Hotărârea nr. 459/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 459


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.459

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.100/2004 referitoare la completarea listei spațiilor comerciale sau de prestări servicii proprietate privată a statului, aprobate pentru vânzare

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.172512/2019, raportul nr.173819/2019 întocmit de Direcția Patrimoniu și raportul de avizare nr.175240/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.100/2004 referitoare la completarea listei spațiilor comerciale sau de prestări servicii proprietate privată a statului, aprobate pentru vânzare și avizele nr.357/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.361/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.13 din Legea nr.550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, modificată și completată, Hotărârii Guvernului nr. 1341/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 550/2002, Legii nr.7/1996, republicată, privind cadastru și publicitatea imobiliară, modificată și completată și art.108 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art.129 alin.2 lit.c coroborat cu alin.6 lit.b, art.139 alin.2, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.100/2004 și va avea următorul conținut:

„Se modifică anexa 1 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.316/2002 privind lista spațiilor comerciale și/sau de prestări servicii aprobate pentru vânzare, prin completare cu spațiul comercial în suprafață desfășurată de 57,81 mp și terenul aferent în indiviziune, în suprafață de 56,48 mp., situat în municipiul Craiova, Brazda lui Novac, bl.G5, parter”.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să reprezinte municipiul Craiova în fața notarului public pentru autentificarea contractului de vanzare-cumpărare nr.9607/2004, încheiat între Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova și S.C.Maycon S.R.L.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale și de prestări servicii, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova și S.C.Maycon S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Gheorghe NEDELESCU

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU