Hotărârea nr. 461/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 461

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 461

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova

nr.241/2017 referitoare la aprobarea criteriilor și punctajelor pentru evaluarea persoanelor juridice și fizice constituite în temeiul Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, a Legii nr.14/2003 a partidelor politice și a Legii nr.96/2006 republicată, privind statutul deputaților și al senatorilor, în vederea înscrierii în listele de priorități pentru atribuirea unui spațiu cu altă destinație pentru sediu

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.184994/2019, raportul nr.185495/2019 întocmit de Direcția Patrimoniu și raportul de avizare nr.185690/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.241/2017 referitoare la aprobarea criteriilor și punctajelor pentru evaluarea persoanelor juridice și fizice constituite în temeiul Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, a Legii nr.14/2003 a partidelor politice și a Legii nr.96/2006 republicată, privind statutul deputaților și al senatorilor, în vederea înscrierii în listele de priorități pentru atribuirea unui spațiu cu altă destinație pentru sediu și avizele nr.344/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.353/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.357/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.361/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată prin Legea nr.246/2005, Legii nr.53/1991, republicată, privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale și Deciziei nr.684/2005 a Parlamentului European de adoptare a Statutului deputaților în Parlamentul European;

În temeiul art.129 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.6 lit.a, art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.241/2017 referitoare la aprobarea criteriilor și punctajelor pentru evaluarea persoanelor juridice și fizice constituite în temeiul Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, a Legii nr.14/2003 a partidelor politice și a Legii nr.96/2006 republicată, privind statutul deputaților și al senatorilor, în vederea înscrierii în listele de priorități pentru atribuirea unui spațiu cu altă destinație pentru sediu, prin completarea cu sintagma “deputaților în Parlamentul European, potrivit Deciziei nr.684/2005 a Parlamentului European“.

Art.2. Se aprobă modificarea anexelor nr.1 și 4 ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.241/2017, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.252/2018.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul

Administrație Publică Locală și Direcția Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Gheorghe NEDELESCU


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU


ANEXA NR.1 LA HOTĂRÂREA NR.461/2019

CRITERII

pentru evaluarea persoanelor juridice și fizice constituite în temeiul Ordonanței nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații , a Legii nr.14/2003 a partidelor politice și a Legii nr.96/2006 rep, privind statutul deputaților și al senatorilor, DECIZIEI PARLAMENTULUI EUROPEAN din 28 septembrie 2005 de adoptare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în vederea înscrierii în listele de priorități pentru atribuirea unui spațiu cu altă destinație pentru sediu

A.Criterii restrictive:

 • 1.  Au acces la un spatiu cu alta destinatie, in vederea inchirierii, urmatoarele categorii de persoane juridice si fizice:

 • a) partidele politice - asociatii cu caracter politic ale cetatenilor romani cu drept de vot, care participa in mod liber la formarea si exercitarea vointei lor politice, indeplinind o misiune publica garantata de Constitutie; ele sunt persoane juridice de drept public;

 • b) asociațiile - constituite de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei intelegeri, pun in comun si fara drept de restituire contributia materiala, cunostintele sau aportul lor in munca pentru realizarea unor activitati in interes general, al unor colectivitati sau, dupa caz, in interesul lor personal nepatrimonial; ele sint persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial;

 • c) fundatiile - constituite de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic intre vii ori pentru cauza de moarte, constituie un patrimoniu afectat, in mod permanent si irevocabil, realizarii unui scop de interes general sau, dupa caz, al unor colectivitati; ele sint persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial;

 • d) deputați și senatori care sunt reprezentanti alesi ai poporului român, prin care acesta isi exercita suveranitatea, in conditiile prevazute de Constitutie si de legile țării.

 • e) deputații Parlamentului European, care sunt reprezentanti alesi ai poporului român

 • 2. Au acces la închirierea unui spațiu cu altă destinație, pe baza prezentelor criterii, în ordinea de prioritate aprobată de Consiliul Local:

-partidele politice si organizatiile cetatenilor apartinând minoritatilor nationale care sunt asimilate partidelor politice pentru atribuirea de spatii pentru sediile centrale si locale ale partidelor politice

-deputatii, deputații Parlamentului European si senatorii pentru inchirierea de spatii pentru birouri in circumscriptiile in care au fost alesi.

-persoanele juridice constituite în temeiul Ordonanței nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații

 • B. Criterii de eligibilitate

Sunt eligibile persoanele juridice constituite in baza Ordonantei 26/2000, actualizata, partidele politice, deputați, deputați Parlamentului European și senatori , care:

 • 1. Nu se află în litigiu cu autoritatea locala.

 • 2. Nu înregistrează obligații de plată către impozitele si taxele catre stat și bugetul olcal, precum și contribuțiile către asigurarile sociale de stat.

 • 3. Nu se afla în procedura de dizolvare , lichidare, faliment.

 • 4. Nu beneficiaza și nu au beneficiat de un alt spatiu apartinând autoritatii locale, cu exceptia celor a caror raport de locatiune a fost intrerupt din alte considerente decat din culpa lor, stabilită prin hotarare judecatoreasca, definitivă și irevocabilă sau ca urmare a unei proceduri administrative.

 • 5. Nu detin în proprietate un imobil.

 • C. Criterii comune

  Nr. Crt

  Criterii de ierarhizare

  Punctaj

  1

  FORMA DE ORGANIZARE

  1.1 Persoana juridica de drept public

  30

  1.2 Deputati, deputații Parlamentului European,senatori

  20

  1.3 Persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial

  15

  2

  SITUATIA LOCATIVA ACTUALA

  a) Fara spatiu

  15

  b) Spatiu deținut de la alt proprietar decât municipiul Craiova ori RAADPFL Craiova

  5

  c) Evacuat/in curs de evacuare din spatii situate in imobile retrocedate fostilor proprietari

  10

  3

  VECHIMEA CERERII

  Se acorda pentru fiecare lună

  0.25

NOTĂ: În cazul inregistrarii unor punctaje egale, solicitantii vor fi departajati in functie de data cererii in ordinea vechimii (zi/luna/an).

ACTE NECESARE CONSTITUIRII DOSARULUI

pentru evaluarea persoanelor juridice și fizice constituite în temeiul Ordonanței nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații , a Legii nr.14/2003 a partidelor politice și a Legii nr.96/2006 rep, privind statutul deputaților și al senatorilor, DECIZIEI PARLAMENTULUI EUROPEAN din 28 septembrie 2005 de adoptare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în vederea înscrierii în listele de priorități pentru atribuirea unui spațiu cu altă destinație pentru sediu

 • 1.  Cerere;

 • 2.  Copia hotarârii judecatorești de infiintare a partidelor politice/asociații/fundații, rămasă definitivă si irevocabilă;

 • 3.  Copia actului constitutiv si statutului asociatiei/fundatiei;

 • 4.  Copia certificatului de inscriere in Registrul partidelor politice/Certificat de înregistrare fiscală

 • 5. Copia certificatului de inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor sau incheierea prin care s-a dispus inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor;

 • 6.Declarație notariala pe propria raspundere pentru deputați, deputații Parlamentului European și senatori din care sâ rezulte câ solicitantul nu deține un spatiu cu alta destinatie decât locuinta, proprietatea Municipiului Craiova.

 • 7.  Certificat doveditor al alegerii deputatului, deputatului Parlamentului European, senatorului;

 • 8.  Copia actului de identitate pentru solicitantii persoane fizice si reprezentantii legali ai persoanelor juridice;

 • 9.  Copia actelor legale care dovedesc deținerea unui spatiu de la alt proprietar decât municipiul Craiova;

 • 10. Copia sentinței definitive si irevocabile de evacuare (cu excluderea culpei solicitantului )după caz;

 • 11. Copia hotararii definitive si irevocabile de revendicare a imobilului sau dispozitie de restituire dupa caz.

 • 12. Copie contract de muncă pentru angajații asociațiilor și fundațiilor.

 • 13. Copie de pe convenția de colaborare cu administrația publică locală municipală si/sau cu

alte asociații ori fundații.

 • 14. Înscrisuri din care să rezulte numărul de voturi obținute procentual la ultimele alegeri locale și sau parlamentare./Declarație notarială cu privire la numărul de membri cotizanți

 • 15. Declarație notarială pe propria răspundere că nu se află în procedura de dizolvare sau lichidare

 • 16. Certificat fiscal eliberat de Direcția Impozite și Taxe Craiova

 • 17.Raport privind activitatea solicitantului raportat la scopul și obiectivul acesteia (asociații și fundații)

 • 18. Declarație notarială pe propria răspundere că nu se află în litigiu cu autoritatea locală.

 • 19. Confirmarea organului central al partidului privitor la existența filialei în Municipiul Craiova precum și la data înființării acesteia.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gheorghe NEDELESCU

ANEXA NR.2 LA HOTĂRÂREA NR.461/2019

PROCEDURILE DE CONSTITUIRE A DOSARELOR, DE ACORDARE A

PUNCTAJELOR AFERENTE CRITERIILOR , DE ÎNTOCMIRE A LISTEI, ȘI DE ATRIBUIRE A SPAȚIILOR CU ALTĂ DESTINAȚIE DECÂT ACEEA DE LOCUINȚĂ

Cap. I. Obiectivele procedurii

Obiectivele sunt evaluarea și selecționarea persoanelor juridice și fizice constituite în baza Ordonanței nr.26/2000, actualizată, a Legii nr.14/2003 a partidelor politice, a Legii nr.96/2006 rep, privind statutul deputaților și al senatorilor și a DECIZIEI PARLAMENTULUI EUROPEAN din 28 septembrie 2005 de adoptare a Statutului deputaților în Parlamentul European, care solicită atribuirea unui spațiu cu altă destinație pentru sediu.

Cap.II. Perioada de depunere ,evaluare și selecționare

Serviciul Patrimoniu , îsi însuseste lista spațiilor disponibile comunicată de RAADPFL Craiova din oficiu sau la solicitare scrisă privind spațiile disponibile, în vederea închirierii ca sediu persoanelor juridice constituite în baza Ordonanței nr.26/2000, a Legii nr.14/2003 a partidelor politice, a Legii nr.96/2006 rep, privind statutul deputaților și al senatorilor și și a DECIZIEI PARLAMENTULUI EUROPEAN din 28 septembrie 2005 de adoptare a Statutului deputaților în Parlamentul European.

Cererile privind înscrierea pe lista de priorități pentru atribuirea unor spații pentru sediu însoțite de documentele prevăzute în Anexa nr.1, se depun la registratura Primăriei municipiului Craiova- Centrul de informatii pentru cetateni, strada A.I. Cuza nr.7 .

Evaluarea și selecționarea solicitanților, conform documentelor prezentate se face de către Serviciul Patrimoniu în termen de 30 de zile de la constituirea dosarelor complete.

Cap.III. Procedura de lucru

Documentele prevăzute în anexa nr.1, vor constitui temeiul în baza căruia se va stabili dacă solicitantul poate beneficia sau nu de dreptul de atribuire a unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință.

Dosarele nu vor fi analizate,în cazul în care,ca urmare a verificării, rezultă faptul că nu sunt complete, în sensul în care nu a fost depus unul din documentele obligatorii prevăzute în anexa nr.1.

Solicitanților cu dosare incomplete, care se află în situația mai sus menționată, nu li se vor aplica criteriile și punctajele prevăzute în Anexele nr.1-3, pentru evaluarea persoanelor juridice și fizice constituite în temeiul Ordonanței nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații , a Legii nr.14/2003 a partidelor politice, a Legii nr.96/2006 rep, privind statutul deputaților și al senatorilor și a DECIZIEI PARLAMENTULUI EUROPEAN din 28 septembrie 2005 de adoptare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în vederea înscrierii în listele de priorități pentru atribuirea unui spațiu cu altă destinație pentru sediu și nu vor fi incluși pe lista privind atribuirea de spații cu altă destinație decât aceea de locuință.

De asemenea,nu vor fi analizate documentele depuse de solicitanți care conform actului de identitate nu au domiciliul în municipiul Craiova.

După analizarea documentelor în baza criteriilor, se vor acorda punctajele aferente acestora, pentru fiecare solicitant în parte.

În baza punctajului final se va stabili ordinea solicitanților cu drept de atribuire a unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință,întocmindu-se lista pentru atribuirea de spații cu altă destinație decât aceea de locuință.Acestea va cuprinde persoanele juridice și fizice în ordinea descrescătoare a punctajelor acordate.

Lista cuprinzând ordinea de atribuire a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință va fi facută publică,prin afișare la sediul/site-ul Primăriei Municipiului Craiova.

În termen de 7 zile calendaristice de la data afișării listei pentru atribuirea de spații cu altă destinație decât aceea de locuință,cei interesați pot depune contestații la Registratura Primăriei Municipiului Craiova.

Contestația va cuprinde expres și lipsit de orice echivoc datele de identificare ale celui care contestă și ale celui contestat precum și actele și faptele contestate.

Proba actelor și faptelor contestate sau cea a afirmațiilor cade în sarcina celui care contestă. La contestație se vor anexa toate documentele doveditoare în susținerea acesteia.

În termen de 5 zile de la soluționare ultimei contestații, lista pentru atribuirea de spații cu altă destinație decât aceea de locuință va fi modificată și/sau completată în funție de modul de soluționare a contestațiilor și va fi înaintată spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova în fiecare an .

După aprobarea listei de către Consiliul Local al Municipilui Craiova,spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință vor fi atribuite în ordinea stabilită prin listă și în funcție de disponibilitățiile domeniului privat al Municipiului,de către Primarul Municipiului Craiova.

Cap. IV Dispoziții finale

Prezenta procedură ce instituie obligația Serviciului Patrimoniu la întocmirea sau refacerea listei de priorități este condiționată de existența a noi dosare complete. În cazul în care nu sunt înregistrate noi dosare , spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință vor fi atribuite în ordinea de prioritate aprobată anterior de Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Cu titlu de excepție de la prevederile prezentei proceduri, Serviciul Patrimoniu poate să propună atribuirea directă a unor spații cu altă destinație către asociații/fundații constituite în baza OUG 26/2000, actualizată, în care Municipiul Craiova este membru , propunerea fiind supusă aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe NEDELESCU