TARLAUA 43 MOFLENI

42000626

420.1.9.5. TERENURI

2009.12/2015.12

38.056,27

1,0594

40.316,81

2.260,54

DRUM EXPLOATARE 487

TARLAUA 43 MOFLENI

42000627

420.1.9.5. TERENURI

2009.12/2015.12

35.035,93

1,0594

37.117,07

2.081.14

DRUM EXPLOATARE 49, TARLAUA 24, SUP.2000 MP

42000448

420.1.9.5. TERENURI

2007.12/2015.12

39.802,32

1,0594

42.166,58'

2.364,26

DRUM EXPLOATARE 495

TARLAUA 44 MOFLENI

42000637

420.1.9.5. TERENURI

2009.12/2015.12

38.660,34

1,0594

40.956,77

2.296,43

DRUM EXPLOATARE 51 TARLAUA

39-SUP.6000MP

42000347

420.1.9.5. TERENURI

2007.10/2015.12

119.406,95

1,0594

126.499,73

7.092,78

DRUM EXPLOATARE 523/1

TARLAUA 47 MOFLENI

42000623

420.1.9.5. TERENURI

2009.12/2015.12

46.932,37

1,0625

49.865,40

2.933,03

DRUM EXPLOATARE 526

TARLAUA 47 MOFLENI

42000639

420.1.9.5. TERENURI

2009.12/2015.12

47.177,69

1,0594

49.980,05

2.802.36

DRUM EXPLOATARE 551, TARLAUA 51, SUP.2640 MP

42000474

4.20.1.9.5. TERENURI

2007.12/2015.12

52.542,86

1,0594

55.663,91

3.121,05

DRUM EXPLOATARE 551, TARLAUA 52, SUP.2560 MP

42000464

420.1.9.5. TERENURI

2007.12/2015.12

50.950,29

1,0594

53.976,74

3.026,45

DRUM EXPLOATARE 56911,

TARLAUA 52, SUP.1720 MP

42000463

420.1.9.5. TERENURI

2007.12/2015.12

34.228,331

1,0594

36.261,49

2.033,16

DRUM EXPLOATARE

570TARLAUA 89, SUP.4000 MP

42000326

420.1.9.5. TERENURI

2007.10/2015.12

79.604,63

1,0594

84.333,15

4.728,52

DRUM EXPLOATARE 576

TARLAUA 59/58 SUP.800 MP

42000394

420.1.9.5 TERENURI

2007.10/2015.12

15.925,68

1,0594

16.871,67

945,99

DRUM EXPLOATARE 576 TARLAUA 59 SUP 1200 MP

42000395

420.1.9.5. TERENURI

2007.10/2015.12

23.876,64

1,0594

25.294,91

1.418,27

DRUM EXPLOATARE 6 TARLAUA

29 SUP.2800 MP

42000334

420.1.9.5. TERENURI

2007.10/2015.12

55.716,11

1,0594

59.025,65

3.309,54

DRUM EXPLOATARE 6, TARLAUA

54, SUP 2400 MP

42000416

420.1.9.5. TERENURI

2007.12/2015.12

47.765,16

1,0594

50.602,41

2.837,25

DRUM EXPLOATARE 60 TARLAUA

13 POPOVENI

42000616

420.1.9.5. TERENURI

2009.12/2015.12

24.162,71

1,0594

25.597,98

1.435,27

DRUM EXPLOATARE 613 TARLAUA 62, SUP 2000 MP

42000383

420.1.9.5. TERENURI

2007.10/2015.12

39.802,32

1,0594

42.166,58

2.364,26

DRUM EXPLOATARE

613/1TARLAUA 57, SUP-3200 MP

42000379

420.1.9.5. TERENURI

2007.10/2015.12

63.678,95

1,0594

67.461,48

3.782,53

DRUM EXPLOATARE 620

TARLAUA 63/62, SUP-6000 MP

42000381

420.1.9.5. TERENURI

2007.10/2015.12

119.406,95

1,0594

126.499,73

7.092,78

DRUM EXPLOATARE 623 TARLAUA 62 SUP 1600 MP

42000385

420.1.9.5. TERENURI

2007.10/2015.12

31.839,48

1,0594

33.730,75

1.891,27

DRUM EXPLOATARE 624 TARLAUA 63 SUP 3000 MP

42000384

420.1.9.5. TERENURI

2007.10/2015.12

59.697,53

1,0594

63.243,57

3.546,04

Denumire activ fix corporal

Număr inventar

Cod de oificare din catalog

Anul si luna intrării in patrimoniu/Anul si luna ultimei

de

înregistrare in contabilitate -Iei-

Indicele preturilor de consum -total-

Val.de inreg. in contab. actualizata (reevaluata) -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

C

D

1

2

3=1x2

4=3-1

DRUM EXPLOATARE

624TARLAUA 57, SUP-1600 MP

42000380

420.1.9.5. TERENURI

2007.10/2015.12

31.839,48

1,0594

33.730,75

1.891,27

DRUM EXPLOATARE 649, TARLAUA 66, SUP.2000 MP

42000456

420.1.9.5. TERENURI

2007.12/2015.12

39.802,32

1,0594

42.166,58

2.364,26

DRUM EXPLOATARE 660, TARLAUA 66, SUP.3200 MP

42000457

420.1.9.5. TERENURI

2007.12/2015.12

63.678,95

1,0594

67 461,48

3.782,53

DRUM EXPLOATARE 661, TARLAUA 67, SUP. 3280 MP

42000479

4.20.1.9.5. TERENURI

2007.12/2015.12

65.271,521

1,0594

69.148,65

3.877,13

DRUM EXPLOATARE 662/1,

TARLAUA 70 SUP 5200 MP

42000428

420.1.9.5. TERENURI

2007.12/2015.12

103.481,271

1,0594

109.628,06

6.146,79

DRUM EXPLOATARE 673, TARLAUA 68, SUP.3688 MP

42000466

420.1.9.5. TERENURI

2007.12/2015.12

73.388,86

1,0594

77.748,16

4.359,30

DRUM EXPLOATARE 673, TARLAUA 70, SUP 2280 MP

42000429

420.1.9.5. TERENURI

2007.12/2015.12

45.376,30

1,0594

48.071,65

2.695,35

DRUM EXPLOATARE 68 TARLAUA

67, SUP 1200 MP

42000342

420.1.9.5. TERENURI

2007.10/2015.12

23.876,64

1,0594

25.294,91

1.418,27

DRUM EXPLOATARE 683, TARLAUA 68, SUP. 1040 MP

42000465

420.1.9.5 TERENURI

2007.12/2015.12

20.691,50

1,0594

21.920,58

1.229,08

DRUM EXPLOATARE 691, TARLAUA 69, SUP.800 MP

42000482

420.1.9.5. TERENURI

2007.12/2015.12

15.925,68

1,0594

16.871,67

945,99

DRUM EXPLOATARE 693, TARLAUA 69, SUP.1600 MP

42000481

420.1.9.5. TERENURI

2007.12/2015.12

31.839,48

1,0594

33.730,75

1.891,27

DRUM EXPLOATARE 7, TARLAUA

51, SUP 3200 MP

42000422

420.1.9.5. TERENURI

2007.12/2015.12

63.678,95

1,0594

67.461,48

3.782,53

DRUM EXPLOATARE 7, TARLAUA

64, SUP 2400 MP

42000427

420.1.9.5. TERENURI

2007.12/2015.12

47.765,16

1,0594

50.602,41

2.837,25

DRUM EXPLOATARE 7/1

TARLAUA 38 MOFLENI

42000634

420.1.9.5, TERENURI

2009.12/2015.12

17.215,93

1,0594

18.238,56

1.022,63

DRUM EXPLOATARE 70 TARLAUA

80 SUP.2800 MP

42000368

420.1.9.5. TERENURII

2007.10/2015.12

55.716,11

1,0594

59.025,65

3.309,54

DRUM EXPLOATARE 71 TARLAUA

80 -SUP 6000 MP

42000367

420.1.9.5. TERENURI

2007.10/2015.12

119.406,95

1,0594

126.499,73

7.092,78

DRUM EXPLOATARE 71, TARLAUA 35, SUP 2800 MP

42000412

420.1.9.5. TERENURI

2007.12/2015.12

55.716,11

1.0594

59,025,65

3.309,54

DRUM EXPLOATARE 81 TARLAUA

39 SUP.2000 MP

42000346

420.1.9.5. TERENURI

2007.10/2015.12

39.802,32

1,0594

42.166,58

2.364,26

DRUM EXPLOATARE 9 TARLAUA

22, SUP.600 MP

42000446

420.1.9.5. TERENURI

2007.12/2015.12

11.944,26

1,0594

12.653,75

709,49

DRUM EXPLOATARE 95 TARLAUA

62, SUP-1600 MP

42000382

420.1.9.5. TERENURI

2007.10/2015.12

31.839,48

1,0594

33.730,75

1.891,27

DRUM EXPLOATARE DS 217

TARLAUA 7, SUP.1600 MP

42000433

420.1.9.5. TERENURI

2007.12/2015.12

31.839,48

1,0594

33.730,75

1,891,27

Denumire activ fix corporal

Număr inventar

Cod de

jificare din catalog

Anul si luna intrării in patrimoniu/Anul si luna ultimei

de

inreg.otrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum -total-

Val.de inreg. in contab. actualizata (reevaluata) -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

C

D

1

2

3=1x2

4=3-1

DRUM EXPLOATARE DS.47

TARLAUA 7, SUP.7200 MP

42000432

420.1.9.5. TERENURI

2007.12/2015.12

143.283,58

1,0594

151.794,63

8.511,05

DRUM EXPLOATARE DS290

TARLAUA 7, SUP 2000 MP

42000431

420.1.9.5. TERENURI

2007.12/2015.12

39.802,32

1,0594

42.166,58

2.364.26

DRUM EXPLOATARE HB 557, TARLAUA 51, SUP. 1760 MP

42000476

420.1.9.5. TERENURI

2007.12/2015.12

35.024,61

1,0594

37.105,07

2.080,46

DRUM EXPLOATARE HB 557, TARLAUA 67, SUP.5360 MP

42000480

420.1.9.5. TERENURI

2007.12/2015.12

106.666,40

1,0594

113.002,39

6.335,99

DRUM EXPLOATARE HC 554,

TARLAUA 51, 3360MP

42000475

420.1.9.5. TERENURI

2007.12/2015.12

66.864,09

1,0594

70.835,82!

3.971,73

DRUM EXPLOATARE Zî 1 TARLAUA 123, SUP.3200 MP

42000434

420.1.9.5. TERENURI

2007.12/2015.12

63.678,95

1,0594

67.461,48

3.782,53

DRUM EXPLOATARE ZÎ 2 TARLAUA 123, SUP. 800 MP

42000435

420.1.9.5. TERENURI

2007.12/2015.12

15.925,68

1,0594

16.871,67

945,99

DRUM EXPLOATARE Zî 2,

TARLAUA 115, SUP.1200 MP

42000460

420.1.9.5. TERENURI

2007.12/2015.12

23.876,64

1,0594

25.294,91

1.418,27

DRUM EXPLOATARE Zî 3 TARLAUA 123, SUP.1200 MP

42000436

420.1.9.5. TERENURI

2007.12/2015.12

23.876,64

1,0594

25.294,91

1 418,27

DRUM EXPLOATARE ZI 4, TARLAUA 119, SUP.640 MP

42000461

420.1.9.5. TERENURI

2007.12/2015.12

12.740,54

1,0594

13.497,33

756,79

DRUM EXPLOATARE Zî 512 TARLAUA 126, SUP. 1600 MP

42000439

420.1.9.5. TERENURI

2007.12/2015.12

31.839,48

1,0594

33.730,75

1.891,27

DRUM EXPLOATARE Zî 7 TARLAUA 128, SUP.3200 MP

42000440

420.1.9.5. TERENURI

2007.12/2015.12

63.678,95

1,0594

67.461,48

3.782,53

DRUM EXPLOATARE ZI 7, TARLAUA 115, SUP 1200 M

42000459

420.1.9.5. TERENURI

2007.12/2015.12

23.876,64

1,0594

25.294,91

1.418,27

DRUM EXPLOATARE104(99)

TARLAUA 12 POPOVENI

42000613

420.1.9.5. TERENURI

2009.12/2015.12

24.313,73

1,0594

25.757,97

1.444,24

DRUM EXPLOATARE 136

TARLAUA 6 METRO SUP.3000 MP

42000341

420.1.9.5. TERENURI

2007.10/2015.12

59.697,53

1,0594

63.243,57

3.546,04

DRUM EXPLOATARE 154/1 TARLAUA 21 SUP.10000 MP

42000336

420.1.9.5. TERENURI

2007.10/2015.12

199.011,59

1,0594

210.832,88

11.821,29

DRUM EXPLOATARE17, TARLAUA

55, SUP 4000 MP

42000425

420.1.9.5. TERENURI

2007.12/2015.12

79.604,63

1,0594

84.333,15

4.728,52

DRUM EXPL.OATARE2/3, TARLAUA 51, SUP 1600 MP

42000421

420.1.9.5. TERENURI

2007.12/2015.12

31.839,48

1,0594

33.730,75

1.891,27

DRUM EXPLOATARE241

TARLAUA 24/89/76/22, SUP.2400 M

42000329

420.1.9.5. TERENURI

2007.10/2015.12

47.765,16

1,0594

50.602,41

2.837,25

DRUM EXPLOATARE3 TARLAUA

124/125, SUP.1200 MP

42000438

420.1.9.5. TERENURI

2007.12/2015.12

23.876,64

1,0594

25.294,91

1.418,27

DRUM EXPLOATARE3, TARLAUA

115, SUP.1200 MP

42000458

420.1.9.5. TERENURI

2007.12/2015.12

23.876,64

1,0594

25.294,91

1.418,27

Denumire activ fix corporal

Număr inventar

Cod de clasificare din catalog

Anul si luna intrării in patrimoniu/Anul si luna ultimei

jl.de înregistrare in contabilitate

-lei-

Indicele preturilor de consum -total-

Val.de inreg. in contab. actualizata (reevaluata) -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

c

D

1

2

3=1x2

4=3-1

DRUM EXPLOATARE364, TARLAUA 27, SUP.1120 MP

42000467

420.1.9.5. TERENURI

2007.12/2015.12

22.284,07

1,0594

23.607,74

1.323,67

DRUM

EXPLOATARE414,TARLAUA 35, SUP 8000 MP

4200040S

420.1.9.5. TERENURI

2007.12/2015.12

159.209,26

1,0594

168.666,29

9.457,03

DRUM EXPLOATARE45 TARLAUA

37, SUP.920 MP

42000442

420.1.9.5. TERENURI

2007.12/2015.12

18.302,65

1,0594

19.389,83

1.087,18

DRUM EXPLOATARE451, TARLAUA 52, SUP 3600 MP

42000420

420.1.9.5. TERENURI

2007.12/2015.12

71.641,79

1,0594

75.897,311

4.255,52

GROAPA ECOLOGICA-49,38 HA,

TARLAUA 53, PARCELA 575

42000609

420.1.9.5. TERENURI

2009.12/2015.12

21.139.792,55

1,0594

22.395.496,83

1.255.704,28

PRIMĂRIA CRAIOVA SEDIU

PALACE-Teren

42000555

420.1.9.5. TERENURI

2008.12/2015.12

1.693.268,30

1,0594

1.793.848,49

100.580,19

SPAȚIU CU DESTINAȚIA

LOC-TEREN(FOSTA GRAD. NR.44)

42000531

420.1.9.5. TERENURI

2008.12/2015.12

1.305.311,57

1,0594

1.382.847,11

77.535.54

STR.ALUNULUI-TEREN

42002213

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

105.988,96

1,0594

112.284,71

6.295,75

STR.Constantin

Otetelisanu,Sup.3200 mp

42000389

420.1.9.5. TERENURI

2007.10/2015.12

63.678,95

1,0594

67.461,48

3.782,53

STR.EMIL

MARGHITU-Fragment-TEREN

42002215

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

216.304,00

1,0594

229.152,46

12.848,46

STR.FLORESTI-AI.FIoresti-TEREN

42002208

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

146.005,20

1,0594

154.677,91

8.672,71

STR.MALINULUI-Fragment-TEREN

42002209

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

283.358,24

1,0594

300.189,73

16.831,49

STRADA

FERMEI-Teren-supraf.5100mp

42002207

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

551.575,20

1,0594

584.338,78

32.763,58

Teren (Poiana Fântâni)

parc.150-sup.1252

42000652

420.1.9.5. TERENURI

2010.05/2015.12

74.767,07

1,0594

79.208,24

4.441,17

TEREN -ALEE ACCES TARLAUA 7,

PARCELA24-508 MP

42000405

420.1.9.5. TERENURI

2007.12/2015.12

10.114,00

1,0594

10.714,77

600,77

Teren -bl. 21B, str.Unirii-328 mp

42000653

420.1.9.5. TERENURI

2010.09/2015.12

256.943,47

1,0594

272.205,92

15.262,45

TEREN -LOC JOACA POPOVENI

42001954

420.1.9.5. TERENURI

2013.05/2015.12

6.757,00

1,0594

7.158,37

401,37

TEREN ADIACENT PIAȚA BIG

CRAIOVITA-27,98 MP

42000485

420.1.9.5. TERENURI

2008.02/2015.12

32.291,10

1,0594

34.209,19

1.918,09

Teren af drum de exploatare

nr.1007-sup.630 mp - A

42002705

420.1.9.5. TERENURI

2014.11/2015.12

68.509,98

1,0594

72.579,47

4.069,49

Teren af drum de exploatare

nr.1501-sup.414 mp - A

42002703

420.1.9.5. TERENURI

2014.11/2015.12

45.020,84

1,0594

47.695,08

2.674,24

Teren af drum de exploatare

nr.28-sup.1500 mp

42002707

420.1.9.5. TERENURI

2014.11/2015.12

163.119,00

1,0594

172.808,27

9.689,27

Teren af drum de exploatare nr.517-sup.569 mp - Al

42002706

420.1.9.5. TERENURI

2014.11/2015.12

61.876,47

1,0594

65.551,93

3.675,46

Denumire activ fix corporal

Număr inventar

Cod de clasificare din catalog

Anul si luna intrării in patrimoniu/Anul si luna ultimei

..de înregistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum -total-

Val.de inreg. in contab. actualizata (reevaluata) -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

c

D

1

2

3=1x2

4=3-1

TEREN AFERENT ALEE ACCES

AL.B 17SUP 980

42002761

420.1.9.5. TERENURI

2015.12/2015.12

107.800,00

1,0594

114.203,32

6.403,32

TEREN AFERENT ALEE ACCES

PROPRIETĂȚI,TARLA 20.P29

42002711

420.1.9.5. TERENURI

2015.02/2015.02

88.751,00

1,0416

92.443,04

3.692,04

TEREN AFERENT ATELIER

REPARAȚII AUTO-STR.BRAZDA

42002718

420.1.9.5. TERENURI

2015.09/2015.09

258.720,00

1,0669

276.028,38

17.308,38

TEREN AFERENT BALTA

CERNELE SUPRAF.62656 MP

42002785

420.1.9.5. TERENURI

2017.07/2017.07

6.256.500,00

1,0576

6.616.874,61

360.374,61

Teren aferent balta Homer FN

42002346

420.1.9.5. TERENURI

2014.08/2015.12

75.452,45

1,0594

79.934,33

4.481,88

TEREN AFERENT CONST. SECȚIA

III TRANSPORT-29769 MP

42000492

420.1.9.5. TERENURI

2008.11/2015.12

10.989.918,67

1,0594

11.642.720,15

652.801,48

TEREN AFERENT CONSTR TEATRULUI NATIONAL M.SORESCU-

42000602

420.1.9.5. TERENURI

2009.08/2015.12

8.829.752,35

1,0594

9.354.239,89

524.487,54

Teren aferent

constr.bl.201C-Craiovita Noua

42002008

420.1.9.5. TERENURI

2013.10/2015.12

2.271.002,07

1,0594

2.405.899,66

134.897,59

Teren aferent

constr.bl.F5a,sup.397mp

42002188

420.1.9.5. TERENURI

2013.12/2015.12

387.426,85

1,0291

398.720,09

11.293,24

TEREN AFERENT CONSTRUCȚIE

STR.A.I.CUZA NR.4

42002773

420.1.9.5. TERENURI

2016.03/2016.03

282.800,00

1,0721

303.177,22

20.377,22

TEREN AFERENT CULOAR EXPROPRIERE AMENAJARE CANAL C

42002715

420.1.9.5. TERENURI

2015.04/2015.04

792.900,00

1,0360

821.444,43

28.544,43

Teren aferent drum de exploatare

nr.132-sup.2888mp

42002700

420.1.9.5. TERENURI

2014.11/2015.12

314.058,45

1,0594

332.713,53

18.655,08

Teren aferent drum de exploatare

nr.15-sup.1168 mp

42002699

420.1.9.5. TERENURI

2014.11/2015.12

127.015,33

1,0594

134.560,04

7.544,71

Teren aferent drum de exploatare nr.18-sup.3148 mp

42002701

420.1.9.5. TERENURI

2014.11/2015.12

342.332,41

1,0594

362.666,97

20.334,56

Teren aferent drum de exploatare nr.19-sup.624 mp

42002696

^420.1.9.5. TERENURI

2014.11/2015.12

67.857,50

1,0594

71.888,24

4.030,74

Teren aferent drum de exploatare

nr.2-sup.1740

42002694

420.1.9.5. TERENURI

2014.11/2015.12

189.218,04

1,0594

200.457,60

11.239.56

Teren aferent drum de exploatare nr.20-sup.824 mp

42002697

420.1.9.5. TERENURI

2014.11/2015.12

89.606,70

1,0594

94.929,34

5.322,64

Teren aferent drum de exploatare

nr.218-sup.38O mp

42002702

420.1.9.5. TERENURI

2014.11/2015.12

41.323,48

1,0594

43.778,10

2.454.62

Teren aferent drum de exploatare

nr.30-sup.5400 mp

42002698

420.1.9.5. TERENURI

2014.11/2015.12

587.228,40

1,0594

622.109,78

34.881,30

Teren aferent drum de exploatare nr.31-sup.1840 -

42002693

420.1.9.5. TERENURI

2014.11/2015.12

200.092,64

1,0594

211.978,15

11.885,51

Denumire activ fix corporal

Număr inventar

Cod de clasificare din catalog

Anul si luna intrării in patrimoniu/Anul si luna ultimei

Val.de înregistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum -total-

Val.de inreg. in contab. actualizata (reevaluata) -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

C

D

1

2

3=1x2

4=3-1

Teren aferent drum de exploatare nr.451-sup.2680 m

42002695

420.1.9.5. TERENURI

2014.11/2015.12

291.439,28

1,0594

308.750,78

17.311,50

Teren aferent drum de exploatare

nr.981-sup.126 mp

42002704

420.1.9.5. TERENURI

2014.11/2015.12

13.702,00

1,0594

14.515,90

813,90

Teren aferent imobil A.I.Cuza

42002344

420.1.9.5. TERENURI

2014.08/2015.12

218.844,78

1,0594

231.844,17

12.999,39

TEREN AFERENT IMOBIL

BISERICA SF.I.VALAHUL-750 MP

42002712

420.1.9.5. TERENURI

2015.02/2015.02

300.000,00

1,0416

312.480,01

12.480,01

Teren aferent Piața Agroalimentara

Brestei 980mp

42002194

420.1.9.5. TERENURI

2014.03/2015.12

463.720,32

1,0594

491.265,32

27.545,00

Teren aferent platf. gospod. str.Parcul Liberați!

42000662

420.1.9.5. TERENURI

2011.07/2015.12

20.305,54

1,0594

21.511,69

1.206,15

TEREN AFERENT PLATFORMA

RAMPA VALEA SARPELUI(4595)

42000497

420.1.9.5. TERENURI

2008.12/2015.12

2.412.218,39

1,0594

2.555.504,23

143.285,84

TEREN AFERENT RAMPA

MOFLENI (4594)-334400 MP

42000496

420 1.9.5. TERENURI

2008.12/2015.12

25.269.261,81

1,0594

26.770.256,69

1.500.994,88

Teren aferent scara acces imobil str.A.I.Cuza

42002345

420.1.9.5 TERENURI

2014.08/2015.12

23.801,72

1,0594

25.215,54

1.413,82

Teren aferent scara acces

sp.com-Elegant bl.24

42002689

420.1.9.5. TERENURI

2014.11/2015.12

20.533,22

1,0594

21.752,89

1.219,67

TEREN AFERENT SPAȚIU

COM.COFETARIA SEVERIN

42002769

420.1.9.5. TERENURI

2016.02/2016.02

250.600,00

1,0703

268 217,19

17.617,19

Teren Al.1 Caracal,nr.152(Cazarma

659)sup.1022mp

42002201

r 420.1.9.5. TERENURI

2014.02/2015.12

82.739,90

1,0594

87.654,65

4.914,75

TEREN ALEE ACCES (STR.

MIRCESTI, SPITALUL CLINIC N

42001953

420.1.9.5. TERENURI

2013.05/2015.12

152.811,78

1,0594

161.888,80

9.077.02

TEREN ALEE ACCES AL II PARANGULUI-567,81 MP - STR.

42002682

420.1.9.5. TERENURI

2014.11/2015.12

61.746,97

1,0594

65.414,74

3.667.77

Teren alee acces către

str.Lipscani-sup.76mp

42002222

420.1.9.5. TERENURI

2014.06/2015.12

50.217,30

1,0594

53.200,21

2.982,91

Teren alee acces din str. Vidra în supraf.967mp

42002227

420.1.9.5. TERENURI

2014.06/2015.12

104.902,09

1,0594

111.133,28

6.231,19

TEREN ALEE ACCES

T12.P16-SUPRAF 2106 MP - STR. PEL

42002710

420.1.9.5. TERENURI

2014.11/2015.12

229.019,08

1,0594

242.622,82

13.603,74

TEREN ALEE ACCES T21.P9-617

MP-STR. IASOMIEI

42002680

420.1.9.5. TERENURI

2014.11/2015.12

67.096,28

1,0594

71.081,80

3.985,52

TEREN ALEE ACCES T21.P9-653 MP - STR. IEDEREI

42002681

420.1.9.5. TERENURI

2014.11/2015.12

71.011,14

1,0594

75.229,20

4.218,06

TEREN ALEE ACCES

T75,P9-SUPRAF,3756 MP -STR. PLATA

42002708

420.1.9.5. TERENURI

2014.11/2015.12

408.449,97

1,0594

432.711,91

24.261,94

Denumire activ fix corporal

Număr inventar

Cod de clasificare din catalog

Anul si luna intrării in patrimoniu/Anul si luna ultimei

Val.de inregistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum -total-

Val.de inreg. in contab. actualizata (reevaluata) -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

C

D

1

2

3=1x2

4=3-1

TEREN ALEE ACCES,AL DRUMUL

CORNESULUI.NR.44 - STR.

4200270$

420.1.9.5. TERENURI

2014.11/2015.12

55.242,97

1,0594

58.524,40

3.281,43

Teren Aleea II Parângului, donație

Balasa Ghe,

42000643

420.1.9.5. TERENURII

2010.01/2015.12

20.126,81

1,0594

21.322,34

1.195,53

TEREN ALEEA POTELU

NR.24-1502 MP

42000606

420.1.9.5. TERENURI

2009.09/2015.12

378.045,75

1,0594

400.501,68

22.455,93

TEREN ARIES NR.108 LOT 2

42001946

420.1.9.5. TERENURI

2013.03/2015.12

183.963,73

1,0594

194.891,18

10.927,45

TEREN

ATR.AL.HORTENSIEI,NR.4A,SUPR.

595MP

42002714

420.1.9.5. TERENURI

2015.04/2015.04

671.346,63

1,0578

710.162,25

38.815,62

TEREN B-DUL CAROL l-ALEE

ACCES-460 MP

42000603

420.1.9.5. TERENURI

2009.08/2015.12

496.090,67

1,0594

525.558,47

29.467,80

TEREN B-DUL DACIA NR.58

B-DOM.PUBLIC

42000300

420.1.9.5. TERENURI

2007.11/2015.12

360.122,43

1,0594

381.513,71

21.391,28

TEREN B-DUL DACIA NR.80 -1000

MP DESTIN.ZONA VERDE

42000604

420.1.9.5. TERENURI

2009.09/2015.12

1.379.292,34

1,0594

1.461.222,34

81.930,00

Teren B-dul Dacia-zona statie E110

KW sup.240 mp

4200065C

420.1.9.5. TERENURI

2010.05/2015.12

121.282,07

1,0594

128.486,23

7.204,16

Teren b-dul Mareșal Ion

Antonescu-sup 35 mp

4200069C

420.1.9.5. TERENURI

2012.03/2015.12

17.687,43

1,0594

18.738,06

1.050,63

Teren b-dul Știrbei Vodă nr.17A

Sup-81 mp

42000645

420.1.9.5. TERENURI

2010.02/2015.12

40.933,28

1,0594

43.364,72

2.431,44

Teren bdul Decebal-bl.35-sup.50mp

42002219

420.1.9.5. TERENURI

2014.06/2015.12

19.724,00

1,0594

20.895,61

1.171,61

Teren bdul Tineretului langa

Kaufland-sup.1286mp

42002217

420.1.9.5. TERENURII

2014.04/2015.12

505.758,08

1,0594

535.800,12

30.042,04

Teren bdul.Știrbei Vodă,

nr.34D-2100 mp

42002185

420.1.9.5. TERENURI

2013.12/2015.12

1.695.591,15

1,0594

1.796.309,31

100.718,16

Teren bdul.Știrbei Vodă,

nr.34E-1158 mp

42002186

420.1.9.5. TERENURI

2013.12/2015.12

953.801,20

1,0594

1.010.457,02

56.655,82

Teren bdul.Stirbei Vodă, nr.34F-452 mp

42002183

420.1.9.5 TERENURI

2013.12/2015.12

354.183,50

1,0594

375.222,01

21.038,51

TEREN BLD1 MAI,ATRIBUIT

FOLOS PAROHIE

42002780

420.1.9.5. TERENURI

2017.05/2017.05

252.000,00

1,0111

254.797,30

2.797.30

Teren C-tin Severeanu nr.10D-235

MP

42000691

420.1.9.5. TERENURI

2012.03/2015.12

118.756,16

1,0594

125.810,28

7.054,12

TEREN CAL.DUNARII, NR.18,

SUP.707 MP

42000610

420.1.9.5. TERENURI

2009.11/2015.12

131.566,75

1,0594

139.381,82

7.815.07

Teren Casa Studenților str.Eugeniu

Carada nr.10

42000644

420.1.9.5. TERENURI

2010.02/2015.12

1.704.889,36

1,0594

1.806.159,34

101.270,48

TEREN CL. BUCURESTI(SUCPI)

42000599

420.1.9.5. TERENURI

2009.03/2015.12

638.801,68

1,0594

676.746,52

37.944,84

Denumire activ fix corporal

Număr inventar

Cod de clasificare din catalog

Anul si luna intrării in patrimoniu/Anul si luna ultimei

al.de inregistrare in contabilitate

-lei-

Indicele preturilor de consum -total-

Val.de inreg. in contab. actualizata (reevaluata) -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

C

D

1

2

3=1x2

4=3-1

TEREN COMUNA LEAMNA

(ANEXA SPITAL NR.4)-2801 MP

42000404

420.1.9.5. TERENURI

2007.12/2015.12

111.479,76

1,0594

118.101,66

6.621,90

TEREN CONCESIONAT -SC

IMOBILIARA-SUP 1519 MP

42002777

420.1.9.5. TERENURI

2017.03/2017.03

273.420,00

1,0673

291.821,17

18.401,17

TEREN CONCESIONAT B-DUL

OLTENIA NR 55

42000274

420.1.9.5. TERENURI

2006.12/2015.12

126.965,70

1,0594

134.507,47'

7.541,77

TEREN CONCESIONAT STR.

ARISTIZZA ROMANESCU

42000265

420.1.9.5. TERENURI

2007.01/2015.12

1.731.347,31

1,0594

1.834.189,39

102.842,08

TEREN CONCESIONAT STR.

DUMBRĂVENI NR8

42000262

420.1.9.5. TERENURI

2007.01/2015.12

1.587.017,85

1,0594

1.681.286,76

94.268.91

TEREN CONCESIONAT STR.

GHEORGHE TITEICA

42000268

420.1.9.5. TERENURI

2007.01/2015.12

215.519,63

1,0594

228.321,50

12.801,87

TEREN CONCESIONAT STR.

ÎMPĂRATUL TRAIAN

42000266

420.1.9.5. TERENURI

2007.01/2015.12

407.055,64

1,0594

431.234,76

24.179,12

TEREN CONCESIONAT STR.

VALEA GANGULUI

42000267

420.1.9.5. TERENURI

2007.01/2015.12

1.038.806,01

1,0594

1.100.511,12

61.705,11

TEREN CRAIOVITA (zona blocuri

ANL)

42000276

420.1.9.5. TERENURI

2007.01/2015.12

8.779.163,54

1,0594

9.300.646,11

521.482,57

TEREN CU

CONSTRUCTII-LABORATOR

IGIENA-C.LECCA.NR.2

42002737

420.1.9.5. TERENURI

2015.12/2015.12

445.300,00

1,0594

471.750,83

26.450,83

TEREN DONAȚIE

MALROREX-17809 MP

42000300

420.1.9.5. TERENURI

2007.09/2015.12

20.555.775,27

1,0594

21.776.788,91

1.221.013,64

TEREN GAZON NATURAL

ST.VODA-BUCOVAT.NR.CAD. 1884 0

42000611

420.1.9.5. TERENURI

2009.12/2015.12

4.860.228,67

1,0594

5.148.926,39

288.697,72

TEREN GR.SC.I.C M 2 SEDIUL

I-SUP.6360 MP

42002778

420.1.9.5. TERENURI

2017.03/2017.03

6.169.200,00

1,0673

6.584.387,32

415.187,32

Teren Han Craiovita-str. Calea

Severinului-12000 mp

42000658

420.1.9.5. TERENURII

2010.10/2015.12

6.064.123,60

1,0594

6.424.332,72

360.209,12

TEREN INTER.STR.PASTORULUI,

N.IORGA, BUCIUM-310 MP

42000403

420.1 9.5. TERENURI

2007.12/2015.12

700.825,03

1,0594

742.454,06

41.629,03

Teren inters.str.Dr.Cantacuzino

custr.Dr.Severeanu

42000657

420.1.9.5. TERENURI

2010.10/2015.12

112.691,14

1,0594

119.385,00

6.693,86

Teren intersecție

bd.Romanescu-str.Bechet-706 mp

42002684

420.1.9.5. TERENURI

2014.10/2015.12

76.627,12

1,0594

81.178,77

4.551,65

Teren intravilan

T69,parc.5,lot.3-CVC 4888-1512 mp

42002685

420.1.9.5. TERENURI

2014.10/2015.12

83.869,50

1,0594

88.851,35

4.981,85

TEREN PANDURILOR NR.32

42000305

420.1.9.5. TERENURI

2007.10/2015.12

413.936,96

1,0594

438.524,83

24.587.87

TEREN S.VODA.NR.34 BIS.CF

222401,NR.CAD21645

42002716

420.1.9.5. TERENURI

2015.04/2015.04

417.760,00

1,0360

432.799,38

15.039,38

Denumire activ fix corporal

Număr inventar

Cod de clasificare din catalog

Anul si luna intrării in patrimoniu/Anul si luna ultimei

al.de inregistrare in contabilitate

-lei-

Indicele preturilor de consum -total-

Val.de inreg. in contab. actualizata (reevaluata) -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

C

D

1

2

3=1x2

4=3-1

TEREN SALA POLIVALENTA

-31.976,23 M.P.

42000488

420.1.9.5. TERENURI

2008.05/2015.12

29.271.935,98

1,0594

31.010.689,82

1.738.753,84

Teren Serban Vodă,nr.52-591 mp

42002347

420.1.9.5. TERENURI

2014.09/2015.12

543.908,22

1,0594

576.216,38

32.308.16

TEREN SIMION BARNUTIU NR.26

42000304

420.1.9.5. TERENURI

2007.09/2015.12

226.073,36

1,0594

239.502,12

13.428,76

TEREN SITUAT INTRE SC ELECTROPUTERE SIBDUL DECEBA

42002719

420.1.9.5. TERENURI

2015.09/2015.09

1.182.300,00

1,0669

1.261.395,91

79.095,91

Teren spațiu com.bd.St.Voda,nr.7

sup.436,65

42002002

420.1.9.5. TERENURI

2013.10/2015.12

467.301,23

1,0594

495.058,94

27.757,71

TEREN SPITAL CLINIC PEDIATRIE

5137(5343 MP)

42000484

420.1.9.5. TERENURI

2007.12/2015.12

7.683.582,36

1,0594

8.139.987,37

456.405,01

TEREN ST. VODA-BUCOVAT,

NR.CADST. 18841

42000612

420.1.9.5. TERENURI

2009.12/2015.12

2.568.546,54

1,0594

2.721.118,28

152.571,74

TEREN STATIE GAZE BORDEI

4200194S

420.1.9.5. TERENURI

2013.03/2015.12

936.174,62

1,0594

991.783,42

55.608,80

TEREN STATIE GAZE POPOVA

42001947

420.1.9.5. TERENURI

2013.03/2015.12

56.319,49

1,0594

59.664,87

3.345.38

TEREN STATIE POMPARE APE

MENAJ. STR.DOBROGEA.NR.46

42000596

420.1.9.5. TERENURI

2009.03/2015.12

102.449,89

1,0594

108.535,42'

6.085,53

Teren str România Libera(Râului), nr. 12-648 mp

42002187

420.1.9.5. TERENURI

2013.12/2015.12

477.898,30

1,0594

506.285,47

28.387,17

Teren str. Aleea Teatrului-77 mp

42000666

420.1.9.5. TERENURI

2011.07/2015.12

60.135,45

1,0594

63.707,50

3.572,05

Teren str. Aleea Tufanele nr.2C-29,20 mp

42000667

420.1.9.5. TERENURI

2011.07/2015.12

14.756,24

1,0594

15.632,76

876,52

TEREN STR. BRESTEI

NR.142A-980 MP

42000647

420.1.9.5. TERENURI

2010.01/2015.12

911.609,09

1,0594

965.758,70

54.149.61

Teren str. Brestei nr.31-1350mp. (Camera de Conturi

4200067C

420.1.9.5. TERENURI

2011.09/2015.12

1.054.743,23

1,0594

1.117.395,01

62.651,78

Teren str. Ecaterina Teodoriu

nr.21-392mp

42000696

420.1.9.5. TERENURI

2012.10/2015.12

501.807,31

1,0594

531.614,68

29.807,37

Teren str. Ecaterina Teodoroiu nr.21-317 mp

42000697

420.1.9.5. TERENURI

2012.10/2015.12

407.489,93

1,0594

431.694,84

24.204.91

Teren str. Electroputere, nr.21 bis-2277 mp

42000692

420.1.9.5. TERENURI

2012.10/2015.12

1.150.667,94

1,0594

1.219.017,65

68 349,71

Teren str. Filantropia nr.'l bis-247 mp

42000694

420.1.9.5. TERENURI

2012.11/2015.12

102.653,58

1,0594

108.751,21

6.097.63

TEREN STR. FRAȚII BUZESTI -1017 MP

42000601

420.1.9.5. TERENURI

2009.08/2015.12

2.299.145,36

1,0594

2.435.714,66

136.569,30

TEREN STR. FRAȚII GOLEȘTI,

NR.94 BIS

42000608

420.1.9.5. TERENURI

2009.11/2015.12

317.052,02

1.0594

335.884,92

18.832.90

TEREN STR. LOTRU NR. 2-2500

MP

42000302

420.1.9.5. TERENURI

2007.09/2015.12

497.511,13

1,0594

527.063,31

29.552,18

Denumire activ fix corporal

Număr inventar

Cod de clasificare din catalog

Anul si luna intrării in patrimoniu/Anul si luna ultimei

'/al. de imegistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum -total-

Val.de inreg. in contab. actualizata (reevaluata) -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

C

D

1

2

3=1x2

4=3-1

TEREN STR. MIHAIL BARCA,

NR.15B

42000388

420.1.9.5. TERENURI

2007.12/2015.12

574.726,92

1,0594

608.865,72

34.138,80

Teren str. Motru-652 mp

42000671

420.1.9.5. TERENURI

2011.09/2015.12

47.648,31

1,0594

50.478,62

2.830,31

Teren str. Nanterre nr.45 A-48 mp

42000656

420.1.9.5. TERENURI

2010.10/2015.12

67.570,95

1,0594

71.584,67

4.013,72

TEREN STR. NICOL.AE

BALCESCU-35 MP

42000387

420.1.9.5. TERENURI

2007.11/2015.12

79.129,24

1,0594

83.829,52

4.700,28

Teren str. Nicolae Titulescu nr. 187-900 mp

42000665

420.1.9.5. TERENURI

2011.07/2015.12

454.809,27

1,0594

481.824,95

27.015,68

TEREN STR. PANDURILOR NR.5

B, SUP.40 MP

42000480

420.1.9.5. TERENURI

2008.10/2015.12

51.746,58

1,0594

54.820,33

3.073,75

Teren str. Pietii nr.2-440 mp

42000677

420.1.9.5. TERENURI

2011.12/2015.12

343.632,86

1,0594

364.044,66

20.411,80

Teren str. Râului nr.333-Targ

Saptamana-12.811 mp

4200065^

420.1.9.5. TERENURI

2010.10/2015.12

487.980,68

1,2188

594.757,94

106.777,26

TEREN STR. RAZBOIENI FOSTA

AL I DAMBOVITA-148 MP

42000487

420.1.9.5. TERENURI

2008.03/2015.12

185.557,95

1,0594

196.580,10

11.022.15

TEREN STR. ȘIRETULUI NR.39(37)

( BAZA SPORTIVA 4927

42000642

420.1.9.5. TERENURI

2009.12/2015.12

1.168.546,94

1,0594

1.237.958,66

69.411,72

Teren str. 1 Mai -70 mp

42000664

420.1.9.5. TERENURI

2011.07/2015.12

35.373,85

1,0594

37.475,06

2.101,21

Teren str.1Dec.1918 langa Simplon-sup.30mp

42002224

420.1.9.5. TERENURI

2014.06/2015.12

11.834,40

1,0594

12.537,36

702.96

Teren str.1 Dec.1918 langa

Stomatologie-sup.20mp

42002225

420.1.9.5. TERENURI

2014.06/2015.12

7.889,60

1,0594

8.358,24

468,64

TEREN

STR.A.I.CUZA,NR.24-SUPRAF.86M

P

42002228

420.1.9.5. TERENURI

2014.06/2015.12

227.384,19

1,0594

240.890,82

13.506,63

TEREN

STR.A.I.CUZA,NR.26-SUPRAF,316

MP

42002229

420.1.9.5. TERENURI

2014.06/2015.12

464.147,14

1,0594

491.717,49

27.570,35

TEREN

STR.A.I.CUZA,NR.28-SUPRAF.134

MP

42002230

420.1.9.5. TERENURI

2014.06/2015.12

196.821,85

1,0594

208.513,07

11.691,22

TEREN

STR.A.I.CUZA,NR.30-SUPRAF.195

MP

42002231

420.1.9.5. TERENURI

2014.06/2015.12

286.420,09

1,0594

303.433,45

17.013,36

TEREN

STR.A.I.CUZA,NR.32-SUPRAF.356

MP

42002232

420.1.9.5. TERENURI

2014.06/2015.12

440.617,39

1,0594

466.790,08

26.172,69

TEREN

STR.A.I.CUZA,NR.34-SUPRAF.200

MP

42002233

420.1.9.5. TERENURI

2014.06/2015.12

247.538,17

1,0594

262.241,94

14.703,77

Denumire activ fix corporal

Număr inventar

Cod de clasificare din catalog

Anul si luna intrării in patrimoniu/Anul si luna ultimei

Val.de iuregistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum -total-

Val.de inreg. in contab. actualizata (reevaluata) -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

C

D

1

2

3=1x2

4=3-1

TEREN

STR.A.I.CUZA,NR.36-SUPRAF.147

MP

42002234

420.1.9.5. TERENURI

2014.06/2015.12

181.940,09

1,0594

192.747,34

10.807,25

TEREN

STR.A.I.CUZA,NR.38-SUPRAF.151

MP

42002235

420.1.9.5. TERENURI

2014.06/2015.12

128.736,57

1,0594

136.383,53

7.646,96

Teren str.Aleea I Carol fn,sup.60mp

42002180

420.1.9.5. TERENURI

2013.12/2015.12

44.297,88

1,0594

46.929,18

2.631.30

Teren str.Alunului FN-supraf 36 mp

42002683

420.1.9.5. TERENURI

2014.10/2015.12

3.907,33

1,0594

4.139,43

232,10

Teren str.Aries,nr.6A

42001950

420.1.9.5. TERENURI

2013.02/2015.12

60.532,27

1,0594

64.127,89

3.595,62

Teren str.Basarabia nr.2A-252 mp

42000668

420.1.9.5. TERENURI

2011.07/2015.12

345.487,27

1,0594

366.009,22

20.521.95

Teren str.Brestei nr.12

-Tribunal-sup.6901 mp

42002687

420.1.9.5. TERENURI

2014.11/2015.12

5.508.202,37

1,0532

5.801.274,11

293.071,74

Teren str.C-tin Brancoveanu nr.40-750 mp

42000687

420.1.9.5. TERENURI

2012.02/2015.12

379.007,73

1,0594

401.520,80

22.513,07

Teren str.C.Unirii,nr.16-Filarmonica

Oltenia

4200200C

420.1.9.5. TERENURI

2013.09/2015.12

99.733,35

1,0594

105.657,51

5.924,16

Teren str.Calea Severinului,

nr.23-sup. 5011,20 mp

42000646

420.1.9.5. TERENURI

2010.03/2015.12

5.570.813,81

1,0594

5.901.720,31

330.906,50

Teren str.Calea Unirii,nr. 16

af.constr.centr.term

42001999

420.1.9.5. TERENURI

2013.09/2015.12

250.327,64

1,0594

265.197,11

14.869,47

Teren str.Caracal fn( Tîrg SC

Piete)sup2825mp

42002181

420.1.9.5. TERENURI

2013.12/2015.12

1.352.881,20

1,0594

1.433.242,38

80.361,18

Teren str.Dr.V.Gomoiu-Sc

Hipoacuzici-347 mp

42002686

420.1.9.5. TERENURI

2014.10/2015.12

136.953,96

1,0594

145.089,03

8.135,07

Teren str.Drumul Apelor-10519 mp

42000672

420.1.9.5. TERENURI

2011.10/2015.12

401.910,36

1,0594

425.783,85

23.873,49

Teren str.E Farago aferent sp.com

Sc Daciana

42002216

420.1.9.5. TERENURI

2014.05/2015.12

15.344,16

1,0594

16.255,60

911,44

Teren str.Ecaterina

Teodoriu,nr.21-1151 mp

42002184

420.1.9.5. TERENURI

2013.12/2015.12

1.110.922,30

1,0594

1.176.911,12

65.988,82

TEREN STR.G. ENESCU INTERS.

CU ARH. D MARCU-364 MP

42000606

420.1.9.5. TERENURI

2009.09/2015.12

329.821,01

1,0594

349.412,39

19.591,38

Teren str.l.Cantacuzino-langa

bl.l61-sup.96mp

42002226

420.1.9.5. TERENURI

2014.06/2015.12

37.870,08

1,0594

40.119,56

2.249,48

Teren str.l.Cantacuzino-zona

Pelendava-sup.34mp

42002220

420.1.9.5. TERENURI

2014.06/2015.12

13.412,32

1,0594

14.209,01

796,69

Teren str.l.Tuculescu fn langa Gr.55

supr.1048mp

42002195

4.20.1.9.5. TERENURI

2014.03/2015.12

495.896,83

1,0594

525.353,12

29.456,29

Teren str.Libertatii

nr.9,-Parchet-sup.3O32 mp

42002688

420.1.9.5. TERENURI

2014.11/2015.12

2.008.281,58

1,0594

2.127.573,56

119.291,98

Teren str.M.Kogalniceanu inters cu slr.Uninl-68mp

4200070(1

420.1.9.5. TERENURI

2012.12/2015.12

53.106,08

1,0594

56.261,43

3.154.55

Denumire activ fix corporal

Număr inventar

Cod ue clasificare din catalog

Anul si Iun. intrării in patrimoniu/Anul si luna ultimei

Val.de i...egistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum -total-

Val.de inreg. in contab. actualizata (reevaluata) -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

C

D

1

2

3=1x2

4=3-1

Teren sfr.N.Coculescu langa

bl.103B supraf.35mp

42002196

420.1.9.5. TERENURI

2014.03/2015.12

16.561,44

1,0594

17,545,19

983,75

Teren str.N.Magereanu,nr.16- 490

mp

42002348

420.1.9.5. TERENURI

2014.09/2015.12

405.385,31

1,0594

429.465,21

24.079,90

Teren str.N.Magereanu,nr.17- 75 mp

42002349

420.1.9.5. TERENURI

2014.09/2015.12

59.375,32

1,0594

62.902,22

3.526,90

Teren str.Nicolae lonescu

Sisesti-sup.69,40 mp

42000689

420.1.9.5. TERENURI

2012.02/2015.12

35.070,90

1,0594

37.154,11

2.083,21

Teren str.Nicolae Titulescu

nr.2-supr.1031mp

42002203

420.1.9.5. TERENURI

2014.02/2015.12

2.323.843,25

1,0594

2.461.879,61

138.036,36

Teren str.Parcul

Liber!atii,nr.17B-sup.36mp

4200222I

420.1.9.5. TERENURI

2014.06/2015.12

23.787,14

1,0594

25.200,10

1.412,96

Teren str.Potelu nr.188(Cazarma

3264)sup.5710mp

42002200

420.1.9.5. TERENURI

2014.02/2015.12

163.086,88'

1,0594

172.774,25'

9.687,37

Teren str.Romul-bl.A1 si alee acces-sup.450mp

42002223

420.1.9.5. TERENURI

2014.06/2015.12

297.339,30

1,0594

315.001,26

17.661,96

TEREN STR.T DEMETRESCU

NR.18(AFERENT CLĂDIRI GRADI

42002717

420.1.9.5. TERENURI

2015.07/2015.07

1.080.000,00

1,0643

1.149.444,04

69.444,04

TEREN STR.TINERETULUI NR.16

C(FOST6)SUP.1253 MP

4200277C

420.1.9.5. TERENURI

2016.02/2016.02

526.260,00

1,0703

563.256,10

36.996,10

Teren str.Tineretului(fost Cr.Noua

portic bl.146A)

42002182

420.1.9.5. TERENURI

2013.12/2015.12

45.016,22

1,0594

47.690,18

2.673,96

Teren str.Unirii nr.113(actual nr.93)

-sup.871mp

42002198

420.1.9.5. TERENURI

2014.01/2015.12

664.192,28

1,0594

703.645,32

39.453,04

Teren T32, P1/2( raza corn. Podari) -660 mp

42000699

420.1.9.5. TERENURII

2012.12/2015.12

212.438,01

1,0594

225.056,83

12.618,82

Teren Tarlaua 114, Parcela

291-648mp

42000701

420.1.9.5. TERENURI

2012.12/2015.12

14.883,91

1,0594

15.768.01

884,10

Teren Terasa,str.Calea

Unirii,nr. 198-200, sup-30mp

42000688

420.1.9.5. TERENURI

2012.02/2015.12

23.429,24

1,0594

24.820,94

1.391,70

TEREN VALEA GANGULUI

NR.106-236 MP

42000401

420.1.9.5. TERENURI

2007.12/2015.12

272.400,45

1,0594

288.581,04

16.180,59

TEREN VALEA GANGULUI

NR. 108-223 MP

42000402

420.1.9.5. TERENURI

2007.12/2015.12

257.389,90

1,0594

272.678,87

15.288,97

TERENf LIMITA PROP. ESTACADA

TERMO, ACCES)-100 MP

42000406

420.1.9.5. TERENURI

2007.12/2015.12

26.265,49

1,0594

27.825,66

1.560,17

Teren(fosta Grădiniță nr. 31) -locuințe dest.inch.

42000572

420.1.9.5. TERENURI

2008.12/2015.12

221.176,81

1,0594

234.314,72

13.137,91

Teren-B.DUL N.Roman.-zona cap linie traseu Romanes

42002050

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

9.249,24

1,0594

9.798,65

549,41

Teren-bdul N.Titulescu-zona Spital2

42002142

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

62.962,90

1,0594

66.702,90

3.740,00

Teren-cladire sediu

Eiectromontaj,str.Brestei 3A

42000646

420.1.9.5. TERENURI

2010.04/2015.12

271.283,29

1,0594

287.397,53

16.114.24

Denumire activ fix corporal

Număr inventar

Cvu de clasificare din catalog

Anul si luna intrării in patrimoniu/Anul si luna ultimei

'/al.de

^ir.    strare in

contabilitate

-lei-

Indicele preturilor de consum -total-

Val.de inreg. in contab. actualizata (reevaluata) -lei-

Dif.din reeval.de inreg .in contab.la data reeval.

A

B

C

D

1

2

3=1x2

4=3-1

Teren-Cladire Sida-V.Babes str.Sararilor-4731 mp

42000674

420.1.9.5. TERENURI

2011.11/2015.12

3.694.838,48

1,0594

3.914.311,99

219.473,51

TEREN-LAB.INVEST.SANATATE

I.CANTACUZINO,SUP.1333

42002738

420.1.9.5. TERENURI

2015.12/2015.12

933.100,00

1,0594

988.526,17

55.426,17

TEREN-LOC JOACA ORIZONT

42001958

420.1.9.5. TERENURI

2013.05/2015.12

455.933,47

1,0594

483.015,93

27.082,46

TEREN-LOC JOACA POTELU

42001955

420.1.9.5. TERENURI

2013.05/2015.12

22.738,10

1,0594

24.088,74

1.350,64

TEREN-LOC JOACA ROVINE

42001959

420.1.9.5. TERENURI

2013.05/2015.12

125.774,85

1,0594

133.245,88

7.471,03

TEREN-LOC JOACA

STR.BATRÂNILOR

42001960

420.1.9.5. TERENURI

2013.05/2015.12

53.359,03

1,0594

56.528,56

3.169,53

TEREN-LOC JOACA STR.SPANIA

42001956

420.1.9.5. TERENURI

2013.05/2015.12

206.169,81

1,0594

218.416,30

12.246,49

TEREN-LOC JOACA TITULESCU

42001957

420.1.9.5. TERENURI

2013.05/2015.12

471.222,59

1,0594

499.213,23

27.990,64

TEREN-SEDIU

DSP,STR.LAMAITEI,SUP.25O6 MP

42002739

420.1.9.5. TERENURI

2015.12/2015.12

1.754.200,00

1,0594

1.858.399,53

104.199,53

Teren-Severinului langa SC COLAS

DRUMURI-sup.140mp

42002218

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

55.059,20

1,0594

58.329,72

3.270,52

Teren-str. Dr.lon Augustin-265 mp

42000698

420.1.9.5. TERENURI

2012.12/2015.12

128.879,04

1,0594

136.534,46

7.655,42

Teren-str.Buzesti zona Bancpost

42002011

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

33.333,30

1,0594

35.313,30

1.980,00

Teren-str.Buzesti-zona Bancpost

42002138

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

31.111,08

1,0594

32.959,08

1.848,00

Teren-str.Macedonski-zona

Macedonski 2

42002098

420.1.9.5. TERENURI

2013.11/2015.12

37.037,00

1,0594

39.237,00

2.200,00

TEREN-STR.POTELU

42001952

420.1.9.5. TERENURI

2013.04/2015.12

1.342.870,67

1,0594

1.422.637,23

79.766,56

Total 420.1.9.5. TERENURI:

256.521.015,60

271.801.453,14

15.280.437,5*

TOTAL GENERAL

541.743.117,84

573.965.756,45

32.222.638,61


Președintele comisiei de inventariere,

ANEXA Nr,1b)

1                 la normele metodologice

ts I, Aprobat.

Ordonator oe credite \

SITUAȚIA

diferentelor din reevaluarea activelor fixe corporale din domeniul public care nu se amortizează la data de 28,12.2018

Denumire activ fix corporal

Număr inventar

Cod de clasificare din catalog

Anul si luna intrării in patrimoniu/Anul si luna ultimei

Val.de înregistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum -total-

Val.de inreg. in contab. actualizata (reevaluata) -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

C

D

1

2

3=1x2

4=3-1

420.1.9.5. TERENURI

Platforma-AI.1

Mierlei,bl.E18,nr.274-sup.24mp

42002594

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.326,46

1,0594

11.999,25

672,79

Platforma-al.3

Castanilor,bl.C,nr.179-sup.25mp

42002480

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,46

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-al.3

Castanilor, bl. H,nr.180-sup.25mp

42002481

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-Al.l

Castanilor,bl. 104, nr. 131 -25mp

42002436

420.1 9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-AI.N.Iorga,bl.A50,nr.292-s

up.25mp

42002613

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

18.189,20

1,0594

19.269,64

1.080.44

Platforma-AI.N.Iorga,bl.A57,nr.291-s

up.25mp

42002612

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

18.189,20

1,0594

19.269,64

1.080.44

Platforma-AI. Vântului, bl. C2,nr.3-sup.

25mp

42002666

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-bdul

1Mai,bl.12,nr.62-25mp

42002255

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

18.189,20

1,0594

19.269,64

1.080,44

Platforma-bdul

1Mai,bl.18,nr.64-25mp

42002257

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-bdul 1Mai,bl.7,nr.21-25mp

42002256

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

18.189,20

1,0594

19.269,64

1.080.44

Platforma-bdul

1 Mai,bl.A6,nr.046B-24mp

42002273

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-bdul

1 Maf,bJ.A7b,nr.046-26mp

42002272

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-bdul

1 Mai,bl.D1-D5,nr.044-26mp

42002271

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-bdul

1Mai,bl.D6,nr.19-25mp

42002247

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499.23

700.83

Platforma-bdul

1Mai,bl.M13,nr.58-27mp

4200225C

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

19.644,34

1,0594

20.811,21

1.166.87

Denumire activ fix corporal

Număr inventar

.od de

sificare din catalog

Anul si lur intrării in patrimoniu/Anul si luna ultimei

Val.de inr     trare in

contabilitate

-lei-

Indicele preturilor de consum -total-

Val.de inreg. in contab. actualizata (reevaluata) -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

C

D

1

2

3=1x2

4=3-1

Platforma-bdul

1 Mai,bl.M20,nr.56-25mp

42002246

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

18 189,20

1,0594

19.269,64

1.080,44

Platforma-bdul

1Mai,bl.P28,nr.73-25mp

42002261

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-bdul

1Mai,bl.P32,nr.74-25mp

42002262

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-bdul

1Mai,bl.P4,nr.75-25mp

42002263

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-bdul

Dacia,bl.1 ,nr.300-25mp

42002279

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-bdul

Dacia, bl. 1-6, nr.017-26mp

42002341

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

12.270,34

1,0594

12.999,20

728,86

Platforma-bdul

Dacia,bl.121B,nr.149-25mp

42002448

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-bdul

Dacia,bl. 174,nr.158-sup.25mp

42002456

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700.83

Platforma-bdul

Dacia,bl.19,nr.302-26mp

42002281

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

12.270,34

1,0594

12.999,20

728,86

Platforma-bdul

Dacia,bl.22,nr.303-25mp

42002282

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-bdul

Dacia,bl.24-26,nr.2-sup.24mp

42002478

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.326,46

1,0594

11.999,25

672,79

PLatforma-bdul

Dacia,bl.27,nr.18-23mp

42002283

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

10.854,53

1,0594

11.499,29

644,76

Platforma-bdul

Dacia,bl.33IVA1 ,nr.305-25mp

42002285

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-bdul

Dacia,bl.38-40, nr.1-sup.25mp

42002477

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-bdul

Dacia,bl.4-5,nr.301-27mp

42002280

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

12.742,27

1,0594

13.499,16

756,89

Platforma-bdul

Dacia, bl.40,nr. 310-28mp

42002290

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

13.214,21

1,0594

13.999,13

784,92

Platforma-bdul Dacia,bl.5

Olimp.nr. 176-25mp

42002476

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-bdul

Dacia, bl. 51 ,nr.327-25mp

42002306

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40'

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-bdul

Dacia,bl.60IVA,nr.346-28mp

42002326

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

13.214,21

1,0594

13.999,13

784,92

Platforma-bdul

Dacia.bl.AT 1 ,nr.328-25mp

42002308

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-bdul

Dacia,bl.E3,nr.313-26mp

42002294

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

12.270,34

1,0594

12.999,20

728,86

Denumire activ fix corporal

Număr inventar

od c

tsificare din catalog

Anul si luna intrării in patrimoniu/Anul si luna ultimei

Val.de

ir    strare in

Cv .abilitate

-lei-

Indicele preturilor de consum -total-

Vai.de inreg. in contab. actualizata (reevaluata) -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.ta data reeval.

A

B

C

D

1

2

3=1x2

4=3-1

Platforma-bdul

Dacia, bl. F9,nr.012-26mp

42002337

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

12.270,34

1,0594

12.999,20

728,86

Platforma-bdul

Dacia, bl. G,nr.016A-sup.25mp

42002617

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11 798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-bdul

Dacia, bl. K1,nr.347-22mp

42002327

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

10.382,59

1,0594

10.999,32

616,73

Platforma-bdul

Dacia,bl.M7,nr.311-25mp

42002291

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-bdul

Dacia,bl.S1 ,nr. 174-25mp

42002474

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-bdul

Dacia,bl.T7,nr.342-24mp

42002322

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.326,46

1,0594

11.999,25

672,79

Platforma-bdul

Dacia,bl.U1,nr.299-25mp

42002278

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-bdul

Dacia,bl. U8,nr.304-26mp

42002284

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

12.270,34

1,0594

12.999,20

728,86

Platforma-bdul

Dacia, bl.V, nr.016B-sup.23mp

42002618

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

10.854,53

1,0594

11.499,29

644,76

Platforma-bdul

Decebal,bl.39,nr.29-sup.24mp

42002577

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.326,46

1,0594

11.999,25

672,79

Platforma-bdul

Decebal,bl.70,nr.248-sup.25mp

42002576

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-bdul

Decebal,bl.D4,nr.276-sup.25mp

42002596

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-bdul

Decebal,bl.F4,nr.277-sup.24mp

42002597

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.326,46

1,0594

11.999,25

672,79

Platforma-bdul

Decebal,bl.G1,nr.253-sup.27mp

42002579

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

12.742,27

1,0594

13.499,16

756,89

Platforma-bdul

Decebal,bl.H1,nr.271-sup.24mp

42002592

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.326,46

1,0594

11.999,25

672,79

Platforma-bdul

Decebal,bl.S1,nr.032-sup.25mp

42002587

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-bdul

N.lorga,bl.B23,nr.289-sup.25mp

42002610

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

18.189,20

1,0594

19.269,64

1.080,44

Platforma-bdul

N.Romanescu-Centrul Multif-23mp

42002274

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

2.487,50

1,0594

2.635,26

147,76

Platforma-bdul

N.Titulescu,bl.A2,nr.259-sup.25mp

42002523

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

18.189,20

1,0594

19.269,64

1.080,44

Platforma-bdul

N.Titulescu,bl.A4,nr.260-sup.25mp

42002524

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

18.189,20

1,0594

19.269,64

1.080,44

Platforma-bdul

N.Titulescu,bl.G1-sup.25mp

42002528

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

18.189,20

1,0594

19.269,64

1.080,44

Denumire activ fix corporal

Număr inventar

>d de v.asificare din catalog

Anul si luna intrării in patrimoniu/Anul si luna ultimei

vM.de inr.     rare in

contabilitate -iei-

Indicele preturilor de consum -total-

Val.de inreg. in contab. actualizata (reevaluata) -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

C

D

1

2

3=1x2

4=3-1

Platforma-bdul

N.Titulescu,bl.H1 ,nr.087-sup.24mp

42002531

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

17,461,63

1,0594

18.498,85

1.037,22

Platforma-bdul

N Titulescu,bl.l1,nr.089-sup.26mp

42002534

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

18.916,77

1,0594

20.040,43

1.123.66

Platforma-bdul

N.Titulescu,bl.l2,nr.088B-sup.24mp

42002533

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

17.461,63

1,0594

18.498,85

1.037,22

Platforma-bdul

N Titulescu,bl.l4,nr.088A-sup,24mp

42002532

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

17.461,63

1,0594

18.498,85

1.037,22

Platforma-bdul

N.Titulescu,bl.l6,nr.090-sup.26mp

42002535

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

18.916,77

1,0594

20.040,431

1.123,66

Platforma-bdul

Oltenia,bl. 152,nr.160-sup.26mp

42002459

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

12.270,34

1,0594

12.999,20

728.86

Platforma-bdul

Oltenia, bl. 155,nr.191-sup.25mp

42002490

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-Bdul

Oltenia, bl. 162C,nr.153-sup.25mp

42002452

420.1 9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-bdul

Oltenia,bl. 169E,nr.148-25mp

42002447

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-bdul

Oltenia,bl. 170,nr.190-sup.25mp

42002489

4.20.1 9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-bdul

Oltenia,bl.201 B,nr.082-sup.25mp

42002498

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-bdul

Oltenia, bl. 23, nr.186-sup.25mp

42002486

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-bdul

Oltenia,bl.25,nr. 187-sup.25mp

42002487

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-bdul

Oltenia, bl. 25, nr.188-sup.25mp

42002488

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-bdul

Oltenia,bl.28,nr. 115-29mp

42002414

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

13.686,14

1,0594

14.499,10

812,96

Platforma-bdul

Oltenia, bl. 32, nr.114-25mp

42002413

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-bdul

Oltenia,bl.34,nr.117-25mp

42002417

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-bdul

Oltenia,bl.405A,nr. 183-sup.25mp

42002483

420.1.9.5 TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-bdul

Oltenia, bl.42,nr.119-25mp

42002416

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1.0594

12.499,23

700,83

Platforma-bdul

Oltenia,bl.46,nr.122-25mp

42002421

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-bdul

Oltenia,bl.62B,nr.127-25mp

42002425

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1.0594

1Z499.23

700,83

Denumire activ fix corporal

Număr inventar

d de clasificare din catalog

Anul si luna intrării in patrimoniu/Anul si luna ultimei

al.de in .strare in contabilitate

-lei-

Indicele preturilor de consum -total-

Val.de inreg. in contab.

actualizata (reevaluata) -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

C

D

1

2

3=1x2

4=3-1

Platforma-bdul

Oltenia,bl.63B,nr.13-25mp

42002426

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11,798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-bdul

Oltenia,bl.72,nr. 132-25mp

42002431

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-bdul

Oltenia,bl.BO6,nr.181-25mp

42002482

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-bdul

Tineretului,bl.116,nr.135-24mp

42002434

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.326,46

1,0594

11.999,25

672,79

Platforma-bdul

Tineretului, bl. 153, nr.12-sup.28mp

42002457

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

13.214,21

1,0594

13.999,13

784,92

Platforma-bdul

Tineretului, bl. 157, nr.147-24mp

42002446

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.326,46

1,0594

11.999,25

672,79

Platforma-bdul

Tineretului,bl.18,nr.112-25mp

42002411

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-bdul

Tineretului, bl. 19, nr.113-25mp

42002412

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-bdul

Tineretului, bl.22,nr.185-sup.25mp

42002485

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-bdul

Tineretu!ui,bl.78,nr.133-25mp

42002432

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-bdul.N.Romanescu-Centr

Multif,nr.2-22

42002275

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

2.379,34

1,0594

2.520,67

141,33

Platforma-bdul.Oltenia,bl. 164l,nr.O7

7-sup.27mp

42002492

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

12.742,27

1,0594

13.499,16

756,89

Platforma-bdul.Oltenia,bl.33,nr. 165-

sup.25mp

42002464

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-bdul. Oltenia, bl.66,nr. 143-

25mp

42002441

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-bdul.Tineretului,bl. 148,nr.

144-25mp

42002443

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-bld. Oltenia, bl. 167C,nr. 108 -2 5 mp

42002409

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-C.București,bl.R10,nr.7no

u-sup.23mp

42002382

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

16.734,06

1,0594

17.728,06

994,00

Platforma-Complex

Simplon,bl.T4,nr.17-23mp

42002336

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

16.734,06

1,0594

17.728,06

994,00

Platforma-E.Farago.bl 124,nr. 136-2

5mp

42002435

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-Parc Tineret-Complex

Water parc-25mp

42002276

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

2.703,80

1.0594

2.864,41

160,61

Platforma-str.1 Dec. 1918,bl.

D21,nr.341-22mp

42002321

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

10.382,59

1,0594

10.999,32

616,73

Denumire activ fix corporal

Număr

inventar

jd de

sificare din catalog

Anul si luna intrării in patrimoniu/Anul si luna ultimei

Val.de inr     "rare in

coi.abilitate -lei-

Indicele preturilor de consum -total-

Val.de inreg. in contab. actualizata (reevaluata) -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

C

D

1

2

3=1x2

4=3-1

Platforma-str.1 Dec.1918,bl.

D24,nr.340-25mp

42002320

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str.1 Dec.1918,bl.

F7,nr.011-29mp

42002336

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

21.099,47

1,0594

22.352,78

1.253,31

Platforma-str.1

Dec.1918,bl.A24,nr.318-25mp

42002298

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str.13

Sept,bl.H2,nr.220-24mp

42002376

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

17.461,63

1,0594'

18.498,85

1.037,22

Platforma-str.22

Dec.1918,b!.6,nr.96-sup.25mp

42002638

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str.22

Dec.1918,bl.H6,nr.100-sup.25mp

42002642

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str.A.Buia,bl.149,nr. 145-2

5mp

42002444

420 1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700.83

Platforma-str.A.Buia.bl. 150,nr. 159-s

up.25mp

42002458

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str.A.I.Cuza,bl.10B,nr.050

A-23mp

42002392

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

16.734,061

1,0594

17.728,06

994,00

Platforma-str.A.I.Cuza,bl.12A,nr.051

-24mp

42002394

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

17.461,63

1,0594

18.498,85

1.037.22

Platforma-str.A.I Cuza,bl.8

C,nr.050B-21mp

42002393

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

15.278,93

1,0594

16.186,50

907,57

Platforma-str.A.I.Cuza,bl. M19,nr.217

-22mp

42002373

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

16.006,50

1,0594

16.957,29

950,79

Platforma-str.A. I .Cuza, bl. Patria,nr. 1

3-22mp

42002405

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

16.006,50

1,0594

16.957,29

950,79

Platforma-str.A.I. Cuza, bl. Romarta.nr

.2-sup.24mp

42002544

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

17.461,63

1,0594

18.498,85

1.037.22

Platforma-str. A.Romanescu.bl. 1 ,nr. 1

84-sup.25mp

42002484

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str .A.VIaicu,bl.S15,nr.13-s

□p.25mp

42002673

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str.A. Vlaicu,bl.U16,nr.1-su

p.25mp

42002664

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str.Aeroport,bl. 1 ,nr.247-su

p.27mp

42002573

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

12.742,27

1,0594

13.499,16

756,89

Platforma-str.AI.C.Brancusi,bl.a1,nr.

20-sup.24mp

42002556

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

17.461,63

1,0594

18.498,85

1.037,22

Platforma-str. AI.C.Brancusi,bl. A2,nr.

21-sup.24mp

42002557

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

17.461,63

1,0594

18.498,85

1.037,22

Platforma-str.Amaradia.bl.l

5,nr.320-29mp

42002300

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

13.686,14

1.0594

14.499,10

812,96

Denumire activ fix corporal

Număr inventar

l                  d de clasificare din catalog

Anul si luna intrării in patrimoniu/Anul si luna ultimei

'.de fnrt _, (rare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum -total-

Val.de inreg. in contab. actualizata (reevaluata) -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

C

D

1

2

3=1x2

4=3-1

Platforma-str.Amaradia,bl.T9,nr.343-

26mp

42002323

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

12 270,34

1,0594

12.999,20

728,86

Platforma-str.Anul

1848,bl.B,nr.22-25mp

42002368

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

18.189,20

1,0594

19.269,64

1.080,44

Platforma-str.Argetoianu,bl.K25,nr.3

30-24mp

42002309

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

17.461,63

1,0594

18.498,85

1.037.22

Platforma-str.Arieslbl.Hlnr.12-25mp

42002404

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

18.189,20

1,0594

19.269,64

1.080,44

Platforma-str.Artarului,bl.M30,nr.57-

25mp

42002249

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

18.189,20

1,0594

19.269,64

1.080,44

Platforma-str.B.Lazareanu,b!.J38,nr.

287-sup.27mp

42002608

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

12.742,27

1,0594

13.499,16

756.89

Platforma-str.Basarabia,bl.F1,nr.091

-sup.25mp

42002629

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str.Basarabia,bl.H2,nr.O93

-sup.23mp

42002631

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

10.854,53

1,0594

11.499,29

644,76

Platforma-str.Basarabia,bl.l19,nr.02

5-sup.24mp

42002625

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.326,46

1,0594

11.999,25

672,79

Platforma-str.Basarabia,bl.l26,nr.35-

sup.22mp

42002602

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

10.382,59

1,0594

10.999,32

616,73

Platforma-str.Batranilor,bl.C26,nr.27

9-sup.24mp

42002599

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.326,46

1,0594

11.999,25

672.79

Platforma-str.Br.lui

Novac,bl.C4a,nr.323-25mp

42002302

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

18.189,20

1,0594

19.269,64

1.080.44

Platforma-str.Br.Novac,bl.71 IVA1 ,nr.

306-25mp

42002286

42.0.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

18.189,20

1,0594

19.269,64

1.080,44

Platforma-str.Br. Novac,bl. 75IVA1 ,nr.

307-27mp

42002287

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

19 644,34

1,0594

20.811,21

1.166,87

Platforma-str.Br.Novac,bl.M14,nr.31

2-28mp

42002292

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

20.371,90

1,0594

21.581,99

1.210,09

Platforma-str.Brancoveanu,bl.10Exp

,nr.15-sfjp.25mp

42002475

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str.Brazda,bl.BB,nr.339-2

2mp

42002319

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

16.006,50

1,0594

16.957,29

950.79

Platforma-str.Brazda,bl.C8,nr.013A-

24mp

42002338

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

17.461,63

1,0594

18.498,85

1.037,22

Platforma-str.Brazda,bl.C8b,nr.013B

-25mp

42002339

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

18.189,20

1,0594

19.269,64

1.080,44

Platforma-str.Brazda,bl.G4,nr.003-2

5mp

42002334

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

18.189,20

1.0594

19.269,64

1.080,44

Platforma-str. Breazul,bl. H17,nr.272-

sup.25mp

42002381

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Denumire activ fix corporal

Număr inventar

d de

jficare din catalog

Anul si luna intrării in patrimoniu/Anul si luna ultimei

Val.de inr     rare in

contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum -total-

Val.de inreg. in contab. actualizata (reevaluata) -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

C

D

1

2

3=1x2

4=3-1

Platforma-str.Breazul,bl.H25,nr,273-

sup.24mp

42002593

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11,326,46

1,0594

11.999,25

672,79

Platforma-str. Bucovina, bl. 134, nr.32-s up.24mp

42002600

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.326,46

1,0594

11.999,25

672,79

Platforma-str. C.Argetoianu, bl. 77-PT

5,nr.324-27mp

42002303

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

19.644,34

1,0594

20.811,21

1.166,87

Platforma-str.C.Argetoianu,bl.A1,nr.

336-24mp

42002316

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

17.461,63

1,0594

18.498,85

1.037,22

Platforma-str.C.Argetoianu,bl.A2,nr.

337-25mp

42002317

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

18.189,20

1,0594

19.269,64

1.080,44

Platforma-str.C.Argetoianu,bl.Exp.2,

nr.326-27mp

42002305

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

19.644,34

1,0594

20.811,21

1.166,87

Platforma-str.C.Brancoveanu,bl.10a,

nr.175-sup.25mp

42002473

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str.C.Brancoveanu,bl.1f,nr

.14-25mp

42002491

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str.C.Brancoveanu,bl.37a

bc,nr.120-27mp

4200241S

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

12.742,27

1,0594

13.499,16

756,89

Platforma-str.C.Brancoveanu,bl.48,n

r.123-25mp

42002422

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str.C.Brancoveanu,bl.54,n

r.129-25mp

42002428

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str.C.Brancoveanu,bl.60A,

nr.126-23mp

42002424

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

10.854,53

1,0594

11.499,29

644,76

Platforma-str.C .București, bl. 13A,nr.

033-25mp

42002383

420.1.9.5. TERENURII

2014.04/2015.12

18.189,20

1,0594

19.269,64

1.080,44

Platforma-str.C.București,bl. 17A,nr. 034-28mp

42002384

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

20.371,90

1,0594

21.581,99

1.210,09

Platforma-str.C. București,bl.21 A, nr.

035-23mp

42002385

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

16.734,06

1,0594

17.728,06

994,00

Platforma-str.C.București,bl.27A,nr.

097-22mp

42002403

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

16.006,50

1,0594

16.957,29

950,79

Platforma-str. C.București, bl. 31 E,nr.

036-24mp

42002386

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

17.461,63

1,0594

18.498,85

1.037,22

PLatforma-str.C.București,bl.9,nr.09

6-23mp

42002402

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

16.734,06

1,0594

17.728,06

994,00

Platforma-str.C.București,bl.A11 ,nr.

197-26mp

42002352

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

18.916,77

1,0594

20.040,43

1.123,66

Platforma-str.C.Bucuresti,bl.A21,nr.

038-25mp

42002388

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

18.189,20

1,0594

19.269,64

1.080,44

Platforma-str.C.București,bl. A5,nr.2

18-25mp

42002374

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

18.189,20

1,0594

19.269,64

1.080,44

Denumire activ fix corporal

Număr inventar

d de cla' '■'care din catalog

Anul si luna intrării in patrimoniu/Anul si luna ultimei

Val.de inregi? ? în contabu.iate -lei-

Indicele preturilor de consum -total-

Val.de inreg. in contab. actualizata (reevaluata)

-lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

C

D

1

2

3=1x2

4=3-1

Platforma-str.C.Bucuresti,bl.A8,nr.O

55-25mp

42002397

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

18.189,20

1,0594

19.269,64

1.080,44

Platforma-str.C. București, bl. C9,nr.2

19-25mp

42002375,

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

18.189,20

1,0594

19.269,64

1.080,44

Platforma-str.C.București,bl. D4, nr.2

22-28mp

42002378

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

20.371,90

1,0594

21.581,99

1.210,09

Platforma-str.C. București, bl. E4,nr.1

98-25mp

42002354

420.1.9.5 TERENURI

2014.04/2015.12

18.189,20

1,0594

19.269,64

1.080,44

Platforma-str.C.București,bl.E8,nr.1

99-24mp

42002355

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

17.461,63

1,0594

18.498,85

1.037,22

Platforma-str.C,București,bl.M10,nr.

057B-23mp

42002400

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

16.734,061

1,0594

17.728,06

994,00

Platforma-str.C.București,bl. M14A,nr

,057C-24mp

42002401

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

17.461,63

1.05941

18.498,85

1.037,22

Platforma-str.C .București, bl. M15, nr.

056A-25mp

42002398

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

18.189,20

1,0594

19.269,64

1.080,44

Platforma-str.C.Bucuresti,bl.M17C,n

r.056B-24mp

42002399

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

17.461,63

1,0594

18.498,85

1.037,22

Platforma-str.C.București, bl. N12,nr.

252-sup.26mp

42002578

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

12.270,34

1,0594

12.999,20

728,86

Platforma-str.C.Bucuresti,bl.N5a,nr.

242-sup.25mp

42002568

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str.C.București,bl.O10,nr.

25-sup.26mp

42002585

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

12.270,34

1,0594

12.999,20

728,86

Platforma-str.C.București,bl. 07, nr.2

6-sup.26mp

42002564

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

12.270,34

1,0594

12.999,20

728,86

Platforma-str.C.București,bl.P3,nr.O

52-25mp

42002395

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

18.189,20

1,0594

19.269,64

1.080,44

Platforma-str.C.București,bl.R1,nr.O

47-24mp

42002390

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

17.461,63

1,0594

18.498,85

1.037,22

Platforma-str.C.București,bl.R2,nr.O

48-25mp

42002391

r420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

18.189,20

1,0594

19.269,64

1.080,44

Platforma-str.C.București,bl.R4,nr.2

21-25mp

42002377

42.0.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

18.189,20

1,0594

19.269,64

1.080.44

Platforma-str.C.București,bl.T5,nr.O2

9-șup.25mp

42002586

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str.C. București, bl. U6a,nr.

063-sup.25mp

42002588

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str.C.Popescu,bl.32B,Exp.

1 ,nr.325-26mp

42002304

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

12.270,34

1,0594

12.999,20

728.86

Platforma-str.Campia

lslaz,bl.17,nr.77-sup.25mp

42002539

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

18.189.20

1.0594

19.269,64

1.080,44

Denumire activ fix corporal

Număr inventar

v Je cl

"care din catalog

Anul si luna intrării in patrimoniu/Anul si luna ultimei

Val de .nreg     re in

contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum -total-

Val.de inreg. in contab. actualizata (reevaluata) -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

C

D

1

2

3=1x2

4=3-1

Platforma-str.Campia

Islaz,bl 17A,nr.78-sup.25mp

42002540

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

18.189,20

1,0594

19.269,64

1.080,44

Platforma-str.Campia

lslaz,bl.17C,nr.83-sup.25mp

42002541

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

18.189,20

1,0594

19.269,64

1.080,44

Platforma-str.CAmpia

lslaz,bl.29,nr.89-sup.25mp

4200254C

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

18.189,20

1,0594

19.269,64

1.080,44

Platforma-str.Campia

Islaz, PT542,nr.88-sup.25mp

4200254;

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

18.189,20

1,0594

19.269,64

1.080,44

Platforma-str.Caracal,bl.43,nr.059-s

up.25mp

42002676

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23|

700,83

Platforma-str.Caracal,bl.48,nr.14-su

p.25mp

42002674

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str.Castanilor.bl. 2

B,nr.172-25mp

42002471

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23'

700,83

Platforma-str.Castanilor.bl. 1

A,nr.171-sup.25mp

42002470

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str.Castanilor.bl. 64,nr.078

A-sup.23mp

42002493

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

10.854,53

1,0594

11.499,29

644,76

Platforma-str.Castanilor.bl.65,nr.078

B-sup.26mp

42002494

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

12.270,34

1,0594

12.999,20

728,86

Platforma-str.Castanilor.bl.8

A,nr. 173-sup.25mp

42002472

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str. Castanilor,Se.32,nr. 17

0-sup.25mp

42002469

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str.Cerna,bl.a9,nr.266-sup

.25mp

42002536

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

18.189,20

1,0594

19.269,64

1,080,44

P!atforma-str.Cernatescu,bl.58,nr.33

1-25mp

42002310

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700.83

Platforma-str.Craiovesti,bl.200E4,nr.

163-sup.27mp

42002462

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

12.742,27

1,0594

13.499,16

756,89

Platforma-str.Craiovesti,bl.201M,nr.1

69-sup.25mp

42002468

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str.Ctin

Angelescu,bl.S2,nr.52-25mp

42002243

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str.Ctin

Angelescu,bl.V27,rir.55-25mp

42002246

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str.Ctin

Severeanu,bl.V24,nr.54-25mp

42002245

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str.D.Gerota,bl.K10,nr.47-

25mp

42002238

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str.D.Gerota,bl.K9,nr.21-2

7mp

42002237

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

12.742,27

1,0594

13.499,16

756,89

Denumire activ fix corporal

Număr inventar

t. de cl

care din catalog

Anul si luna intrării in patrimoniu/Anul si luna ultimei

Vr > nregk __>re in contabilitate

-lei-

Indicele preturilor de consum -total-

Val.de inreg. in contab. actualizata (reevaluata) -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

C

D

1

2

3=1x2

4=3-1

Platforma-str. D.Gerota,bi.V2,nr. 53-2

5mp

42002244

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str.D.Marcu,bl.10,11,nr.O8

0-sup.24mp

42002496

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.326,46

1,0594

11.999,25

672,79

Platforma-str.D.Marcu,bl.14,nr.111-2

5mp

4200241C

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str.D.Marcu,bl.5,nr.110-25

mp

42002406

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str. D.Marcu, bl.8,9, nr. 079-sup.24mp

42002495

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.326,46

1,0594

11.999,25!

672,79

Platforma-str.DambovitaȚbl.B34,nr.3

9-sup.25mp

42002518

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

18.189,20

1,0594

19.269,64

1.080,44

Platforma-str. Decebal, bl.53,nr.251-s

up.21mp

42002576

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

9.910,66

1,0594

10.499,35

588,69

Platforma-str. Deznatui, bl. A3,nr. 018-sup.22mp

42002619

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

10.382,591

1,0594

10.999,32

616,73

Platforma-str.Dezrobirii,bl.A18,nr.03

7-22mp

42002387

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

16.006,50

1,0594

16.957,29!

950,79

Platforma-str. Dezrobirii, bl. A28,nr.29

3-sup.25mp

42002614

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

18.189,20

1,0594

19.269,64

1.080,44

Platforma-str.Dezrobirii,bl.b1,nr.208-

23mp

42002364

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

16.734,06

1,0594

17.728,06

994,00

Platforma-str.Dezrobirii,bl.D1,nr.255-

sup.24mp

42002590

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.326,46

1,0594

11.999,25

672,79

Platforma-str. Dezrobirii,bl. E7,nr. 196-

24 mp

42002351

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

17.461,63

1,0594

18.498,85

1.037,22

Platforma-str. Dezrobirii,bl.G8,nr.200 -25mp

42002356

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

18.189,20

1,0594

19.269,64

1.080,44

Platforma-str.Doljului,bl.A6,nr.338-2

7mp

42002318

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

19.644,34

1,0594

20.811,21

1.166,87

Platforma-str.Doljului.bl.R

14,nr.317-26mp

42002297

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

18.916,77

1,0594

20.040,43

1.123,66

Platforma-str.E.Chinezu,bl.F14,nr.2O

4-27mp

42002360

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

19.644,34

1,0594

20.811,21

1.166,87

Platforma-str.E.Chinezu,bl.F8,nr.202

-25mp

42002358

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

18.189,20

1,0594

19.269,64

1.080,44

Platforma-str.E.Chinezu,bl.H3,nr.20

1-24mp

42002357

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

17.461,63

1,0594

18.498,85

1.037,22

Platforma-str.E.Farago.bl, 122,nr. 137

-25mp

42002436

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str.E.Farago.bl. 123J,nr. 14

1-25mp

4200244C

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Denumire activ fix corporal

Număr inventar

C.. de clasificare din catalog

Anul si luna intrării in patrimoniu/Anul si luna ultimei

V. ue înregistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum -total-

Val.de inreg. in contab. actualizata (reevaluata) -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

c

D

1

2

3=1x2

4=3-1

Platforma-str.E.Farago,bl.130B,nr.1

38-25mp

42002437

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str.E.Farago,bl. 142B,nr.1

39-25mp

42002438

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str.E.Farago,bl.144,nr.140

-25mp

42002439

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str.E Farago,bl. 170G,nr.1

55-sup.25mp

42002454

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str.E Farago, bl. 173,nr. 161 -sup.25mp

42002460

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str. E. Farago, bl. 175,nr. 156

-sup.25mp

42002455

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str.E.Garleanu,bl.56,nr,08

4-sup.26mp

42002500

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

12.270,34

1,0594

12.999,20

728,86

Platforma-str.E.Garleanu,bl.58,nr. 12

4-25mp

42002423

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str.E.Garleanu,bl.59A1,nr.

083-sup.23mp

42002499

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

10.854,53

1,0594

11.499,29

644,76

Platforma-str.E.Stoenescu,bl.F2,nr.2

54-sup.25mp

4200258C

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str.E.Stoenescu,bl.T10,nr.

28-sup.25mp

42002582

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str.E.Stoenescu,bl.T9,nr.2

7-sup.27mp

42002581

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

12.742,27

1,0594

13.499,16

756,89

Platforma-str.Electroputere,bl.K7,nr.

226-sup.25mp

42002650

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

18.189,20

1,0594

19.269,64

1.080,44

Platforma-str.F.Aderca,bl.1,3,5,nr.8-

sup.2Smp

42002548

420.1.9.5. TERENURII

2014.04/2015.12

18.189,20

1,0594

19.269,64

1.080,44

Platforma-str.Fagaras,bl.D1,nr.30-su

p.26mp

42002509

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

12.270,34

1,0594

12.999,20

728,86

Platforma-str.Fagaras,bl.D17,nr.31-s

up.25mp

42002510

420.1.9.5. TERENURII

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str.Fagaras,bl.D26,nr.32-s

up.23mp

42002511

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

10.854,53

1,0594

11.499,29

644,76

Platforma-str.Fagaras,bl.D7,nr.28-su

p.26mp

42002507

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

12.270,34

1,0594

12.999,20

728,86

Platforma-str.Florilor,bl.5,nr.261-24

mp

42002525

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

17.461,63

1,0594

18.498,85

1.037,22

Platforma-str.Franarului,bl.J49,nr.28

6-sup.23mp

42002607

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

10.854,53

1,0594

11.499.29

644,76

Platforma-str.Fratii

Golești,bl.46lVA,nr.308-23mp

42002288

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

16.734,06

1,0594

17.728,06

994,00

Denumire activ fix corporal

Număr inventar

>.     Je cl.

■care din catalog

Anul si luna intrării in patrimoniu/Anul si luna ultimei

V jiregib..are in contabilitate -Iei-

Indicele preturilor de consum -total-

Val.de inreg. in contab. actualizata (reevaluata) -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

C

D

1

2

3=1x2

4=3-1

Platfdrma-slr.Fratii

Golești,bl.49IVA,nr.309-25mp

42002289^

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

18.189,20

1,0594

19.269,64

1.080,44

Platforma-str.Fratii

Golești, bl. F12, nr.203-26mp

42002359

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

18.916,77

1,0594

2O.O4O.43I

1.123,66

Platforma-str.Fratii

Golești,bl.K31,nr.16-25mp

42002321

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

18.189,20

1,0594

19.269,64

1.080,44

Platforma-str.Fratii

Golești,bl.M1 ,nr.348-22mp

4200232E

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

16.006,50

1,0594

16.957,29

950,79

Platforma-str.G.C.tinescu,bl.F24,nr.

027-sup.25mp

42002626

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str.G.Ctinescu,bl.F17,nr.O

27B-sup.24mp

42002628

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.326,46

1,0594

11.999,25

672,79

Platforma-str.G.Ctinescu,bl.F22,nr.O

27A-sup.25mp

42002627

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str.G.Enescu,bl.200H,nr.1

78-sup.25mp

42002472

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str.G.Enescu,bl.201 G,nr.1

68-sup.25mp

42002467

420.1.9.5. TERENURII

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str.G.Enescu,bl.22,nr.3-su

p.22mp

42002530

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

16.006,50

1,0594

16.957,29

950,79

Platforma-str.G.Enescu,bl.29A,nr.08

1-sup.25mp

42002497

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str.G.Enescu,bl.29B,nr. 10

7-25mp

42002406

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str.G.Enescu,bl.35ab,nr,1

21-25mp

42002420

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str.G. Enescu,bl.37, PT.2,n

r.262-25mp

42002526

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

18.189,20

1,0594

19.269,64

1.080,44

Platforma-str.G.Enescu,bl.40,nr.118

-25mp

42002418

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str.G.Enescu,bl. A2,nr.33-

sup.25mp

42002512

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str.G.Enescu,bl.B2,nr.35-

sup.26rnp

42002514

4.20.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

18.916,77

1,0594

20.040,43

1.123,66

Platforma-str.G.Enescu,bl.B9,nr.36-

sup.28mp

4200251S

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

20.371,90

1,0594

21.581,99

1.210,09

Platforma-str.G.Enescu,bl.C1,nr.37-

sup.25mp

42002516

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

18.189,20

1,0594

19.269,64

1.080,44

Platforma-str.G. Enescu, PT, nr. 116-2

5mp

42002415

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str.G.Fotino,6,nr. 10-27mp

42002343

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

19.644,34

1,0594

20.811,21

1.166,87

Denumire activ fix corporal

Număr inventar

C ie ci' care din cata

°9

Anul si luna intrării in patrimoniu/Anul si luna ultimei

Vai.de nregi     e in

contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum -total-

Val.de inreg. in contab. actualizata (reevaluata) -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

c

D

1

2

3=1x2

4=3-1

Platforma-str.H.Coanda,bl.C7,nr.058

B-sup.27mp

42002677

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

12.742,27

1,0594

13.499,16]

756,86

Platforma-str. H.Coanda, bl. 01,nr.237

-sup.25mp

42002662

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

18.189,20

1,0594

19.269,64

1.080,44

Platforma-str.Horia,bl.B8,nr.8-22mp

42002380

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

16.006,50

1,0594

16.957,29

950,79

Platforma-str.Horia,bl.P2,nr.223-25

mp

42002379

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

18.189,20

1,0594

19.269,64

1.080,44

Platforma-str. I. Anestin, bl .91 ,nr. 142-

sup.25mp

42002442

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str. I.Argetoaia, bl. C2,nr.49

-25mp

42002240

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,401

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str.l.Averescu,bl.L1 ,nr.31

3-24mp

42002293

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

17.461,63

1,0594

18.498,85|

1.037,22

Platforma-str. I.Cantacuzino,bl. S16,n

r.65-25mp

42002258

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str.l.Cantacuzino,bl.S18,n

r.66-25mp

42002259

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str.l.Cernatescu,bl.K36,nr.

329-25mp

42002307

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40|

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str. I.D.Sarbu, bl. 1

ITA,nr.2-sup.25mp

42002665

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

'11.798,401

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str. I .D.Sarbu, bl. 13 ,nr.98-s

up.25mp

42002640

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str.l.D.Sarbu,bl.304,nr.92-

sup.25mp

42002634

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str.l.D Sarbu,bl.4,nr.15-su

p.25mp

42002675

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str.l.D.Sarbu,bl.a,nr.101-s

up.25mp

42002643

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str. I.D.Sarbu,bl.S6,nr. 105-

sup.25mp

42002647

420 1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str. I.G. Duca, bl. J24,nr.285

-sup.24mp

42002606

420.1.9.5. TERENURI

-

2014.04/2015.12

11.326,46

1,0594

11.999,25

672,79

Platforma-str.l.Traian,bl.K3,nr.231-2

5mp

42002655

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

18.189,20

1,0594

19.269,64

1.080,44

Platforma-str.l.Traian,bl.M51,nr.229-

25mp

42002653

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

18.189,20

1,0594

19.269,64

1.080,44

Platforma-str.l.Tuculescu,bl.C2,nr.2

39-sup.26mp

42002563

420.1.9.5. TERENURII

2014.04/2015.12

12.270,34

1,0594

12.999,20

728.86

Platforma-str. l.Tuculescu,bl.O16, nr.

23-sup.28mp

42002565

420.1.9.5. TERENURI

I

I

2014.04/2015.12

13.214,21

1,0594

13.999,13

784,92

Denumire activ fix corporal

Număr inventar

Cod de cla    are din catalog

Anul si luna intrării in patrimoniu/Anul si luna ultimei

Val.de înregis     in

contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum -total-

Val.de inreg. in contab. actualizata (reevaluata) -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

C

D

1

2

3=1x2

4=3-1

Platforma-str.l.Tuculescu,bl.\/9,nr.24

-sup.25mp

42002566

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str.lancu

Jianu,bl.10,nr 264-sup.25mp

42002527

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

. 18 189,20

1,0594

19.269,64

1.080,44

Platforma-str.lancu

Jianu,bl.H8,nr.43-sup.25mp

42002522

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

18.189,20

1,0594

19.269,64

1.080,44

Platforma-str.lerusalim,bl.6,nr.7-sup.

22mp

42002550

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

16.006,50

1,0594

16.957,29

950,79

Platforma-str.L Mrazek,bl.M19,nr.22

5-sup.25mp

42002649

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

18 189,20

1,0594

19.269,64

1.080,44

Platforma-str.Lamaitei,bl.68B,nr.4-2

5mp

42002331

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

18.189,20

1,0594

19.269,64

1.080,44

Platforma-str.Luminii,bl.G8,nr.42-su

p.24mp

42002521

420.1.9.5 TERENURI

2014.04/2015.12

17.461,63

1,0594

18.498,85

1.037,22

Platforma-str.Lyon,bl.G33,nr.295-su

p.23mp

42002616

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

10.854,53

1,0594

11.499,29

644,76

Platforma-str.M.Barca,bl D31 ,nr.275 -sup.28mp

42002595

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

13.214,21

1,0594

13.999,13

784,92

Platforma-str.M.Canciulescu,bl.I39,n r. 71-25 mp

42002260

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str.M.Cerchez,bl.G1,nr.00 2A-25mp

42002332

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

18.189,20

1,0594

19.269,64

1.080,44

Platforma-str.M.Cerchez,bl G2,nr.00

2b-25mp

42002333

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

18.189,20

1,0594

19.269,64

1.080,44

Platforma-str.M.Dudu,bl. 10,nr.075-s

up.23mp

42002562

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

16.734,06

1,0594

17.728,06

994,00

Platforma-str.M.Sorescu,bl.2,nr.11-2

5mp

42002268

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

18.189,20

1,0594

19.269,64

1.080,44

Platforma-str.M.Strajan,bl.a

4,nr.210-23mp

42002366

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

16.734,06

1,0594

17.728,06

994,00

Platforma-str.M.Strajan.bl.a

7,nr.211-23mp

42002367

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

16.734,06

1,0594

17.728,06

994.00

Platforma-str.M.Viteazu,bl.4,nr.5-sup

.27mp

42002547

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

19.644,34

1,0594

20.811,21

1.166,87

Platforma-str.M.Viteazu,bl.5,nr.6-sup

,25mp

42002549

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

18.189,20

1,0594

19.269,64

1.080,44

Platforma-str. Maramureș, bl .21 ,nr.28

0-sup.24mp

42002603

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.326,46

1,0594

11.999,25

672,79

Platforma-str.Maramures, bl. 21-22, nr

.281-sup.24mp

42002604

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.326,46

1,0594

11.999,25

672,79

Platforma-str.Maramures,bl.117,nr.3

4-sup.25mp

42002601

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Denumire activ fix corporal

Număr inventar

'< de cla'    ire din catalo

9

Anul si luna intrării in patrimoniu/Anul si luna ultimei

> Val.de inregis     in

contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum -total-

Val.de inreg. in contab. actualizata (reevaluata) -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

C

D

1

2

3=1x2

4=3-1

Platforma-str.Milcov,bl.A56,nr.290-s

up.26mp

42002611

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

18.916,77

1,0594

20.040,43

1.123,66

Platforma-str.Milcov,PT6,bl.B17,nr.2

88-sup.24nip

42002609

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

17.461,63

1,0594

18.498,85

1.037,22

Platforma-str.Mircesti,bl.O6,nr.236-s

up.25mp

42002661

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

18.189,20

1,0594

19.269,64

1.080,44

Platforma-str.Mircesti,cămin

4,nr.6-sup,25mp

42002658

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

18,189,20

1,0594

19.269,64

1.080,44

Platforma-str.N.Banescu,bl.D9,nr.23

-sup.23mp

42002508

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

10.854,53

1,0594

11.499,29

644,76

Platforma-str.N.Coculescu,bl.98,nr.1

30-25mp

42002429

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23'

700,83

Platforma-str.N.lorga,bl.A62,nr.023-

sup.24mp

42002623

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.326,46

1,0594

11.999,25

672,79

Platforma-str.N.lorga,bl.A64,nr.023B

-sup.zșmp

42002624

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str.N.lorga,bl.G28,nr.294-

sup.25mp

42002615

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

12.742,27

1,0594

13.499.16

756,89

Platforma-str.N.lorga,E1,nr.019-sup.

23mp

42002620

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

10.854,53

1,0594

11.499,29

644,76

P1atforma-str.N.Magereanu,b!.G6,nr.

333-25mp

42002312

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str.N.PIopsor,bl.23D,nr.07

0-sup,23mp

42002560

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

16.734,06

1,0594

17.728,06

994,00

Platforma-str.N.PIopsor,bl.49apt,nr.1

0-sup.25mp

42002552

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

18.189,20

1,0594

19.269,64

1.080,44

Platforma-str.N.Sisesti,bl.l45,nr.16-2

5mp

42002241

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-slr N.Sisesti.bl l47,nr.50-2

5mp

42002242

420.1.9.5 TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str.N.Vulovici.Big

Family,nr.345-27mp

42002325

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

19.644,34

1,0594

20.811,21

1.166,87

Platforma-str.Nanterre,bl.A4,nr.216-

25mp

42002371

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

18.189,20

1,0594

19.269,64

1.080,44

Platforma-str.Nanterre,bl.C4,nr.214 -

24mp

42002370

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

17.461,63

1,0594

18.498,85

1.037,22

Platforma“Str.Nanterre,bl.C5,nr.7-22

mp

42002372

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

16.006,50

1,0594

16.957,29

950,79

Platforma-str.Nanterre,bl.C8,nr.213-

27mp

42002369

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

19.644,34

1.0594

20.811,21

1.166,87

Platforma--str.Oltenia,bl.27,nr. 109-27

mp

42002407

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

12.742,27

1,0594

13.499,16

756,89

Denumire activ fix corporal

Număr inventar

[                                                         I

Cod de clăi. are din catalog

Anul si luna intrării in patrimoniu/Anul si luna ultimei

u

inregis    . în

contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum -total-

Val.de inreg. in contab. actualizata (reevaluata) -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

c

0

1

2

3=1x2

4=3-1

Platforma-str.Oltet,bl.D2,nr.15-sup.2

5mp

42002555

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

18.189,20

1,0594

19.269,64

1.080,44

Platforma-str.Opanez,bl.F13,nr.40-s

up.27mp

42002519

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

19.644,34

1,0594

20.811,21

1.166,87

Platforma-str.Opanez,bl.F3,nr.41-su

p.25mp

42002520

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

18.189,20

1,0594

19.269,64

1.080,44

Platforma-str.Paleologu,b(.52B,nr.12

8-25mp

42002427

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str.Paltinis,bl.65,nr.332-28

mp

42002311

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

20.371,90

1,0594

21.581,99

1.210.09

Platforma-str.Paltinis,bl.K12,nr.5-26

mp

42002315

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

18.916,77

1,0594

20.040,43

1.123,66

Platforma-str.Paltinis,bl.K2,nr.335-2

4mp

42002314

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

17.461,63

1,0594

18.498,85

1.037,22

Platforma-str.Paltinis,bl.K6,nr.334-2

5mp

42002313

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

18.189,20

1,0594

19.269,64

1.080,44

Platforma-str.Paltinului.bl 171 ,nr. 166

-sup.24mp

42002465

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.326,46

1,0594

11.999,25

672,79

Platforma-str.Paltinului,bl.172,nr. 167 -sup.27mp

42002466

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

12.742,27

1,0594

13.499,16

756,89

Platforma-str.Pandurilor,bl.15,nr.11-

sup.25mp

42002671

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str.Pandurilor,bl.P6,nr. 104

-sup.25mp

42002646

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str.Pascani,bl.A9,nr.34-su

p.24mp

42002513

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

17.461,63

1,0594

18.498,85

1.037,22

Platforma-str. Pașcani, bl.Senator, nr.

27-sup.25mp

42002506

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str.Potelu,bl.R2

ANL.nr. 19-sup.26mp

42002668

420.1.9.5. TERENURI

2014 04/2015.12

18.916,77

1,0594

20.040,43

1.123,66

Platforma-str.Potelu,bl.R20

ANL.nr.21-sup.22mp

42002670

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

10.382,50

1,0594

10 999,32

616,73

Platforma-str.Potelu,bl.R8

ANL,nr.20-sup.24mp

42002669

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

17.461,63

1,0594

18.498,85

1.037,22

Platforma-str.Princip

Unite,bl.1,nr.11-sup.26mp

42002553

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

18.916,77

1,0594

20.040,43

1.123,66

Platforma-str.R.Rolland,bl.ijl<,nr.9-su

p.23mp

42002551

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

16.734,06

1,0594

17.728,06

994,00

Platforma-str.Renasterii,PT,nr.8-sup.

23mp

42002529

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

16.734,06

1,0594

17.728,06

994,00

Platforma-str.Revolutiei.bl. 19,nr.93-s

up.25mp

42002635

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Denumire activ fix corporal

Număr inventar

. de cla     ire din catalc

9

Anul si luna intrării     '

in patrimoniu/Anul si luna ultimei

Val.dA inregis     in

contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum -total-

Val.de inreg. in contab. actualizata (reevaluata) -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

C

D

1

2

3=1x2

4=3-1

Platforma-str. Revoluției, bl. 22, nr.94-s

up.2Smp

42002636

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str. Revoluției, bl. 26,nr.95-s

up.25mp

42002637

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str.Romul,bl.C2,nr.3-sup.

24mp

42002545

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

17.461,63

1,0594

18.498,85

1.037.22

Platforma-str.Romul,bl.T3,nr.4-sup.2

5rnp

42002546

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

18.189,20

1,0594

19.269,64

1.080,44

Platforma-str. Rovinari, bl.d,nr. 91-sup ,25mp

42002633

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23'

700,83

Platforma-str.Rovinari,bl.e,nr.103-su

p,27mp

42002645

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

12.742,27

1,0594

13.499,161

756,89

Platforma-str. S.Demetriade, bl.G7,nr.

006-26mp

42002335

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

18.916,77

1,0594

20.040,43

1.123,66

Platforma-str.S.Demetriade.bl.l 7, nr.321-25mp

42002301

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str. S.Odobleja,bl.a 19, nr.2

69-sup.25mp

42002538

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str.S.Odobleja,bl.D15,nr.2

67-sup.25mp

42002537

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str.S.Stefanescu,bl.C14,n

r.38-sup.27mp

42002517

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

19.644,34

1,0594

20.811,21

1.166,87

Platforma-str.S.Stoilov,bl.E11 ,nr.381

-sup.25mp

42002622

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str.S.Stoilov,bl.E4,nr.092-

sup.23mp

42002630

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

10.854,53

1,0594

11.499,29

644,76

Platforma-str.S.Stoilov,bl.E6a,nr.020

-sup.24mp

42002621

420.1.9.5. TERENURI

I

2014.04/2015.12

11.326,46

1,0594

11.999,25

672,79

Platforma-str. S.Voda,bl. A0-A4,nr.04

2-25mp

42002269

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

f 'îvliiui i I iu ’Lt! .S. Vodcă,bl.A I 2.,/\ 1 3,A I

4a,A14b-25mp

42002270

420.1 9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str.S.Voda,bl.C13b,nr.014

-27mp

42002340

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

19.644,34

1,0594

20.811,21

1.166,87

Platforma-str.Sararilor,bl.K13,nr.227

-sup.25mp

42002651

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

18.189,20

1,0594

19.269,64

1.080,44

Platforma-str.Sararilor,bl.K18,nr.224

•sup.25mp

42002648

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

18.189,20

1,0594

19.269,64

1.080,44

Platforma-str.Sararilor,bl.K24,nr.228

-sup.25mp

42002652

420.1.9.5. TERENURI

I

2014.04/2015.12

18.189,20

1,0594

19.269,64

1.080,44

Platforma-str.Sararilor,bl.M34,nr.230

-sup.25mp

42002654

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

18.189,20

1,0594

19.269,64

1.080,44

Denumire activ fix corporal

Număr inventar

-d de

ificare din catalo

9

Anul si luna intrării in patrimoniu/Anul si luna ultimei

Val.de inr<     rare in

contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum -total-

Val.de inreg. in contab. actualizata (reevaluata) -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

C

D

1

2

3=1x2

4=3-1

Platforma-str.Sararilor,bl M7,nr.233-

sup.25mp

42002657

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

18.189,20

1,0594

19.269,64

1.080,44

Platforma-str.Savinesti,bl.M1,nr,067-

sup.25mp

42002558

420.1.9.5 TERENURI

2014.04/2015.12

18.189,20

1,0594

19.269,64

1.080.44

Platforma-str.Severinului,bl.309,nr.0

85-sup.23mp

42002501

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

10.854,53

1,0594

11.499,29

644,76

Platforma-str.Severinului,bl.310,nr.0

85B-sup.25mp

42002502

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str.Severinu!ui,bl,311 ,nr.O

85C-sup.24mp

42002503

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.326,46

1,0594

11.999,25

672,79

Platforma-str.Severinului,bl.317,nr.O

86A-sup.26mp

42002504

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

12.270,34

1,0594

12.999,20

728.86

Platforma-str.Severinului,bl.319,nr.O

86B-sup.25mp

42002505

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str.Severinului,bl.B05,nr.1

54-sup.25mp

42002453

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1.05941

12.499,23

700,83

Platforma-str.Spania.bl.6

MAN ,nr.215-sup.23mp

42002678

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

16.734,06

1,0594

17.728,06

994,00

Platforma-str.Spania,bl.O10,nr.5-su

p.25mp

42002659

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

18.189,20

1,0594

19.269,64

1.080.44

Platforma-str.Spania.bl.012,nr.234-

sup.25mp

42002660

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

18.189,20

1,0594

19.269,64

1.080,44

Platforma-str.Spania,bl.P1,nr.054-24

mp

42002396

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

17.461,63

1,0594

18.498,85

1.037,22

Platforma-str.Spania,bl.P6,nr.238-su

p.25mp

42002663

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str.St cel

Mare,bl.9,nr.17+18+19-21mp

42002277

420.1.9.5 TERENURI

2014.04/2015.12

15.278,93

1,0594

16.186,50

907,57

Platforma-str.St cel

Mare,bl.L,nr.068-sup.23mp

42002559

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

16.734,06

1,0594

17.728,06

994,00

Plauoima-sir.St cel

Mare, bl. V1 ,nr.040-24mp

42002389

420.1.9.5. i EKEJIURI

2014.04/20 1b. i2

17.461,63

1,0594

18.498,85

1.087,2/

Platforma-str.St.Falcoianu,bl.D28,nr.

315-23mp

42002295

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

16.734,06

1,0594

17.728,06

994,00

Platforma-str.St.Falcoianu.Stomato,

nr.344-24mp

42002324

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

17.461,63

1,0594

18.498,85

1.037.22

Platforma-str.St.Velovan, bl. B4 ,nr. 19

4-25mp

42002350

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

18.189,20

1,0594

19.269,64

1.080.44

Platforma-str.St.Velovan,bl.PT5,nr.1

95-25mp

42002353

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

18.189,20

1,0594

19.269,64

1.080,44

Platforma-str.Stiintei,bl.A15,nr.257-s

up.25mp

42002583

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Denumire activ fix corporal

Număr inventar

Cod uc clasificare din catalog

Anul si luna ' intrării in patrimoniu/Anul si luna ultimei

Val.de

i. gistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum -total-

Val.de inreg. in contab. actualizata (reevaluata) -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

c

D

1

2

3=1x2

4=3-1

Platforma-str.Stiintei,bl.O1,nr.064-su

p.25mp

4200258S

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str.Stiintei, bl. U11 ,nr.22-su

p.25mp

42002584

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str.T.Gheorghiu,bl.115,PT

8,nr 134-25mp

42002433

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str.T.Lalescu,bl.a2,nr.209-

25mp

42002365

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

18.189,20

1,0594

19.269,64

1.080,44

Platforma-str.T.Lalescu,bl.D4,nr.256

-sup.24mp

42002591

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.326,46

1,0594

11.999,25

672,79

Platforma-str.Unirii,bl.2,nr.14-sup.23

mp

42002554

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

16.734,06

1,0594

17.728,06

994,0C

Platforma-str.Unirii,bl.24D,nr.072-su

p.24mp

42002561

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

17.461,63

1,0594

18.498,85

1.037,22

Platforma-str. Unirii, bl. 36, nr.60-25mp

42002253

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str. V.AIecsandri,bl. F2,nr.2

07-23mp

42002363

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

16.734,06

1,0594

17.728,06

994,00

Platforma-str. V.AIecsandri, bl. F4,nr.2

06-23mp

42002362

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

16.734,06

1,0594

17.728,06

994,OG

Platforma-str.V.AIecsandri,bl F6,nr.2

05-23mp

42002361

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

16.734,06

1,0594

17.728,06

994,00

Platforma-str.V Carpen,bl M24,nr.23

2-sup.25mp

42002656

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

18 189,20

1,0594

19.269,64

1.080,44

Platforma-str.V.Gomoiu,bl.l14,nr.44-

25mp

42002236

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11 798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str.V.Gomoiu,bl.l2,nr.48-2

4mp

42002239

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.326,46

1,0594

11.999,25

672,79

Platforma-str.V Gonioiu,bl.l20,nr,17-25mp

42002264

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12 499,23

700,83

. . leiioima str.V.Gi.nic!u,b!      or iu

-25 mp

42002266

C.0.l,y.5 TERENURI

2014.04/2015.12

11,798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str .V.Gomoiu, bl. S25,nr.9-

25mp

42002265

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str.V.Gomoiu,bl.S52,nr,18

-25 mp

42002267

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforma-str. V.Magearu,bl. J16 ,nr.2

84-sup.23mp

42002605

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

10.854,53

1,0594

11.499,29

644,76

Platforma-str.V.Papilian,bl.E14,nr.59

-25mp

42002251

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

11.798,40

1,0594

12.499,23

700,83

Platforrna-str.V.Papilian,bl.F1-F6,nr.

20-25mp

42002252

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

18.189,20

1,0594

19.269,64

1.080,44

Denumire activ fix corporal

Număr inventar

Cod de v Jficare din catalog

Anul si luna intrării in patrimoniu/Anul si luna ultimei

''al.de ini. jtrare in contabilitate

-lei-

Indicele preturilor de consum -total-

Val.de inreg. in contab. actualizata (reevaluata) -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

c

D

1

2

3=1x2

4=3-1

Platforma-str.V.Papilian,bl.H4,nr.61-

25mp

42002254

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

18.189,20

1,0594

19.269,64

1.080,44

Platforma-str.Vantului,bl.M6,nr.99-su

p.29mp

42002641

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

13.686,14

1,0594

14.499,10

812,96

Platforma-str.Vulturi

bl.A35,nr.319-27mp

42002293

420.1.9.5. TERENURI

2014.04/2015.12

19.644,34

1,0594

20.811,21

1.166,87

rotai 420.1.9.5. TERENURI:

6.217.992,69

6.587.342,38

369.349,6!

TOTAL GENERAL

6.217.992,69

6.587.342,38

369349,6!


Presedintel^lcojn


isiei de inventariere,


SITUAȚIA

Denumire activ fix corporal

Număr inventar

Cod de clasificare din catalo

I

Anul si luna intrării in patrimonlu/Anul si luna ultimei

Val.de înregistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum -total-

Val.de inreg. in contab. actualizata (reevaluata) -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

C

D

1

2

3=1x2

4=3-1

0.1.9.1

SPATII VERZI - PIAȚA CENTRALA

4690

42000029

0.1.9.1

1967.01/2015.12

72.772,90

1,0594

77.095,61

4.322,71

Total 0.1.9.1:

72.772,90

77.095,61

4.322,71

0.1.9.5

TEREN - PIAȚA CRAIOVITA

ORIZONT 4762

42000020

0.1.9.5

1977.01/2015.12

225.151,34

1,0594

238.525,34

13.374,00

TEREN - PIAȚA VALEA ROȘIE

4709

42000032

0.1.9.5

1999.01/2015.12

580.676,55

1,0594

615.168,75

34.492,20

TEREN - PIAȚA CENTRALA 4653

42000028

0.1.9.5

1967.12/2015.12

6.156.539,91

1,0594

6.522.238,56

365.698,65

TEREN - PIAȚA CHIRIAC 4748

42000025

0.1.9.5

1957.01/2015.12

197.902,76

1,0594

209.658,19

11.755,43

TEREN - PIAȚA CRAIOVITA BIG

4773

42000035

0.1.9.5

1974.01/2015.12

397.618,84

1,0594

421.237,41

23.618,57

TEREN - PIAȚA DEZROBIRII 4719

42000031

0.1.9.5

1976.01/2015.12

100.096,29

1,0922

109.320,28

9.223,99

TEREN - PIAȚA GĂRII 4703

42000033

0.1.9.5

1974.01/2015.12

202.570,73

1,0594

214.603,44

12.032,71

Total 0.1.9.5:

7.860.556,42

8.330.751,97

470.195,55

420.1.9.5. TERENURI

TEREN - PIAȚA BRAZDA BABA

NOVAC 4765

42000007

420.1.9.5. TERENURI

1974.01/2015.12

239.666,31

1,0594

253.902,50

14.236,19

Teren Piața Ciuperca-242 mp

42000655

420.1.9.5. TERENURI

2010.10/2015.12

73.488,43

1,0594

77.853,64

4.365,21

TEREN STR DIMITRIE GEROTA

NR.7*

42002771

420.1.9.5. TERENURI

2016.01/2016.01

3.974.862,69

1,0398

4.133.178,45

158.315,76

Total 420.1.9.5. TERENURI:

4.288.017,43

4.464.934,59

176.917,1t

Denumire activ fix corporal

Număr inventar

Coci a

sificare din cataif

'9

Anul si luna intrării in patrimoniu/Anul si luna ultimei

val.de trare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum -total-

Val.de inreg. in contab. actualizata (reevaluata) -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

c

D

1

2

3=1x2

4=3-1

TOTAL GENERAL

12.221.346,75

12.872.782,17

651.435,42


Președintele comisieide inventariere,

SITUAȚIA


Presedinîtele comisiei de inventariere,Denumire activ fix corporal

Număr inventar

Cod de clasificare din catalc

g

Anul si luna intrării in patrimoniu/Anul si luna ultimei

Val.de inregistrare in contabilitate -lei-

Indicele preturilor de consum -total-

Val.de inreg. in contab. actualizata (reevaluata) -lei-

Dif.din reeval.de inreg .in contab.la data reeval.

A

B

C

D

1

2

3=1x2

4=3-1

420.1.9.5. TERENURI

Spit. Clinic Municipal Filantropia-

Teren

42000558

420.1.9.5. TERENURI

2008.12/2015.12

24.719.055,09

1,0594

26.187.367,67

1.468.312,58

Spit. Clinic Municipal Filantropia-

Teren Laborato

42000557

420.1.9.5. TERENURI

2008.12/2015.12

921.062,93

1,0594

975.774,09

54.711,16

Spit. Clinic Municipal Filantropia-Teren M.R.F.

42000553

420.1.9.5. TERENURI

2008.12/2015.12

1.226.455,69

1,0594

1.299.307,19

72.851,50

Spit. Clinic Neurops.CI. Neuro.

Infantila -teren

42000588

420.1.9.5. TERENURI

2008.12/2015.12

2.115.061,14

1,0594

2.240.695,83

125.634,69

Spit. Clinic Neuropsihiatrie- CI.

Neurologie- Tere

42000587

420.1.9.5. TERENURI

2008.12/2015.12

27.404.590,49

1,0594

29.032.423,95

1.627.833,46

Spit. Clinic Neuropsihiatrie- CI. Psihi. I- Teren

42000586

420.1.9.5. TERENURI

2008.12/2015.12

11.545.999,68

1,0594

12.231.832,39

685.832,71

Spitalul Clinic Victor Babes Craiova-Teren

42000596

420.1.9.5. TERENURI

2008.12/2015.12

21.683.611,24

1,0588

22.958.016,61

1.274.405,37

TEREN -SPITALUL

FILANTROPIA-AMBULATORIUL

ADULTI

42002772

420.1.9.5. TERENURI

2016.03/2016.03

2.181.900,00

1,0720

2.339.031,03

157.131,03

Teren str. M.Viteazul nr.20-206 mp

42000702

420.1.9.5. TERENURI

2012.12/2015.12

318.623,99

1,0648

339.269,64

20.645,65

TEREN-SPITAL

FILANTROPIA-AM B ULATO RIU

ADULTI

42002786

420.1.9.5. TERENURI

2017.09/2017.09

346.500,00

1,0544

365.349,61

18.849,61

Total 420.1.9.5. TERENURI:

92.462.860,25

97.969.068,01

5.506.207,7(

TOTAL GENERAL

92.462.860,25

97.969.068,01

5.506.207,7<

SITUAȚIA

Denumire activ fix corporal

Număr inventar

Cod de clasificare din catalc

g

Anul si luna intrării in patrimoniu/Anul si luna ultimei

Val.de înregistrare in contabilitate

-lei-

Indicele preturilor de consum -total-

Val.de inreg. in contab. actualizata (reevaluata) -lei-

Dif.din reeval.de inreg.in contab.la data reeval.

A

B

C

D

1

2

3=1x2

4=3-1

420.1.9.5. TERENURI

Col. Nat. Ec. Gheorghe Chitu- Teren

42000505

420.1.9.5. TERENURI

2008.12/2015.12

14.108.156,46

1,0594

14.946.181,36

838.024,90

Col. Nat. Ec. Gheorghe Chitu- Teren

42000506

420.1.9.5. TERENURI

2008.12/2015.12

17.077.796,75

1,0594

18.092.218,37

1.014.421,62

Col. Nat. Nicoale Titulescu- Teren

42000516

420.1.9.5. TERENURI

2008.12/2015.12

13.953.748,67

1,0594

14.782.601,74

828.853,07

Col. National Carol I- Teren

42000552

420.1.9.5. TERENURI

2008.12/2015.12

72.011.428,73

1,0594

76.288.909,66

4.277.480,93

Col.Teh. de Arte si Mes. C-tin

Brincusi- Fac.- Ter

42000506

420.1.9.5. TERENURI

2008.12/2015.12

2.079.727,52

1,0594

2.203.263,39

123.535,87

Col.Teh. de Arte si Mes. C-tin

Brincusi- Teren

42000507

420.1.9.5. TERENURI

2008.12/2015.12

18.115.616,32

1,0594

19.191.684,45

1.076.068,13

Col.Teh. Ion Mincu- Teren

42000515

420.1.9.5. TERENURI

2008.12/2015.12

3.144.085,92

1,0594

3.330.844,71

186.758,79

Colegiul Frații Buzesti- Teren

42000520

420.1.9.5. TERENURI

2008.12/2015.12

24.960.343,16

1,0594

26.442.988,26

1.482.645,10

Colegiul National Elena Cuza-Teren

școala

42000597

420.1.9.5. TERENURI

2008.12/2015.12

23.470.198,61

1,0594

24.864.329,08

1.394.130,47

Colegiul National Ștefan Velovan-

Teren

42000528

420.1.9.5. TERENURI

2008.12/2015.12

30.786.242,41

1,0594

3