Hotărârea nr. 460/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 460


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.460

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.34/2019 referitoare la organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Craiova, pentru anul școlar 2019-2020

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 172416/2019, raportul nr.174867/2019 întocmit de Direcția Patrimoniu și nr.176411/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.34/2019 referitoare la organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Craiova, pentru anul școlar 2019-2020 și avizele nr.353/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport și nr.357/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești;

În conformitate cu prevederile art.61 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, art.24 din Ordinul Ministerului Educației Naționale nr.5235/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari, preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020 și Ordinului Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului nr.6564/2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.129 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.7 lit. a, art.139 alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Craiova, pentru anul școlar 2019-2020, în sensul schimbării denumirii următoarelor unități de învățământ:

5                             5

  • a) Colegiul Tehnic ,,Costin D. Nenițescu”, se va numi Liceul Tehnologic ,,Costin D. Nenițescu”;

  • b) Colegiul Național Economic „Gheorghe Chițu”, se va numi Colegiul Economic „Gheorghe Chițu”;

  • c) Colegiul Tehnic Energetic, se va numi Liceul Energetic;

  • d) Colegiul Tehnic de Arte și Meserii „Constantin Brâncuși”, se va numi Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși”;

  • e) Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, se va numi Liceul de Industrie Alimentară;

  • f) Colegiul „Ștefan Odobleja”, se va numi Liceul Tehnologic „Ștefan Odobleja”.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător pozițiile 69, 71, 84, 85, 86 și 88 din anexa nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.34/2019.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Inspectoratul Școlar Județean Dolj, Liceul Tehnologic ,,Costin D. Nenițescu”, Colegiul Economic „Gheorghe Chițu”, Liceul Energetic, Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși”, Liceul de Industrie Alimentară și Liceul Tehnologic „Ștefan Odobleja” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Gheorghe NEDELESCU

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU